Slovak 6.73

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.73 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Slovak
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Aj vy môžete vylepšiť Newsbin. Newswbin sa rozvíja zároveň s Usenetom. Väčšina nových vlastností je na základe Vašich žiadostí.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Získate promptnú podporu cez email, webový formulár, IRC, Reddit a naše fórum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Získate prístup k našemu aktívnemu beta programu. Vrátane najnovších vývojových verzií dostupných len na IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Už nikdy znovu nebudete musieť platiť za kľúč. Zostane Vám naveky. Niektorí užívatelia používajú ten istý kľúč už 10 rokov.

Ak si zakúpite vyhľadávanie, kľúč dostanete ZDARMA
Download Paused Warning Translation
(Optional) Translation
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
Translation
About Newsbin Pro Translation
Active Zapnuté
Add &Groups... Translation
Add (Ins) Pridať (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Pridať prefix cesty - UnRAR do priečinka nazvaného podľa zdrojového adresára
Add each filename to the log file. Translation
Add Files... Translation
Add Filters... Translation
Add Group Name to Download Folder Translation
Add group... Translation
Add Groups Translation
Add Matching files to top of download list. Translation
Add New Server Translation
Add New Pridať nový
Add NZB Filename to Download Folder Translation
Add NZB Folder to Download Folder Translation
Add to Top of the download list. Pridať na vrch zoznamu sťahovania.
Add Translation
Address of PC Adresa PC
Advanced Options Translation
Advanced... Rozšírené...
Advanced.... Rozšírené...
Age Filter: Translation
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Mód agresívneho skladania (preskočí opakovania a zloží súbor ak máte dosť PAR-ov)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agresívne odstráni všetky známe typy spamu. Zašifrované RARy, zašifrované RARy v RARoch, RARy obsahujúce EXE súbory. WMV/ASF súbory s DRM ochranou.
Aggressive Agresívne
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Všetky stiahnuté a rozbalené súbory sa uložia do hlavného
sťahovacieho priečinku ak nie sú povolené iné priečinky
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): Translation
Attach file summary information to the file. Translation
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Translation
Auto-Mark Old: Translation
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Translation
Auto-Shutdown Warning Translation
Auto-Shutdown Translation
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatické sťahovanie dvojkliknutých NZB súborov
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Translation
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Translation
Automatic Search Interval Translation
Automatic Update Modes Translation
Automatically UnRAR Complete Files Automatické rozbalenie kompletných (RAR) archívov
Automatically UnRAR Complete Files: Automatický UnRAR kompletných súborov:
Autorar Properties Translation
Available block count: Dostupný počet blokov:
Background Translation
Basic Settings Translation
Binaries Binaries
Bottom Translation
Browse Translation
Browse... Translation
Bypass size filters for some files Translation
Bytes Bytes
Cancel Translation
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Kauzálne odstraňuje RAR obsahujúce exe súbory, WMV/ASF zakódované s DRM a DRM zakódované WMV/ASF súbory v RAR súboroch
Casual Kauzálne
Change... Zmeniť...
Characters long Translation
Check Files Kontrolovať súbory
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Translation
Clear Translation
Click here to Purchase NEW Key Translation
Click To Finish Registration Translation
Close Translation
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Translation
Complete Files: Celé súbory:
Connections: Translation
Control Prompts Translation
Controls detail of the log messages Translation
Copy Settings From Server: Translation
Copy Settings from: Translation
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Translation
Copy to Clipboard Translation
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Translation
Cross-post Filter: Filter krížových správ:
D&&D/Load NZB to one Post List: Translation
Damaged Files: Poškodené súbory:
Data Folder Translation
Data Folder: Priečinok dát:
Days Old Translation
Days to download from a new group Translation
Default is 563 Translation
Default port is 118 Predvolený port je 118
Default port is 119 for News Translation
Default port is 8000 Translation
Default Settings Translation
Default Základné
Delete Emails with NZBs Translation
Delete File Data older than N days old Translation
Delete Files to Recycle Bin Vymazať súbory do Koša
Delete Groups (Del) Vymazať skupiny (Del)
Delete or leave the emails on the server Translation
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Vymazať RARy a PARy na úspešný UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Vymazať RAR a PAR súbory do koša
Delete Server Translation
Delete Watch Translation
Delete Translation
Details Details
Different proxys require different ports Rôzne proxy vyžadujú rôzne porty
Disable Automatic PAR unpausing. Vypnúť automatické PAR pauzovanie.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Vypnúť AutoPAR UnRAR pre túto skupinu - Nevybalovať RAR súbory
Disable AutoPAR Translation
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Translation
Disable XFeatures: Some servers don't implement Xfeatures correctly Translation
Disabled Vypnuté
Disk Space Used: Použité miesto na disku:
Display Age: Translation
Display Switches Translation
Distributed by DJI Interprises, LLC Translation
Do column sorts by ignoring the RE: part Translation
Don't download Headers from this server Translation
Don't know yet Translation
Don't show this again. Opäť neukazovať.
Download Age: Translation
Download Double-Clicked NZB: Translation
Download folder for downloads from NZB Files: Priečinok sťahovanie pre sťahovania z NZB súborov:
Download Folder: Translation
Download folder: Translation
Download Groups List From Server Translation
Download Path Priečinok sťahovania
Download Settings Translation
Duplicate Filename Settings Translation
Edit Path Upraviť cestu
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Translation
Email (POP) Server Translation
Email (SMTP) Server: Translation
Email Notification Settings Nastavenie emailových upozornení
Email Password: Translation
Email Poster: Translation
Email Settings Nastavenia emailu
Email To: Translation
Email Username: Translation
Enable File Descriptions Translation
Enable Filter Zapnúť Filter
Enable Logging Translation
Enable Pop Scanning Translation
Enable Post UnRAR Filter Zapnúť UnRAR Filter správ
Enable Proxy Zapnúť proxy
Enable Remote Control Zapnúť vzdialené ovládanie
Enable Remote NZB Integration Translation
Enable Scheduler Zapnúť plánovanie
Enable Script Logging Zapnúť záznam činnosti skriptu
Enable Server Translation
Encrypted RAR Password Heslo RAR súboru
Enter Test Text: Translation
Enter your Existing Key Vložte svoj kľúč
Example NZB Filename: Ukážka názvu NZB súboru:
Example RAR Path: Príklad RAR Path:
Execute when an UnRAR Completes: Spustiť po rozbalení
Exit Newsbin when the download list empties Translation
Exit Newsbin? Ukončiť Newsbin?
Exit Processing Translation
Failed list is saved and restored on restart Zoznam zlyhaných sa uloží a obnoví po reštarte
Favorite Posters Translation
File Description Settings Nastavenie popisiek súborov
File Display Date Range Translation
File Filters Translation
Filename: Translation
Filenames Modifications Translation
Filter Name: Filter Name:
Filter Profile: Translation
Filter Profiles Translation
Filter to apply to header downloads. Filter to apply to header downloads.
Filter Filter
Filters that apply to this group Translation
Filters that apply to this Watch Folder Filter iba pre tento sledovaný priečinok
Filters that apply to Watch item Filtre iba pre túto sledovanú položku
Firewall Address: Translation
Firewall Options Translation
Firewall Password. Translation
Firewall Password: Translation
Firewall Port: Translation
Firewall Type: Translation
Firewall Userid Translation
Firewall Username: Translation
First Name: Translation
Folder Dup Bypass: Obísť zdvojené priečinky:
Folder Mode: Translation
Folder Name Translation
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Translation
From Poster: Od odosielateľa:
From: Translation
Group Display Age: Translation
Group Name Filters Translation
Group Options Translation
Group Properties Translation
Group(s): Translation
Growl Notification Settings Nastavenia upozornení Growl
Growl Password: Growl heslo:
Growl Register Growl Registrácia
Growl Server: Growl Server :
Growl Settings Nastavenia Growl
Header Database Compaction Zhutniť databázu hlavičiek
Header Filter Header Filter
Header Overlap: Translation
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skryť skupiny s malým počtom príspevkov (do 10 tisíc)
Hide posts larger than (Bytes) Translation
Hide posts older than (Days/Hours) Translation
Hide posts smaller than (Bytes) Translation
Hide Posts that exceed crossposts Translation
Hide Subscribed Groups Skryť odoberané skupiny
Hide till Restart Skryť do reštartu
High Powered PC Vysokovýkonné PC
How many days worth of posts to download from an empty group Translation
How many posts to overlap Header downloads Translation
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Ako často aktualizovať skupiny (15 minút a viac)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Translation
I Agree Translation
Icon Legend Translation
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Translation
Image Modes Translation
Image Safe Table translation Translation
In the post lists, show the age and not the date Translation
Incomplete Files: Neúplné súbory:
Internet Search Options Translation
IP Address: IP Adresa:
Last Name: Translation
List Name: Translation
Load All Posts Translation
Load Day Range Nahrať rozsah dní
Load NZB... Translation
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Translation
Lock the Groups Zamknúť skupiny
Lock the Options Zamknúť možnosti
Lock the Servers Zamknúť servery
Lock the Startup Zamknúť štart
Lock the Tray Icon Zamknúť ikonu hlavného panelu
Log : Translation
Log Date: Translation
Log Errors. Translation
Log Errors: Translation
Log Filenames: Translation
Log Group: Translation
Log Headers Translation
Log Methods: Metódy logovania:
Log Post Body: Translation
Log Poster: Translation
Log Settings Translation
Log something or other: Logovať niečo alebo iné:
Log Subject: Translation
Log the entire non-Binary part of the post Translation
Log the headers for each post to the log file Translation
Look in Groups: Hľadať v skupinách:
Low Disk Space Málo miesta na disku
Low Powered PC Pomalé PC
Main Download folder: Hlavný priečinok sťahovania:
Manual Add Translation
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Translation
Mark stored posts old after loaded into list Translation
Matches: Zhodné:
Max Retries before files are Assembled Max počet opakovaní pred zložením súborov
Max Retries: Translation
Maximum File Size: Translation
Memory Usage: Translation
Minimize to Tray Translation
Minimize to Tray: Translation
Minimum File Size: Translation
Minutes Translation
Misc Iné
Missing Files: Chýbajúce súbory:
Missing: Translation
MP3 Download Path Settings Translation
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields Translation
MP3 Tags to use Translation
Multi-Tab Mode: Translation
Nag Window - Download Paused. Translation
Name: Translation
Network Settings Translation
New Filter Name Translation
New Filter: Translation
New Server Translation
New Watch ... Nové sledovanie...
New Watch Item Nová položka sledovania
New Watch Translation
New Watch: Translation
New... Translation
Newest Date: Translation
Newsbin Message Of the Day Translation
Newsbin Options. Translation
Newsbin Security Password Translation
No Header Download: Nesťahovať hlavičky:
No! Don't Exit. Nie! Neukončiť.
Number of Source Files: Počet zdrojových súborov:
Number of thumbnails to display Translation
NZB Checker NZB kontrola
NZB Load Settings Translation
NZB Loading Filter: NZB filter:
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Priečinok sledovania NZB - sťahoanie NZB uložených v týchto priečinkoch.
NZB Watch Properties Vlastnosti sledovania NZB
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Vybrať starý priečinok.
Oldest Date: Translation
One time Record Conversion Translation
Only save image to DB Iba uložiť obrázok do databázy
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Translation
Open all groups into new Tabs Translation
Open Data Folder Translation
Open to Download Path: Translation
Options... Translation
Organization: Translation
Override UnRAR Path: Nastaviť cestu UnRAR:
Overwrite Logs Files Translation
Overwrite the log file for every run. Translation
Password (optional): Translation
Password Translation
Password: Translation
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pozastaviť PARy a stiahnuť iba tie ktoré sú potrebné na opravenie.
Pause Pauza
Performance Options Voľby výkonu
Pick an Existing list or enter the name of a new list Translation
Pick Topic: Vybrať tému:
Pictures Translation
Pop Email NZB Downloading Translation
POP Username and Password Translation
Port: Port:
Post Dialog Translation
Post Now Translation
Post Properties Translation
Poster Text Translation
Poster: Translation
Prevent opening Newsbin from the tray Translation
Prevent opening the Add Groups Window Translation
Prevent opening the Add Servers Window Translation
Prevent opening the Options Window Translation
Priority: Priorita:
Processing Options Translation
Progress... Translation
Properties... Translation
Proxy Address: Proxy adresa:
Proxy Password: Proxy heslo:
Proxy Settings Nastavenia proxy
Proxy Type: Typ proxy:
Proxy Username: Proxy užív. meno:
Public Email: Translation
Purchase a Key Translation
Purchase a New Key Kúpiť nový kľúč
Purging Groups... Translation
Put the Date: field into the description Translation
Put the Group into the description Translation
Put the Poster: field into the description Translation
Put the Subject field into the description Translation
Quick UnRAR Rýchlý UnRAR
Re-enter Password: Translation
Really Advanced Naozaj pokročilé
Records: Translation
Refresh the List. Translation
Refresh Aktualizovať
Register Newsbin Translation
Registration Code: Translation
Rejected Posters Translation
Remote Address: Translation
Remote Post Processing Options Translation
Remote Server Options Translation
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Odstrániť opravené, ale nerozbalené sety v zozname sťahovania
Repair Block Count: Počet opravných blokov:
Require a password to start Newsbin Translation
Requires Login Translation
Reset Translation
Restore NBI Obnoviť NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Translation
Sample: Ukážka:
Save Failed List on Exit: Translation
Save files in Folders named for the Newsgroup Translation
Save files list is saved and restored on restart Zoznam uložených súborov sa uloží a obnoví po reštarte
Save Files List on Exit: Translation
Save Image: Uložiť obrázok:
Save NBI Uložiť NBI
Save Picture files to a Database Translation
Save Posts To... Translation
Save to a unique Folder named for a Source file Translation
Save Translation
Scan Days: Skenovať dni:
Scripts Skripty:
Search For: Hľadať:
Search Interval(mins): Translation
Search Options Translation
Search Username and Password Translation
Search Translation
Search... Translation
Searches Remaining: Translation
Security Options Translation
Security Password Translation
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vyber profil filtru. Jeho filter súborových mien bude použitý na výmaz súborov po rozbalení RARom
Select a line, set Colors Vybrať riadok, nastaviť farby
Send PARS to Wish List Odoslať PARy na zoznam želaní
Server Address: Translation
Server Name: Translation
Server: Server:
Servers... Translation
Set Font... Translation
Set Server Color Nastaviť farbu servera
Set SSL Port: Translation
Set... Nastaviť...
Setup... Setup....
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Translation
Show Files Newer than N Days Old Translation
Show Message of the Day (MOTD) window on start Translation
Show MOTD on startup: Translation
Show PAR/NFO: Translation
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Vypnúť WIndows pri vypnutí NewsBinu
Size: Translation
Some Customized status text. Translation
Sort, Ignore RE: Translation
Source block count: Počet zdrojových blokov:
Source block size: Veľkosť zdrojových blokov:
Source: Zdroj:
Space Recovered: Obnovený priestor:
Spam Filters Spam Filtre
Speed Limit Translation
Speed Limiter Properties Translation
Speed Limiter Translation
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Začať sken
Start Štart
Status Message Translation
Status Tab Logging: Translation
Stop Stop
Storage Age: Translation
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Translation
Subscribe Groups Odoberať skupiny
TCP Port: TCP Port:
Test Email Test správa
Test Expression Test výraz
Test Poster: Test odosielateľ:
Test Results: Translation
Test Search: Test hľadanie:
Test Watch Translation
Test Translation
Text Text
The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group. The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group.
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Translation
The higher the number the less likely the server is to be used Čím väčšie číslo, o to nižšia šanca že sa server použije
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Translation
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: Translation
Top Translation
Total Results Celkove výsledkov
Total size of source files: Celkový počet zdrojových súborov:
Translating from Old ImageSafe format to New. Translation
Tune Newsbin based on your PC's performance Nastaviť Newsbin na základe výkonu Vašeho PC
UnRAR Folder: UnRAR priečinok:
UnRAR folder: Translation
Unrar Folder: Translation
UnRAR Password: UnRAR Heslo:
UnRAR Path: UnRAR cesta:
Unsubscribe Groups Viac neodoberať skupiny
Update Groups when Newsbin starts Translation
Update Interval(mins): Translation
Update When Started: Translation
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Translation
Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Translation
Use Duplicate Detector: Translation
Use Firewall Username/Password Translation
Use Header Download Age Translation
Use Image DB: Translation
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Translation
Use NZB Load Filter Translation
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Translation
Use Proxy/Firewall Použiť Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Translation
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Použiť SSL - šifrované pripojenia
Use SSL: Použiť SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Translation
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Translation
Username: Translation
Version: Version:
Watch List Scan Sken zoznamu sledovania
Watch: Sledovanie:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Translation
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Translation
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Vypnúť Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Translation
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Translation
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Translation
Your trial has Expired. Skúšobná doba skončila

MENU

English Slovak
&About Newsbin Pro... Translation
&Application Look &Vzhľad programu
&Auto Hide &Autom. skrývanie
&Close Translation
&Connections Translation
&Delete Group\tDEL Translation
&Delete Server\tDEL Translation
&Download Latest Headers &Stiahnuť Najnovšie Hlavičky
&Download &Stiahnuť
&Download\tCtrl+E &Stiahnuť\tCtrl+E
&File Translation
&Files &Súbory
&Filters... Translation
&Floating &Plávajúce
&Groups Translation
&Help Translation
&Hide &Skryť
&Load NZBs... &Nahrať NZB...
&Load PARs... &Nahrať PAR...
&Logging &Logovanie
&Options &Možnosti
&Pause Download &Pozastaviť sťahovanie
&Reload Translation
&Remove from Download List\tDel Translation
&Remove from List\tDel Translation
&Save Configuration &Uložiť konfiguráciu
&Save &Uložiť
&Servers &Servery
&Servers... Translation
&Status Bar &Stavový panel
&Thumbnails Translation
&Utilities Translation
&View Translation
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Translation
Add &Groups... Translation
Add Group... Translation
Add new Watch Folder... Pridať nový priečinok sledovania
Add Server... Translation
Add to Top - Bypass Filters Pridať navrch - Obísť filtre
Add to Top Pridať navrch
Add to Wish List\tCtrl-Ins Pridať do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Translation
Assign a New Path... Translation
Assign a New UnRAR Path... Nastaviť UnRAR cestu...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Translation
Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Clear List Translation
Clear List Translation
Clear Odometer Translation
Clear Search History Translation
Clear Window Translation
Close all Post Lists Translation
Close Current Tab Zavrieť súčasný tab
Compact Group... Translation
Copy Images To... Translation
Copy to CBZ file... Translation
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copy to Folder... Translation
Copy to Image Database... Translation
Create N&ZB from Files... Translation
Create N&ZB from Posts... Translation
Customize.... Prispôsobiť
Delete all posts from Poster Vymazať všetky správy prispievateľa
Delete All Posts Translation
Delete File(s) Vymazať súbor(y)
Delete Item and Files Translation
Delete Posts\tShift-DEL Translation
Delete Stored Posts Translation
Delete Delete
Delete\tDEL Translation
Disa&ble Groups Translation
Disa&ble Watch Vyp&núť sledovanie
Disable Server(s) Translation
Disable Translation
Discussion/Help Forum... Translation
Doc&kable Do&kovateľné
Don't Download Headers Translation
Download &Special... Špeciálne &Sťahovanie
Download - &Bypass Filters Sťahovanie - Obísť &Filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Sťahovanie - Obísť &Filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Translation
Download 100,000 Older Posts Translation
Download 5,000,000 Older Posts. Translation
Download 50,000 Older Posts Translation
Download 500,000 Older Posts Translation
Download All Headers Translation
Download All Posts from Poster Stiahnuť všetky správy od prispievateľa
Download Complete Groups List Stiahnuť kompletný zoznam skupín
Download Group List Translation
Download Headers Translation
Download Special... Translation
Download Speed &Limit &Obmedziť rýchlosti sťahovania
Download Speed Limit Translation
Download to Existing Folder... Stiahnuť do existujúceho priečinka...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Stiahnuť do existujúceho priečinka...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Translation
Download To Folder... Translation
Download To New Folder... Stiahnuť do nového priečinka...
Download To New Folder...\tCtrl+N Stiahnuť do nového priečinka...\tCtrl+N
Downloading Files Stiahovanie súborov
Dummy Prázdny
E&xit Translation
Edit Úpravy
Enable &Groups Translation
Enable &Watch &Zapnúť Sledovanie
Enable Scheduler Zapnúť plánovač
Enable Server(s) Translation
Expand Search Results...\tCtrl+H Všetky výsledky hľadania...\tCtrl+H
Failed Files Translation
Files Translation
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Translation
Hide Old Translation
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database &Databáza obrázkov
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Translation
Kill All Connections Translation
Kill Connection Translation
Limit Speed Translation
Load Backup Configuration on Restart Nahrať záložnú konfiguráciu pri reštarte
Lock Display Layout Uzamknúť vzhľad obrazovky
Lockout &Poster Zablokovať &prispievateľov
Lockout &Poster\tCtrl+P Translation
Lockout Poster &Keyword Zablokovať prispievateľa &kľúčové slovo
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Translation
Lockout Poster Translation
Looking for your Server?... Translation
Mark All Old Translation
Mark Posts New Translation
Mark Posts Old\tDel Translation
Move Down\tCtrl-Down Translation
Move Files(s)... Presunúť súbor(y)...
Move to Bottom\tCtrl+End Translation
Move To Top\tCtrl+Home Translation
Move to Wish List\tCtrl-Ins Presunúť do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Translation
New Folder... Translation
New Search Tab... Nová karta hľadania...
New UnRAR Folder... Nový UnRAR priečinok...
New Watch... Nové Sledovanie...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Office 2007 - &modré
Office 2007 - &silver Office 2007 - &strieborné
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - c&ierne
Office XP Office XP
Open Download Folder... Translation
Open Folder... Translation
Open UnRAR Folder... Otvoriť UnRAR priečinok...
Password Manager... Správca hesiel...
Pause Download Translation
Pause Pozastaviť
PopupPanes Popup lišty
Post Storage Translation
Post to Group... Translation
Posts Translation
Priority Priorita
Properties Translation
Properties... Properties...
Properties\tCtrl+I Translation
Purge to Display Age Translation
Quick UnRAR/(MS/RAR) Rýchly UnRAR/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Rýchly UnRAR/Ukážka
Read Post &Body Načítať telo &správy
Read Post &Body\tCtrl+R Translation
Refresh List Aktualizovať zoznam
Refresh PAR Set Translation
Register Newsbin... Translation
Register/Update Key... Translation
Reject Translation
Rename File Translation
Rename Translation
Reply to Group... Translation
Rescan Topic... Preskenovať tému...
Reset Display Layout on Restart Zresetovať vzhľad po reštarte
Reset Download Count Translation
Restore Translation
Resume Download Translation
Retry Download Translation
Run QuickPAR Spustiť QuickPAR
Sample Files Ukážkové súbory
Save Configuration &As... Translation
Save Files to Custom List... Translation
Se&ttings... Translation
Searc&h Translation
Search Control Panel... Translation
Search in Groups Hľadať v skupinách
Search Search
Select All Vybrať všetko
Select All\tCtrl-A Translation
Send to Folder... Poslať do priečinka...
Server Options... Translation
Servers Translation
Set Header Download Mode Translation
Show All Posts Translation
Show Filenames Translation
Show Grid Lines Translation
Show Posts Special... Translation
Show Posts Zobraziť správy
Switch Tab Position Prepnúť pozíciu Tabu
Tech Support Request... Translation
Test Download Files Testovacie sťahovanie
Test Files... Translation
Unlock Poster Odblokovať prispievateľa
Unlock Poster\tCtrl+U Translation
UnRAR/Join Files UnRAR/Spojiť súbory
UnRAR/Unpack UnRAR/Rozbaliť
Update All Groups Translation
Update Update
Use Download Age Použiť vek sťahovania
Usenet Tools Web Site... Translation
Uses FreeImage Library Používa FreeImage knižnicu
Uses Sqlite Database Library Používa Sqlite
View File Zobraziť súbor
View Icon Legend... Translation
View Sample Zobraziť náhľad
View the MOTD Archive... Translation
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Translation
Watch Sledovanie
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows natívne
Windows Shutdown Enabled Vypnutie Windows zapnuté
Windows XP Windows XP
Wish List Zoznam želaní

STRINGTABLE

English Slovak
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Translation
# #
&Groups &Groups
&Posts Translation
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Vyčistená kópia predmetu. Dá sa použiť pre súbory zo skupiny.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Translation
Active Translation
Active/Disable Translation
Active: Translation
Add a new Folder Translation
Add a new Watch list Translation
Add a poster keyword to filter on Translation
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Translation
Add item to Download list Translation
Add New Server
Add or Edit Servers
Pridať nový server
Pridať alebo zmeniť server
Add poster to the Filter List Translation
Add to Custom List Pridať do vlastného zoznamu
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Pridať do zoznamu sťahovania
Pridať do zoznamu sťahovania
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Pridať navrch zoznamu sťahovania - Obísť filtre
Add to the Top of the Download List Pridať navrch zoznamu sťahovania
Add/Edit the servers Pridať/Upraviť server
Address: Translation
Advanced Translation
Age Translation
Album Translation
Album-Artist Album-Umelec
Album\Artist Album\Artist
All Groups Translation
All Preview Posts will be moved to Read list. Translation
Apply Filterbar Filters Translation
April Apríl
Artist Umelec
Artist-Album Umelec-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Translation
Assign a new path Priraď novú cestu
August August
AutoPAR Options Translation
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Obmedzenie prenosovej rýchlosti
Zapnúť obmedzovač rýchlosti
Basic Translation
Blocks Found: Translation
Blocks Needed: Translation
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Vyplňte meno aj adresu servera v Pridať/Upraviť server
Bottom Bottom
Browse for an Image Database Vybrať priečinok s databázou obrázkov
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Medzipamäť
Cancel Cancel
Change Password Translation
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Zmena nastavení firewallu vyžaduje reštart Newsbinu
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Zmena nastavení SSL vyžaduje reštart Newsbinu
Check unchecked groups Translation
Chunk Cache Status Stav medzipamäte
Chunk Cache Use State Miera použitia medzipamäte
Clean out the old records. Translation
Cleaned up copy of the current filename Vyčistená kópia terajšieho mena súboru
Clear Filterbar Filter Translation
Clear List Clear List
Clear Memory... Vyčistiť pamäť
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear the active list Translation
Clear the download list without deleting the files. Translation
Clear the download path for these Groups? Translation
Clear the list (doesn't delete files) Translation
Clear the List (Stop all Downloads)? Translation
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Translation
Clear the List? Translation
Clear the per group download path Translation
Clear the search entry Vymazať obsah poľa vyhľadávania
Clear Clear
Close all Post Tabs? Translation
Close Groups Display
Expand Groups Display
Zavrieť zobrazenie skupín
Rozšíriť zobrazenie skupín
Close the active document
Close
Translation
Close this Tab Translation
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Translation
Colors/Fonts Translation
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Spojiť súbory Master Splitter files (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Translation
Compact Display - many files joined into one line Translation
Compact View Translation
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguračný súbor nenájdený, pokúsiť sa o obnovu zálohy?
Configuration File restored from Backup copy Konfiguračný súbor obnovený zo záložnej kópie
Configuration Files Konfiguračné súbory
Configuration Options Translation
Confirmation Windows Translation
Connections Translation
Contract docked window Translation
Copy Marked File(s) to new folder Translation
Copy selected files to the scratch list for later examination Translation
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Translation
Count of all data downloaded Spočítať všetky stiahnuté dáta
Create a new document
New
Translation
Create NZB... Vytvoriť NZB...
Critical Errors Kritické chyby
Cross Post Limit Limit crosspostingu
Current Day of the month Terajší deň mesiaca
Current download path Priečinok sťahovania
Current hours in 24 hour format Momentálny čas v 24h formáte
Current minutes of the hour. Minúty momentálneho času
Current Progress: Translation
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Momentálna rýchlosť bitov/sekundu a Bajtov/sekundu
Currently Loaded posts Translation
Customize... Prispôsobiť
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Translation
Data Downloaded this session Stiahnuté od štartu programu
Data Rate Translation
Data: Dáta:
Database Compactor is already in Progress Translation
Date: Translation
Debug Translation
December December
Delete All Posts Delete All Posts
Delete all Posts? Translation
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Translation
Delete Entries from DB Translation
Delete File From Disk Translation
Delete Files by renaming and wiping the contents Translation
Delete from Download List? Vymazať zo zoznamu sťahovania?
Delete Group from List Translation
Delete Groups Vymazať skupiny
Delete images Files Vymazať obrázky
Delete Images from Database Translation
Delete Item and the underlying files. Translation
Delete item but, doesn't remove from disk Translation
Delete Marked Files(From Disk!)? Translation
Delete Partial Downloads from Disk? Vymazať čiastočne stiahnuté z disku?
Delete Posts... Vymazať správy...
Delete Selected Posts? Translation
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Vymazať súbory z disku
Vymazať súbory z disku
Delete the Server Translation
Delete these File from the Database? Translation
Delete these passwords? Vymazať tieto heslá?
Delete these Records? Translation
Delete this Filter Entry? Vymazať tento filter?
Description Popis
Destination Folder Cieľový priečinok
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Vytáčané pripojenie zlyhalo. Prosím skontrolujte nastavenia a skúste znovu.
Dirty Rotten Spammers Translation
Disable Enabled Groups Translation
Disable Enabled Servers Translation
Disable one or more Servers Translation
Disable/Enable the Signature Cache Translation
Disabled Vypnuté
Display Age Translation
Display all Files and hide old ones Zobraziť všetky súbory a skryť staré
Display all of the posts for this group Translation
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Display Connection details Translation
Display only unread/un-downloaded Files Zobraziť iba neprečítané/nestiahnuté súbory
Display program information, version number and copyright
About
Translation
Display Settings Zobraziť nastavenia
Display Statistics about a specific Post Zobraziť štatistiku konkrétnej správy
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Display these Groups
Display these Groups
Zobraziť tieto skupiny
Zobraziť tieto skupiny
Don't Download Headers Translation
Don't use SSL Translation
Download all headers? Translation
Download all posts currently visible in the post list. Translation
Download all posts from this poster. Translation
Download all posts in this Group Translation
Download All Posts Translation
Download and assemble Incomplete Files Translation
Download Descriptions: Translation
Download Failed Translation
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Download Headers Translation
Download History Translation
Download just the subjects for faster searching Translation
Download Next 1 million Posts Stiahnuť ďalších milión správ
Download Next 10 million Posts Stiahnuť ďalších 10 miliónov správ
Download Next 100 thousand Posts Stiahnuť ďalších 100 tisíc správ
Download Next 1000 Records from the Server(s) Translation
Download Next 5 million Posts Stiahnuť ďalších 5 miliónov správ
Download Next 50 thousand Posts Stiahnuť ďalších 50 tisíc správ
Download Path Not Set in options Translation
Download Path: Translation
Download Paused Translation
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Translation
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download will bypass all Filters Translation
Download Download
Download: Translation
Downloaded Files Translation
Downloaded Posts Translation
Downloaded Translation
Downloaded: Translation
Downloading Files Stiahnuté súbory
Downloading Posts Translation
Downloading Translation
Downloads Translation
Duplicate File Duplikát súbor
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Upraviť odoberané skupiny.
Otvoriť okno pridania skupiny
Edit the filters.
Open the Filters window
Upraviť filtre.
Otvoriť okno s filtrami
Edit the Groups Translation
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification Emailové upozornenie
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Zapnúť potvrdenie pred permanentným výmazom správy zo zoznamu správ
Enable confirmation for Group List Sorting Zapnúť potvrdenie pre zoraďovanie zoznamu skupín
Enable confirmation of deletion from the Download List Zapnúť potvrdenie vymazania zo zoznamu sťahovania
Enable confirmation when sorting the Download list. Zapnúť potvrdenie pri zoraďovaní zoznamu sťahovania.
Enable Disabled Groups Translation
Enable Disabled Servers Translation
Enable Filters: Translation
Enable one or more Servers Translation
Enable or Disable automatic shutdown Translation
Enable or Disable the Filters Zapnúť alebo vypnúť filtre
Enable the critical Error Pop-up window. Zapnúť vyskakovacie okno kritickej chyby.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Zapnúť dotaz "Zoznam správ je prázdny" ak sa počas nahrávania nezobrazia správy
Enabled Zapnuté
Enter Registration codes. Translation
Erase everything
Erase All
Translation
Erase the selection
Erase
Translation
Error Translation
Execute external program Translation
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Ukázať a skryť súbory
Ukázať a skryť súbory
Expand docked window Translation
Expand Search Results... Ukázať výsledky hľadania...
Export image Files Export obrazov
Export Images to a Disk files. Translation
Export the selected posts to a text file Translation
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Zlyhať EXE súbory a RAR súbory ktoré obsahujú EXE súbory
Fail RAR files that need Passwords Zlyhať RAR súbory vyžadujú heslo
Fail Spam files Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Zlyhať keď sa v stiahnutých RARoch nachádzajú veľké RARy.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Zlyhať WMV/ASF súbory a RAR súbory ktoré obsahujú WMV/ASF súbory ktoré vyžadujú heslo
Failed Files Failed Files
Failed Posts Translation
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Translation
Failed to Find or Create the Data folder.
You may want to pick/create a new one
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Translation
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Translation
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Translation
File Descriptions Popisy súborov
File Exists! Overwrite? Súbor existuje! Prepísať?
File Parts Downloaded Translation
File Parts Missing Translation
File Type: Translation
Filename Accept Prijať meno súboru
Filename Options Možnosti názvov súborov
Filename Reject Odmietnuť meno súboru
Filename: Filename:
Files Found: Translation
Files List Zoznam súborov
Files Needed: Translation
Files! Translation
Files Files
Files: Translation
Filter Accept: Translation
Filter out files that aren't new Vyfiltrovať súbory ktoré nie sú nové
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Profil filtra nenájdený - hľadanie prerušené
Filter Profile Profil filtra
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles can't start with a number Translation
Filter Profiles require a name Translation
Filter Reject: Translation
Filters Filters
Find RAR files in current post list Translation
Find: Translation
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Meno priečinka musí začínať písmenom disku alebo sieťovou cestou
Font Colors for the Lists Translation
Free space available in the Data|Download folders Dostupné miesto pre dáta|Priečinky sťahovania
Free Space: Translation
Fri Pia
FROM Date must be less than TO Date Dátum OD je skorší ako dátum DO
Full Speed Translation
Global Filter Can't be Deleted Globálne filtre sa nedajú vymazať
Group Added Date Skupina pridaná dňa
Group already Exists. Need to choose a different name Skupina už existuje. Zvoľte iné meno
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Translation
Group Skupina
Group: Translation
Groups (0) Skupín(0)
Groups List Zoznam skupín
Groups Translation
Growl Notification Growl notifikácie
Growl Server Registration Complete Registrácia Growl servera kompletná
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Translation
Header Download Translation
Hide docked window Translation
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skryť súbory s viacnásobnymi skupinami ako v nastavení.
Hide Old Hide Old
Hide Old/Show Filenames Skryť staré/Zobraziť názvy súborov
Hide/Show the main toolbar Translation
Hours Hodín
Icon Legend Icon Legend
Idle/New Nečinné/nové
Idle/Old Nečinné/staré
IDS_SELECTED_ITEMS Translation
Image Database Translation
Import and image from ZIP of CBZ files Translation
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importovať skupiny zo súboru Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Translation
Insert Clipboard contents
Paste
Translation
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Translation
Internet Search Translation
Invalid Regular Expression in Filter Zlá syntax vyhľadávania vo filtri
Invalid Search String Zlý vyhľadávací reťazec
January Translation
Job: Translation
July Translation
June Translation
Kill all connection that are currently outstanding. Translation
Kill Selected Connection. Translation
Kill the Current Download Translation
Kill the Download. Translation
Last Command Translation
Last path segments from the download path Posledný diel cesty z priečinku sťahovania
Last Response Translation
Last Updated: Translation
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Translation
List of Failed downloads Translation
List of News servers that have been entered into Newsbin Translation
List of Newsgroups you might want to download from. Translation
List of Status messages Translation
Load A folder's worth of Saved downloads Translation
Load all posts bypassing any age filters Translation
Load an Image Database Nahrať databázu obrázkov
Load Newer files into the list. Nahrať novšie súbory do zoznamu.
Load NZB files...
Load NZB
Nahrať NZB súbory...
Nahrať NZB
Load NZB... Load NZB...
Load Older files into the list. Nahrať staršie súbory do zoznamu.
Load Ranges of posts Translation
Load the download List from disk Translation
Load the Download list Nahrať zoznam sťahovania
Lock the display to prevent accidential changes Zamknúť obrazovku pre zabránenie náhodných zmien
Logging Logovanie
Logs: Translation
Long Group name Dlhý názov skupiny
Main Toolbar Hlavný nástrojový panel
Make selected posts Old Translation
March Translation
Mark all post Old? Translation
Mark all posts Old. Translation
Mark all posts Old? Translation
Mark post as Deleted Translation
Mark Posts New... Označiť správy ako nové...
Mark Posts Old... Označiť správy ako staré...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Max veľkosť
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Translation
May Translation
Message-Id ID Správy
Min Size Min veľkosť
Minimum size of displayed file. Translation
Mon Pon
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Presunúť naspodok
Presunúť položku na koniec
Move Down
Move Item Down one line
Presunúť dole
Presunúť položku o jeden riadok nižšie
Move File(s) to another folder Translation
Move Files Translation
Move Marked Files? Translation
Move One Line Down Translation
Move Top
Move Item to the Top
Presunúť nahor
Presunúť položku na začiatok
Move Up
Move Item Up one line
Presunúť nahor
Presunúť položku o riadok vyššie
Move Up one Line Translation
Must select some files to save to NZB Označte súbory aby sa mohli uložiť do NZB zoznamu
NA for NZBs Nedostupné pre NZB
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Vyberte server na posielanie príspevkov a skúste znova
Need to pick an active server - Please try again. Vyberte aktívny server a skúste znova.
Need to select an item to modify. Vyberte položku ktorú chcete zmeniť.
Network Sieť
New Category... Nová kategória
New Files TNové súbory
New Posts Translation
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin neposkytuje službu News servera.

Navštívte http://www.usenettools.net/, ak nemáte vlastného poskytovateľa
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Translation
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pozastavený - málo miesta na disku pre sťahovanie
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro Možnosti
Otvori okno možností
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Súbory (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process Translation
No Destination filename set Nenastavená cieľová sada mien súborov
No group name found during add group Translation
No groups selected Translation
No PAR data so no PAR status is currently available Nie sú k dispozícii PAR dáta
No Posts Selected - Can't find Author 0 príspevkov vybraných - autor nenájdený
None None
Normal Normálne
Notification Messages Notifikácie
Notification Options Možnosti notifikácie
Notification Services Služby notifikácie
Notification Types Typy upozornenia
November November
NZB Email Settings Translation
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Možnosti NZB
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Path Cesta sledovania NZB
October Translation
Old Posts Translation
Only display files that match this filter Translation
Only display Newer Posts Translation
Only show the filename part of the subject Translation
Open Another Configuration Translation
Open Groups Display
Open Groups Display
Otvoriť zobrazenie skupín
Otvoriť zobrazenie skupín
Open the Filter Options Translation
Open the folder where the UnRARed files go. Otvoriť priečinok v ktorom sa nachádzaju UnRARované súbory.
Open the folder where this file is. Translation
Open the Options Dialog Translation
Open the Search Window
Open the Search Window
Otvoriť okno vyhľadávania
Otvoriť okno vyhľadávania
Open the Server Options Translation
Open this document Translation
Open up a window to the files folder Translation
Open Window to register key. Otvoriť okno pre registráciu.
Option Možnosti
Options Translation
Options: Translation
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Translation
Par Files: Translation
PAR Records Translation
Par Set Size: Translation
Partial Download Translation
Path Item Definitions Nastavenia cesty
Pause download
Pause the selected Download
Pozastaviť sťahovanie
Pozastaviť vybrané sťahovanie
Pause Download during UnRAR/Repair Pozastaviť sťahovanie počas rozbaľovania/opravovania
Pause the download list.
Pause the Download
Pozastaviť všetko sťahovanie.
Pozastaviť sťahovanie
Pause the Download Translation
Pause the marked download Translation
Pause Pozastaviť
Paused Translation
Performance Options: Nastavenie výkonu
Performance Výkon
Permanantly Delete these Posts from Storage? Translation
Permanently delete this poster? Permanentne vymazať tohto prispievateľa?
Pick Folder to UnRAR to Vybrať priečinok na rozbaľovanie archívov
Pick the Download Folder Vybrať priečinok sťahovania
Pick the Font to use with this control Translation
Pick the NZB Autoload Path Vybrať priečinok automaticky nahrávaných NZB
Pick the NZB Download Folder Vybrať priečinok pre sťahovanie NZB
Place Holder Zástupný symbol
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Translation
Post Count Počet príspevkov
Post Filename Translation
Post list that the user can copy new entries into for later processing Translation
Post Properties Post Properties
Post to Selected Groups Translation
Post/File is Filtered Translation
Poster Field Translation
Poster Filtered Odosielateľ vyfiltrovaný
Poster Settings Translation
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Príprava odoslaných súborov...
Priority: Priorita:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Translation
Processing Priority Translation
Progress: Translation
Prompt when Exit is attempted. Potvrdiť každú požiadavku o ukončenie programu
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Translation
Purge to MDA is already in Progress Translation
Purging the Groups... Premazávanie skupín...
Purging to Display Age... Premazávanie do zobrazeného veku...
Quality Kvalita
Queued for Download Vo fronte pre sťahovanie
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Rýchly UnRAR: Súbor sa nedá dekódovať
Quick UnRAR: No filename found Rýchly UnRAR: Názov súboru sa nenašiel
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Translation
RAR Passwords RAR Heslá
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE pre filtrovanie súborov mien NZB je chybné
Read Posts Translation
Read the text of the post Translation
Ready Translation
Really Delete Group(s)? Translation
Really Delete Server(s)? Translation
Really Purge Stored Records? Translation
Really Reset the Group to use Download Age again? Skutočne zresetovať skupinu a použiť vek sťahovania znovu?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Znížiť
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Aktualizovať zoznam
Odstrániť súbory ktoré už neexistujú na disku
Reject! Translation
Reload from Disk. Znova načítať z disku
Reload Group data Znova načítať dáta skupiny
Reload the DB from disk Translation
Remote Control Ovládanie na diaľku
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Odstrániť súbory zo zoznamu
Remove from Download List Translation
Remove Poster from Lockout List Translation
Remove Posts from List Translation
Rename Failed, Probably the destination file already exists Translation
Rename File Rename File
Rename File. Translation
Rename this item Translation
Repair Blocks Translation
Reply to an existing post Translation
Rescan Folders Translation
Rescan the folder for missing files Translation
Reset counter to download headers from FTR setting Translation
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Translation
Reset the download counters. Translation
Restore the window to visible Translation
Resume download
Resume the selected Download
Obnoviť sťahovanie
Obnoviť vybrané sťahovanie
Retry the Download
Retry the Download
Opakovať sťahovanie
Opakovať sťahovanie
RSS Feeds Translation
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Spustiť QuickPAR
Otestovať súbory programom QuickPAR
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Run the Edit Groups Dialog Translation
Run the file with the default viewer Translation
Running Translation
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Ukážky
Rozbaliť a pokúsiť sa zobraziť obsah RAR súboru
Sat Sob
Save the active document with a new name
Save As
Translation
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Uložiť konfiguračný súbor
Uložiť konfiguračný súbor
Save the download list so, it can be loaded later. Translation
Save the selected post to disk. Translation
Scheduler Plánovač
Scripts Skripty
Search for and UnRAR RAR files Hľadať a rozbaliť RAR súbory
Search for Downloaded Files in the file DB Translation
Search for Subjects or Poster Hľadať predmet alebo prispievateľa
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Režim hľadania
Search string used to find these files Vyhľadávací reťazec použitý na nájdenie týchto súborov
Search Warning Translation
Search Search
Secure server/connection Failed. Translation
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Translation
Security Options Security Options
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vybrať profil filtru z hľadania - Hľadanie prerušené
Select a Filter Profile Translation
Select a folder to scan for files Translation
Select all Items Vybrať všetky položky
Select all Posts. Translation
Select Automatic Download Mode. Translation
Select Manual Mode Translation
Select which groups to search for content. No selection means all groups Translation
Selected Data count and size Počet a objem vybraných dát
September September
Server Name: Server Name:
Server Options Translation
Server port is Required - default is 119 Translation
Servers Servers
Servers: Translation
Set the Per group download path Translation
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Nastavenie ten istý priečinok pre automatické nahrávanie NZB súborov a sťahovanie nie je dobrý nápad.

Uvedené spôsobí vysokú záťaž procesora.
Setup Nastavenie
Show All Files Translation
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames only Zobraziť iba názvy súborov
Show Filenames Show Filenames
Show Filenames: Translation
Show Filtered Posts Translation
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Help File Translation
Show Incomplete Files Translation
Show Incompletes Translation
Show New Posts Translation
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Translation
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Translation
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Translation
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Translation
Show PAR/NFO Translation
Show Special... Translation
Show the best guess at the filenames in the post. Translation
Show the smaller tool bar. Translation
Show/Disable the MOTD window Translation
Size of data waiting to download in the download list Objem dát čakajúcich na stiahnutie v zozname sťahovania
Size: Size:
Slow Pomaly
Sort Groups List? Translation
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Zoradiť celý zoznam želaní?
Sort the Failed list? Translation
Source: Translation
Spam Filter Settings Nastavenie spam filtra
Spam Filters Spam Filtre
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Translation
Speed (Bps): Translation
Speed Limited Obmedzená rýchlosť
Speed Progress Stav
Speed: Translation
SSL Enabled/Disabled: SSL vypnuté/zapnuté
State: Stav:
Status Stav
Status: Stav:
Stop Search Processing Zastaviť spracovanie vyhľadaných
Subject Accept Prijať predmet
Subject Field Pole predmet
Subject is Empty - Please try again Predmet je prázdny - skúste znova
Subject Reject Odmietnuť predmet
Subject: Subject:
Sun Ned
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Translation
Switch between Full and Reduced speed Prepnúť medzi plnou a obmedzenou rýchlosťou
Switch between Pause and Run Prepnúť medzi pauzou a behom
Switch between Scheduler Modes Prepnúť medzi režimami plánovača
Switch to the next window pane
Next Pane
Translation
Switches Prepínače
Tab: Translation
Tabbed Window Translation
Takes you to a form where you can request tech support Translation
Test files if they have PAR files Translation
Test NZB... Testovať NZB...
Test text was Accepted - Will be included Translation
Test text was Rejected - Will be excluded Translation
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Vyčistený názov súboru nahratého NZB
The current date Aktuálny dátum
The current month Aktuálny mesiac
The current Poster address Translation
The current year Aktuálny rok
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Skupina alebo predmet ak je nahraná skupina skupín
The last path segment of the NZB File path Posledná časť cesty ku NZB súboru
The name is too short. It must be 2 letters or more. Translation
The news servers for some popular ISP. Translation
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Nadradená skupina, ak táto skupina je v GOG (skupiny skupín)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Translation
Thumbnails Translation
Thur Št
Time to finish current downloads Čas do ukončenia momentálneho sťahovania
Too Big Príliš veľké
Too Small Príliš malé
Top Top
Total Celkom
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Translation
Try to Find a news server Translation
Tue Uto
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Táto položka sa nedá pridať do blovania
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Nemožné priradiť cestu sťahovania - skontrolujte nastavenie sťahovania
Unable to create or access the temp folder Nemožné vytvoriť alebo pristupovať k dočasnému priečinku
Unable to Delete Server - Server not found Translation
Unable to load the Filters file Nedá sa nahrať súbor s filtrami
Unable to open file to save groups Translation
Unable to Register with Growl Server Registrácia s Growl serverom neprebehla úspešne
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Translation
Undo the last action
Undo
Translation
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR zlyhal: RAR súbor potrebuje heslo
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR súbory
Rozbaliť momentálnu sadu súborov
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR cesta nie je nastavená v možnostiach
UnRAR Path: UnRAR cesta
UnRAR the files to a new folder Rozbaliť RAR do nového priečinka
Use SSL Translation
UsenetSearch UsenetSearch (hľadanie)
Verbose S výpisom
Video Resolution extracted from the subject Rozlíšenie videa získané z predmetu
View List Icon Legend Translation
View Message of the Day Translation
View Thumbnails Translation
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Pozor - viak ako 5000 prekrývajúcich hlavičiek. Spôsobí spomalenie sťahovania hlavičiek
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený.
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený: %s
Warning Translation
Watch List Name Názov zoznamu sledovania
Watch list Status Stav zoznam sledovania
Watch List Zoznam sledovania
Web page that describes how to Use newsbin Translation
Wed Str
What the Path Symbols mean Čo znamenajú symboly cesty
When Files are Repaired Keď sú súbory opravené
When Files are UnRARed Keď sú súbory rozbalené
When Login is Enabled - Username is required Translation
When Newsbin Exits Pri vypnutí Newsbin
When Newsbin report Errors Ak Newsbin ohlási chyby
When Newsbin Starts Pri štarte Newsbin
Window Positions Translation
Wish List Zoznam želaní
Write Downloaded files with No memory buffering Zapísať stiahnuté bajty priamo, bez medzizápisu do RAMky
You need to Enter a server name or address Translation
You've selected more than 40 items to read. Continue? Translation

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Slovak
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Slovak
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Slovak
Accept if Translation
Reject if
Disable

DLGINIT Entry 4

English Slovak
Display Data Rate Zobraziť rýchlosť
Display Disk Free Space Zobraziť voľné miesto na disku

DLGINIT Entry 5

English Slovak
Header Download Translation
Internet

DLGINIT Entry 6

English Slovak
None Žiaden
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Slovak
Sleep Spánok
Hibernate Hibernácia
Shutdown Vypnutie

DLGINIT Entry 8

English Slovak
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Slovak
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Slovak
Subject Contains Translation
Filename Contains
Poster Contains

DLGINIT Entry 11

English Slovak
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools