Romanian 6.00

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.00 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Romanian
Download Paused Warning Mesaj Avertizare Decscărcare Întreruptă
(Optional) (Opţional)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Eu şi Dex va iubim mult mult timp!
- Actulizări pe Viaţă
- Prioritatea la Suport Tehnic
- Accesul la programul beta privat
-Acea senzaţie călduroasă , pentru că faci ceva corect în viaţă.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Fişier Descrieri salvează o descriere a fişierelor
descărcate într-un fişier numit "Descript.ion" în directorul descărcării
About Newsbin Pro Despre Newsbin Pro
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Adaugă un prefix la cale - UnRAR într-un dosar denumit după dosarul sursă
Add each filename to the log file. Adăugaţi fiecare nume de fişier în fişierul jurnal.
Add Files... Adaugă Fişiere...
Add Filters... Adaugă Filtre...
Add Group Name to Download Folder Adaugă Nume Grup la Dosar Descărcare
Add group... Adaugă Grup...
Add Groups Adaugă Grupuri
Add Groups... Adaugă Grupuri...
Add New Server Adaugă Server Nou
Add New Adaugă Nou
Add NZB Filename to Download Folder Adaugă Nume Fişier NZB la Dosar Descărcare
Add NZB Folder to Download Folder Adaugă Nume Dosar NZB la Dosar Descărcare
Add Password Adaugă Parolă
Add Server Adaugă Server
Add Subject to filenames under Adaugă Subiect la nume de fişiere în
Add Adaugă
Add/Remove Selected Groups Adaugă/Elimină Grupurile Selectate
Advanced Options Opţiuni Avansate
Advanced.... Avansat....
Age Filter: Filtru Vârsta:
Attach file summary information to the file. Ataşaţi fişier rezumat de informaţii la fişier.
Authentication Status Statut Autentificare
Auto Rename: Redenumire Automată:
Auto-Mark Old: însemnare Vechi Automată:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Oprire-Automată în Curs. Apasă Anulare pentru a preveni Ieşirea lui Newsbin
Auto-Shutdown Warning Avertizare Oprire-Automată
Auto-Shutdown Oprire-Automată
Autoload NZB Path: Încărcare Automată Cale NZB:
Automatic download for Double-clicked NZB's Descărcare automată pentru Dublu-click pe NZB-uri
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Descărcare Automată. Adăugaţi toate articolele noi în lista de descărcare .
Automatic Update Modes Actualizare Automată Grupuri De Ştiri
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR Automat Fişierele Complete:
Autorar Properties Proprietăţi Autorar
Available block count: Număr blocuri disponibil:
Background Update: Actualizare în Fundal:
Background Fundal
Basic Settings Setări de Bază
Binaries Fişiere Binare
Bottom Sfărşit
Browse Răsfoire
Browse... Răsfoire...
Bypass size filters for some files Evită filtre dimensiune pentru câteva fişiere
Bytes Octeţi
Cancel Anulare
Characters long Caractere lungi
Check Files Verifică Fișiere
Check1 Verifică1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Goleşte Cale NZB. Elimină orice formatare extra de la numele fişierelui NZB
Clear Password Înlătură Parola
Clear Goleşte
Click here to Purchase NEW Key Click aici pentru a Achiziţiona Cheie NOUĂ
Click To Finish Registration Faceţi Click Pentru a Termina Înregistrarea
Close Închide
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Programele de Imagine ca ACDSee vor arăta
aceste informaţii, împreună cu fişierele.
Complete Files: Fişiere Complete:
Connections: Conexiunile:
Control Prompts Control Prompturi
Controls detail of the log messages Controale detaliate din jurnalul mesaje
Copy Settings From Server: Copiaţi Setările De La Server:
Copy Style Rename: Copiere Stil Redenumire:
Copy to Clipboard Copiaţi în Clipboard
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Mesaje de Eroare Critică
Crosspost Filter: Filtru Crosspost:
D&&D/Load NZB to one Post List: Descarcă/Încărca NZB într-o singură Listă de Articole :
Damaged Files: Fişiere Incomplete:
Data Folder Dosar Date
Days Old Vechime Zile
Days to download from a new group Zile descărcare dintr-un grup nou
Default is 563 Implicit este 563
Default port is 119 for News Portul implicit pentru Ştiri este 119
Default Settings Setări Implicite
Delete Emails with NZBs Şterge Emailurile cu NZBuri
Delete File Data older than N days old Ştergeţi Înregistrările din Dosar Date mai vechi de N zile
Delete or leave the emails on the server Şterge sau lasă emailurile pe server
Delete RAR's and PARS on successful UnRAR. Şterge RAR şi PAR după UnRAR reuşit.
Delete Server Şterge Server
Delete Şterge
Details Detalii
Different proxy's require different ports Proxy-uri diferite necesită porturi diferite
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Dezactivează AutoPAR UnRAR pentru acest Grup - Nu UnRAR fişierele RAR
Disable AutoPAR Dezactivaţi AutoPAR
Disable XFeatures: Dezactivaţi XFeatures:
Disk Space Used: Spațiu Disc Folosit:
Display Age: Vârstă Afişare:
Display Group Mode: Mod Afişare Grupuri
Display Switches Comutatoare Afişaj
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuit de DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sortează coloana ignorând caracterele RE:
Don't download Headers from this server Nu descărca Headere de pe acest server
Don't know yet Nu ştiu încă
Download Age: Vârstă Descărcare:
Download Double-Clicked NZB: Descarcă Dublu-Click pe NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Descarcă într-un Dosar denumit din tagul ID3 din MP3
Download Folder: Dosar Descărcare:
Download Groups List From Server Descarcă Lista De Grupuri Din Server
Download if incomplete and more than: Descarcă dacă e incomplet şi mai mare de:
Download List Sort: Sortare Listă de Descărcare:
Download PAR files as well as the normal files Descarca fişierele PAR , precum şi fişierele normale
Download Settings Setări Descărcare
Download to folder named for the watch list. Descarcă într-un dosar denumit din lista de supraveghere.
Duplicate Filename Settings Setări Nume de Fişiere Duplicat
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Editează adresa de email a Posterului sau adaugă un filtru nou la Câmpul posterului(ex Webmaster)
Email (POP) Server Server Email (POP)
Email (SMTP) Server: Server Email (SMTP) :
Email Complete Downloads: Descărcări Complete Email:
Email error messages Mesaje de eroare Email
Email Errors: Erori Email:
Email Filenames and state Nume Fişiere Email şi stare
Email From: Email De la:
Email Notification Settings Setări Notificări Email
Email Password: Parolă Email:
Email To: Email Către:
Email Username: Nume Utilizator Email:
Enable Email Notifications Activează Notificări Email
Enable File Descriptions Activează Descriere Fişiere
Enable Filter Activează Filtru
Enable Logging Activaţi Jurnalizarea
Enable Pop Scanning Activează Scanarea Pop
Enable Post UnRAR Filter Activează Filtru Post UnRAR
Enable Schedular Activează Planificator
Enable Server Activaţi Server
Enable the error popup window Activaţi fereastra de erori popup
Encrypted RAR Password Parolă Fişiere RAR Encriptate
Enter Day Range: Introduceţi Interval Zile:
Error Popup: Erori:
Example NZB Filename: Exemplu Nume Fişier NZB:
Example RAR Filename: Exemplu Nume Fişier RAR:
Exit Newsbin when the download list empties Ieşi Newsbin când lista de descărcare se goleşte
Exit Processing Ieşire Procesare
Fail Encrypted files Respinge fişiere Encriptate
Favorite Posters Posteri Favoriţi
File Descripion Settings Setări Descrieri Fişier
File Display Date Range Interval de Zile pentru Afişarea Fişierelor
File Filters Filtre Fişier
File Size Dimensiune Fişier
Filename: Nume de Fişier:
Filenames Modifications Numele Fişierelor Modificate
Fill Server: Server Completare:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Exclude Grupuri Mici(sub 10,000)
Filter out Posts Larger than X Bytes Exclude Articole mai Mari de X Octeți
Filter out Posts smaller then X Bytes Exclude Articole mai Mici de X Octeți
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Exclude Articole mai Vechi de N Zile/Ore (Z/0)
Filter Posts with more than X crossposts Exclude Articole cu mai Mult de X crossposts
Filter Profile: Filtrul de Profil:
Filter Profiles Filtrul de Profile
Filter Template: Şablon Filtru:
Filter Filtru
Filters that apply to this group Filtre, care se aplică în acest grup
Firewall Address: Adresă Proxy:
Firewall Options Opţiuni Proxy
Firewall Password. Parolă Proxy.
Firewall Password: Parolă Proxy:
Firewall Port: Port Proxy:
Firewall Type: Tip de Proxy:
Firewall Userid Id-ul de Utilizator Proxy
Firewall Username: Nume de Utilizator Proxy:
First Name: Prenume:
Folder Dup Bypass: Ignoră Dup Dosar:
Folder Mode: Mod Dosar:
Folder Name Nume Dosar
Force group Selection: Forţează Selecţia de grupuri:
From: De la:
Full Speed after: Viteză Maximă după:
Full Speed At: Viteză Maximă La:
Get Servers List Ia Lista Servere
Giganews Access Check Verificare Acces Giganews
Group Display Age: Vârstă Afişare Grup:
Group Name Filters Filtre Nume Grup
Group Options Opţiuni Grup
Group Properties Proprietăţi Grup
Group(s): Grup(uri):
Groups List Sort: Sortare Lită Grupuri:
Header Database Compaction Compactare Bază de Date Header
Header Overlap: Suprapunere Headere:
Help Ajutor
Hide Delete and tagging progress bars Ascunde bara de progres la Ştergere şi Etichetare
Hide Progress: Ascunde Progresul:
Hide till Restart Ascunde până la Repornire
hours old vechime ore
How many days worth of posts to download from an empty group Cât de multe zile de headere se vor descărca într-un grup gol
How many posts to overlap Header downloads Cât de multe Articole se suprapun în timpul descărcarii Headere-lor
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Cât de des Newsbin actualizează grupurile (Limitat la 15 minute sau mai mult)
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Ce părere ai de versiunea de evaluare? Înregistrarea programului îţi oferă:
I Agree Sunt de acord
Icon Legend Legendă Icoane
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" Dacă aveți deja o cheie. Introduceți-o in meniul Ajutor "Înregistrează\Actualizează Cheie"Incomplete Files
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Dacă vă înregistra-ţi cu un card de credit aveţi ACCES INSTANANEU
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignoră fişierele care se potrivesc listei de supraveghere dar care sunt în afara intervalului de mărime specificat.
Image Modes Moduri Imagine
Image Safe Table translation Tabel Traduceri Imagini
In the post lists, show the age and not the date În listele de articole, arată vârsta nu data
Incomplete Files: Fișiere Incomplete:
Incomplete Handling Manipulare Incompletă
Insert header data into database in the background Iserează informaţii headere în fundal
Internet Search Options Opţiuni Căutare Internet
Last Name: Nume:
List Name: Lista Nume:
Load All Posts Încarcă toate Articolele
Load NZB... Încarcă NZB...
Lock the Groups Blochează Grupuri
Lock the Options Blochează Opțiunile
Lock the Servers Blochează Serverele
Lock the Startup Blochează Pornirea
Lock the Tray Icon Blochează Icoana Tray
Log : Jurnal :
Log Date: Jurnal Date:
Log Errors. Jurnal Erori.
Log Errors: Jurnal Erori:
Log Filenames: Jurnal Nume de Fişiere:
Log Group: Jurnal Grup:
Log Headers Jurnal Headere
Log Post Body: Jurnal Conţinut Articol:
Log Poster: Jurnal Autor:
Log Settings Jurnal Setări
Log Subject: Jurnal Subiect:
Log the entire non-Binary part of the post Scrie în jurnal întregul conţinut non-Binar dintr-un post
Log the headers for each post to the log file Scrie în jurnal headerele pentru fiecare articol
Low Quality Thumbnails: Miniaturi de Calitate Redusă
Manual Add Adăugare Manuală
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Selectează grupuri folosind cursorul mouse-ului sau tastatura. Apoi apăsaţi Enter sau butonul Adaugă Grupuri. Puteţi, de asemenea, dublu-click pe un grup pentru a-l adăuga.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Setează articolele ca fiind vechi când sunt încărcate. (Ca în V4).
Max Retries: Număr Maxim de Reîncercări:
Maximum Connections to this Server Numărul Maxim de Conexiuni la acest Server
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Numărul Maxim de Încercări de Descărcare (0 = Infinit)
Maximum File Size: Mărime Maximă a unui Fişier:
Minimize to Tray Minimizare în Tray
Minimize to Tray: Minimizare în Tray:
Minimum File Size: Dimensiune Minimă Fişier:
Minimum Size: Dimensiune Minimă:
Minutes Minute
Misc Display Afişaj Misc
Missing Files: Fişiere Lipsă:
Missing: Lipsă:
MP3 Download Path Settings Setări Cale Descărcare MP3
MP3 Folder Mode: Mod Dosar MP3:
MP3 Tag Usage: Utilizare Tag MP3:
Multi-Tab Mode: Mod Multi-Tab:
Nag Window - Download Paused. Fereastră Nag - Descărcare Oprită.
Name: Nume:
Network Settings Setări Reţea
New Filter Name Filtru Nou Nume
New Filter: Filtru nou:
New Server Server Nou
New... Nou...
Newest Date: Cele mai noi Date:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Mesajul Zilei
Newsbin Options. Opţiuni NewsBin.
Newsbin Security Password Newsbin Parolă de Securitate
Number of Source Files: Număr Fişiere Sursă:
Number of thumbnails to display Numărul de miniaturi pentru afişaj
NZB Autoload Settings Setări Autoîncărcare NZB
NZB Checker Verificator NZB
NZB Folder Modes Mod Dosar NZB
NZB Load Settings Setări Încărcare NZB
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Dosar Selecţie Veche:
Oldest Date: Cea mai Veche Dată:
One time Record Conversion Conversie Unică a Înregistrărilor
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Arată doar Articolele mai noi de N zile pentru acest grup
Only use Server if no other server has the post. Foloseşte acest Server dacă nici un alt server nu are articolul.
Open all groups into new Tabs Deschide toate grupurile în file noi
Open Data Folder Deschide Dosarul Data
Open to Download Path: Deschide pentru Cale de Descărcare:
Options... Opţiuni...
Organization: Organizaţia:
Override UnRAR Path: Resetare Cale UnRAR:
Overwrite Logs Files Suprascrie Fişiere Jurnal
Overwrite the log file for every run. Suprascrie fişierele jurnal la fiecare rulare.
Password Parolă
Password: Parolă:
Pause Pauză
Pick an Existing list or enter the name of a new list Alege o listă Existentă sau introdu numele unei liste noi
Pictures Imagini
Pop Email NZB Downloading Descărcări NZB Email
POP Username and Password Nume Utilizator şi Parolă POP
Post Delete: Ştergere Articol:
Post Dialog Dialog Articol
Post Display Empty: Afişaj Articole Gol:
Post Now Publică Acum
Post Properties Proprietăţi Articol
Poster Text Text Autor
Potential Servers Servere Potenţiale
Prepend subject to Filename Adaugă Subiect la Numele Fişierului
Prevent opening Newsbin from the tray Împiedică deschiderea Newsbin din tray
Prevent opening the Add Groups Window Împiedică deschiderea ferestrei Adaugă Grupuri
Prevent opening the Add Servers Window Împiedică deschiderea ferestrei Adaugă Servere
Prevent opening the Options Window Împiedică deschiderea ferestrei Opţiuni
Processing Options Opţiuni Procesare
Progress... Progresul...
Prompt on Download list column sort Avertizează la sortarea coloanei listei de Descărcări
Prompt on Groups list column sort Avertizează la sortarea coloanei listei de Grupuri
Prompt when permenantly deleting posts Avertizează când se şterg definitiv articole
Prompt when post list load, loads nothing Avertizează când lista de articole se încarcă , dar e goală
Public Email: E-mail Public:
Purchase a Key Cumpără o Cheie
Purging Groups... Golim Grupurile...
Put the Date: field into the description Pune câmpul Dată: în descriere
Put the From: field into the description Pune câmpul De la: în descriere
Put the Group into the description Pune câmpul Grup în descriere
Put the Subject field into the description Pune câmpul Subiect în descriere
Quick UnRAR UnRAR Rapid
Re-enter Password: Reintroduceţi Parola:
Records: Înregistrări:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Reduce calitatea miniaturi pentru a creşte viteza
Refresh the List. Actualizează Lista.
Refresh Reîmprospătează
Register Newsbin Înregistrează Newsbin
Registration Code: Cod de Înregistrare:
Rejected Posters Autori Respinşi
Remove completed sets from the download list after download Elimină seturi complete din listă descărcare după descărcare
Rename the file if it already exists on disk Redenumiţi fişierul dacă există deja pe disc
Repair Block Count: Număr Blocuri Reparare:
Require a password to start Newsbin Cere parolă pentru a porni Newsbin
Requires Login Necesită Autentificare
Reset Resetare
Resume Download after: Reia Descărcarea după:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retenţia acestui server. Nu folosi acest server pentru articole mai vechi decât această setare (zile)
Retry Reîncercaţi
Right click to Select new positions. Click Dreapta pentru a Selecta poziţii noi.
Save Failed List on Exit: Salvaţi Lista Fişiere Eşuate la Ieşire:
Save File Summary: Salveză Fişier Sumar:
Save files in Folders named for the Newsgroup Salvează fişierele în foldere denumite după Grupul de Ştiri
Save Files List on Exit: Salvează Lista Fişiere la Ieşire:
Save Picture files to a Database Salvează fişierele Imagine într-o Bază de Date
Save Posts To... Salvează Articolele În...
Save to a unique Folder named for a Source file Salvaţi într-un folder unic denumit ca fişierul Sursă
Save Salvează
Search Options Opţiuni de Căutare
Search Username and Password Caută Numele de Utilizator şi Parola
Search Caută
Search... Caută...
Security Options Opţiuni Securitate
Security Password Parolă de Securitate
Select a filter profile and it's filename filters will be applied to delete matching files
after an unrar
Selectează un filtru profil şi filtrele sale nume fişier vor fi folosite pentru a şterge fişierele respective
după unrar
Select a line, set Colors Selectează o linie, setează Culorile
Server Address: Adresa Serverului:
Server Finder Căutător Server
Server Name: Nume Server:
Server Options Opţiuni Server
Server: Server:
Servers... Servere...
Set Color Setează Culorile
Set Font... Setare Font...
Set SSL Port: Setare Port SSL :
Short Filename Mode: Mod Nume de Fişiere Scurt:
Show File Age: Arată Vârstă Fişiere:
Show Files Newer than N Days Old Arată Fişierele Mai Noi de N Zile
Show Message of the Day (MOTD) window on start Arată Mesajul Zilei (MOTD) la pornirea programului
Show MOTD on startup: Arată MOTD la pornire:
Show NNTP Commands Arată Comenzi NNTP
Show PAR/NFO: Arată PAR/NFO:
Show Server Commands: Arată Comenzi Server:
Size: Mărime:
Slave Server Server Secundar
Slow Speed At: Viteză Redusă La:
Some Customized status text. Text Status Personalizat.
Some non-standard servers require group selection Unele servere non-standard necesită selecţie de grup
Some servers don't implement Xfeatures correctly Unele servere utilizează în mod corect Xfeatures
Sort, Ignore RE: Sortare, Ignoraţi RE:
Source block count: Număr blocuri sursă:
Source block size: Mărime sursă blocuri:
Space Recovered: Spațiu Recuperat:
Speed Limit Off at this time Limitarea de Viteză OPRITĂ în acest moment
Speed Limit On at this time Limitarea de Viteză PORNITĂ în acest moment
Speed Limit Limită de Viteză
Speed Limiter Properties Proprietăţi Limitator de Viteză
Speed Limiter Limitator de Viteză
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 evită unele limitări în Europa
Start Start
Status Message Mesaj Status
Status Tab Logging: Filă Jurnal de Stare :
Stop Stop
Storage Age: Vârstă de Stocare:
Subject Filename Mode: Mod Nume de Fişier Subiect:
Subject: Subiect:
TCP Port: Port TCP :
Test Server Server Test
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Dosarul data este locul unde Newsbin stochează configurările şi informaţiile despre descărcări:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Acestea sunt setările de bază pentru funcţionarea Newsbin Pro.

Calea de descărcare este locul unde vor ajunge fişierele descărcate.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Aceste casete de control controlează logurile descărcărilor.
În mod implicit Newsbin Pro nu salvează nici un jurnal Nimic pe disc. Bifaţi butonul Permite Jurnalizare
Pentru a porni jurnalizarea specifică ce informaţii vrei sa fie înregistrate.
Thumbnail Count: Număr Miniaturi:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Pentru Înregistrarea Newsbin Pro trebuie să introduceţi cheia EXACT
cum aceasta v-a fost trimisă prin e-mail De aceea ar fi mai bine
Copierea şi Lipirea ei decât tastarea.
To: Către:
Top Vârf
Total Results Număr Total Rezultate
Total size of source files: Mărime totală a fişierelor sursă:
Translating from Old ImageSafe format to New. Transformăm din Vechiul format ImageSafe în cel Nou.
UnRAR Folder: Dosar UnRAR:
UnRAR Path: Cale UnRAR:
Update Groups when Newsbin starts Actualizează Grupurile la pornirea NewsBin
Update Interval(mins): Interval Actualizare(mins):
Update When Started: Actualizează Când Porneşte:
Update Actualizează
Use "Per Group" Display Age Foloseşte "Pe Grup" Vârsta de Afişare
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Foloseşte detecţia binară pentru detecta/respinge fişierele duplicate
Use Calender: Utilizaţi Calendar:
Use Download Path Utilizaţi Cale Descărcare
Use Duplicate Detector: Utilizaţi Detector Dubluri:
Use Firewall Username/Password Utilizaţi Proxy Nume de Utilizator/Parolă
Use Header Download Age Utilizaţi Vârstă Descărcare Header
Use Image DB: Utilizaţi Bază de Date Imagini:
Use Limit Timers: Utilizaţi Limită de Timp:
Use Pause Timeout Utilizaţi Pauză Timeout
Use Profile Utilizaţi Profil
Use SMTP password (optional) Utilizaţi parolă SMTP (opţional)
Use Speed Limit Timeout: Utilizaţi Limită de Viteză Timeout:
Use SSL - Encrypted Connections Utilizaţi SSL - Conexiuni Encriptate
Use SSLV2 : Utilizaţi SSLV2 :
Use the old folder picker (tends to be faster) Utilizaţi vechiul selector de dosare ( tinde să fie mai rapid)
Use Typical Retention Utilizaţi Păstrarea Tipică
UsenetSearch Error Eroare CăutareUsenet
Username/Password Nume Utilizator/Parolă
Username: Nume Utilizator:
Version: Versiune:
Watch List. Listă de Supraveghere.
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Când un fișier duplicat este găsit redenumește folosind Copy(X) of XXX. Cealaltă metodă numerotează fișierul
When checked, the failed list is saved and restored on restart Când e selectat, lista fişiere eşuate este salvată şi restaurată la repornire
When checked, the files list is saved and restored on restart Când e selectat, lista fişiere este salvată şi restaurată la repornire
When Deleting RAR and PAR files, use Recycle Bin Când Ştergi fişiere RAR şi PAR, foloseşte Coşul de Reciclare
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Când încarci mai mult de un fişier NZB odată , încarcă-le intr-o singură listă de articole.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Când selectaţi o nouă cale de descărcare, porneşte răsfoirea în calea curentă de descărcare
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker Când foloseşti "Descarcă într-un <Dosar>" ignoră verificare duplicat
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Trebuie să fii conectat la Internet pentru ca Înregistrarea să fie Reuşită. Noi vom confirma Cheia şi Numele de Utilizator de pe site-ul nostru.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Va trebui să reporniţi pentru a Activa/Dezactiva jurnalizarea.
Schimbarea setaărilor de jurnalizare vor avea efect imediat.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Cele 10 zile de Evaluare au Expirat.
Newsbin va descărca fişiere în continuare, dar, la fiecare două minute
va apărea această casetă şi se va pune pauză la descărcare
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Perioada de probă a Expirat.
Se va opri din când în când

Noi vrem ca tu să îl poți folosi, dar trebuie ca și noi să mâmcăm.

MENU

English Romanian
&About Newsbin Pro... &Despre Newsbin Pro...
&Add to Download List &Adaugă în Lista Descărcare
&Add to Download List\tCtrl+E &Adaugă la Lista de Descărcare\tCtrl+E
&Application Look &Mod Afişare Aplicaţie
&Auto Hide &Ascundere Automată
&Close &Închide
&Connections &Conexiunile
&Delete Group\tDEL &Şterge Grup\tDEL
&Delete Server\tDEL &Şterge Server\tDEL
&Download Latest &Descarcă Ultimele
&File &Fişier
&Files &Files
&Filters... &Filtre...
&Floating &Plutitor
&Groups &Grupuri
&Help &Ajutor
&Hide &Ascunde
&Load NZB's... &Încărcă NZB-uri...
&Logging &Înregistrarea în Jurnal
&Options &Opţiuni
&Options... &Opţiuni...
&Pause Download &Întrerupe Descărcare
&Reload &Reîncarcă
&Remove from Download List\tDel &Şterge din Lista de Descărcare\tDel
&Remove from List\tDel &Şterge din Listă\tDel
&Save Configuration &Salvează Configuraţia
&Save &Salvează
&Servers... &Servere...
&Status Bar &Bară Status
&Thumbnails &Miniaturi
&Utilities &Utilităţi
&View &Vizualizare
Add a new Category... Adaugă o Categorie Nouă...
Add Group... Adaugă Grup...
Add Groups... Adaugă Grupuri...
Add Server... Adaugă Server...
Add to &Download List - Bypass Filters Adaugă în &Listă Descărcare - Ignoră Filtre
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Adaugă În &Lista Descărcare - Ignoră Filtre\tCtrl+Y
Add to Download Special... Adaugă în Descărcare Specială...
Add to Top - Bypass Filters Adaugă în Vârf - Ignoră Filtre
Add to Top Adaugă în Vârf
Add to Wish List\tCtrl-Ins Adaugă în Listă Dorinţe\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Asamblează Incomplete
Assign a New Path... Atribuie o Cale Nouă...
Assign a New UnRAR Path... Atribuie o Cale Nouă UnRAR...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Ghid Începători...
Bypass Filters\tCtrl+Y Evită Filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Şterge Istoric Filtre
Clear List Goleşte Lista
Clear List Goleşte Lista
Clear Odometer Resetează Odometer
Clear Window Goleşte Fereastra
Close all Post Lists Închide Toate Listele de Articole
Compact Database... Compactează Baza de Date...
Copy Images To... Copiază Imaginile În...
Copy to CBZ file... Copiază într-un fişier CBZ...
Copy to Clipboard Copiază în Clipboard
Copy to Folder... Copiază în Dosar...
Copy to Image Database... Copiază în Bază de Date Imagini...
Create N&ZB from Files... Salvează N&ZB din Fişiere...
Create N&ZB from Posts... Salvează N&ZB din Articole...
Customize.... Personalizează....
Delete all posts from Poster Şterge toate articolele făcute de Poster
Delete All Posts Şterge Toate Articolele
Delete File(s) Şterge Fișierul(ele)
Delete Item and Files Şterge Obiect şi Fişierele
Delete Posts\tShift-DEL Şterge Articole\tShift-DEL
Delete Stored Posts Şterge Articole Stocate
Delete Şterge
Delete\tDEL Şterge\tDEL
Disa&ble Groups Dezac&tivează Grupuri
Disable Server(s) Dezactivează Server(e)
Discussion/Help Forum... Discuţii /Forum Ajutor...
Doc&kable Încor&porabile
Download 10,000,000 Older Posts. Descarcă 10,000,000 Articole Vechi.
Download 100,000 Older Posts Descarcă 100,000 Articole Vechi
Download 5,000,000 Older Posts. Descarcă 5,000,000 Articole Vechi.
Download 50,000 Older Posts Descarcă 50,000 Articole Vechi
Download 500,000 Older Posts Descarcă 500,000 Articole Vechi
Download All Headers Descarcă Toate Headers
Download All Posts from Poster Descarcă Toate Articolele Autorului
Download Complete Groups List Descarcă Listă Completă Grupuri
Download List Listă Descărcări
Download Special... Descarcă Special...
Download Speed &Limit Descărcare cu Limită &Viteză
Download Speed Limit Descărcare cu Limită de Viteză
Download to Existing Folder... Descarcă într-un Dosar Existent...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Descarcă într-un Dosar Existent...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Descarcă într-un Dosar denumit după Subiect
Download To Folder... Descarcă Într-un Dosar...
Download To New Folder... Descarcă Într-un Dosar Nou...
Download To New Folder...\tCtrl+N Descarcă într-un Dosar Nou...\tCtrl+N
Dummy Figurant
E&xit Ie&şire
Edit Editare
Enable &Groups Activaţi &Grupuri
Enable Server(s) Activaţi Server(e)
Expand Search Results...\tCtrl+H Detaliază Rezultate Căutare...\tCtrl+H
Failed List Listă Fişiere Eşuate
Fill Umple
Filters Filtre
Frequently Asked Questions (FAQ)... Întrebări Frecvente (FAQ)...
Full Screen Pe tot Ecranul
Hide Old Ascunde Vechi
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Bază de Date &Imagini
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importă din ZIP,CBZ,RAR,CBR
Import Version 5.XX Headers Importă Headers Versiunea 5.XX
Kill All Connections Închide Toate Conexiunile
Kill Connection Închide Conexiune
Limit Speed Limită de Viteză
Lockout &Poster Ignoră &Autor
Lockout &Poster\tCtrl+P Ignoră &Autor\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Ignoră Autor &Cuvânt Cheie
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Ignoră Autor &Cuvânt Cheie\tCtrl+W
Lockout Poster Ignoră Autor
Looking for your Server?... Îţi Cauţi Serverul?...
Mark All Old Selectează Tot ca Vechi
Mark Posts New Selectează Articole Noi
Mark Posts Old\tDel Selectează Articole Vechi\tDel
Master Principal
Move Down\tCtrl-Down Mută în Jos\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Mută la Sfârşit\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Mută la Vârf\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Mută în Lista Dorinţe\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Mută în Sus\tCtrl-Up
New Folder... Dosar Nou...
New UnRAR Folder... Dosar Nou UnRAR...
Not Fill Nu e Completare
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &aqua
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blue
Office 2007 - &silver Office 2007 - &silver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - bla&ck
Office XP Office XP
Open Download Folder... Deschide Dosar Descărcare...
Open Folder... Deschide Dosar...
Open UnRAR Folder... Deschide Dosar UnRAR...
Pause Download Întrerupeți Descărcarea
Pause Pauză
PopupPanes Panouri Popup
Post Storage Stocare Articole
Post to Group... Scrie în Grup...
Posts Articole
Properties Proprietăţi
Properties... Proprietăţi...
Properties\tCtrl+I Proprietăți\tCtrl+I
Purge to Display Age Șterge până la Vârstă Afișare
Quick UnRAR/Sample (MS/RAR) UnRAR/Monstră (MS/RAR) Rapid/ă
Quick UnRAR/Sample... UnRAR/Monstră Rapid/ă...
Read Post &Body Citește Articol &Conținut
Read Post &Body\tCtrl+R Citește Articol &Conținut\tCtrl+R
Refresh PAR Set Actualizează Set PAR
Register Newsbin... Înregistrează Newsbin...
Register/Update Key... Înregistrează/Actualizează Cheie...
Remove from Download Elimină din Descărcare
Remove from Download\tCtrl-D Elimină din Descărcare\tCtrl-D
Rename File Redenumire Fișier
Rename Redenumire
Reply to Group... Răspunde Grup...
Reset Download Count Resetează Cantitate Descărcată
Restore Restaurare
Resume Download Reia Descărcare
Retry Download Reîncercaţi Descărcare
Run QuickPAR Rulează QuickPAR
Sample Files Fişiere Monstră
Save Configuration &As... Salvaţi Configurarea &Ca...
Save Files to Custom List... Salvează Fişierele în Lista Proprie...
Searc&h Caut&ă
Search Căutare
Select All Selectează Tot
Select All\tCtrl-A Selectează Tot\tCtrl-A
Send to Category... Trimite în Categoria...
Send to Folder... Trimite în Dosarul...
Server Options... Opţiuni Server...
Servers Servere
Set Fill Server Mode Setează Server Completare
Set Slave Mode Setează Server Secundar
Show All Posts Arată Toate Articolele
Show Filenames Arată Nume Fişiere
Show Posts Special... Arată Articole Special...
Show Posts Arată Articolele
Slave Secundar
Switch Tab Position Schimbă Poziţie Filă
Tech Support Request... Cerere de Suport Tehnic...
Test Files... Test Fişiere...
Test NZB's... Test NZB-uri...
Toggle Grid Lines Arată Grilă Linii
Unlock Poster Deblochează Autor
Unlock Poster\tCtrl+U Deblochează Autor\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Uneşte Fişierele
UnRAR/Unpack UnRAR/Dezarhivează
Update All Groups Actualizează Toate Grupurile
Update Actualizare
Usenet Tools Web Site... Instrumente Usenet Site-uri Web...
Uses FreeImage Library Foloseşte FreeImage Library
Uses Sqlite Database Library Foloseşte Sqlite Database Library
View File Vizualizare Fișier
View Icon Legend... Vizualizare Legendă Icoane...
View the MOTD Archive... Vizualizare Arhiva MOTD ...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows Native
Windows XP Windows XP
Wish List Listă Dorinţe

STRINGTABLE

English Romanian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Atenţie - Nu au fost încărcate articole.

Actualizează Grup şi/sau Verifică Perioadele de timp pe care le încărcați
Dacă nu ai făcut asta încă, va trebui să "Actualizezi" grupul pentru a vedea conţinutul acestuia.
# #
&Groups &Grupuri
&Posts &Articole
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFişierul care conţine lista de grupuri lipseşte. Faceţi clic pe butonul "Descarcă ListăGrupuri de pe Server".
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Un site web, unde puteţi discuta probleme/primi ajutor pentru Newsbin
Active Activ
Active/Disable: Activat/Dezactivat:
Active: Activ:
Add a new Folder Adaugă un Dosar Nou
Add a poster keyword to filter on Adaugă numele autorului ca filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Adăugare Grup Eşuată: Numele de grup pe care îl încercaţi să-l adăugaţi există deja.
Add item to Download list Adaugă obiect la Lista Descărcare
Add New Server
Add or Edit Servers
Adaugă un Server Nou
Adaugă sau Editează Servere
Add poster to the Filter List Adaugă Autor la Lista Filtre
Add to Custom List Adaugă în Listă Personală
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Adaugă în Descărcare - Ignoră Filtre
Adaugă în Descărcare - Ignoră Filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Adaugă în Lista de Descărcare
Adaugă în Lista de Descărcare
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Adaugă în Vârful Listei de Descărcare - Ignoră Filtre
Add to the Top of the Download List Adaugă în Vârful Listei de Descărcare
Add/Edit the servers Adaugă/Editează serverele
Address: Adresă:
Advanced Avansat
Advanced: Avansat:
Age Vârstă
All Preview Posts will be moved to Read list. Toate Articolele Previzualizate vor fi mutate în Lista Citite.
Apply Filterbar Filters Aplică Filtrele de pe Bara Filtre
April Aprilie
Assemble the files and remove the entry from the list. Asamblează fişierele şi eliminaţi înregistrarea din listă.
Assign a new path Desemnează o cale nouă
August August
AutoPAR Options Opţiuni AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Limitare Viteză când e Apăsat
Activeză Limitatorul de Viteză
Basic Setări de Bază
Blocks Found: Părţi Găsite:
Blocks Needed: Blocuri Necesare:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Atât Numele şi Adresa trebuie să fie completate pentru a Adăuga/Modifica un server
Bottom Sfârşit
Browse for an Image Database Răsfoiește pentru Bază de date Imagini
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cancel Anulează
Change Password Schimbare Parolă
Check unchecked groups Selectează grupuri neselectate
Chunk Cache Status Stare Cache Chunk
Chunk Cache Use State Stare Cache Chunk
Clean out the old records. Şterge înregistrările vechi.
Clear Filter History Şterge Istoric Filtre
Clear Filterbar Filter Şterge Filtre din Bara de Filtre
Clear List Goleşte Lista
Clear Memory... Goleşte Memoria...
Clear Odometer Resetează Odometer
Clear the active list Goleşte Lista Activă
Clear the download list without deleting the files. Goleşte lista de descărcare fără ştergerea fişierelor.
Clear the download path for these Groups? Goliţi calea de descărcare pentru aceste Grupuri?
Clear the list (doesn't delete files) Goleşte lista (nu şterge fişierele)
Clear the List (Stop all Downloads)? Goleşte lista (Opreşte toate Descărcările)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Goleşte lista fişierelor descărcate fără ştergerea lor de pe disc.
Clear the List? Goliţi Lista?
Clear the per group download path Goliţi calea de descărcare pentru Grupuri
Clear the search entry Șterge înregistrarea de căutare
Clear Şterge
Close all Post Tabs? Închideţi toate Filele de Articol?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Închide Afişajul Grupuri
Detaliază Afişajul Grupuri
Close the active document
Close
Închide documentul activ
Închide
Close this Tab Închide Filă
Color: Culoare:
Colors/Fonts Culori/Fonturi
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Combină fişiere Master Splitter (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Afişaj Compact - multe fişiere unite într-o singură linie cu fişiere par
Compact Display - many files joined into one line Afişaj Compact - multe fişiere unite într-o singură linie
Compact View Vedere Compactă
Configuration File not found, defaulting to the install default Configuration Fişier Configurare negăsit, resetăm la Configuraţia implicită
Configuration File restored from Backup copy Fişierul Configuraţie restaurat dintr-o copie de Rezervă
Configuration Options Opţiunile de Configurare
Confirmation Windows Ferestre Confirmare
Connections Conexiunile
Contract docked window Reduce Fereastră Fixă
Copy Marked File(s) to new folder Copiere Fişier(e) Selectat(e) într-un nou dosar
Copy selected files to the scratch list for later examination Copie Fişierele Selectate în Panou Temporar pentru examinare ulterioară
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Copie selecţie şi pune în Clipboard
Copie
Create a new document
New
Creaţi un document nou
Nou
Create NZB... Crează NZB...
Critical Errors Erori Critice
Current Progress: Progres Curent:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Viteză Curentă biţi/sec şi Octeţi/sec
Currently Loaded posts Articole Încărcate
Customize... Personalizează...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Taie selecţie şi pune în Clipboard
Taie
Data Downloaded this session Informaţii Descărcate în această sesiune
Data Rate Rată Transfer
Data: Rată:
Database Compactor is already in Progress Compactarea Bazelor de date este deja în desfăşurare
Date: Dată:
December Decembrie
Delete All Posts Şterge Toate Articolele
Delete all Posts? Ştergi Toate Articolele?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Şterge Toate Fişierele RAR şi PAR (de pe disc) pentru acest fişier?
Delete Entries from DB Şterge Înregistrările din Baza de Date
Delete File From Disk Şterge Fişiere De Pe Disc
Delete Files by renaming and wiping the contents Şterge Fişiere prin redenumi şi golirea conţinutul acestora
Delete Group from List Şterge Grup din Listă
Delete Images from Database Șterge Imaginile din Baza de Date
Delete Item and the underlying files. Şterge Obiect şi fişierele adiacente.
Delete item but, doesn't remove from disk Şterge Obiect dar, nu îl şterge de pe disc
Delete Marked Files(From Disk!)? Şterge Fişierele Selectate (de pe Disc!)?
Delete Posts... Şterge Articole...
Delete Selected Posts? Ştergeţi Articolele Selectate?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Şterge fişierele de pe disc
Şterge fişierele de pe disc
Delete the Server Şterge Server
Delete these File from the Database? Ştergeţi aceste Fişiere din Baza de Date?
Delete these passwords? Ştergeţi aceste parole?
Delete these Records? Ştergeţi aceste Înregistrări?
Delete this Filter Entry? Ştergeţi această Înregistrare Filtru?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Dialup Networking nu a reuşit să contacteze ISP. Vă rugăm să verificaţi de configurare şi să încercaţi din nou.
Dirty Rotten Spammers Spameri
Disable Enabled Groups Dezactivaţi Grupurile Active
Disable Enabled Servers Dezactivaţi Servere Active
Disable one or more Servers Dezactivaţi unu sau mai multe Servere
Disable/Enable the Signature Cache Dezactivaţi/Activaţi Cache-ul Semnături
Disabled Dezactivat
Display Age Vârstă Afişare
Display all Files and hide old ones Afișează toate Fișierele și ascunde cele vechi
Display all of the posts for this group Afişează Toate Articolele din acest grup
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Afişează şi Actulizează aceste grupuri
Afişează şi Actulizează aceste grupuri
Display Connection details Afişează detalii Conexiuni
Display only unread/undownloaded Files Afișează doar Fișierele necitite/nedescărcate
Display program information, version number and copyright
About
Afişează informaţiile programului, numărul de versiune şi drept de autor
Despre
Display Settings Setări Afișaj
Display Statistics about a specifc Post Afişează Statisticile unui Articol
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Afişează fereastra Proprietăţi Grupuri
Afişează fereastra Proprietăţi Grupuri
Display these Groups
Display these Groups
Afişează aceste Grupuri
Afişează aceste Grupuri
Download all headers? Descărcaţi toate Headerile?
Download all posts currently visible in the post list. Descarcă toate articolele vizibile în lista de articole.
Download all posts from this poster. Descarcă toate articolele ale acestui autor.
Download all posts in this Group Descarcă toate articolele din acest Grup
Download All Posts Descarcă Toate Articolele
Download and assemble Incomplete Files Descărcaţi şi ansamblaţi Fişierele Incomplete
Download Descriptions: Descarcă Descrieri:
Download Failed Descărcări Eşuate
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Descarcă Lista de Grupuri din serverele active br>Descarcă Lista de Grupuri din serverele active
Download History Istoric Descărcări
Download just the subjects for faster searching Descarcă doar subiectele pentru o căutare mai rapidă
Download List Listă Descărcare
Download Next 1,000,000 Posts Descarcă Următoarele 1,000,000 Articole
Download Next 10,000,000 Posts Descarcă Următoarele 10,000,000 Articole
Download Next 100,000 Posts Descarcă Următoarele 100,000 Articole
Download Next 1000 Records from the Server(s) Descarcă Următoarele 1000 Înregistrări de pe Server(e)
Download Next 5,000,000 Posts Descarcă Următoarele 5,000,000 Articole
Download Next 50,000 Posts Descarcă Următoarele 50,000 Articole
Download Path Not Set in options Cale Descărcare Nesetată în Opţiuni
Download Path: Cale Descărcări:
Download Paused Descărcare Întreruptă
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Descarcă fişierul text pe disc. Subiectul este numele fişierului
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Descarcă Ultimele Actulizări Grup
Descarcă Ultimele Actulizări Grup
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Descarcă într-un dosar nou denumit după subiect
Descarcă într-un dosar nou denumit după subiect
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Descarcă într-un dosar nou denumit după subiect
Descarcă într-un dosar nou denumit după subiect
Download will bypass all Filters Descărcare v-a ignora Filtre
Download Descarcă
Download: Descarcă:
Downloaded Files Descarcă Fişiere
Downloaded Posts Articole Descărcate
Downloaded Descărcate
Downloaded: Descărcate:
Downloading Posts Descărcare Articole
Downloading Descărcare
DOWNLOADS DESCĂRCĂRI
Downloads Descărcări
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Editează grupuri Subscrise.
Deschide Fereastra Adăugare Grup
Edit the filters.
Open the Filters window
Editează filtrele.
Deschide fereastra Filtre
Edit the Groups Editare Grupuri
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Câmp Email gol - Trebuie o adresă de Email, chiar şi una falsă
Email Notification Options Opţiuni Notificări Email
Enable Disabled Groups Activare Grupuri Dezactivate
Enable Disabled Servers Activare Servere Dezactivate
Enable Filters: Activare Filtre:
Enable one or more Servers Activează unul sau mai multe Servere
Enable or Disable the Filters Activează sau Dezactivează Filtre
Enter Registration codes. Introduceţi Codul de Înregistrare.
Erase everything
Erase All
Şterge tot
Şterge tot
Erase the selection
Erase
Şterge selecţia
Şterge
Error Eroare
Execute external program Executare program extern
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Detaliază şi Compacteză Fişiere
Detaliază şi Compacteză Fişiere
Expand docked window Măreşte Fereastra
Expand Search Results... Detaliază Rezultate Căutare...
Export Images to a Disk files. Exportă imaginile pe Disc.
Export the selected posts to a text file Exportă articolele selectate într-un fişier text
Failed Downloads Descărcări Nereuşite
Failed Files Fişiere Eşuate
Failed Posts Articole Eşuate
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Adăugare filtru eşuată
Ai nevoie să te uiţi la filtrul pe care încercaţi să-l folosiţi şi asiguraţi-vă că acesta este valabil.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Creare sau Găsire dosar Data Eşuată
Ar fi bine să selectaţi/creaţi un dosar nou
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Creare sau Găsire dosar Descărcare Eşuată
nu pot fi descărcate fişiere, până când aceasta nu este stabilit fie schimbare cu un dosar valabil
fie Crearea unui dosar care şă stocheze Descărcările.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nu s-a putut deschide Lista de Grupuri. Vă rugăm să descărcaţi lista de Grupuri.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Descărcare Eşuată
Când e modul manual, fiecare grup trebuie să fie selectat individual pentru descărcare.
Fie selectaţi Modul Automat şi Porniţi din nou sau dublu-clic pe
grup pentru a descărca din el.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Nu s-a putut porni Descărcarea

Nu există grupuri în lista grupuri .
Trebuie să faceţi clic pe butonul "Grupuri" şi selectaţi cel puţin un grup.
Failed Eşuate
February Februarie
File Descriptions: Proprietăţi Fişier:
File Exists! Overwrite? Fişier Existent! Suprascriem?
File is in the download/scratch list Fişierul este în lista de descărcări/temporare
File seems to be a Duplicate Fişierul pare a fi un Duplicat
File Type: Tip Fişier:
Filename Accept Aceptare Nume Fişier
Filename Options: Opţiuni Nume Fişier:
Filename Reject Respingere Nume Fişier
Filename: Nume Fişier:
Files Found: Fişiere Găsite:
Files List Listă Fişiere
Files Needed: Fişiere Necesare:
Files! Fişiere!
Files Fişiere
Files: Fişiere:
Fill Server Server Completare
Fill Server: Server Completare:
Filter Accept: Filtru de Acceptare:
Filter out files that aren't new Elimină fișierele care nu sunt noi
Filter Profile not Found - Search Aborted Profil Filtru Negăsit - Căutare Abandonată
Filter Profile Filtru Profil
Filter Profile: Filtru Profil:
Filter Profiles can't start with a number Filtrul de Profil nu poate începe cu un număr
Filter Profiles require a name Filtrul de Profil are nevoie de un nume
Filter Reject: Filtru de Respingere:
Filters Filtre
Find RAR files in current post list Caută fişiere RAR în lista de articole curentă
Find Caută
Find: Caută:
Firewall: Proxy:
Font Colors for the Lists Culoare Font pentru Liste
Free space available in the Data|Download folders Spaţiu liber disponibil în dosarele Data|Descărcare
Free Space: Spaţiu liber:
FROM Date must be less than TO Date Data DE LA trebuie să fie mai mică ca ce PÂNĂ LA
From Field Câmpul DE LA
From: De la:
Full Speed Viteză Maximă
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews CERE un Nume de Utilizator şi o Parolă pentru Serverele lor

Global Filter Can't be Deleted Filtrul Global NU Poate fi Şters
Group Added Date Vârstă Adăugare Grup
Group Field is Empty - Please try again","Warning Câmp Grup Gol - Încearcă din nou","Atenţie
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Numele Grupurilor de Grupuri trebuie să fie cel puţin 2 caractere diferite
Group Grup
Group: Grup:
Groups (0) Grupuri (0)
Groups List Listă Grupuri
GROUPS GRUPURI
Groups Grupuri
Header Download Failed - No master/active servers Descărcare Headere Eşuată - Nu e nici un server principal/activ
Hide docked window Ascunde fereastră andocată
Hide Files with more Crossposts than setting. Ascunde Fişierele Crossposted.
Hide Old Ascunde vechi
Hide/Show the main toolbar Ascunde/Arată Bara de Unelte
Icon Legend Legendă Icoane
Idle with "new" state set. Inactiv cu starea de "nou".
Idle Inactiv
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Bază de Date Imagini
Import and image from ZIP of CBZ files Importă fişiere ZIP sau CBZ
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importă Informaţii Grup de la Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Importă semnături fişiere din Versiunea 4.
Incomplete. Missing information needed for download Incomplet. Lipsesc date necesare descărcărilor
Insert Clipboard contents
Paste
Inserează conţinutul Clipboard
Lipire
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalarea este Coruptă - Vă rugăm să dezinstalaţi şi reinstalaţi

Internet Search Căutare Internet
Internet Internet
Invalid Regular Expression in Filter Expresie Regulară Invalidă în Filtru
Invalid Search String Şir Caractere Invalid pentru Căutare
January Ianuarie
Job: Sarcină:
July Iulie
June Iunie
Kill all connection that are currently outstanding. Închide toate conexiunile care sunt inactive.
Kill Selected Connection. Închide Conexiunile Selectate.
Kill the Current Download Închide Descărcarea Curentă
Kill the Download. Închide Descărcarea.
Last Command Ultima Comandă
Last Response Ultimul Răspuns
Last Updated: Ultima Actulizare:
List of Current downloads Lista de descărcări Curente
List of Failed downloads Lista de Descărcări Eşuate
List of News servers that have been entered into Newsbin Lista de Servere de Ştiri care au fost introduse în Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Lista de Grupuri de Ştiri din care a-ţi dori să descărcaţi .
List of Status messages Listă de Mesaje Status
Load A folder's worth of Saved downloads Încarcă un Dosar plin de Descărcări Salvate
Load all posts bypassing any age filters Încarcă toate articolele ingnorând orice filtru de vârstă
Load an Image Database Încarcă o Bază de Date Imagini
Load Newer files into the list. Încarcă fișiere mai Noi în listă.
Load NZB files...
Load NZB
Deschide fişiere NZB ...
Deschide NZB
Load NZB... Încarcă NZB...
Load Older files into the list. Încarcă fișiere mai Vechi în listă.
Load Ranges of posts Încarcă Intervale Articole
Load the download List from disk Încărcă Lista de descărcare de pe disc
Load the Download list Încărcă Lista de Descărcare
Local Local
Lock the display to prevent accidential changes Blochează afişajul pentru a preveni schimbări accidentale
Logging Jurnalizarea
Logs: Jurnale
Main Toolbar Bară Instrmente Principală
Make selected posts Old Setează Articolele ca Vechi
March Martie
Mark all post Old? Seteazi Toate Articolele ca Vechi?
Mark all posts Old. Setează Toate Articolele ca Vechi.
Mark all posts Old? Seteazi Toate Articolele ca Vechi?
Mark post as Deleted Setează Articolele ca Şterse
Mark Posts New... Setează Articolele ca Noi...
Mark Posts Old... Setează Articolele ca Vechi...
Mark Selected posts "new" Setează Articolele ca "noi"
Master Server Server Principal
Master/Slave Principal/Secundar
Max Size Mărimea Maximă
Maximum size must be larger then Minimum size to search Mărimea Maximă trebuie să fie mai mare decât Minimul pentru a căuta
Maximum size of displayed file. Mărime Maximă a fişierelor afişate.
May Mai
Message-Id Message-Id
Min Size Mărime Minimă
Minimum size of displayed file. Mărime Minimă a fişierelor afişate.
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Mută la Coadă
Mută Obiectul la Coadă
Move Down
Move Item Down one line
Mută în Jos
Mută Obiecul în Jos cu o linie
Move File(s) to another folder Mută Fişierul(ele)într-un al dosar
Move Files Mută Fişierele
Move Marked Files? Muţi Fişierele Selectate?
Move One Line Down Mută O Linie în Jos
Move Top
Move Item to the Top
Mută în Vârf
Mută Obiectul în Vârf
Move Up
Move Item Up one line
Mută în Sus
Mută Obiectul în Sus cu o linie
Move Up one Line Mută în Sus cu Linie
Must select some files to save to NZB Trebuie selectate nişte fişiere pentru a salva NZB
NA for NZB's Nu este Disponibil pentru NZB-uri
Name field is Empty - Please add some kind of Name Câmp Nume Gol - Adăugţi orice fel de Nume
Need to pick a server to Post to - Please try again Trebuie selectat un server pentru a Posta - Vă rugăm să încercaţi din nou
Need to pick an active server - Please try again. Trebuie selectat un server activ - Vă rugăm să încercaţi din nou.
Need to select an item to modify. Trebuie selectat un obiect pentru a-l modifica.
Network: Reţea:
New Catagory... Categorie Nouă...
New Posts Articole Noi
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Întrerupt - Spatiul redus în Dosarul Data
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Întrerupt - Spatiul redus în Dosarul Descărcare
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Opţiuni Newsbin Pro
Deschide Fereastra opţiuni
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Fişiere Newsbin (*.nbi)
.nbi
Document.NewsbinPro
Document Newsbin
No active groups selected to Process Nici un grup activ selectat pentru Procesare
No Destination filename set Nici o Destinaţie nume fişier selectată
No group name found during add group Nici un nume de grup nu s-a găsit la adăugare grup
No groups selected Nici un grup selectat
No PAR data so no PAR status is currently available Nu sunt fişiere PAR deci starea PAR indisponibilă momentan
No Posts Selected - Can't find Author Niciun Articole Selectat - Nu găsesc Autorul
None Nici unul
Normal Server Server Normal
Notification Messages Mesaje Notificări
November Noiembrie
NZB Email Settings Setări NZB Email
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Files Fişiere NZB
October Octombrie
Old Posts Articole Vechi
Only display files that match this filter Afişează doar fişierele care îndeplinesc filtrele
Only display Newer Posts Afişează doar Articolele Noi
Only show the filename part of the subject Afişează Numai numele fişierului din Subiect
Open Another Configuration Deschide o Altă Configurare
Open Groups Display
Open Groups Display
Deschide Fereastra Grupuri
Deschide Fereastra Grupuri
Open the Filter Options Deschide Opţiuni Filtre
Open the folder where the UnRARed files go. Deschide dosarul unde se duc fişierele după UnRAR.
Open the folder where this file is. Deschide dosarul unde este fişierul.
Open the Options Dialog Deschide Dialogul de Opţiuni
Open the Search Window
Open the Search Window
Deschide Fereastra Căutare
Deschide Fereastra Căutare
Open the Server Options Deschide Opţiuni Server
Open this document Deschide acest document
Open up a window to the files folder Deschide o fereastră către dosarul fişierelor
Open Window to register key. Deschide Fereastra pentru a înregistra cheia.
Options Opţiuni
Options: Opţiuni:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Suprascrie, Redenumeşte,Umple cu Gunoi apoi Ştergere
Par Files: Fişiere Par:
PAR Records Înregistrări PAR
Par Set Size: Mărime Par:
Partial Download Descărcare Parţială
Pause download
Pause the selected Download
Întrerupe Descărcarea
Întrerupe Descărcarea selectată
Pause the download list.
Pause the Download
Întrerupe lista de descărcare.
Întrerupe Descărcarea
Pause the Download Întrerupe Descărcarea
Pause the marked download Întrerupe descărcarea selectată
Paused Întrerupt
Permanantly Delete these Posts from Storage? Ştergeţi Definitiv aceste Articole Memorie ?
Permanently delete this poster? Ştergeţi definitiv acest autor?
Pick the Font to use with this control Alegeţi un Font pentru a fi utilizat cu acest control
Position: Poziţia:
Post a message to up to 3 groups. Scrie un articol în 3 grupuri maxim.
Post Count Număr Articole
Post Filename Nume Fişier Articol
Post list that the user can copy new entries into for later processing Listă articole în care utilizatorul poate copia înregistrări noi pentru procesare ulterioară
Post Properties Proprietăţi Articol
Post to Selected Groups Scrie în Grupurile Selectate
Post/File is Filtered Articolul/Fişierul este Filtrat
Poster Settings Setări Autor
Preparing Posted Files... Pregătest Fişiere Postate...
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problema în contactarea Serverului de Căutare. Vă rugăm să contactaţi suportul tehnic.
Processing Priority Prioritate Prelucrare
Progress: Progres:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Şterge de pe disc a înregistrărilor pînă la setarea "Vârstă Afişare" .
Purge the Stored records from the disk Şterge de pe disc a înregistrărilor Stocate
Purge to MDA is already in Progress Ştergerea până la MDA este deja în Curs
Purging the Groups... Golire Grupurile...
Purging to Display Age... Golire până la Vârstă Afişare...
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Pune serverele în mod Completare - Foloseşte acest server când toate celelalte server au eşuat
Put servers into Master mode - Enable header download Pune serverele în mod Principal - Permite descărcare header
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Pune serverele în mod normal - Foloseşte acest server pentru a descărca mereu
Put servers into Slave mode - Disable header download Pune serverele în mod Secundar - Dezactiveză descărcare header
Quick UnRAR: File isn't a decodable type UnRAR Rapid: Fişierul nu este un tip decodabil
Quick UnRAR: No filename found UnRAR Rapid: Nume fişier negăsit
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ieşirea din program; vă cere salvarea documentelor
Ieşire
RAR Passwords Parole RAR
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid Literele RE utilizate pentru a filtra nume de fişiere NZB nu este permis
Read Posts Citeşte Articole
Read the text of the post Citeşte textul dintr-un articol
Ready Pregătit
Really Delete Group(s)? Sigur doriţi să Ştergeţi Groupul(urile)?
Really Delete Server(s)? Sigur doriţi să Ştergeţi Sever(e)?
Really Purge Stored Records? Sigur doriţi să Ştergeţi Înregistrările Stocate?
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Reîmprospătează List
Elimină fişierele care nu mai sunt pe disc
Reject! Respinge!
Reload from Disk. Reîncarcă Articole de pe Disc.
Reload Group data Reîncarcă informații Grup
Reload the DB from disk Reîncarcă Baza de Date de pe disc
Remove Files from List Elimină Fişierele din Listă
Remove from Download List Ştergeţi din Lista Descărcare
Remove Poster from Lockout List Ştergeţi Autor din Lista de Spameri
Remove Posts from List Ştergeţi Articolul din Listă
Rename Failed, Probably the destination file already exists Redenumire Eşuată, probabil fişierul destinaţie există deja
Rename File Redenumeşte Fişier
Rename File. Redenumeşte Fişier.
Rename this item Redenumeşte aces obiect
Repair Blocks Blocuri Reparare
Reply to an existing post Răspunde la un articol existent
Rescan Folders Rescanare Dosare
Rescan the folder for missing files Rescanează dosarul pentru fişiere lipsă
Reset counter to download headers from FTR setting Resetează contor pentru descărcare header cu setarea FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Resetează contoare ca sa fie folosit FTR pentru grup.
Reset the download counters. Resetează contoare descărcare.
Restore the window to visible Restaurează fereastra
Resume download
Resume the selected Download
Reia descărcare
Reia Descărcarea selectată
Retry the Download
Retry the Download
Reîncearcă Descărcarea
Reîncearcă Descărcarea
RSS Feeds Fluxuri RSS
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Rulează QuickPAR
Rulează QuickPAR pentru a testa fişierele
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Rulează vederea implicită pentru acest fişier
Rulează vederea implicită pentru acest fişier
Run the Edit Groups Dialog Deschideţi Dialogul Editare Grupuri
Run the file with the default viewer Deschideţi fişierul cu programul implicit
Running Pornit
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Testează Fişierele
Unrar şi încearcă să afişezi conţinutul RAR
Save the active document with a new name
Save As
Salvaţi documentul activ cu un nume nou
Salvare ca
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Salvează Fişierul de Configurare
Salvează Fişierul de Configurare
Save the download list so, it can be loaded later. Salvaţi lista de descărcare, el poate fi încărcat mai târziu.
Save the selected post to disk. Salvaţi articolele selectate pe disc.
Search for and UnRAR RAR files Caută pentru şi fişiere UnRAR RAR
Search for Downloaded Files in the file DB Caută Fişierele Descărcate în Baza de Date
Search for Subjects or Poster Caută Subiecte sau Autori
Search In Groups/Topic Caută în Grupuri/Topice
Search Mode Mod Căutare
Search Warning Atenţie Căutare
SEARCH CAUTĂ
Search Caută
Secure server/connection Failed. Server encriptat/conexiune Eşuată.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Conexiune/Server encriptat. Conexiuni encriptate SSL sunt făcute cu serverul
Security Options Opţiuni Securitate
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Selectează un Filtru Profil din Căutare - Căutare Abandonată
Select a Filter Profile Selectaţi un Filtru Profil
Select a folder to scan for files Selectaţi un dosar pentru scanare fişiere
Select all Items Selectează toate Obiectele
Select all Posts. Selectează toate Articolele.
Select Automatic Download Mode. Selectează Modul Automat de Descărcare.
Select Manual Mode Selectează Modul Manual
Select which groups to search for content. No selection means all groups Selectează în care grupuri se v-a căuta. Fără selecţie înseamnă toate grupurile
Selected Data count and size Mărime şi număr Informaţii selectate
September Septembrie
Server Name: Nume Server:
Server Options Opţiuni Server
Server port is Required - default is 119 Port Server e Necesar - implicit este de 119
Servers Servere
SERVERS SERVERE
Servers: Servere:
Set the Per group download path Setaţi calea de descărcare Pe grup
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setarea unei "Zile Iniţiale " de Zero e o idee prostă - Suprascrierea e dezactivată
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Setarea calei NZB Autoload aceiaşi cu calea de descărcare e o idee PROASTĂ.

Poate rezulta consum ridicat de CPU.
Setup: Instalare:
Show All Files Arată Toate Fişierele
Show All Posts Arată Toate Articolele
Show Filenames only Arată doar Numele de Fişiere
Show Filenames: Arată Numele de Fişiere:
Show Filtered Posts Arată Articolele Filtrate
Show Grid Lines Arată Grila de Linii
Show Help File Arată Fişierul de Ajutor
Show Incomplete Files Arată Fişierele Incomplete
Show Incompletes Arată Fişiere Incomplete
Show New Posts Arată Articole Noi
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Arată sau Ascunde bara Principală de controale
Activează/Dezactivează Bara Principală
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Arată sau Ascunde bara de stare
Activează/Dezactivează Bara de Stare
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Arată sau Ascunde bara Miniaturi
Activează/Dezactivează Miniaturi
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Arată sau Ascunde bara de instrumente
Activează/Dezactivează Bara de Instrumente
Show PAR/NFO Arată PAR/NFO
Show Special... Arată Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Arată cea mai bună alegere ca nume de fişier din articol.
Show the Servers Tab Arată Fila Servere
Show the smaller tool bar. Arată bara de unelte mică.
Show/Disable the MOTD window Arată/Dezactivează fereastra MOTD
SIG ON SIG Pornit
Size of data waiting to download in the download list Mărimea informaţiilor ce sunt în lista de descărcare
Size: Mărime:
Slave Server Server Secundar
Sort Groups List? Sortaţi Lista de Grupuri ?
Sort the entire Download list? Sortaţi întreaga Listă de Descărcare?
Sort the entire Failed list? Sortaţi întreaga Listă de Fişiere Eşuate?
Sort the entire Wish list? Sortaţi întreaga Listă Dorinţe?
Specify a filter profile for a group Specificaţi un filtru pentru grup
Speed (Bps): Viteză (Bps):
Speed Limited Viteză Limitată
Speed Progress Progres Viteză
Speed: Viteză:
SSL Disabled SSL Dezactivat
SSL Enabled SSL Activat
SSL Enabled/Disabled: SSL Activat/Dezactivat:
State: Stare:
Status Stare
Status: Stare:
Stop Search Processing Oprește Procesarea Căutare
Subject Accept Subiect Aceptare
Subject Field Câmp Subiect
Subject is Empty - Please try again Subiect e Gol - Vă rugăm să încercaţi din nou
Subject Reject Subiect Respingere
Subject: Subiect:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Comutaţi înapoi la fereastra anterioară din panou
Panoul Anterior
Switch between Full and Reduced speed Comutaţi între viteză Maximă şi Redusă
Switch between Pause and Run Comutaţi între Întrerupt şi Pornit
Switch to the next window pane
Next Pane
Comutaţi la următorul panou
Următorul Panou
Switches: Comutatoare:
Tab: Filă:
Tabbed Window Freastră Filă
Takes you to a form where you can request tech support Vă va duce la un formular de unde puteţi solicita suport tehnic
Test files if they have PAR files Testează fişierele dacă au fişiere PAR
Test NZB... Test NZB...
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Fişierul care conţine lista de grupuri lipseşte
\tClic pe butunul "Descarcă ListăGrupuri de pe Server" button.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Numele este prea scurt. Acesta trebuie să fie 2 sau mai multe litere.
The news servers for some popular ISP. Severele de Ştiri pentru câţiva ISP comuni.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Nu sunt Servere active. Trebuie Fie să adăugaţi un server şi/sau asiguraţi-vă că cel puţin un server este activ, înainte de a descărca.
Thumbnails Miniaturi
Thumbnails: Miniaturi:
Time to finish current downloads Timp necesar decărcărilor curente
Top Vârf
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Încercaţi să combinaţi articole pe care Newsbin Pro nu le-a putut combina de unul singur.
Try to Find a news server Încearca să Găseşti un server de ştiri
UberSearch SuperCăutare
Unable to add this item to poster lockout Nu pot adăuga acest obiect în blocare autor
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Nu pot Desemna o cale Descărcare - Verificaţi setările cale descărcare
Unable to create or access the temp folder Nu pot crea sau accesa directorul temp
Unable to Delete Server - Server not found Imposibil de Şters Server - Serverul nu a fost găsit
Unable to load the Filters file Nu pot deschide fişierul Filtre
Unable to open file to save groups Nu pot deschide fişierul pentru a salva grupuri
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Imposibil de Utilizare Viewer pentru acest fişier cu Raportate de Eroare:
Undo the last action
Undo
Anulează ultima acţiune
Anulează
UnRAR Failed: RAR file is Encrypted UnRAR Nereuşit: Fişierul RAR este Encriptat
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR Fişiere
Unrar setul curent de fişiere
UnRAR Path is not set in the Options Cale UnRAR nu este setată în Opţiuni
UnRAR Path: Cale UnRAR:
UnRAR the files to a new folder UnRAR fişierele într-un dosar nou
Unsorted Nesortate
UsenetSearch CăutareUsenet
View List Icon Legend Vezi Lista Legendă Icoane
View Message of the Day Vezi Mesajul Zilei
View Thumbnails Vizualizare Miniaturi
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Atenţie - Suprascriere Header > 5000 este neobişnuit. Aceasta va încetini descărcarea header.
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Atenţie Nu sa putut deschide Fişierul NZB . Este probabil corupt
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Atenţie Nu sa putut deschide Fişierul NZB. Este probabil corupt: %s
Warning Atenţie
Web page that describes how to Use newsbin Pagina de web care descrie modul de utilizare a Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Atunci când este activată Autentificarea - Nume de Utilizator este necesar
Window Positions Poziţie Ferestre
Wish List Listă Dorinţe
You need to Enter a server name or address Trebuie să Introduci un nume şi o adresă server
You've selected more than 40 items to read. Continue? Aţi selectat mai mult de 40 de articole pentru a citire. Continuare?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Romanian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Romanian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Romanian
Album Album
Artist Artist
Album-Artist Album-Artist
Artist-Album Artist-Album
Artist\Album Artist\Album
Album\Artist Album\Artist

DLGINIT Entry 4

English Romanian
Display Data Rate Afişează Rată Transfer
Display Disk Free Space Afişează Spaţiul Liber pe Disc

DLGINIT Entry 5

English Romanian
None Niciunul
12 Hours, 12 Ore,
1 Days 1 Zi
2 Days 2 Zile
3 Days 3 Zile
4 Days 4 Zile
5 Days 5 Zile
10 Days 10 Zile
15 Days 15 Zile
20 Days 20 Zile

DLGINIT Entry 6

English Romanian
None Niciunul
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Romanian
Normal Normal
Verbose Detaliat
Debug Depanare

DLGINIT Entry 8

English Romanian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Romanian
Update Every 1 secs Actualizare la Fiecare 1 sec
Update Every 5 secs Actualizare la Fiecare 5 sec
Update Every 30 secs Actualizare la Fiecare 30 sec
Update Every 60 secs Actualizare la Fiecare 60 sec
Personal tools