Slovak 6.61

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.61 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Slovak
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Aj vy môžete vylepšiť Newsbin. Newswbin sa rozvíja zároveň s Usenetom. Väčšina nových vlastností je na základe Vašich žiadostí.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Získate promptnú podporu cez email, webový formulár, IRC, Reddit a naše fórum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Získate prístup k našemu aktívnemu beta programu. Vrátane najnovších vývojových verzií dostupných len na IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Už nikdy znovu nebudete musieť platiť za kľúč. Zostane Vám naveky. Niektorí užívatelia používajú ten istý kľúč už 10 rokov.

Ak si zakúpite vyhľadávanie, kľúč dostanete ZDARMA
Download Paused Warning Varovanie o pozastavení sťahovania
(Optional) (Voliteľné)
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
Translation
About Newsbin Pro O Newsbin Pro
Active Zapnuté
Add &Groups... Translation
Add (Ins) Pridať (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Pridať prefix cesty - UnRAR do priečinka nazvaného podľa zdrojového adresára
Add each filename to the log file. Pridať každé meno súboru do logu.
Add Files... Pridať súbory...
Add Filters... Pridať filtre...
Add Group Name to Download Folder Meno skupiny do priečinka sťahovania
Add group... Pridať skupinu...
Add Groups Pridať skupiny
Add Matching files to top of download list. Translation
Add New Server Pridať nový server
Add New Pridať nový
Add NZB Filename to Download Folder Meno NZB súboru do priečinku sťahovania
Add NZB Folder to Download Folder NZB priečinok do priečinku sťahovania
Add Subject to filenames under Pridať predmet do mena súboru
Add to Top of the download list. Pridať na vrch zoznamu sťahovania.
Add Pridať
Additional filters that apply to Watch item Translation
Address of PC Adresa PC
Advanced Options Rozšírené možnosti
Advanced... Rozšírené...
Advanced.... Rozšírené...
Age Filter: Filter veku:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Mód agresívneho skladania (preskočí opakovania a zloží súbor ak máte dosť PAR-ov)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agresívne odstráni všetky známe typy spamu. Zašifrované RARy, zašifrované RARy v RARoch, RARy obsahujúce EXE súbory. WMV/ASF súbory s DRM ochranou.
Aggressive Agresívne
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Všetky stiahnuté a rozbalené súbory sa uložia do hlavného
sťahovacieho priečinku ak nie sú povolené iné priečinky
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): Translation
Attach file summary information to the file. Prilož sumár súboru ku súboru
Auto Rename: Autopremenovanie:
Auto-Mark Old: Auto-označiť staré:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Prebieha automatické ukončenie. Stlačte "Zrušiť" ak nechcete aby sa program Newsbin ukončil
Auto-Shutdown Warning Upozornenie - Automatické ukončenie programu
Auto-Shutdown Auto-Ukončenie
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatické sťahovanie dvojkliknutých NZB súborov
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatické sťahovanie. Pridaj všetky nové správy do zoznamu sťahovania.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Translation
Automatic Search Interval Translation
Automatic Update Modes Auto aktualizácia módov
Automatically UnRAR Complete Files Automatické rozbalenie kompletných (RAR) archívov
Automatically UnRAR Complete Files: Automatický UnRAR kompletných súborov:
Autorar Properties Autorar vlastnosti
Available block count: Dostupný počet blokov:
Background Pozadie
Basic Settings Predvolené
Binaries Spustiteľné
Bottom Spodok
Browse Otvor
Browse... Otvor...
Bypass size filters for some files Obísť filter veľkosti pre niektoré súbory
Bytes Bajtov
Cancel Zrušiť
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Kauzálne odstraňuje RAR obsahujúce exe súbory, WMV/ASF zakódované s DRM a DRM zakódované WMV/ASF súbory v RAR súboroch
Casual Kauzálne
Change... Zmeniť...
Characters long znakov dlhý
Check Files Kontrolovať súbory
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Vyčistiť cestu NZB, odstrániť formátovanie z názvu NB súboru
Clear Vymazať
Click here to Purchase NEW Key Kliknutím kúpite NOVÝ kľúč
Click To Finish Registration Klikni pre ukončenie registrácie
Close Zavrieť
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibilné prehliadače ako ACDSee tieto
popisy zobrazia zároveň so súbormi.
Complete Files: Celé súbory:
Connections: Pripojenia:
Control Prompts Potvrdzovacie dialógy
Controls detail of the log messages Ovladánie detailu záznamu správ
Copy Settings From Server: Kopíruj nastavenia zo servera:
Copy Settings from: Translation
Copy Style Rename: Kopíruj štýl:
Copy to Clipboard Skopírovať do schránky
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Správy kritických chýb
Cross-post Filter: Filter krížových správ:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Nahrať do zoznamu:
Damaged Files: Poškodené súbory:
Data Folder Priečinok dát
Data Folder: Priečinok dát:
Days Old Dní staré
Days to download from a new group Dní na stiahnutie z novej skupiny
Default is 563 Predvolený je 563
Default port is 118 Predvolený port je 118
Default port is 119 for News Predvolený port pre usenet je 119
Default port is 8000 Translation
Default Settings Základné nastavenia
Default Základné
Delete Emails with NZBs Vymazať emaily s NZB
Delete File Data older than N days old Vymazať dáta súborov starších ako N dní
Delete Files to Recycle Bin Vymazať súbory do Koša
Delete Groups (Del) Vymazať skupiny (Del)
Delete or leave the emails on the server Vymazať alebo ponechať emaily na serveri
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Vymazať RARy a PARy na úspešný UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Vymazať RAR a PAR súbory do koša
Delete Server Vymazať Server
Delete Watch Translation
Delete Vymazať
Details Podrobnosti
Different proxys require different ports Rôzne proxy vyžadujú rôzne porty
Disable Automatic PAR unpausing. Vypnúť automatické PAR pauzovanie.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Vypnúť AutoPAR UnRAR pre túto skupinu - Nevybalovať RAR súbory
Disable AutoPAR Vypnúť AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Translation
Disable XFeatures: Vypnúť XFeatures:
Disabled Vypnuté
Disk Space Used: Použité miesto na disku:
Display Age: Zobraziť vek:
Display Switches Zobraz prepínače:
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuuje DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Radiť stĺpce, ignorovať časť RE:
Don't download Headers from this server Nesťahovať hlavičky z tohto servera
Don't know yet Ešte neviem
Don't show this again. Opäť neukazovať.
Download Age: Vek sťahovania:
Download all Files that match the watch item Translation
Download Double-Clicked NZB: Sťahovať dvojkliknuté NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Priečinok sťahovanie pre sťahovania z NZB súborov:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Názov priečinku sťahovania podľa MP3 ID3 polí
Download folder: Translation
Download Folder: Translation
Download Groups List From Server Stiahnuť zoznam skupín zo servera
Download Path Priečinok sťahovania
Download Settings Nastavenie sťahovania
Duplicate Filename Settings Nastavenia duplicitných názvov súborov
Edit Path Upraviť cestu
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Zmeniť emailovú adresu prispievateľa alebo pridať nový text na filtrovanie z poľa "Prispievateľ" (napr. Webmaster)
Email (POP) Server Emailový (POP) Server
Email (SMTP) Server: Emailový (SMTP) Server:
Email Notification Settings Nastavenie emailových upozornení
Email Password: Email heslo:
Email Poster: Translation
Email Settings Nastavenia emailu
Email To: Komu:
Email Username: Email užív. meno:
Enable File Descriptions Zapnúť popisy súborov
Enable Filter Zapnúť Filter
Enable Logging Vytvárať log
Enable Pop Scanning Zapnúť Pop skenovanie
Enable Post UnRAR Filter Zapnúť UnRAR Filter správ
Enable Proxy Zapnúť proxy
Enable Remote Control Zapnúť vzdialené ovládanie
Enable Remote NZB Integration Translation
Enable Scheduler Zapnúť plánovanie
Enable Script Logging Zapnúť záznam činnosti skriptu
Enable Server Zapnúť server
Encrypted RAR Password Heslo RAR súboru
Enter Test Text: Translation
Enter your Existing Key Vložte svoj kľúč
Example NZB Filename: Ukážka názvu NZB súboru:
Example RAR Path: Príklad RAR Path:
Execute when an UnRAR Completes: Spustiť po rozbalení
Exit Newsbin when the download list empties Ukončiť Newsbin ak je zoznam sťahovania prázdny
Exit Newsbin? Ukončiť Newsbin?
Exit Processing Ukončiť spracovávanie
Failed list is saved and restored on restart Zoznam zlyhaných sa uloží a obnoví po reštarte
Favorite Posters Obľúbení prispievatelia
File Description Settings Nastavenie popisiek súborov
File Display Date Range Rozsah zobrazenie súborov
File Filters Filtre súborov
Filename: Meno súboru:
Filenames Modifications Zmeny mien súborov:
Filter Profile: Filtrový profil:
Filter Profiles Profily filtrov
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtre pre túto skupinu
Filters that apply to this Watch Folder Filter iba pre tento sledovaný priečinok
Filters that apply to Watch item Filtre iba pre túto sledovanú položku
Firewall Address: Adresa Firewallu
Firewall Options Možnosti firewallu
Firewall Password. Heslo firewallu.
Firewall Password: Heslo firewallu:
Firewall Port: Port firewallu:
Firewall Type: Typ firewallu:
Firewall Userid Užívateľské ID firewallu
Firewall Username: Užívateľské meno Firewallu
First Name: Krstné meno:
Folder Dup Bypass: Obísť zdvojené priečinky:
Folder Mode: Mód priečinku:
Folder Name Názov priečinka
Force group Selection: Vynútiť výber skupiny:
From Poster: Od odosielateľa:
From: Od:
Full Speed after: Plná rýchlosť po:
Group Display Age: Zobraziť vek skupiny:
Group Name Filters Filtre názvov skupín
Group Options Vlastnosti skupiny
Group Properties Vlastnosti skupiny
Group(s): Skupina(y)
Growl Notification Settings Nastavenia upozornení Growl
Growl Password: Growl heslo:
Growl Register Growl Registrácia
Growl Server: Growl Server :
Growl Settings Nastavenia Growl
Header Database Compaction Zhutniť databázu hlavičiek
Header Overlap: Presah hlavičiek:
Help Pomocník
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skryť skupiny s malým počtom príspevkov (do 10 tisíc)
Hide posts larger than (Bytes) Translation
Hide posts older than (Days/Hours) Translation
Hide posts smaller than (Bytes) Translation
Hide Posts that exceed crossposts Translation
Hide Subscribed Groups Skryť odoberané skupiny
Hide till Restart Skryť do reštartu
High Powered PC Vysokovýkonné PC
How many days worth of posts to download from an empty group Koľko hlavičiek podľa počtu dní stiahnuť z prázdnej skupiny
How many posts to overlap Header downloads Koľko správ prekrývať, sťahovanie hlavičiek
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Ako často aktualizovať skupiny (15 minút a viac)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Translation
I Agree Súhlasím
Icon Legend Popis stavových ikon
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000 .The username,password and API key are optional. Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Ak sa zaregistrujete použitím kreditnej karty tak získate OKAMŽITÝ PRÍSTUP
Image Modes Módy obrázkov
Image Safe Table translation Preklad tabuľky obrázkov
In the post lists, show the age and not the date V zozname správ, ukáž vek a nie dátum
Incomplete Files: Neúplné súbory:
Internet Search Options Nastavenie internetového vyhľadávania
IP Address: IP Adresa:
Last Name: Priezvisko:
List Name: Meno zoznamu:
Load All Posts Nahrať všetky správy
Load Day Range Nahrať rozsah dní
Load NZB... Nahrať NZB
Lock Option Changes: Zamknúť zmenu volieb:
Lock the Groups Zamknúť skupiny
Lock the Options Zamknúť možnosti
Lock the Servers Zamknúť servery
Lock the Startup Zamknúť štart
Lock the Tray Icon Zamknúť ikonu hlavného panelu
Log : Zaznamenať:
Log Date: Zaznamenať dátum:
Log Errors. Zaznamenať chyby.
Log Errors: Zaznamenať chyby:
Log Filenames: Názov logu:
Log Group: Zaznamenať skupinu:
Log Headers Zaznamenať hlavičky
Log Methods: Metódy logovania:
Log Post Body: Zaznamenať telo správy:
Log Poster: Prispievateľa:
Log Settings Nastavenie logovania
Log something or other: Logovať niečo alebo iné:
Log Subject: Predmet:
Log the entire non-Binary part of the post Zaznamenať celú ne-binárnu časť príspevku
Log the headers for each post to the log file Pridať hlavičky pre každý súbor do logu
Look in Groups: Hľadať v skupinách:
Low Disk Space Málo miesta na disku
Low Powered PC Pomalé PC
Main Download folder: Hlavný priečinok sťahovania:
Manual Add Pridať ručne
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Označte skupiny použitím myši alebo kurzorových kláves. Potom stlačte Enter alebo tlačítko "Pridať skupiny". Takisto môžete dvakrát kliknúť na vybranú skupinu.
Mark stored posts old after loaded into list Translation
Matches: Zhodné:
Max Retries before files are Assembled Max počet opakovaní pred zložením súborov
Max Retries: Max opakovaní:
Maximum File Size: Max veľkost súboru:
Minimize to Tray Minimalizovať do lišty
Minimize to Tray: Minimalizovať do lišty:
Minimum File Size: Min veľkosť súboru:
Minutes Minút
Misc Iné
Missing Files: Chýbajúce súbory:
Missing: Chýba:
MP3 Download Path Settings Nastavenie priečinka MP3:
MP3 Folder Mode: Mód MP3 priečinka:
MP3 Tag Usage: Použiť MP3 tagy
Multi-Tab Mode: Viaczáložkový mód:
Nag Window - Download Paused. Pripomienka - sťahovanie pozastavené.
Name: Meno:
Network Settings Nastavenie siete
New Filter Name Nový názov filtra
New Filter: Nový filter:
New Server Nový server
New Watch ... Nové sledovanie...
New Watch Item Nová položka sledovania
New Watch Translation
New Watch: Translation
New... Nový...
Newest Date: Najnovší dátum
Newsbin Message Of the Day Newsbin Správa dňa
Newsbin Options. Možnosti Newsbin
Newsbin Security Password Newsbin bezpečnostné heslo
No Header Download: Nesťahovať hlavičky:
No! Don't Exit. Nie! Neukončiť.
Number of Source Files: Počet zdrojových súborov:
Number of thumbnails to display Počet zobrazených náhľadov
NZB Checker NZB kontrola
NZB Load Settings Nastavenie nahrávania NZB
NZB Loading Filter: NZB filter:
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Priečinok sledovania NZB - sťahoanie NZB uložených v týchto priečinkoch.
NZB Watch Properties Vlastnosti sledovania NZB
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Vybrať starý priečinok.
Oldest Date: Najstarší dátum:
One time Record Conversion Jednorázový prevod záznamov
Only save image to DB Iba uložiť obrázok do databázy
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Ukázať iba správy novšie ako N dní pre túto skupinu
Open all groups into new Tabs Otvoriť všetky skupiny v nových záložkách
Open Data Folder Otvoriť priečinok
Open to Download Path: Priečinok sťahovania:
Options... Možnosti...
Organization: Organizácia:
Override UnRAR Path: Nastaviť cestu UnRAR:
Overwrite Logs Files Prepísovať logy
Overwrite the log file for every run. Prepísať log pri každom behu.
Password (optional): Translation
Password Heslo
Password: Heslo:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pozastaviť PARy a stiahnuť iba tie ktoré sú potrebné na opravenie.
Pause Pauza
Performance Options Voľby výkonu
Pick an Existing list or enter the name of a new list Vybrať existujúci zoznam alebo vložiť meno nového zoznamu
Pick Topic: Vybrať tému:
Pictures Obrázky
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB sťahovanie
POP Username and Password POP užív. meno a heslo
Port: Port:
Post Dialog Nová správa
Post Now Odoslať teraz
Post Properties Vlastnosti správy
Poster Text Text prispievateľa
Poster: Translation
Prepend subject to Filename Predmet na začiatok názvu súboru
Prevent opening Newsbin from the tray Zabrániť otvoreniu Newsbin z lišty
Prevent opening the Add Groups Window Zabrániť otvoreniu okna Pridať skupiny
Prevent opening the Add Servers Window Zabrániť otvoreniu okna Pridať servery
Prevent opening the Options Window Zabrániť otvoreniu okna Vlastnosti okna
Prevent remote access to options Zabrániť vzdialenému prístupu k možnostiam
Priority: Priorita:
Processing Options Vlastnosti spracovania
Progress... Priebeh...
Properties... Vlastnosti...
Proxy Address: Proxy adresa:
Proxy Password: Proxy heslo:
Proxy Settings Nastavenia proxy
Proxy Type: Typ proxy:
Proxy Username: Proxy užív. meno:
Public Email: Email:
Purchase a Key Kúpiť kľúč
Purchase a New Key Kúpiť nový kľúč
Purging Groups... Čistenie skupín...
Put the Date: field into the description Vložiť pole Dátum: do popisu
Put the Group into the description Vložiť skupinu do popisu
Put the Poster: field into the description Translation
Put the Subject field into the description Vložiť pole Predmet: do popisu
Quick UnRAR Rýchlý UnRAR
Re-enter Password: Vložte heslo:
Really Advanced Naozaj pokročilé
Records: Záznamov:
Refresh the List. Obnoviť zoznam.
Refresh Aktualizovať
Register Newsbin Registrovať Newsbin
Registration Code: Registračný kód:
Rejected Posters Odmienutí prispievatelia
Remote Address: Translation
Remote Post Processing Options Translation
Remote Server Options Translation
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Odstrániť opravené, ale nerozbalené sety v zozname sťahovania
Rename the file if it already exists on disk Premenovať súbor, ak už existuje na disku:
Repair Block Count: Počet opravných blokov:
Require a password to start Newsbin Vyžadovať heslo na spustenie Newsbin
Requires Login Vyžadovať Login
Reset Translation
Restore NBI Obnoviť NBI
Resume Download after: Obnoviť sťahovanie po:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Nepoužívať tento server pre sťahovanie súborov s vekom vyšším ako určený počet dní (Dni)
Right click to Select new positions. Klik pravým tlačitkom vyznačí nové pozície
Sample: Ukážka:
Save Failed List on Exit: Zoznam zlyhaných:
Save File Summary: Uložiť sumár súboru
Save files in Folders named for the Newsgroup Uložiť súbory do priečinkov s menom skupiny
Save files list is saved and restored on restart Zoznam uložených súborov sa uloží a obnoví po reštarte
Save Files List on Exit: Uložiť pri skončení:
Save Image: Uložiť obrázok:
Save NBI Uložiť NBI
Save Picture files to a Database Uložiť súbory obrázkov do databázy
Save Posts To... Uložiť správy do...
Save to a unique Folder named for a Source file Uložiť do priečinka pomenovaného podľa zdrojového súboru
Save Uložiť
Scan Days: Skenovať dni:
Scripts Skripty:
Search For: Hľadať:
Search Interval(mins): Translation
Search Options Možnosti hľadania
Search Username and Password Hľadať užívateľské meno a heslo
Search Hľadať
Search... Hľadať...
Searches Remaining: Translation
Security Options Možnosti zabezpečenia
Security Password Bezpečnostné heslo
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vyber profil filtru. Jeho filter súborových mien bude použitý na výmaz súborov po rozbalení RARom
Select a line, set Colors Vybrať riadok, nastaviť farby
Send PARS to Wish List Odoslať PARy na zoznam želaní
Server Address: Adresa servera:
Server Name: Názov servera:
Server: Server:
Servers... Servery...
Set Font... Písmo...
Set Server Color Nastaviť farbu servera
Set SSL Port: Nastaviť port SSL
Set... Nastaviť...
Setup... Setup....
Short Filename Mode: Krátky názov súboru:
Show File Age: Ukázať vek súboru:
Show Files Newer than N Days Old Ukázať súbory novšie ako N dní
Show Message of the Day (MOTD) window on start Zobraziť okno so správou dňa (MOTD) pri štarte
Show MOTD on startup: MOTD pri štarte:
Show NNTP Commands Zobraziť NNTP príkazy
Show PAR/NFO: Zobraziť PAR/NFO:
Show Server Commands: Zobraziť príkazy serveru:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Vypnúť WIndows pri vypnutí NewsBinu
Size: Veľkosť:
Some Customized status text. Zobraziť vlastný text statusu.
Some non-standard servers require group selection Niektoré neštandardné servery toto vyžadujú
Some servers don't implement Xfeatures correctly Niektoré servery nepoužívajú Xfeatures správne
Some servers only support the body command. Niektoré servery podporujú len príkaz body.
Sort, Ignore RE: Triediť, ingnorovať RE:
Source block count: Počet zdrojových blokov:
Source block size: Veľkosť zdrojových blokov:
Source: Zdroj:
Space Recovered: Obnovený priestor:
Spam Filters Spam Filtre
Speed Limit Rýchlostný limit
Speed Limiter Properties Vlastnosti obmedzenia rýchlosti
Speed Limiter Obmedzovač
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 obchádza obmedzenie rýchlosti v Európe
Start Scan Začať sken
Start Štart
Status Message Správa o stave
Status Tab Logging: Log stavového riadku:
Stop Stop
Storage Age: Vek úložiska:
Subject Filename Mode: Meno podľa predmetu:
Subject: Predmet:
Subscribe Groups Odoberať skupiny
TCP Port: TCP Port:
Test Email Test správa
Test Expression Test výraz
Test Poster: Test odosielateľ:
Test Results: Translation
Test Search: Test hľadanie:
Test Translation
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Dátový priečinok je miesto kde Newsbin ukladá svoje nastavenie a sťahovania:
The higher the number the less likely the server is to be used Čím väčšie číslo, o to nižšia šanca že sa server použije
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Tieto boxy ovládajú logovanie sťahovaní.
V originálnej konfigurácii Newsbin Pro nevykonáva žiadne logovanie. Zakliknutím
príslušných boxov zadefinujete čo chcete logovať.
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/ Translation
Thumbnail Count: Počet náhľadov
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Ak chcete zaregistrovať Newsbin Pro, musíte zadať registračný kód ÚPLNE PRESNE
ako Vám bol doručený emailom. Toto znamená že najlepšie bude ak kód skopírujete
a vložíte pomocou schránky vo Windows namiesto ručného prepísania.
To: Komu:
Top Horný
Total Results Celkove výsledkov
Total size of source files: Celkový počet zdrojových súborov:
Translating from Old ImageSafe format to New. Prepis zo starého ImageSafe formátu do nového.
Tune Newsbin based on your PC's performance Nastaviť Newsbin na základe výkonu Vašeho PC
UnRAR folder: Translation
UnRAR Folder: UnRAR priečinok:
Unrar Folder: Translation
UnRAR Password: UnRAR Heslo:
UnRAR Path: UnRAR cesta:
Unsubscribe Groups Viac neodoberať skupiny
Update Groups when Newsbin starts Aktualizácia skupín pri štarte programu
Update Interval(mins): Interval aktualizácie:
Update When Started: Aktualizácia pri štarte:
Update Aktualizácia
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Použiť digitálny odtlačok na vyhľadávanie duplikovaných súborov
Use BODY Command: Použiť príkaz BODY:
Use Calendar Translation
Use Duplicate Detector: Detekcia duplikátov:
Use Firewall Username/Password Použiť Užívateľské meno/heslo firewallu
Use Header Download Age Použiť vek hlavičky sťahovania
Use Image DB: Databáza obrázkov:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Translation
Use NZB Load Filter Translation
Use Pause Time-out Použiť pauzu
Use Profile Použiť profil
Use Proxy/Firewall Použiť Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Použiť SMTP heslo (voliteľné)
Use Speed Limit Time-out: Použiť rýchlostný limt
Use SSL - Encrypted Connections Použiť SSL - šifrované pripojenia
Use SSL: Použiť SSL:
Use SSLV2 : Použiť SSLV2 :
Use Typical Retention Použi typickú kapacitu
UsenetSearch Error Chyba vyhľadávania
Username (optional): Translation
Username: Užívateľské meno:
Version: Verzia:
Watch List Scan Sken zoznamu sledovania
Watch Options Vlastnosti sledovania
Watch: Sledovanie:
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Duplikované, zdvojené súbory premenovať ako Copy(X) of XXX. Druhý spôsob čísluje súbory
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Ak sa načíta viac ako jeden NZB, nahrať ich do jedného zoznamu správ.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Pri výbere nového priečinku sťahovania, začni v momentálmom priečinku sťahovania
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Vypnúť Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Počas registrácie MUSÍTE mať aktívne pripojenie k internetu. Úspešnosť registrácie potvrdíme prostredníctvom našej webstránky.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Budete musieť reštartovať program na zapnutie/vypnutie logovania.
Zmena toho čo sa bude logovať prebehne okamžite.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
10 dňová skúšobná doba skončila.
Newsbin bude stále sťahovať súbory, ale každé dve
minúty sa objaví toto okno a sťahovanie sa pozastaví
Your trial has Expired. Skúšobná doba skončila

MENU

English Slovak
&About Newsbin Pro... &O Newsbin Pro...
&Application Look &Vzhľad programu
&Auto Hide &Autom. skrývanie
&Close &Zavrieť
&Connections &Pripojenia
&Delete Group\tDEL &Vymazať skupinu\tDEL
&Delete Server\tDEL &Odstrániť Server\tDEL
&Download Latest Headers &Stiahnuť Najnovšie Hlavičky
&Download &Stiahnuť
&Download\tCtrl+E &Stiahnuť\tCtrl+E
&File &Súbor
&Files &Súbory
&Filters... &Filtre...
&Floating &Plávajúce
&Groups &Skupiny
&Help &Pomocník
&Hide &Skryť
&Load NZBs... &Nahrať NZB...
&Load PARs... &Nahrať PAR...
&Logging &Logovanie
&Options &Možnosti
&Pause Download &Pozastaviť sťahovanie
&Reload &Nahrať znovu
&Remove from Download List\tDel &Odstrániť zo zoznamu sťahovania\tDel
&Remove from List\tDel &Odstrániť zo zoznamu\tDel
&Save Configuration &Uložiť konfiguráciu
&Save &Uložiť
&Servers &Servery
&Servers... &Servery...
&Status Bar &Stavový panel
&Thumbnails &Náhľady
&Utilities &Nástroje
&View &Zobraziť
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Translation
Add &Groups... Translation
Add Group... Pridať skupinu...
Add new Watch Folder... Pridať nový priečinok sledovania
Add Server... Pridať Server...
Add to Top - Bypass Filters Pridať navrch - Obísť filtre
Add to Top Pridať navrch
Add to Wish List\tCtrl-Ins Pridať do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Zložiť nekompletné dáta
Assign a New Path... Nastaviť novú cestu...
Assign a New UnRAR Path... Nastaviť UnRAR cestu...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Príručka pre začiatočníkov...
Bypass Filters\tCtrl+Y Obísť filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Vymazať históriu filtrov
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear Odometer Vynulovať počítadlo
Clear Window Vyčistiť okno
Close all Post Lists Zavrieť všetky zoznamy správ
Close Current Tab Zavrieť súčasný tab
Compact Group... Translation
Copy Images To... Skopírovať obrázky do...
Copy to CBZ file... Skopírovať do CBZ súboru...
Copy to Clipboard Skopírovať do schránky
Copy to Folder... Skopírovať do priečinka...
Copy to Image Database... Skopírovať do databázy obrázkov...
Create N&ZB from Files... Vytvoriť N&ZB zo súborov...
Create N&ZB from Posts... Vytvoriť N&ZB zo správ...
Customize.... Prispôsobiť
Delete all posts from Poster Vymazať všetky správy prispievateľa
Delete All Posts Vymazať všetky správy
Delete File(s) Vymazať súbor(y)
Delete Item and Files Vymazať položky a súbory
Delete Posts\tShift-DEL Vymazať\tShift-DEL
Delete Stored Posts Vymazať uložené správy
Delete Vymazať
Delete\tDEL Vymazať\tDEL
Disa&ble Groups &Nepoužívať skupiny
Disa&ble Watch Vyp&núť sledovanie
Disable Server(s) Nepoužívať server(y)
Disable Translation
Discussion/Help Forum... Diskusné fórum
Doc&kable Do&kovateľné
Don't Download Headers Translation
Download &Special... Špeciálne &Sťahovanie
Download - &Bypass Filters Sťahovanie - Obísť &Filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Sťahovanie - Obísť &Filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Stiahnuť 10,000,000 starších príspevkov.
Download 100,000 Older Posts Stiahnuť 100.000 starších príspevkov
Download 5,000,000 Older Posts. Stiahnuť 5,000,000 starších príspevkov.
Download 50,000 Older Posts Stiahnuť 50.000 starších príspevkov
Download 500,000 Older Posts Stiahnuť 500,000 starších príspevkov
Download All Headers Stiahnuť všetky hlavičky správ
Download All Posts from Poster Stiahnuť všetky správy od prispievateľa
Download Complete Groups List Stiahnuť kompletný zoznam skupín
Download Group List Translation
Download Headers Translation
Download Special... Špeciálne sťahovanie...
Download Speed &Limit &Obmedziť rýchlosti sťahovania
Download Speed Limit Obmedziť rýchlosť sťahovania
Download to Existing Folder... Stiahnuť do existujúceho priečinka...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Stiahnuť do existujúceho priečinka...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Stiahnuť do priečinka nazvaného podľa predmetu
Download To Folder... Uložiť do priečinka...
Download To New Folder... Stiahnuť do nového priečinka...
Download To New Folder...\tCtrl+N Stiahnuť do nového priečinka...\tCtrl+N
Downloading Files Stiahovanie súborov
Dummy Prázdny
E&xit Kon&iec
Edit Úpravy
Enable &Groups Zapnúť &Skupiny
Enable &Watch &Zapnúť Sledovanie
Enable Scheduler Zapnúť plánovač
Enable Server(s) Zapnúť Server(y)
Expand Search Results...\tCtrl+H Všetky výsledky hľadania...\tCtrl+H
Failed Files Neúspešné súbory
Files Súbory
Filter Filter
Filters Filtre
Frequently Asked Questions (FAQ)... Často kladené otázky (FAQ)...
Hide Old Skryť staré
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database &Databáza obrázkov
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import zo ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Ukončiť všetky pripojenia
Kill Connection Ukončiť pripojenie
Limit Speed Rýchlostný limit
Load Backup Configuration on Restart Nahrať záložnú konfiguráciu pri reštarte
Lock Display Layout Uzamknúť vzhľad obrazovky
Lockout &Poster Zablokovať &prispievateľov
Lockout &Poster\tCtrl+P &Skryť správy prispievateľa\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Zablokovať prispievateľa &kľúčové slovo
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Skryť správy prispievateľa &kľúčové slovo\tCtrl+W
Lockout Poster Skryť správy prispievateľa
Looking for your Server?... Hľadáte vhodný server?...
Mark All Old Označiť všetko ako staré
Mark Posts New Označiť správy ako nové
Mark Posts Old\tDel Označiť správy ako staré\tDel
Move Data folder on Restart Presunúť priečinok s dátami počas reštartu
Move Down\tCtrl-Down Posuň dole\tCtrl-Down
Move Files(s)... Presunúť súbor(y)...
Move to Bottom\tCtrl+End Posuň na koniec\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Posuň na začiatok\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Presunúť do zoznamu želaní\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Posuň hore\tCtrl-Up
New Folder... Nový priečinok...
New Search Tab... Nová karta hľadania...
New UnRAR Folder... Nový UnRAR priečinok...
New Watch... Nové Sledovanie...
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Office 2007 - &modré
Office 2007 - &silver Office 2007 - &strieborné
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - c&ierne
Office XP Office XP
Open Download Folder... Otvoriť priečinok sťahovania...
Open Folder... Otvoriť priečinok...
Open UnRAR Folder... Otvoriť UnRAR priečinok...
Password Manager... Správca hesiel...
Pause Download Pozastaviť sťahovanie
Pause Pozastaviť
PopupPanes Popup lišty
Post Storage Úložisko správ
Post to Group... Poslať správu...
Posts Správy
Priority Priorita
Properties Vlastnosti
Properties... Vlastnosti...
Properties\tCtrl+I Vlastnosti\tCtrl+I
Purge to Display Age Vymazať do veku zobrazenia
Quick UnRAR/(MS/RAR) Rýchly UnRAR/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Rýchly UnRAR/Ukážka
RAR Passwords... Translation
Read Post &Body Načítať telo &správy
Read Post &Body\tCtrl+R Načítať &telo správy\tCtrl+R
Refresh List Aktualizovať zoznam
Refresh PAR Set Aktualizovať PAR sadu
Register Newsbin... Registrovať Newsbin...
Register/Update Key... Registrácia/aktualizácia kľúča...
Reject Translation
Rename File Premenovať súbor
Rename Premenovať
Reply to Group... Odpovedať...
Rescan Topic... Preskenovať tému...
Reset Display Layout on Restart Zresetovať vzhľad po reštarte
Reset Download Count Vynulovať počítadlo sťahovania
Restore Obnoviť
Resume Download Obnoviť sťahovanie
Retry Download Opakovať sťahovanie
Run QuickPAR Spustiť QuickPAR
Sample Files Ukážkové súbory
Save Configuration &As... Uložiť konfiguráciu &ako...
Save Files to Custom List... Uložiť súbory do vlastného zoznamu...
Se&ttings... Translation
Searc&h &Vyhľadávanie
Search Control Panel... Translation
Search in Groups Hľadať v skupinách
Search Vyhľadávanie
Select All Vybrať všetko
Select All\tCtrl-A Označiť Všetko\tCtrl-A
Send to Folder... Poslať do priečinka...
Server Options... Vlastnosťi servera...
Servers Servery
Set Header Download Mode Translation
Show All Posts Zobraz všetky správy
Show Filenames Zobraziť názvy súborov
Show Grid Lines Zobraziť mriežky
Show Posts Special... Zobraziť správy špeciálne...
Show Posts Zobraziť správy
Switch Tab Position Prepnúť pozíciu Tabu
Tech Support Request... Požiadavka na technickú podporu...
Test Download Files Testovacie sťahovanie
Test Files... Test súborov...
Unlock Poster Odblokovať prispievateľa
Unlock Poster\tCtrl+U Zobrazovať správy prispievateľa\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Spojiť súbory
UnRAR/Unpack UnRAR/Rozbaliť
Update All Groups Aktualizovať všetky skupiny
Update Aktualizovať
Use Download Age Použiť vek sťahovania
Usenet Tools Web Site... Webstránka Usenet Tools...
Uses FreeImage Library Používa FreeImage knižnicu
Uses Sqlite Database Library Používa Sqlite
View File Zobraziť súbor
View Icon Legend... Popis stavových ikon...
View Sample Zobraziť náhľad
View the MOTD Archive... Archív Správy dńa
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Translation
Watch Sledovanie
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows natívne
Windows Shutdown Enabled Vypnutie Windows zapnuté
Windows XP Windows XP
Wish List Zoznam želaní

STRINGTABLE

English Slovak
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Translation
# #
&Groups &Skupiny
&Posts &Príspevky
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Vyčistená kópia predmetu. Dá sa použiť pre súbory zo skupiny.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Webstránka na ktorej môžete diskutovať o problémoch/nájsť pomoc
Active Translation
Active/Disable: Zapnuté/Vypnuté:
Active: Aktívne:
Add a new Folder Pridať nový priečinok
Add a new Watch list Translation
Add a poster keyword to filter on Pridať kľúčové slovo prispievateľa k filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Pridanie skupiny zlyhalo: Názov skupiny ktorú ste chceli pridať už existuje.
Add item to Download list Pridať položku do zoznamu sťahovania
Add New Server
Add or Edit Servers
Pridať nový server
Pridať alebo zmeniť server
Add poster to the Filter List Pridať prispievateľa do zoznamu filtra
Add to Custom List Pridať do vlastného zoznamu
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Pridať do sťahovania - Obísť filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Pridať do zoznamu sťahovania
Pridať do zoznamu sťahovania
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Pridať navrch zoznamu sťahovania - Obísť filtre
Add to the Top of the Download List Pridať navrch zoznamu sťahovania
Add/Edit the servers Pridať/Upraviť server
Address: Adresa:
Advanced Rozšírené
Age Vek
Album Translation
Album-Artist Album-Umelec
Album\Artist Album\Artist
All Groups Translation
All Preview Posts will be moved to Read list. Všetky správy s náhľadom sa presunú do prečítaných.
Apply Filterbar Filters Použiť filtre na lište filtrov
April Apríl
Artist Umelec
Artist-Album Umelec-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Zložiť súbory a odstrániť záznam zo zoznamu.
Assign a new path Priraď novú cestu
August August
AutoPAR Options AutoPAR vlastnosti
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Obmedzenie prenosovej rýchlosti
Zapnúť obmedzovač rýchlosti
Basic Základné
Blocks Found: Blokov nájdených:
Blocks Needed: Blokov potrebných:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Vyplňte meno aj adresu servera v Pridať/Upraviť server
Bottom Spodok
Browse for an Image Database Vybrať priečinok s databázou obrázkov
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Medzipamäť
Cancel Zrušiť
Change Password Zmeniť heslo
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Zmena nastavení firewallu vyžaduje reštart Newsbinu
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Zmena nastavení SSL vyžaduje reštart Newsbinu
Check unchecked groups Označ neoznačené skupiny
Chunk Cache Status Stav medzipamäte
Chunk Cache Use State Miera použitia medzipamäte
Clean out the old records. Premazať staré záznamy.
Cleaned up copy of the current filename Vyčistená kópia terajšieho mena súboru
Clear Filter History Vyčistiť históriu filtra
Clear Filterbar Filter Vyčistiť filtre na lište filtrov
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear Memory... Vyčistiť pamäť
Clear Odometer Vynulovať počítadlo
Clear the active list Vymazať aktívny zoznam
Clear the download list without deleting the files. Vymazať zoznam sťahovania bez vymazania súborov.
Clear the download path for these Groups? Vymazať cestu sťahovania pre tieto skupiny?
Clear the list (doesn't delete files) Vymazať zoznam (nemaže súbory)
Clear the List (Stop all Downloads)? Vymazať zoznam (ukončiť všetky sťahovania)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Vymazať zoznam stiahnutých súborov bez ich vymazania z disku.
Clear the List? Vymazať zoznam?
Clear the per group download path Vymazať priečinok sťahovania podľa skupiny
Clear the search entry Vymazať obsah poľa vyhľadávania
Clear Vymazať
Close all Post Tabs? Zavrieť všetky záložky?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Zavrieť zobrazenie skupín
Rozšíriť zobrazenie skupín
Close the active document
Close
Zavrieť aktivný dokument
Zavrieť
Close this Tab Zavrieť túto záložku
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Farba:
Colors/Fonts Farby/Písma
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Spojiť súbory Master Splitter files (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktné zobrazenie - súbory spojené do 1 riadku+PARy
Compact Display - many files joined into one line Kompaktné zobrazenie - súbory spojené do 1 riadku
Compact View Kompaktné zobrazenie
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguračný súbor nenájdený, pokúsiť sa o obnovu zálohy?
Configuration File restored from Backup copy Konfiguračný súbor obnovený zo záložnej kópie
Configuration Files Konfiguračné súbory
Configuration Options Možnosti konfigurácie
Confirmation Windows Potvrdzovacie okná
Connections Pripojenia
Contract docked window Stiahnuť pripojené okno
Copy Marked File(s) to new folder Kopírovať označené súbor(y) do nového priečinka
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopírovať označené súbory to draftu pre neskoršie preskúmanie
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopírovať výber a vložiť do schránky
Kopírovať
Count of all data downloaded Spočítať všetky stiahnuté dáta
Create a new document
New
Vytvoriť nový dokument
Nový
Create NZB... Vytvoriť NZB...
Critical Errors Kritické chyby
Cross Post Limit Limit crosspostingu
Current Day of the month Terajší deň mesiaca
Current download path Priečinok sťahovania
Current hours in 24 hour format Momentálny čas v 24h formáte
Current minutes of the hour. Minúty momentálneho času
Current Progress: Momentálny stav:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Momentálna rýchlosť bitov/sekundu a Bajtov/sekundu
Currently Loaded posts Momentálne nahrané správy
Customize... Prispôsobiť
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Vystrihnúť výber a vložiť do schránky
Vystrihnúť
Data Downloaded this session Stiahnuté od štartu programu
Data Rate Rýchlosť prenosu
Data: Dáta:
Database Compactor is already in Progress Zhutňovač databázy je už spustený
Date: Dátum:
Debug Translation
December December
Delete All Posts Vymazať všetky správy
Delete all Posts? Vymazať všetky správy?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Vymazať všetky RAR a PAR súbory (z disku) pre tento súbor?
Delete Entries from DB Vymazať záznamy z databázy
Delete File From Disk Vymazať súbor z disku
Delete Files by renaming and wiping the contents Vymazať súbory premenovaním a výmazom obsahu
Delete from Download List? Vymazať zo zoznamu sťahovania?
Delete Group from List Zmazať skupinu zo zoznamu
Delete Groups Vymazať skupiny
Delete images Files Vymazať obrázky
Delete Images from Database Vymazať obrázky z databázy
Delete Item and the underlying files. Vymazať položku a súvisiace súbory.
Delete item but, doesn't remove from disk Vymazať položku, neodstraňuje z disku
Delete Marked Files(From Disk!)? Vymazať označené súbory (z disku!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Vymazať čiastočne stiahnuté z disku?
Delete Posts... Vymazať správy...
Delete Selected Posts? Vymazať označené správy?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Vymazať súbory z disku
Vymazať súbory z disku
Delete the Server Vymazať server
Delete these File from the Database? Vymazať tieto súbory z databázy?
Delete these passwords? Vymazať tieto heslá?
Delete these Records? Vymazať tieto záznamy?
Delete this Filter Entry? Vymazať tento filter?
Description Popis
Destination Folder Cieľový priečinok
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Vytáčané pripojenie zlyhalo. Prosím skontrolujte nastavenia a skúste znovu.
Dirty Rotten Spammers Hnusní spammeri
Disable Enabled Groups Vypni zapnuté skupiny
Disable Enabled Servers Vypni zapnuté servery
Disable one or more Servers Vypnúť jeden alebo viac serverov
Disable/Enable the Signature Cache Vypnúť/zapnúť vyrovnávaciu pamäť signatúr
Disabled Vypnuté
Display Age Zobraziť vek
Display all Files and hide old ones Zobraziť všetky súbory a skryť staré
Display all of the posts for this group Zobraziť všetky správy pre túto skupinu
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Zobraziť a aktualizovať skupiny
Display Connection details Zobraziť detailné informácie o pripojení
Display only unread/un-downloaded Files Zobraziť iba neprečítané/nestiahnuté súbory
Display program information, version number and copyright
About
Zobraziť informácie o programe, verzii a copyright
O programe
Display Settings Zobraziť nastavenia
Display Statistics about a specific Post Zobraziť štatistiku konkrétnej správy
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Zobraziť okno s vlastnosťami skupiny
Display these Groups
Display these Groups
Zobraziť tieto skupiny
Zobraziť tieto skupiny
Don't Download Headers Translation
Don't use SSL Translation
Download all headers? Stiahnut všetky hlavičky?
Download all posts currently visible in the post list. Stiahnuť všetky správy momentálne viditeľné v zozname správ.
Download all posts from this poster. Stiahnuť všetky správy od tohto prispievateľa.
Download all posts in this Group Stiahnuť všetky správy v tejto skupine
Download All Posts Stiahnuť všetky správy
Download and assemble Incomplete Files Stiahnuť a skombinovať nekompletné súbory
Download Descriptions: Popis sťahovania:
Download Failed Sťahovanie zlyhalo
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Stiahnuť zoznamy skupín z aktívnych serverov
Download Headers Translation
Download History História sťahovania
Download just the subjects for faster searching Stiahnuť iba predmety pre rýchlejšie výhľadávanie
Download Next 1 million Posts Stiahnuť ďalších milión správ
Download Next 10 million Posts Stiahnuť ďalších 10 miliónov správ
Download Next 100 thousand Posts Stiahnuť ďalších 100 tisíc správ
Download Next 1000 Records from the Server(s) Stiahnuť ďaľších 1000 záznamov zo servera(-ov)
Download Next 5 million Posts Stiahnuť ďalších 5 miliónov správ
Download Next 50 thousand Posts Stiahnuť ďalších 50 tisíc správ
Download Path Not Set in options Priečinok sťahovania nenastavený
Download Path: Priečinok sťahovania:
Download Paused Sťahovanie pozastavené
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Stiahnuť enkódovaný text na disk. Predmet je menom súboru
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Stiahnuť zoznam najnovších skupín
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Stiahnuť do nového adresára nazvaného podľa predmetu
Download will bypass all Filters Sťahovanie obíde všetky filtre
Download Sťahovanie
Download: Sťahovanie:
Downloaded Files Stiahnuté súbory
Downloaded Posts Stiahnuté správy
Downloaded Stiahnuté
Downloaded: Stiahnuté:
Downloading Files Stiahnuté súbory
Downloading Posts Sťahujem príspevky
Downloading Sťahujem
Downloads Sťahovania
Duplicate File Duplikát súbor
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Upraviť odoberané skupiny.
Otvoriť okno pridania skupiny
Edit the filters.
Open the Filters window
Upraviť filtre.
Otvoriť okno s filtrami
Edit the Groups Upraviť skupiny
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Políčko Email je prázdne - zadajte emailovú adresu, nemusí byť skutočná (napr joe@doe.com)
Email Notification Emailové upozornenie
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Zapnúť potvrdenie pred permanentným výmazom správy zo zoznamu správ
Enable confirmation for Group List Sorting Zapnúť potvrdenie pre zoraďovanie zoznamu skupín
Enable confirmation of deletion from the Download List Zapnúť potvrdenie vymazania zo zoznamu sťahovania
Enable confirmation when sorting the Download list. Zapnúť potvrdenie pri zoraďovaní zoznamu sťahovania.
Enable Disabled Groups Zapni vypnuté skupiny
Enable Disabled Servers Zapni vypnuté servery
Enable Filters: Zapnút filtre:
Enable one or more Servers Zapnúť jeden alebo viac serverov
Enable or Disable automatic shutdown Translation
Enable or Disable the Filters Zapnúť alebo vypnúť filtre
Enable the critical Error Pop-up window. Zapnúť vyskakovacie okno kritickej chyby.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Zapnúť dotaz "Zoznam správ je prázdny" ak sa počas nahrávania nezobrazia správy
Enabled Zapnuté
Enter Registration codes. Vložiť registračné kódy.
Erase everything
Erase All
Vymazať všetko
Vymazať všetko
Erase the selection
Erase
Vymazať výber
Vymazať
Error Chyba
Execute external program Spustiť vonkajší program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Ukázať a skryť súbory
Ukázať a skryť súbory
Expand docked window Zväčšiť pripojené okno
Expand Search Results... Ukázať výsledky hľadania...
Export image Files Export obrazov
Export Images to a Disk files. Exportovať obrázy do diskových súborov
Export the selected posts to a text file Exportovať označené správy do textového súboru
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Zlyhať EXE súbory a RAR súbory ktoré obsahujú EXE súbory
Fail RAR files that need Passwords Zlyhať RAR súbory vyžadujú heslo
Fail Spam files Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Zlyhať keď sa v stiahnutých RARoch nachádzajú veľké RARy.
Fail when ZIP Files are inside RARS This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Zlyhať WMV/ASF súbory a RAR súbory ktoré obsahujú WMV/ASF súbory ktoré vyžadujú heslo
Failed Files Zlyhané súbory
Failed Posts Zlyhané príspevky
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Pridanie reťazca filtra zlyhalo.
Uistite sa že Vami zadaný reťazec je platný.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Dátový priečinok nebol nájdeny alebo sa nedal vytvoriť
Môžete vybrať/vytvoriť nový
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Chyba počas hľadania alebo vytvárania priečinka sťahovania
žiadne súbory nebudú stiahnuté pokiaľ tento problém nevyriešite zmenou alebo vytvorením
priečinku sťahovania.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Otvorenie súboru skupín zlyhalo. Stiahnite prosím skupiny.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Sťahovanie zlyhalo.
V ručnom režime, každá skupina na sťahovanie musí byť vybraná samostatne.
Môžete prepnúť do automatického režimu a stlačiť tlačítko Spustiť alebo dvakrát kliknúť
na názov skupiny z ktorej chcete sťahovať.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Február
File Descriptions Popisy súborov
File Exists! Overwrite? Súbor existuje! Prepísať?
File Parts Downloaded Translation
File Parts Missing Translation
File Type: Typ súboru:
Filename Accept Prijať meno súboru
Filename Options Možnosti názvov súborov
Filename Reject Odmietnuť meno súboru
Filename: Meno súboru:
Files Found: Súbory nájdené:
Files List Zoznam súborov
Files Needed: Potrebné súbory:
Files! Súbory!
Files Súbory
Files: Súborov:
Filter Accept: Filtre prijatia:
Filter out files that aren't new Vyfiltrovať súbory ktoré nie sú nové
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Profil filtra nenájdený - hľadanie prerušené
Filter Profile Profil filtra
Filter Profile: Profil filtra:
Filter Profiles can't start with a number Profily filtrov nemôžu začať číslom
Filter Profiles require a name Profily filtrov vyžadujú meno
Filter Reject: Odmietnuté filtre:
Filters Filtre
Find RAR files in current post list Hľadať RAR súbory v tomto zozname správ
Find: Hľadať:
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Meno priečinka musí začínať písmenom disku alebo sieťovou cestou
Font Colors for the Lists Farba písma na zoznamoch
Free space available in the Data|Download folders Dostupné miesto pre dáta|Priečinky sťahovania
Free Space: Voľné miesto:
Fri Pia
FROM Date must be less than TO Date Dátum OD je skorší ako dátum DO
Full Speed Plná rýchlosť
Global Filter Can't be Deleted Globálne filtre sa nedajú vymazať
Group Added Date Skupina pridaná dňa
Group already Exists. Need to choose a different name Skupina už existuje. Zvoľte iné meno
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Skupina názvov skupín musí mať aspoň dvojpísmenový názov
Group Skupina
Group: Skupina:
Groups (0) Skupín(0)
Groups List Zoznam skupín
Groups Skupiny
Growl Notification Growl notifikácie
Growl Server Registration Complete Registrácia Growl servera kompletná
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Translation
Hide docked window Skryť pripojené okno
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skryť súbory s viacnásobnymi skupinami ako v nastavení.
Hide Old Skryť staré
Hide Old/Show Filenames Skryť staré/Zobraziť názvy súborov
Hide/Show the main toolbar Skryť/odokryť hlavný panel
Hours Hodín
Icon Legend Vysvetlivky ikon
Idle/New Nečinné/nové
Idle/Old Nečinné/staré
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Databáza obrázkov
Import and image from ZIP of CBZ files Importovať a zobraziť zo ZIP CBZ súborov
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importovať skupiny zo súboru Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Nekompletné. Chýbajú informácie potrebné pre sťahovanie
Insert Clipboard contents
Paste
Prilepiť obsah schránky
Prilepiť
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Poškodená inštalácia - prosím odinštalujte a preinštalujte

Internet Search Internetové vyhľadávanie
Invalid Regular Expression in Filter Zlá syntax vyhľadávania vo filtri
Invalid Search String Zlý vyhľadávací reťazec
January Január
Job: Úloha:
July Júl
June Jún
Kill all connection that are currently outstanding. Ukonči všetky nadbytočné pripojenia
Kill Selected Connection. Ukončiť vybrané pripojenie
Kill the Current Download Ukončiť prebiehajúce sťahovanie
Kill the Download. Ukončiť sťahovanie.
Last Command Posledný príkaz
Last path segments from the download path Posledný diel cesty z priečinku sťahovania
Last Response Posledná odozva
Last Updated: Naposledy aktualizované:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Zoznam momentálnych sťahovaní
List of Failed downloads Zoznam neúspešných sťahovaní
List of News servers that have been entered into Newsbin Zoznam serverov ktoré boli zadané do programu
List of Newsgroups you might want to download from. Zoznam skupín z ktorých môžete chcieť sťahovať.
List of Status messages Zoznam stavových správ
Load A folder's worth of Saved downloads Otvoriť adresár s uloženými stiahnutými súbormi
Load all posts bypassing any age filters Nahrať všetky správy vynechaním filtrov veku
Load an Image Database Nahrať databázu obrázkov
Load Newer files into the list. Nahrať novšie súbory do zoznamu.
Load NZB files...
Load NZB
Nahrať NZB súbory...
Nahrať NZB
Load NZB... Nahrať NZB...
Load Older files into the list. Nahrať staršie súbory do zoznamu.
Load Ranges of posts Nahrať rozsah správ
Load the download List from disk Nahrať zoznam sťahovania z disku
Load the Download list Nahrať zoznam sťahovania
Lock the display to prevent accidential changes Zamknúť obrazovku pre zabránenie náhodných zmien
Logging Logovanie
Logs: Logy:
Long Group name Dlhý názov skupiny
Main Toolbar Hlavný nástrojový panel
Make selected posts Old Označené príspevky ako staré
March Marec
Mark all post Old? Označiť všetky príspevky ako staré?
Mark all posts Old. Označiť všetky príspevky ako staré.
Mark all posts Old? Označiť všetky príspevky ako staré?
Mark post as Deleted Označiť správy ako vymazané
Mark Posts New... Označiť správy ako nové...
Mark Posts Old... Označiť správy ako staré...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Max veľkosť
Maximum size must be larger then Minimum size to search Maximálna veľkosť musí byť väčšia ako minimálna
Maximum size of displayed file. Max veľkosť zobrazeného súboru.
May Máj
Message-Id ID Správy
Min Size Min veľkosť
Minimum size of displayed file. Min veľkosť zobrazeného súboru.
Mon Pon
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Presunúť naspodok
Presunúť položku na koniec
Move Down
Move Item Down one line
Presunúť dole
Presunúť položku o jeden riadok nižšie
Move File(s) to another folder Presunúť súbor(y) do iného priečinka
Move Files Presunúť súbory
Move Marked Files? Presunúť označené súbory?
Move One Line Down Posunúť o riadok dole
Move Top
Move Item to the Top
Presunúť nahor
Presunúť položku na začiatok
Move Up
Move Item Up one line
Presunúť nahor
Presunúť položku o riadok vyššie
Move Up one Line Posunúť o riadok hore
Must select some files to save to NZB Označte súbory aby sa mohli uložiť do NZB zoznamu
NA for NZBs Nedostupné pre NZB
Name field is Empty - Please add some kind of Name Názov je prázdny - Napíšte nejaké meno
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Vyberte server na posielanie príspevkov a skúste znova
Need to pick an active server - Please try again. Vyberte aktívny server a skúste znova.
Need to select an item to modify. Vyberte položku ktorú chcete zmeniť.
Network Sieť
New Category... Nová kategória
New Files TNové súbory
New Posts Nové správy
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin neposkytuje službu News servera.

Navštívte http://www.usenettools.net/, ak nemáte vlastného poskytovateľa
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Sťahovanie pozastavené - málo miesta na disku
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pozastavený - málo miesta na disku pre sťahovanie
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro Možnosti
Otvori okno možností
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Súbory (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process Neboli vybrané aktívne skupiny na spracovanie
No Destination filename set Nenastavená cieľová sada mien súborov
No group name found during add group Počas pridávania skupiny nebolo vložené žiadne meno
No groups selected Nebola vybraná žiadna skupina
No PAR data so no PAR status is currently available Nie sú k dispozícii PAR dáta
No Posts Selected - Can't find Author 0 príspevkov vybraných - autor nenájdený
None Žiadne
Normal Normálne
Notification Messages Notifikácie
Notification Options Možnosti notifikácie
Notification Services Služby notifikácie
Notification Types Typy upozornenia
November November
NZB Email Settings NZB nastavenia emailu
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Možnosti NZB
NZB Watch Folder Priečinok sledovania NZB
NZB Watch Path Cesta sledovania NZB
October Október
Old Posts Staré príspevky
Only display files that match this filter Zobraziť iba súbory zhodné s týmto filtrom
Only display Newer Posts Zobraziť iba novšie príspevky
Only show the filename part of the subject Zobraziť iba časť predmetu s menom
Open Another Configuration Otvoriť inú konfiguráciu
Open Groups Display
Open Groups Display
Otvoriť zobrazenie skupín
Otvoriť zobrazenie skupín
Open the Filter Options Otvoriť možnosti filtra
Open the folder where the UnRARed files go. Otvoriť priečinok v ktorom sa nachádzaju UnRARované súbory.
Open the folder where this file is. Otvoriť priečinok v ktorom sa nachádza súbor
Open the Options Dialog Otvoriť okno s možnosťami
Open the Search Window
Open the Search Window
Otvoriť okno vyhľadávania
Otvoriť okno vyhľadávania
Open the Server Options Otvoriť možnosti servera
Open this document Otvoriť tento dokument
Open up a window to the files folder Otvor okno priečinku so súbormi
Open Window to register key. Otvoriť okno pre registráciu.
Option Možnosti
Options Možnosti
Options: Možnosti:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Prepísať, premenovať, naplniť náhodnými údajmi pri výmaze
Par Files: Par súbory:
PAR Records PAR záznamy
Par Set Size: Veľkosť Par sady:
Partial Download Čiastočné sťahovanie
Path Item Definitions Nastavenia cesty
Pause download
Pause the selected Download
Pozastaviť sťahovanie
Pozastaviť vybrané sťahovanie
Pause Download during UnRAR/Repair Pozastaviť sťahovanie počas rozbaľovania/opravovania
Pause the download list.
Pause the Download
Pozastaviť všetko sťahovanie.
Pozastaviť sťahovanie
Pause the Download Pozastaviť sťahovanie
Pause the marked download Pozastaviť označené sťahovanie
Pause Pozastaviť
Paused Pozastavené
Performance Options: Nastavenie výkonu
Performance Výkon
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanentne vymazať tieto správy z úložiska?
Permanently delete this poster? Permanentne vymazať tohto prispievateľa?
Pick Folder to UnRAR to Vybrať priečinok na rozbaľovanie archívov
Pick the Download Folder Vybrať priečinok sťahovania
Pick the Font to use with this control Vyber písmo na ovládanie tohto prvku
Pick the NZB Autoload Path Vybrať priečinok automaticky nahrávaných NZB
Pick the NZB Download Folder Vybrať priečinok pre sťahovanie NZB
Place Holder Zástupný symbol
Position: Umiestnenie:
Post a message to up to 3 groups. Poslať súbory do max. 3 skupín.
Post Count Počet príspevkov
Post Filename Názov súboru:
Post list that the user can copy new entries into for later processing Zoznam správ do ktorého môže užívateľ skopírovať nové položky pre neskoršie spracovanie
Post Properties Vlastnosti správy
Post to Selected Groups Odoslať do vybraných skupín
Post/File is Filtered Správa/súbor sú vyfiltrované
Poster Field Translation
Poster Filtered Odosielateľ vyfiltrovaný
Poster Settings Nastavenie prispievateľa
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Príprava odoslaných súborov...
Priority: Priorita:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problém s pripojením na vyhľadávací server. Skontaktujte prosím podporu.
Processing Priority Priorita spracovania
Progress: Stiahnuté:
Prompt when Exit is attempted. Potvrdiť každú požiadavku o ukončenie programu
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Zmaž uložené záznamy z disku
Purge to MDA is already in Progress Výmaz do MDA už prebieha
Purging the Groups... Premazávanie skupín...
Purging to Display Age... Premazávanie do zobrazeného veku...
Quality Kvalita
Queued for Download Vo fronte pre sťahovanie
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Rýchly UnRAR: Súbor sa nedá dekódovať
Quick UnRAR: No filename found Rýchly UnRAR: Názov súboru sa nenašiel
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ukončiť program; uloží dokumenty
Ukončiť
RAR Passwords RAR Heslá
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE pre filtrovanie súborov mien NZB je chybné
Read Posts Čítať správy
Read the text of the post Čítať text správy
Ready Pripravený
Really Delete Group(s)? Skutočné zmazať skupinu(-y)?
Really Delete Server(s)? Skutočne zmazať server(-y)?
Really Purge Stored Records? Skutočne vymazať uložené záznamy?
Really Reset the Group to use Download Age again? Skutočne zresetovať skupinu a použiť vek sťahovania znovu?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Znížiť
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Aktualizovať zoznam
Odstrániť súbory ktoré už neexistujú na disku
Reject! Odmietnuť!
Reload from Disk. Znova načítať z disku
Reload Group data Znova načítať dáta skupiny
Reload the DB from disk Znova načítať databázu z disku
Remote Control Ovládanie na diaľku
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Odstrániť súbory zo zoznamu
Remove from Download List Odstrániť zo zoznamu sťahovania
Remove Poster from Lockout List Odstrániť prispievateľa zo zoznamu blokovaných
Remove Posts from List Odstrániť správy zo zoznamu
Rename Failed, Probably the destination file already exists Premenovať zlyhané, cieľový súbor pravdepodobne existuje
Rename File Premenovať súbor
Rename File. Premenovať súbor.
Rename this item Premenovať položku
Repair Blocks Opraviť bloky
Reply to an existing post Odpovedať na existujúci príspevok
Rescan Folders Preskenovať priečinok
Rescan the folder for missing files Preskenovať priečinok na chýbajúce súbory
Reset counter to download headers from FTR setting Vynulovať počitadlo aby sa stiahol počet hlavičiek z FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Vynulovať počítadlá aby bol použitý FT na opätovné stiahnutie skupiny
Reset the download counters. Vynulovať počítadlá sťahovania.
Restore the window to visible Obnoviť okno ako viditeľné
Resume download
Resume the selected Download
Obnoviť sťahovanie
Obnoviť vybrané sťahovanie
Retry the Download
Retry the Download
Opakovať sťahovanie
Opakovať sťahovanie
RSS Feeds RSS zdroje
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Spustiť QuickPAR
Otestovať súbory programom QuickPAR
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Spustiť so štandardnou aplikáciou pre tento súbor
Run the Edit Groups Dialog Spustiť úpravu skupín
Run the file with the default viewer Spustiť súbor s predvoleným prehliadačom
Running Spustené
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Ukážky
Rozbaliť a pokúsiť sa zobraziť obsah RAR súboru
Sat Sob
Save the active document with a new name
Save As
Uložiť aktívny dokument s novým menom
Uložiť ako
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Uložiť konfiguračný súbor
Uložiť konfiguračný súbor
Save the download list so, it can be loaded later. Uložiť zoznam sťahovania aby bol neskôr obnovený.
Save the selected post to disk. Uložiť označené správy na disk.
Scheduler Plánovač
Scripts Skripty
Search for and UnRAR RAR files Hľadať a rozbaliť RAR súbory
Search for Downloaded Files in the file DB Hľadať stiahnuté súbory v súborovej databáze
Search for Subjects or Poster Hľadať predmet alebo prispievateľa
Search In Groups/Topic Hľadať v skupinach alebo témach
Search Mode Režim hľadania
Search string used to find these files Vyhľadávací reťazec použitý na nájdenie týchto súborov
Search Warning Varovanie
Search Hľadať
Secure server/connection Failed. Zabezpečené pripojenie zlyhalo.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpečené pripojenie
Security Options Možnosti zabezpečenia
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vybrať profil filtru z hľadania - Hľadanie prerušené
Select a Filter Profile Vybrať filtrovací profil
Select a folder to scan for files Vybrať priečinok na skenovanie
Select all Items Vybrať všetky položky
Select all Posts. Vybrať všetky príspevky.
Select Automatic Download Mode. Vybrať automatický mód sťahovania.
Select Manual Mode Vybrať ručný mód
Select which groups to search for content. No selection means all groups Výber skupín v ktorých sa bude vyhľadávať. Žiadny výber=všetky skupiny.
Selected Data count and size Počet a objem vybraných dát
September September
Server Name: Názov serveru:
Server Options Možnosti servera
Server port is Required - default is 119 Vyžaduje sa port servera - štandard je 119
Servers Servery
Servers: Servery:
Set the Per group download path Nastaviť priečinok sťahovania podľa skupiny
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Nastavenie ten istý priečinok pre automatické nahrávanie NZB súborov a sťahovanie nie je dobrý nápad.

Uvedené spôsobí vysokú záťaž procesora.
Setup Nastavenie
Show All Files Ukázať všetky súbory
Show All Posts Zobraziť všetky správy
Show Filenames only Zobraziť iba názvy súborov
Show Filenames Zobraziť mená súborov
Show Filenames: Zobraziť návy súborov:
Show Filtered Posts Zobraziť vyfiltrované správy
Show Grid Lines Zobraziť
Show Help File Zobraziť pomocníka
Show Incomplete Files Zobraziť nekompletné súbory
Show Incompletes Zobraziť nekompletné
Show New Posts Zobraziť nové správy
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Ukázať alebo skryť hlavný panel
Prepínať hlavný panel
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Ukázať alebo skryť stavový riadok
Prepnúť stavový riadok
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Zobraziť alebo skryť náhľady
Prepnúť náhľady
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Ukázať alebo skryť panel nástrojov
Prepnúť panel nástrojov
Show PAR/NFO Zobraziť PAR/NFO
Show Special... Zobraziť špeciálne...
Show the best guess at the filenames in the post. Zobraziť najlepší odhad mien súborov v správe.
Show the smaller tool bar. Zobraziť menší panel nástrojov
Show/Disable the MOTD window Zobraziť/skryť okno Správy dňa
Size of data waiting to download in the download list Objem dát čakajúcich na stiahnutie v zozname sťahovania
Size: Veľkosť:
Slow Pomaly
Sort Groups List? Zoradiť zoznam skupín?
Sort the entire Download list? Zoradiť celý zoznam sťahovania?
Sort the entire Failed list? Zoradiť celý zoznam zlyhaných?
Sort the entire Wish list? Zoradiť celý zoznam želaní?
Source: Translation
Spam Filter Settings Nastavenie spam filtra
Spam Filters Spam Filtre
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Určiť profil filtra pre skupinu
Speed (Bps): Rýchlosť (Bps):
Speed Limited Obmedzená rýchlosť
Speed Progress Stav
Speed: Rýchlosť:
SSL Enabled/Disabled: SSL vypnuté/zapnuté
State: Stav:
Status Stav
Status: Stav:
Stop Search Processing Zastaviť spracovanie vyhľadaných
Subject Accept Prijať predmet
Subject Field Pole predmet
Subject is Empty - Please try again Predmet je prázdny - skúste znova
Subject Reject Odmietnuť predmet
Subject: Predmet:
Sun Ned
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Prepnúť späť do predošlej priečky okna
Predošlá priečka
Switch between Full and Reduced speed Prepnúť medzi plnou a obmedzenou rýchlosťou
Switch between Pause and Run Prepnúť medzi pauzou a behom
Switch between Scheduler Modes Prepnúť medzi režimami plánovača
Switch to the next window pane
Next Pane
Prepnúť do ďaľšej priečky
Ďaľšia priečka
Switches Prepínače
Tab: Záložka:
Tabbed Window Záložkované okno
Takes you to a form where you can request tech support Zobrazí formulár kde môžete požiadať technickú podporu
Test files if they have PAR files Testovať súbory či majú PAR súbory
Test NZB... Testovať NZB...
Test text was Accepted - Will be included Translation
Test text was Rejected - Will be excluded Translation
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Vyčistený názov súboru nahratého NZB
The current date Aktuálny dátum
The current month Aktuálny mesiac
The current Poster address Translation
The current year Aktuálny rok
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Skupina alebo predmet ak je nahraná skupina skupín
The last path segment of the NZB File path Posledná časť cesty ku NZB súboru
The name is too short. It must be 2 letters or more. Príliš krátke meno. Meno musí mať aspoň 2 alebo viac znakov.
The news servers for some popular ISP. Servery pre niektoré obľúbené ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Nadradená skupina, ak táto skupina je v GOG (skupiny skupín)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Žiadny server nie je aktívny. Musíte buď pridať nový server alebo sa musíte uistiť že aspoň jeden server má povolené sťahovanie.
Thumbnails Náhľady
Thur Št
Time to finish current downloads Čas do ukončenia momentálneho sťahovania
Too Big Príliš veľké
Too Small Príliš malé
Top Vrch
Total Celkom
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Skúste skombinovať spravý ktoré nedokázal Newbin Pro skombinovať sám.
Try to Find a news server Skúsiť nájsť server
Tue Uto
UberSearch Vyhľadávanie
Unable to add this item to poster lockout Táto položka sa nedá pridať do blovania
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Nemožné priradiť cestu sťahovania - skontrolujte nastavenie sťahovania
Unable to create or access the temp folder Nemožné vytvoriť alebo pristupovať k dočasnému priečinku
Unable to Delete Server - Server not found Server sa nedá vymazať - nebol nájdený
Unable to load the Filters file Nedá sa nahrať súbor s filtrami
Unable to open file to save groups Súbor skupín sa nedá otvoriť pre zápis.
Unable to Register with Growl Server Registrácia s Growl serverom neprebehla úspešne
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Zobrazovanie súborov zlyhalo kvôli nasledovnej chybe:
Undo the last action
Undo
Späť poslednú činnosť
Vrátiť
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR zlyhal: RAR súbor potrebuje heslo
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR súbory
Rozbaliť momentálnu sadu súborov
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR cesta nie je nastavená v možnostiach
UnRAR Path: UnRAR cesta
UnRAR the files to a new folder Rozbaliť RAR do nového priečinka
Use SSL Translation
UsenetSearch UsenetSearch (hľadanie)
Verbose S výpisom
Video Resolution extracted from the subject Rozlíšenie videa získané z predmetu
View List Icon Legend Zobraziť popis stavových ikon
View Message of the Day Zobraziť správu dňa
View Thumbnails Zobraziť náhľady
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Pozor - viak ako 5000 prekrývajúcich hlavičiek. Spôsobí spomalenie sťahovania hlavičiek
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený.
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Pozor, zlyhalo načítanie NZB súboru - je pravdepodobne poškodený: %s
Warning Varovanie
Watch List Name Názov zoznamu sledovania
Watch list Status Stav zoznam sledovania
Watch List Zoznam sledovania
Web page that describes how to Use newsbin Webstránka popisujúca používanie programu Newsbin
Wed Str
What the Path Symbols mean Čo znamenajú symboly cesty
When Files are Repaired Keď sú súbory opravené
When Files are UnRARed Keď sú súbory rozbalené
When Login is Enabled - Username is required Zapnuté príhlásenie - požaduje sa užívateľské meno
When Newsbin Exits Pri vypnutí Newsbin
When Newsbin report Errors Ak Newsbin ohlási chyby
When Newsbin Starts Pri štarte Newsbin
Window Positions Poloha okna
Wish List Zoznam želaní
Write Downloaded files with No memory buffering Zapísať stiahnuté bajty priamo, bez medzizápisu do RAMky
You need to Enter a server name or address Musíte vložiť meno alebo adresu servera
You've selected more than 40 items to read. Continue? Vybrali ste viac ako 40 položiek na čítanie. Pokračovať?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Slovak
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Slovak
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Slovak
Accept if Translation
Reject if
Disable

DLGINIT Entry 4

English Slovak
Display Data Rate Zobraziť rýchlosť
Display Disk Free Space Zobraziť voľné miesto na disku

DLGINIT Entry 5

English Slovak
Headers Hlavičky
Search Engine Vyhľadávací nástroj

DLGINIT Entry 6

English Slovak
None Žiaden
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Slovak
Sleep Spánok
Hibernate Hibernácia
Shutdown Vypnutie

DLGINIT Entry 8

English Slovak
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Slovak
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Slovak
Subject Contains Translation
Filename Contains

DLGINIT Entry 11

English Slovak
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools