Slovak 6.72

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.72 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Slovak
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Aj vy môžete vylepšiť Newsbin. Newswbin sa rozvíja zároveň s Usenetom. Väčšina nových vlastností je na základe Vašich žiadostí.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Získate promptnú podporu cez email, webový formulár, IRC, Reddit a naše fórum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Získate prístup k našemu aktívnemu beta programu. Vrátane najnovších vývojových verzií dostupných len na IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Už nikdy znovu nebudete musieť platiť za kľúč. Zostane Vám naveky. Niektorí užívatelia používajú ten istý kľúč už 10 rokov.

Ak si zakúpite vyhľadávanie, kľúč dostanete ZDARMA
Download Paused Warning Download Paused Warning
(Optional) (Optional)
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
Translation
About Newsbin Pro About Newsbin Pro
Active Zapnuté
Add &Groups... Translation
Add (Ins) Pridať (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Pridať prefix cesty - UnRAR do priečinka nazvaného podľa zdrojového adresára
Add each filename to the log file. Add each filename to the log file.
Add Files... Add Files...
Add Filters... Add Filters...
Add Group Name to Download Folder Add Group Name to Download Folder
Add group... Add group...
Add Groups Add Groups
Add Matching files to top of download list. Translation
Add New Server Add New Server
Add New Pridať nový
Add NZB Filename to Download Folder Add NZB Filename to Download Folder
Add NZB Folder to Download Folder Add NZB Folder to Download Folder
Add to Top of the download list. Pridať na vrch zoznamu sťahovania.
Add Add
Address of PC Adresa PC
Advanced Options Advanced Options
Advanced... Rozšírené...
Advanced.... Rozšírené...
Age Filter: Age Filter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Mód agresívneho skladania (preskočí opakovania a zloží súbor ak máte dosť PAR-ov)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agresívne odstráni všetky známe typy spamu. Zašifrované RARy, zašifrované RARy v RARoch, RARy obsahujúce EXE súbory. WMV/ASF súbory s DRM ochranou.
Aggressive Agresívne
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Všetky stiahnuté a rozbalené súbory sa uložia do hlavného
sťahovacieho priečinku ak nie sú povolené iné priečinky
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): Translation
Attach file summary information to the file. Attach file summary information to the file.
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Translation
Auto-Mark Old: Auto-Mark Old:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting
Auto-Shutdown Warning Auto-Shutdown Warning
Auto-Shutdown Auto-Shutdown
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatické sťahovanie dvojkliknutých NZB súborov
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatic Download. Add all new posts to the download list.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Translation
Automatic Search Interval Translation
Automatic Update Modes Automatic Update Modes
Automatically UnRAR Complete Files Automatické rozbalenie kompletných (RAR) archívov
Automatically UnRAR Complete Files: Automatický UnRAR kompletných súborov:
Autorar Properties Autorar Properties
Available block count: Dostupný počet blokov:
Background Background
Basic Settings Basic Settings
Binaries Binaries
Bottom Bottom
Browse Browse
Browse... Browse...
Bypass size filters for some files Bypass size filters for some files
Bytes Bytes
Cancel Cancel
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Kauzálne odstraňuje RAR obsahujúce exe súbory, WMV/ASF zakódované s DRM a DRM zakódované WMV/ASF súbory v RAR súboroch
Casual Kauzálne
Change... Zmeniť...
Characters long Characters long
Check Files Kontrolovať súbory
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename
Clear Clear
Click here to Purchase NEW Key Click here to Purchase NEW Key
Click To Finish Registration Click To Finish Registration
Close Close
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Complete Files: Celé súbory:
Connections: Connections:
Control Prompts Control Prompts
Controls detail of the log messages Controls detail of the log messages
Copy Settings From Server: Copy Settings From Server:
Copy Settings from: Translation
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Translation
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Critical Error Messages
Cross-post Filter: Filter krížových správ:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Load NZB to one Post List:
Damaged Files: Poškodené súbory:
Data Folder Data Folder
Data Folder: Priečinok dát:
Days Old Days Old
Days to download from a new group Days to download from a new group
Default is 563 Default is 563
Default port is 118 Predvolený port je 118
Default port is 119 for News Default port is 119 for News
Default port is 8000 Translation
Default Settings Default Settings
Default Základné
Delete Emails with NZBs Delete Emails with NZBs
Delete File Data older than N days old Delete File Data older than N days old
Delete Files to Recycle Bin Vymazať súbory do Koša
Delete Groups (Del) Vymazať skupiny (Del)
Delete or leave the emails on the server Delete or leave the emails on the server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Vymazať RARy a PARy na úspešný UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Vymazať RAR a PAR súbory do koša
Delete Server Delete Server
Delete Watch Translation
Delete Delete
Details Details
Different proxys require different ports Rôzne proxy vyžadujú rôzne porty
Disable Automatic PAR unpausing. Vypnúť automatické PAR pauzovanie.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Vypnúť AutoPAR UnRAR pre túto skupinu - Nevybalovať RAR súbory
Disable AutoPAR Disable AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Translation
Disable XFeatures: Some servers don't implement Xfeatures correctly Translation
Disabled Vypnuté
Disk Space Used: Použité miesto na disku:
Display Age: Display Age:
Display Switches Display Switches
Distributed by DJI Interprises, LLC Distributed by DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Do column sorts by ignoring the RE: part
Don't download Headers from this server Don't download Headers from this server
Don't know yet Don't know yet
Don't show this again. Opäť neukazovať.
Download Age: Download Age:
Download Double-Clicked NZB: Download Double-Clicked NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Priečinok sťahovanie pre sťahovania z NZB súborov:
Download Folder: Translation
Download folder: Translation
Download Groups List From Server Download Groups List From Server
Download Path Priečinok sťahovania
Download Settings Download Settings
Duplicate Filename Settings Duplicate Filename Settings
Edit Path Upraviť cestu
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster)
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email Notification Settings Nastavenie emailových upozornení
Email Password: Email Password:
Email Poster: Translation
Email Settings Nastavenia emailu
Email To: Email To:
Email Username: Email Username:
Enable File Descriptions Enable File Descriptions
Enable Filter Zapnúť Filter
Enable Logging Enable Logging
Enable Pop Scanning Enable Pop Scanning
Enable Post UnRAR Filter Zapnúť UnRAR Filter správ
Enable Proxy Zapnúť proxy
Enable Remote Control Zapnúť vzdialené ovládanie
Enable Remote NZB Integration Translation
Enable Scheduler Zapnúť plánovanie
Enable Script Logging Zapnúť záznam činnosti skriptu
Enable Server Enable Server
Encrypted RAR Password Heslo RAR súboru
Enter Test Text: Translation
Enter your Existing Key Vložte svoj kľúč
Example NZB Filename: Ukážka názvu NZB súboru:
Example RAR Path: Príklad RAR Path:
Execute when an UnRAR Completes: Spustiť po rozbalení
Exit Newsbin when the download list empties Exit Newsbin when the download list empties
Exit Newsbin? Ukončiť Newsbin?
Exit Processing Exit Processing
Failed list is saved and restored on restart Zoznam zlyhaných sa uloží a obnoví po reštarte
Favorite Posters Favorite Posters
File Description Settings Nastavenie popisiek súborov
File Display Date Range File Display Date Range
File Filters File Filters
Filename: Filename:
Filenames Modifications Filenames Modifications
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles Filter Profiles
Filter Filter
Filters that apply to this group Filters that apply to this group
Filters that apply to this Watch Folder Filter iba pre tento sledovaný priečinok
Filters that apply to Watch item Filtre iba pre túto sledovanú položku
Firewall Address: Firewall Address:
Firewall Options Firewall Options
Firewall Password. Firewall Password.
Firewall Password: Firewall Password:
Firewall Port: Firewall Port:
Firewall Type: Firewall Type:
Firewall Userid Firewall Userid
Firewall Username: Firewall Username:
First Name: First Name:
Folder Dup Bypass: Obísť zdvojené priečinky:
Folder Mode: Folder Mode:
Folder Name Folder Name
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Translation
From Poster: Od odosielateľa:
From: From:
Group Display Age: Group Display Age:
Group Name Filters Group Name Filters
Group Options Group Options
Group Properties Group Properties
Group(s): Group(s):
Growl Notification Settings Nastavenia upozornení Growl
Growl Password: Growl heslo:
Growl Register Growl Registrácia
Growl Server: Growl Server :
Growl Settings Nastavenia Growl
Header Database Compaction Zhutniť databázu hlavičiek
Header Overlap: Header Overlap:
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skryť skupiny s malým počtom príspevkov (do 10 tisíc)
Hide posts larger than (Bytes) Translation
Hide posts older than (Days/Hours) Translation
Hide posts smaller than (Bytes) Translation
Hide Posts that exceed crossposts Translation
Hide Subscribed Groups Skryť odoberané skupiny
Hide till Restart Skryť do reštartu
High Powered PC Vysokovýkonné PC
How many days worth of posts to download from an empty group How many days worth of posts to download from an empty group
How many posts to overlap Header downloads How many posts to overlap Header downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Ako často aktualizovať skupiny (15 minút a viac)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Translation
I Agree I Agree
Icon Legend Icon Legend
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS
Image Modes Image Modes
Image Safe Table translation Image Safe Table translation
In the post lists, show the age and not the date In the post lists, show the age and not the date
Incomplete Files: Neúplné súbory:
Internet Search Options Internet Search Options
IP Address: IP Adresa:
Last Name: Last Name:
List Name: List Name:
Load All Posts Load All Posts
Load Day Range Nahrať rozsah dní
Load NZB... Load NZB...
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Translation
Lock the Groups Zamknúť skupiny
Lock the Options Zamknúť možnosti
Lock the Servers Zamknúť servery
Lock the Startup Zamknúť štart
Lock the Tray Icon Zamknúť ikonu hlavného panelu
Log : Log :
Log Date: Log Date:
Log Errors. Log Errors.
Log Errors: Log Errors:
Log Filenames: Log Filenames:
Log Group: Log Group:
Log Headers Log Headers
Log Methods: Metódy logovania:
Log Post Body: Log Post Body:
Log Poster: Log Poster:
Log Settings Log Settings
Log something or other: Logovať niečo alebo iné:
Log Subject: Log Subject:
Log the entire non-Binary part of the post Log the entire non-Binary part of the post
Log the headers for each post to the log file Log the headers for each post to the log file
Look in Groups: Hľadať v skupinách:
Low Disk Space Málo miesta na disku
Low Powered PC Pomalé PC
Main Download folder: Hlavný priečinok sťahovania:
Manual Add Manual Add
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it.
Mark stored posts old after loaded into list Translation
Matches: Zhodné:
Max Retries before files are Assembled Max počet opakovaní pred zložením súborov
Max Retries: Max Retries:
Maximum File Size: Maximum File Size:
Memory Usage: Translation
Minimize to Tray Minimize to Tray
Minimize to Tray: Minimize to Tray:
Minimum File Size: Minimum File Size:
Minutes Minutes
Misc Iné
Missing Files: Chýbajúce súbory:
Missing: Missing:
MP3 Download Path Settings MP3 Download Path Settings
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields Translation
MP3 Tags to use Translation
Multi-Tab Mode: Multi-Tab Mode:
Nag Window - Download Paused. Nag Window - Download Paused.
Name: Name:
Network Settings Network Settings
New Filter Name New Filter Name
New Filter: New Filter:
New Server New Server
New Watch ... Nové sledovanie...
New Watch Item Nová položka sledovania
New Watch Translation
New Watch: Translation
New... New...
Newest Date: Newest Date:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Message Of the Day
Newsbin Options. Newsbin Options.
Newsbin Security Password Newsbin Security Password
No Header Download: Nesťahovať hlavičky:
No! Don't Exit. Nie! Neukončiť.
Number of Source Files: Počet zdrojových súborov:
Number of thumbnails to display Number of thumbnails to display
NZB Checker NZB kontrola
NZB Load Settings NZB Load Settings
NZB Loading Filter: NZB filter:
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Priečinok sledovania NZB - sťahoanie NZB uložených v týchto priečinkoch.
NZB Watch Properties Vlastnosti sledovania NZB
Ok Ok
OK OK
Old Folder Picker: Vybrať starý priečinok.
Oldest Date: Oldest Date:
One time Record Conversion One time Record Conversion
Only save image to DB Iba uložiť obrázok do databázy
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Only Show Posts newer than N Days Old for this group
Open all groups into new Tabs Open all groups into new Tabs
Open Data Folder Open Data Folder
Open to Download Path: Open to Download Path:
Options... Options...
Organization: Organization:
Override UnRAR Path: Nastaviť cestu UnRAR:
Overwrite Logs Files Overwrite Logs Files
Overwrite the log file for every run. Overwrite the log file for every run.
Password (optional): Translation
Password Password
Password: Password:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pozastaviť PARy a stiahnuť iba tie ktoré sú potrebné na opravenie.
Pause Pauza
Performance Options Voľby výkonu
Pick an Existing list or enter the name of a new list Pick an Existing list or enter the name of a new list
Pick Topic: Vybrať tému:
Pictures Pictures
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB Downloading
POP Username and Password POP Username and Password
Port: Port:
Post Dialog Post Dialog
Post Now Post Now
Post Properties Post Properties
Poster Text Poster Text
Poster: Translation
Prevent opening Newsbin from the tray Prevent opening Newsbin from the tray
Prevent opening the Add Groups Window Prevent opening the Add Groups Window
Prevent opening the Add Servers Window Prevent opening the Add Servers Window
Prevent opening the Options Window Prevent opening the Options Window
Priority: Priorita:
Processing Options Processing Options
Progress... Progress...
Properties... Properties...
Proxy Address: Proxy adresa:
Proxy Password: Proxy heslo:
Proxy Settings Nastavenia proxy
Proxy Type: Typ proxy:
Proxy Username: Proxy užív. meno:
Public Email: Public Email:
Purchase a Key Purchase a Key
Purchase a New Key Kúpiť nový kľúč
Purging Groups... Purging Groups...
Put the Date: field into the description Put the Date: field into the description
Put the Group into the description Put the Group into the description
Put the Poster: field into the description Translation
Put the Subject field into the description Put the Subject field into the description
Quick UnRAR Rýchlý UnRAR
Re-enter Password: Re-enter Password:
Really Advanced Naozaj pokročilé
Records: Records:
Refresh the List. Refresh the List.
Refresh Aktualizovať
Register Newsbin Register Newsbin
Registration Code: Registration Code:
Rejected Posters Rejected Posters
Remote Address: Translation
Remote Post Processing Options Translation
Remote Server Options Translation
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Odstrániť opravené, ale nerozbalené sety v zozname sťahovania
Repair Block Count: Počet opravných blokov:
Require a password to start Newsbin Require a password to start Newsbin
Requires Login Requires Login
Reset Reset
Restore NBI Obnoviť NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Right click to Select new positions.
Sample: Ukážka:
Save Failed List on Exit: Save Failed List on Exit:
Save files in Folders named for the Newsgroup Save files in Folders named for the Newsgroup
Save files list is saved and restored on restart Zoznam uložených súborov sa uloží a obnoví po reštarte
Save Files List on Exit: Save Files List on Exit:
Save Image: Uložiť obrázok:
Save NBI Uložiť NBI
Save Picture files to a Database Save Picture files to a Database
Save Posts To... Save Posts To...
Save to a unique Folder named for a Source file Save to a unique Folder named for a Source file
Save Save
Scan Days: Skenovať dni:
Scripts Skripty:
Search For: Hľadať:
Search Interval(mins): Translation
Search Options Search Options
Search Username and Password Search Username and Password
Search Search
Search... Search...
Searches Remaining: Translation
Security Options Security Options
Security Password Security Password
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vyber profil filtru. Jeho filter súborových mien bude použitý na výmaz súborov po rozbalení RARom
Select a line, set Colors Vybrať riadok, nastaviť farby
Send PARS to Wish List Odoslať PARy na zoznam želaní
Server Address: Server Address:
Server Name: Server Name:
Server: Server:
Servers... Servers...
Set Font... Set Font...
Set Server Color Nastaviť farbu servera
Set SSL Port: Set SSL Port:
Set... Nastaviť...
Setup... Setup....
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Show File Age:
Show Files Newer than N Days Old Show Files Newer than N Days Old
Show Message of the Day (MOTD) window on start Show Message of the Day (MOTD) window on start
Show MOTD on startup: Show MOTD on startup:
Show PAR/NFO: Show PAR/NFO:
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Vypnúť WIndows pri vypnutí NewsBinu
Size: Size:
Some Customized status text. Some Customized status text.
Sort, Ignore RE: Sort, Ignore RE:
Source block count: Počet zdrojových blokov:
Source block size: Veľkosť zdrojových blokov:
Source: Zdroj:
Space Recovered: Obnovený priestor:
Spam Filters Spam Filtre
Speed Limit Speed Limit
Speed Limiter Properties Speed Limiter Properties
Speed Limiter Speed Limiter
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Začať sken
Start Štart
Status Message Status Message
Status Tab Logging: Status Tab Logging:
Stop Stop
Storage Age: Storage Age:
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Subject:
Subscribe Groups Odoberať skupiny
TCP Port: TCP Port:
Test Email Test správa
Test Expression Test výraz
Test Poster: Test odosielateľ:
Test Results: Translation
Test Search: Test hľadanie:
Test Watch Translation
Test Translation
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data:
The higher the number the less likely the server is to be used Čím väčšie číslo, o to nižšia šanca že sa server použije
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Thumbnail Count:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: To:
Top Top
Total Results Celkove výsledkov
Total size of source files: Celkový počet zdrojových súborov:
Translating from Old ImageSafe format to New. Translating from Old ImageSafe format to New.
Tune Newsbin based on your PC's performance Nastaviť Newsbin na základe výkonu Vašeho PC
UnRAR Folder: UnRAR priečinok:
Unrar Folder: Translation
UnRAR folder: Translation
UnRAR Password: UnRAR Heslo:
UnRAR Path: UnRAR cesta:
Unsubscribe Groups Viac neodoberať skupiny
Update Groups when Newsbin starts Update Groups when Newsbin starts
Update Interval(mins): Update Interval(mins):
Update When Started: Update When Started:
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Translation
Use Duplicate Detector: Use Duplicate Detector:
Use Firewall Username/Password Use Firewall Username/Password
Use Header Download Age Use Header Download Age
Use Image DB: Use Image DB:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Translation
Use NZB Load Filter Translation
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Use Profile
Use Proxy/Firewall Použiť Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Use SMTP password (optional)
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Použiť SSL - šifrované pripojenia
Use SSL: Použiť SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Use Typical Retention
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Translation
Username: Username:
Version: Version:
Watch List Scan Sken zoznamu sledovania
Watch: Sledovanie:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path When selecting a new download path, start the browse in the current download path
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Vypnúť Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Your trial has Expired. Skúšobná doba skončila

MENU

English Slovak
&About Newsbin Pro... &About Newsbin Pro...
&Application Look &Vzhľad programu
&Auto Hide &Autom. skrývanie
&Close &Close
&Connections &Connections
&Delete Group\tDEL &Delete Group\tDEL
&Delete Server\tDEL &Delete Server\tDEL
&Download Latest Headers &Stiahnuť Najnovšie Hlavičky
&Download &Stiahnuť
&Download\tCtrl+E &Stiahnuť\tCtrl+E
&File &File
&Files &Súbory
&Filters... &Filters...
&Floating &Plávajúce
&Groups &Groups
&Help &Help
&Hide &Skryť
&Load NZBs... &Nahrať NZB...
&Load PARs... &Nahrať PAR...
&Logging &Logovanie
&Options &Možnosti
&Pause Download &Pozastaviť sťahovanie
&Reload &Reload
&Remove from Download List\tDel &Remove from Download List\tDel
&Remove from List\tDel &Remove from List\tDel
&Save Configuration &Uložiť konfiguráciu
&Save &Uložiť
&Servers &Servery
&Servers... &Servers...
&Status Bar &Stavový panel
&Thumbnails &Thumbnails
&Utilities &Utilities
&View &View
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Translation
Add &Groups... Translation
Add Group... Add Group...
Add new Watch Folder... Pridať nový priečinok sledovania
Add Server... Add Server...
Add to Top - Bypass Filters Pridať navrch - Obísť filtre
Add to Top Pridať navrch
Add to Wish List\tCtrl-Ins Pridať do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Assemble Incompletes
Assign a New Path... Assign a New Path...
Assign a New UnRAR Path... Nastaviť UnRAR cestu...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginners Guide...
Bypass Filters\tCtrl+Y Bypass Filters\tCtrl+Y
Clear List Clear List
Clear List Clear List
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear Window Clear Window
Close all Post Lists Close all Post Lists
Close Current Tab Zavrieť súčasný tab
Compact Group... Translation
Copy Images To... Copy Images To...
Copy to CBZ file... Copy to CBZ file...
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copy to Folder... Copy to Folder...
Copy to Image Database... Copy to Image Database...
Create N&ZB from Files... Create N&ZB from Files...
Create N&ZB from Posts... Create N&ZB from Posts...
Customize.... Prispôsobiť
Delete all posts from Poster Vymazať všetky správy prispievateľa
Delete All Posts Delete All Posts
Delete File(s) Vymazať súbor(y)
Delete Item and Files Delete Item and Files
Delete Posts\tShift-DEL Delete Posts\tShift-DEL
Delete Stored Posts Delete Stored Posts
Delete Delete
Delete\tDEL Delete\tDEL
Disa&ble Groups Disa&ble Groups
Disa&ble Watch Vyp&núť sledovanie
Disable Server(s) Disable Server(s)
Disable Translation
Discussion/Help Forum... Discussion/Help Forum...
Doc&kable Do&kovateľné
Don't Download Headers Translation
Download &Special... Špeciálne &Sťahovanie
Download - &Bypass Filters Sťahovanie - Obísť &Filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Sťahovanie - Obísť &Filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10,000,000 Older Posts.
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 Older Posts
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5,000,000 Older Posts.
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 Older Posts
Download 500,000 Older Posts Download 500,000 Older Posts
Download All Headers Download All Headers
Download All Posts from Poster Stiahnuť všetky správy od prispievateľa
Download Complete Groups List Stiahnuť kompletný zoznam skupín
Download Group List Translation
Download Headers Translation
Download Special... Download Special...
Download Speed &Limit &Obmedziť rýchlosti sťahovania
Download Speed Limit Download Speed Limit
Download to Existing Folder... Stiahnuť do existujúceho priečinka...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Stiahnuť do existujúceho priečinka...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download to Folder named for Subject
Download To Folder... Download To Folder...
Download To New Folder... Stiahnuť do nového priečinka...
Download To New Folder...\tCtrl+N Stiahnuť do nového priečinka...\tCtrl+N
Downloading Files Stiahovanie súborov
Dummy Prázdny
E&xit E&xit
Edit Úpravy
Enable &Groups Enable &Groups
Enable &Watch &Zapnúť Sledovanie
Enable Scheduler Zapnúť plánovač
Enable Server(s) Enable Server(s)
Expand Search Results...\tCtrl+H Všetky výsledky hľadania...\tCtrl+H
Failed Files Failed Files
Files Files
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Frequently Asked Questions (FAQ)...
Hide Old Hide Old
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database &Databáza obrázkov
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Kill All Connections
Kill Connection Kill Connection
Limit Speed Limit Speed
Load Backup Configuration on Restart Nahrať záložnú konfiguráciu pri reštarte
Lock Display Layout Uzamknúť vzhľad obrazovky
Lockout &Poster Zablokovať &prispievateľov
Lockout &Poster\tCtrl+P Lockout &Poster\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Zablokovať prispievateľa &kľúčové slovo
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W
Lockout Poster Lockout Poster
Looking for your Server?... Looking for your Server?...
Mark All Old Mark All Old
Mark Posts New Mark Posts New
Mark Posts Old\tDel Mark Posts Old\tDel
Move Down\tCtrl-Down Move Down\tCtrl-Down
Move Files(s)... Presunúť súbor(y)...
Move to Bottom\tCtrl+End Move to Bottom\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Move To Top\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Presunúť do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Move Up\tCtrl-Up
New Folder... New Folder...
New Search Tab... Nová karta hľadania...
New UnRAR Folder... Nový UnRAR priečinok...
New Watch... Nové Sledovanie...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Office 2007 - &modré
Office 2007 - &silver Office 2007 - &strieborné
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - c&ierne
Office XP Office XP
Open Download Folder... Open Download Folder...
Open Folder... Open Folder...
Open UnRAR Folder... Otvoriť UnRAR priečinok...
Password Manager... Správca hesiel...
Pause Download Pause Download
Pause Pozastaviť
PopupPanes Popup lišty
Post Storage Post Storage
Post to Group... Post to Group...
Posts Posts
Priority Priorita
Properties Properties
Properties... Properties...
Properties\tCtrl+I Properties\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age
Quick UnRAR/(MS/RAR) Rýchly UnRAR/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Rýchly UnRAR/Ukážka
Read Post &Body Načítať telo &správy
Read Post &Body\tCtrl+R Read Post &Body\tCtrl+R
Refresh List Aktualizovať zoznam
Refresh PAR Set Refresh PAR Set
Register Newsbin... Register Newsbin...
Register/Update Key... Register/Update Key...
Reject Translation
Rename File Rename File
Rename Rename
Reply to Group... Reply to Group...
Rescan Topic... Preskenovať tému...
Reset Display Layout on Restart Zresetovať vzhľad po reštarte
Reset Download Count Reset Download Count
Restore Restore
Resume Download Resume Download
Retry Download Retry Download
Run QuickPAR Spustiť QuickPAR
Sample Files Ukážkové súbory
Save Configuration &As... Save Configuration &As...
Save Files to Custom List... Save Files to Custom List...
Se&ttings... Translation
Searc&h Searc&h
Search Control Panel... Translation
Search in Groups Hľadať v skupinách
Search Search
Select All Vybrať všetko
Select All\tCtrl-A Select All\tCtrl-A
Send to Folder... Poslať do priečinka...
Server Options... Server Options...
Servers Servers
Set Header Download Mode Translation
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames Show Filenames
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Posts Special... Show Posts Special...
Show Posts Zobraziť správy
Switch Tab Position Prepnúť pozíciu Tabu
Tech Support Request... Tech Support Request...
Test Download Files Testovacie sťahovanie
Test Files... Test Files...
Unlock Poster Odblokovať prispievateľa
Unlock Poster\tCtrl+U Unlock Poster\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Spojiť súbory
UnRAR/Unpack UnRAR/Rozbaliť
Update All Groups Update All Groups
Update Update
Use Download Age Použiť vek sťahovania
Usenet Tools Web Site... Usenet Tools Web Site...
Uses FreeImage Library Používa FreeImage knižnicu
Uses Sqlite Database Library Používa Sqlite
View File Zobraziť súbor
View Icon Legend... View Icon Legend...
View Sample Zobraziť náhľad
View the MOTD Archive... View the MOTD Archive...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Translation
Watch Sledovanie
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows natívne
Windows Shutdown Enabled Vypnutie Windows zapnuté
Windows XP Windows XP
Wish List Zoznam želaní

STRINGTABLE

English Slovak
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Translation
# #
&Groups &Groups
&Posts &Posts
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Vyčistená kópia predmetu. Dá sa použiť pre súbory zo skupiny.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin
Active Translation
Active/Disable Translation
Active: Active:
Add a new Folder Add a new Folder
Add a new Watch list Translation
Add a poster keyword to filter on Add a poster keyword to filter on
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists.
Add item to Download list Add item to Download list
Add New Server
Add or Edit Servers
Pridať nový server
Pridať alebo zmeniť server
Add poster to the Filter List Add poster to the Filter List
Add to Custom List Pridať do vlastného zoznamu
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Pridať do zoznamu sťahovania
Pridať do zoznamu sťahovania
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Pridať navrch zoznamu sťahovania - Obísť filtre
Add to the Top of the Download List Pridať navrch zoznamu sťahovania
Add/Edit the servers Pridať/Upraviť server
Address: Address:
Advanced Advanced
Age Age
Album Translation
Album-Artist Album-Umelec
Album\Artist Album\Artist
All Groups Translation
All Preview Posts will be moved to Read list. All Preview Posts will be moved to Read list.
Apply Filterbar Filters Apply Filterbar Filters
April Apríl
Artist Umelec
Artist-Album Umelec-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Assemble the files and remove the entry from the list.
Assign a new path Priraď novú cestu
August August
AutoPAR Options AutoPAR Options
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Obmedzenie prenosovej rýchlosti
Zapnúť obmedzovač rýchlosti
Basic Basic
Blocks Found: Blocks Found:
Blocks Needed: Blocks Needed:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Vyplňte meno aj adresu servera v Pridať/Upraviť server
Bottom Bottom
Browse for an Image Database Vybrať priečinok s databázou obrázkov
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Medzipamäť
Cancel Cancel
Change Password Change Password
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Zmena nastavení firewallu vyžaduje reštart Newsbinu
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Zmena nastavení SSL vyžaduje reštart Newsbinu
Check unchecked groups Check unchecked groups
Chunk Cache Status Stav medzipamäte
Chunk Cache Use State Miera použitia medzipamäte
Clean out the old records. Clean out the old records.
Cleaned up copy of the current filename Vyčistená kópia terajšieho mena súboru
Clear Filterbar Filter Clear Filterbar Filter
Clear List Clear List
Clear Memory... Vyčistiť pamäť
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear the active list Clear the active list
Clear the download list without deleting the files. Clear the download list without deleting the files.
Clear the download path for these Groups? Clear the download path for these Groups?
Clear the list (doesn't delete files) Clear the list (doesn't delete files)
Clear the List (Stop all Downloads)? Clear the List (Stop all Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Clear the list of downloaded files without deleting them from disk.
Clear the List? Clear the List?
Clear the per group download path Clear the per group download path
Clear the search entry Vymazať obsah poľa vyhľadávania
Clear Clear
Close all Post Tabs? Close all Post Tabs?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Zavrieť zobrazenie skupín
Rozšíriť zobrazenie skupín
Close the active document
Close
Close the active document
Close
Close this Tab Close this Tab
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Color:
Colors/Fonts Colors/Fonts
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Spojiť súbory Master Splitter files (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Compact Display - many files joined into one line with pars
Compact Display - many files joined into one line Compact Display - many files joined into one line
Compact View Compact View
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguračný súbor nenájdený, pokúsiť sa o obnovu zálohy?
Configuration File restored from Backup copy Konfiguračný súbor obnovený zo záložnej kópie
Configuration Files Konfiguračné súbory
Configuration Options Configuration Options
Confirmation Windows Confirmation Windows
Connections Connections
Contract docked window Contract docked window
Copy Marked File(s) to new folder Copy Marked File(s) to new folder
Copy selected files to the scratch list for later examination Copy selected files to the scratch list for later examination
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Count of all data downloaded Spočítať všetky stiahnuté dáta
Create a new document
New
Create a new document
New
Create NZB... Vytvoriť NZB...
Critical Errors Kritické chyby
Cross Post Limit Limit crosspostingu
Current Day of the month Terajší deň mesiaca
Current download path Priečinok sťahovania
Current hours in 24 hour format Momentálny čas v 24h formáte
Current minutes of the hour. Minúty momentálneho času
Current Progress: Current Progress:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Momentálna rýchlosť bitov/sekundu a Bajtov/sekundu
Currently Loaded posts Currently Loaded posts
Customize... Prispôsobiť
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Data Downloaded this session Stiahnuté od štartu programu
Data Rate Data Rate
Data: Dáta:
Database Compactor is already in Progress Database Compactor is already in Progress
Date: Date:
Debug Translation
December December
Delete All Posts Delete All Posts
Delete all Posts? Delete all Posts?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file?
Delete Entries from DB Delete Entries from DB
Delete File From Disk Delete File From Disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Delete Files by renaming and wiping the contents
Delete from Download List? Vymazať zo zoznamu sťahovania?
Delete Group from List Delete Group from List
Delete Groups Vymazať skupiny
Delete images Files Vymazať obrázky
Delete Images from Database Delete Images from Database
Delete Item and the underlying files. Delete Item and the underlying files.
Delete item but, doesn't remove from disk Delete item but, doesn't remove from disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Delete Marked Files(From Disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Vymazať čiastočne stiahnuté z disku?
Delete Posts... Vymazať správy...
Delete Selected Posts? Delete Selected Posts?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Vymazať súbory z disku
Vymazať súbory z disku
Delete the Server Delete the Server
Delete these File from the Database? Delete these File from the Database?
Delete these passwords? Vymazať tieto heslá?
Delete these Records? Delete these Records?
Delete this Filter Entry? Vymazať tento filter?
Description Popis
Destination Folder Cieľový priečinok
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Vytáčané pripojenie zlyhalo. Prosím skontrolujte nastavenia a skúste znovu.
Dirty Rotten Spammers Dirty Rotten Spammers
Disable Enabled Groups Disable Enabled Groups
Disable Enabled Servers Disable Enabled Servers
Disable one or more Servers Disable one or more Servers
Disable/Enable the Signature Cache Disable/Enable the Signature Cache
Disabled Vypnuté
Display Age Display Age
Display all Files and hide old ones Zobraziť všetky súbory a skryť staré
Display all of the posts for this group Display all of the posts for this group
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Display Connection details Display Connection details
Display only unread/un-downloaded Files Zobraziť iba neprečítané/nestiahnuté súbory
Display program information, version number and copyright
About
Display program information, version number and copyright
About
Display Settings Zobraziť nastavenia
Display Statistics about a specific Post Zobraziť štatistiku konkrétnej správy
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Display these Groups
Display these Groups
Zobraziť tieto skupiny
Zobraziť tieto skupiny
Don't Download Headers Translation
Don't use SSL Translation
Download all headers? Download all headers?
Download all posts currently visible in the post list. Download all posts currently visible in the post list.
Download all posts from this poster. Download all posts from this poster.
Download all posts in this Group Download all posts in this Group
Download All Posts Download All Posts
Download and assemble Incomplete Files Download and assemble Incomplete Files
Download Descriptions: Download Descriptions:
Download Failed Download Failed
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Download Headers Translation
Download History Download History
Download just the subjects for faster searching Download just the subjects for faster searching
Download Next 1 million Posts Stiahnuť ďalších milión správ
Download Next 10 million Posts Stiahnuť ďalších 10 miliónov správ
Download Next 100 thousand Posts Stiahnuť ďalších 100 tisíc správ
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download Next 1000 Records from the Server(s)
Download Next 5 million Posts Stiahnuť ďalších 5 miliónov správ
Download Next 50 thousand Posts Stiahnuť ďalších 50 tisíc správ
Download Path Not Set in options Download Path Not Set in options
Download Path: Download Path:
Download Paused Download Paused
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download the encoded text to disk. Subject is the filename
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download will bypass all Filters Download will bypass all Filters
Download Download
Download: Download:
Downloaded Files Downloaded Files
Downloaded Posts Downloaded Posts
Downloaded Downloaded
Downloaded: Downloaded:
Downloading Files Stiahnuté súbory
Downloading Posts Downloading Posts
Downloading Downloading
Downloads Downloads
Duplicate File Duplikát súbor
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Upraviť odoberané skupiny.
Otvoriť okno pridania skupiny
Edit the filters.
Open the Filters window
Upraviť filtre.
Otvoriť okno s filtrami
Edit the Groups Edit the Groups
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification Emailové upozornenie
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Zapnúť potvrdenie pred permanentným výmazom správy zo zoznamu správ
Enable confirmation for Group List Sorting Zapnúť potvrdenie pre zoraďovanie zoznamu skupín
Enable confirmation of deletion from the Download List Zapnúť potvrdenie vymazania zo zoznamu sťahovania
Enable confirmation when sorting the Download list. Zapnúť potvrdenie pri zoraďovaní zoznamu sťahovania.
Enable Disabled Groups Enable Disabled Groups
Enable Disabled Servers Enable Disabled Servers
Enable Filters: Enable Filters:
Enable one or more Servers Enable one or more Servers
Enable or Disable automatic shutdown Translation
Enable or Disable the Filters Zapnúť alebo vypnúť filtre
Enable the critical Error Pop-up window. Zapnúť vyskakovacie okno kritickej chyby.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Zapnúť dotaz "Zoznam správ je prázdny" ak sa počas nahrávania nezobrazia správy
Enabled Zapnuté
Enter Registration codes. Enter Registration codes.
Erase everything
Erase All
Erase everything
Erase All
Erase the selection
Erase
Erase the selection
Erase
Error Error
Execute external program Execute external program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Ukázať a skryť súbory
Ukázať a skryť súbory
Expand docked window Expand docked window
Expand Search Results... Ukázať výsledky hľadania...
Export image Files Export obrazov
Export Images to a Disk files. Export Images to a Disk files.
Export the selected posts to a text file Export the selected posts to a text file
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Zlyhať EXE súbory a RAR súbory ktoré obsahujú EXE súbory
Fail RAR files that need Passwords Zlyhať RAR súbory vyžadujú heslo
Fail Spam files Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Zlyhať keď sa v stiahnutých RARoch nachádzajú veľké RARy.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Zlyhať WMV/ASF súbory a RAR súbory ktoré obsahujú WMV/ASF súbory ktoré vyžadujú heslo
Failed Files Failed Files
Failed Posts Failed Posts
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Failed to Find or Create the Data folder.
You may want to pick/create a new one
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Failed to open the Groups file. Please Download Groups.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February February
File Descriptions Popisy súborov
File Exists! Overwrite? Súbor existuje! Prepísať?
File Parts Downloaded Translation
File Parts Missing Translation
File Type: File Type:
Filename Accept Prijať meno súboru
Filename Options Možnosti názvov súborov
Filename Reject Odmietnuť meno súboru
Filename: Filename:
Files Found: Files Found:
Files List Zoznam súborov
Files Needed: Files Needed:
Files! Files!
Files Files
Files: Files:
Filter Accept: Filter Accept:
Filter out files that aren't new Vyfiltrovať súbory ktoré nie sú nové
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Profil filtra nenájdený - hľadanie prerušené
Filter Profile Profil filtra
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles can't start with a number Filter Profiles can't start with a number
Filter Profiles require a name Filter Profiles require a name
Filter Reject: Filter Reject:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Find RAR files in current post list
Find: Find:
Firewall: Firewall:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Meno priečinka musí začínať písmenom disku alebo sieťovou cestou
Font Colors for the Lists Font Colors for the Lists
Free space available in the Data|Download folders Dostupné miesto pre dáta|Priečinky sťahovania
Free Space: Free Space:
Fri Pia
FROM Date must be less than TO Date Dátum OD je skorší ako dátum DO
Full Speed Full Speed
Global Filter Can't be Deleted Globálne filtre sa nedajú vymazať
Group Added Date Skupina pridaná dňa
Group already Exists. Need to choose a different name Skupina už existuje. Zvoľte iné meno
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long
Group Skupina
Group: Group:
Groups (0) Skupín(0)
Groups List Zoznam skupín
Groups Groups
Growl Notification Growl notifikácie
Growl Server Registration Complete Registrácia Growl servera kompletná
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Translation
Header Download Translation
Hide docked window Hide docked window
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skryť súbory s viacnásobnymi skupinami ako v nastavení.
Hide Old Hide Old
Hide Old/Show Filenames Skryť staré/Zobraziť názvy súborov
Hide/Show the main toolbar Hide/Show the main toolbar
Hours Hodín
Icon Legend Icon Legend
Idle/New Nečinné/nové
Idle/Old Nečinné/staré
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Image Database
Import and image from ZIP of CBZ files Import and image from ZIP of CBZ files
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importovať skupiny zo súboru Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Incomplete. Missing information needed for download
Insert Clipboard contents
Paste
Insert Clipboard contents
Paste
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Internet Search Internet Search
Invalid Regular Expression in Filter Zlá syntax vyhľadávania vo filtri
Invalid Search String Zlý vyhľadávací reťazec
January January
Job: Job:
July July
June June
Kill all connection that are currently outstanding. Kill all connection that are currently outstanding.
Kill Selected Connection. Kill Selected Connection.
Kill the Current Download Kill the Current Download
Kill the Download. Kill the Download.
Last Command Last Command
Last path segments from the download path Posledný diel cesty z priečinku sťahovania
Last Response Last Response
Last Updated: Last Updated:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads List of Current downloads
List of Failed downloads List of Failed downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin List of News servers that have been entered into Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. List of Newsgroups you might want to download from.
List of Status messages List of Status messages
Load A folder's worth of Saved downloads Load A folder's worth of Saved downloads
Load all posts bypassing any age filters Load all posts bypassing any age filters
Load an Image Database Nahrať databázu obrázkov
Load Newer files into the list. Nahrať novšie súbory do zoznamu.
Load NZB files...
Load NZB
Nahrať NZB súbory...
Nahrať NZB
Load NZB... Load NZB...
Load Older files into the list. Nahrať staršie súbory do zoznamu.
Load Ranges of posts Load Ranges of posts
Load the download List from disk Load the download List from disk
Load the Download list Nahrať zoznam sťahovania
Lock the display to prevent accidential changes Zamknúť obrazovku pre zabránenie náhodných zmien
Logging Logovanie
Logs: Logs:
Long Group name Dlhý názov skupiny
Main Toolbar Hlavný nástrojový panel
Make selected posts Old Make selected posts Old
March March
Mark all post Old? Mark all post Old?
Mark all posts Old. Mark all posts Old.
Mark all posts Old? Mark all posts Old?
Mark post as Deleted Mark post as Deleted
Mark Posts New... Označiť správy ako nové...
Mark Posts Old... Označiť správy ako staré...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Max veľkosť
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximum size of displayed file.
May May
Message-Id ID Správy
Min Size Min veľkosť
Minimum size of displayed file. Minimum size of displayed file.
Mon Pon
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Presunúť naspodok
Presunúť položku na koniec
Move Down
Move Item Down one line
Presunúť dole
Presunúť položku o jeden riadok nižšie
Move File(s) to another folder Move File(s) to another folder
Move Files Move Files
Move Marked Files? Move Marked Files?
Move One Line Down Move One Line Down
Move Top
Move Item to the Top
Presunúť nahor
Presunúť položku na začiatok
Move Up
Move Item Up one line
Presunúť nahor
Presunúť položku o riadok vyššie
Move Up one Line Move Up one Line
Must select some files to save to NZB Označte súbory aby sa mohli uložiť do NZB zoznamu
NA for NZBs Nedostupné pre NZB
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Vyberte server na posielanie príspevkov a skúste znova
Need to pick an active server - Please try again. Vyberte aktívny server a skúste znova.
Need to select an item to modify. Vyberte položku ktorú chcete zmeniť.
Network Sieť
New Category... Nová kategória
New Files TNové súbory
New Posts New Posts
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin neposkytuje službu News servera.

Navštívte http://www.usenettools.net/, ak nemáte vlastného poskytovateľa
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pozastavený - málo miesta na disku pre sťahovanie
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro Možnosti
Otvori okno možností
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Súbory (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process No active groups selected to Process
No Destination filename set Nenastavená cieľová sada mien súborov
No group name found during add group No group name found during add group
No groups selected No groups selected
No PAR data so no PAR status is currently available Nie sú k dispozícii PAR dáta
No Posts Selected - Can't find Author 0 príspevkov vybraných - autor nenájdený
None None
Normal Normálne
Notification Messages Notifikácie
Notification Options Možnosti notifikácie
Notification Services Služby notifikácie
Notification Types Typy upozornenia
November November
NZB Email Settings NZB Email Settings
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Možnosti NZB
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Path Cesta sledovania NZB
October October
Old Posts Old Posts
Only display files that match this filter Only display files that match this filter
Only display Newer Posts Only display Newer Posts
Only show the filename part of the subject Only show the filename part of the subject
Open Another Configuration Open Another Configuration
Open Groups Display
Open Groups Display
Otvoriť zobrazenie skupín
Otvoriť zobrazenie skupín
Open the Filter Options Open the Filter Options
Open the folder where the UnRARed files go. Otvoriť priečinok v ktorom sa nachádzaju UnRARované súbory.
Open the folder where this file is. Open the folder where this file is.
Open the Options Dialog Open the Options Dialog
Open the Search Window
Open the Search Window
Otvoriť okno vyhľadávania
Otvoriť okno vyhľadávania
Open the Server Options Open the Server Options
Open this document Open this document
Open up a window to the files folder Open up a window to the files folder
Open Window to register key. Otvoriť okno pre registráciu.
Option Možnosti
Options Options
Options: Options:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete
Par Files: Par Files:
PAR Records PAR Records
Par Set Size: Par Set Size:
Partial Download Partial Download
Path Item Definitions Nastavenia cesty
Pause download
Pause the selected Download
Pozastaviť sťahovanie
Pozastaviť vybrané sťahovanie
Pause Download during UnRAR/Repair Pozastaviť sťahovanie počas rozbaľovania/opravovania
Pause the download list.
Pause the Download
Pozastaviť všetko sťahovanie.
Pozastaviť sťahovanie
Pause the Download Pause the Download
Pause the marked download Pause the marked download
Pause Pozastaviť
Paused Paused
Performance Options: Nastavenie výkonu
Performance Výkon
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanantly Delete these Posts from Storage?
Permanently delete this poster? Permanentne vymazať tohto prispievateľa?
Pick Folder to UnRAR to Vybrať priečinok na rozbaľovanie archívov
Pick the Download Folder Vybrať priečinok sťahovania
Pick the Font to use with this control Pick the Font to use with this control
Pick the NZB Autoload Path Vybrať priečinok automaticky nahrávaných NZB
Pick the NZB Download Folder Vybrať priečinok pre sťahovanie NZB
Place Holder Zástupný symbol
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Post a message to up to 3 groups.
Post Count Počet príspevkov
Post Filename Post Filename
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post list that the user can copy new entries into for later processing
Post Properties Post Properties
Post to Selected Groups Post to Selected Groups
Post/File is Filtered Post/File is Filtered
Poster Field Translation
Poster Filtered Odosielateľ vyfiltrovaný
Poster Settings Poster Settings
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Príprava odoslaných súborov...
Priority: Priorita:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem contacting the Search server. Please contact technical support.
Processing Priority Processing Priority
Progress: Progress:
Prompt when Exit is attempted. Potvrdiť každú požiadavku o ukončenie programu
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Purge the Stored records from the disk
Purge to MDA is already in Progress Purge to MDA is already in Progress
Purging the Groups... Premazávanie skupín...
Purging to Display Age... Premazávanie do zobrazeného veku...
Quality Kvalita
Queued for Download Vo fronte pre sťahovanie
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Rýchly UnRAR: Súbor sa nedá dekódovať
Quick UnRAR: No filename found Rýchly UnRAR: Názov súboru sa nenašiel
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Quit the application; prompts to save documents
Exit
RAR Passwords RAR Heslá
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE pre filtrovanie súborov mien NZB je chybné
Read Posts Read Posts
Read the text of the post Read the text of the post
Ready Ready
Really Delete Group(s)? Really Delete Group(s)?
Really Delete Server(s)? Really Delete Server(s)?
Really Purge Stored Records? Really Purge Stored Records?
Really Reset the Group to use Download Age again? Skutočne zresetovať skupinu a použiť vek sťahovania znovu?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Znížiť
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Aktualizovať zoznam
Odstrániť súbory ktoré už neexistujú na disku
Reject! Reject!
Reload from Disk. Znova načítať z disku
Reload Group data Znova načítať dáta skupiny
Reload the DB from disk Reload the DB from disk
Remote Control Ovládanie na diaľku
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Odstrániť súbory zo zoznamu
Remove from Download List Remove from Download List
Remove Poster from Lockout List Remove Poster from Lockout List
Remove Posts from List Remove Posts from List
Rename Failed, Probably the destination file already exists Rename Failed, Probably the destination file already exists
Rename File Rename File
Rename File. Rename File.
Rename this item Rename this item
Repair Blocks Repair Blocks
Reply to an existing post Reply to an existing post
Rescan Folders Rescan Folders
Rescan the folder for missing files Rescan the folder for missing files
Reset counter to download headers from FTR setting Reset counter to download headers from FTR setting
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Reset the counters so the FTR is used to download from the group again.
Reset the download counters. Reset the download counters.
Restore the window to visible Restore the window to visible
Resume download
Resume the selected Download
Obnoviť sťahovanie
Obnoviť vybrané sťahovanie
Retry the Download
Retry the Download
Opakovať sťahovanie
Opakovať sťahovanie
RSS Feeds RSS Feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Spustiť QuickPAR
Otestovať súbory programom QuickPAR
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Run the Edit Groups Dialog Run the Edit Groups Dialog
Run the file with the default viewer Run the file with the default viewer
Running Running
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Ukážky
Rozbaliť a pokúsiť sa zobraziť obsah RAR súboru
Sat Sob
Save the active document with a new name
Save As
Save the active document with a new name
Save As
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Uložiť konfiguračný súbor
Uložiť konfiguračný súbor
Save the download list so, it can be loaded later. Save the download list so, it can be loaded later.
Save the selected post to disk. Save the selected post to disk.
Scheduler Plánovač
Scripts Skripty
Search for and UnRAR RAR files Hľadať a rozbaliť RAR súbory
Search for Downloaded Files in the file DB Search for Downloaded Files in the file DB
Search for Subjects or Poster Hľadať predmet alebo prispievateľa
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Režim hľadania
Search string used to find these files Vyhľadávací reťazec použitý na nájdenie týchto súborov
Search Warning Search Warning
Search Search
Secure server/connection Failed. Secure server/connection Failed.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server
Security Options Security Options
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vybrať profil filtru z hľadania - Hľadanie prerušené
Select a Filter Profile Select a Filter Profile
Select a folder to scan for files Select a folder to scan for files
Select all Items Vybrať všetky položky
Select all Posts. Select all Posts.
Select Automatic Download Mode. Select Automatic Download Mode.
Select Manual Mode Select Manual Mode
Select which groups to search for content. No selection means all groups Select which groups to search for content. No selection means all groups
Selected Data count and size Počet a objem vybraných dát
September September
Server Name: Server Name:
Server Options Server Options
Server port is Required - default is 119 Server port is Required - default is 119
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Set the Per group download path
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Nastavenie ten istý priečinok pre automatické nahrávanie NZB súborov a sťahovanie nie je dobrý nápad.

Uvedené spôsobí vysokú záťaž procesora.
Setup Nastavenie
Show All Files Show All Files
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames only Zobraziť iba názvy súborov
Show Filenames Show Filenames
Show Filenames: Show Filenames:
Show Filtered Posts Show Filtered Posts
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Help File Show Help File
Show Incomplete Files Show Incomplete Files
Show Incompletes Show Incompletes
Show New Posts Show New Posts
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Show PAR/NFO Show PAR/NFO
Show Special... Show Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Show the best guess at the filenames in the post.
Show the smaller tool bar. Show the smaller tool bar.
Show/Disable the MOTD window Show/Disable the MOTD window
Size of data waiting to download in the download list Objem dát čakajúcich na stiahnutie v zozname sťahovania
Size: Size:
Slow Pomaly
Sort Groups List? Sort Groups List?
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Zoradiť celý zoznam želaní?
Sort the Failed list? Translation
Source: Translation
Spam Filter Settings Nastavenie spam filtra
Spam Filters Spam Filtre
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Specify a filter profile for a group
Speed (Bps): Speed (Bps):
Speed Limited Obmedzená rýchlosť
Speed Progress Stav
Speed: Speed:
SSL Enabled/Disabled: SSL vypnuté/zapnuté
State: Stav:
Status Stav
Status: Stav:
Stop Search Processing Zastaviť spracovanie vyhľadaných
Subject Accept Prijať predmet
Subject Field Pole predmet
Subject is Empty - Please try again Predmet je prázdny - skúste znova
Subject Reject Odmietnuť predmet
Subject: Subject:
Sun Ned
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Switch between Full and Reduced speed Prepnúť medzi plnou a obmedzenou rýchlosťou
Switch between Pause and Run Prepnúť medzi pauzou a behom
Switch between Scheduler Modes Prepnúť medzi režimami plánovača
Switch to the next window pane
Next Pane
Switch to the next window pane
Next Pane
Switches Prepínače
Tab: Tab:
Tabbed Window Tabbed Window
Takes you to a form where you can request tech support Takes you to a form where you can request tech support
Test files if they have PAR files Test files if they have PAR files
Test NZB... Testovať NZB...
Test text was Accepted - Will be included Translation
Test text was Rejected - Will be excluded Translation
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Vyčistený názov súboru nahratého NZB
The current date Aktuálny dátum
The current month Aktuálny mesiac
The current Poster address Translation
The current year Aktuálny rok
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Skupina alebo predmet ak je nahraná skupina skupín
The last path segment of the NZB File path Posledná časť cesty ku NZB súboru
The name is too short. It must be 2 letters or more. The name is too short. It must be 2 letters or more.
The news servers for some popular ISP. The news servers for some popular ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Nadradená skupina, ak táto skupina je v GOG (skupiny skupín)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading.
Thumbnails Thumbnails
Thur Št
Time to finish current downloads Čas do ukončenia momentálneho sťahovania
Too Big Príliš veľké
Too Small Príliš malé
Top Top
Total Celkom
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself.
Try to Find a news server Try to Find a news server
Tue Uto
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Táto položka sa nedá pridať do blovania
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Nemožné priradiť cestu sťahovania - skontrolujte nastavenie sťahovania
Unable to create or access the temp folder Nemožné vytvoriť alebo pristupovať k dočasnému priečinku
Unable to Delete Server - Server not found Unable to Delete Server - Server not found
Unable to load the Filters file Nedá sa nahrať súbor s filtrami
Unable to open file to save groups Unable to open file to save groups
Unable to Register with Growl Server Registrácia s Growl serverom neprebehla úspešne
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Unable to Use Viewer for this file Reported Error:
Undo the last action
Undo
Undo the last action
Undo
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR zlyhal: RAR súbor potrebuje heslo
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR súbory
Rozbaliť momentálnu sadu súborov
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR cesta nie je nastavená v možnostiach
UnRAR Path: UnRAR cesta
UnRAR the files to a new folder Rozbaliť RAR do nového priečinka
Use SSL Translation
UsenetSearch UsenetSearch (hľadanie)
Verbose S výpisom
Video Resolution extracted from the subject Rozlíšenie videa získané z predmetu
View List Icon Legend View List Icon Legend
View Message of the Day View Message of the Day
View Thumbnails View Thumbnails
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Pozor - viak ako 5000 prekrývajúcich hlavičiek. Spôsobí spomalenie sťahovania hlavičiek
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený.
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený: %s
Warning Warning
Watch List Name Názov zoznamu sledovania
Watch list Status Stav zoznam sledovania
Watch List Zoznam sledovania
Web page that describes how to Use newsbin Web page that describes how to Use newsbin
Wed Str
What the Path Symbols mean Čo znamenajú symboly cesty
When Files are Repaired Keď sú súbory opravené
When Files are UnRARed Keď sú súbory rozbalené
When Login is Enabled - Username is required When Login is Enabled - Username is required
When Newsbin Exits Pri vypnutí Newsbin
When Newsbin report Errors Ak Newsbin ohlási chyby
When Newsbin Starts Pri štarte Newsbin
Window Positions Window Positions
Wish List Zoznam želaní
Write Downloaded files with No memory buffering Zapísať stiahnuté bajty priamo, bez medzizápisu do RAMky
You need to Enter a server name or address You need to Enter a server name or address
You've selected more than 40 items to read. Continue? You've selected more than 40 items to read. Continue?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Slovak
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Slovak
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Slovak
Accept if Translation
Reject if
Disable

DLGINIT Entry 4

English Slovak
Display Data Rate Zobraziť rýchlosť
Display Disk Free Space Zobraziť voľné miesto na disku

DLGINIT Entry 5

English Slovak
Header Download Translation
Internet

DLGINIT Entry 6

English Slovak
None Žiaden
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Slovak
Sleep Spánok
Hibernate Hibernácia
Shutdown Vypnutie

DLGINIT Entry 8

English Slovak
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Slovak
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Slovak
Subject Contains Translation
Filename Contains
Poster Contains

DLGINIT Entry 11

English Slovak
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools