Serbian 6.40

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.40 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Serbian
Download Paused Warning Преузимање паузирано
(Optional) (Опционо)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Ја и Dex вас много волимо!
- Доживотна ажурирања
- Приоритет подршке
- Приступ бета програму
-То уживање што сте у реду са светом.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Описне датотеке сачувају опис преузете датотеке у
датотеци „Descript.ion“ у фасцикли за преузимање
About Newsbin Pro О Newsbin Pro-у
Add (Ins) Додај (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Додај префикс путању - Декодирај у фасцикли именовану по извору
Add each filename to the log file. Додај име сваке датотеке у дневник.
Add Files... Додај датотеке...
Add Filters... Филтери...
Add Group Name to Download Folder Додај име групе у фасцикли преузимања
Add group... Додај групу...
Add Groups Додај групе
Add Groups... Групе...
Add New Server Додај сервер
Add New Додај ново
Add NZB Filename to Download Folder Додај НЗБ име у фасцикли преузимања
Add NZB Folder to Download Folder Додај НЗБ фасциклу у фасцикли преузимања
Add Subject to filenames under Додај субјекат датотеци испод
Add Додај
Add/Remove Selected Groups Додај/Скини одабране групе
Address of PC Адреса рачунара
Advanced Options Напредне опције
Advanced... Напредно...
Advanced.... Напредно....
Age Filter: Старост:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Агресивно склапање (њаобићи пробе и склапај када има довоњно ПАР-а)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Агресивно уклања све типове Спама. Шифровани RAR, Шифровани RAR унутра RAR, RAR са EXE датотекама. DRM енкодиране WMV/ASF датотеке
Aggressive Агресивно
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Сва преузимања и одвој ће ићи у главну фасциклу
осим ако је нека друга фасцикла омогућена
Attach file summary information to the file. Додај резиме информације у датотеку.
Auto Rename: Ауто преименуј:
Auto-Mark Old: Ауто-Маркирај Читано:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Гашење у току. Стиснути „Поништи“ да Newsbin остане отворен
Auto-Shutdown Warning Пажња гашења
Auto-Shutdown Ауто-Гашење
Automatic download for Double-clicked NZBs Ауто преузимање на дупли клик НЗБ-а
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Аутоматско преузимање. Додај све нове артикле за преузимање.
Automatic Update Modes Аутоматско ажурирање
Automatically UnRAR Complete Files Издвој завршене датотеке
Automatically UnRAR Complete Files: Издвој завршене датотеке:
Autorar Properties Ставке „АутоРАР“-а
Available block count: Доступни блокови:
Background Позадина
Basic Settings Базична подешавања
Binaries Бинарно
Bottom Дно
Browse Бирај
Browse... Тражи...
Bypass size filters for some files Заобићи величину за неке датотеке
Bytes Бајта
Cancel Поништи
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Немарно уклања RAR са EXE датотекама, DRM енкодиране WMV/ASF датотеке и DRM енкодиране WMV/ASF датотеке у RAR
Casual Немарно
Change Folder Picker: Берач фасцикле:
Characters long Карактера
Check Files Провери дат.
Check1 Провери1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Чисти НЗБ путању. Уклони екстра форматирање са НЗБ имена
Clear Очисти
Click here to Purchase NEW Key Кликнути овде за куповину НОВОГ кључа
Click To Finish Registration Кликнути за завршавање регистрације
Close Затвори
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Компатибилни прегледачи као ACDSee ће показивати
ове описе са датотекама.
Complete Files: Завршене датотеке:
Connections: Везе:
Control Prompts Контрола питања
Controls detail of the log messages Подеси детаље поруке дневника
Copy Settings From Server: Копирај подешавања сервера:
Copy Style Rename: Стил копирања:
Copy to Clipboard Копирај у Оставу
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. Сва права сачувана.
Critical Error Messages Критичне грешке
Cross-post Filter: Филтер крос-артикла:
D&&D/Load NZB to one Post List: Јединствен списак:
Damaged Files: Покварене датотеке:
Data Folder Фасцикла података
Data Folder: Фасц. подат.:
Days Old Старост
Days to download from a new group Дана преузимања за нову групу
Default is 563 Иницијално је 563
Default port is 118 Стандардни порт је 118
Default port is 119 for News Иницијални порт је 119
Default Settings Врати Иницијално
Default Стандардно
Delete Emails with NZBs Избриши е-поруке са НЗБ
Delete File Data older than N days old Избриши податци старији од „N“ дана
Delete Files to Recycle Bin Пошаљи датотеке у Канту
Delete or leave the emails on the server Бриши/остави е-поруке на серверу
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Избриши РАР/ПАР на успешан издвој.
Delete Server Бриши сервер
Delete Избриши
Details Детаљи
Different proxys require different ports За више проксија је потребно више портова
Disable Automatic PAR unpausing. Угаси паузирање „ПАР“-а(преузми све)
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Угаси издвој за ову групу - Не издвој РАР датотеке
Disable AutoPAR Угаси АутоПАР
Disable XFeatures: Угаси XFeatures:
Disabled Угашено
Disk Space Used: Коришћен простор:
Display Age: Стар. показивања:
Display Group Mode: Приказ групе:
Display Switches Прекидачи приказа
Distributed by DJI Interprises, LLC Дистрибуирао DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Сортирај колону игнорисањем дела RE:
Don't download Headers from this server Не преузми заглавља са овог сервера
Don't know yet Не знам још
Don't show this again. Не покажи више
Download Age: Старост преузимања:
Download Double-Clicked NZB: Преузми на дупли клик:
Download folder for downloads from NZB Files: Фасцикла преузимања за преузимање преко НЗБ-а:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Име фасцикле од MP3 ID3 поља
Download Groups List From Server Преузми списак група са сервера
Download if incomplete and more than: Преузми ако непотпуно и старије од:
Download PAR files as well as the normal files Преузми и ПАР као и нормалне датотеке
Download Path Путања преузимања
Download Settings Подешавања преузимања
Download to folder named for the watch list. Преузми у специфирану фасциклу за списак осматрања.
Duplicate Filename Settings Подешавања дуплих датотека
Edit Path Уреди путању
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Едитуј е-пошту пошиљаoца или дoдај нови текст за филтрирање поља пошиљаоца (нпр Webmaster)
Edit Уреди
Edit... Уреди
Email (POP) Server ПОП сервер
Email (SMTP) Server: СМТП сервер:
Email From: Е-порука од:
Email Password: Лозинка:
Email To: Е-порука за:
Email Username: Корисник:
Enable Email Notifications Упали ноти. е-поштом
Enable File Descriptions Омогући опис датотеке
Enable Filter Омогући филтер
Enable Growl Notifications Упали Growl нотификације
Enable Logging Омогући дневник
Enable Pop Scanning Упали поп скенирање
Enable Post UnRAR Filter Упали филтер после издвоја
Enable Proxy Упали прокси
Enable Remote Control Упали удаљену контролу
Enable Scheduler Упали планер
Enable Server Омогући сервер
Encrypted RAR Password Лозинке шифроване РАР
Enter Day Range: Опсег дана:
Example NZB Filename: Пример НЗБ имена:
Example RAR Path: Пример РАР путање:
Exit Newsbin when the download list empties Затвори „Newsbin“ када је списак преузимања празан
Exit Newsbin? Затвори Newsbin?
Exit Processing Затварање
Failed list is saved and restored on restart Листа погрешних је сачувана и врачена на рестарт
Favorite Posters Омињени пошиљаоци
File Description Settings Подешавања описа датотеке
File Display Date Range Опсег показивања датотека
File Filters Филтери датотеке
File Size Величина
Filename: Име:
Filenames Modifications Промене имена
Fill Server: Допунски сервер:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Филтрирај мале групе (испод 10,000)
Filter out Posts Larger than X Bytes Филтрирај артикли вечи од X Бајта
Filter out Posts smaller then X Bytes Филтрирај артикли мањи од X Бајта
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Филтрирај артикли старији од N Дана/Сати (Д/С)
Filter Posts with more than X crossposts Филтрирај артикли са више од X „крос-артикла“
Filter Profile: Филтер:
Filter Profiles Филтери
Filter Template: Шаблон филтера:
Filter Филтер
Filters that apply to this group Филтери за ову групу
Filters that apply to this Watch Folder Филтери за ову надгледану фасциклу
Firewall Address: Адреса штита:
Firewall Options Опције штита
Firewall Password. Лозинка.
Firewall Password: Лозика:
Firewall Port: Порт:
Firewall Type: Тип:
Firewall Userid Идентификација
Firewall Username: Корисник:
First Name: Име:
Folder Dup Bypass: Заобићи дуп фасцикле:
Folder Mode: Рад фасцикле:
Folder Name Фасцикла
Force group Selection: Натерај одабир групе:
From: Од:
Full Speed after: Пуна брзина после:
Group Display Age: Старост групе:
Group Name Filters Филтер по имену
Group Options Опције групе
Group Properties Поставке групе
Group(s): Група(е):
Growl Password: Growl лозинка:
Growl Register Growl Регистрација
Growl Server: Growl сервер:
Header Database Compaction Компресовање заглавља података
Header Overlap: Преклоп заглавља:
Help Помоћ
Hide Delete and tagging progress bars Сакриј напредну траку брисања и „тага“
Hide Progress: Сакриј напредак:
Hide till Restart Сакриј до рестарта
High Powered PC Јак рачунар
hours old сати старо
How many days worth of posts to download from an empty group Колико дана артикла да се преузме са празне групе
How many posts to overlap Header downloads Артикли за преклоп преузимање заглавља
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Колико често (минуте) „Newsbin“ ажурира групе (најмање 15)
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Како вам се свиђа проба? Региструјте се за:
I Agree Прихватам
Icon Legend Легенда иконе
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" Ако већ имате кључ. Унесите га у мени Помоћ "Региструј\Ажурирај кључ"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Ако региструјете са кредитном картицом, имате ОДМАХ ПРИСТУП
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Игнориши датотеке које одговарају списку осматрања али ван ограничене величине.
Image Modes Мод слика
Image Safe Table translation Превод сигурносне табле слике
In the post lists, show the age and not the date У листи артикла, покажи старост а не датум
Incomplete Files: Незавршене дато.:
Incomplete Handling Рукловање незавршена
Internet Search Options Опције интернет претраге
IP Address: ИП адреса:
Last Name: Презиме:
List Name: Име списка:
Load All Posts Учитај све артикле
Load NZB... Унос НЗБ...
Lock Option Changes: Блок. промене опције:
Lock the Groups Блокирај групе
Lock the Options Блокирај опције
Lock the Servers Блокирај сервере
Lock the Startup Блокирај покретање
Lock the Tray Icon Блокирај треј икону
Log : Дневник:
Log Date: Извеш. датума:
Log Errors. Грешке.
Log Errors: Грешке:
Log Filenames: Име датотеке:
Log Group: Извеш. групе:
Log Headers Извеш. главу
Log Post Body: Тело артикла:
Log Poster: Извеш. пошиљаоца:
Log Settings Подешавања дневника
Log Subject: Извеш. субјекат:
Log the entire non-Binary part of the post Извести целе не-бинарске делове артикла
Log the headers for each post to the log file Додај заглавља сваког артикла у дневник.
Low Disk Space Мало простора
Low Powered PC Слаб рачунар
Low Quality Thumbnails: Слаб квалитет сличица:
Main Download folder: Главна фасцикла преузимања:
Manual Add Додај ручно
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Маркирати групе мишом или стрелицама. Стиснути Ентер или „Додај групе“. Може се исто користити дупли клик за додавање.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Маркирај артикле као Читане на унос (Као V4).
Max Retries before files are Assembled Макс покушаја пре монтаже датотеке
Max Retries: Макс покушаја:
Maximum File Size: Макс. величина:
Minimize to Tray Смањи у систему
Minimize to Tray: Смањи у систему:
Minimum File Size: Мин. величина:
Minimum Size: Мин величина:
Minutes Минута
Misc Разно
Missing Files: Фале датотеке:
Missing: Недостаје:
MP3 Download Path Settings Подешавања MP3 преузимања
MP3 Folder Mode: Рад МП3 фасцикле:
MP3 Tag Usage: Употреба етикете:
Multi-Tab Mode: Мулти-језички:
Nag Window - Download Paused. Нерегистровано - Преузимање паузирано.
Name: Име:
Network Settings Подешавања мреже
New Filter Name Ново име филтера
New Filter: Нов филтер:
New Server Нов сервер
New Watch ... Ново надгледање...
New... Нов...
Newest Date: Новији датум:
Newsbin Message Of the Day Newsbin порука дана
Newsbin Options. Newsbin Опције.
Newsbin Security Password Сигурносна лозинка Newsbin-а
No Header Download: Без заглавља:
No! Don't Exit. Не затвори.
Number of Source Files: Број изворних датотека:
Number of thumbnails to display Сличице за приказ
NZB Checker Проверач НЗБ
NZB Load Settings Подешавање уноса НЗБ-а
NZB Loading Filter: Филтер уноса НЗБ-а:
NZB Watch Folder Фасцикла надгледања НЗБ
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Фасцикла надгледања НЗБ - Преузимања НЗБ-а су смештени у овим фасциклама.
NZB Watch Properties Поставке НЗБ надгледања
OK У реду
Ok У реду
Oldest Date: Старији датум:
One time Record Conversion Комверзија података
Only save image to DB Сачувај слике само у ДБ
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Покажи артикле новији од „N“ дана за ову групу
Only use Server if no other server has the post. Користи сервер ако остали немају артикал.
Open all groups into new Tabs Отвори групе у нов језичак
Open Data Folder Отвори фасциклу
Open to Download Path: Отвори у путу преуз.:
Options... Опције...
Organization: Организација:
Override UnRAR Path: Препиши пут издвоја:
Overwrite Logs Files Препиши дневнике
Overwrite the log file for every run. Препиши дневник при сваком старту.
Password Лозинка:
Password: Лозинка:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Паузира ПАР и преузми само потребне за поправку.
Pause Пауза
Performance Options Опције перформансе
Pick an Existing list or enter the name of a new list Одабрати списак или унети ново име
Pictures Слике
Pop Email NZB Downloading Е-порука НЗБ преузимање
POP Username and Password Корисник и лозинка
Port: Порт:
Post Dialog Дијалог артикла
Post Now Нов артикал
Post Properties Поставке новог артикла
Poster Text Текст артикла
Prepend subject to Filename Додај субјекат датотеци
Prevent opening Newsbin from the tray Одбиј отварање Newsbin-а са треја
Prevent opening the Add Groups Window Одбиј додавање група
Prevent opening the Add Servers Window Одбиј додавање сервера
Prevent opening the Options Window Одбиј промене опција
Prevent remote access to options Забрани удаљен приступ опцијама
Processing Options Опције рада
Progress... Напредак...
Properties... Поставке...
Proxy Address: Адреса поксија:
Proxy Password: Лозинка проксија:
Proxy Settings Подешавања проксија
Proxy Type: Тип проксија:
Proxy Username: Корисник проксија:
Proxy... Прокси...
Public Email: Е-пошта:
Purchase a Key Купи кључ
Purging Groups... Очишћавање групе...
Put the Date: field into the description Постави поље Датум: у опис
Put the From: field into the description Постави поље Од: у опис
Put the Group into the description Убацити групу у опис
Put the Subject field into the description Постави поље субјекат у опис
Quick UnRAR Брз издвој
Re-enter Password: Понови лозинку:
Records: Записи:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Умањи квалитет сличица за бржи рад.
Refresh the List. Обнови списак.
Refresh Обнови
Register Newsbin Региструј Newsbin
Registration Code: Код регистрације:
Rejected Posters Одбачени пошиљаоци
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Уклони поправњене, али немој неиздвојене из списка преузимања
Rename the file if it already exists on disk Преименуј датотеку ако већ постоји
Repair Block Count: Блокови поправке:
Require a password to start Newsbin Потребна лозинка за покретање Newsbin-а
Requires Login Пријава
Reset Рисет
Restore NBI Опозови NBI
Resume Download after: Настави преузимање после:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Задржавање сервера. Не користи сервер за артикле старији од оволико дана
Right click to Select new positions. Десни клик за одабирање нове позиције.
Sample: Пример:
Save Failed List on Exit: „Погрешне“ на излаз:
Save File Summary: Сними резиме:
Save files in Folders named for the Newsgroup Сними у фасцикли именована као група
Save files list is saved and restored on restart Листа сачуваних датотека је сачувана и врачена на рестарт
Save Files List on Exit: „Датотеке“ на излаз:
Save Image: Сачувај слике:
Save NBI Сачувај NBI
Save Picture files to a Database Сними слике у бази
Save Posts To... Сними Артикле у...
Save to a unique Folder named for a Source file Сними у једну фасциклу именовану као изворна датотека
Save Сними
Search Options Опције претраге
Search Username and Password Тражи корисника и лозинку
Search Тражи
Search... Тражи...
Security Options Сигурносне опције
Security Password Лозинка сигурности
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Одабрати профил. Филтер имена који ће бити постављен за брисање
нађене датотеке после издвоја
Select a line, set Colors Одабери линију, постави Боје
Send PARS to Wish List Пошаљи ПАР у Списак „Жеље“
Server Address: Адреса сервера:
Server Name: Име сервера:
Server: Сервер:
Servers... Сервери...
Set Font... Постави фонт...
Set Server Color Боја за сервер
Set SSL Port: Подеси ССЛ порт:
Set... Постави...
Short Filename Mode: Рад кратког имена:
Show File Age: Старост дат.:
Show Files Newer than N Days Old Покажи датотеке новије од „N“ дана
Show Message of the Day (MOTD) window on start Покажи поруку дана на покретање
Show MOTD on startup: Порука на покретање:
Show NNTP Commands Покажи NNTP команде
Show PAR/NFO: Са ПАР/НФО:
Show Server Commands: Покажи команде сервера:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Угаси систем на ауто-гашење „Newsbin“-а
Size: Величина:
Some Customized status text. Затварање NewsBin-а у току.
Some non-standard servers require group selection Неки не стандардни сервери користе одабирање групе
Some servers don't implement Xfeatures correctly Неки сервери на раде добро са Xfeatures
Sort, Ignore RE: Сортирај без RE:
Source block count: Изворни блокови:
Source block size: Величина извора:
Space Recovered: Врачен простор:
Spam Filters Филтери Спама
Speed Limit Ограничење
Speed Limiter Properties Својства ограничавање брзине
Speed Limiter Ограничавање брзине
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 прекорачи неке проблеме у Европи
Start Старт
Status Message Поруке статуса
Status Tab Logging: Статус извештај:
Stop Стоп
Storage Age: Стар. стоваришта:
Subject Filename Mode: Рад са субјектом:
Subject: Субјекат:
TCP Port: ТЦП порт:
Text Текст
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Фасцикла података је где „Newsbin“ сачувава подашавање и податци преузимања:
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Опције контролишу дневник преузимања.
Иницијално, Newsbin Pro ништа не извештава. Кликнути „Омогући дневник“ за стартовање
извештавања и унети шта желите да известите.
Thumbnail Count: Број сличица:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
За регистровање NewsbinPro-а треба да унесете код ТАЧНО како вам је
послан е-поштом. То значи да је боље да урадите копирај-прилепи
него да га ручно унесете.
To: За:
Toggle between different folder picker styles Пребаци стила берача фасцикле
Top Врх
Total Results Збир резултата
Total size of source files: Величина изворних датотека:
Translating from Old ImageSafe format to New. Конвертирање из старог формата у новом.
Tune Newsbin based on your PC's performance Подеси „Newsbin“ у зависности перформансе рачунара
UnRAR Folder: Фасцикла издвоја:
UnRAR Password: Лозинка издвоја:
UnRAR Path: Путања издвоја:
Update Groups when Newsbin starts Ажурирај групе на стартовање „Newsbin-а“
Update Interval(mins): Ажурирај свака:
Update When Started: Ажурирај на старт:
Update Ажурирај
Use "Per Group" Display Age Користи старост „По групи“
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Користи бинарни маркер да се нађе/одбаци дупликатне датотеке
Use Calender: Користи календар:
Use Download Path Користи овај пут преузимања
Use Duplicate Detector: Детектор дупликата:
Use Firewall Username/Password Користи Име/Лозинка штита
Use Header Download Age Користи старост преузимања заглавља
Use Image DB: Користи базу слика:
Use Pause Time-out Са тајмаут паузе:
Use Profile Користи профил
Use SMTP password (optional) СМТП лозинка (необавезно)
Use Speed Limit Time-out: Са тајмаут брзине:
Use SSL - Encrypted Connections Упали ССЛ - Шифроване везе
Use SSLV2 : Користи SSLV2 :
Use Typical Retention Типично задржавање
Use UnRAR Path Користи путању издвоја
UsenetSearch Error UsenetSearch Грешка
Username: Корисник:
Version: Верзија:
Watch List. Списак осматрања.
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file На дуплу датотеку, преименуј са Copy(X) of XXX. Други наћин користи број за преименовање
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. На истовремени унос више НЗБ-а, унети их у један списак.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path На одабирање новог пута преузимања, покрени тражење у актуелном путу
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker На коришћење "Преузми у фасциклу <Фасцикла>" прескоћи провера дупликата
Windows Shutdown Гашење система
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. ТРЕБА да будете привезани на Интернет да би регистровање успело. Проверавамо Код и Име на нашем Веб сајту.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Поново покренути програм за омогућавање/онеспособљавање дневника.
Промена информација дневника има дејство одмах.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Ваш пробни период је завршен.
Newsbin че наставити преузимање, али свака два
минута ће се паузирати преузимање
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Ваш пробни период је завршен.
Биће пауза понекада

Желимо да наставите са употребом, али и ми требамо да једемо.

MENU

English Serbian
&About Newsbin Pro... О Newsbin Pro-у...
&Application Look Изглед програма
&Auto Hide Ауто сакриј
&Close Затвори
&Connections Везе
&Delete Group\tDEL Избриши групу\tDEL
&Delete Server\tDEL Избриши сервер\tDEL
&Download Latest Преузми новије
&Download Преузми
&Download\tCtrl+E Преузми\tCtrl+E
&File Датотека
&Files Датотеке
&Filters... Филтери...
&Floating Летеће
&Groups Групе
&Help Помоћ
&Hide Сакриј
&Load NZBs... Унос НЗБ-а...
&Load PARs... Унос ПАР-а...
&Logging Дневник
&Options Опције
&Options... Опције...
&Pause Download Паузирај преузимање
&Reload Обнови
&Remove from Download List\tDel Скини са списка преузимања\tDel
&Remove from List\tDel Скини са списка\tDel
&Save Configuration Сачувај подешавање
&Save Сачувај
&Servers... Сервери...
&Status Bar Статусна трака
&Thumbnails Сличице
&Utilities Алатке
&View Изглед
Add Group... Додај групу...
Add Groups... Додај групе...
Add new Watch Folder... Додај ново надгледање...
Add Server... Додај сервер...
Add to Top - Bypass Filters Додај горе - заобиђи филтере
Add to Top Додај горе
Add to Wish List\tCtrl-Ins Додај у списку Жеља\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Састави незавршене
Assign a New Path... Одреди нов пут...
Assign a New UnRAR Path... Одреди нову путању издвоја...
Assign an UnRAR Password... Постави лозинку издвоја...
AutoPAR АутоПАР
Beginners Guide... Почетни водич...
Bypass Filters\tCtrl+Y Без филтера\tCtrl+Y
Clear Filter History Избриши хисторијат филтера
Clear List Испразни списак
Clear List Испразни списак
Clear Odometer Избриши мерач
Clear Window Испразни прозор
Close all Post Lists Затвори све спискове артикла
Close Current Tab Затвори актуелни језичак
Compact Database... Компактуј базу...
Copy Images To... Копирај слике у...
Copy to CBZ file... Копирај у CBZ датотеку...
Copy to Clipboard Копирај у клипборду
Copy to Folder... Копирај у фасциклу...
Copy to Image Database... Копирај у бази слика...
Create N&ZB from Files... Креирај НЗБ од датотека...
Create N&ZB from Posts... Креирај НЗБ са артикла...
Customize.... Прилагоди....
Delete all posts from Poster Избриши све артикле пошиљаоца
Delete All Posts Избриши све артикле
Delete File(s) Избриши датотеке
Delete Item and Files Избриши ставке и датотеке
Delete Posts\tShift-DEL Избриши артикле\tShift-DEL
Delete Stored Posts Избриши артикле из складишта
Delete Избриши
Delete\tDEL Избриши\tDEL
Disa&ble Groups Онеспособи групе
Disable Server(s) Онеспособи сервер
Discussion/Help Forum... Форум Дискусија/Помоћа...
Doc&kable Усидравање
Download &Special... Специјално преузимање...
Download - &Bypass Filters Преузми - Заобићи филтере
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Преузми - Заобићи филтере\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Преузми задња 10 000 000 артикла
Download 100,000 Older Posts Преузми задња 100 000 артикла
Download 5,000,000 Older Posts. Преузми задња 5 000 000 артикла.
Download 50,000 Older Posts Преузми задња 50 000 артикла
Download 500,000 Older Posts Преузми задња 500 000 артикла
Download All Headers Преузми сва заглавља
Download All Posts from Poster Преузми све артикле пошиљаоца
Download Complete Groups List Преузми цео списак групе
Download List - &Bypass Filters Преузимаза - Заобићи филтере
Download Special... Специјално преузимање...
Download Speed &Limit Ограничи преузимање
Download Speed Limit Ограничи преузимање
Download to Existing Folder... Преузми у постојећу фасциклу...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Преузми у постојећу фасциклу...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Преузми у фасциклу именовану са Насловом
Download To Folder... Преузми у фасциклу...
Download To New Folder... Преузми у нову фасциклу...
Download To New Folder...\tCtrl+N Преузми у нову фасциклу...\tCtrl+N
Downloading Files Преузимање
Dummy Лажно
E&xit Излаз
Edit Уреди
Enable &Groups Омогући групе
Enable Scheduler Упали планер
Enable Server(s) Омогући групе
Expand Search Results...\tCtrl+H Пришири резултате претраге...\tCtrl+H
Failed Files Погрешне датотеке
Fill Пуни
Filters Филтери
Frequently Asked Questions (FAQ)... Честа питања (ЧЕП)...
Full Screen Цео екран
Hide Old Сакриј Читано
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database База слике
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Унос са ЗИП,ЦБЗ,РАР,ЦБР
Import Version 5.XX Headers Увоз заглавља Верзије 5.XX
Kill All Connections Убиј све везе
Kill Connection Убиј везу
Limit Speed Ограничи брзину
Load Backup Configuration on Restart Учитај копију конфигурације на покретање
Lockout &Poster Блокирај &пошиљаоца
Lockout &Poster\tCtrl+P Блокирај пошиљаоца\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Блокирај пошиљаоца кључом
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Блокирај пошиљаоца &кључом\tCtrl+W
Lockout Poster Блокирај пошиљаоца
Looking for your Server?... Тражите ваш сервер?...
Mark All Old Маркирај све Читано
Mark Posts New Маркирај артикал као нов
Mark Posts Old\tDel Маркирај артикал као Читан\tDel
Master Газда
Move Data folder on Restart Премести фасциклу података на рестарт
Move Down\tCtrl-Down На доле\tCtrl-Down
Move Files(s)... Премести датотеке...
Move to Bottom\tCtrl+End Задњи\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Први\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Премести у Жеље\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up На горе\tCtrl-Up
New Folder... Нова фасцикла...
New Search Tab... Нов језичак претраге...
New UnRAR Folder... Нова фасцикла издвоја...
New Watch... Ново надг.
Not Fill Не пуни
Office &2003 Office 2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - аква
Office 2007 - &blue Office 2007 - плаво
Office 2007 - &silver Office 2007 - сиво
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - црно
Office XP Office XP
Open Download Folder... Отвори фасциклу преузимања...
Open Folder... Отвори фасциклу...
Open UnRAR Folder... Отвори фасциклу издвоја...
Pause Download Паузирај преузимање
Pause Пауза
PopupPanes PopupPanes
Post Storage Складиште артикла
Post to Group... Пиши у групи...
Posts Артикли
Properties Поставке
Properties... Поставке...
Properties\tCtrl+I Поставке\tCtrl+I
Purge to Display Age Очисти на старост показивања
Quick UnRAR/(MS/RAR) Брз издвој/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Брз издвој/Пример...
Read Post &Body Читај тело артикла
Read Post &Body\tCtrl+R Читај тело артикла\tCtrl+R
Refresh PAR Set Обнови ПАР скуп
Register Newsbin... Региструј Newsbin...
Register/Update Key... Региструј/Ажурирај кључ...
Remove from Download Скини са преузимања
Remove from Download\tCtrl-D Скини са преузимања\tCtrl-D
Rename File Преименуј датотеку
Rename Преименуј
Reply to Group... Одговири у групу...
Reset Display Layout on Restart Рисет распореда изгледа на покретање
Reset Download Count Рисет бројач преузимања
Restore Врати
Resume Download Настави преузимање
Retry Download Понови преузимање
Run QuickPAR Покрени QuickPAR
Sample Files Примерне датотеке
Save Configuration &As... Сними Подешавање &као...
Save Files to Custom List... Сачувај датотеке у сопствени списак...
Searc&h Тражи
Search in Groups Тражи у групе
Search Тражи
Select All Одабери све
Select All\tCtrl-A Одабери све\tCtrl-A
Send to Folder... Пошањи у фасциклу...
Server Options... Опције сервера...
Servers Сервери
Set Fill Server Mode Постави мод пуњења
Set Slave Mode Постави мод роба
Show All Posts Покажи све артикле
Show Filenames Покажи имена
Show Posts Special... Покажи специјалне артикле...
Show Posts Покажи артикле
Show Results... Покажи резултат...
Slave Роб
Switch Tab Position Пребаци место језичка
Tech Support Request... Потребна подршка...
Test Download Files Тестирај преузете датотеке
Test Files... Тестирај датотеке...
Toggle Grid Lines Пребаци линије
Unlock Poster Деблокирај пошиљаоца
Unlock Poster\tCtrl+U Деблокирај пошиљаоца\tCtrl+U
UnRAR/Join Files Издвоји/Залепи датотеке
UnRAR/Unpack Издвоји/Депакуј
Update All Groups Ажурирај све групе
Update Ажурирај
Use Download Age Употреби старост преузимање
Usenet Tools Web Site... Usenet алати...
Uses FreeImage Library Користи FreeImage библиотеку
Uses Sqlite Database Library Користи Sqlite базу
View File Види датотеку
View Icon Legend... Види легенду иконе...
View Sample Види узорак
View the MOTD Archive... Архива поруке дана...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Надгледај
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows Native
Windows XP Windows XP
Wish List Жеље

STRINGTABLE

English Serbian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Пажња - Ни један артикал није учитан.

Ажурирати групу и/или проверити опсег датума
Ако већ нисте, требате да "Ажурирате" групу да се види њен садржај.
# #
&Groups Групе
&Posts Артикли
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tДатотека са листом група није доступна. Кликнути дугме „Преузми листу групе са сервера“.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Читу копију субјекта. Може да се употреби за груписање повезане датотеке
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Сајт где можете добити помоћ за Newsbin
Active Активирај
Active/Disable: Активирај/Деактивирај
Active: Активно:
Add a new Folder Додај фасциклу
Add a poster keyword to filter on Додај шта дас е филтрира
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Неуспешно додавање: то име групе већ постоји.
Add item to Download list Додај за преузимање
Add New Server
Add or Edit Servers
Додај нов сервер
Додај или уреди сервере
Add poster to the Filter List Додај пошиљаоца у списку филтера
Add to Custom List Додај у прилагођен списак
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Додај за преузимање - Игнориши филтере
Додај за преузимање - Игнориши филтере
Add to the Download List
Add to the Download List
Додај за преузимање
Додај за преузимање
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Додај скроз горе - Заобиђи филтере
Add to the Top of the Download List Додај скроз горе
Add/Edit the servers Додај/уреди сервере
Address: Адреса:
Advanced Напредно
Age Стар
Album Албум
Album-Artist Албум-Уметник
Album\Artist Албум\Уметник
All Preview Posts will be moved to Read list. Сви прегледани артикли ће бити премештени у списку за читање.
Apply Filterbar Filters Постави филтере
April Април
Artist Уметник
Artist-Album Уметник-Албум
Artist\Album Уметник\Албум
Assemble the files and remove the entry from the list. Састави датотеке и скинути уносе са списка.
Assign a new path Постави другу путању
August Август
AutoPAR Options Опције АутоРАР-а
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Ограничи брзину на стиснуто
Активирај ограничавање брзине
Basic Базично
Blocks Found: Нађени блокови:
Blocks Needed: Потребни блокови:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Треба унети и име и адресу за додавање/мењање сервера
Bottom Дно
Browse for an Image Database Претражи базу слика
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Кеш
Cancel Поништи
Change Password Промени лозинку
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Да би промене штитног зида ступиле на снагу треба да се рестартује
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Промена ССЛ-а је потребно рестарт
Check unchecked groups Провери непроверене групе
Chunk Cache Status Статус кеша комада
Chunk Cache Use State Статус коришћења комада кеша
Clean out the old records. Избриши старе записе.
Cleaned up copy of the current filename Очишћена копија тренутног имена
Clear Filter History Избриши историјат филтера
Clear Filterbar Filter Избриши филтере
Clear List Испразни списак
Clear Memory... Очисти меморију...
Clear Odometer Очисти мерач
Clear the active list Испразни активан списак
Clear the download list without deleting the files. Испразни списак преузимања без брисања датотеке.
Clear the download path for these Groups? Испразни путању преузимања за ове групе?
Clear the list (doesn't delete files) Испразни списак (не брише датотеке)
Clear the List (Stop all Downloads)? Испразни списак (заустави сва преузимања)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. испразни списак преузете датотеке без брисања са диска.
Clear the List? Испразнити списак?
Clear the per group download path Испразни пут преузимања по групи
Clear the search entry Избриши улаз претраге
Clear Испразни
Close all Post Tabs? Затворити све језичке?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Затвори преглед група
Прошири преглед група
Close the active document
Close
Затвори активни докуменат
Затвори
Close this Tab Затвори језичак
Color: Боја:
Colors/Fonts Боје/Фонтови
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Комбинуј датотеке (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Компактно - више датотека са ПАР у једну линију
Compact Display - many files joined into one line Кочпактно - више датотека у једну линију
Compact View Компактно
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Подешавање није нађено, пробати да се врати са копије?
Configuration File restored from Backup copy Подешавање врачено са копије
Configuration Files Датотеке подешавања
Configuration Options Опције подешавања
Confirmation Windows Потврде
Connections Везе
Contract docked window Смањи ућвршћен прозор
Copy Marked File(s) to new folder Корирај одабране датотеке у новој фасцикли
Copy selected files to the scratch list for later examination Копирај одабране датотеке у приврени списак
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Копирај одабирање и поставити у Оставу
Копирај
Count of all data downloaded Збир преузетих података
Create a new document
New
Креирај нов докуменат
Ново
Create NZB... Креирај НЗБ...
Critical Errors Критичне грешке
Cross Post Limit Граница прекорачења
Current Day of the month Тренутни дан месеца
Current hours in 24 hour format Тренутно време у 24 формату
Current minutes of the hour. Тренутни минут часа.
Current Progress: У току:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Актуелна брзина битс/сек и Бајтови/сек
Currently Loaded posts Текући унети артикли
Customize... Прилагоди...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Исеци одабирање и поставити у Оставу
Исеци
Data Downloaded this session Преузето у току сесије
Data Rate Рејт података
Data: Податке:
Database Compactor is already in Progress Компактор базе је већ у току
Date: Датум:
Debug Дебаг
December Децембар
Delete All Posts Избриши све артикле
Delete all Posts? Избриши све артикле?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Избрисати све РАР и ПАР датотеке (са диска) за ову датотеку?
Delete Entries from DB Избриши улазе са базе
Delete File From Disk Избриши датотеке са диска
Delete Files by renaming and wiping the contents Избриши датотеке са преименовањем и са сигурним брисањем
Delete from Download List? Обриши из списка преузимања?
Delete Group from List Избриши групу са списка
Delete Images from Database Избриши слике са базе
Delete Item and the underlying files. Избриши ставку и исходићне датотеке.
Delete item but, doesn't remove from disk Избриши ставке али не скини са диска
Delete Marked Files(From Disk!)? Избриши изабране датотеке(са диска)?
Delete Partial Downloads from Disk? Обриши непотпуна преузимања са диска?
Delete Posts... Избриши артикле...
Delete Selected Posts? Избриши изабране артикле?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Избриши датотеке са диска
Обриши датотеке са диска
Delete the Server Бриши сервер
Delete these File from the Database? Избрисати ове датотеке из базе?
Delete these passwords? Избриши ове лозинке?
Delete these Records? Избриши ове записе?
Delete this Filter Entry? Избриши ову ставку?
Description Опис
Destination Folder Циљна фасцикла
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Немогућ приступ „Посредник Интернет Сервиса“. Проверити подешавање и покушати поново.
Dirty Rotten Spammers Досадни спамери
Disable Enabled Groups Онемогући омогућене групе
Disable Enabled Servers Онемогући омогућене сервере
Disable one or more Servers Онемогући један или више сервера
Disable/Enable the Signature Cache Онемогући/Омогући кеш потписа
Disabled Угашено
Display Age Датум пок.
Display all Files and hide old ones Прикажи све дат. и сакриј Читане
Display all of the posts for this group Покажи све артикле ове групе
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Прикажи и ажурирај ове групе
Прикажи и ажурирај ове групе
Display Connection details Покажи детаље везе
Display only unread/un-downloaded Files Прикажи само нечитане/непреузете датотеке
Display program information, version number and copyright
About
Покаши инфо програма, верзију и права
О...
Display Settings Поставке приказа
Display Statistics about a specific Post Покажи статистике посебног артикла
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Прикажи прозор поставке групе
Прикажи прозор поставке групе
Display these Groups
Display these Groups
Прикажи ове групе
Прикажи ове групе
Download all headers? Преузми сва заглавља?
Download all posts currently visible in the post list. Преузми све видљиве артикле са списка.
Download all posts from this poster. Преузми све артикле овог пошиљаоца.
Download all posts in this Group Преузми све артикле ове групе
Download All Posts Преузми све артикле
Download and assemble Incomplete Files Преузми и састави незавршене датотеке
Download Descriptions: Описи преузимање:
Download Failed Преузимање неуспешно
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Преузми групе са активних сервера
Преузми групе са активних сервера
Download History Хисторијат преузимања
Download just the subjects for faster searching Преузми само теме за брже претраживање
Download Next 1,000,000 Posts Преузми следећа 1 000 000 артикла
Download Next 10,000,000 Posts Преузми следећа 10 000 000 артикла
Download Next 100,000 Posts Преузми следећа 100 000 артикла
Download Next 1000 Records from the Server(s) Преузми следећа 1 000 рекорда са сервера
Download Next 5,000,000 Posts Преузми следећа 5 000 000 артикла
Download Next 50,000 Posts Преузми следећа 50 000 артикла
Download Path Not Set in options Путања преузимања није постављен
Download Path: Преузимање:
Download Paused Преузимање паузирано
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Преузми шифриран текст на диску.
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Преузми задња ажурирања групе
Преузми задња ажурирања групе
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Преузми у нову фасциклу именовану по субјекту
Преузми у нову фасциклу именовану по субјекту
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Преузми у нову фасциклу именовану по субјекту
Преузми у нову фасциклу именовану по субјекту
Download will bypass all Filters Преузимање ће заобићи све филтере
Download Преузми
Download: Преузми:
Downloaded Files Преузете датотеке
Downloaded Posts Преузети артикли
Downloaded Преузето
Downloaded: Преузето:
Downloading Files Преузимање
Downloading Posts Преузимање артикла
Downloading Преузимање
Downloads Преузимања
Duplicate File Дупле датотеке
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Едитуј уписане групе.
Отвори прозор групе
Edit the filters.
Open the Filters window
Едитуј филтере.
Отвори прозор филтере
Edit the Groups Едитуј групе
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Е-пошта празна - Треба нам е-пошта, макар била лажна
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Потврди пре крајног брисања артикла из списка артикла
Enable confirmation for Group List Sorting Потврди сортирање списка група
Enable confirmation of deletion from the Download List Потврди брсање из списка преузимања
Enable confirmation when sorting the Download list. Потврди сортирање списка преузимања.
Enable Disabled Groups Омогући онемогућене групе
Enable Disabled Servers Омогући онемогућене сервере
Enable Filters: Омогући филтере:
Enable one or more Servers Омогући један или више сервера
Enable or Disable the Filters Упали или угаси филтере
Enable the critical Error Pop-up window. Упали критични прозор грешке.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Упали приказ да је празан списка на учитавање без артикла
Enabled Упаљено
Enter Registration codes. Унети шифре регистровања.
Erase everything
Erase All
Бриши све
Бриши све
Erase the selection
Erase
Бриши одабрано
Бриши
Error Грешка
Execute external program Покрени спољни програм
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Прошири/склопи датотеке
Прошири/склопи датотеке
Expand docked window Прошири ућвршћен прозор
Expand Search Results... Пропири резултате претраге...
Export Images to a Disk files. Изнеси слике у датотеке на диску.
Export the selected posts to a text file Изнеси одабране артикле у текст датотеку
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Омаши EXE/RAR датотеке које имају EXE датотеке
Fail Passworded RARs inside downloaded RARs. This is almost always Spam. Омаши RAR са лозинкама у преузетих RAR. Најчешће је Спам.
Fail RAR files that need Passwords Омаши RAR датотеке са лозинкама
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Омаши када има велике RAR унутра преузете RAR.
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Омаши WMV/ASF датотеке и RAR који имају WMV/ASF датотеке са лозинкама
Failed Files Погрешне датотеке
Failed Posts Погрешне артикле
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Не може се додати шаблон за тај низ у филтеру.
Проверите да је шаблон, који желите да употребите, добар.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Не може дас е нађе или креира фасцикла податка
Одабрити другу/креирати нову
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Не може се наћи или креирати фасцикла преузимања
ниједна датотеке се не може преузети ако се ово не поправи са променом фасцикле
или креацијом фасцикле за преузимање.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Погрешно отварање датотеке групе. Преузети групе.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Погрешно покретање преузимања
У ручном моду, свака група мора бити посебно одабрана за преузимање.
Или пречи у Ауто моду и стиснути Иди или дупли клик
на име групе за преузимање.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Преузимање се не може покренути.

Нема групе у списку група.
Кликнути дугме „Групе“ и одабрати макар једну групу.
February Фебруар
File Descriptions Описи датотеке
File Exists! Overwrite? Датотека постоји! Препиши?
File Type: Тип датотеке:
Filename Accept Име прихвачено
Filename Options Опције имена
Filename Reject Име одбачено
Filename: Датотека:
Files Found: Ненађено:
Files List Датотеке
Files Needed: Потребне датотеке:
Files! Датотеке!
Files Датотеке
Files: Датотеке:
Fill Server Допунски сервер
Fill Server: Допунски сервер:
Filter Accept: Прихватање:
Filter out files that aren't new Не покажи дат. које нису нове
Filter Profile not Found - Search Aborted Профил није нађен - Претрага зауставњена
Filter Profile Профил филтера
Filter Profile: Филтер:
Filter Profiles can't start with a number Филтер не може да почне са бројом
Filter Profiles require a name Филтеру је потребно име
Filter Reject: Одбијање:
Filters Филтери
Find RAR files in current post list Нађи РАР датотеке у садашњом списку
Find: Нађи:
Firewall: Штит:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Фасцикли је потребо слово или UNC путању
Font Colors for the Lists Боје фонта за спискове
Free space available in the Data|Download folders Слободно у фасцикле података|Презимања
Free Space: Слободно:
Fri Пет
FROM Date must be less than TO Date ОД датум треба бити мањи од ДО датума
From Field Поље Од
From: Од:
Full Speed Пуна брзина
Global Filter Can't be Deleted Глобални филтер не може да се избрише
Group Added Date Датум додавања групе
Group already Exists. Need to choose a different name Група већ постоји. Треба да се одабере друго име
Group Field is Empty - Please try again","Warning Група је празна - Поновити","Пажња
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Група групних имена треба имати макаар 2 карактера (не размак)
Group Група
Group: Група:
Groups (0) Групе (0)
Groups List Групе
Groups Групе
Growl Server Registration Complete Регистрација Growl сервера завршена
Header Download Failed - No master/active servers Погрешно преузимање заглавља-Нема активног сервера
Hide docked window Сакриј ућвршћен прозор
Hide Files with more Cross-posts than setting. Сакриј датотеке са више „Crossposts“ него параметар.
Hide Old Сакриј Читано
Hide/Show the main toolbar Сакриј/покажи главну траку
Hours Сати
Icon Legend Легенда икона
Idle/New Чека/Ново
Idle/Old Чека/Старо
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database База слика
Import and image from ZIP of CBZ files Унеси слику са ЗИП или ЦБЗ датотеке
Import Group Data from Newsbin 5.XX Увоз података групе из Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Унети датотеке потписа верзија 4
Incomplete. Missing information needed for download Непотпуно. Недостају информације за преузимање
Insert Clipboard contents
Paste
Унеси садржај Оставе
Прилепи
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Инсталација је погрешна-Скинути и поново инсталирати

Internet Search Интернет претрага
Invalid Regular Expression in Filter Погрешна регуларна експресија у филтер
Invalid Search String Погрешна претрага
January Јануар
Job: Рад:
July Јул
June Јун
Kill all connection that are currently outstanding. Убиј везе које чекају.
Kill Selected Connection. Убиј одабрану везу.
Kill the Current Download Убиј актуелно преузимање
Kill the Download. Убиј преузимање.
Last Command Задња команда
Last Response Задњи одговор
Last Updated: Задње ажурирање:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Огранићи поправку, што остави један процесор слободан
List of Current downloads Списак актуелних преузимања
List of Failed downloads Списак погрешна преузимања
List of News servers that have been entered into Newsbin Списак сервера унета у Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Списак група где можда желите да преузимате.
List of Status messages Списак статусних порука
Load A folder's worth of Saved downloads Унеси фасциклу са преузете артикле
Load all posts bypassing any age filters Учитај све артикле заобилазећи филтере старости
Load an Image Database Учитај базу слика
Load Newer files into the list. Учитај новије датотеке у списку.
Load NZB files...
Load NZB
Учитај НЗБ датотеке...
Унос НЗБ
Load NZB... Учитај НЗБ...
Load Older files into the list. Учитај Читане датотеке у списку.
Load Ranges of posts Учитај опсег артикла
Load the download List from disk Учитај списак преузимања са диска
Load the Download list Учитај списак преузимања
Lock the display to prevent accidential changes Блокирај изглед
Logging Дневник
Logs: Дневници:
Main Toolbar Главна трака
Make selected posts Old Маркирај одабране артикле Читане
March Март
Mark all post Old? Маркирај артикал као Читан?
Mark all posts Old. Маркирај све артикле као Читане.
Mark all posts Old? Маркирај све Читано?
Mark post as Deleted Маркирај артикал као избрисан
Mark Posts New... Постави артикле као нове...
Mark Posts Old... Постави артикле као Читане...
Mark Selected posts "new" Маркирај одабране „ново“
Master Server Газда сервер
Master/Slave Газда/Роб
Max Size Макс вел.
Maximum size must be larger then Minimum size to search Накс величина треба бити већа од минималне
Maximum size of displayed file. Макс величина показаних датотека.
May Мај
Message-Id ИД-поруке
Min Size Мин вел.
Minimum size of displayed file. Мин величина показаних датотека.
Mon Пон
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Задње
Премести ставку на задње
Move Down
Move Item Down one line
На доле
Премести ставку на доле
Move File(s) to another folder Премести датотеке у другу фасциклу
Move Files Премести датотеке
Move Marked Files? Премести маркирано?
Move One Line Down Доле за једно
Move Top
Move Item to the Top
Прво
Премести ставку као прву
Move Up
Move Item Up one line
На горе
Премести ставку на горе
Move Up one Line Горе за једно
Must select some files to save to NZB Треба да се одабере нешто да се сачува НЗБ
NA for NZBs NA за NZB's
Name field is Empty - Please add some kind of Name Име је празно - имети неко име
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI (*.nbi)|*.nbi|Све (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Треба да се одабере сервер за слање - Поновити
Need to pick an active server - Please try again. Треба да се одабере активан сервер - Поновити.
Need to select an item to modify. Треба да се одабере ставка за промену
Network Мрежа
New Category... Нова категорија...
New Posts Нове артикле
New Records Нови записи
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin није сервер вести.

Ићи на http://www.usenettools.net/ за информације о серверу
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin паузиран - Недовољно места у фасцикли
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Паузиран - Низак простор на диску за преузимање
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Опције Newsbin Pro-а
Отвори опције
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin датотеке (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin документ
No active groups selected to Process Активна група није одабрана за рад
No Destination filename set Име циља није псотављен
No group name found during add group Име групе није нађено у току додавања
No groups selected Група неодабрана
No PAR data so no PAR status is currently available Нема ПАР податке, тако да ПАР статус није доступан
No Posts Selected - Can't find Author Артикал није одабран - Не може да се нађе аутор
None Без
Normal Server Нормални сервер
Normal Нормално
Notification Messages Нотификације
Notification Options Опције нотификације
Notification Types Тип нотификације
November Новембар
NZB Email Settings Параметри НЗБ е-пошта
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| НЗБ дат (*.nzb)|*.nzb|Све (*.*)|*.*||
NZB Options Опције НЗБ-а
NZB Watch Folder Фас. надгледања НЗБ-а
NZB Watch Path Пут. надгледања НЗБ-а
October Октобар
Old Posts Читане артикле
Only display files that match this filter Покажи само датотеке које одговарају филтеру
Only display Newer Posts Покажи само мовије артикле
Only show the filename part of the subject Покажи само име датотеке
Open Another Configuration Отвори другу конфигурацију
Open Groups Display
Open Groups Display
Отвори групе
Отвори прозор групе
Open the Filter Options Отвори опције филтера
Open the folder where the UnRARed files go. Отвори фасциклу где иду издвојене датотеке.
Open the folder where this file is. Отвори фасциклу где је ова датотеке.
Open the Options Dialog Отвара дијалог опције
Open the Search Window
Open the Search Window
Отвори претрагу
Отвори прозор претраге
Open the Server Options Отвори опције сервера
Open this document Отвори овај докуменат
Open up a window to the files folder Отвори прозор са фасциклом датотека
Open Window to register key. Отвори прозор регистра.
Option Опција
Options Опције
Options: Опције:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Препиши, преименуј, пуни са ђубретом па избриши
Par Files: Пар датотеке:
PAR Records ПАР записи
Par Set Size: Пар величина:
Partial Download Делимићно преузимање
Path Item Definitions Дефиниције путање ставке
Pause download
Pause the selected Download
Паузирај преузимање
Паузирај одабрано преузимање
Pause Download during UnRAR/Repair Паузирај преузимања док се одваја/поправља
Pause the download list.
Pause the Download
Паузирај списак преузимања.
Паузирај преузуимање
Pause the Download Паузирај преузимање
Pause the marked download Паузирати одабрано преузимање
Pause Пауза
Paused Пауза
Performance Перформансе
Permanantly Delete these Posts from Storage? Дефинитивно избрисати ове артикле са стоваришта?
Permanently delete this poster? Заувек избриши овај пошаљивац?
Pick Folder to UnRAR to Одабрати фасциклу за издвој
Pick the Download Folder Узми фасциклу преузимања
Pick the Font to use with this control Фонт за употребу са овом контролом
Pick the NZB Autoload Path Узми путању ауто уноса НЗБ-а
Pick the NZB Download Folder Узми фасциклу ауто уноса НЗБ-а
Place Holder Држач места
Position: Смештај:
Post a message to up to 3 groups. Пиши поруку до 3 групе.
Post Count Бр артикла
Post Filename Име датотеке артикла
Post list that the user can copy new entries into for later processing Списак артикла где корисник може да копира нове улазе за каснији рад
Post Properties Поставке артикла
Post to Selected Groups Пошаљи одбраним групама
Post/File is Filtered Артикал/Датотека је филтрирано
Poster Filtered Филтрирани пошиљаоци
Poster Settings Подешавања артикла
Preparing Posted Files... Спремање дато слане...
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Проблем при приступу сервера Тражења. Контактирати техничку подршку.
Processing Priority Приоритет рада
Progress: Напредак:
Prompt when Exit is attempted. Питај када се излази.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Очисти записе са диска на подешавање „Старост показивања“.
Purge the Stored records from the disk Очисти записе са диска
Purge to MDA is already in Progress Чишчење на МСП већ у току
Purging the Groups... Чишћење групе...
Purging to Display Age... Чишћење на старост показивања...
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Постави сервере као за попуњавање - Користи овај сервер ако остали нјису успели
Put servers into Master mode - Enable header download Постави сервер као главни - Упали преузимање заглавља
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Постави сервер као нормалан - Увек преузимати са сервера
Put servers into Slave mode - Disable header download Постави сервер као роб - Угаси преузимање заглавља
Quality Квалитет
Queued for Download У ред за преузимање
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Брз издвој: Овај тип не може да се декодира
Quick UnRAR: No filename found Брз издвој: Дат није нађена
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Затвори програм; питај за сачувавање
Излаз
RAR Passwords РАР лозинке
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE за филтрирање НЗБ датотека није добро
Read Posts Читај артикле
Read the text of the post Читај текст артикла
Ready Спремно
Really Delete Group(s)? Ставно избрисати групе?
Really Delete Server(s)? Стварно избрисати сервере?
Really Purge Stored Records? Стварно очистити записе?
Really Reset the Group to use Download Age again? Стварно рисетовати групу за поновну употребу Преузми датум?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Умањи број процеса који су потребни за одвој
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Обнови списак
Уклони датотеке које не постоје више на диску
Reject! Одбијено!
Reload from Disk. Поново учитај са диска.
Reload Group data Поново учитај податке групе
Reload the DB from disk Учитај базу са диска
Remote Control Удаљена контрола
Remove Files from List Уклони датотеке са списка
Remove from Download List Скини са списка преузимања
Remove Poster from Lockout List Скини пошиљаоца са списка блокирања
Remove Posts from List Скини артикле са списка
Rename Failed, Probably the destination file already exists Неуспешно преименовање, вероватно циљ већ постоји
Rename File Преименуј датотеке
Rename File. Преименуј датотеку.
Rename this item Преименуј ставку
Repair Blocks Поправка
Reply to an existing post Одговори на постојећи артикал
Rescan Folders Опет скенирај фасцикле
Rescan the folder for missing files Скенирај фасциклу за изгубљене фасцикле
Reset counter to download headers from FTR setting Избриши бројач за преузимање заглавља са ФТР подешавањем
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Избриши бројач тако да ће ФТР бити коришћен за поновно преузимање са групе.
Reset the download counters. Избриши мерач преузимања.
Restore the window to visible Врати прозор као видљив
Resume download
Resume the selected Download
Настави преузимање
Настави одабрано преузимање
Retry the Download
Retry the Download
Понови преузимање
Понови преузимање
RSS Feeds RSS изворе
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Покрени QuickPAR
Покрени QuickPAR за пробу датотека
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Покрени подразумеван прегледач за ову дат
Покрени подразумеван прегледач за ову дат
Run the Edit Groups Dialog Покрени дијалог едитирања група
Run the file with the default viewer Покрени датотеку са иницијалним прегледачем
Running Ради
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Пример дат
Издвоји у покажи РАР садржај
Sat Суб
Save the active document with a new name
Save As
Сними активни докуменат у ново име
Сними као
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Сачувај подешавање
Сачувај подешавање
Save the download list so, it can be loaded later. Сними списак преузимања за каснији унос.
Save the selected post to disk. Сними одабран артикал на диск.
Scheduler Планер
Search for and UnRAR RAR files Тражи и издвоји РАР датотеке
Search for Downloaded Files in the file DB Тражи преузете датотеке у бази датотека
Search for Subjects or Poster Тражи субјекат или пошиљаоц
Search In Groups/Topic Тражи у групе/Тему
Search Mode Мод тражења
Search Warning Пажња претраге
Search Тражи
Secure server/connection Failed. Безбедан сервер/веза неуспешно.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Безбедан сервер/веза. Шифроване „SSL“ везе урађене на серверу
Security Options Сигурносне опције
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Одабери профил са тражења - Тражење поништено
Select a Filter Profile Одабрати профил
Select a folder to scan for files Одабери фасциклу за скенирање за датотеке
Select all Items Одабери све
Select all Posts. Одабери све артикле.
Select Automatic Download Mode. Одабери аутоматски рад преузимања.
Select Manual Mode Одабери ручни мод
Select which groups to search for content. No selection means all groups Одабрати групу за претрагу. Без одабирања знаћи све групе
Selected Data count and size Одабраних података и величина
September Септембар
Server Name: Име сервера:
Server Options Опције сервера
Server port is Required - default is 119 Порт је потребан - иницијално је 119
Servers Сервери
Servers: Сервери:
Set the Per group download path Постави пут преузимања по групи
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Постављање "Иницијални дан" као нула је лоша идеја - Прекорачење је угашено
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Постављање НЗБ аутоуноса за скенирање путању презинања је ЛОША идеја.

Може да доведе високо коришћење процесора.
Setup Подешавање
Show All Files Покажи све датотеке
Show All Posts Покажи све артикле
Show Filenames only Покажи само име дат.
Show Filenames: Само имена:
Show Filtered Posts Покажи филтритане артикле
Show Grid Lines Покажи линије
Show Help File Покажи помоћну датотеку
Show Incomplete Files Покажи непотпуне датотеке
Show Incompletes Покажи непотпуне
Show New Posts Покажи нове артикле
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Покажи или сакриј главну контролну траку
Смени главну траку
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Покажи или сакриј системску траку
Смени системску траку
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Покажи или сакриј траку сличица
Смени сличице
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Покажи или сакриј алатну траку
Смени алатну траку
Show PAR/NFO Са ПАР/НФО
Show Special... Покажи специјално...
Show the best guess at the filenames in the post. Покажи највероватније име датотеке артикла.
Show the smaller tool bar. Покажи малу алатну траку.
Show/Disable the MOTD window Покажи/Сакриј МОТД прозор
Size of data waiting to download in the download list Величина податке које чекају да се преузму
Size: Величина:
Slave Server Роб сервер
Slow Споро
Sort Groups List? Сортирати списак групе?
Sort the entire Download list? Сортирати цео списак преузимања?
Sort the entire Failed list? Сортирати цео списак погрешних?
Sort the entire Wish list? Сортирати цео списак жеља?
Spam Filter Settings Подешавања Спама
Spam Filters Филтери спама
Specify a filter profile for a group Унети филтер за групу
Speed (Bps): Брзина (Бпс):
Speed Limited Брзина ограничена
Speed Progress Брзина напредка
Speed: Брзина:
SSL Disabled ССЛ угашено
SSL Enabled ССЛ упаљено
SSL Enabled/Disabled: ССЛ упаљено/угашено
State: Статус:
Status Статус
Status: Статус:
Stop Search Processing Заустави претрагу
Subject Accept Субјекат прихвачен
Subject Field Поље субјекат
Subject is Empty - Please try again Субјекат је празан - поновити
Subject Reject Субјекат одбачен
Subject: Субјекат:
Sun Нед
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Врати на предходно прозорско окно
Предходно окно
Switch between Full and Reduced speed Пребацу успорену/нормалну брзину
Switch between Pause and Run Пребаци пауза/ради
Switch between Scheduler Modes Пребаци мод планера
Switch to the next window pane
Next Pane
Прећи на следеце прозорско окно
Следеће окно
Switches Прекидачи
Tab: Језичак:
Tabbed Window Прилепљен прозор
Takes you to a form where you can request tech support Ићи на формулар за тражење техничке помоћи
Test files if they have PAR files Тестирај датотеке ако имају ПАР датотеке
Test NZB... Тестирај НЗБ...
The cleaned up filename of the loaded NZB Чисто име учитаног НЗБ-а
The current date Тренутни датум
The current From address of the poster Тренута адреса „Од“ пошиљаоца
The current month Тренутни месец
The current year Тренутна година
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Датотека се листом групе није доступна.
\tКликнути дугме „Преузми листу групе са сервера“.
The group or Topic if a group of groups is loaded Група или тема ако је група од група учитана
The last path segment of the NZB File path Последњи део путање од путање НЗБ датотеке
The name is too short. It must be 2 letters or more. Име прекратко. Треба да има најмање 2 слова.
The news servers for some popular ISP. Сервери неколико познатих посредника интернета.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Родитељска група ове групе ако је угрпи група
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Нема активних сервера. Треба да или додати сервер или проверити да макар један сервер је маркинран пре преузимање.
Thumbnails Сличице
Thur Чет
Time to finish current downloads Време да се заврше актуелна преузимања
Too Big Превелико
Too Small Премало
Top Врх
Total Збир
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Пробај да комбинујеш артикле које Newsbin Pro није сам урадио.
Try to Find a news server Пробај налажење сервера
Tue Уто
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Не може да се дода ставку на блокирање пошиљаоца
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Не може да се постави путања преузимања - Проверити подешавање путање
Unable to create or access the temp folder Не може да се креира/приступи повренену фасциклу
Unable to Delete Server - Server not found Не може се избрисати сервер - сервер није нађен
Unable to load the Filters file Не може да се учита дат. филтера
Unable to open file to save groups Не може се отворити датотека за сачување група
Unable to Register with Growl Server Неуспешна регистрација са Growl сервером
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Не може да се користи Прегледач за додатотеку грешке:
Undo the last action
Undo
Анулирај задњу акцију
Врати
UnRAR Failed: RAR file needs Password Издвој погрешан: РАР је потребна лозинка
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Издвој
Издвоји актуелни скуп датотека
UnRAR Path is not set in the Options Путања издвоја није постављена
UnRAR Path: Путања издвоја:
UnRAR the files to a new folder Издвоји дато. у новој фасцикли
UsenetSearch Претрага Usenet
Verbose Прићљиво
Video Resolution extracted from the subject Екстрактована резолуција видео из субјекта
View List Icon Legend Видети значење икона
View Message of the Day Види поруку дана
View Thumbnails Види сличице
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Пажза - прекорачење заглавља > 5000 није нормално. Успорава ће преузимање заглавља
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Неуспешно читање НЗБ датотеке. Вероватно је покварена
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Неуспешно читање НЗБ датотеке. Вероватно је покварена: %s
Warning Пажња
Watch List Name Име списка надгледања
Watch list Status Статус списка надгледања
Watch List Списак надгледања
Web page that describes how to Use newsbin Лист где је описано како да се користи Newsbin
Wed Пет
What the Path Symbols mean Шта знаће симболи путање
When Files are Repaired На поправке датотеке
When Files are UnRARed На издвој датотеке
When Login is Enabled - Username is required Када је пријава омогућена-Корисник је потребан
When Newsbin Exits На излаз Newsbin-а
When Newsbin report Errors Када Newsbin извести грешке
When Newsbin Starts На покретање Newsbin-а
Window Positions Смештај прозора
Wish List Списак жеља
Write Downloaded files with No memory buffering Пиши преузете датотеке без стављање у меморији
You need to Enter a server name or address Унети име сервера или адресу
You've selected more than 40 items to read. Continue? Одабрали сте више од 40 ставке за читање. Наставити?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Serbian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Serbian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Serbian
Display Data Rate Покажи рејт података
Display Disk Free Space Покажи слободан простор

DLGINIT Entry 4

English Serbian
None Без
12 Hours, 12 сати,
1 Days 1 дан
2 Days 2 дана
3 Days 3 дана
4 Days 4 дана
5 Days 5 дана
10 Days 10 дана
15 Days 15 дана
20 Days 20 дана

DLGINIT Entry 5

English Serbian
None Без
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 Г
5 G 5 Г
10 G 10 Г

DLGINIT Entry 6

English Serbian
Sleep Спавање
Hibernate Хибернација
Shutdown Гашење

DLGINIT Entry 7

English Serbian
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Без лозинке)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Опциона лозинка)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 8

English Serbian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS ХТТП/ХТТПС

DLGINIT Entry 9

English Serbian
Update Every 1 secs Ажурирај сваки секунд
Update Every 5 secs Ажурирај свака 5 секунда
Update Every 30 secs Ажурирај свака 30 секунда
Update Every 60 secs Ажурирај сваки минут
Personal tools