Serbian 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Serbian
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Када је група ажурирана, можете урадити дупли-клик на њу за преглед постова.
Download Paused Warning Преузимање паузирано
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Регистровани сте корисник Newsbin Pro-а, али имате стари код.
(Optional) (Опционално)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Ја и Dex вас много волимо!
- Доживотна ажурирања
- Приоритет подршке
- Приступ бета програму
-То уживање што сте у реду са светом.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - Најважније подешавање је „Први записи (ФТП)“ који каже колико записа да се учитају при првом посећивању групе.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - За ажурирање свих група, кликнути на дугме „Ажурирај“ (икона са громом)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - За преглед постова при преузимању, дупло кликните групу, али можда треба да урадите „Освежи“
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Користи Помоћ/Помоћ за учење коришћење Newsbin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Користи Помоћ/Почетнићки водич за туторијал
-- Contacting our web site. -- Ићи на наш интернет лист.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Слање копије регистровања сајту
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Сајт оверава кључ, па шаље нов који је сачуван на вашем рачунару
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Ажурирање кључа Лист 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Ажурирање кључа Лист 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Ажурирање кључа
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Кликни дугме за завршавање ажурирања.
Нови кључ је видљив на помоћни мени испод
дијалога Региструј ажурирање кључа

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Описне датотеке сачувају опис преузете датотеке у
датотеци „Descript.ion“ у фасцикли за преузимање

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Зар није ово досадно?

Ако сте регистровани, нећете више бити досађени.

Регистровање онеспособљава овај прозор.
About Newsbin Pro О Newsbin Pro-у
Accept Filter Прихвати филтер
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Додај префикс путању-Декодирај у фасцикли именовану по извору
Add each filename to the log file. Додај име сваке датотеке у извештај.
Add Files... Додај датотеке...
Add Filters... Филтери...
Add Group Name to Download Folder Додај име групе у фасцикли преузимања
Add group... Додај групу...
Add Groups Додај групе
Add Groups... Групе...
Add New Server Додај сервер
Add NZB Filename to Download Folder Додај НЗБ име у фасцикли преузимања
Add NZB Folder to Download Folder Додај НЗБ фасциклу у фсацикли преузимања
Add Password Додај лозинку
Add Server Додај сервер
Add Subject to filenames under Додај тему датотеци испод
Add Додај
Add/Remove Selected Groups Додај/Скини одабране групе
Advanced Options Напредне опције
Age Filter: Старост:
Age: Стар.
Apply Примени
Attach file summary information to the file. Додај резиме информација на датотеку.
Authentication Required Потребно оверавање
Authentication Status Статус оверавања
Auto Rename: Ауто преименуј:
Auto-Mark Old: Ауто-Маркирај старо:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Гашење у току. Стиснути „Поништи“ да Newsbin остане отворен
Auto-Shutdown Warning Пажња гашења
Auto-Shutdown Ауто-Гашење
Autoload NZB Path: Пут ауто-уноса НЗБ-а:
Automatic download for Double-clicked NZB's Ауто преузимање на дупли клик НЗБ-а
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Аутоматско преузимање. Додај све нове постове за преузимање.
Automatic Update Modes Аутоматско ажурирање
Automatically Decode Complete Files: Ауто декодирај завршене датотеке:
Autorar Properties Ставке „АутоРАР“-а
Background Позадина
Basic Settings Базична подешавања
Beta Deactivated Бета неактивирано
Binaries Бинарно
Blocks Missing: Недостаје:
Blocks Needed: Потребни блокови:
Bottom Дно
Browse Бирај
Browse... Тражи...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Иницијално, Newsbin ће декодирати у фасцикли где су изворне датотеке
Bypass size filters for some files Заобићи величину за неке датотеке
Bytes Бајта
Cancel Search Поништи претрагу
Cancel Поништи
Change Password Промени лозинку
Characters long Карактера
Check1 Провери1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Бриши НЗБ пут. Уклони екстра са НЗБ имена
Clear Password Избриши лозинку
Clear Results Бриши резултате
Clear Бриши
Clear: Бриши:
Click here to Purchase NEW Key Кликнути овде за куповину НОВОГ кључа
Click the button to finish the upgrade. Кликнути дугме за завршавање ажурирања.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Кликнути дугме за завршавање ажурирања.

Требате да поново покренете Newsbin
После инсталације новог кључа
Click To Finish Registration Кликнути за завршавање регистрације
Close Затвори
Code: Код:
Color: Боја:
Colors Боје
Compact View Компактно
Compact Компактно
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Компатибилни прегледачи као ACDSee ће показивати
ове описе са датотекама.
Connections: Везе:
Control Prompts Контрола питања
Controls detail of the log messages Подеси детаље поруке извежтаја
Copy Settings From Server: Копирај подешавања сервера:
Copy Style Rename: Стил копирања:
Copy to Clipboard Копирај у Оставу
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Копирајт(C)1995-2010 CMCE Inc. Сва права сачувана.
Critical Error Messages Критичне грешке
Crosspost Filter: Унакрсан пост:
D&&D/Load NZB to one Post List: Јединствен списак НЗБ-а:
Data Folder Фасцикла података
Days Old Старост
Days to download from a new group Дана преузимања за нову групу
Decode Folder: Пут дешифровања:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Првенство декодирања - Ниже мањи судар за рачунар, али спорије
Decode/Unpack Декодирај/Распакуј
Decoding RAR files. Декодирање РАР датотеке.
Default is 563 Иницијално је 563
Default port is 119 for News Иницијални порт је 119
Default Settings Врати Иницијално
Delete Emails with NZBs Бриши имејлове са НЗБ
Delete File Data older than N days old Избриши податци старији од „N“ дана
Delete From List Бриши из списка
Delete or leave the emails on the server Бриши/остави имејлове на серверу
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Бриши РАР и ПАР на успешно декодирање.
Delete RARs and PARs Бриши РАР и ПАР
Delete Server Бриши сервер
Delete Бриши
Details Детаљи
Different proxy's require different ports За више проксија је потребно више улаза
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Угаси „АутоПАР“ за ову групу - Не декодирај РАР датотеке
Disable AutoPAR Угаси АутоПАР
Disable XFeatures: Угаси XFeatures:
Display Age: Стар. показивања:
Display Group Mode: Мод показивања групе:
Display Name: Покажи име:
Display Switches Покажи прекидачи
Display Приказ
Distributed by DJI Interprises, LLC Дистрибуирао DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Сортирај колону игнорисањем дела RE:
Don't download Headers from this server Не преузми заглавља са овог сервера
Don't know yet Не знам још
Down Доле
Download a partial file to a folder under the download folder Преузми делимичну датотеку у фасциклу испод фасцикле преузимања
Download Age: Старост преузимања:
Download Double-Clicked NZB: Преузми на дупли клик НЗБ-а:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Име фасцикле од MP3 ID3 поља
Download Folder: Фасц. преузимања:
Download Groups List From Server Преузми списак група са сервера
Download if incomplete and more than: Преузми ако непотпуно и старије од:
Download List Sort: Списка преузимања:
Download PAR files as well as the normal files Преузми и ПАР као и нормалне датотеке
Download Settings Подешавања преузимања
Download to folder named for the watch list. Преузми у специфирану фасциклу за списак осматрања.
Duplicate Filename Settings Подешавања дуплих датотека
Edit Passwords Уреди лозинке
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Едитуј е-пошту пошиљаoца или дoдај нови текст за филтрирање поља пошиљаоца (нпр Webmaster)
Email (POP) Server Имејл ПОП сервер
Email (SMTP) Server: Имејл СМТП сервер:
Email Complete Downloads: Имејлирај завршена преузимања:
Email error messages Имејлирај поруке грешака
Email Errors: Имејл грешке:
Email Filenames and state Имејлирај имена и статус
Email From: Имејлирај од:
Email Notification Settings Имејл нотификација
Email Password: Имејл лозинка:
Email To: Имејлирај:
Email Username: Имејл корисник:
Enable Email Notifications Упали имејл нотификације
Enable File Descriptions Омогући опис датотеке
Enable Filters Омогући филтере
Enable Logging Омогући журнал
Enable Pop Scanning Упали поп скенирање
Enable Save Thumbnails Омогући сачувавање сличице
Enable Schedular Упали планер
Enable Server Омогући сервер
Enable the error popup window Упали искачући прозор грешака
Enter Day Range: Опсег дана:
Error Popup: Прозор грешке:
Example NZB Filename Пример НЗБ имена
Execute File Покрени датотеку
Exit Newsbin when the download list empties Затвори Newsbin када је списак преузимања празан
Exit Processing Затварање
Favorite Posters Омињени пошиљаоци
File Count: Број датотека:
File Descripion Settings Подешавања описа датотеке
File Details Детаљи датотеке
File Display Date Range Опсег показивања датотека
File Extensions: Екстензије датотеке:
File Filters Филтери датотеке
File Size Величина
Filename Име
Filename: Име:
Filenames Modifications Промене имена
Fill Server: Допунски сервер:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Филтрирај мале групе (испод 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Филтрирај постови вечи од X Бајта
Filter out Posts smaller then X Bytes Филтрирај постови мањи од X Бајта
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Филтрирај постови старији од N Дана/Сати (Д/С)
Filter Posts with more than X crossposts Филтрирај постови са више од X кроспоста
Filter Profile: Филтер:
Filter Profiles Филтери
Filter Template: Шаблон филтера:
Filter: Филтер:
Filters that apply to this group Филтери за ову групу
Find Нађи
Find: Нађи:
Finished Install Инсталација завршена
Firewall Address: Адреса штита:
Firewall Options Опције штита
Firewall Password. Лозинка.
Firewall Password: Лозика:
Firewall Port: Порт:
Firewall Type: Тип:
Firewall Userid Идентификација
Firewall Username: Корисник:
First Name: Име:
Folder Mode: Рад фасцикле:
Folder Name Фасцикла
Force first PAR to TOP of download list Натерај први ПАР на врх листе преузимања
Force group Selection: Натерај одабир групе:
Forgot Your Password? Заборављена лозинка?
Free 24 Hour Trial! 24H пробе!
From: Од:
Full Speed after: Пуна брзина после:
Full Speed At: Цела брзина у:
Get Servers List Узми списак сервера
Giganews Access Check Провера Giganews приступа
Giganews Options Опције Giganews-а
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Giganews корисници требају само унети њихова имена
и лозинке. Ако имате више рачуна, можете
да касније додате још сервера.
Giganews Username and Password Setup Подешавање Giganews корисника и лозинке
Group Display Age: Старост групе:
Group Name Filters Филтер по имену
Group Options Опције групе
Group Properties Особине групе
Group(s): Групе:
Group: Група:
Groups List Sort: Списак група:
Header Compression: Компресија поглавља:
Header Overlap: Преклоп поглавља:
Help Помоћ
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Овде додајете иницијални сервер
Име ће бити нешто као „news.yourdomain.com“ или „10.1.1.119“
Hide Delete and tagging progress bars Сакри напредну траку брисања и „тага“
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Сакри датотеке којима сви делови нису доступни. (Онеспособљено у Компактом раду)
Hide Incompletes: Сакри незавршене:
Hide Old Сакри старо
Hide Progress: Сакри напредак:
Hide till Restart Сакри до ристарта
hours old сати старо
How many days worth of posts to download from an empty group Колико дана постова да се преузме са празне групе
How many posts to overlap Header downloads Колико поста да преклопе преузимање заглавља
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Колико често Newsbin ажурира групе (најмање 60 минута)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Како вам се свиђа? Провели смо око 2500 сата у
преписивању „класичног“ Newsbin-а.

Што да ми не помогнете мало?
Идите на http://www.newsbin.com за регистровање
и задње новости.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Како вам се свиђа проба? Региструјте се за:
I Agree Прихватам
Icon Legend Легенда иконе
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" ако име сервера почиње са „news:\\news.somedomain.com“ проверите да га смањите само на домен да би личило на „news.somedomain.com“
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Ако нећете то сада да урадите, можете одабрати групе кликнувши на „Групе“ са алатне траке.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Ако пратите екране, аутоматско ће мо ажурирати кљућ
са нашег сајта. Ажурирање неће неоважити стари кључ. Можете
покренути било коју верзију
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Ако региструјете са кредитном картицом, имате ОДМАХ ПРИСТУП
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Игнориши датотеке које одговарају списку осматрања али ван ограничене величине.
Image Modes Мод слика
Image Safe Table translation Превод сигурносне табле слике
Import Progress Напредак уноса
Importing Signature.dbm... Унос Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date У листи постова, покажи старост а не датум
Incomplete Handling Рукловање незавршена
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Иницијално подешавање је:

- Подешавање NNTP сервера.
- Одабирање макар једне групе
Install Initial Groups Инсталирај иницијалне групе
Install Initial Server Инсталирај иницијални сервер
Internet Search Options Опције интернет претраге
Introduction Увод
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Знајте да за за креирање сличица потребно доста процесора,
то успорава брзо преузимање
Key Upgrade Page 3 Ажурирање клуча Лист 3
Last Name: Презиме:
List Name: Име списка:
Load All Posts Учитај све постове
Load NZB... Унос НЗБ...
Load: Учитај:
Log : Извештај:
Log Date: Извеш. датума:
Log Errors. Грешке.
Log Errors: Грешке:
Log Filenames: Име датотеке:
Log Group: Журнал групе:
Log Headers Извеш. главу
Log Post Body: Тело поста:
Log Poster: Извеш. пошиљаоца:
Log Settings Подешавања журнала
Log Subject: Извеш. тему:
Log the entire non-Binary part of the post Извести целе не-бинарске делове поста
Log the headers for each post to the log file Додај поглавља сваког поста у извештај.
Low Quality Thumbnails: Низак квалитет сличица:
Manual Add Ручно додај
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Маркирати групе мишом или стрелицама. Стиснути Ентер или „Додај групе“. Може се исто користити дупли клик.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Маркирај постове као старе на унос (Као V4).
Max Post Size: Макс величина поста:
Max Posts: Макс поста:
Max Retries: Макс покушаја:
Max Size (k): Макс вел. (k):
Max Size: Макс вел.:
Maximum Connections to this Server Макс веза за сервер
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Макс број преузимања (0 = Увек)
Maximum File Size: Макс. величина:
Maximum X Resolution: Макс X резолуција:
Maximum Y Resolution: Макс Y резолуција:
Min Post Size: Мин величина поста:
Min Posts: Мин поста:
Min Size (k): Мин вел. (k):
Min Size: Мин вел.:
Minimize to Tray Смањи у систему
Minimize to Tray: Смањи у систему:
Minimum File Size: Мин. величина:
Minimum Size: Мин величина:
Minutes Минута
Misc Display Разно
Missing: Недостаје:
Move to Bottom Премести на дно
Move to Top Премести као први
MP3 Download Path Settings Подешавања MP3 преузимања
MP3 Folder Mode: Рад МП3 фасцикле:
MP3 Tag Usage: Употреба етикете:
Multi-Tab Mode: Мулти-језички:
Nag Window - Download Paused. Нерегистровано - Преузимање паузирано.
Name: Име:
Network Settings Подешавања мреже
Network Status Статус мреже
New Filter Name Ново име филтера
New Filter: Нов филтер:
New Server Нов сервер
New Username/Password Ново Име/Лозинка
New... Нов...
Newest Date: Новији датум:
Newsbin Message Of the Day Newsbin порука дана
Newsbin Options. Newsbin Опције.
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro може да сачува сличицу на диску за сваку ЈПГ слику
Можете унети где и како су сличице
сачуване на диску.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro-у је потребно мало подешавања. За напредна корисника, можете стиснути „Поништи“ за прскока ових дијалога.

За унос старог подешавања, Изаћи и урадити дупли-клик на NBI датотеку
Newsbin Security Password Сигурносна лозинка Newsbin-а
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Белешке:

Биће вам тражено да сачувате ово подешавање на излазу из Newsbin Pro-а
Можете додати још Сервера са дугметом „Сервери“
Можете преузети целу листу група са дугметом „Групе“ и одабирањем „Ажурирај групе“.
Number of thumbnails to display Сличице за приказ
NZB Autoload Settings Подешавања ауто-уноса НЗБ-а:
NZB Folder Modes Рад НЗБ фасцикла:
NZB Load Settings Подешавање уноса НЗБ-а
OK У реду
Ok У реду
Old Folder Picker: Стари избор фасцикле:
Oldest Date: Старији датум:
One time Record Conversion Комверзија података
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Покажи постове новији од „N“ дана за ову групу
Only use Server if no other server has the post. Користи сервер ако остали немају пост.
Open all groups into new Tabs Отвори групе у нов језичак
Open Containing Folder... Отвори садржајну фасциклу...
Open Data Folder Отвори фасциклу података
Open to Download Path: Отвори у путу преуз.:
Options... Опције...
Organization: Организација:
Override Decode Path: Препиши пут декодирања:
Overwrite Logs Files Препиши извештаје
Overwrite the log file for every run. Препиши извештај при сваком старту.
Password Лозинка:
Password: Лозинка:
Pause Пауза
Pick an Existing list or enter the name of a new list Одабрати списак или унети ново име
Pick Files Одабрати датотеке
Pictures Слике
Place Thumbnails In Another Folder Постави сличице у другу фасциклу
Plugin Capabilities: Способности додатка:
Plugin Control Контрола додатка
Pop Email NZB Downloading Имејл НЗБ преузимање
POP Username and Password Корисник и лозинка
Post Delete: Избриши пост:
Post Dialog Дијалог поста
Post Display Empty: Празан пост:
Post Filters Филтери постова
Post Now Постирај
Post Properties Особине постирања
Poster Text Текст поста
Potential Servers Потенцијални сервери
Prepend subject to Filename Додај тему датотеци
Prevent opening Newsbin from the tray Одбиј отварање Newsbin-а са треја
Prevent opening the Add Groups Window Одбиј додавање група
Prevent opening the Add Servers Window Одбиј додавање сервера
Prevent opening the Options Window Одбиј промене опција
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Рад слика (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Рад не стандардних датотека
Processing Options Опције рада
Profile: Профил:
Progress... Напредак...
Progressive JPG's Прогресивни ЈПГ
Prompt on Download list column sort Питај на сортирање списка преузимања
Prompt on Groups list column sort Питај на сортирање списка група
Prompt when permenantly deleting posts Питај на крајно брисање постова
Prompt when post list load, loads nothing Покажи на празан унос списка поста
Properties Особине
Properties... Особине...
Public Email: Е-пошта:
Purchase a Key Купи кључ
Purge Headers Очисти поглавља
Purging Groups... Очишћавање групе...
Put the Date: field into the description Постави поље Датум: у опис
Put the From: field into the description Постави поље Од: у опис
Put the Group into the description Убацити групу у опис
Put the Subject field into the description Постави поље тема у опис
Quick Decode Брзо декодирање
RAR Decode Password Needed Потребна лозинка за декодирање
RAR Finder Налазач РАР-а
RAR Passwords: РАР лозинке:
RAR/Master Splitter Decoder РАР/„Master Splitter“ декодер
Re-enter Password: Понови лозинку:
Read Chunk Читај комаде
Reassemble Састави
Records: Записи:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Умањи квалитет сличица за побољшање брзине.
Refresh the List. Обнови списак.
Refresh/Rescan Обнови/Скенирај
Register Newsbin Региструј Newsbin
Registration Code: Код регистрације:
Reject Filter Филтер одбијања
Rejected Posters Одбачени пошиљаоци
Reload Учитај
Reload: Учитај:
Rename the file if it already exists on disk Преименуј датотеку ако већ постоји
Repair Blocks: Поправљено:
Reply Одговори
Require a password to start Newsbin Потребна лозинка за покретање Newsbin-а
Requires Login Пријава
Reset Рисет
Resume Download after: Настави преузимање после:
Resume Настави
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Задржавање сервера. На користи сервер за постове старији од оволико дана
Retry Понови
Right click to Select new positions. Десни клик за одабирање нове позиције.
Save Failed List on Exit: „Погрешне“ на излаз:
Save File Summary: Сними резиме:
Save files in Folders named for the Newsgroup Сними у фасцикли именована као група
Save Files List on Exit: „Датотеке“ на излаз:
Save Picture files to a Database Сними датотеке слика у бази
Save Posts To... Сними Постове у...
Save to a unique Folder named for a Source file Сними у једну фасциклу именовану као изворна датотека
Save Сними
Scan Скен.
Screen Saver Disable: Искључи чувар екрана:
Search Age Стар претраге
Search in Groups: Тражи у рупе:
Search Options Опције претраге
Search Type Тип претраге
Search Username and Password Тражи корисника и лозинку
Search Тражи
Search... Тражи...
Search: Тражи:
Security Options Опције сигурности
Security Password Лозинка сигурности
Server Address: Адреса сервера:
Server Finder Налазач сервера
Server Name: Име сервера:
Server Options Опције сервера
Server Status: Статус сервера:
Server: Сервер:
Servers... Сервери...
Set Color Стави боју
Set SSL Port: Постави ССЛ улаз:
Short Filename Mode: Рад кратког имена:
Show All Покажи све
Show File Age: Старост дат.:
Show Filenames Покажи имена
Show Files Loading: Покажи учитавање датотека:
Show Files Newer than N Days Old Покажи датотеке новије од „N“ дана
Show Files Покажи датотеке
Show Filters Покажи филтере
Show Headers Покажи наслов
Show Incompletes Покажи незавршене
Show Message of the Day (MOTD) window on start Покажи поруку дана на покретање
Show MOTD on startup: Порука на стартовање:
Show New Покажи ново
Show NNTP Commands Покажи NNTP команде
Show PAR/NFO Покажи ПАР/НФО
Show PAR/NFO: Са ПАР/НФО:
Show Server Commands: Покажи команде сервера:
Size: Величина:
Slave Server Роб сервер
Slow Speed At: Спора брзина у:
Some Customized status text. Затварање NewsBin-а у току.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Неким серверима су потребна оверавања са корисничким именом и лозинком
Ако је потребна лозинка вашем серверу, означити кутијицу и попунити празнине.

Some non-standard servers require group selection Неки не стандардни сервери употребљавају одабрање групе
Some servers don't implement Xfeatures correctly Неки сервери на раде добро са Xfeatures
Some Topics: Неке теме:
Sort, Ignore RE: Сортирај без RE:
Speed Limit Off at this time Пуна брзина у ово време
Speed Limit On at this time Ограничена брзина у ово време
Speed Limit Ограничење
Speed Limiter Properties Својства ограничавање брзине
Speed Limiter Ограничавање брзине
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 прекорачи неке проблеме у Европи
Status Message Поруке статуса
Status Tab Logging: Статус извештај:
Stop Стоп
Storage Age: Стар. стоваришта:
Subject Filename Mode: Рад са темом:
Subject Тема
Subject: Тема:
Submit: Шаљи:
Swap Filter Размена филтера
TCP Port: ТЦП улаз:
Test (if PARS present) Тестирај (ако има ПАР)
Test Password Тестирај лозинку
Test Server Тестирај сервер
Text Текст
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Фасцикла података је где „Newsbin“ сачувава подашавање и податци преузимања:
The files to be UnRARed are requesting a password. За декомпресовање је потребна лозинка.
The key upgrade consists of: Ажурирање клуча састоји се од:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Ово су основна подешавања за рад Newsbin Pro-а.

Пут преузимања је тамо где су смештене преузете датотеке.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Опције контролишу извештај преузимања.
Иницијално, Newsbin Pro ништа не извештава. Кликнути „Омогући извештај“ за стартовање
извештавања и унети шта желите да известите.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Ова информација је криптована при сланја, тако да нико
не може да види ваше име.
This is what we intend to send to the web site Ево шта смо пробали да пошаљемо сајту
This path is Relative to the download path Пут је релативан на преносни пут
Thumbnail Count: Број сличица:
Thumbnail Path: Пут сличице:
ThumbNail Settings Подешавања сличице
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
За регистровање NewsbinPro-а треба да унесете код ТАЧНО како вам је
послан е-поштом. То значи да је боље да урадите копирај-прилепи
него да га ручно унесете.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
За коришћење UsenetServer сервиса, требате унети
Име и Лозинку који су вам дати на потпис
To: За:
Top Left Горе лево
Top Right Горе десно
Top Врх
Translating from Old ImageSafe format to New. Конвертирање из старог формата у новом.
Turn off speed Limit when screen saver activates Угаси ограничавање на стартовање чувара екрана
Up Горе
Update Groups when Newsbin starts Ажурирај групе на стартовање Newsbin-а
Update Interval(mins): Размак ажурирања:
Update When Started: Ажурирај на старт:
Update Ажурирај
Upgrade Ажурирај
Use "Per Group" Display Age Користи старост "По групи"
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Користи бинарни маркер да се нађе/одбаци дупликатне датотеке
Use Calender: Користи календар:
Use Chunks Folder: Фасцикла парчича:
Use Download Path Користи пут преузимања
Use Duplicate Detector: Детектор дупликата:
Use Europe: Европа:
Use Firewall Username/Password Користи Име/Лозинка штита
Use Header Download Age Користи старост преузимања заглавља
Use Image DB: Користи базу слика:
Use Limit Timers: Време:
Use Pause Timeout Користи тајмаут паузе
Use Profile Користи профил
Use Secure connections. The server must support this mode Употребити сигурне везе.
Use SMTP password (optional) Користи СМТП лозинку (необавезно)
Use Speed Limit Timeout: Користи тајмаут брзине:
Use SSL Упали SSL
Use SSLV2 : Користи SSLV2 :
Use the European Giganews Server Користи европски Giganews сервер
Use the old folder picker (tends to be faster) Стари избор фасцикле (обично брже)
Use Typical Retention Типично задржавање
UsenetSearch Error UsenetSearch Грешка
UsenetServer Password Page UsenetServer Лозинка
User Name: Име:
Username/Password Име/Лозинка
Username: Корисник:
Validate Оважи
Version: Верзија:
Watch List. Списак осматрања.
What's Next? Шта следеће?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename На дуплу датотеку, преименуј са Copy(X) of XXX. Други наћин користи број за преименовање
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab На додавање за преузимање, задржи ПАР у ПАР листу
When checked, the failed list is saved and restored on restart Ако унето, списак погрешних је сачуван и врачен на поркетање
When checked, the files list is saved and restored on restart Ако унето, списак датотека је сачувај и врачен на покретање
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin На брисање са језичка АутоПАР-а, користи отпад
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. На истовремени унос више НЗБ-а, унети их у један списак.
When loading posts, show them as they load. На учитавање постова, покажи их до се учитавајиу.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path На одабирање новог пута преузимања, покрени тражење у актуелном путу
X X
Xpost: Xпост:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY Подршка yEnc XZVER. Само AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Требате бити на вези за завршавање ажурирања
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. ТРЕБА да будете привезани на Интернет да би регистровање успело. Проверавамо Код и Име на нашем Веб сајту.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Поново покренути програм за омогућавање/онеспособљавање извештаја.
Промена информација извештаја има дејство одмах.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Завршили сте инсталацију Newsbin Pro-а! Сада можете да преузмете
податке са Usenet-а (ако сте додали важећи сервер и неке групе).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Ваш пробни период је завршен.
Newsbin че наставити преузимање, али свака два
минута ће се паузирати преузимање
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Ваш пробни период је завршен.
Биће пауза после сваке датотеке

Желимо да наставите са употребом, али и ми требамо да једемо.

MENU

English Serbian
&About Newsbin Pro... &О Newsbin Pro-у...
&Add to Download List\tCtrl+E &Додај за преузимање\tCtrl+E
&Close &Затвори
&Connections &Везе
&Delete Group\tDEL &Избриши групу\tDEL
&Delete Server\tDEL &Избриши сервер\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Преузми последње\tCtrl+G
&File &Датотека
&Filters... &Филтери...
&Help &Помоћ
&Load NZB's... &Унос НЗБ-а...
&Options... &Опције...
&Reload &Обнови
&Remove from Download List\tDel &Скини са спискљ преузимања\tDel
&Remove from List\tDel &Скини са списка\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Сними Подешавање\tCtrl+S
&Servers... &Сервери...
&Thumbnails &Сличице
&Utilities &Алатке
&View &Изглед
Add Group... Додај групу...
Add Server... Додај сервер...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Додај за &преузимање - Не филтрирај\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Додај у ПАР списку\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Састави незавршене
Assign a New Path... Одреди нов пут...
AutoPAR АутоПАР
Beginners Guide... Почетни водич...
Big Toolbar Велика трака
Bottom Дно
Button Only Toolbar Само трака са дугмада
Bypass Filters\tCtrl+Y Без филтера\tCtrl+Y
Clear Filter History Избриши хисторијат филтера
Clear List Избриши списак
Clear List Избриши списак
Clear Odometer Избриши мерач
Clear Window Избриши прозор
Close all Post Lists Затвори све спискове поста
Copy Images To... Копирај слике у...
Copy to CBZ file... Копирај у CBZ датотеку...
Copy to Clipboard Копирај у клипборду
Copy to Folder... Копирај у фасциклу...
Copy to Image Database... Копирај у бази слика...
Create N&ZB from Files... Креирај Н&ЗБ од датотека...
Create N&ZB from Posts... Креирај НЗБ са поста...
Decode/Unpack Декодирај/Распакуј
Delete All Posts Избриши све постове
Delete File(s)\tShift-DEL Избриши датотеке\tShift-DEL
Delete Item and Files Избриши ставке и датотеке
Delete Posts\tShift-DEL Избриши постове\tShift-DEL
Delete Stored Posts Избриши постове из складишта
Delete\tDEL Избриши\tDEL
Disa&ble Groups Онеспособи групе
Disable Server(s) Онеспособи сервер
Discussion/Help Forum... Форум Дискусија/Помоћа...
Download 10,000,000 Older Posts. Преузми задња 10 000 000 поста
Download 100,000 Older Posts Преузми задње 100 000 поста
Download 5,000,000 Older Posts. Преузми задње 5 000 000 поста.
Download 50,000 Older Posts Преузми задње 50 000 поста
Download 500,000 Older Posts Преузми задње 500 000 поста
Download All Headers Преузми сва заглавља
Download All Posts from Poster Преузми све постове пошиљаоца
Download Special... Специјално преузимање...
Download Speed Limit Ограничи преузимање
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Преузми у постојећу фасциклу...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Преузми у фасциклу именовану са Насловом
Download To Folder... Преузми у фасциклу...
Download To New Folder...\tCtrl+N Преузми у нову фасциклу...\tCtrl+N
Dummy Лажно
E&xit Излаз
Enable &Groups Омогући групе
Enable Server(s) Омогући групе
Export to Text File... Изнети ка текстуалној датотеци...
Fill Пуни
Frequently Asked Questions (FAQ)... Честа питања (ЧЕП)...
Groups Групе
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database База слике
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Унос са ЗИП,ЦБЗ,РАР,ЦБР
Jpeg Library „Jpeg“ библиотека
Kill All Connections Убиј све везе
Kill Connection Убиј везу
Limit Speed Ограничи брзину
Lockout &Poster\tCtrl+P Блокирај &пошиљаоца\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Блокирај пошиљаоца &кључом\tCtrl+W
Lockout Poster Блокирај пошиљаоца
Looking for your Server?... Тражите ваш сервер?...
Mark All Old Маркирај све старо
Mark All Read Маркирај све прочитано
Mark Posts New аркирај пост као нов
Mark Posts Old\tDel Маркирај пост као стар\tDel
Master Газда
Move Down\tCtrl-Down На доле\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Задњи\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Премести у ПАР списку\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Први\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up На горе\tCtrl-Up
New Decode Path... Нова путања декодирања...
New Folder... Нова фасцикла...
New Group Folder... Нова фасцикла групе...
Not Fill Не пуњено
Open Decode Folder... Отвори циљну фасциклу...
Open Download Folder... Отвори фасциклу преузимања...
Open Folder... Отвори фасциклу...
Pause Download Паузирај преузимање
Pause Пауза
Post Storage Складиште поста
Post to Group... Пиши у групу...
Posts Постови
Properties... Поставке...
Properties\tCtrl+I Особине\tCtrl+I
Purge to Display Age Очисти на старост показивања
Purge to global MPA Очисти према глобалном МСП
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Брзо декодирање/Пример (МС/РАР)
QuickDecode/Sample... БрзоДекодирање/Пример...
Read Post &Body\tCtrl+R Читај тело поста\tCtrl+R
Refresh PAR Set Обнови ПАР скуп
Register Newsbin... Региструј Newsbin...
Register/Update Key... Региструј/Ажурирај кључ...
Remove from Download\tCtrl-D Скини са преузимања\tCtrl-D
Rename File Преименуј датотеку
Rename Преименуј
Reply to Group... Одговири у групу...
Reply to Post... Одговори на пост...
Reset Download Count Рисет бројач преузимања
Restore Врати
Resume Download Настави преузимање
Retry Download Понови преузимање
Save Configuration &As... Сними Подешавање &као...
Save Files to Custom List... Сачувај датотеке у сопствени списак...
Save Сними
Searc&h Тражи
Search Тражи
Select All\tCtrl-A Одабери све\tCtrl-A
Server Options... Опције сервера...
Servers Сервери
Set Fill Server Mode Постави мод пуњења
Set Font... Постави фонт...
Set Slave Mode Постави роб
Show All Posts Покажи све постове
Show Filenames Покажи имена
Show Posts Special... Покажи специјалне постове...
Show Posts\tCtrl+L Покажи постове\tCtrl+L
Slave Роб
Small Toolbar Мала трака
Sqlite Database Library „Sqlite“ база
Status Bar Статусна трака
Tech Support Request... Потребна подршка...
Test Files... Тестирај датотеке...
Toggle Grid Lines Пребаци линије
Top Left Горе лево
Top Right Горе десно
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Декомпактирање резултата...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Деблокирај пошиљаоца\tCtrl+U
Update All Groups Ажурирај све групе
Update Ажурирај
Usenet Tools Web Site... Usenet алати...
View File\tCtrl+M Види датотеку\tCtrl+M
View Icon Legend... Види легенду иконе...
View the MOTD Archive... Архива поруке дана...

STRINGTABLE

English Serbian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Пажња - Ни један пост није учитан.

Ажурирати групу и/или проверити опсег датума
Ако већ нисте, требате да "Ажурирате" групу да се види њен садржај.
&Groups &Групе
&Posts &Постови
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tДатотека са листом група није доступна. Кликнути дугме „Преузми листу групе са сервера“.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Сајт где можете добити помоћ за Newsbin
Active: Активно:
Add a new Folder Додај фасциклу
Add a New Server Додај сервер
Add a poster keyword to filter on Додај шта дас е филтрира
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Неуспешно додавање: то име групе већ постоји.
Add item to Download list Додај за преузимање
Add New Server Додај сервер
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Додај за преузимање и онеспособи филтер само за маркирани постови
Add poster to the Filter List Додај пошиљаоца у списку филтера
Add Posters domain to the Filter List Додај домен пошиљаоца у списку филтера
Add Spooled Records to the post list. Додај записе са спула у списку поста.
Address: Адреса:
Advanced Напредно
Advanced: Напредно:
Age Стар
All Preview Posts will be moved to Read list. Сви прегледани постови ће бити премештени у списку за читање.
Apply Filterbar Filters Постави филтере
April Април
Assemble a Partial file and delete Састави незавршену датотеку и избриши
Assemble the files and remove the entry from the list. Састави датотеке и скинути уносе са списка.
August Август
AutoPAR Options Опције АутоРАР-а
AutoPAR АутоРАР
Bandwidth Limited when Pressed Ограничи брзину на стиснуто
Basic Базично
Blocks Found: Нађени блокови:
Blocks Needed: Потребно:
Bottom Доле
Change Password Промени лозинку
Check unchecked groups Провери непроверене групе
Clean out the old records. Избриши старе записе.
Clear Filter History Избриши историјат филтера
Clear Filterbar Filter Избриши филтере
Clear List Избриши списак
Clear Odometer Избриши мерач
Clear the active list Испразни активан списак
Clear the download list without deleting the files. Избриши списак преузимања без брисања датотеке.
Clear the download path for these Groups? Избриши путању преузимања за ове групе?
Clear the list (doesn't delete files) Очисти списак (не брише датотеке)
Clear the List (Stop all Downloads)? Очисти списак (заустави сва преузимања)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Избриши списак преузете датотеке без брисања са диска.
Clear the List? Очистити списак?
Clear the per group download path Избриши пут преузимања по групи
Clear Избриши
Close all Post Tabs? Затворити све језичке?
Close the active document
Close
Затвори активни докуменат
Затвори
Close the Menu Затвори мени
Close this Tab Затвори језичак
Color: Боја:
Colors/Fonts Боје/Фонтови
Combine Master Split files Комбинуј дељене датотеке
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Комбинуј исечене датотеке (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Компактно - више датотека са ПАР у једну линију
Compact Display - many files joined into one line Кочпактно - више датотека у једну линију
Compact View Компактно
Configuration Options Опције подешавања
Confirmation Windows Потврде
Connections Везе
Contract docked window Смањи ућвршћен прозор
Copy Marked File(s) to new folder Корирај одабране датотеке у новој фасцикли
Copy selected files to the scratch list for later examination Копирај одабране датотеке у приврени списак
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Копирај одабирање и поставити у Оставу
Копирај
Create a new document
New
Креирај нов докуменат
Ново
Critical Errors Критичне грешке
Current Progress: У току:
Currently Loaded posts Текући унети постови
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Исеци одабирање и поставити у Оставу
Исеци
Data Rate Рејт података
Data: Податке:
Database Compactor is already in Progress Компактор базе је већ у току
Date: Датум:
December Децембар
Decode Path: Путања декодирања:
Decode the files to a new folder Декодирај у новој фасцикли
Delete All Posts Избриши све постове
Delete all Posts? Избриши све постове?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Избрисати све РАР и ПАР датотеке (са диска) за ову датотеку?
Delete Entries from DB Избриши улазе са базе
Delete File From Disk Избриши датотеке са диска
Delete Files by renaming and wiping the contents Избриши датотеке са преименовањем и са сигурним брисањем
Delete Group from List Избриши групу са списка
Delete Images from Database Избриши слике са базе
Delete Item and the underlying files. Избриши ставку и исходићне датотеке.
Delete item but, doesn't remove from disk Избриши ставке али не скини са диска
Delete Marked Files(From Disk!)? Избриши изабране датотеке(са диска)?
Delete Selected Posts? Избриши изабране постове?
Delete the Server Избриши сервер
Delete these File from the Database? Избрисати ове датотеке из базе?
Delete these Records? Избрисати ове записе?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Немогућ приступ „Посредник Интернет Сервиса“. Проверити подешавање и покушати поново.
Dirty Rotten Spammers Досадни спамери
Disable Enabled Groups Онемогући омогућене групе
Disable Enabled Servers Онемогући омогућене сервере
Disable one or more Servers Онемогући један или више сервера
Disable/Enable the Postid Cache Онемогући/Омогући кеш ИД поста
Disable/Enable the Signature Cache Онемогући/Омогући кеш потписа
Display Age Датум пок.
Display all of the posts for this group Покажи све постове ове групе
Display Connection details Покажи детаље везе
Display program information, version number and copyright
About
Покаши инфо програма, верзију и права
О...
Display Statistics about a specifc Post Покажи статистике посебног поста
Display the file records in the signature cache Покажи записе у кешу потписа
Display the Image database Покажи базу слика
Download all headers? Преузми све заглавње?
Download all posts currently visible in the post list. Преузми све видљиве постове са списка.
Download all posts from this poster. Преузми све постове овог пошиљаоца.
Download all posts in this Group Преузми све постове ове групе
Download All Posts Преузми све постове
Download and assemble Incomplete Files Преузми и састави незавршене датотеке
Download Descriptions: Описи преузимање:
Download Failed Преузимање неуспешно
Download History Хисторијат преузимања
Download just the subjects for faster searching Преузми само теме за брже претраживање
Download Latest Posts from Server Преузми задње постовее са сервера
Download latest posts from the server Преузми задње постове са сервера
Download Latest Posts from this Group Преузми задње постове ове групе
Download Next 1,000,000 Posts Преузми следеће 1 000 000 поста
Download Next 10,000,000 Posts Преузми следеће 10 000 000 поста
Download Next 100,000 Posts Преузми следеће 100 000 поста
Download Next 1000 Records from the Server(s) Преузми следеће 1 000 рекорда са сервера
Download Next 5,000,000 Posts Преузми следеће 5 000 000 поста
Download Next 50,000 Posts Преузми следеће 50 000 поста
Download Path Not Set in options Путања преузимања није постављен
Download Path: Преузимање:
Download Paused Преузимање паузирано
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Преузми шифриран текст на диску.
Download the posts into chunks but don't assemble them. Преузми постове у комадима али их не саставити.
Download to a new folder named from the subject Преузми у нову фасциклу именовану по субјекту
Download will bypass all Filters Преузимање ће заобићи све филтере
Download Преузми
Download: Преузми:
Downloaded Files Преузете датотеке
Downloaded Posts Преузети постови
Downloaded Преузето
Downloaded: Преузето:
Downloading Posts Преузимање постова
Downloading Преузимање
DOWNLOADS ПРЕУЗИМАЊА
Downloads Преузимања
Edit Subscribed groups. Едитуј уписане групе.
Edit the filters. Едитуј филтере.
Edit the Groups Едитуј групе
Edit the Servers. Едитуј сервере.
Email Notification Options Опције нотификације имејла
Enable Disabled Groups Омогући онемогућене групе
Enable Disabled Servers Омогући онемогућене сервере
Enable Filters: Омогући филтере:
Enable one or more Servers Омогући један или више сервера
Enter Registration codes. Унети шифре регистровања.
Erase everything
Erase All
Бриши све
Бриши све
Erase the selection
Erase
Бриши одабрано
Бриши
Error Грешка
Execute external program Покрени спољни програм
Expand docked window Прошири ућвршћен прозор
Export Images to a Disk files. Изнеси слике у датотеке на диску.
Export the selected posts to a text file Изнеси одабране постове у текст датотеку
Failed Files Погрешне датотеке
Failed Posts Погрешне постове
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Не може се додати шаблон за тај низ у филтеру.
Проверите да је шаблон, који желите да употребите, добар.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Не може дас е нађе или креира фасцикла податка
Одабрити другу/креирати нову
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Не може се наћи или креирати фасцикла преузимања
ниједна датотеке се не може преузети ако се ово не поправи са променом фасцикле
или креацијом фасцикле за преузимање.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Погрешно отварање датотеке групе. Преузети групе.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Погрешно покретање преузимања
У ручном моду, свака група мора бити посебно одабрана за преузимање.
Или пречи у Ауто моду и стиснути Иди или дупли клик
на име групе за преузимање.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Преузимање се не може покренути.

Нема групе у списку група.
Кликнути дугме „Групе“ и одабрати макар једну групу.
Failed Погрешно
February Фебруар
File Descriptions: Описи датотеке:
File is in the download/scratch list Датотека је у списку преузимања/привремена
File seems to be a Duplicate Датотека делује да је Дупликат
File Type: Тип датотеке:
Filename Filters: Филтери датотека:
Filename Options: Опције имена:
Filename: Датотека:
Files Found: Ненађено:
Files Needed: Потребне датотеке:
Files! Датотеке!
Files Датотеке
Files: Датотеке:
Fill Server: Допунски сервер:
Filter Accept: Прихватање:
Filter Profile: Филтер:
Filter Profiles can't start with a number Филтер не може да почне са бројом
Filter Profiles require a name Филтеру је потребно име
Filter Reject: Одбијање:
Filters Филтери
Filters: Филтери:
Find RAR files in current post list Нађи РАР датотеке у садашњом списку
Firewall: Штит:
Font Colors for the Lists Боје фонта за спискове
Free Space: Слободно:
From: Од:
Full Speed Пуна брзина
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

„Giganews“-у је ПОТРЕБНО име и лозинка

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Група групних имена треба имати макаар 2 карактера (не размак)
Group(s) options Опције групе
Group: Група:
GROUPS ГРУПЕ
Groups Групе
Header Download Failed - No master/active servers Погрешно преузимање заглавња-Нема активног сервера
Hide docked window Сакри ућвршћен прозор
Hide Files with more Crossposts than setting. Сакри датотеке са више „Crossposts“ него параметар.
Hide Old Сакри старо
Hide/Show the main toolbar Сакри/покажи главну траку
Idle with "new" state set. Чека са статусом „ново“.
Idle Чека
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Ако датотеке није цела, ипак натерај састављење
Image Database База слика
Import and image from ZIP of CBZ files Унеси слику са ЗИП или ЦБЗ датотеке
Import Version 4 signature files. Унети датотеке потписа верзија 4
Incomplete. Missing information needed for download Непотпуно. Недостају информације за преузимање
Insert Clipboard contents
Paste
Унеси садржај Оставе
Прилепи
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Инсталација је погрешна-Скинути и поново инсталирати

Internet Search Интернет претрага
Internet Интернет
January Јануар
Job: Рад:
July Јул
June Јун
Kill all connection that are currently outstanding. Убиј везе које чекају.
Kill Selected Connection. Убиј одабрану везу.
Kill the Current Download Убиј актуелно преузимање
Kill the Download. Убиј преузимање.
Last Command Задња команда
Last Response Задњи одговор
Last Updated: Задње ажурирање:
List of Current downloads Списак актуелних преузимања
List of Failed downloads Списак погрешна преузимања
List of News servers that have been entered into Newsbin Списак сервера унета у Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Списак група где можда желите да преузимате.
List of Status messages Списак статусних порука
List the filenames of files found in a post Покажи датотеке са поста
Load A folder's worth of Saved downloads Унеси фасциклу са преузете постове
Load all posts bypassing any age filters Учитај све постове заобилазећи филтере старости
Load NZB files. Унеси НЗБ датотеке.
Load Ranges of posts Учитај опсег поста
Load the download List from disk Учитај списак преузимања са диска
Local Локално
Logging Извештај
Logs: Извештаји:
Make selected posts Old Маркирај одабране постове читане
March Март
Mark all post Old? Маркирај пост као читан?
Mark all posts Old. Маркирај све постове као читане.
Mark all posts Old? Маркирај све читано?
Mark post as Deleted Маркирај пост као избрисан
Mark Selected posts "new" Маркирај одабране постове „ново“
Master/Slave Газда/Роб
Max Size (k): Макс вел.:
Maximum size of displayed file. Макс величина показаних датотека.
May Мај
Min Size (k): Мин вел.:
Minimum size of displayed file. Мин величина показаних датотека.
Move File(s) to another folder Премести датотеке у другу фасциклу
Move Files Премести датотеке
Move Marked Files? Премести маркирано?
Move One Line Down Доле за једно
Move Post to Top of List Премести пост као први
Move Post up one Line. Премести пост једну лиинју на горе.
Move the marked posts to the buttom of the list. Премести маркиране постове на дно списка.
Move Up one Line Горе за једно
NA for NZB's NA за NZB's
Network: Мрежа:
New Posts Нове постове
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin паузиран - Недовољно места у фасцикли
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Паузиран - Низак простор на диску за преузимање
Newsbin Pro Options Опције Newsbin Pro-а
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin датотеке (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin документ
No active groups selected to Process Активна група није одабрана за рад
No group name found during add group Име групе није нађено у току додавања
No groups selected Група неодабрана
None Без
November Новембар
NZB Email Settings Параметри НЗБ имејли
NZB Files НЗБ датотеке
October Октобар
Old Posts Старе постове
Only display files that match this filter Покажи само датотеке које одговарају филтеру
Only display Newer Posts Покажи само мовије постове
Only show the filename part of the subject Покажи само име датотеке
Open Another Configuration Отвори другу конфигурацију
Open the Filter Options Отвори опције филтера
Open the folder where the decoded files go. Отвори фасциклу где иду декодиране датотеке.
Open the folder where this file is. Отвори фасциклу где је ова датотеке.
Open the Options Dialog Отвара дијалог опције
Open the Server Options Отвори опције сервера
Open this document Отвори овај докуменат
Open up a window to the files folder Отвори прозор са фасциклом датотека
Open up the Settings Window Отвори прозор подешавања
Options Опције
Options: Опције:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Препиши, преименуј, пуни са ђубретом па избриши
Par Files: Пар датотеке:
PAR List ПАР списак
PAR Records ПАР записи
Par Set Size: Пар величина:
Pars that are currently in the PAR database Пар који су и ПАР базу
Partial Download Делимићно преузимање
Pause download Паузирај преузимање
Pause the download list. Паузирај преузимање.
Pause the Download Паузирај преузимање
Pause the marked download Паузирати одабрано преузимање
Paused Пауза
Permanantly Delete these Posts from Storage? Дефинитивно избрисати ове постове са стоваришта?
Pick a folder to download to. Одабрати фасциклу где да се преузме.
Pick the Font to use with this control Фонт за употребу са овом контролом
Position: Смештај:
Post a message to up to 3 groups. Пиши поруку до 3 групе.
Post Filename Име датотеке поста
Post list that the user can copy new entries into for later processing Списак поста где корисник може да копира нове улазе за каснији рад
Post Properties Особине поста
Post to Selected Groups Пошаљи одбраним групама
Post/File is Filtered Пост/Датотека је филтрирано
Poster Settings Подешавања поста
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Проблем при приступу сервера Тражења. Контактирати техничку подршку.
Processing Priority Приоритет рада
Progress: Напредак:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Очисти записе са диска на подешавање „Старост показивања“.
Purge the Stored records from the disk Очисти записе са диска
Purge to MDA is already in Progress Чишчење на МСП већ у току
QuickDecode: File isn't a decodable type БрзоДекодирање: Овај тип не може да се декодира
QuickDecode: No filename found БрзоДекодирање: Име даттеке не нађено
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Затвори програм; питај за сачувавање
Излаз
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted Погрешно декодирање РАР: РАР је шифрован
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE за филтрирање НЗБ датотека није добро
Read Post Body Читај тело поста
Read Posts Читај постове
Read the text of the post Читај текст поста
Ready Спремно
Really Delete Group(s)? Ставно избрисати групе?
Really Delete Server(s)? Стварно избрисати сервере?
Really Purge Stored Records? Стварно очистити записе?
Reject! Одбијено!
Reload the DB from disk Учитај базу са диска
Reload the Posts from Disk. Учитај постове са диска.
Remove from Download List Скини са списка преузимања
Remove Poster from Lockout List Скини пошиљаоца са списка блокирања
Remove Posts from List Скини постове са списка
Remove the failed items and re-rety the download Скинути погрешне ставке и поновити преузимање
Rename Failed, Probably the destination file already exists Неуспешно преименовање, вероватно циљ већ постоји
Rename File Преименуј датотеке
Rename File. Преименуј датотеку.
Rename this item Преименуј ставку
Repair Blocks Поправка
Reply to an existing post Одговори на постојећи пост
Rescan Folders Опет скенирај фасцикле
Rescan the folder for missing files Скенирај фасциклу за изгубљене фасцикле
Reset counter to download headers from FTR setting Избриши бројач за преузимање заглавља са ФТР подешавањем
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Избриши бројач тако да ће ФТР бити коришћен за поновно преузимање са групе.
Reset the download counters. Избриши мерач преузимања.
Restore the window to visible Врати прозор као видљив
RSS Feeds RSS изворе
Run the Edit Groups Dialog Покрени дијалог едитирања група
Run the file with the default viewer Покрени датотеку са иницијалним прегледачем
Running Рад
Save the active document with a new name
Save As
Сними активни докуменат у ново име
Сними као
Save the Configuration File Сними подешавање
Save the download list so, it can be loaded later. Сними списак преузимања за каснији унос.
Save the selected post to disk. Сними одабран пост на диск.
Search for and decode RAR files Тражити и дешифровати РАР датотеке
Search for Downloaded Files in the file DB Тражи преузете датотеке у бази датотека
Search Records Тражи записе
Search Stored Records for Files Тражи записе на стоваришту за дототеке
Search Warning Пажња претраге
Search Тражи
SEARCH ТРАЖИ
Secure server/connection Failed. Безбедан сервер/веза неуспешно.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Безбедан сервер/веза. Шифроване „SSL“ везе урађене на серверу
Security Options Сигурносне опције
Select a Filter Profile Одабрати профил
Select a folder to scan for files Одабери фасциклу за скенирање за датотеке
Select all Posts. Одабери све постове.
Select Automatic Download Mode. Одабери аутоматски рад преузимања.
Select Manual Mode Одабери ручни мод
Select which groups to search for content. No selection means all groups Одабрати групу за претрагу. Без одабирања знаћи све групе
Send this File to the plugin routines. Пошаљи ову датотеку за рад са додатком.
September Септембар
Server Name: Име сервера:
Server Options Опције сервера
Server port is Required - default is 119 Порт је потребан - иницијално је 119
SERVERS СЕРВЕРИ
Servers Сервери
Servers: Сервери:
Set the Per group download path Постави пут преузимања по групи
Setup: Подешавање:
Show All Files Покажи све датотеке
Show All Posts Покажи све постове
Show Filenames: Само имена:
Show Filtered Posts Покажи филтритане постове
Show Grid Lines Покажи линије
Show Help File Покажи помоћну датотеку
Show Incomplete Files Покажи непотпуне датотеке
Show Incompletes Покажи непотпуне
Show New Posts Покажи нове постове
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Покажи или сакрих главну контролну траку
Смени главну траку
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Покажи или сакри системску траку
Смени системску траку
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Покажи или сакриј траку сличица
Смени сличице
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Покажи или сакри алатну траку
Смени алатну траку
Show PAR/NFO Са ПАР/НФО
Show Special... Покажи специјално...
Show the best guess at the filenames in the post. Покажи највероватније име датотеке поста.
Show the Servers Tab Покажи језичак сервера
Show the smaller tool bar. Покажи малу алатну траку.
Show/Disable the MOTD window Покажи/Сакри МОТД прозор
Show/Hide the AutoPAR window Покажи/Сакри АутоРАР прозор
SIG ON ПРИЈАВА
Size: Величина:
Sort Groups List? Сортирати списак групе?
Sort the entire Download list? Сортирати цео списак преузимања?
Sort the entire Failed list? Сортирати цео списак погрешних?
Sort the entire PAR list? Сортирати цео ПАР списак?
Specify a filter profile for a group Унети филтер за групу
Speed (Bps): Брзина (Бпс):
Speed Limit Ограничавање брзине
Speed: Брзина:
State: Статус:
Status: Статус:
Subject Filters: Темски филтери:
Subject: Тема:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Врати на предходно прозорско окно
Предходно окно
Switch to the next window pane
Next Pane
Прећи на следеце прозорско окно
Следеће окно
Switches: Прекидачи:
Tab: Језичак:
Tabbed Window Прилепљен прозор
Tag the posts as Old Постави постове као читане
Takes you to a form where you can request tech support Ићи на формулар за тражење техничке помоћи
Test files if they have PAR files Тестирај датотеке ако имају ПАР датотеке
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Датотека се листом групе није доступна.
\tКликнути дугме „Преузми листу групе са сервера“.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Име прекратко. Треба да има најмање 2 слова.
The news servers for some popular ISP. Сервери неколико познатих посредника интернета.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Нема активних сервера. Треба да или додати сервер или проверити да макар један сервер је маркинран пре преузимање.
Thumbnails Сличице
Thumbnails: Сличице:
Top Left Горе лево
Top Right Горе десно
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Пробај да комбинујеш постове које Newsbin Pro није сам урадио.
Try to Find a news server Пробај налажење сервера
UberSearch Window Прозор „UberSearch“
UberSearch UberSearch
Unable to Delete Server - Server not found Не може се избрисати сервер - сервер није нађен
Unable to open file to save groups Не може се отворити датотека за сачување група
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Не може да се користи Прегледач за додатотеку грешке:
Undo the last action
Undo
Анулирај задњу акцију
Врати
Unsorted Не сортирано
Update the groups list database Ажурирај списак групе
UsenetSearch UsenetSearch
View List Icon Legend Видети значење икона
View Message of the Day Види поруку дана
View signature cache entries Видети кеш потписа
View Thumbnails Види сличице
Visit the Usenet tools web site Ићи на сајт Usenet алатка
Warning Пажња
Web page that describes how to Use newsbin Лист где је описано како да се користи Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Када је пријава омогућена-Корисник је потребан
Window Positions Смештај прозора
You need to Enter a server name or address Унети име сервера или адресу
You've selected more than 40 items to read. Continue? Одабрали сте више од 40 ставке за читање. Наставити?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Serbian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Serbian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Serbian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Serbian
5 Days 5 дана
10 Days 10 дана
15 Days 15 дана
20 Days 20 дана
30 Days 30 дана
40 Days 40 дана
50 Days 50 дана
60 Days 60 дана
70 Days 70 дана
80 Days 80 дана
90 Days 90 дана

DLGINIT Entry 5

English Serbian
Album Албум
Artist Уметник
Album-Artist Албум-Уметник
Artist-Album Уметник-Албум
Artist\Album Уметник\Албум
Album\Artist Албум\Уметник

DLGINIT Entry 6

English Serbian
Display all Files and hide old ones Покажи све и сакри старе
Display only unread/undownloaded Files Покажи само нечитано/не преузето

DLGINIT Entry 7

English Serbian
Display Data Rate Покажи рејт података
Display Disk Free Space Покажи слободан простор

DLGINIT Entry 8

English Serbian
Fit to Screen Попуни екран
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Serbian
Internet Интернет
Local Локално
Local Filter Локални филтер

DLGINIT Entry 10

English Serbian
Lowest Најниже
Lower Ниско
Normal Нормално
High Високо

DLGINIT Entry 11

English Serbian
None Без
12 Hours, 12 сати,
1 Days 1 дан
2 Days 2 дана
3 Days 3 дана
4 Days 4 дана
5 Days 5 дана
10 Days 10 дана
15 Days 15 дана
20 Days 20 дана

DLGINIT Entry 12

English Serbian
None Без
12 Hours 12 сата
1 Days 1 дан
2 Days 2 дана
5 Days 5 дана
7 Days 7 Дана
15 Days 15 Дана
1 month 1 месец
2 months 2 месеца
3 months 3 месеца
4 months 4 месеца
6 months 6 месеца

DLGINIT Entry 13

English Serbian
None Без
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Serbian
None Без
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 Г
5 G 5 Г
10 G 10 Г

DLGINIT Entry 15

English Serbian
Normal Нормално
Verbose Прићљиво
Debug Дебаг

DLGINIT Entry 16

English Serbian
Pictures Слике
Music Музика
Multimedia Мултимедија

DLGINIT Entry 17

English Serbian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS ХТТП/ХТТПС

DLGINIT Entry 18

English Serbian
Update Every 1 secs Ажурирај сваки секунд
Update Every 5 secs Ажурирај свака 5 секунда
Update Every 30 secs Ажурирај свака 30 секунда
Update Every 60 secs Ажурирај сваки минут
Personal tools