Swedish 6.72

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.72 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Swedish
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjälpa till att göra Newsbin bättre. Newsbin förändras i takt end att Usenet förändras. Nya funktioner tillkommer efter dina önskemål.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får snabb support via e-post, webben, IRC, Reddit och vårt supportforum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du får access till aktuella betaversioner, inklusive det allra senaste du bara sett på IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du behöver aldrig betala för en nyckel igen, den varar för evigt. En del användare har använt samma nyckel i 10 år.

Om du beställer en prenumeration på Sök för nyckeln GRATIS
Download Paused Warning Download Paused Warning
(Optional) (Optional)
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
En nyckel vara för evigt. När du en gång betalat för en nyckel behöver du aldrig betala igen. Vissa användare har använt samma nyckel i tio år.

Om du betalar för en Sökningsprenumeration, får du nycklen GRATIS
About Newsbin Pro About Newsbin Pro
Active Aktiv
Add &Groups... Lägg till &Grupper...
Add (Ins) Lägg till (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Lägg till sökvägsprefix - UnRAR till en mapp som namges efter källmappen
Add each filename to the log file. Add each filename to the log file.
Add Files... Add Files...
Add Filters... Add Filters...
Add Group Name to Download Folder Add Group Name to Download Folder
Add group... Add group...
Add Groups Add Groups
Add Matching files to top of download list. Lägg matchande filer överst i nedladdnings listan.
Add New Server Add New Server
Add New Lägg till ny
Add NZB Filename to Download Folder Add NZB Filename to Download Folder
Add NZB Folder to Download Folder Add NZB Folder to Download Folder
Add to Top of the download list. Lägg till överst i nedladdningslistan.
Add Add
Address of PC PC'ns Adress
Advanced Options Advanced Options
Advanced... Avancerad...
Advanced.... Avancerad...
Age Filter: Age Filter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressivt hopsättningsläge (Kringgå omförsök och hopsättning när det finns tillräckligt antal PAR-filer)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressivt tar bort alla kända skräptyper, Krypterade RAR-filer, Krypterade RAR-filer innehållande krypterade RAR-filer eller EXE-filer, DRM-skyddade WMF/ASF-filer.
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alla hämtningar och UnRAR'ade hamnar i huvudhämtningsmappen
såvida inte en av de andra mapparna är aktiverad
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): API Nyckel (valfri):
Attach file summary information to the file. Attach file summary information to the file.
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Ändrar filnamnet automatiskt: Ändrar filnamnet om filen redan finns.
Auto-Mark Old: Auto-Mark Old:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting
Auto-Shutdown Warning Auto-Shutdown Warning
Auto-Shutdown Auto-Shutdown
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk hämtning av dubbelklickade NZBs
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatic Download. Add all new posts to the download list.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatisk hämtning. Hämta alla filer som matchar denna övervakningslista.
Automatic Search Interval Automatisk Sökintervall
Automatic Update Modes Automatic Update Modes
Automatically UnRAR Complete Files Automatiskt UnRAR av kompletta filer
Automatically UnRAR Complete Files: Automatiskt UnRAR av kompletta filer:
Autorar Properties Autorar Properties
Available block count: Tillgängligt antal block:
Background Background
Basic Settings Basic Settings
Binaries Binaries
Bottom Bottom
Browse Browse
Browse... Browse...
Bypass size filters for some files Bypass size filters for some files
Bytes Bytes
Cancel Cancel
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Enkel tar bort RARs innehållande EXE filer, DRM-kodade WMV/ASF filer och DRM-kodade WMV/ASF filer inuti RARs
Casual Enkel
Change... Ändra...
Characters long Characters long
Check Files Kontrollera filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename
Clear Clear
Click here to Purchase NEW Key Click here to Purchase NEW Key
Click To Finish Registration Click To Finish Registration
Close Close
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Complete Files: Kompletta filer:
Connections: Connections:
Control Prompts Control Prompts
Controls detail of the log messages Controls detail of the log messages
Copy Settings From Server: Copy Settings From Server:
Copy Settings from: Kopiera inställningar från:
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Kopiera stil (kopiera(X) av XXX). Ej markerade får ett numeriskt namn.
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. Alla rättigheter reserverade.
Critical Error Messages Critical Error Messages
Cross-post Filter: Korspostningsfilter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Load NZB to one Post List:
Damaged Files: Skadade filer:
Data Folder Data Folder
Data Folder: Datamapp:
Days Old Days Old
Days to download from a new group Days to download from a new group
Default is 563 Default is 563
Default port is 118 Standardport är 118
Default port is 119 for News Default port is 119 for News
Default port is 8000 Standardport är 8000
Default Settings Default Settings
Default Standard
Delete Emails with NZBs Delete Emails with NZBs
Delete File Data older than N days old Delete File Data older than N days old
Delete Files to Recycle Bin Radera filer till papperskorgen
Delete Groups (Del) Radera Grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Delete or leave the emails on the server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Radera RARs och PARS vid fullbordad UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Radera RARs och PARS till Papperskorgen
Delete Server Delete Server
Delete Watch Radera Övervakning
Delete Delete
Details Details
Different proxys require different ports Olika proxys kräver olika portar
Disable Automatic PAR unpausing. Inaktivera automatisk PAR paus-stopp.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Inaktivera AutoPAR UnRAR för denna grupp - UnRAR'a inte RARfiler
Disable AutoPAR Disable AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Inaktivera UNRAR för alla filer som använder denna övervakningslista.
Disable XFeatures: Some servers don't implement Xfeatures correctly Inaktivera XFeatures: En del servrar implementerar inte Xfeatures på rätt sätt.
Disabled Inaktiverad
Disk Space Used: Utnyttjat diskutrymme:
Display Age: Display Age:
Display Switches Display Switches
Distributed by DJI Interprises, LLC Distributed by DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Do column sorts by ignoring the RE: part
Don't download Headers from this server Don't download Headers from this server
Don't know yet Don't know yet
Don't show this again. Visa inte detta igen
Download Age: Download Age:
Download Double-Clicked NZB: Download Double-Clicked NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Hämtningsmapp för hämtningar via NZB filer:
Download Folder: Hämtningsmapp:
Download folder: Hämtningsmapp:
Download Groups List From Server Download Groups List From Server
Download Path Hämtningssökväg
Download Settings Download Settings
Duplicate Filename Settings Duplicate Filename Settings
Edit Path Redigera sökväg
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster)
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email Notification Settings E-Postmeddelande Inställningar
Email Password: Email Password:
Email Poster: E-post Poster:
Email Settings E-post Inställningar
Email To: Email To:
Email Username: Email Username:
Enable File Descriptions Enable File Descriptions
Enable Filter Aktivera Filter
Enable Logging Enable Logging
Enable Pop Scanning Enable Pop Scanning
Enable Post UnRAR Filter Aktivera filter efter UnRAR
Enable Proxy Aktivera Proxy
Enable Remote Control Aktivera fjärrkontroll
Enable Remote NZB Integration Aktivera Fjärr-NZB integrering
Enable Scheduler Aktivera Schemaläggare
Enable Script Logging Aktivera Script Loggning
Enable Server Enable Server
Encrypted RAR Password Krypterat RAR lösenord
Enter Test Text: Skriv testtext:
Enter your Existing Key Skriv in din nuvarande nyckel
Example NZB Filename: NZB filnamnsexempel:
Example RAR Path: RAR sökvägsexempel:
Execute when an UnRAR Completes: Kör efter att UnRAR är klar:
Exit Newsbin when the download list empties Exit Newsbin when the download list empties
Exit Newsbin? Avsluta Newsbin?
Exit Processing Exit Processing
Failed list is saved and restored on restart Fellista sparas och återställs vid omstart
Favorite Posters Favorite Posters
File Description Settings Inställningar för filbeskrivning
File Display Date Range File Display Date Range
File Filters File Filters
Filename: Filename:
Filenames Modifications Filenames Modifications
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles Filter Profiles
Filter Filter
Filters that apply to this group Filters that apply to this group
Filters that apply to this Watch Folder Filter som gäller denna övervakningsmapp
Filters that apply to Watch item Filter som gäller övervakningaobjekt
Firewall Address: Firewall Address:
Firewall Options Firewall Options
Firewall Password. Firewall Password.
Firewall Password: Firewall Password:
Firewall Port: Firewall Port:
Firewall Type: Firewall Type:
Firewall Userid Firewall Userid
Firewall Username: Firewall Username:
First Name: First Name:
Folder Dup Bypass: Ignorera duplikatmappar:
Folder Mode: Folder Mode:
Folder Name Folder Name
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Translation
From Poster: Från Postare:
From: From:
Group Display Age: Group Display Age:
Group Name Filters Group Name Filters
Group Options Group Options
Group Properties Group Properties
Group(s): Group(s):
Growl Notification Settings Growl aviseringsinställningar
Growl Password: Growl lösenord:
Growl Register Growl-registrering
Growl Server: Growlserver:
Growl Settings Growlinställningar
Header Database Compaction Headerdatabas Komprimering
Header Overlap: Header Overlap:
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Dölj Lågpost Grupper (under 10,000)
Hide posts larger than (Bytes) Dölj poster större än (Bytes)
Hide posts older than (Days/Hours) Dölj poster äldre än (Dagar/Timmar)
Hide posts smaller than (Bytes) Dölj poster mindre än (Bytes)
Hide Posts that exceed crossposts Dölj poster större än korsposter
Hide Subscribed Groups Dölj prenumererade grupper
Hide till Restart Dölj tills återstart
High Powered PC Kraftfull PC
How many days worth of posts to download from an empty group How many days worth of posts to download from an empty group
How many posts to overlap Header downloads How many posts to overlap Header downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hur ofta Newsbin uppdaterar grupperna (begränsat till 15 minuter eller mer)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Translation
I Agree I Agree
Icon Legend Icon Legend
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS
Image Modes Image Modes
Image Safe Table translation Image Safe Table translation
In the post lists, show the age and not the date In the post lists, show the age and not the date
Incomplete Files: Ej kompletta filer:
Internet Search Options Internet Search Options
IP Address: IP-adress:
Last Name: Last Name:
List Name: List Name:
Load All Posts Load All Posts
Load Day Range Hämta Dagsomfång
Load NZB... Load NZB...
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Translation
Lock the Groups Lås grupperna
Lock the Options Lås Inställningarna
Lock the Servers Lås servrarna
Lock the Startup Lås uppstarten
Lock the Tray Icon Lås aktivitetsfältsikonen
Log : Log :
Log Date: Log Date:
Log Errors. Log Errors.
Log Errors: Log Errors:
Log Filenames: Log Filenames:
Log Group: Log Group:
Log Headers Log Headers
Log Methods: Loggmetoder::
Log Post Body: Log Post Body:
Log Poster: Log Poster:
Log Settings Log Settings
Log something or other: Logga det ena och det andra:
Log Subject: Log Subject:
Log the entire non-Binary part of the post Log the entire non-Binary part of the post
Log the headers for each post to the log file Log the headers for each post to the log file
Look in Groups: Titta i Grupper:
Low Disk Space Lite diskutrymme
Low Powered PC Mindre kraftfull PC
Main Download folder: Huvudhämtningsmapp:
Manual Add Manual Add
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it.
Mark stored posts old after loaded into list Markera lagrade poster som gamla efter dom listats
Matches: Träffar:
Max Retries before files are Assembled Max återförsök innan filer sätts ihop
Max Retries: Max Retries:
Maximum File Size: Maximum File Size:
Memory Usage: Translation
Minimize to Tray Minimize to Tray
Minimize to Tray: Minimize to Tray:
Minimum File Size: Minimum File Size:
Minutes Minutes
Misc Diverse
Missing Files: Saknade filer:
Missing: Missing:
MP3 Download Path Settings MP3 Download Path Settings
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields Translation
MP3 Tags to use Translation
Multi-Tab Mode: Multi-Tab Mode:
Nag Window - Download Paused. Nag Window - Download Paused.
Name: Name:
Network Settings Network Settings
New Filter Name New Filter Name
New Filter: New Filter:
New Server New Server
New Watch ... Ny Övervakning
New Watch Item Ny övervakningsenhet
New Watch Ny övervakning
New Watch: Ny övervakning:
New... New...
Newest Date: Newest Date:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Message Of the Day
Newsbin Options. Newsbin Options.
Newsbin Security Password Newsbin Security Password
No Header Download: Ingen Headerhämtning:
No! Don't Exit. Nej! Avsluta Inte.
Number of Source Files: Antal källfiler:
Number of thumbnails to display Number of thumbnails to display
NZB Checker NZB-verifierare
NZB Load Settings NZB Load Settings
NZB Loading Filter: NZB Laddningsfilter:
NZB Watch Folder NZB Övervakningsmapp
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB övervakningsmappar - Hämtade NZBs läggs i dessa mappar.
NZB Watch Properties NZB Övervakningsegenskaper
Ok Ok
OK OK
Old Folder Picker: Gammal mappväljare:
Oldest Date: Oldest Date:
One time Record Conversion One time Record Conversion
Only save image to DB Spara endast bild till DB
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Only Show Posts newer than N Days Old for this group
Open all groups into new Tabs Open all groups into new Tabs
Open Data Folder Open Data Folder
Open to Download Path: Open to Download Path:
Options... Options...
Organization: Organization:
Override UnRAR Path: Ersätt unRAR sökväg:
Overwrite Logs Files Overwrite Logs Files
Overwrite the log file for every run. Overwrite the log file for every run.
Password (optional): Lösenord (valfritt):
Password Password
Password: Password:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pausa PARs och hämta endast de som behövs för reparation.
Pause Paus
Performance Options Prestandainställningar
Pick an Existing list or enter the name of a new list Pick an Existing list or enter the name of a new list
Pick Topic: Välj ämne:
Pictures Pictures
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB Downloading
POP Username and Password POP Username and Password
Port: Port:
Post Dialog Post Dialog
Post Now Post Now
Post Properties Post Properties
Poster Text Poster Text
Poster: Translation
Prevent opening Newsbin from the tray Prevent opening Newsbin from the tray
Prevent opening the Add Groups Window Prevent opening the Add Groups Window
Prevent opening the Add Servers Window Prevent opening the Add Servers Window
Prevent opening the Options Window Prevent opening the Options Window
Priority: Prioritet:
Processing Options Processing Options
Progress... Progress...
Properties... Properties...
Proxy Address: Proxyadress:
Proxy Password: Proxylösenord:
Proxy Settings Proxyinställningar
Proxy Type: Proxytyp:
Proxy Username: Proxy användarnamn:
Public Email: Public Email:
Purchase a Key Purchase a Key
Purchase a New Key Köp en ny nyckel
Purging Groups... Purging Groups...
Put the Date: field into the description Put the Date: field into the description
Put the Group into the description Put the Group into the description
Put the Poster: field into the description Lägg till Postare: fältet i beskrivningen
Put the Subject field into the description Put the Subject field into the description
Quick UnRAR Snabb UnRAR
Re-enter Password: Re-enter Password:
Really Advanced Jätteavancerat
Records: Records:
Refresh the List. Refresh the List.
Refresh Uppdatera
Register Newsbin Register Newsbin
Registration Code: Registration Code:
Rejected Posters Rejected Posters
Remote Address: Fjärradress:
Remote Post Processing Options Inställningar för fjärrefterbehandling
Remote Server Options Inställningar fjärrserver
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Ta bort reparerade men, inte urarade set i nedladdningslistan
Repair Block Count: Antal Reparationsblock:
Require a password to start Newsbin Require a password to start Newsbin
Requires Login Requires Login
Reset Reset
Restore NBI Återskapa NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Right click to Select new positions.
Sample: Exempel:
Save Failed List on Exit: Save Failed List on Exit:
Save files in Folders named for the Newsgroup Save files in Folders named for the Newsgroup
Save files list is saved and restored on restart Sparfillistan sparas och återskapas vid omstart
Save Files List on Exit: Save Files List on Exit:
Save Image: Spara bild:
Save NBI Spara NBI
Save Picture files to a Database Save Picture files to a Database
Save Posts To... Save Posts To...
Save to a unique Folder named for a Source file Save to a unique Folder named for a Source file
Save Save
Scan Days: Scanna dagar:
Scripts Script
Search For: Sök efter:
Search Interval(mins): Sökningsintervall(minuter):
Search Options Search Options
Search Username and Password Search Username and Password
Search Search
Search... Search...
Searches Remaining: Återstående sökningar:
Security Options Security Options
Security Password Security Password
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Välj en filterprofil. Dess filnamnsfilter används för att radera matchande filer efter en unrar
Select a line, set Colors Välj en linje, ställ in färger
Send PARS to Wish List Skicka PARs till Önskelista
Server Address: Server Address:
Server Name: Server Name:
Server: Server:
Servers... Servers...
Set Font... Set Font...
Set Server Color Välj serverfärg
Set SSL Port: Set SSL Port:
Set... Ställ in...
Setup... Inställningar...
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Show File Age:
Show Files Newer than N Days Old Show Files Newer than N Days Old
Show Message of the Day (MOTD) window on start Show Message of the Day (MOTD) window on start
Show MOTD on startup: Show MOTD on startup:
Show PAR/NFO: Show PAR/NFO:
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Stäng ner Windows när Newsbin avslutas automatiskt
Size: Size:
Some Customized status text. Some Customized status text.
Sort, Ignore RE: Sort, Ignore RE:
Source block count: Antal källblock:
Source block size: Källblocksstorlek:
Source: Källa:
Space Recovered: Återställt utrymme:
Spam Filters Spamfilter
Speed Limit Speed Limit
Speed Limiter Properties Speed Limiter Properties
Speed Limiter Speed Limiter
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Börja Scanning
Start Början
Status Message Status Message
Status Tab Logging: Status Tab Logging:
Stop Stopp
Storage Age: Storage Age:
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Subject:
Subscribe Groups Prenumerera på grupper
TCP Port: TCP-port:
Test Email Test Epost
Test Expression Testuttryck
Test Poster: Test Postare:
Test Results: Translation
Test Search: Test Sök:
Test Watch Translation
Test Translation
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data:
The higher the number the less likely the server is to be used Ju högre nummer desto mindre chans att servern används
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Thumbnail Count:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: To:
Top Top
Total Results Totala resultat
Total size of source files: Totala storleken på källfiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Translating from Old ImageSafe format to New.
Tune Newsbin based on your PC's performance Ställ in Newsbin baserat på din PCs prestanda
UnRAR Folder: UnRAR mapp:
Unrar Folder: Unrar mapp:
UnRAR folder: UnRAR mapp:
UnRAR Password: UnRAR lösenord:
UnRAR Path: UnRAR sökväg:
Unsubscribe Groups Avprenumerera grupper
Update Groups when Newsbin starts Update Groups when Newsbin starts
Update Interval(mins): Update Interval(mins):
Update When Started: Update When Started:
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Använd kalender
Use Duplicate Detector: Use Duplicate Detector:
Use Firewall Username/Password Use Firewall Username/Password
Use Header Download Age Use Header Download Age
Use Image DB: Use Image DB:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Använd interna RAR tidsangivelser. Ej ikryssad, använd dagens datum
Use NZB Load Filter Använd NZB laddningsfilter
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Use Profile
Use Proxy/Firewall Använd Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Use SMTP password (optional)
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Använd SSL-krypterade anslutningar
Use SSL: Använd SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Use Typical Retention
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Användarnamn (frivilligt):
Username: Username:
Version: Version:
Watch List Scan Scanna övervakningslista
Watch: Övervaka:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path When selecting a new download path, start the browse in the current download path
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Windows Avslutas
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your trial has Expired. Din försöksperiod har gått ut.

MENU

English Swedish
&About Newsbin Pro... &About Newsbin Pro...
&Application Look &Applikationsutseende
&Auto Hide &Autodölj
&Close &Close
&Connections &Connections
&Delete Group\tDEL &Delete Group\tDEL
&Delete Server\tDEL &Delete Server\tDEL
&Download Latest Headers &Hämta Senaste Headers
&Download &Hämta
&Download\tCtrl+E &Hämta\tCtrl+E
&File &File
&Files &Filer
&Filters... &Filters...
&Floating &Flytande
&Groups &Groups
&Help &Help
&Hide &Dölj
&Load NZBs... &Ladda NZBs...
&Load PARs... &Ladda PARs...
&Logging &Loggning
&Options &Inställningar
&Pause Download &Pausa hämtning
&Reload &Reload
&Remove from Download List\tDel &Remove from Download List\tDel
&Remove from List\tDel &Remove from List\tDel
&Save Configuration &Spara inställningar
&Save &Spara
&Servers &Servrar
&Servers... &Servers...
&Status Bar &Statusindikator
&Thumbnails &Thumbnails
&Utilities &Utilities
&View &View
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Acceptera
Add &Groups... Lägg till &Grupper...
Add Group... Add Group...
Add new Watch Folder... Lägg till ny övervakningsmapp...
Add Server... Add Server...
Add to Top - Bypass Filters Lägg till överst - Ignorera filter
Add to Top Lägg till överst
Add to Wish List\tCtrl-Ins Lägg till i önskelista\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Assemble Incompletes
Assign a New Path... Assign a New Path...
Assign a New UnRAR Path... Tilldela en ny UnRAR sökväg...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginners Guide...
Bypass Filters\tCtrl+Y Bypass Filters\tCtrl+Y
Clear List Clear List
Clear List Clear List
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear Window Clear Window
Close all Post Lists Close all Post Lists
Close Current Tab Stäng Denna Tab
Compact Group... Komprimera Grupp...
Copy Images To... Copy Images To...
Copy to CBZ file... Copy to CBZ file...
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copy to Folder... Copy to Folder...
Copy to Image Database... Copy to Image Database...
Create N&ZB from Files... Create N&ZB from Files...
Create N&ZB from Posts... Create N&ZB from Posts...
Customize.... Anpassa...
Delete all posts from Poster Radera alla poster från postare
Delete All Posts Delete All Posts
Delete File(s) Radera Fil(er)
Delete Item and Files Delete Item and Files
Delete Posts\tShift-DEL Delete Posts\tShift-DEL
Delete Stored Posts Delete Stored Posts
Delete Delete
Delete\tDEL Delete\tDEL
Disa&ble Groups Disa&ble Groups
Disa&ble Watch Ina&ktivera Övervakning
Disable Server(s) Disable Server(s)
Disable Inaktivera
Discussion/Help Forum... Discussion/Help Forum...
Doc&kable Doc&kningsbar
Don't Download Headers Hämta inte headers
Download &Special... Hämta &Special...
Download - &Bypass Filters Hämta - &Ignorera Filter
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Hämta - &Ignorera Filter\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10,000,000 Older Posts.
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 Older Posts
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5,000,000 Older Posts.
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 Older Posts
Download 500,000 Older Posts Download 500,000 Older Posts
Download All Headers Download All Headers
Download All Posts from Poster Hämta alla poster från postare
Download Complete Groups List Hämta komplett grupplista
Download Group List Hämta grupplista
Download Headers Hämta headers
Download Special... Download Special...
Download Speed &Limit &Begränsa hämtningshastighet
Download Speed Limit Download Speed Limit
Download to Existing Folder... Hämta till befintlig mapp...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Hämta till befintlig mapp...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download to Folder named for Subject
Download To Folder... Download To Folder...
Download To New Folder... Hämta till ny mapp...
Download To New Folder...\tCtrl+N Hämta till ny mapp...\tCtrl+N
Downloading Files Hämtar Filer
Dummy Atrapp
E&xit E&xit
Edit Redigera
Enable &Groups Enable &Groups
Enable &Watch Aktivera &Övervakning
Enable Scheduler Aktivera Skedulerare
Enable Server(s) Enable Server(s)
Expand Search Results...\tCtrl+H Utvidga sökresultat...\tCtrl+H
Failed Files Failed Files
Files Files
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Frequently Asked Questions (FAQ)...
Hide Old Hide Old
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Bild&databas
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Kill All Connections
Kill Connection Kill Connection
Limit Speed Limit Speed
Load Backup Configuration on Restart Ladda backupkonfiguration vid återstart
Lock Display Layout Lås visningslayout
Lockout &Poster Ignorera &postare
Lockout &Poster\tCtrl+P Lockout &Poster\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Ignorera postare &Keyword
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W
Lockout Poster Lockout Poster
Looking for your Server?... Looking for your Server?...
Mark All Old Mark All Old
Mark Posts New Mark Posts New
Mark Posts Old\tDel Mark Posts Old\tDel
Move Down\tCtrl-Down Move Down\tCtrl-Down
Move Files(s)... Flytta Fil(er)...
Move to Bottom\tCtrl+End Move to Bottom\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Move To Top\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flytta till önskelista\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Move Up\tCtrl-Up
New Folder... New Folder...
New Search Tab... Ny söktab...
New UnRAR Folder... Ny unRAR mapp...
New Watch... Ny övervakning...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &mörkblå
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blå
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - sva&rt
Office XP Office XP
Open Download Folder... Open Download Folder...
Open Folder... Open Folder...
Open UnRAR Folder... Öppna UnRAR mapp...
Password Manager... Lösenordshanterare...
Pause Download Pause Download
Pause Pausa
PopupPanes Popuprutor
Post Storage Post Storage
Post to Group... Post to Group...
Posts Posts
Priority Prioritet
Properties Properties
Properties... Properties...
Properties\tCtrl+I Properties\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age
Quick UnRAR/(MS/RAR) Snabb UnRar/ (MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Snabb UnRAR/Exempel...
Read Post &Body Läs Post &Body
Read Post &Body\tCtrl+R Read Post &Body\tCtrl+R
Refresh List Uppdatera Lista
Refresh PAR Set Refresh PAR Set
Register Newsbin... Register Newsbin...
Register/Update Key... Register/Update Key...
Reject Avvisa
Rename File Rename File
Rename Rename
Reply to Group... Reply to Group...
Rescan Topic... Scanna om Ämne...
Reset Display Layout on Restart Återställ skärmlayout vid återstart
Reset Download Count Reset Download Count
Restore Restore
Resume Download Resume Download
Retry Download Retry Download
Run QuickPAR Kör quickPAR
Sample Files Exempelfiler
Save Configuration &As... Save Configuration &As...
Save Files to Custom List... Save Files to Custom List...
Se&ttings... In&ställningar...
Searc&h Searc&h
Search Control Panel... Sök i kontrollpanelen...
Search in Groups Sök i grupper
Search Search
Select All Markera alla
Select All\tCtrl-A Select All\tCtrl-A
Send to Folder... Skicka till mapp...
Server Options... Server Options...
Servers Servers
Set Header Download Mode Ställ in headerhämtningsläge
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames Show Filenames
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Posts Special... Show Posts Special...
Show Posts Visa poster
Switch Tab Position Byt flikposition
Tech Support Request... Tech Support Request...
Test Download Files Testa nedladdningsfiler
Test Files... Test Files...
Unlock Poster Lås upp postare
Unlock Poster\tCtrl+U Unlock Poster\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/sätt ihop filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Packa upp
Update All Groups Update All Groups
Update Update
Use Download Age Använd nedladdningsålder
Usenet Tools Web Site... Usenet Tools Web Site...
Uses FreeImage Library NB använder FreeImage biblioteket
Uses Sqlite Database Library NB använder Sqlite databasbiblioteket
View File Visa fil
View Icon Legend... View Icon Legend...
View Sample Visa exempel
View the MOTD Archive... View the MOTD Archive...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Övervakningslistor...
Watch Övervakning
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows egen
Windows Shutdown Enabled Windows Avstängning Aktiverad
Windows XP Windows XP
Wish List Önskelista

STRINGTABLE

English Swedish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Innehåller NFO/SFV
# #
&Groups &Groups
&Posts &Posts
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En städad kopia av ämnet. Kan användas för att gruppera besläktade filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin
Active Aktiv
Active/Disable Translation
Active: Active:
Add a new Folder Add a new Folder
Add a new Watch list Lägg till en ny övervakningslista
Add a poster keyword to filter on Add a poster keyword to filter on
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists.
Add item to Download list Add item to Download list
Add New Server
Add or Edit Servers
Lägg till en ny server
Lägg till eller redigera servrar
Add poster to the Filter List Add poster to the Filter List
Add to Custom List Lägg till på anpassad lista
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Lägg till hämtning - Ignorera filter
Lägg till hämtning - Ignorera filter
Add to the Download List
Add to the Download List
Lägg till i hämtningslistan
Lägg till i hämtningslistan
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Lägg till i början av hämtningslistan - Ignorera filter
Add to the Top of the Download List Lägg till överst på hämtningslistan
Add/Edit the servers Lägg till/redigera servrarna
Address: Address:
Advanced Advanced
Age Age
Album Translation
Album-Artist Translation
Album\Artist Album\Artist
All Groups Alla grupper
All Preview Posts will be moved to Read list. All Preview Posts will be moved to Read list.
Apply Filterbar Filters Apply Filterbar Filters
April April
Artist Translation
Artist-Album Translation
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Assemble the files and remove the entry from the list.
Assign a new path Lägg till en ny sökväg
August Augusti
AutoPAR Options AutoPAR Options
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Bandbredden begränsas vid tryckning
Aktivera hastighetsbegränsaren
Basic Basic
Blocks Found: Blocks Found:
Blocks Needed: Blocks Needed:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både namn och adress måste fyllas i för att lägga till/ändra en server
Bottom Bottom
Browse for an Image Database Sök efter en bilddatabas
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Cancel
Change Password Change Password
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ändring av brandväggsinställningar kräver omstart av Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ändring av SSL inställningar kräver en omstart för att gälla
Check unchecked groups Check unchecked groups
Chunk Cache Status Chunk cache status
Chunk Cache Use State Chunk cache användningsläge
Clean out the old records. Clean out the old records.
Cleaned up copy of the current filename Rensad kopia av nuvarande filnamn
Clear Filterbar Filter Clear Filterbar Filter
Clear List Clear List
Clear Memory... Rensa minne...
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear the active list Clear the active list
Clear the download list without deleting the files. Clear the download list without deleting the files.
Clear the download path for these Groups? Clear the download path for these Groups?
Clear the list (doesn't delete files) Clear the list (doesn't delete files)
Clear the List (Stop all Downloads)? Clear the List (Stop all Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Clear the list of downloaded files without deleting them from disk.
Clear the List? Clear the List?
Clear the per group download path Clear the per group download path
Clear the search entry Rensa sökbegreppet
Clear Clear
Close all Post Tabs? Close all Post Tabs?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Stäng gruppvisningen
Expandera gruppvisningen
Close the active document
Close
Close the active document
Close
Close this Tab Close this Tab
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Color:
Colors/Fonts Colors/Fonts
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Sammanfoga Master Splitter filer (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Compact Display - many files joined into one line with pars
Compact Display - many files joined into one line Compact Display - many files joined into one line
Compact View Compact View
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfigurationsfil kan inte hittas, försöka återställa backup?
Configuration File restored from Backup copy Konfigurationsfil återställd från backupkopia
Configuration Files Konfigurationsfiler
Configuration Options Configuration Options
Confirmation Windows Confirmation Windows
Connections Connections
Contract docked window Contract docked window
Copy Marked File(s) to new folder Copy Marked File(s) to new folder
Copy selected files to the scratch list for later examination Copy selected files to the scratch list for later examination
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Count of all data downloaded Sammanräkning av all hämtad data
Create a new document
New
Create a new document
New
Create NZB... Skapa NZB...
Critical Errors Kritiska fel
Cross Post Limit Korspostbegränsning
Current Day of the month Nuvarande dag i månaden
Current download path Nuvarande hämtningssökväg
Current hours in 24 hour format Nuvarande timme i 24-timmars format
Current minutes of the hour. Nuvarande minuter över timmen
Current Progress: Current Progress:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuvarande hastighet bits/sek och bytes/sek
Currently Loaded posts Currently Loaded posts
Customize... Anpassa...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Data Downloaded this session Data hämtat under denna sessionen
Data Rate Data Rate
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database Compactor is already in Progress
Date: Date:
Debug Debugga
December December
Delete All Posts Delete All Posts
Delete all Posts? Delete all Posts?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file?
Delete Entries from DB Delete Entries from DB
Delete File From Disk Delete File From Disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Delete Files by renaming and wiping the contents
Delete from Download List? Radera från nedladdningslista??
Delete Group from List Delete Group from List
Delete Groups Radera grupper
Delete images Files Radera bildfiler
Delete Images from Database Delete Images from Database
Delete Item and the underlying files. Delete Item and the underlying files.
Delete item but, doesn't remove from disk Delete item but, doesn't remove from disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Delete Marked Files(From Disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Radera ofullständig hämtning från disk?
Delete Posts... Radera poster...
Delete Selected Posts? Delete Selected Posts?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Radera filerna från disk
Radera filerna från disk
Delete the Server Delete the Server
Delete these File from the Database? Delete these File from the Database?
Delete these passwords? Radera dessa lösenord?
Delete these Records? Delete these Records?
Delete this Filter Entry? Radera denna filterinställning?
Description Beskrivning
Destination Folder Målmapp
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Uppringd anslutning kunde ej kontakta internetleverantören. Vänligen kontrollera inställningarna och försök igen.
Dirty Rotten Spammers Dirty Rotten Spammers
Disable Enabled Groups Disable Enabled Groups
Disable Enabled Servers Disable Enabled Servers
Disable one or more Servers Disable one or more Servers
Disable/Enable the Signature Cache Disable/Enable the Signature Cache
Disabled Inaktiverad
Display Age Display Age
Display all Files and hide old ones Visa alla filer och dölj de gamla
Display all of the posts for this group Display all of the posts for this group
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Visa och uppdatera dessa grupper
Visa och uppdatera dessa grupper
Display Connection details Display Connection details
Display only unread/un-downloaded Files Visa bara olästa/ej hämtade filer
Display program information, version number and copyright
About
Display program information, version number and copyright
About
Display Settings Visningsinställningar
Display Statistics about a specific Post Visa statistik om en specifik post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Visa fönstret för gruppegenskaper
Visa fönstret för gruppegenskaper
Display these Groups
Display these Groups
Visa dessa grupper
Visa dessa grupper
Don't Download Headers Hämta inte headers
Don't use SSL Använd inte SSL
Download all headers? Download all headers?
Download all posts currently visible in the post list. Download all posts currently visible in the post list.
Download all posts from this poster. Download all posts from this poster.
Download all posts in this Group Download all posts in this Group
Download All Posts Download All Posts
Download and assemble Incomplete Files Download and assemble Incomplete Files
Download Descriptions: Download Descriptions:
Download Failed Download Failed
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Hämta grupplista från aktiva servrar
Hämta grupplista från aktiva servrar
Download Headers Hämta headers
Download History Download History
Download just the subjects for faster searching Download just the subjects for faster searching
Download Next 1 million Posts Hämta nästa 1 million Poster
Download Next 10 million Posts Hämta nästa 10 millioner Poster
Download Next 100 thousand Posts Hämta nästa 100 tusen Poster
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download Next 1000 Records from the Server(s)
Download Next 5 million Posts Hämta nästa 5 millioner Poster
Download Next 50 thousand Posts Hämta nästa 50 tusen Poster
Download Path Not Set in options Download Path Not Set in options
Download Path: Download Path:
Download Paused Download Paused
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download the encoded text to disk. Subject is the filename
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Hämta de senaste gruppuppdateringarna
Hämta de senaste gruppuppdateringarna
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Download will bypass all Filters Download will bypass all Filters
Download Download
Download: Download:
Downloaded Files Downloaded Files
Downloaded Posts Downloaded Posts
Downloaded Downloaded
Downloaded: Downloaded:
Downloading Files Laddar ner filer
Downloading Posts Downloading Posts
Downloading Downloading
Downloads Downloads
Duplicate File Duplikatfil
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Redigera prenumererade grupper.
Öppna lägg till grupp fönstret
Edit the filters.
Open the Filters window
Redigera filterna.
Öppna filterfönstret
Edit the Groups Edit the Groups
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification Epost-avisering
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktivera bekräftelse innan permanent borttagning av en post från postlistan
Enable confirmation for Group List Sorting Aktivera bekräftelse för sortering av grupplista
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktivera bekräftelse för radering från hämtningslistan
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktivera bekräftelse vid sortering av hämtningslistan.
Enable Disabled Groups Enable Disabled Groups
Enable Disabled Servers Enable Disabled Servers
Enable Filters: Enable Filters:
Enable one or more Servers Enable one or more Servers
Enable or Disable automatic shutdown Aktivera eller inaktivera automatisk avstängning
Enable or Disable the Filters Aktivera eller inaktivera filter
Enable the critical Error Pop-up window. Aktivera popup-fönster för kritiska fel.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktivera postlistan är tom prompt vid laddning och inga synliga poster
Enabled Påslagen
Enter Registration codes. Enter Registration codes.
Erase everything
Erase All
Erase everything
Erase All
Erase the selection
Erase
Erase the selection
Erase
Error Error
Execute external program Execute external program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Expandera och dra ihop filer
Expandera och dra ihop filer
Expand docked window Expand docked window
Expand Search Results... Expandera sökresultat...
Export image Files Exportera Bildfiler
Export Images to a Disk files. Export Images to a Disk files.
Export the selected posts to a text file Export the selected posts to a text file
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Underkänn EXE filer och RAR filer som innehåller EXE filer
Fail RAR files that need Passwords Underkänn RAR filer som behöver lösenord
Fail Spam files Underkänn Spam filer
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Underkänn när stora RARs inuti hämtade RARs hittas.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Underkänn WMV/ASF filer och RARs som innehåller lösenordsskyddade WMV/ASF filer
Failed Files Failed Files
Failed Posts Failed Posts
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to Find or Create the Data folder.
You may want to pick/create a new one
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Failed to open the Groups file. Please Download Groups.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February February
File Descriptions Filbeskrivningar
File Exists! Overwrite? Filen existerar! Skriva över?
File Parts Downloaded Fildelar hämtade
File Parts Missing Fildelar saknas
File Type: File Type:
Filename Accept Filnamn Acceptera
Filename Options Filnamnsinställningar
Filename Reject Filnamn Avslå
Filename: Filename:
Files Found: Files Found:
Files List Fillista
Files Needed: Files Needed:
Files! Files!
Files Files
Files: Files:
Filter Accept: Filter Accept:
Filter out files that aren't new Filtrera bort filer som inte är nya
Filter posts with invalid email addresses (no @) Filtrera poster med ogiltig e-post adress (inget @)
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofil kunde inte hittas - Sökning avbruten
Filter Profile Filterprofil
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles can't start with a number Filter Profiles can't start with a number
Filter Profiles require a name Filter Profiles require a name
Filter Reject: Filter Reject:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Find RAR files in current post list
Find: Find:
Firewall: Firewall:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Mappnamn behöver en diskbokstav eller UNC sökvägsprefix
Font Colors for the Lists Font Colors for the Lists
Free space available in the Data|Download folders Ledigt utrymme finns i data|hämtningsmapparna
Free Space: Free Space:
Fri Fre
FROM Date must be less than TO Date FRÅN datum måste vara mindre än TILL datum
Full Speed Full Speed
Global Filter Can't be Deleted Globala filter kan inte raderas
Group Added Date Grupp tilläggsdatum
Group already Exists. Need to choose a different name Grupp finns redan. Måste välja ett annan namn
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long
Group Grupp
Group: Group:
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Grupplista
Groups Groups
Growl Notification Growl Upplysning
Growl Server Registration Complete Growl serverregistrering klar
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Headernedladdning misslyckades - Inga servrar konfigurerade för hämtning av headers.
Header Download Translation
Hide docked window Hide docked window
Hide Files with more Cross-posts than setting. Dölj filer med fler korspostningar än inställningen.
Hide Old Hide Old
Hide Old/Show Filenames Göm gamla/Visa filnamn
Hide/Show the main toolbar Hide/Show the main toolbar
Hours Timmar
Icon Legend Icon Legend
Idle/New Viloläge/Ny
Idle/Old Viloläge/Gammal
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Image Database
Import and image from ZIP of CBZ files Import and image from ZIP of CBZ files
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importera gruppdata från Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Incomplete. Missing information needed for download
Insert Clipboard contents
Paste
Insert Clipboard contents
Paste
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Internet Search Internet Search
Invalid Regular Expression in Filter Ogiltigt reguläruttryck i filter
Invalid Search String Ogiltig söksträng
January January
Job: Job:
July July
June June
Kill all connection that are currently outstanding. Kill all connection that are currently outstanding.
Kill Selected Connection. Kill Selected Connection.
Kill the Current Download Kill the Current Download
Kill the Download. Kill the Download.
Last Command Last Command
Last path segments from the download path Sista del av sökväg till nedladdningsmapp
Last Response Last Response
Last Updated: Last Updated:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begränsa reparation till att lämna en CPU ledig
List of Current downloads List of Current downloads
List of Failed downloads List of Failed downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin List of News servers that have been entered into Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. List of Newsgroups you might want to download from.
List of Status messages List of Status messages
Load A folder's worth of Saved downloads Load A folder's worth of Saved downloads
Load all posts bypassing any age filters Load all posts bypassing any age filters
Load an Image Database Ladda en bilddatabas
Load Newer files into the list. Ladda listan med nyare filer.
Load NZB files...
Load NZB
Ladda NZB filer...
Ladda NZB
Load NZB... Load NZB...
Load Older files into the list. Ladda listan med äldre filer.
Load Ranges of posts Load Ranges of posts
Load the download List from disk Load the download List from disk
Load the Download list Ladda hämtningslistan
Lock the display to prevent accidential changes Lås visningen för att förhindra oavsiktliga förändringar
Logging Loggning
Logs: Logs:
Long Group name Långt gruppnamn
Main Toolbar Huvudverktygsfält
Make selected posts Old Make selected posts Old
March March
Mark all post Old? Mark all post Old?
Mark all posts Old. Mark all posts Old.
Mark all posts Old? Mark all posts Old?
Mark post as Deleted Mark post as Deleted
Mark Posts New... Markera post som ny...
Mark Posts Old... Markera post som gammal...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Max storlek
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximum size of displayed file.
May May
Message-Id Medddelande-Id
Min Size Min. storlek
Minimum size of displayed file. Minimum size of displayed file.
Mon Mån
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flytta nederst
Flytta objekt nederst
Move Down
Move Item Down one line
Flytta ner
Flytta objekt ner en rad
Move File(s) to another folder Move File(s) to another folder
Move Files Move Files
Move Marked Files? Move Marked Files?
Move One Line Down Move One Line Down
Move Top
Move Item to the Top
Flytta högst
Flytta objekt överst
Move Up
Move Item Up one line
Flytta upp
Flytta objekt en rad upp
Move Up one Line Move Up one Line
Must select some files to save to NZB Måste välja några filer för att spara till NZB
NA for NZBs Ej tillämpligt för NZBs
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Behöver välja en server att posta till - vänligen försök igen
Need to pick an active server - Please try again. Behöver välja en aktiv server - Vänligen försök igen.
Need to select an item to modify. Behöver välja ett objekt att modifiera.
Network Nätverk
New Category... Ny kategori...
New Files Nya filer
New Posts New Posts
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin tillhandahåller inte en Newsserver.

Besök http://www.usenettools.net/ för serverinformation
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Newsbin Pausad - Ingen åtkomst till Datamapp
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Newsbin Pausad - Ingen åtkomst till Hämtningsmapp
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pausad - Ont om diskutrymme på datamappens disk
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro inställningar
Öppna fönstret för inställningar
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Filer (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Dokument
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process No active groups selected to Process
No Destination filename set Inget målfilnamn valt
No group name found during add group No group name found during add group
No groups selected No groups selected
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR data så ingen PAR status är för närvarande tillgänglig
No Posts Selected - Can't find Author Inga poster valda - Kan inte hitta författare
None None
Normal Translation
Notification Messages Statusmeddelanden
Notification Options Statusinställningar
Notification Services Statustjänster
Notification Types Statustyper
November November
NZB Email Settings NZB Email Settings
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB Inställningar
NZB Watch Folder NZB övervakningsmapp
NZB Watch Path NZB Övervakningssökväg
October October
Old Posts Old Posts
Only display files that match this filter Only display files that match this filter
Only display Newer Posts Only display Newer Posts
Only show the filename part of the subject Only show the filename part of the subject
Open Another Configuration Open Another Configuration
Open Groups Display
Open Groups Display
Öppna gruppvisningen
Öppna gruppvisningen
Open the Filter Options Open the Filter Options
Open the folder where the UnRARed files go. Öppna mappen där de UnRARade filerna lagras.
Open the folder where this file is. Open the folder where this file is.
Open the Options Dialog Open the Options Dialog
Open the Search Window
Open the Search Window
Öppna sökfönstret
Öppna sökfönstret
Open the Server Options Open the Server Options
Open this document Open this document
Open up a window to the files folder Open up a window to the files folder
Open Window to register key. Öppna förster för att registrera nyckel.
Option Inställning
Options Options
Options: Options:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete
Par Files: Par Files:
PAR Records PAR Records
Par Set Size: Par Set Size:
Partial Download Partial Download
Path Item Definitions Definitioner för sökvägsobjekt
Pause download
Pause the selected Download
Pausa hämtning
Pausa den markerade hämtningen
Pause Download during UnRAR/Repair Pausa hämtning under UnRAR/Reparation
Pause the download list.
Pause the Download
Pausa hämtningslistan.
Pausa hämtning
Pause the Download Pause the Download
Pause the marked download Pause the marked download
Pause Paus
Paused Paused
Performance Options: Prestandainställningar:
Performance Prestanda
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanantly Delete these Posts from Storage?
Permanently delete this poster? Radera denna postare permanent?
Pick Folder to UnRAR to Välj mapp att UnRARa till
Pick the Download Folder Välj hämtningsmapp
Pick the Font to use with this control Pick the Font to use with this control
Pick the NZB Autoload Path Välj NZB autohämtningssökväg
Pick the NZB Download Folder Välj NZB hämtningsmapp
Place Holder Platshållare
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Post a message to up to 3 groups.
Post Count Antal poster
Post Filename Post Filename
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post list that the user can copy new entries into for later processing
Post Properties Post Properties
Post to Selected Groups Post to Selected Groups
Post/File is Filtered Post/File is Filtered
Poster Field Translation
Poster Filtered Postare filtrerad
Poster Settings Poster Settings
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Förbereder postade filer...
Priority: Prioritet:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem contacting the Search server. Please contact technical support.
Processing Priority Processing Priority
Progress: Progress:
Prompt when Exit is attempted. Fråga när Avsluta försöks.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Purge the Stored records from the disk
Purge to MDA is already in Progress Purge to MDA is already in Progress
Purging the Groups... Rensar ut grupperna...
Purging to Display Age... Rensar ut enligt visningsålder...
Quality Kvalitet
Queued for Download Köad för hämtning
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Snabb UnRAR: Filen är inte av en dekodbar typ
Quick UnRAR: No filename found Snabb UnRAR: Hittar ej filnamn
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Quit the application; prompts to save documents
Exit
RAR Passwords RAR lösenord
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE vidarebefordrad till att filtrera NZB filnamn är ogiltig
Read Posts Read Posts
Read the text of the post Read the text of the post
Ready Ready
Really Delete Group(s)? Really Delete Group(s)?
Really Delete Server(s)? Really Delete Server(s)?
Really Purge Stored Records? Really Purge Stored Records?
Really Reset the Group to use Download Age again? Verkligen återställa gruppen till att använda nedladdningsålder igen ?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Begränsa CPU-utnyttjande av UnRAR och PAR reparation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Förnya listan
Ta bort filer som inte längre finns på disk
Reject! Reject!
Reload from Disk. Ladda om från disk
Reload Group data Ladda om gruppdata
Reload the DB from disk Reload the DB from disk
Remote Control Fjärrstyrning
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Ta bort filer från disk
Remove from Download List Remove from Download List
Remove Poster from Lockout List Remove Poster from Lockout List
Remove Posts from List Remove Posts from List
Rename Failed, Probably the destination file already exists Rename Failed, Probably the destination file already exists
Rename File Rename File
Rename File. Rename File.
Rename this item Rename this item
Repair Blocks Repair Blocks
Reply to an existing post Reply to an existing post
Rescan Folders Rescan Folders
Rescan the folder for missing files Rescan the folder for missing files
Reset counter to download headers from FTR setting Reset counter to download headers from FTR setting
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Reset the counters so the FTR is used to download from the group again.
Reset the download counters. Reset the download counters.
Restore the window to visible Restore the window to visible
Resume download
Resume the selected Download
Återuppta hämtning
Återuppta den markerade hämtningen
Retry the Download
Retry the Download
Försök hämta igen
Försök hämta igen
RSS Feeds RSS Feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kör QuickPAR
Kör QuickPAR för att testa filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kör standardvyn för denna filen
Kör standardvyn för denna filen
Run the Edit Groups Dialog Run the Edit Groups Dialog
Run the file with the default viewer Run the file with the default viewer
Running Running
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Exempelfiler
Unrar och försök visa RAR innehållet
Sat Lör
Save the active document with a new name
Save As
Save the active document with a new name
Save As
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Spara konfigurationsfilen
Spara konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Save the download list so, it can be loaded later.
Save the selected post to disk. Save the selected post to disk.
Scheduler Schedulerare
Scripts Skript
Search for and UnRAR RAR files Sök efter och UnRAR RAR filer
Search for Downloaded Files in the file DB Search for Downloaded Files in the file DB
Search for Subjects or Poster Sök efter ämnen eller postare
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Sökläge
Search string used to find these files Söktext att använda för att hitta filer
Search Warning Search Warning
Search Search
Secure server/connection Failed. Secure server/connection Failed.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server
Security Options Security Options
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Välj en filterprofil från Hitta - Sök avbruten
Select a Filter Profile Select a Filter Profile
Select a folder to scan for files Select a folder to scan for files
Select all Items Välj alla objekt
Select all Posts. Select all Posts.
Select Automatic Download Mode. Select Automatic Download Mode.
Select Manual Mode Select Manual Mode
Select which groups to search for content. No selection means all groups Select which groups to search for content. No selection means all groups
Selected Data count and size Valt dataantal och storlek
September September
Server Name: Server Name:
Server Options Server Options
Server port is Required - default is 119 Server port is Required - default is 119
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Set the Per group download path
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Att ställa in NZB Autoladdningssökvägen att skanna hämtningssökvägen är en DÅLIG idé.

Resultatet kan bli hög belastning på CPUn.
Setup Inställningar
Show All Files Show All Files
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames only Visa endast filnamn
Show Filenames Show Filenames
Show Filenames: Show Filenames:
Show Filtered Posts Show Filtered Posts
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Help File Show Help File
Show Incomplete Files Show Incomplete Files
Show Incompletes Show Incompletes
Show New Posts Show New Posts
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show PAR/NFO Show PAR/NFO
Show Special... Show Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Show the best guess at the filenames in the post.
Show the smaller tool bar. Show the smaller tool bar.
Show/Disable the MOTD window Show/Disable the MOTD window
Size of data waiting to download in the download list Storlek på data som väntar på hämtning i hämtningslistan
Size: Size:
Slow Långsam
Sort Groups List? Sort Groups List?
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Sortera hela önskelistan?
Sort the Failed list? Translation
Source: Källa:
Spam Filter Settings Spamfilterinställningar
Spam Filters Spamfilter
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Specify a filter profile for a group
Speed (Bps): Speed (Bps):
Speed Limited Hastighet begränsad
Speed Progress Hastighet framåtskridande
Speed: Speed:
SSL Enabled/Disabled: SSL Aktiverad/Inaktiverad
State: Läge:
Status Status
Status: Translation
Stop Search Processing Avsluta sökningsbehandling
Subject Accept Ämnesgodkännande
Subject Field Ämnesfält
Subject is Empty - Please try again Ämne är tomt - Vänligen försök igen
Subject Reject Förkastning av ämne
Subject: Subject:
Sun Sön
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch between Full and Reduced speed Växla mellan full och reducerad hastighet
Switch between Pause and Run Växla mellan Pause och Kör
Switch between Scheduler Modes Växla mellan schedulerarlägen
Switch to the next window pane
Next Pane
Switch to the next window pane
Next Pane
Switches Växlar
Tab: Tab:
Tabbed Window Tabbed Window
Takes you to a form where you can request tech support Takes you to a form where you can request tech support
Test files if they have PAR files Test files if they have PAR files
Test NZB... Testa NZB...
Test text was Accepted - Will be included Testtext accepterades - KOmmer att läggas till
Test text was Rejected - Will be excluded Testtext avvisades - KOmmer att exkluderas
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Det städade filnamnet på den laddade NZB
The current date Nuvarande datum
The current month Nuvarande månad
The current Poster address Translation
The current year Nuvarande år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Gruppen eller ämnet om en grupp av grupper är laddat
The last path segment of the NZB File path Det sista sökvägssegmentet i NZB filsökvägen
The name is too short. It must be 2 letters or more. The name is too short. It must be 2 letters or more.
The news servers for some popular ISP. The news servers for some popular ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Föräldragrupperna om denna grupp finns en GAG (grupper av grupper)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading.
Thumbnails Thumbnails
Thur Tor
Time to finish current downloads Dags att avsluta pågående hämtningar
Too Big För stor
Too Small För liten
Top Top
Total Totalt
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself.
Try to Find a news server Try to Find a news server
Tue Tis
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Kan ej lägga till detta objekt till posterlockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kan ej tilldela hämtningssökväg - Kontrollera inställningar för hämtningssökväg
Unable to create or access the temp folder Kan ej skapa eller komma åt temp-mappen
Unable to Delete Server - Server not found Unable to Delete Server - Server not found
Unable to load the Filters file Kan ej ladda filterfilen
Unable to open file to save groups Unable to open file to save groups
Unable to Register with Growl Server Kunde inte registrera hos Growl-servern
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Unable to Use Viewer for this file Reported Error:
Undo the last action
Undo
Undo the last action
Undo
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR misslyckades: RARfile behöver lösenord
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR filer
Unrar de nuvarande filerna
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR sökväg är inte angiven i alternativen
UnRAR Path: UnRAR sökväg:
UnRAR the files to a new folder UnRAR filerna till en ny mapp
Use SSL Använd SSL
UsenetSearch UsenetSök
Verbose Mångordig
Video Resolution extracted from the subject Videoupplösning extraherad från ämnet
View List Icon Legend View List Icon Legend
View Message of the Day View Message of the Day
View Thumbnails View Thumbnails
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Varning - Överlappning av headers > 5000 är ovanligt. Hämtning av headers kommer att gå långsammare
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Varning NZB fil kunde inte laddas. Den är antagligen korrupt
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Varning NZB fil kunde inte laddas. Den är antagligen korrupt: %s
Warning Warning
Watch List Name Namn på bevakningslista
Watch list Status Status på bevakningslista
Watch List Bevakningslista
Web page that describes how to Use newsbin Web page that describes how to Use newsbin
Wed Ons
What the Path Symbols mean Sökvägssymbolernas betydelse
When Files are Repaired När filer repareras
When Files are UnRARed När filer UnRAR'as
When Login is Enabled - Username is required When Login is Enabled - Username is required
When Newsbin Exits När NewsBin avslutas
When Newsbin report Errors När NewsBin rapporterar fel
When Newsbin Starts När NewsBin startar
Window Positions Window Positions
Wish List Önskelista
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv hämtade filer utan minnesbuffring
You need to Enter a server name or address You need to Enter a server name or address
You've selected more than 40 items to read. Continue? You've selected more than 40 items to read. Continue?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Swedish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Swedish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Swedish
Accept if Acceptera om
Reject if Avvisa om
Disable Stäng av

DLGINIT Entry 4

English Swedish
Display Data Rate Visa datahastighet
Display Disk Free Space Visa ledigt diskutrymme

DLGINIT Entry 5

English Swedish
Header Download Translation
Internet

DLGINIT Entry 6

English Swedish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Swedish
Sleep Sov
Hibernate Vila
Shutdown Avstängning

DLGINIT Entry 8

English Swedish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Inget lösenord behövs)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Lösenord frivilligt)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Swedish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Swedish
Subject Contains Translation
Filename Contains
Poster Contains

DLGINIT Entry 11

English Swedish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools