Slovak 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Slovak
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Keď sa skupina zaktualizuje môžete zobraziť jej obsah pomocou dvojitého kliknutia.
Download Paused Warning Varovanie o pozastavení sťahovania
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Ste registrovaným užívateľom Newsbin Pro ale máte starý registračný kľúč.
(Optional) (Voliteľné)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Ja a Dex ťa budeme navždy milovať!
- Doživotný upgrade
- Prioritná technická podpora
- Prístup k súkromnému beta programu
-Ten príjemný pocit pri srdci lebo ste spravili niečo správne.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. Najdôležitejšie nastavenie je nastavenie množstva hlavičiek pri prvom sťahovaní.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) Aktualizáciu všetkých skupín naraz kliknite na tlačítko "Aktualizovať" (zelený blesk)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - Dvojklikom na skupinu zobrazíte hlavičky správ počas ich nahrávania, ale možno budete musieť stlačiť "Nahrať opäť"
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin Cez položku menu Pomocník/Pomocník sa naučíte viac o používaní programu Newsbin Pro
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials Cez položku menu Pomocník/Príručka pre začiatočníkov nájdete tutoriály
-- Contacting our web site. -- Kontakt na našu webstránku.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Odoslanie kópie Vášho aktuálneho registračného kľúča na server
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Webstránka potvrdí správnosť kľúča a dodá Vám nový kľúč ktorý si uložíte na Vašom PC
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Aktualizácia kľúča strana 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Aktualizácia kľúča strana 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Aktualizácia kľúča
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Stlačením tlačítka ukončíte aktualizáciu.
Nový kľúč nájdete aj v ponuke Pomocník v položke
Registrácia/aktualizácia kľúča

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
Popisy súborov ukladajú popisy stiahnutých súborov do
súbora v priečinku sťahovania s názvom "Descript.ion"

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Otravuje Vás toto dotieravé okno?

Ak sa zaregistrujete, nikdy Vás už nebudeme otravovať.

Registrácia toto okno odstráni navždy.
About Newsbin Pro O Newsbin Pro
Accept Filter Prijať filter
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Pridať prefix cesty - dekódovať do priečinka pridať k zdrojovému
Add each filename to the log file. Pridať každé meno súboru do logu.
Add Files... Pridať súbory...
Add Filters... Pridať filtre...
Add Group Name to Download Folder Meno skupiny do priečinka sťahovania
Add group... Pridať skupinu...
Add Groups Pridať skupiny
Add Groups... Pridať skupiny...
Add New Server Pridať nový server
Add NZB Filename to Download Folder Meno NZB súboru do priečinku sťahovania
Add NZB Folder to Download Folder NZB priečinok do priečinku sťahovania
Add Password Pridať heslo
Add Server Pridať server
Add Subject to filenames under Pridať predmet do mena súboru
Add Pridať
Add/Remove Selected Groups Pridať/odobrať označené skupiny
Advanced Options Rozšírené možnosti
Age Filter: Filter veku:
Age: Vek:
Apply Použiť
Attach file summary information to the file. Prilož sumár súboru ku súboru
Authentication Required Požaduje sa prihlásenie
Authentication Status Stav prihlásenia
Auto Rename: Autopremenovanie:
Auto-Mark Old: Auto-označiť staré:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Prebieha automatické ukončenie. Stlačte "Zrušiť" ak nechcete aby sa program Newsbin ukončil
Auto-Shutdown Warning Upozornenie - Automatické ukončenie programu
Auto-Shutdown Auto-Ukončenie
Autoload NZB Path: Autonahrať NZB cestu:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatické sťahovanie pre dvojkliknutý NZB
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatické sťahovanie. Pridaj všetky nové správy do zoznamu sťahovania.
Automatic Update Modes Auto aktualizácia módov
Automatically Decode Complete Files: Automatické dekódovanie kompletných súborov:
Autorar Properties Autorar vlastnosti
Background Pozadie
Basic Settings Predvolené
Beta Deactivated Beta deaktivovaná
Binaries Binárky
Blocks Missing: Chýbajúce bloky:
Blocks Needed: Blokov potrebných:
Bottom Spodok
Browse Otvor
Browse... Otvor...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located V základnej konfigurácii Newsbin dekóduje súbory do adresára so zdrojovými súbormi
Bypass size filters for some files Obísť filter veľkosti pre niektoré súbory
Bytes Bajtov
Cancel Search Zrušiť hľadanie
Cancel Zrušiť
Change Password Zmeniť heslo
Characters long znakov dlhý
Check1 Tlac1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Vyčistiť cestu NZB, odstrániť formátovanie z názvu NB súboru
Clear Password Vymazať heslo
Clear Results Vymazať výsledky
Clear Vymazať
Clear: Vymazať:
Click here to Purchase NEW Key Kliknutím kúpite NOVÝ kľúč
Click the button to finish the upgrade. Stlačením tlačítka ukončíte aktualizáciu.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Kliknutím na tlačítko ukončíte aktualizáciu.

Musíte ukončiť a reštartovať Newsbin
na aktiváciu nového kľúča
Click To Finish Registration Klikni pre ukončenie registrácie
Close Zavrieť
Code: Kód:
Color: Farba:
Colors Farba
Compact View Kompaktné zobrazenie
Compact Kompaktné
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibilné prehliadače ako ACDSee tieto
popisy zobrazia zároveň so súbormi.
Connections: Pripojenia:
Control Prompts Kontrolné otázky
Controls detail of the log messages Ovladánie detailu záznamu správ
Copy Settings From Server: Kopíruj nastavenia zo servera:
Copy Style Rename: Kopíruj štýl:
Copy to Clipboard Skopírovať do schránky
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Správy kritických chýb
Crosspost Filter: Viacskupinový filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Nahrať do zoznamu:
Data Folder Priečinok dát
Days Old Dní staré
Days to download from a new group Dní na stiahnutie z novej skupiny
Decode Folder: Priečinok dekódovania:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Priorita dekódovania - nížšia má menší vplyv na pc ale je pomalšia
Decode/Unpack Dekóduj/Rozbaľ
Decoding RAR files. Rozbaliť RAR súbory
Default is 563 Predvolený je 563
Default port is 119 for News Predvolený port pre usenet je 119
Default Settings Základné nastavenia
Delete Emails with NZBs Vymazať emaily s NZB
Delete File Data older than N days old Vymazať dáta súborov starších ako N dní
Delete From List Vymazať zo zoznamu
Delete or leave the emails on the server Vymazať alebo ponechať emaily na serveri
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Vymazať RAR a PAR po úspešnom dekódovaní.
Delete RARs and PARs Vymazať RARy and PARy
Delete Server Vymazať
Delete Vymazať
Details Podrobnosti
Different proxy's require different ports Rôzne proxy vyžadujú rôzne porty
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Vypnúť dekódovanie AutoPAR pre túto skupinu - Vypni rozbaľovanie RARov
Disable AutoPAR Vypnúť AutoPAR
Disable XFeatures: Vypnúť XFeatures:
Display Age: Zobraziť vek:
Display Group Mode: Zobraz mód skupiny:
Display Name: Zobraz názov:
Display Switches Zobraz prepínače:
Display Zobraziť
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuuje DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Radiť stĺpce, ignorovať časť RE:
Don't download Headers from this server Nesťahovať hlavičky z tohto servera
Don't know yet Ešte neviem
Down Dole
Download a partial file to a folder under the download folder Stiahnuť čiastočný súbor do priečinka pod priečinkom sťahovania
Download Age: Vek sťahovania:
Download Double-Clicked NZB: Sťahovať dvojkliknuté NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Názov priečinku sťahovania podľa MP3 ID3 polí
Download Folder: Priečinok sťahovania:
Download Groups List From Server Stiahnuť zoznam skupín zo servera
Download if incomplete and more than: Stiahnuť ak nekompletné a viac ako:
Download List Sort: Zoznam sťahovania:
Download PAR files as well as the normal files Sťahuj PAR súbory ako aj normálne súbory
Download Settings Nastavenie sťahovania
Download to folder named for the watch list. Stiahni do priečinka nazvaného pre zoznam.
Duplicate Filename Settings Nastavenia duplicitných názvov súborov
Edit Passwords Zmeň heslá
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Zmeniť emailovú adresu prispievateľa alebo pridať nový text na filtrovanie z poľa "Prispievateľ" (napr. Webmaster)
Email (POP) Server Emailový (POP) Server
Email (SMTP) Server: Emailový (SMTP) Server:
Email Complete Downloads: Emailuj kompletné sťahovania:
Email error messages Emailuj chybové hlásenia
Email Errors: Emailuj chyby:
Email Filenames and state Emailuj názvy súborov a stav
Email From: Email od:
Email Notification Settings Nastavenia Emailových upozornení
Email Password: Email heslo:
Email To: Komu:
Email Username: Email užív. meno:
Enable Email Notifications Zapnúť Emailové upozornenia
Enable File Descriptions Zapnúť popisy súborov
Enable Filters Zapnúť filtre
Enable Logging Vytvárať log
Enable Pop Scanning Zapnúť Pop skenovanie
Enable Save Thumbnails Zapnúť ukladanie náhľadov
Enable Schedular Zapnúť plánovač
Enable Server Zapnúť server
Enable the error popup window Translation
Enter Day Range: Vložiť rozsah dní:
Error Popup: Translation
Example NZB Filename Náhľad názvu súbora
Execute File Vykonať súbor
Exit Newsbin when the download list empties Ukončiť Newsbin ak je zoznam sťahovania prázdny
Exit Processing Ukončiť spracovávanie
Favorite Posters Obľúbení prispievatelia
File Count: Počet súborov:
File Descripion Settings Nastavenie popisov súborov
File Details Detaily súboru:
File Display Date Range Rozsah zobrazenie súborov
File Extensions: Prípony súboru:
File Filters Filtre súborov
File Size Veľkosť súboru
Filename Meno súboru
Filename: Meno súboru:
Filenames Modifications Zmeny mien súborov:
Fill Server: Dopĺňací server:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Filtrovať malé skupiny (pod 200 príspevkov)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtruj správy väčšie ako X bajtov
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtruj správy menšie ako X bajtov
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtruj správy staršie ako N Dní/Hodín (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Vyfiltrovať správy s viac ako X skupinami
Filter Profile: Filtrový profil:
Filter Profiles Profily filtrov
Filter Template: Šablóna filtra:
Filter: Filter :
Filters that apply to this group Filtre pre túto skupinu
Find Hľadať
Find: Hľadať:
Finished Install Inštalácia bola ukončená
Firewall Address: Adresa Firewallu
Firewall Options Možnosti firewallu
Firewall Password. Heslo firewallu.
Firewall Password: Heslo firewallu:
Firewall Port: Port firewallu:
Firewall Type: Typ firewallu:
Firewall Userid Užívateľské ID firewallu
Firewall Username: Užívateľské meno Firewallu
First Name: Krstné meno:
Folder Mode: Mód priečinku:
Folder Name Názov priečinka
Force first PAR to TOP of download list Umiestni prvý PAR na prvé miesto v zozname sťahovania
Force group Selection: Vynútiť výber skupiny:
Forgot Your Password? Zabudli ste heslo?
Free 24 Hour Trial! 24 hodín zadarmo!
From: Od:
Full Speed after: Plná rýchlosť po:
Full Speed At: Plná rýchlosť o:
Get Servers List Získať zoznam serverov
Giganews Access Check Kontrola prístupu Giganews
Giganews Options Možnosti Giganews
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Užívatelia verzie Giganews sem iba vložia svoje užívateľské meno
a heslo. Ak máte viac serverov, môžete ich
pridať neskôr.
Giganews Username and Password Setup Nastavenie mena a hesla pre Giganews
Group Display Age: Zobraziť vek skupiny:
Group Name Filters Filtre názvov skupín
Group Options Vlastnosti skupiny
Group Properties Vlastnosti skupiny
Group(s): Skupina(y)
Group: Skupina:
Groups List Sort: Zoznam skupín:
Header Compression: Kompresia hlavičiek:
Header Overlap: Presah hlavičiek:
Help Pomocník
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Tu pridáme Váš prvý news server
Meno Vášho servera sa podobá buď na "news.nejakémeno.com" alebo "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Skryť progress bar výmazu a tagovania
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Skryť súbory ktoré nemajú k dispozícii všetky časti. (vypnuté v kompaktnom móde)
Hide Incompletes: Skryť nekompletné:
Hide Old Skryť staré
Hide Progress: Skryť priebeh:
Hide till Restart Translation
hours old hodín staré
How many days worth of posts to download from an empty group Koľko hlavičiek podľa počtu dní stiahnuť z prázdnej skupiny
How many posts to overlap Header downloads Koľko správ prekrývať, sťahovanie hlavičiek
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Interval aktualizácie skupín (60 minút a viac)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Chcete zmeny v programe? Strávili sme 2500 hodín
prepísaním starej klasickej verzie Newsbinu.

Chcete sa nám zavďačiť?
Navštívte http://www.newsbin.com pre registráciu
a novinky.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Ako sa Vám páči skúšobná verzia? Registráciou získate:
I Agree Súhlasím
Icon Legend Popis stavových ikon
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Ak si želáte tento krok vynechať, môžete si neskôr skupiny vybrať kliknutím na tlačítko "Skupiny" na hlavnom paneli nástrojov.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Týmto sprievodcom Vám automaticky aktualizujeme Váš kľúč
na našom webe. Aktualizácia znehodnotí Váš starý kľúč. Stále však môžete používať
ktorúkoľvek verziu programu
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Ak sa zaregistrujete použitím kreditnej karty tak získate OKAMŽITÝ PRÍSTUP
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignoruj súbory ktoré sú na zozname ale mimo definovaného rozsahu veľkosti.
Image Modes Módy obrázkov
Image Safe Table translation Preklad tabuľky obrázkov
Import Progress Proces importu
Importing Signature.dbm... Importujem Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date V zozname správ, ukáž vek a nie dátum
Incomplete Handling Narábanie s nekompletnými
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Úvodné nastavenie zahrňuje:

- Vloženie názvu NNTP servera.
- Výber aspoň jednej diskusnej skupiny na spracovanie
Install Initial Groups Nastavenie skupín
Install Initial Server Nastavenie servera
Internet Search Options Nastavenie internetového vyhľadávania
Introduction Úvod
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Berte v úvahu že vytváranie náhľadov je náročné na procesor,
čím môže spomaliť sťahovanie pri vysokých rýchlostiach
Key Upgrade Page 3 Aktualizácia kľúča strana 3
Last Name: Priezvisko:
List Name: Meno zoznamu:
Load All Posts Nahrať všetky správy
Load NZB... Nahrať NZB
Load: Nahrať:
Log : Zaznamenať:
Log Date: Zaznamenať dátum:
Log Errors. Zaznamenať chyby.
Log Errors: Zaznamenať chyby:
Log Filenames: Názov logu:
Log Group: Zaznamenať skupinu:
Log Headers Zaznamenať hlavičky
Log Post Body: Zaznamenať telo správy:
Log Poster: Prispievateľa:
Log Settings Nastavenie logovania
Log Subject: Predmet:
Log the entire non-Binary part of the post Zaznamenať celú ne-binárnu časť príspevku
Log the headers for each post to the log file Pridať hlavičky pre každý súbor do logu
Low Quality Thumbnails: Náhľady - nízka kvalita:
Manual Add Pridať ručne
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Označte skupiny použitím myši alebo kurzorových kláves. Potom stlačte Enter alebo tlačítko "Pridať skupiny". Takisto môžete dvakrát kliknúť na vybranú skupinu.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Označiť uložené správy pri nahraní ako staré. (ako V4)
Max Post Size: Max veľkosť správy:
Max Posts: Max správ:
Max Retries: Max opakovaní:
Max Size (k): Max veľkosť (k):
Max Size: Max veľkosť:
Maximum Connections to this Server Maximálny počet pripojení na tento server.
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maximum pokusov o stiahnutie (0 = bez limitu)
Maximum File Size: Max veľkost súboru:
Maximum X Resolution: Maximálne rozlíšenie os X:
Maximum Y Resolution: Maximálne rozlíšenie os Y:
Min Post Size: Min veľkosť správy:
Min Posts: Min správ:
Min Size (k): Min veľkosť (k):
Min Size: Min veľkosť:
Minimize to Tray Minimalizovať do ikony
Minimize to Tray: Minimalizovať do ikony:
Minimum File Size: Min veľkosť súboru:
Minimum Size: Min veľkost:
Minutes Minút
Misc Display Voliteľné zobrazenie
Missing: Chýba:
Move to Bottom Presunúť na spodok
Move to Top Presunúť navrch
MP3 Download Path Settings Nastavenie priečinka MP3:
MP3 Folder Mode: Mód MP3 priečinka:
MP3 Tag Usage: Použiť MP3 tagy
Multi-Tab Mode: Viaczáložkový mód:
Nag Window - Download Paused. Pripomienka - sťahovanie pozastavené.
Name: Meno:
Network Settings Nastavenie siete
Network Status Stav siete
New Filter Name Nový názov filtra
New Filter: Nový filter:
New Server Nový server
New Username/Password Nové meno/heslo
New... Nový...
Newest Date: Najnovší dátum
Newsbin Message Of the Day Newsbin Správa dňa
Newsbin Options. Možnosti Newsbin
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro môže uložiť náhľad do oddeleného JPG súboru na disk
Nasledujúce nastavenia Vám umožnia špecifikovať kam a
ako sa náhľady uložia na disk.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro vyžaduje úpravu nastavení. Skúsení užívatelia môžu tohto sprievodcu preskočiť stlačením tlačítka Zrušiť.

Starý konfiguračný súbor nahráte tak že stlačíte "Koniec" a dvakrát kliknete na NBI súbor.
Newsbin Security Password Newsbin bezpečnostné heslo
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Poznámky:

Pri ukončení programu NewsBin Pro budete požiadaní o uloženie tohto nastavenia
Môžete pridať viac serverov použitím tlačítka "Servery"
Kompletný zoznam diskusných skupín môžete stiahnuť na záložke "Skupiny" cez "Aktualizovať skupiny"
Number of thumbnails to display Počet zobrazených náhľadov
NZB Autoload Settings NZB nastavenia autonahrávania
NZB Folder Modes Módy NZB priečinkov
NZB Load Settings Nastavenie nahrávania NZB
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Výberu priečinka:
Oldest Date: Najstarší dátum:
One time Record Conversion Jednorázový prevod záznamov
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Ukázať iba správy novšie ako N dní pre túto skupinu
Only use Server if no other server has the post. Použi server iba ak ostatné nemajú správu.
Open all groups into new Tabs Otvoriť všetky skupiny v nových záložkách
Open Containing Folder... Otvoriť nadradený priečinok...
Open Data Folder Otvoriť priečinok
Open to Download Path: Priečinok sťahovania:
Options... Možnosti...
Organization: Organizácia:
Override Decode Path: Ručné nastavenie priečinka dekódovania:
Overwrite Logs Files Prepísovať logy
Overwrite the log file for every run. Prepísať log pri každom behu.
Password Heslo
Password: Heslo:
Pause Pauza
Pick an Existing list or enter the name of a new list Vybrať existujúci zoznam alebo vložiť meno nového zoznamu
Pick Files Vybrať súbory
Pictures Obrázky
Place Thumbnails In Another Folder Ukladať náhľady v inom priečinku
Plugin Capabilities: Funkcie zásuvného modulu:
Plugin Control Ovládanie zásuvného modulu
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB sťahovanie
POP Username and Password POP užív. meno a heslo
Post Delete: Vymazať správu:
Post Dialog Nová správa
Post Display Empty: Prázdny zoznam:
Post Filters Filtre správ
Post Now Odoslať teraz
Post Properties Vlastnosti správy
Poster Text Text prispievateľa
Potential Servers Potencionálne servery
Prepend subject to Filename Predmet na začiatok názvu súboru
Prevent opening Newsbin from the tray Zabrániť otvoreniu Newsbin z lišty
Prevent opening the Add Groups Window Zabrániť otvoreniu okna Pridať skupiny
Prevent opening the Add Servers Window Zabrániť otvoreniu okna Pridať servery
Prevent opening the Options Window Zabrániť otvoreniu okna Vlastnosti okna
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Spracovať súbory obrázkov (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Spracovať neštandardné súbory
Processing Options Vlastnosti spracovania
Profile: Profil:
Progress... Priebeh...
Progressive JPG's Progresívne JPG
Prompt on Download list column sort Výzva pri zoraďovaní zoznamu sťahovania
Prompt on Groups list column sort Výzva pri zoraďovaní zoznamu skupín
Prompt when permenantly deleting posts Výzva pri trvalom mazaní správ
Prompt when post list load, loads nothing Výzva keď sa nahrá prázdny zoznam správ
Properties Vlastnosti
Properties... Vlastnosti...
Public Email: Email:
Purchase a Key Kúpiť kľúč
Purge Headers Vymazať hlavičky
Purging Groups... Čistenie skupín...
Put the Date: field into the description Vložiť pole Dátum: do popisu
Put the From: field into the description Vložiť pole Od: do popisu
Put the Group into the description Vložiť skupinu do popisu
Put the Subject field into the description Vložiť pole Predmet: do popisu
Quick Decode Rýchle dekódovanie
RAR Decode Password Needed RAR potrebuje heslo na rozbalenie
RAR Finder Hľadač RAR
RAR Passwords: RAR heslá:
RAR/Master Splitter Decoder RAR/Master Splitter dekódovač
Re-enter Password: Vložte heslo:
Read Chunk Čítať blok
Reassemble Opať zložiť
Records: Záznamov:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Zníži kvalitu náhľadov na zvýšenie rýchlosti.
Refresh the List. Obnoviť zoznam.
Refresh/Rescan Obnoviť/preskenovať
Register Newsbin Registrovať Newsbin
Registration Code: Registračný kód:
Reject Filter Odmietnuť filter
Rejected Posters Odmienutí prispievatelia
Reload Načítať znovu
Reload: Opäť nahrať:
Rename the file if it already exists on disk Premenuj súbor ak existuje na disku:
Repair Blocks: Opraviť bloky:
Reply Odpovedať
Require a password to start Newsbin Vyžadovať heslo na spustenie Newsbin
Requires Login Vyžadovať Login
Reset Translation
Resume Download after: Obnoviť sťahovanie po:
Resume Obnoviť
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Nepoužívať tento server pre sťahovanie súborov s vekom vyšším ako určený počet dní (Dni)
Retry Zopakovať
Right click to Select new positions. Klik pravým tlačitkom vyznačí nové pozície
Save Failed List on Exit: Zoznam zlyhaných:
Save File Summary: Uložiť sumár súboru
Save files in Folders named for the Newsgroup Uložiť súbory do priečinkov s menom skupiny
Save Files List on Exit: Uložiť pri skončení:
Save Picture files to a Database Uložiť súbory obrázkov do databázy
Save Posts To... Uložiť správy do...
Save to a unique Folder named for a Source file Uložiť do jedinečného priečinka pomenovaného podľa zdrojového súboru
Save Uložiť
Scan Skenovať
Screen Saver Disable: Vypni šetrič obrazovky:
Search Age Vek hľadania
Search in Groups: Hľadať v skupinách:
Search Options Možnosti hľadania
Search Type Typ hľadania
Search Username and Password Hľadať užívateľské meno a heslo
Search Hľadať
Search... Hľadať...
Search: Hľadať:
Security Options Možnosti zabezpečenia
Security Password Bezpečnostné heslo
Server Address: Adresa servera:
Server Finder Hľadanie servera
Server Name: Názov servera:
Server Options Možnosti servera
Server Status: Stav servera:
Server: Server:
Servers... Servery...
Set Color Farba
Set SSL Port: Nastaviť port SSL
Short Filename Mode: Krátky názov súboru:
Show All Zobraz všetko
Show File Age: Ukázať vek súboru:
Show Filenames Zobraziť názvy súborov
Show Files Loading: Ukázať nahrávané súb:
Show Files Newer than N Days Old Ukázať súbory novšie ako N dní
Show Files Zobraz súbory:
Show Filters Zobraz filtre
Show Headers Zobraziť hlavičky
Show Incompletes Zobraziť nekompletné
Show Message of the Day (MOTD) window on start Zobraziť okno so správou dňa (MOTD) pri štarte
Show MOTD on startup: MOTD pri štarte:
Show New Zobraz nové
Show NNTP Commands Zobraziť NNTP príkazy
Show PAR/NFO Zobraziť PAR/NFO
Show PAR/NFO: Zobraziť PAR/NFO:
Show Server Commands: Zobraziť príkazy serveru:
Size: Veľkosť:
Slave Server Podriadený server
Slow Speed At: Pomalá rýchlosť o:
Some Customized status text. Zobraziť vlastný text statusu.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Niektoré servery diskusných skupín vyžadujú prihlásenie prostredníctvom užívateľského mena a hesla.
Ak Váš server požaduje heslo, zaškrknite tento box a vyplňte prázdne políčka.
Some non-standard servers require group selection Niektoré neštandardné servery toto vyžadujú
Some servers don't implement Xfeatures correctly Niektoré servery nepoužívajú Xfeatures správne
Some Topics: Niektoré z tém:
Sort, Ignore RE: Triediť, ingnorovať RE:
Speed Limit Off at this time Vypnúť limit o tomto čase
Speed Limit On at this time Zapnúť limit o tomto čase
Speed Limit Rýchlostný limit
Speed Limiter Properties Vlastnosti obmedzenia rýchlosti
Speed Limiter Obmedzovač
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 obchádza obmedzenie rýchlosti v Európe
Status Message Správa o stave
Status Tab Logging: Log stavového riadku:
Stop Stoj
Storage Age: Vek úložiska:
Subject Filename Mode: Meno podľa predmetu:
Subject Predmet
Subject: Predmet:
Submit: Vložiť:
Swap Filter Vymeniť filter
TCP Port: Translation
Test (if PARS present) PAR testovanie
Test Password Test hesla
Test Server Test servera
Text Translation
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Dátový priečinok je miesto kde Newsbin ukladá svoje nastavenie a sťahovania:
The files to be UnRARed are requesting a password. Súbory na extrakciu z RARu vyžadujú heslo.
The key upgrade consists of: Aktualizácia kľúča pozostáva z:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Toto sú základné nastavenia funkcií Newsbin Pro.

Priečinok sťahovania obsahuje stiahnuté súbory.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Tieto boxy ovládajú logovanie sťahovaní.
V originálnej konfigurácii Newsbin Pro nevykonáva žiadne logovanie. Zakliknutím
príslušných boxov zadefinujete čo chcete logovať.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Táto informácia bude odoslaná zašifrovaná na zvýšenie
bezpečnosti a utajenie údajov pri prenose.
This is what we intend to send to the web site Na našu stránku chceme zaslať nasledovné údaje
This path is Relative to the download path Toto je cesta relatívna k priečinku sťahovania
Thumbnail Count: Počet náhľadov
Thumbnail Path: Priečonok náhľadov:
ThumbNail Settings Nastavenie náhľadu
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Ak chcete zaregistrovať Newsbin Pro, musíte zadať registračný kód ÚPLNE PRESNE
ako Vám bol doručený emailom. Toto znamená že najlepšie bude ak kód skopírujete
a vložíte pomocou schránky vo Windows namiesto ručného prepísania.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Ak chcete použiť služby UsenetServer musíte vložiť
užívateľské meno a heslo ktoré ste dostali pri objednávke služby
To: Komu:
Top Left Horný ľavý
Top Right Horný pravý
Top Horný
Translating from Old ImageSafe format to New. Preklad zo starého ImageSafe formátu do nového.
Turn off speed Limit when screen saver activates Vypnúť rýchlostný limit pri aktivácii šetriča obrazovky
Up Hore
Update Groups when Newsbin starts Aktualizácia skupín pri štarte programu
Update Interval(mins): Interval aktualizácie:
Update When Started: Aktualizácia pri štarte:
Update Aktualizácia
Upgrade Vylepšenie
Use "Per Group" Display Age Použiť zobrazenie veku pre každú skupinu zvlášť
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Použiť digitálny odtlačok na vyhľadávanie duplikovaných súborov
Use Calender: Použiť kalendár:
Use Chunks Folder: Použiť priečinok na časti:
Use Download Path Priečinok sťahovania
Use Duplicate Detector: Detekcia duplikátov:
Use Europe: Použiť Európa:
Use Firewall Username/Password Použiť Užívateľské meno/heslo firewallu
Use Header Download Age Použiť vek hlavičky sťahovania
Use Image DB: Databáza obrázkov:
Use Limit Timers: Použiť časovač:
Use Pause Timeout Použiť prestávku
Use Profile Použiť profil
Use Secure connections. The server must support this mode Použiť bezpečné pripojenie, ak server funkciu poskytuje
Use SMTP password (optional) Použiť SMTP heslo (voliteľné)
Use Speed Limit Timeout: Obmedzovač rýchlosti:
Use SSL Použiť SSL
Use SSLV2 : Použiť SSLV2 :
Use the European Giganews Server Použiť Európsky Giganews Server
Use the old folder picker (tends to be faster) Použiť starý spôsob výberu priečinkov (rýchlejšie)
Use Typical Retention Použi typickú kapacitu
UsenetSearch Error Chyba vyhľadávania
UsenetServer Password Page Stránka s heslom Usenet Servera
User Name: Užívateľské meno:
Username/Password Užívateľské meno/heslo
Username: Užívateľské meno:
Validate Validovať
Version: Verzia:
Watch List. Zoznam sledovania zmien
What's Next? Čo ďalej?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Súbor s rovnakým menom premenuj na Copy(X) of XXX. Iný spôsob je použiť číslo na premenovanie
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Pri vkladaní správ do sťahovania ponecháva PARy v PAR záložke
When checked, the failed list is saved and restored on restart Zoznam zlyhaných suborov je uložený a obnovený aj po reštarte
When checked, the files list is saved and restored on restart Zoznam súborov je uložený a obnovený aj po reštarte
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Pri vymazávaní z AutoPAR záložky použiť kôš
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Ak sa načíta viac ako jeden NZB, nahrať ich do jedného zoznamu správ.
When loading posts, show them as they load. Súbory sa zobrazujú priebežne počas ich sťahovania
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Pri výbere nového priečinku sťahovania, začni v momentálmom priečinku sťahovania
X X
Xpost: XPost:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY yEnc XZVER podpora. IBA AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Počas registrácie MUSÍTE mať aktívne pripojenie k internetu
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Počas registrácie MUSÍTE mať aktívne pripojenie k internetu. Úspešnosť registrácie potvrdíme prostredníctvom našej webstránky.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Budete musieť reštartovať program na zapnutie/vypnutie logovania.
Zmena toho čo sa bude logovať prebehne okamžite.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Práve ste dokončili inštaláciu programu NewsBin Pro!
Teraz ste pripravení sťahovať súbory z Usenetu. (za predpokladu že ste vložili použiteľný server a diskusné skupiny).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
10 dňová skúšobná doba skončila.
Newsbin bude stále sťahovať súbory, ale každé dve
minúty sa objaví toto okno a sťahovanie sa pozastaví
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Vaša skúšovná verzia má ukončenú platnosť.
Odteraz bude pauzovať po každom súbore.
Chceme aby ste program používali, ale tiež musíme platiť účty.

MENU

English Slovak
&About Newsbin Pro... &O Newsbin Pro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Pridať do zoznamu sťahovania\tCtrl+E
&Close &Zavrieť
&Connections &Pripojenia
&Delete Group\tDEL &Vymazať skupinu\tDEL
&Delete Server\tDEL &Odstrániť Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Stiahni najnovšie\tCtrl+G
&File &Súbor
&Filters... &Filtre...
&Help &Pomocník
&Load NZB's... &Nahrať NZB..
&Options... &Možnosti
&Reload &Nahrať znovu
&Remove from Download List\tDel &Odstrániť zo zoznamu sťahovania\tDel
&Remove from List\tDel &Odstrániť zo zoznamu\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Uložiť konfiguráciu\tCtrl+S
&Servers... &Servery...
&Thumbnails &Náhľady
&Utilities &Nástroje
&View &Zobraziť
Add Group... Pridať skupinu...
Add Server... Pridať Server...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Pridať &do zoznamu sťahovania - obísť filtre\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Pridať do PAR zoznamu\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Zložiť nekompletné dáta
Assign a New Path... Nastaviť novú cestu...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Príručka pre začiatočníkov...
Big Toolbar Veľký panel
Bottom Spodok
Button Only Toolbar Panel iba s tlačidlami
Bypass Filters\tCtrl+Y Obísť filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Vymazať históriu filtrov
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear Odometer Vynulovať počítadlo
Clear Window Vyčistiť okno
Close all Post Lists Zavrieť všetky zoznamy správ
Copy Images To... Skopírovať obrázky do...
Copy to CBZ file... Skopírovať do CBZ súboru...
Copy to Clipboard Skopírovať do schránky
Copy to Folder... Skopírovať do priečinka...
Copy to Image Database... Skopírovať do databázy obrázkov...
Create N&ZB from Files... Vytvor N&ZB zo súborov...
Create N&ZB from Posts... Vytvoriť N&ZB zo správ...
Decode/Unpack Dekódovanie
Delete All Posts Vymazať všetky správy
Delete File(s)\tShift-DEL Vymazať súbor(-y)\tShift-DEL
Delete Item and Files Vymazať položky a súbory
Delete Posts\tShift-DEL Vymazať\tShift-DEL
Delete Stored Posts Vymazať uložené správy
Delete\tDEL Vymazať\tDEL
Disa&ble Groups &Nepoužívať skupiny
Disable Server(s) Nepoužívať server(y)
Discussion/Help Forum... Diskusné fórum
Download 10,000,000 Older Posts. Stiahnuť 10,000,000 starších príspevkov.
Download 100,000 Older Posts Stiahnuť 100.000 starších príspevkov
Download 5,000,000 Older Posts. Stiahnuť 5,000,000 starších príspevkov.
Download 50,000 Older Posts Stiahnuť 50.000 starších príspevkov
Download 500,000 Older Posts Stiahnuť 500,000 starších príspevkov
Download All Headers Stiahnuť všetky hlavičky správ
Download All Posts from Poster Stiahnuť všetky správy od prispievateľa
Download Special... Špeciálne sťahovanie...
Download Speed Limit Obmedziť rýchlosť sťahovania
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Stiahnuť do priečinka nazvaného podľa predmetu
Download To Folder... Uložiť do priečinka...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Prázdny
E&xit Kon&iec
Enable &Groups Zapnúť &Skupiny
Enable Server(s) Zapnúť Server(y)
Export to Text File... Export do textového súboru...
Fill Doplniť
Frequently Asked Questions (FAQ)... Často kladené otázky (FAQ)...
Groups Skupiny
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Databáza obrázkov
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import zo ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library Jpeg knižnica
Kill All Connections Ukončiť všetky pripojenia
Kill Connection Ukončiť pripojenie
Limit Speed Rýchlostný limit
Lockout &Poster\tCtrl+P &Skryť správy prispievateľa\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Skryť správy prispievateľa &kľúčové slovo\tCtrl+W
Lockout Poster Skryť správy prispievateľa
Looking for your Server?... Hľadáte vhodný server?...
Mark All Old Označiť všetko ako staré
Mark All Read Označiť všetko ako prečítané
Mark Posts New Označiť správy ako nové
Mark Posts Old\tDel Označiť správy ako staré\tDel
Master Hlavný
Move Down\tCtrl-Down Posuň dole\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Posuň na koniec\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Posuň do PAR zoznamu\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Posuň na začiatok\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Posuň hore\tCtrl-Up
New Decode Path... Nová dekódovacia cesta...
New Folder... Nový priečinok...
New Group Folder... Nový priečinok skupiny...
Not Fill Nenaplnené
Open Decode Folder... Otvoriť dekódovací priečinok...
Open Download Folder... Otvoriť priečinok sťahovania...
Open Folder... Otvoriť priečinok...
Pause Download Pozastaviť sťahovanie
Pause Pozastaviť
Post Storage Úložisko správ
Post to Group... Poslať správu...
Posts Správy
Properties... Vlastnosti...
Properties\tCtrl+I Vlastnosti\tCtrl+I
Purge to Display Age Vymazať do veku zobrazenia
Purge to global MPA Vymazať správy podľa nastav. doby expirácie
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Rýchle Dekódovanie/Ukážka (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... Rýchle Dekódovanie/Ukážka
Read Post &Body\tCtrl+R Načítať &telo správy\tCtrl+R
Refresh PAR Set Obnoviť PAR sadu
Register Newsbin... Registrovať Newsbin...
Register/Update Key... Registrácia/aktualizácia kľúča...
Remove from Download\tCtrl-D Odstráň zo zoznamu sťahovania\tCtrl-D
Rename File Premenovať súbor
Rename Premenovať
Reply to Group... Odpovedať...
Reply to Post... Odpovedať na správu...
Reset Download Count Vynulovať počítadlo sťahovania
Restore Obnoviť
Resume Download Obnoviť sťahovanie
Retry Download Opakovať sťahovanie
Save Configuration &As... Uložiť konfiguráciu &ako...
Save Files to Custom List... Uložiť súbory do vlastného zoznamu...
Save Uložiť
Searc&h &Vyhľadávanie
Search Vyhľadávanie
Select All\tCtrl-A Označiť Všetko\tCtrl-A
Server Options... Vlastnosťi servera...
Servers Servery
Set Fill Server Mode Nastaviť mód dopĺňania
Set Font... Písmo...
Set Slave Mode Nastaviť ako podriadený
Show All Posts Zobraz všetky správy
Show Filenames Zobraziť mená súborov
Show Posts Special... Zobraziť správy špeciálne...
Show Posts\tCtrl+L Zobraziť správy\tCtrl+L
Slave Podriadený
Small Toolbar Malý panel
Sqlite Database Library Knižnica Sqlite databázy
Status Bar Stavový riadok
Tech Support Request... Požiadavka na technickú podporu...
Test Files... Test súborov...
Toggle Grid Lines Zobrazenie mriežkovania
Top Left Horný ľavý
Top Right Horný pravý
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Uncompact Search Results...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Zobrazovať správy prispievateľa\tCtrl+U
Update All Groups Aktualizuj všetky skupiny
Update Aktualizovať
Usenet Tools Web Site... Webstránka Usenet Tools...
View File\tCtrl+M Zobraziť súbor\tCtrl+M
View Icon Legend... Popis stavových ikon...
View the MOTD Archive... Archív Správy dńa

STRINGTABLE

English Slovak
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Pozor - Nenahrali sa žiadne príspevky.

Zaktualizujte skupinu a/alebo skontrolujte rozsah dát ktorý používate
Ak ste to neurobili, tak zaktualizujte skupinu aby ste videli jej obsah.
&Groups &Skupiny
&Posts &Príspevky
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tSúbor obsahujúci zoznam skupín chýba is missing. Kliknite na "Stiahnuť zoznam skupín zo servera".
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Webstránka na ktorej môžete diskutovať o problémoch/nájsť pomoc
Active: Aktívne:
Add a new Folder Pridať nový priečinok
Add a New Server Pridať nový server
Add a poster keyword to filter on Pridať kľúčové slovo prispievateľa k filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Pridanie skupiny zlyhalo: Názov skupiny ktorú ste chceli pridať už existuje.
Add item to Download list Pridať položku do zoznamu sťahovania
Add New Server Pridať nový server
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Pridaj správu do zoznamu sťahovania zatiaľ čo je vypnutý filter iba pre označené správy
Add poster to the Filter List Pridať prispievateľa do zoznamu filtra
Add Posters domain to the Filter List Pridať prispievateľovu doménu do zoznamu filtra
Add Spooled Records to the post list. Pridať spoolované záznamy k zoznamu správ.
Address: Adresa:
Advanced Rozšírené
Advanced: Rozšírené:
Age Vek
All Preview Posts will be moved to Read list. Všetky správy s náhľadom sa presunú do prečítaných.
Apply Filterbar Filters Použiť filtre na lište filtrov
April Apríl
Assemble a Partial file and delete Zložiť čiastočný súbor a vymazať
Assemble the files and remove the entry from the list. Zložiť súbory a odstrániť záznam zo zoznamu.
August Translation
AutoPAR Options AutoPAR vlastnosti
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Obmedzenie rýchlosti
Basic Základné
Blocks Found: Blokov nájdených:
Blocks Needed: Bloky potrebné:
Bottom Spodok
Change Password Zmeniť heslo
Check unchecked groups Označ neoznačené skupiny
Clean out the old records. Premazať staré záznamy.
Clear Filter History Vyčistiť históriu filtra
Clear Filterbar Filter Vyčistiť filtre na lište filtrov
Clear List Vyčistiť zoznam
Clear Odometer Vynulovať počítadlo
Clear the active list Vymazať aktívny zoznam
Clear the download list without deleting the files. Vymazať zoznam sťahovania bez vymazania súborov.
Clear the download path for these Groups? Vymazať cestu sťahovania pre tieto skupiny?
Clear the list (doesn't delete files) Vymazať zoznam (nemaže súbory)
Clear the List (Stop all Downloads)? Vymazať zoznam (ukončiť všetky sťahovania)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Vymazať zoznam stiahnutých súborov bez ich vymazania z disku.
Clear the List? Vymazať zoznam?
Clear the per group download path Vymazať priečinok sťahovania podľa skupiny
Clear Vymazať
Close all Post Tabs? Zavrieť všetky záložky?
Close the active document
Close
Zavrieť aktivný dokument
Zavrieť
Close the Menu Zavrieť menu
Close this Tab Zavrieť túto záložku
Color: Farba:
Colors/Fonts Farby/Písma
Combine Master Split files Spojiť Master Split súbory
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Spojiť Mastersplitter súbory (.001-.xxx).
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktné zobrazenie - súbory spojené do 1 riadku+PARy
Compact Display - many files joined into one line Kompaktné zobrazenie - súbory spojené do 1 riadku
Compact View Kompaktný pohľad
Configuration Options Možnosti konfigurácie
Confirmation Windows Potvrdzovacie okno
Connections Pripojenia
Contract docked window Stiahnuť pripojené okno
Copy Marked File(s) to new folder Kopírovať označené súbor(y) do nového priečinka
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopírovať označené súbory to draftu pre neskoršie preskúmanie
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopírovať výber a vložiť do schránky
Kopírovať
Create a new document
New
Vytvoriť nový dokument
Nový
Critical Errors Translation
Current Progress: Momentálny stav:
Currently Loaded posts Momentálne nahrané správy
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Vystrihnúť výber a vložiť do schránky
Vystrihnúť
Data Rate Rýchlosť prenosu
Data: Dáta:
Database Compactor is already in Progress Zhutňovač databázy je už spustený
Date: Dátum:
December Translation
Decode Path: Priečinok dekódovania:
Decode the files to a new folder Dekódovať súbory do nového priečinka
Delete All Posts Vymazať všetky správy
Delete all Posts? Vymazať všetky správy?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Vymazať všetky RAR a PAR súbory (z disku) pre tento súbor?
Delete Entries from DB Vymazať záznamy z databázy
Delete File From Disk Vymazať súbor z disku
Delete Files by renaming and wiping the contents Vymazať súbory premenovaním a výmazom obsahu
Delete Group from List Zmazať skupinu zo zoznamu
Delete Images from Database Vymazať obrázky z databázy
Delete Item and the underlying files. Vymazať položku a súvisiace súbory.
Delete item but, doesn't remove from disk Vymazať položku, neodstraňuje z disku
Delete Marked Files(From Disk!)? Vymazať označené súbory (z disku!)?
Delete Selected Posts? Vymazať označené správy?
Delete the Server Vymazať server
Delete these File from the Database? Vymazať tieto súbory z databázy?
Delete these Records? Vymazať tieto záznamy?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Vytáčané pripojenie zlyhalo. Prosím skontrolujte konfiguráciu a operáciu zopakujte.
Dirty Rotten Spammers Hnusní spammeri
Disable Enabled Groups Vypni zapnuté skupiny
Disable Enabled Servers Vypni zapnuté servery
Disable one or more Servers Vypnúť jeden alebo viac serverov
Disable/Enable the Postid Cache Vypnúť/zapnúť vyrovnávaciu pamäť Postid
Disable/Enable the Signature Cache Vypnúť/zapnúť vyrovnávaciu pamäť signatúr
Display Age Zobrazenie veku
Display all of the posts for this group Zobraziť všetky správy pre túto skupinu
Display Connection details Zobraziť detailné informácie o pripojení
Display program information, version number and copyright
About
Zobraziť informácie o programe, verzii a copyright
O programe
Display Statistics about a specifc Post Zobraziť štatistiku o konkrétnej správe
Display the file records in the signature cache Zobraziť záznamy súboru vo vyrovnávacej pämeti signatúr
Display the Image database Zobraziť databázu obrázkov
Download all headers? Stiahnut všetky hlavičky?
Download all posts currently visible in the post list. Stiahnuť všetky správy momentálne viditeľné v zozname správ.
Download all posts from this poster. Stiahnuť všetky správy od tohto prispievateľa.
Download all posts in this Group Stiahnuť všetky správy v tejto skupine
Download All Posts Stiahnuť všetky správy
Download and assemble Incomplete Files Stiahnuť a skombinovať nekompletné súbory
Download Descriptions: Popis sťahovania:
Download Failed Sťahovanie zlyhalo
Download History História sťahovania
Download just the subjects for faster searching Stiahnuť iba predmety pre rýchlejšie výhľadávanie
Download Latest Posts from Server Stiahnuť najnovšie správy zo servera
Download latest posts from the server Stiahnuť najnovšie správy zo servera
Download Latest Posts from this Group Stiahnuť najnovšie správy z tejto skupiny
Download Next 1,000,000 Posts Stiahnuť ďaľší milión správ
Download Next 10,000,000 Posts Stiahnuť ďaľších 10 miliónov správ
Download Next 100,000 Posts Stiahnuť ďaľších 100.000 správ
Download Next 1000 Records from the Server(s) Nahrať ďaľších 1000 záznamov zo servera(-ov)
Download Next 5,000,000 Posts Stiahnuť ďaľších 5 miliónov správ
Download Next 50,000 Posts Stiahnuť ďaľších 50.000 správ
Download Path Not Set in options Priečinok sťahovania nenastavený
Download Path: Priečinok sťahovania:
Download Paused Sťahovanie pozastavené
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Stiahnuť enkódovaný text na disk. Predmet je menom súboru
Download the posts into chunks but don't assemble them. Stiahnuť všetky správy do častí ale nespájať ich.
Download to a new folder named from the subject Stiahnuť do nového priečinka s názvom z predmetu
Download will bypass all Filters Sťahovanie obíde všetky filtre
Download Sťahovanie
Download: Sťahovanie:
Downloaded Files Stiahnuté súbory
Downloaded Posts Stiahnuté správy
Downloaded Stiahnuté
Downloaded: Stiahnuté:
Downloading Posts Sťahujem príspevky
Downloading Sťahujem
DOWNLOADS SŤAHOVANIA
Downloads Sťahovania
Edit Subscribed groups. Upraviť odoberané skupiny.
Edit the filters. Upraviť filtre.
Edit the Groups Upraviť skupiny
Edit the Servers. Upraviť servery.
Email Notification Options Nastavenia emailových upozornení
Enable Disabled Groups Zapni vypnuté skupiny
Enable Disabled Servers Zapni vypnuté servery
Enable Filters: Zapnút filtre:
Enable one or more Servers Zapnúť jeden alebo viac serverov
Enter Registration codes. Vložiť registračné kódy.
Erase everything
Erase All
Vymazať všetko
Vymazať všetko
Erase the selection
Erase
Vymazať výber
Vymazať
Error Chyba
Execute external program Spustiť vonkajší program
Expand docked window Zväčšiť pripojené okno
Export Images to a Disk files. Exportovať obrázky do súborov
Export the selected posts to a text file Exportovať označené správy do textového súboru
Failed Files Neúspešné stiahnutia
Failed Posts Neúspešné príspevky
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Pridanie reťazca filtra zlyhalo.
Uistite sa že Vami zadaný reťazec je platný.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Dátový priečinok nebol nájdeny alebo sa nedal vytvoriť
Môžete vybrať/vytvoriť nový
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Chyba počas hľadania alebo vytvárania priečinka sťahovania
žiadne súbory nebudú stiahnuté pokiaľ tento problém nevyriešite zmenou alebo vytvorením
priečinku sťahovania.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Otvorenie súboru skupín zlyhalo. Stiahnite prosím skupiny.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Sťahovanie zlyhalo.
V ručnom režime, každá skupina na sťahovanie musí byť vybraná samostatne.
Môžete prepnúť do automatického režimu a stlačiť tlačítko Spustiť alebo dvakrát kliknúť
na názov skupiny z ktorej chcete sťahovať.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Sťahovanie zlyhalo.

V zozname skupín nie sú žiadne skupiny.
Musíte vybrať aspon jednu skupinu tlačitkom "Skupiny".
Failed Zlyhalo
February Február
File Descriptions: Popisy súborov:
File is in the download/scratch list Súbor je v download/draft zozname
File seems to be a Duplicate Súbor je zrejme duplikát
File Type: Typ súboru:
Filename Filters: Filtre názvov súborov:
Filename Options: Možnosti mien súborov:
Filename: Meno súboru:
Files Found: Súbory nájdené:
Files Needed: Potrebné súbory:
Files! Súbory!
Files Súbory
Files: Súborov:
Fill Server: Server dopĺňania:
Filter Accept: Filtre prijatia:
Filter Profile: Profil filtra:
Filter Profiles can't start with a number Profily filtrov nemôžu začať číslom
Filter Profiles require a name Profily filtrov vyžadujú meno
Filter Reject: Odmietnuté filtre:
Filters Filtre
Filters: Filtre:
Find RAR files in current post list Hľadať RAR súbory v tomto zozname správ
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Farba písma na zoznamoch
Free Space: Voľné miesto:
From: Od:
Full Speed Plná rýchlosť
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews VYŽADUJE pre svoje služby prístupové meno a heslo

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Skupina názvov skupín musí mať aspoň dvojpísmenový názov
Group(s) options Vlastnosti skupiny
Group: Skupina:
GROUPS SKUPINY
Groups Skupiny
Header Download Failed - No master/active servers Sťahovanie hlavičiek zlyhalo - žiadny hlavný/aktívny server
Hide docked window Skryť pripojené okno
Hide Files with more Crossposts than setting. Skryť súbory ktoré sú vo viacerých skupinách ako nastavené
Hide Old Skryť staré
Hide/Show the main toolbar Skryť/odokryť hlavný panel
Idle with "new" state set. Nečinný s novým statusom.
Idle Nečinný
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Skompletovať súbor aj keď v ňom chýbajú časti
Image Database Databáza obrázkov
Import and image from ZIP of CBZ files Importovať a zobraziť zo ZIP CBZ súborov
Import Version 4 signature files. Importovať súbory signatúr verzie 4
Incomplete. Missing information needed for download Nekompletné. Chýbajú informácie potrebné pre sťahovanie
Insert Clipboard contents
Paste
Prilepiť obsah schránky
Prilepiť
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Poškodená inštalácia - prosím odinštalujte a preinštalujte

Internet Search Internetové vyhľadávanie
Internet Internet
January Január
Job: Úloha:
July Júl
June Jún
Kill all connection that are currently outstanding. Ukonči všetky nadbytočné pripojenia
Kill Selected Connection. Ukončiť vybrané pripojenie
Kill the Current Download Ukončiť prebiehajúce sťahovanie
Kill the Download. Ukončiť sťahovanie.
Last Command Posledný príkaz
Last Response Posledná odozva
Last Updated: Naposledy aktualizované:
List of Current downloads Zoznam momentálnych sťahovaní
List of Failed downloads Zoznam neúspešných sťahovaní
List of News servers that have been entered into Newsbin Zoznam serverov ktoré boli zadané do programu
List of Newsgroups you might want to download from. Zoznam skupín z ktorých môžete chcieť sťahovať.
List of Status messages Zoznam stavových správ
List the filenames of files found in a post Vypísať mená súborov nájdených v správe
Load A folder's worth of Saved downloads Otvoriť adresár s uloženými stiahnutými súbormi
Load all posts bypassing any age filters Nahrať všetky správy vynechaním filtrov veku
Load NZB files. Nahrať NZB súbory.
Load Ranges of posts Nahrať rozsah správ
Load the download List from disk Nahrať zoznam sťahovania z disku
Local Miestne
Logging Logovanie
Logs: Logy:
Make selected posts Old Označené príspevky ako staré
March Marec
Mark all post Old? Označiť všetky príspevky ako staré?
Mark all posts Old. Označiť všetky príspevky ako staré.
Mark all posts Old? Označiť všetky príspevky ako staré?
Mark post as Deleted Označiť správy ako vymazané
Mark Selected posts "new" Označ vybrané správy ako "nové"
Master/Slave Hlavný/podriadený
Max Size (k): Max veľkosť (k):
Maximum size of displayed file. Max veľkosť zobrazeného súboru.
May Máj
Min Size (k): Min veľkosť (k):
Minimum size of displayed file. Min veľkosť zobrazeného súboru.
Move File(s) to another folder Presunúť súbor(y) do iného priečinka
Move Files Presunúť súbory
Move Marked Files? Presunúť označené súbory?
Move One Line Down Posunúť o riadok dole
Move Post to Top of List Presunúť správu na vrch zoznamu
Move Post up one Line. Presunúť správu o jeden riadok.
Move the marked posts to the buttom of the list. Presunúť označené správy na koniec zoznamu.
Move Up one Line Posunúť o riadok hore
NA for NZB's NA pre NZB's
Network: Sieť:
New Posts Nové správy
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Sťahovanie pozastavené - málo miesta na disku
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options Možnosti Newsbin Pro
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Súbory (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Neboli vybrané aktívne skupiny na spracovanie
No group name found during add group Počas pridávania skupiny nebolo vložené žiadne meno
No groups selected Nebola vybraná žiadna skupina
None Žiadne
November Translation
NZB Email Settings NZB nastavenia emailu
NZB Files NZB súbory
October Október
Old Posts Staré príspevky
Only display files that match this filter Zobraziť iba súbory zhodné s týmto filtrom
Only display Newer Posts Zobraziť iba novšie príspevky
Only show the filename part of the subject Zobraziť iba časť predmetu s menom
Open Another Configuration Otvoriť inú konfiguráciu
Open the Filter Options Otvoriť možnosti filtra
Open the folder where the decoded files go. Otvoriť priečinok s dekódovanými súbormi.
Open the folder where this file is. Otvorí priečinok v ktorom sa nachádza súbor
Open the Options Dialog Otvoriť okno s možnosťami
Open the Server Options Otvoriť možnosti servera
Open this document Otvoriť tento dokument
Open up a window to the files folder Otvor okno priečinku so súbormi
Open up the Settings Window Otvoriť okno nastavení
Options Možnosti
Options: Možnosti:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Prepísať, premenovať, naplniť náhodnými údajmi pri výmaze
Par Files: Par súbory:
PAR List PAR zoznam
PAR Records PAR záznamy
Par Set Size: Veľkosť par sady:
Pars that are currently in the PAR database PARy ktoré sú momentálne v databáze PAR
Partial Download Čiastočné sťahovanie
Pause download Pozastaviť sťahovanie
Pause the download list. Pozastaviť sťahovanie celého zoznamu.
Pause the Download Pozastaviť sťahovanie
Pause the marked download Pozastaviť označené sťahovanie
Paused Pozastavené
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanentne vymazať tieto správy z úložiska?
Pick a folder to download to. Vybrať priečinok na sťahovanie.
Pick the Font to use with this control Vyber písmo na ovládanie tohto prvku
Position: Umiestnenie:
Post a message to up to 3 groups. Poslať súbory do max. 3 skupín.
Post Filename Názov súboru:
Post list that the user can copy new entries into for later processing Zoznam správ do ktorého môže užívateľ skopírovať nové položky pre neskoršie spracovanie
Post Properties Vlastnosti správy
Post to Selected Groups Odoslať do vybraných skupín
Post/File is Filtered Správa/súbor sú vyfiltrované
Poster Settings Nastavenie prispievateľa
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problém s pripojením na vyhľadávací server. Skontaktujte prosím podporu.
Processing Priority Priorita spracovania
Progress: Stiahnuté:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Vymazať záznamy na disku až do "Vek zobrazenia".
Purge the Stored records from the disk Zmaž uložené záznamy z disku
Purge to MDA is already in Progress Výmaz do MDA už prebieha
QuickDecode: File isn't a decodable type QuickDecode: Súbor sa nedá dekódovať
QuickDecode: No filename found QuickDecode: Meno súboru nenájdené
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ukončiť program; uloží dokumenty
Ukončiť
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted RAR zlyhal: RAR súbor je zaheslovaný
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE na filtrovanie súborov mien NZB je chybné
Read Post Body Čítať telo správy
Read Posts Čítať správy
Read the text of the post Čítať text správy
Ready Pripravený
Really Delete Group(s)? Skutočné zmazať skupinu(-y)?
Really Delete Server(s)? Skutočne zmazať server(-y)?
Really Purge Stored Records? Skutočne vymazať uložené záznamy?
Reject! Odmietnuť!
Reload the DB from disk Načítať databázu z disku
Reload the Posts from Disk. Načítať správy z disku.
Remove from Download List Odstrániť zo zoznamu sťahovania
Remove Poster from Lockout List Odstrániť prispievateľa zo zoznamu blokovaných
Remove Posts from List Odstrániť správy zo zoznamu
Remove the failed items and re-rety the download Odstráni neúspečné položky a zopakuje sťahovanie
Rename Failed, Probably the destination file already exists Premenovať zlyhané, cieľový súbor pravdepodobne existuje
Rename File Premenovať súbor
Rename File. Premenovať súbor.
Rename this item Premenovať položku
Repair Blocks Opraviť bloky
Reply to an existing post Odpovedať na existujúci príspevok
Rescan Folders Preskenovať priečinok
Rescan the folder for missing files Preskenovať priečinok na chýbajúce súbory
Reset counter to download headers from FTR setting Vynulovať počitadlo aby sa stiahol počet hlavičiek z FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Vynulovať počítadlá aby bol použitý FT na opätovné stiahnutie skupiny
Reset the download counters. Vynulovať počítadlá sťahovania.
Restore the window to visible Obnoviť okno ako viditeľné
RSS Feeds RSS zdroje
Run the Edit Groups Dialog Spustiť úpravu skupín
Run the file with the default viewer Spustiť súbor s predvoleným prehliadačom
Running Spustené
Save the active document with a new name
Save As
Uložiť aktívny dokument s novým menom
Uložiť ako
Save the Configuration File Uložiť konfiguračný súbor
Save the download list so, it can be loaded later. Uložiť zoznam sťahovania aby bol neskôr obnovený.
Save the selected post to disk. Uložiť označené správy na disk.
Search for and decode RAR files Hľadať a dekódovať RAR súbory
Search for Downloaded Files in the file DB Hľadať stiahnuté súbory v súborovej databáze
Search Records Hľadať záznamy
Search Stored Records for Files Hľadať súbory v uložených záznamoch
Search Warning Varovanie
Search Hľadať
SEARCH HĽADAŤ
Secure server/connection Failed. Zabezpečené pripojenie zlyhalo.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpečené pripojenie
Security Options Možnosti zabezpečenia
Select a Filter Profile Vybrať filtrovací profil
Select a folder to scan for files Vybrať priečinok na skenovanie
Select all Posts. Vybrať všetky príspevky.
Select Automatic Download Mode. Vybrať automatický mód sťahovania.
Select Manual Mode Vybrať ručný mód
Select which groups to search for content. No selection means all groups Výber skupín v ktorých sa bude vyhľadávať. Žiadny výber=všetky skupiny.
Send this File to the plugin routines. Poslať tento súbor zásuvnému modulu.
September Translation
Server Name: Názov serveru:
Server Options Vlastnosti
Server port is Required - default is 119 Vyžaduje sa port servera - štandard je 119
SERVERS SERVERY
Servers Servery
Servers: Servery:
Set the Per group download path Nastaviť priečinok sťahovania podľa skupiny
Setup: Nastavenie:
Show All Files Ukázať všetky súbory
Show All Posts Zobraziť všetky správy
Show Filenames: Zobraziť návy súborov:
Show Filtered Posts Zobraziť vyfiltrované správy
Show Grid Lines Zobraziť mriežky
Show Help File Zobraziť pomocníka
Show Incomplete Files Zobraziť nekompletné súbory
Show Incompletes Zobraziť nekompletné
Show New Posts Zobraziť nové správy
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Ukázať alebo skryť hlavný panel
Prepínať hlavný panel
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Ukázať alebo skryť stavový riadok
Prepnúť stavový riadok
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Zobraziť alebo skryť náhľady
Prepnúť náhľady
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Ukázať alebo skryť panel nástrojov
Prepnúť panel nástrojov
Show PAR/NFO Zobraziť PAR/NFO
Show Special... Ukáž špeciálne...
Show the best guess at the filenames in the post. Zobraziť najlepší odhad mien súborov v správe.
Show the Servers Tab Zobraziť záložku so servermi
Show the smaller tool bar. Zobraziť menší panel nástrojov
Show/Disable the MOTD window Zobraziť/skryť okno Správy dňa
Show/Hide the AutoPAR window Zobraziť/skryť okno AutoPAR
SIG ON SIG ZAP
Size: Veľkosť:
Sort Groups List? Zoradiť zoznam skupín?
Sort the entire Download list? Zoradiť celý zoznam sťahovania?
Sort the entire Failed list? Zoradiť celý zoznam zlyhaných?
Sort the entire PAR list? Zoradiť celý PAR zoznam?
Specify a filter profile for a group Určiť profil filtra pre skupinu
Speed (Bps): Rýchlosť (Bps):
Speed Limit Obmedzenie rýchlosti
Speed: Rýchlosť:
State: Stav:
Status: Stav:
Subject Filters: Filtre predmetov:
Subject: Predmet:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Prepnúť späť do predošlej priečky okna
Predošlá priečka
Switch to the next window pane
Next Pane
Prepnúť do ďaľšej priečky
Ďaľšia priečka
Switches: Prepínače:
Tab: Záložka:
Tabbed Window Záložkované okno
Tag the posts as Old Označ príspevky ako staré
Takes you to a form where you can request tech support Zobrazí formulár kde môžete požiadať technickú podporu
Test files if they have PAR files Testovať súbory či majú PAR súbory
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Súbor obsahujúci zoznam skupín chýba.
\tKliknite na tlačítko "Stiahnuť zoznam skupín zo servera".
The name is too short. It must be 2 letters or more. Príliš krátke meno. Meno musí mať aspoň 2 alebo viac znakov.
The news servers for some popular ISP. Servery pre niektoré obľúbené ISP.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Žiadny server nie je aktívny. Musíte buď pridať nový server alebo sa musíte uistiť že aspoň jeden server má povolené sťahovanie.
Thumbnails Náhľady
Thumbnails: Náhľady:
Top Left Horný ľavý
Top Right Horný pravý
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Skúste skombinovať spravý ktoré nedokázal Newbin Pro skombinovať sám.
Try to Find a news server Skúsiť nájsť server
UberSearch Window Okno vyhľadávania
UberSearch Vyhľadávanie
Unable to Delete Server - Server not found Server sa nedá vymazať - nebol nájdený
Unable to open file to save groups Súbor skupín sa nedá otvoriť pre zápis.
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Zobrazovanie súborov zlyhalo kvôli nasledovnej chybe:
Undo the last action
Undo
Späť poslednú činnosť
Vrátiť
Unsorted Nezoradené
Update the groups list database Aktualizovať databázu zoznamu skupín
UsenetSearch UsenetSearch (hľadanie)
View List Icon Legend Zobraziť popis stavových ikon
View Message of the Day Zobraziť správu dňa
View signature cache entries Zobraziť položky vyr.pam. signatúr
View Thumbnails Zobraziť náhľady
Visit the Usenet tools web site Navštíviť stránku Usenet Tools
Warning Varovanie
Web page that describes how to Use newsbin Webstránka popisujúca používanie programu Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Zapnuté príhlásenie - požaduje sa užívateľské meno
Window Positions Poloha okna
You need to Enter a server name or address Musíte vložiť meno alebo adresu servera
You've selected more than 40 items to read. Continue? Vybrali ste viac ako 40 položiek na čítanie. Pokračovať?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Slovak
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Slovak
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Slovak
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Slovak
5 Days 5 dní
10 Days 10 dní
15 Days 15 dní
20 Days 20 dní
30 Days 30 dní
40 Days 40 dní
50 Days 50 dní
60 Days 60 dní
70 Days 70 dní
80 Days 80 dní
90 Days 90 dní

DLGINIT Entry 5

English Slovak
Album Album
Artist Interpret
Album-Artist Album-Interpret
Artist-Album Interpret-Album
Artist\Album Interpret\Album
Album\Artist Album\Interpret

DLGINIT Entry 6

English Slovak
Display all Files and hide old ones Zobraziť všetky súbory a skryť staré
Display only unread/undownloaded Files Zobraziť iba neprečítané/nestiahnuté

DLGINIT Entry 7

English Slovak
Display Data Rate Zobraziť rýchlosť
Display Disk Free Space Zobraziť voľné miesto na disku

DLGINIT Entry 8

English Slovak
Fit to Screen Zmestiť na obrazovku
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Slovak
Internet Internet
Local Miestny
Local Filter Miestny filter

DLGINIT Entry 10

English Slovak
Lowest Najnižšia
Lower Nižšia
Normal Normálna
High Vysoká

DLGINIT Entry 11

English Slovak
None Žiadna
12 Hours, 12 hodín,
1 Days 1 deň
2 Days 2 dni
3 Days 3 dni
4 Days 4 dni
5 Days 5 dní
10 Days 10 dní
15 Days 15 dní
20 Days 20 dní

DLGINIT Entry 12

English Slovak
None Žiaden
12 Hours 12 hodín
1 Days 1 deň
2 Days 2 dni
5 Days 5 dní
7 Days 7 dní
15 Days 15 dní
1 month 1 mesiac
2 months 2 mesiace
3 months 3 mesiace
4 months 4 mesiace
6 months 6 mesiacov

DLGINIT Entry 13

English Slovak
None Žiaden
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Slovak
None Žiaden
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Slovak
Normal Normálne
Verbose Detailnejšie
Debug Ladenie

DLGINIT Entry 16

English Slovak
Pictures Obrázky
Music Hudba
Multimedia Multimédiá

DLGINIT Entry 17

English Slovak
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Slovak
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools