Romanian 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Romanian
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Atunci când un grup a fost actualizat puteţi să faceţi dublu-click pe el pentru a vizualiza articolele sale.
Download Paused Warning Mesaj Avertizare Decscărcare Întreruptă
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Vă anunţăm că sunteţi un utilizator înregistrat de Newsbin Pro, dar, aveţi un serial vechi.
(Optional) (Opţional)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Eu şi Dex va iubim mult mult timp!
- Actulizări pe Viaţă
- Prioritatea la Suport Tehnic
- Accesul la programul beta privat
-Acea senzaţie călduroasă , pentru că faci ceva corect în viaţă.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - Cel mai important este stabilirea Mărimea Înregistrărilor Iniţiale (FTR), care controlează cât de mult dintr-un grup descărcaţi la prima accesare a grupului.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - Pentru a actualiza toate grupurile odată click pe butonul Actualizare (Fulger verde)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - Pentru a vizualiza articolele în timp ce se descărca, faceţi dublu-click pe grup, dar, amintiţi-vă că "Reîncarcă" ar putea fi necesar
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Utilizaţi Ajutor/Ajutor pentru a afla mai multe despre utilizarea Newsbin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Utilizaţi Ajutor/Ghidul Începătorului pentru a vedea tutoriale
-- Contacting our web site. -- Contactăm site-ul nostru.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Trimitem o copie a cheiei dumneavoastre de înregistrare la site-ul nostru
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Site-ul web validează cheie, apoi oferă o cheie nouă care este apoi stocată pe PC-ul dumneavoastră
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Actualizare Cheie Pagina 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Actualizare Cheie Pagina 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Actualizare Cheie
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Faceţi click pe buton pentru a finaliza upgrade-ul
Noua cheie este, de asemenea, vizibilă în meniul de ajutor la dialogul
Înregistrează Actualizează Cheie

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Fişier Descrieri salvează o descriere a fişierelor
descărcate într-un fişier numit "Descript.ion" în directorul descărcării

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Nag, Nag, Nag, Nu-i aşa ca este enervant?

Dacă vă înregistraţi, nu veţi mai fi niciodată iritat de noi din nou.

Înregistrarea va dezactiva acest ecran iritant permanent.
About Newsbin Pro Despre Newsbin Pro
Accept Filter Filtru Accept
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Adăugaţi o cale prefix - Decodaţi într-un dosar denumit pentru sursa dosar
Add each filename to the log file. Adăugaţi fiecare nume de fişier în fişierul jurnal.
Add Files... Adaugă Fişiere...
Add Filters... Adaugă Filtre...
Add Group Name to Download Folder Adaugă Nume Grup la Dosar Descărcare
Add group... Adaugă Grup...
Add Groups Adaugă Grupuri
Add Groups... Adaugă Grupuri...
Add New Server Adaugă Server Nou
Add NZB Filename to Download Folder Adaugă Nume Fişier NZB la Dosar Descărcare
Add NZB Folder to Download Folder Adaugă Nume Dosar NZB la Dosar Descărcare
Add Password Adaugă Parolă
Add Server Adaugă Server
Add Subject to filenames under Adaugă Subiect la nume de fişiere în
Add Adaugă
Add/Remove Selected Groups Adaugă/Elimină Grupurile Selectate
Advanced Options Opţiuni Avansate
Age Filter: Filtru Vârsta:
Age: Vârsta:
Apply Aplică
Attach file summary information to the file. Ataşaţi fişier rezumat de informaţii la fişier.
Authentication Required Autentificare Necesară
Authentication Status Statut Autentificare
Auto Rename: Redenumire Automată:
Auto-Mark Old: însemnare Vechi Automată:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Oprire-Automată în Curs. Apasă Anulare pentru a preveni Ieşirea lui Newsbin
Auto-Shutdown Warning Avertizare Oprire-Automată
Auto-Shutdown Oprire-Automată
Autoload NZB Path: Încărcare Automată Cale NZB:
Automatic download for Double-clicked NZB's Descărcare automată pentru Dublu-click pe NZB-uri
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Descărcare Automată. Adăugaţi toate articolele noi în lista de descărcare .
Automatic Update Modes Actualizare Automată Grupuri De Ştiri
Automatically Decode Complete Files: Decodare Automată a Fişierelor Complete:
Autorar Properties Proprietăţi Autorar
Background Fundal
Basic Settings Setări de Bază
Beta Deactivated Beta Dezactivat
Binaries Fişiere Binare
Blocks Missing: Blocuri Lipsă:
Blocks Needed: Blocuri Necesare:
Bottom Sfărşit
Browse Răsfoire
Browse... Răsfoire...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located În mod implicit, Newsbin va decoda fişierele în dosarul în care sunt amplasate fişierele sursă
Bypass size filters for some files Evită filtre dimensiune pentru câteva fişiere
Bytes Octeţi
Cancel Search Anulează Căutare
Cancel Anulare
Change Password Schimbare Parolă
Characters long Caractere lungi
Check1 Verifică1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Goleşte Cale NZB. Elimină orice formatare extra de la numele fişierelui NZB
Clear Password Înlătură Parola
Clear Results Şterge Rezultate
Clear Goleşte
Clear: Goleşte:
Click here to Purchase NEW Key Click aici pentru a Achiziţiona Cheie NOUĂ
Click the button to finish the upgrade. Faceţi click pe buton pentru a finaliza upgrade-ul.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Faceţi click pe buton pentru a finaliza upgrade-ul.

Trebuie să ieşi şi să reporneşti Newsbin
După ce o nouă cheie este instalată
Click To Finish Registration Faceţi Click Pentru a Termina Înregistrarea
Close Închide
Code: Cod:
Color: Culoare:
Colors Culori
Compact View Vedere Compactă
Compact Compactă
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Programele de Imagine ca ACDSee vor arăta
aceste informaţii, împreună cu fişierele.
Connections: Conexiunile:
Control Prompts Control Prompturi
Controls detail of the log messages Controale detaliate din jurnalul mesaje
Copy Settings From Server: Copiaţi Setările De La Server:
Copy Style Rename: Copiere Stil Redenumire:
Copy to Clipboard Copiaţi în Clipboard
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Drepturi de Autor 1995-2010 CMCE Inc. Toate drepturile Rezervate.
Critical Error Messages Mesaje de Eroare Critică
Crosspost Filter: Filtru Crosspost:
D&&D/Load NZB to one Post List: Descarcă/Încărca NZB într-o singură Listă de Articole :
Data Folder Dosar Date
Days Old Vechime Zile
Days to download from a new group Zile descărcare dintr-un grup nou
Decode Folder: Dosar Decodare:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Prioritate Decodare - Redus are un impact mai mic asupra PC-ului, da este mai lent
Decode/Unpack Decodare/Dezarhivare
Decoding RAR files. Decodare fişiere RAR.
Default is 563 Implicit este 563
Default port is 119 for News Portul implicit pentru Ştiri este 119
Default Settings Setări Implicite
Delete Emails with NZBs Şterge Emailurile cu NZBuri
Delete File Data older than N days old Ştergeţi Înregistrările din Dosar Date mai vechi de N zile
Delete From List Şterge Din Listă
Delete or leave the emails on the server Şterge sau lasă emailurile pe server
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Şterge fişierele RAR şi PAR după o Decodare reuşită .
Delete RARs and PARs Şterge fişierele RAR şi PAR
Delete Server Şterge Server
Delete Şterge
Details Detalii
Different proxy's require different ports Proxy-uri diferite necesită porturi diferite
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Dezactivaţi Decodare AutoPAR pentru acest Grup - Nu decoda fişierele RAR
Disable AutoPAR Dezactivaţi AutoPAR
Disable XFeatures: Dezactivaţi XFeatures:
Display Age: Vârstă Afişare:
Display Group Mode: Mod Afişare Grupuri
Display Name: Nume Afişaj:
Display Switches Comutatoare Afişaj
Display Afişaj
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuit de DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sortează coloana ignorând caracterele RE:
Don't download Headers from this server Nu descărca Headere de pe acest server
Don't know yet Nu ştiu încă
Down Jos
Download a partial file to a folder under the download folder Descărcă un fişier parţial într-un dosar în radăcina dosarului de download
Download Age: Vârstă Descărcare:
Download Double-Clicked NZB: Descarcă Dublu-Click pe NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Descarcă într-un Dosar denumit din tagul ID3 din MP3
Download Folder: Dosar Descărcare:
Download Groups List From Server Descarcă Lista De Grupuri Din Server
Download if incomplete and more than: Descarcă dacă e incomplet şi mai mare de:
Download List Sort: Sortare Listă de Descărcare:
Download PAR files as well as the normal files Descarca fişierele PAR , precum şi fişierele normale
Download Settings Setări Descărcare
Download to folder named for the watch list. Descarcă într-un dosar denumit din lista de supraveghere.
Duplicate Filename Settings Setări Nume de Fişiere Duplicat
Edit Passwords Editează Parole
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Editează adresa de email a Posterului sau adaugă un filtru nou la Câmpul posterului(ex Webmaster)
Email (POP) Server Server Email (POP)
Email (SMTP) Server: Server Email (SMTP) :
Email Complete Downloads: Descărcări Complete Email:
Email error messages Mesaje de eroare Email
Email Errors: Erori Email:
Email Filenames and state Nume Fişiere Email şi stare
Email From: Email De la:
Email Notification Settings Setări Notificări Email
Email Password: Parolă Email:
Email To: Email Către:
Email Username: Nume Utilizator Email:
Enable Email Notifications Activează Notificări Email
Enable File Descriptions Activează Descriere Fişiere
Enable Filters Activaţi Filtre
Enable Logging Activaţi Jurnalizarea
Enable Pop Scanning Activează Scanarea Pop
Enable Save Thumbnails Activaţi Salvare Miniaturi
Enable Schedular Activează Planificator
Enable Server Activaţi Server
Enable the error popup window Activaţi fereastra de erori popup
Enter Day Range: Introduceţi Interval Zile:
Error Popup: Erori:
Example NZB Filename Exemplu Nume de Fişier NZB
Execute File Executare Fişier
Exit Newsbin when the download list empties Ieşi Newsbin când lista de descărcare se goleşte
Exit Processing Ieşire Procesare
Favorite Posters Posteri Favoriţi
File Count: Număr Fişiere:
File Descripion Settings Setări Descrieri Fişier
File Details Detaliile Fişierului
File Display Date Range Interval de Zile pentru Afişarea Fişierelor
File Extensions: Extensii Fişiere:
File Filters Filtre Fişier
File Size Dimensiune Fişier
Filename Nume de Fişier
Filename: Nume de Fişier:
Filenames Modifications Numele Fişierelor Modificate
Fill Server: Server Completare:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Exclude Grupuri Mici(sub 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Exclude Articole mai Mari de X Octeți
Filter out Posts smaller then X Bytes Exclude Articole mai Mici de X Octeți
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Exclude Articole mai Vechi de N Zile/Ore (Z/0)
Filter Posts with more than X crossposts Exclude Articole cu mai Mult de X crossposts
Filter Profile: Filtrul de Profil:
Filter Profiles Filtrul de Profile
Filter Template: Şablon Filtru:
Filter: Filtru:
Filters that apply to this group Filtre, care se aplică în acest grup
Find Caută
Find: Caută:
Finished Install Instalare Termintă
Firewall Address: Adresă Proxy:
Firewall Options Opţiuni Proxy
Firewall Password. Parolă Proxy.
Firewall Password: Parolă Proxy:
Firewall Port: Port Proxy:
Firewall Type: Tip de Proxy:
Firewall Userid Id-ul de Utilizator Proxy
Firewall Username: Nume de Utilizator Proxy:
First Name: Prenume:
Folder Mode: Mod Dosar:
Folder Name Nume Dosar
Force first PAR to TOP of download list Pune fişierele PAR în VÂRFUL listei de descărcare
Force group Selection: Forţează Selecţia de grupuri:
Forgot Your Password? V-aţi uitat parola?
Free 24 Hour Trial! Perioada de Încercare Gratuită de 24 ore !
From: De la:
Full Speed after: Viteză Maximă după:
Full Speed At: Viteză Maximă La:
Get Servers List Ia Lista Servere
Giganews Access Check Verificare Acces Giganews
Giganews Options Opţiuni Giganews
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
În versiunea specială Giganews utilizatorii trebuie doar să adăuge Numele lor de Utilizator
şi Parola aici. Dacă aveţi mai multe conturi, puteţi adăuga
servere suplimentare mai târziu.
Giganews Username and Password Setup Giganews Instalare Numele de utilizator şi Parola
Group Display Age: Vârstă Afişare Grup:
Group Name Filters Filtre Nume Grup
Group Options Opţiuni Grup
Group Properties Proprietăţi Grup
Group(s): Grup(uri):
Group: Grup:
Groups List Sort: Sortare Lită Grupuri:
Header Compression: Compresie Headere:
Header Overlap: Suprapunere Headere:
Help Ajutor
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Iată unde adaugăm Server de Ştiri iniţial
Numele Serverului va arata ceva de genul"news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Ascunde bara de progres la Ştergere şi Etichetare
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Ascunde fişierele care nu au toate părţile disponibile. (Dezactivat în modul Compact)
Hide Incompletes: Ascunde Incomplete:
Hide Old Ascunde Vechi
Hide Progress: Ascunde Progresul:
Hide till Restart Ascunde până la Repornire
hours old vechime ore
How many days worth of posts to download from an empty group Cât de multe zile de headere se vor descărca într-un grup gol
How many posts to overlap Header downloads Cât de multe Articole se suprapun îm timpul descărcarii Headere-lor
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Cât de des Newsbin actualizează grupurile (Limitat la 60 minute sau mai mult)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Cum îţi place? Avem aproximativ 2500 ore scurse
pentru rescrierea "Clasic"-ului Newsbin.

Ce-ar fi sa dai o mână de ajutor?
Intră pe http://www.newsbin.com înregistrează-te
şi află cele mai noi ştiri.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Ce părere ai de versiunea de evaluare? Înregistrarea programului îţi oferă:
I Agree Sunt de acord
Icon Legend Legendă Icoane
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" dacă numele servărului începe cu "news:\\news.somedomain.com" asiguraţi-vă că rămâne doar numele domeniului ca "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Dacă alegeţi să treceţi peste acest pas acum, aveţi posibilitatea să selectaţi grupul de ştiri, făcând clic pe "Grupuri" buton de pe bara de instrumente principale.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Dacă urmaţi aceste ecrane, vom actualiza automat cheia
de pe site-ul nostru. Actualizarea nu va anula vechea cheie. Puteţi în continuare să
rulaţi orice versiune vă place
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Daca va înregistra-ţi cu un card de credit aveţi ACCES INSTANANEU
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignoră fişierele care se potrivesc listei de supraveghere dar care sunt în afara intervalului de mărime specificat.
Image Modes Moduri Imagine
Image Safe Table translation Tabel Traduceri Imagini
Import Progress Progresul Importului
Importing Signature.dbm... Importăm Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date În listele de articole, arată vârsta nu data
Incomplete Handling Manipulare Incompletă
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Configurarea iniţială se compune din:

- Specificarea unui Server de Ştiri NNTP.
- Selectarea a cel puţin unui grup de ştiri pentru procesare
Install Initial Groups Instalarea Iniţială Grupuri
Install Initial Server Instalarea Serverului Iniţial
Internet Search Options Opţiuni Căutare Internet
Introduction Introducere
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Ţineţi minte că generarea de pictograme este procesor
intensivă, ea va încetini viteza de descărcare la rate de date mari
Key Upgrade Page 3 Actualizare Cheie Pagina 3
Last Name: Nume:
List Name: Lista Nume:
Load All Posts Încarcă toate Articolele
Load NZB... Încarcă NZB...
Load: Încarcă:
Log : Jurnal :
Log Date: Jurnal Date:
Log Errors. Jurnal Erori.
Log Errors: Jurnal Erori:
Log Filenames: Jurnal Nume de Fişiere:
Log Group: Jurnal Grup:
Log Headers Jurnal Headere
Log Post Body: Jurnal Conţinut Articol:
Log Poster: Jurnal Autor:
Log Settings Jurnal Setări
Log Subject: Jurnal Subiect:
Log the entire non-Binary part of the post Scrie în jurnal întregul conţinut non-Binar dintr-un post
Log the headers for each post to the log file Scrie în jurnal headerele pentru fiecare articol
Low Quality Thumbnails: Miniaturi de Calitate Redusă
Manual Add Adăugare Manuală
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Selectează grupuri folosind cursorul mouse-ului sau tastatura. Apoi apasati Enter sau butonul Adaugă Grupuri. Puteţi, de asemenea, dublu-click pe un grup pentru a-l adăuga.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Setează articolele ca fiind vechi când sunt încărcate. (Ca în V4).
Max Post Size: Dimensiune Maximă Articol:
Max Posts: Număr Maxim Articole:
Max Retries: Număr Maxim de Reîncercări:
Max Size (k): Dimensiune Maximă (k):
Max Size: Dimensiune Maximă:
Maximum Connections to this Server Numărul Maxim de Conexiuni la acest Server
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Numărul Maxim de Încercări de Descărcare (0 = Infinit)
Maximum File Size: Mărime Maximă a unui Fişier:
Maximum X Resolution: Rezoluţia X Maximă:
Maximum Y Resolution: Rezoluţia Y Maximă:
Min Post Size: Dimensiune Minimă Articol:
Min Posts: Număr Minim de Articole:
Min Size (k): Minimă (k):
Min Size: Minimă:
Minimize to Tray Minimizare la Tray
Minimize to Tray: Minimizare la Tray
Minimum File Size: Dimensiune Minimă Fişier:
Minimum Size: Dimensiune Minimă:
Minutes Minute
Misc Display Afişaj Misc
Missing: Lipsă:
Move to Bottom Mută la Sfârşit
Move to Top Mută la Vârf
MP3 Download Path Settings Setări Cale Descărcare MP3
MP3 Folder Mode: Mod Dosar MP3:
MP3 Tag Usage: Utilizare Tag MP3:
Multi-Tab Mode: Mod Multi-Tab:
Nag Window - Download Paused. Fereastră Nag - Descărcare Oprită.
Name: Nume:
Network Settings Setări Reţea
Network Status Status Reţea
New Filter Name Filtru Nou Nume
New Filter: Filtru nou:
New Server Server Nou
New Username/Password Utilizator Nou/Parolă
New... Nou...
Newest Date: Cele mai noi Date:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Mesajul Zilei
Newsbin Options. Opţiuni NewsBin.
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro poate salva pe disc miniaturi pentru fiecare imagine JPG
Următoarele setări vă permit să specificaţi unde şi
cum miniaturile sunt stocate pe disc.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro necesită câteva setări pentru configurare. Pentru utilizatorii cu experienţă, puteţi apăsa Anulare pentru a trece de aceste ecrane.

Pentru a încărca fişiere de configurare vechi, Ieşiţi acum şi faceţi dublu-click pe un fişier NBI
Newsbin Security Password Newsbin Parolă de Securitate
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Notă:

Trebuie să confirmaţi pentru a salva această configurare.
Puteţi adăuga mai multe servere folosind butonul "Servere"
Puteţi descărca lista completă de Grupuri de Ştiri, prin utilizarea "Grupuri" şi selectând "Actualizează Grupuri".
Number of thumbnails to display Numărul de miniaturi pentru afişaj
NZB Autoload Settings Setări Autoîncărcare NZB
NZB Folder Modes Mod Dosar NZB
NZB Load Settings Setări Încărcare NZB
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Dosar Selecţie Veche:
Oldest Date: Cea mai Veche Dată:
One time Record Conversion Conversie Unică a Înregistrărilor
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Arată doar Articolele mai noi de N zile pentru acest grup
Only use Server if no other server has the post. Foloseşte acest Server dacă nici un alt server nu are articolul.
Open all groups into new Tabs Deschide toate grupurile în file noi
Open Containing Folder... Deschide Dosarul ce conţine Elementul...
Open Data Folder Deschide Dosarul Data
Open to Download Path: Deschide pentru Cale de Descărcare:
Options... Opţiuni...
Organization: Organizaţia:
Override Decode Path: Ignoră cale de Decodare:
Overwrite Logs Files Suprascrie Fişiere Jurnal
Overwrite the log file for every run. Suprascrie fişierele jurnal la fiecare rulare.
Password Parolă
Password: Parolă:
Pause Pauză
Pick an Existing list or enter the name of a new list Alege o listă Existentă sau introdu numele unei liste noi
Pick Files Alegeţi Fişierele
Pictures Imagini
Place Thumbnails In Another Folder Pune Miniaturile într-un alt Dosar
Plugin Capabilities: Facilităţi Plugin:
Plugin Control Control Plugin
Pop Email NZB Downloading Descărcări NZB Email
POP Username and Password Nume Utilizator şi Parolă POP
Post Delete: Ştergere Articol:
Post Dialog Dialog Articol
Post Display Empty: Afişaj Articole Gol:
Post Filters Filtre Articole
Post Now Publică Acum
Post Properties Proprietăţi Articol
Poster Text Text Autor
Potential Servers Servere Potenţiale
Prepend subject to Filename Adaugă Subiect la Numele Fişierului
Prevent opening Newsbin from the tray Împiedică deschiderea Newsbin din tray
Prevent opening the Add Groups Window Împiedică deschiderea ferestrei Adaugă Grupuri
Prevent opening the Add Servers Window Împiedică deschiderea ferestrei Adaugă Servere
Prevent opening the Options Window Împiedică deschiderea ferestrei Opţiuni
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Procesează Fişiere Imagine (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Procesează fişierele Non-standard
Processing Options Opţiuni Procesare
Profile: Profil:
Progress... Progresul...
Progressive JPG's Progresive JPG
Prompt on Download list column sort Avertizează la sortarea coloanei listei de Descărcări
Prompt on Groups list column sort Avertizează la sortarea coloanei listei de Grupuri
Prompt when permenantly deleting posts Avertizează când se şterg definitiv articole
Prompt when post list load, loads nothing Avertizează când lista de articole se încarcă , dar e goală
Properties Proprietăţi
Properties... Proprietăţi...
Public Email: E-mail Public:
Purchase a Key Cumpără o Cheie
Purge Headers Elimină Headere
Purging Groups... Golim Grupurile...
Put the Date: field into the description Pune câmpul Dată: în descriere
Put the From: field into the description Pune câmpul De la: în descriere
Put the Group into the description Pune câmpul Grup în descriere
Put the Subject field into the description Pune câmpul Subiect în descriere
Quick Decode Decodare Rapidă
RAR Decode Password Needed Decodare RAR Parolă Necesară
RAR Finder Căutător RAR
RAR Passwords: Parole RAR
RAR/Master Splitter Decoder Decodare RAR
Re-enter Password: Reintroduceţi Parola:
Read Chunk Citeşte Porţie Fişier
Reassemble Reansambleză
Records: Înregistrări:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Reduce calitatea miniaturi pentru a creşte viteza
Refresh the List. Actualizează Lista.
Refresh/Rescan Actualizează/Verifică din Nou
Register Newsbin Înregistrează Newsbin
Registration Code: Cod de Înregistrare:
Reject Filter Filtru Respingere
Rejected Posters Autori Respinşi
Reload Reîncarcă
Reload: Reîncarcă:
Rename the file if it already exists on disk Redenumiţi fişierul dacă există deja pe disc
Repair Blocks: Bucăţi pentru Reparare:
Reply Răspunde
Require a password to start Newsbin Cere parolă pentru a porni Newsbin
Requires Login Necesită Autentificare
Reset Resetare
Resume Download after: Reia Descărcarea după:
Resume Reia
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retenţia acestui server. Nu folosi acest server pentru articole mai vechi decât această setare (zile)
Retry Reîncercaţi
Right click to Select new positions. Click Dreapta pentru a Selecta poziţii noi.
Save Failed List on Exit: Salvaţi Lista Fişiere Eşuate la Ieşire:
Save File Summary: Salveză Fişier Sumar:
Save files in Folders named for the Newsgroup Salvează fişierele în foldere denumite după Grupul de Ştiri
Save Files List on Exit: Salvează Lista Fişiere la Ieşire:
Save Picture files to a Database Salvează fişierele Imagine într-o Bază de Date
Save Posts To... Salvează Articolele În...
Save to a unique Folder named for a Source file Salvaţi într-un folder unic denumit ca fişierul Sursă
Save Salvează
Scan Scanează
Screen Saver Disable: Dezactiveză Economizator de Ecran:
Search Age Cautare Vârsta
Search in Groups: Caută în Grupuri:
Search Options Opţiuni de Căutare
Search Type Tip de Căutare
Search Username and Password Caută Numele de Utilizator şi Parola
Search Caută
Search... Caută...
Search: Caută:
Security Options Opţiuni Securitate
Security Password Parolă de Securitate
Server Address: Adresa Serverului:
Server Finder Căutător Server
Server Name: Nume Server:
Server Options Opţiuni Server
Server Status: Status Server:
Server: Server:
Servers... Servere...
Set Color Setează Culorile
Set SSL Port: Setare Port SSL :
Short Filename Mode: Mod Nume de Fişiere Scurt:
Show All Arată Tot
Show File Age: Arată Vârstă Fişiere:
Show Filenames Arată Nume Fişiere
Show Files Loading: Arată Fişierele care se Încarcă:
Show Files Newer than N Days Old Arată Fişierele Mai Noi de N Zile
Show Files Arată Fişierele
Show Filters Arată Filtrele
Show Headers Arată Headerele
Show Incompletes Arată Fişiere Incomplete
Show Message of the Day (MOTD) window on start Arată Mesajul Zilei (MOTD) la pornirea programului
Show MOTD on startup: Arată MOTD la pornire:
Show New Arată Noi
Show NNTP Commands Arată Comenzi NNTP
Show PAR/NFO Arată PAR/NFO
Show PAR/NFO: Arată PAR/NFO:
Show Server Commands: Arată Comenzi Server:
Size: Mărime:
Slave Server Server Secundar
Slow Speed At: Viteză Redusă La:
Some Customized status text. Text Status Personalizat.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Unele Servere de Ştiri necesită autentificare, folosind un Nume de Utilizator şi Parolă
Dacă serverul dvs. cere o parolă, bifaţi această casetă pentru a completa golurile.

Some non-standard servers require group selection Unele servere non-standard necesită selecţie de grup
Some servers don't implement Xfeatures correctly Unele servere utilizează în mod corect Xfeatures
Some Topics: Unele Subiecte:
Sort, Ignore RE: Sortare, Ignoraţi RE:
Speed Limit Off at this time Limitarea de Viteză OPRITĂ în acest moment
Speed Limit On at this time Limitarea de Viteză PORNITĂ în acest moment
Speed Limit Limită de Viteză
Speed Limiter Properties Proprietăţi Limitator de Viteză
Speed Limiter Limitator de Viteză
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 evită unele limitări în Europa
Status Message Mesaj Status
Status Tab Logging: Filă Jurnal de Stare :
Stop Stop
Storage Age: Vârstă de Stocare:
Subject Filename Mode: Mod Nume de Fişier Subiect:
Subject Subiect
Subject: Subiect:
Submit: Trimite:
Swap Filter Schimbă Filtru
TCP Port: Port TCP :
Test (if PARS present) Testează (dacă sunt prezente fişiere PAR)
Test Password Test Parolă
Test Server Server Test
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Dosarul data este locul unde Newsbin stochează configurările şi informaţiile despre descărcări:
The files to be UnRARed are requesting a password. Fiţierele ce trebuie Dezarhivate necesită o parolă.
The key upgrade consists of: Actualizarea cheii constă în:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Acestea sunt setările de bază pentru funcţionarea Newsbin Pro.

Calea de descărcare este locul unde vor ajunge fişierele descărcate.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Aceste casete de control controlează logurile descărcărilor.
În mod implicit Newsbin Pro nu salvează nici un jurnal Nimic pe disc. Bifaţi butonul Permite Jurnalizare
Pentru a porni jurnalizarea specifică ce informaţii vrei sa fie înregistrate.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Aceste informaţii vor fi trimise criptat, deci oameni de la ISP
sau între tine şi site-ul nostru nu poate vedea numele dumneavoastră.
This is what we intend to send to the web site Aceasta este ceea ce dorim să trimitem la site-ul Web
This path is Relative to the download path Această cale este Relativă la calea de descărcare
Thumbnail Count: Număr Miniaturi:
Thumbnail Path: Cale Miniaturi:
ThumbNail Settings Setări Miniaturi
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Pentru Înregistrarea Newsbin Pro trebuie să introduceţi cheia EXACT
cum aceasta v-a fost trimisă prin e-mail De aceea ar fi mai bine
Copierea şi Lipirea ei decât tastarea.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Pentru a utiliza serviciul de UsenetServer trebuie să completaţi
Numele de Utilizator şi Parola care v-au fost date, atunci când v-aţi înscris
To: Către:
Top Left Stânga Sus
Top Right Dreapta Sus
Top Vârf
Translating from Old ImageSafe format to New. Transformăm din Vechiul format ImageSafe în cel Nou.
Turn off speed Limit when screen saver activates Dezactivaţi Limită de Viteză când se activeză Economizatorul de Ecran
Up Sus
Update Groups when Newsbin starts Actualizează Grupurile la pornirea NewsBin
Update Interval(mins): Interval Actualizare(mins):
Update When Started: Actualizează Când Porneşte:
Update Actualizează
Upgrade Upgradeză
Use "Per Group" Display Age Foloseşte "Pe Grup" Vârsta de Afişare
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Foloseşte detecţia binară pentru detecta/respinge fişierele duplicate
Use Calender: Utilizaţi Calendar:
Use Chunks Folder: Utilizaţi Dosar Bucăţi:
Use Download Path Utilizaţi Cale Descărcare
Use Duplicate Detector: Utilizaţi Detector Dubluri:
Use Europe: Utilizaţi Europa:
Use Firewall Username/Password Utilizaţi Proxy Nume de Utilizator/Parolă
Use Header Download Age Utilizaţi Vârstă Descărcare Header
Use Image DB: Utilizaţi Bază de Date Imagini:
Use Limit Timers: Utilizaţi Limită de Timp:
Use Pause Timeout Utilizaţi Pauză Timeout
Use Profile Utilizaţi Profil
Use Secure connections. The server must support this mode Utilizaţi Conexiuni Securizate. Serverul trebuie să suporte acest mod
Use SMTP password (optional) Utilizaţi parolă SMTP (opţional)
Use Speed Limit Timeout: Utilizaţi Limită de Viteză Timeout:
Use SSL Utilizaţi SSL
Use SSLV2 : Utilizaţi SSLV2 :
Use the European Giganews Server Utilizaţi Serverul European Giganews
Use the old folder picker (tends to be faster) Utilizaţi vechiul selector de dosare ( tinde să fie mai rapid)
Use Typical Retention Utilizaţi Păstrarea Tipică
UsenetSearch Error Eroare CăutareUsenet
UsenetServer Password Page Pagina Parolă UsenetServer
User Name: Nume Utilizator:
Username/Password Nume Utilizator/Parolă
Username: Nume Utilizator:
Validate Validează
Version: Versiune:
Watch List. Listă de Supraveghere.
What's Next? Ce urmează?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Când un nume de fişier duplicat este găsit redenumeşte folosind Copy(X) of XXX. Cealaltă metodă foloseşte un număr la redenumire.
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Când adăugaţi posturi pentru descărcare, ţineţi PARS în fila PAR
When checked, the failed list is saved and restored on restart Când e selectat, lista fişiere eşuate este salvată şi restaurată la repornire
When checked, the files list is saved and restored on restart Când e selectat, lista fişiere este salvată şi restaurată la repornire
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Când Ştergi din Fila AutoPAR, foloseşte Coşul de Reciclare
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Când încarci mai mult de un fişier NZB odată , încarcă-le intr-o singură listă de articole.
When loading posts, show them as they load. Când încarci articole, arată-le în timp ce se încarcă.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Când selectaţi o nouă cale de descărcare, porneşte răsfoirea în calea curentă de descărcare
X X
Xpost: Xpost:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY Suport yEnc XZVER . DOAR AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Trebuie să fii conectat la Internet în timpul acestei actualizări pentru a putea finaliza actualizare
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Trebuie să fii conectat la Internet pentru ca Înregistrarea să fie Reuşită. Noi vom confirma Cheia şi Numele de Utilizator de pe site-ul nostru.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Va trebui să reporniţi pentru a Activa/Dezactiva jurnalizarea.
Schimbarea setaărilor de jurnalizare vor avea efect imediat.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Tocmai aţi terminat de Instalat Newsbin Pro !
Acum sunteţi gata să descărcaţi nişte fişiere binare de pe Usenet (presupunând că aţi adăugat un server valabil şi unele grupuri)
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Cele 10 zile de Evaluare au Expirat.
Newsbin va descărca fişiere în continuare, dar, la fiecare două minute
va apărea această casetă şi se va pune pauză la descărcare
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Perioada de Evaluare a Expirat
De acum inainte se v-a pune pauză după fiecare fişier

Vrem ca tu să-l foloseşti, dar vrem şi noi să mâncăm.

MENU

English Romanian
&About Newsbin Pro... &Despre Newsbin Pro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Adaugă la Lista de Descărcare\tCtrl+E
&Close &Închide
&Connections &Conexiunile
&Delete Group\tDEL &Şterge Grup\tDEL
&Delete Server\tDEL &Şterge Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Descarcă Actualizări\tCtrl+G
&File &Fişier
&Filters... &Filtre...
&Help &Ajutor
&Load NZB's... &Încărcă NZB-uri...
&Options... &Opţiuni...
&Reload &Reîncarcă
&Remove from Download List\tDel &Şterge din Lista de Descărcare\tDel
&Remove from List\tDel &Şterge din Listă\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Salvează Configurare\tCtrl+S
&Servers... &Servere...
&Thumbnails &Miniaturi
&Utilities &Utilităţi
&View &Vizualizare
Add Group... Adaugă Grup...
Add Server... Adaugă Server...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Adaugă La &Lista de Descărcare - Evită Filtre\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Adaugă în Lista Par\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Asamblează Incomplete
Assign a New Path... Atribuie o Cale Nouă...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Ghid Începători...
Big Toolbar Bară de Unelte Mare
Bottom Sfârşit
Button Only Toolbar Bară de Unelte cu Icoane
Bypass Filters\tCtrl+Y Evită Filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Şterge Istoric Filtre
Clear List Goleşte Lista
Clear List Goleşte Lista
Clear Odometer Resetează Odometer
Clear Window Goleşte Fereastra
Close all Post Lists Închide Toate Listele de Articole
Copy Images To... Copiază Imaginile În...
Copy to CBZ file... Copiază într-un fişier CBZ...
Copy to Clipboard Copiază în Clipboard
Copy to Folder... Copiază în Dosar...
Copy to Image Database... Copiază în Bază de Date Imagini...
Create N&ZB from Files... Salvează N&ZB din Fişiere...
Create N&ZB from Posts... Salvează N&ZB din Articole...
Decode/Unpack Decodare/Dezarhivare
Delete All Posts Şterge Toate Articolele
Delete File(s)\tShift-DEL Şterge Fişier(ere)\tShift-DEL
Delete Item and Files Şterge Obiect şi Fişierele
Delete Posts\tShift-DEL Şterge Articole\tShift-DEL
Delete Stored Posts Şterge Articole Stocate
Delete\tDEL Şterge\tDEL
Disa&ble Groups Dezac&tivează Grupuri
Disable Server(s) Dezactivează Server(e)
Discussion/Help Forum... Discuţii /Forum Ajutor...
Download 10,000,000 Older Posts. Descarcă 10,000,000 Articole Vechi.
Download 100,000 Older Posts Descarcă 100,000 Articole Vechi
Download 5,000,000 Older Posts. Descarcă 5,000,000 Articole Vechi.
Download 50,000 Older Posts Descarcă 50,000 Articole Vechi
Download 500,000 Older Posts Descarcă 500,000 Articole Vechi
Download All Headers Descarcă Toate Headers
Download All Posts from Poster Descarcă Toate Articolele Autorului
Download Special... Descarcă Special...
Download Speed Limit Descarcă Limită de Viteză
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Descarcă într-un Dosar denumit după Subiect
Download To Folder... Descarcă Într-un Dosar...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Figurant
E&xit Ie&şire
Enable &Groups Activaţi &Grupuri
Enable Server(s) Activaţi Server(e)
Export to Text File... Exportă într-un Fişier Text...
Fill Umple
Frequently Asked Questions (FAQ)... Întrebări Frecvente (FAQ)...
Groups Grupuri
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Bază de Date Imagini
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importă din ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library Librăria Jpeg
Kill All Connections Închide Toate Conexiunile
Kill Connection Închide Conexiune
Limit Speed Limită de Viteză
Lockout &Poster\tCtrl+P Ignoră &Autor\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Ignoră Autor &Cuvânt Cheie\tCtrl+W
Lockout Poster Ignoră Autor
Looking for your Server?... Îţi Cauţi Serverul?...
Mark All Old Selectează Tot ca Vechi
Mark All Read Selectează Tot ca Citit
Mark Posts New Selectează Articole Noi
Mark Posts Old\tDel Selectează Articole Vechi\tDel
Master Principal
Move Down\tCtrl-Down Mută în Jos\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Mută la Sfârşit\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Mută în Lista PAR\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Mută la Vârf\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Mută în Sus\tCtrl-Up
New Decode Path... Cale Nouă Decodare...
New Folder... Dosar Nou...
New Group Folder... Dosar Grup Nou...
Not Fill Nu e Completare
Open Decode Folder... Deschide Dosar Decodare...
Open Download Folder... Deschide Dosar Descărcare...
Open Folder... Deschide Dosar...
Pause Download Întrerupeți Descărcarea
Pause Pauză
Post Storage Stocare Articole
Post to Group... Scrie în Grup...
Posts Articole
Properties... Proprietăți...
Properties\tCtrl+I Proprietăți\tCtrl+I
Purge to Display Age Șterge până la Vârstă Afișare
Purge to global MPA Șterge până la MPA global
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Decodare Rapidă/Mostră (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... DecodareRapidă/Monstră
Read Post &Body\tCtrl+R Citește Articol &Conținut\tCtrl+R
Refresh PAR Set Actualizează Set PAR
Register Newsbin... Înregistrează Newsbin...
Register/Update Key... Înregistrează/Actualizează Cheie...
Remove from Download\tCtrl-D Elimină din Descărcare\tCtrl-D
Rename File Redenumire Fișier
Rename Redenumire
Reply to Group... Răspunde Grup...
Reply to Post... Răspunde Articol...
Reset Download Count Resetează Cantitate Descărcată
Restore Restaurare
Resume Download Reia Descărcare
Retry Download Reîncercaţi Descărcare
Save Configuration &As... Salvaţi Configurarea &Ca...
Save Files to Custom List... Salvează Fişierele în Lista Proprie...
Save Salvează
Searc&h Caut&ă
Search Căutare
Select All\tCtrl-A Selectează Tot\tCtrl-A
Server Options... Opţiuni Server...
Servers Servere
Set Fill Server Mode Setează Server Completare
Set Font... Setare Font...
Set Slave Mode Setează Server Secundar
Show All Posts Arată Toate Articolele
Show Filenames Arată Numele Fişierelor
Show Posts Special... Arată Articole Special...
Show Posts\tCtrl+L Arată Articole\tCtrl+L
Slave Secundar
Small Toolbar Bară de Unelte Mică
Sqlite Database Library Librăria Sqlite
Status Bar Bară de Stare
Tech Support Request... Cerere de Suport Tehnic...
Test Files... Test Fişiere...
Toggle Grid Lines Arată Grilă Linii
Top Left Stânga Sus
Top Right Dreapta Sus
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Detaliază Rezultate Căutare...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Deblochează Autor\tCtrl+U
Update All Groups Actualizează Toate Grupurile
Update Actualizare
Usenet Tools Web Site... Instrumente Usenet Site-uri Web...
View File\tCtrl+M Vizualizare Fişier\tCtrl+M
View Icon Legend... Vizualizare Legendă Icoane...
View the MOTD Archive... Vizualizare Arhiva MOTD ...

STRINGTABLE

English Romanian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Atenţie - Nu au fost încărcate articole.

Actualizează Grup şi/sau Verifică Perioadele de timp pe care le încărcați
Dacă nu ai făcut asta încă, va trebui să "Actualizezi" grupul pentru a vedea conţinutul acestuia.
&Groups &Grupuri
&Posts &Articole
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFişierul care conţine lista de grupuri lipseşte. Faceţi clic pe butonul "Descarcă ListăGrupuri de pe Server".
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Un site web, unde puteţi discuta probleme/primi ajutor pentru Newsbin
Active: Activ:
Add a new Folder Adaugă un Dosar Nou
Add a New Server Adaugă un Server Nou
Add a poster keyword to filter on Adaugă numele autorului ca filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Adăugare Grup Eşuată: Numele de grup pe care îl încercaţi să-l adăugaţi există deja.
Add item to Download list Adaugă obiect la Lista Descărcare
Add New Server Adaugă Server Nou
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Adaugă articol în lista de descărcare dezactivând filtrele doar pentru articolele marcate
Add poster to the Filter List Adaugă Autor la Lista Filtre
Add Posters domain to the Filter List Adaugă Domeniu Autor la Lista Filtre
Add Spooled Records to the post list. Adaugă Înregistrările de Disc la Lista Filtre.
Address: Adresă:
Advanced Avansat
Advanced: Avansat:
Age Vârstă
All Preview Posts will be moved to Read list. Toate Articolele Previzualizate vor fi mutate în Lista Citite.
Apply Filterbar Filters Aplică Filtrele de pe Bara Filtre
April Aprilie
Assemble a Partial file and delete Asamblează fişier Parţial şi şterge
Assemble the files and remove the entry from the list. Asamblează fişierele şi eliminaţi înregistrarea din listă.
August August
AutoPAR Options Opţiuni AutoPAR
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Lăţimea de bandă limitată, atunci când Activat
Basic Setări de Bază
Blocks Found: Părţi Găsite:
Blocks Needed: Părţi Necesare:
Bottom Sfărşit
Change Password Schimbare Parolă
Check unchecked groups Selectează grupuri neselectate
Clean out the old records. Şterge înregistrările vechi.
Clear Filter History Şterge Istoric Filtre
Clear Filterbar Filter Şterge Filtre din Bara de Filtre
Clear List Goleşte Lista
Clear Odometer Resetează Odometer
Clear the active list Goleşte Lista Activă
Clear the download list without deleting the files. Goleşte lista de descărcare fără ştergerea fişierelor.
Clear the download path for these Groups? Goliţi calea de descărcare pentru aceste Grupuri?
Clear the list (doesn't delete files) Goleşte lista (nu şterge fişierele)
Clear the List (Stop all Downloads)? Goleşte lista (Opreşte toate Descărcările)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Goleşte lista fişierelor descărcate fără ştergerea lor de pe disc.
Clear the List? Goliţi Lista?
Clear the per group download path Goliţi calea de descărcare pentru Grupuri
Clear Şterge
Close all Post Tabs? Închideţi toate Filele de Articol?
Close the active document
Close
Închide documentul activ
Închide
Close the Menu Închide Meniu
Close this Tab Închide Filă
Color: Culoare:
Colors/Fonts Culori/Fonturi
Combine Master Split files Combină fişierele Master Split
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Combină Fişierele Master Split (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Afişaj Compact - multe fişiere unite într-o singură linie cu fişiere par
Compact Display - many files joined into one line Afişaj Compact - multe fişiere unite într-o singură linie
Compact View Vedere Compactă
Configuration Options Opţiunile de Configurare
Confirmation Windows Ferestre Confirmare
Connections Conexiunile
Contract docked window Reduce Fereastră Fixă
Copy Marked File(s) to new folder Copiere Fişier(e) Selectat(e) într-un nou dosar
Copy selected files to the scratch list for later examination Copie Fişierele Selectate în Panou Temporar pentru examinare ulterioară
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Copie selecţie şi pune în Clipboard
Copie
Create a new document
New
Creaţi un document nou
Nou
Critical Errors Erori Critice
Current Progress: Progres Curent:
Currently Loaded posts Articole Încărcate
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Taie selecţie şi pune în Clipboard
Taie
Data Rate Rată Transfer
Data: Rată:
Database Compactor is already in Progress Compactarea Bazelor de date este deja în desfăşurare
Date: Dată:
December Decembrie
Decode Path: Cale Decodare:
Decode the files to a new folder Decodeză fişierele într-un folder nou
Delete All Posts Şterge Toate Articolele
Delete all Posts? Ştergi Toate Articolele?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Şterge Toate Fişierele RAR şi PAR (de pe disc) pentru acest fişier?
Delete Entries from DB Şterge Înregistrările din Baza de Date
Delete File From Disk Şterge Fişiere De Pe Disc
Delete Files by renaming and wiping the contents Şterge Fişiere prin redenumi şi golirea conţinutul acestora
Delete Group from List Şterge Grup din Listă
Delete Images from Database Șterge Imaginile din Baza de Date
Delete Item and the underlying files. Şterge Obiect şi fişierele adiacente.
Delete item but, doesn't remove from disk Şterge Obiect dar, nu îl şterge de pe disc
Delete Marked Files(From Disk!)? Şterge Fişierele Selectate (de pe Disc!)?
Delete Selected Posts? Ştergeţi Articolele Selectate?
Delete the Server Şterge Server
Delete these File from the Database? Ştergeţi aceste Fişiere din Baza de Date?
Delete these Records? Ştergeţi aceste Înregistrări?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Dialup Networking nu a reuşit să contacteze ISP. Vă rugăm să verificaţi de configurare şi să încercaţi din nou.
Dirty Rotten Spammers Spameri
Disable Enabled Groups Dezactivaţi Grupurile Active
Disable Enabled Servers Dezactivaţi Servere Active
Disable one or more Servers Dezactivaţi unu sau mai multe Servere
Disable/Enable the Postid Cache Dezactivaţi/Activaţi Cache-ul Postid
Disable/Enable the Signature Cache Dezactivaţi/Activaţi Cache-ul Semnături
Display Age Vârstă Afişare
Display all of the posts for this group Afişează Toate Articolele din acest grup
Display Connection details Afişează detalii Conexiuni
Display program information, version number and copyright
About
Afişează informaţiile programului, numărul de versiune şi drept de autor
Despre
Display Statistics about a specifc Post Afişează Statisticile unui Articol
Display the file records in the signature cache Afişează fişierul de înregistrări din cache semnături
Display the Image database Afişează Baza de Date Imagini
Download all headers? Descărcaţi toate Headerile?
Download all posts currently visible in the post list. Descarcă toate articolele vizibile în lista de articole.
Download all posts from this poster. Descarcă toate articolele ale acestui autor.
Download all posts in this Group Descarcă toate articolele din acest Grup
Download All Posts Descarcă Toate Articolele
Download and assemble Incomplete Files Descărcaţi şi ansamblaţi Fişierele Incomplete
Download Descriptions: Descarcă Descrieri:
Download Failed Descărcări Eşuate
Download History Istoric Descărcări
Download just the subjects for faster searching Descarcă doar subiectele pentru o căutare mai rapidă
Download Latest Posts from Server Descarcă Ultimele Articole de pe Server
Download latest posts from the server Descarcă Ultimele Articole de pe Server
Download Latest Posts from this Group Descarcă Ultimele Articole din acest Grup
Download Next 1,000,000 Posts Descarcă Următoarele 1,000,000 Articole
Download Next 10,000,000 Posts Descarcă Următoarele 10,000,000 Articole
Download Next 100,000 Posts Descarcă Următoarele 100,000 Articole
Download Next 1000 Records from the Server(s) Descarcă Următoarele 1000 Înregistrări de pe Server(e)
Download Next 5,000,000 Posts Descarcă Următoarele 5,000,000 Articole
Download Next 50,000 Posts Descarcă Următoarele 50,000 Articole
Download Path Not Set in options Cale Descărcare Nesetată în Opţiuni
Download Path: Cale Descărcări:
Download Paused Descărcare Întreruptă
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Descarcă fişierul text pe disc. Subiectul este numele fişierului
Download the posts into chunks but don't assemble them. Descarcă părţile articolului dar nu-l asambla.
Download to a new folder named from the subject Descarcă într-un folder nou denumit după subiect
Download will bypass all Filters Descărcare v-a ignora Filtre
Download Descarcă
Download: Descarcă:
Downloaded Files Descarcă Fişiere
Downloaded Posts Descarcă Articole
Downloaded Descărcate
Downloaded: Descărcate:
Downloading Posts Descărcare Articole
Downloading Descărcare
DOWNLOADS DESCĂRCĂRI
Downloads Descărcări
Edit Subscribed groups. Editare Grupuri abonate.
Edit the filters. Editare Filtre.
Edit the Groups Editare Grupuri
Edit the Servers. Editare Servere.
Email Notification Options Opţiuni Notificări Email
Enable Disabled Groups Activare Grupuri Dezactivate
Enable Disabled Servers Activare Servere Dezactivate
Enable Filters: Activare Filtre:
Enable one or more Servers Activează unul sau mai multe Servere
Enter Registration codes. Introduceţi Codul de Înregistrare.
Erase everything
Erase All
Şterge tot
Şterge tot
Erase the selection
Erase
Şterge selecţia
Şterge
Error Eroare
Execute external program Executare program extern
Expand docked window Măreşte Fereastra
Export Images to a Disk files. Exportă imaginile pe Disc.
Export the selected posts to a text file Exportă articolele selectate într-un fişier text
Failed Files Fişiere Eşuate
Failed Posts Articole Eşuate
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Adăugare filtru eşuată
Ai nevoie să te uiţi la filtrul pe care încercaţi să-l folosiţi şi asiguraţi-vă că acesta este valabil.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Creare sau Găsire dosar Data Eşuată
Ar fi bine să selectaţi/creaţi un dosar nou
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Creare sau Găsire dosar Descărcare Eşuată
nu pot fi descărcate fişiere, până când aceasta nu este stabilit fie schimbare cu un dosar valabil
fie Crearea unui dosar care şă stocheze Descărcările.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nu s-a putut deschide Lista de Grupuri. Vă rugăm să descărcaţi lista de Grupuri.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Descărcare Eşuată
Când e modul manual, fiecare grup trebuie să fie selectat individual pentru descărcare.
Fie selectaţi Modul Automat şi Porniţi din nou sau dublu-clic pe
grup pentru a descărca din el.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Nu s-a putut porni Descărcarea

Nu există grupuri în lista grupuri .
Trebuie să faceţi clic pe butonul "Grupuri" şi selectaţi cel puţin un grup.
Failed Eşuate
February Februarie
File Descriptions: Proprietăţi Fişier:
File is in the download/scratch list Fisierul este în lista de descărcări/temporare
File seems to be a Duplicate Fisierul pare a fi un Duplicat
File Type: Tip Fişier:
Filename Filters: Filtre Nume Fişier:
Filename Options: Opţiuni Nume Fişier:
Filename: Nume Fişier:
Files Found: Fişiere Găsite:
Files Needed: Fişiere Necesare:
Files! Fişiere!
Files Fişiere
Files: Fişiere:
Fill Server: Server Completare:
Filter Accept: Filtru de Acceptare:
Filter Profile: Filtru Profil:
Filter Profiles can't start with a number Filtrul de Profil nu poate începe cu un număr
Filter Profiles require a name Filtrul de Profil are nevoie de un nume
Filter Reject: Filtru de Respingere:
Filters Filtre
Filters: Filtre:
Find RAR files in current post list Caută fişiere RAR în lista de articole curentă
Firewall: Proxy:
Font Colors for the Lists Culoare Font pentru Liste
Free Space: Spaţiu liber:
From: De la:
Full Speed Viteză Maximă
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews CERE un Nume de Utilizator şi o Parolă pentru Serverele lor

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Numele Grupurilor de Grupuri trebuie să fie cel puţin 2 caractere diferite
Group(s) options Opţiuni Grup(uri)
Group: Grup:
GROUPS GRUPURI
Groups Grupuri
Header Download Failed - No master/active servers Descărcare Headere Eşuată - Nu e nici un server principal/activ
Hide docked window Ascunde fereastră andocată
Hide Files with more Crossposts than setting. Ascunde Fişierele Crossposted.
Hide Old Ascunde Vechi
Hide/Show the main toolbar Ascunde/Arată Bara de Unelte
Idle with "new" state set. Inactiv cu starea de "nou".
Idle Inactiv
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Dacă fişierul are părţi lipsă, forţează asamblarea oricum
Image Database Bază de Date Imagini
Import and image from ZIP of CBZ files Importă fişiere ZIP sau CBZ
Import Version 4 signature files. Importă semnături fişiere din Versiunea 4.
Incomplete. Missing information needed for download Incomplet. Lipsesc date necesare descărcărilor
Insert Clipboard contents
Paste
Inserează conţinutul Clipboard
Lipire
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalarea este Coruptă - Vă rugăm să dezinstalaţi şi reinstalaţi

Internet Search Căutare Internet
Internet Internet
January Ianuarie
Job: Sarcină:
July Iulie
June Iunie
Kill all connection that are currently outstanding. Închide toate conexiunile care sunt inactive.
Kill Selected Connection. Închide Conexiunile Selectate.
Kill the Current Download Închide Descărcarea Curentă
Kill the Download. Închide Descărcarea.
Last Command Ultima Comandă
Last Response Ultimul Răspuns
Last Updated: Ultima Actulizare:
List of Current downloads Lista de descărcări Curente
List of Failed downloads Lista de Descărcări Eşuate
List of News servers that have been entered into Newsbin Lista de Servere de Ştiri care au fost introduse în Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Lista de Grupuri de Ştiri din care a-ţi dori să descărcaţi .
List of Status messages Listă de Mesaje Status
List the filenames of files found in a post Listă Nume Fişiere găsite într-un articol
Load A folder's worth of Saved downloads Încarcă un Dosar plin de Descărcări Salvate
Load all posts bypassing any age filters Încarcă toate articolele ingnorând orice filtru de vârstă
Load NZB files. Încarcă fişiere NZB.
Load Ranges of posts Încarcă Intervale Articole
Load the download List from disk Încărcă Lista de descărcare de pe disc
Local Local
Logging Jurnalizarea
Logs: Jurnale
Make selected posts Old Setează Articolele ca Vechi
March Martie
Mark all post Old? Seteazi Toate Articolele ca Vechi?
Mark all posts Old. Setează Toate Articolele ca Vechi.
Mark all posts Old? Seteazi Toate Articolele ca Vechi?
Mark post as Deleted Setează Articolele ca Şterse
Mark Selected posts "new" Seteazi Articolele ca "noi"
Master/Slave Principal/Secundar
Max Size (k): Mărime Maximă (k):
Maximum size of displayed file. Mărime Maximă a fişierelor afişate.
May Mai
Min Size (k): Mărime Minimă (k):
Minimum size of displayed file. Mărime Minimă a fişierelor afişate.
Move File(s) to another folder Mută Fişierul(ele)într-un al dosar
Move Files Mută Fişierele
Move Marked Files? Muţi Fişierele Selectate?
Move One Line Down Mută O Linie în Jos
Move Post to Top of List Mută Articolul în Vârful Listei
Move Post up one Line. Mută Articolul O Linie în Sus.
Move the marked posts to the buttom of the list. Mută Articolele selectate la sfârşitul listei.
Move Up one Line Mută în Sus cu Linie
NA for NZB's Nu este Prezent pentru NZB-uri
Network: Reţea:
New Posts Articole Noi
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Întrerupt - Spatiul redus în Dosarul Data
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options Opţiuni Newsbin Pro
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Fişiere Newsbin (*.nbi)
.nbi
Document.NewsbinPro
Document Newsbin
No active groups selected to Process Nici un grup activ selectat pentru Procesare
No group name found during add group Nici un nume de grup nu s-a găsit la adăugare grup
No groups selected Nici un grup selectat
None Niciunl
November Noiembrie
NZB Email Settings Setări NZB Email
NZB Files Fişiere NZB
October Octombrie
Old Posts Articole Vechi
Only display files that match this filter Afişează doar fişierele care îndeplinesc filtrele
Only display Newer Posts Afişează doar Articolele Noi
Only show the filename part of the subject Afişează Numai numele fişierului din Subiect
Open Another Configuration Deschide o Altă Configurare
Open the Filter Options Deschide Opţiuni Filtre
Open the folder where the decoded files go. Deschide dosarul unde se duc fişierele decodate.
Open the folder where this file is. Deschide dosarul unde este fişierul.
Open the Options Dialog Deschide Dialogul de Opţiuni
Open the Server Options Deschide Opţiuni Server
Open this document Deschide acest document
Open up a window to the files folder Deschide o fereastră către dosarul fişierelor
Open up the Settings Window Deschide Fereastra Opţiuni
Options Opţiuni
Options: Opţiuni:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Suprascrie, Redenumeşte,Umple cu Gunoi apoi Ştergere
Par Files: Fişiere Par:
PAR List Listă PAR
PAR Records Înregistrări PAR
Par Set Size: Mărime Par:
Pars that are currently in the PAR database Fişiere Par care sunt în baza de date PAR
Partial Download Descărcare Parţială
Pause download Întrerupe Descărcarea
Pause the download list. Întrerupe lista de descărcare
Pause the Download Întrerupe Descărcarea
Pause the marked download Întrerupe descărcarea selectată
Paused Întrerupt
Permanantly Delete these Posts from Storage? Ştergeţi Definitiv aceste Articole Memorie ?
Pick a folder to download to. Alege un dosar în care să se descarce.
Pick the Font to use with this control Alegeţi un Font pentru a fi utilizat cu acest control
Position: Poziţia:
Post a message to up to 3 groups. Scrie un articol în 3 grupuri maxim.
Post Filename Nume Fişier Articol
Post list that the user can copy new entries into for later processing Listă articole în care utilizatorul poate copia înregistrări noi pentru procesare ulterioară
Post Properties Proprietăţi Articol
Post to Selected Groups Scrie în Grupurile Selectate
Post/File is Filtered Articolul/Fişierul este Filtrat
Poster Settings Setări Autor
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problema în contactarea Serverului de Căutare. Vă rugăm să contactaţi suportul tehnic.
Processing Priority Prioritate Prelucrare
Progress: Progres:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Şterge de pe disc a înregistrărilor pînă la setarea "Vârstă Afişare" .
Purge the Stored records from the disk Şterge de pe disc a înregistrărilor Stocate
Purge to MDA is already in Progress Ştergerea până la MDA este deja în Curs
QuickDecode: File isn't a decodable type DecodareRapidă: Fişierul nu este încă decodabil
QuickDecode: No filename found DecodareRapidă: Nici un nume de fişier găsit
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ieşirea din program; vă cere salvarea documentelor
Ieşire
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted Decodarea RAR Eşuată: fişierul RAR este Encriptat
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid Literele RE utilizate pentru a filtra nume de fişiere NZB nu este permis
Read Post Body Citeşte Conţinut Articol
Read Posts Citeşte Articole
Read the text of the post Citeşte textul dintr-un articol
Ready Pregătit
Really Delete Group(s)? Sigur doriţi să Ştergeţi Groupul(urile)?
Really Delete Server(s)? Sigur doriţi să Ştergeţi Sever(e)?
Really Purge Stored Records? Sigur doriţi să Ştergeţi Înregistrările Stocate?
Reject! Respinge!
Reload the DB from disk Reîncarcă Baza de Date de pe disc
Reload the Posts from Disk. Reîncarcă Articole de pe Disc.
Remove from Download List Ştergeţi din Lista Descărcare
Remove Poster from Lockout List Ştergeţi Autor din Lista de Spameri
Remove Posts from List Ştergeţi Articolul din Listă
Remove the failed items and re-rety the download Ştergeţi fişierle esuate şi reîncearcă descărcarea
Rename Failed, Probably the destination file already exists Redenumire Eşuată, probabil fişierul destinaţie există deja
Rename File Redenumeşte Fişier
Rename File. Redenumeşte Fişier.
Rename this item Redenumeşte aces obiect
Repair Blocks Blocuri Reparare
Reply to an existing post Răspunde la un articol existent
Rescan Folders Rescanare Dosare
Rescan the folder for missing files Rescanează dosarul pentru fişiere lipsă
Reset counter to download headers from FTR setting Resetează contor pentru descărcare header cu setarea FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Resetează contoare ca sa fie folosit FTR pentru grup.
Reset the download counters. Resetează contoare descărcare.
Restore the window to visible Restaurează fereastra
RSS Feeds Fluxuri RSS
Run the Edit Groups Dialog Deschideţi Dialogul Editare Grupuri
Run the file with the default viewer Deschideţi fişierul cu programul implicit
Running Pornit
Save the active document with a new name
Save As
Salvaţi documentul activ cu un nume nou
Salvare ca
Save the Configuration File Salvaţi Fişierul de Configurare
Save the download list so, it can be loaded later. Salvaţi lista de descărcare, el poate fi încărcat mai târziu.
Save the selected post to disk. Salvaţi articolele selectate pe disc.
Search for and decode RAR files Caută şi decodează fişierele RAR
Search for Downloaded Files in the file DB Caută Fişierele Descărcate în Baza de Date
Search Records Caută Înregistrari
Search Stored Records for Files Caută în Înregistrarile Stocate Fişiere
Search Warning Avertisment Căutare
Search Caută
SEARCH CAUTĂ
Secure server/connection Failed. Server encriptat/conexiune Eşuată.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Conexiune/Server encriptat. Conexiuni encriptate SSL sunt făcute cu serverul
Security Options Opţiuni Securitate
Select a Filter Profile Selectaţi un Filtru Profil
Select a folder to scan for files Selectaţi un dosar pentru scanare fişiere
Select all Posts. Selectează toate Articolele.
Select Automatic Download Mode. Selectează Modul Automat de Descărcare.
Select Manual Mode Selectează Modul Manual
Select which groups to search for content. No selection means all groups Selectează în care grupuri se v-a căuta. Fără selecţie înseamnă toate grupurile
Send this File to the plugin routines. Trimite acest Fişier la pluginuri.
September Septembrie
Server Name: Nume Server:
Server Options Opţiuni Server
Server port is Required - default is 119 Port Server e Necesar - implicit este de 119
SERVERS SERVERE
Servers Servere
Servers: Servere:
Set the Per group download path Setaţi calea de descărcare Pe grup
Setup: Instalare:
Show All Files Arată Toate Fişierele
Show All Posts Arată Toate Articolele
Show Filenames: Arată Numele de Fişiere:
Show Filtered Posts Arată Articolele Filtrate
Show Grid Lines Arată Grila de Linii
Show Help File Arată Fişierul de Ajutor
Show Incomplete Files Arată Fişierele Incomplete
Show Incompletes Arată Fişierele Incomplete
Show New Posts Arată Articole Noi
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Arată sau Ascunde bara Principală de controale
Activează/Dezactivează Bara Principală
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Arată sau Ascunde bara de stare
Activează/Dezactivează Bara de Stare
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Arată sau Ascunde bara Miniaturi
Activează/Dezactivează Miniaturi
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Arată sau Ascunde bara de instrumente
Activează/Dezactivează Bara de Instrumente
Show PAR/NFO Arată PAR/NFO
Show Special... Arată Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Arată cea mai bună alegere ca nume de fişier din articol.
Show the Servers Tab Arată Fila Servere
Show the smaller tool bar. Arată bara de unelte mică.
Show/Disable the MOTD window Arată/Dezactivează fereastra MOTD
Show/Hide the AutoPAR window Arată/Ascunde fereastra AutoPAR
SIG ON SIG Pornit
Size: Mărime:
Sort Groups List? Sortaţi Lista de Grupuri ?
Sort the entire Download list? Sortaţi întreaga Listă de Descărcare?
Sort the entire Failed list? Sortaţi întreaga Listă de Fişiere Eşuate?
Sort the entire PAR list? Sortaţi întreaga listă PAR?
Specify a filter profile for a group Specificaţi un filtru pentru grup
Speed (Bps): Viteză (Bps):
Speed Limit Limită de Viteză
Speed: Viteză:
State: Stare:
Status: Statut:
Subject Filters: Filtre Subiect:
Subject: Subiect:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Comutaţi înapoi la fereastra anterioară din panou
Panoul Anterior
Switch to the next window pane
Next Pane
Comutaţi la următorul panou
Următorul Panou
Switches: Comutatoare:
Tab: Filă:
Tabbed Window Freastră Filă
Tag the posts as Old Setează articolele ca Vechi
Takes you to a form where you can request tech support Vă va duce la un formular de unde puteţi solicita suport tehnic
Test files if they have PAR files Testează fişierele dacă au fişiere PAR
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Fişierul care conţine lista de grupuri lipseşte
\tClic pe butunul "Descarcă ListăGrupuri de pe Server" button.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Numele este prea scurt. Acesta trebuie să fie 2 sau mai multe litere.
The news servers for some popular ISP. Severele de Ştiri pentru câţiva ISP comuni.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Nu sunt Servere active. Trebuie Fie să adăugaţi un server şi/sau asiguraţi-vă că cel puţin un server este activ, înainte de a descărca.
Thumbnails Miniaturi
Thumbnails: Miniaturi:
Top Left Stânga Sus
Top Right Dreapta Sus
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Încercaţi să combinaţi articole pe care Newsbin Pro nu le-a putut combina de unul singur.
Try to Find a news server Încerca să Găseşti un server de ştiri
UberSearch Window Fereastră SuperCăutare
UberSearch SuperCăutare
Unable to Delete Server - Server not found Imposibil de Şters Server - Serverul nu a fost găsit
Unable to open file to save groups Nu pot deschide fişierul pentru a salva grupuri
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Imposibil de Utilizare Viewer pentru acest fisier cu Raportate de Eroare:
Undo the last action
Undo
Anulează ultima acţiune
Anulează
Unsorted Nesortate
Update the groups list database Actualizează lista de grupuri
UsenetSearch CăutareUsenet
View List Icon Legend Vezi Lista Legendă Icoane
View Message of the Day Vezi Mesajul Zilei
View signature cache entries Vezi semnături înregistrări cache
View Thumbnails Vizualizare Miniaturi
Visit the Usenet tools web site Vizitaţi site-ul web unelte Usenet
Warning Atenţie
Web page that describes how to Use newsbin Pagina de web care descrie modul de utilizare a Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Atunci când este activată Autentificarea - Nume de Utilizator este necesar
Window Positions Poziţie Ferestre
You need to Enter a server name or address Trebuie să Introduci un nume şi o adresă server
You've selected more than 40 items to read. Continue? Aţi selectat mai mult de 40 de articole pentru a citire. Continuare?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Romanian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Romanian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Romanian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Romanian
5 Days 5 Zile
10 Days 10 Zile
15 Days 15 Zile
20 Days 20 Zile
30 Days 30 Zile
40 Days 40 Zile
50 Days 50 Zile
60 Days 60 Zile
70 Days 70 Zile
80 Days 80 Zile
90 Days 90 Zile

DLGINIT Entry 5

English Romanian
Album Album
Artist Artist
Album-Artist Album-Artist
Artist-Album Artist-Album
Artist\Album Artist\Album
Album\Artist Album\Artist

DLGINIT Entry 6

English Romanian
Display all Files and hide old ones Afişează toate Fişierele dar ascunde pe cele vechi
Display only unread/undownloaded Files Afişează doar Fişierele necitite/nedescărcate

DLGINIT Entry 7

English Romanian
Display Data Rate Afişează Rată Transfer
Display Disk Free Space Afişează Spaţiul Liber pe Disc

DLGINIT Entry 8

English Romanian
Fit to Screen Adaptare la Ecran
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Romanian
Internet Internet
Local Local
Local Filter Filtru Local

DLGINIT Entry 10

English Romanian
Lowest Cel mai Redus
Lower Mai Redus
Normal Normal
High Ridicat

DLGINIT Entry 11

English Romanian
None Niciunul
12 Hours, 12 Ore,
1 Days 1 Zi
2 Days 2 Zile
3 Days 3 Zile
4 Days 4 Zile
5 Days 5 Zile
10 Days 10 Zile
15 Days 15 Zile
20 Days 20 Zile

DLGINIT Entry 12

English Romanian
None Niciunul
12 Hours 12 Ore
1 Days 1 Zi
2 Days 2 Zile
5 Days 5 Zile
7 Days 7 Zile
15 Days 15 Zile
1 month 1 lună
2 months 2 luni
3 months 3 luni
4 months 4 luni
6 months 6 luni

DLGINIT Entry 13

English Romanian
None Niciunul
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Romanian
None Niciunul
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Romanian
Normal Normal
Verbose Detaliat
Debug Depanare

DLGINIT Entry 16

English Romanian
Pictures Poze
Music Muzică
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 17

English Romanian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Romanian
Update Every 1 secs Actualizare la Fiecare 1 sec
Update Every 5 secs Actualizare la Fiecare 5 sec
Update Every 30 secs Actualizare la Fiecare 30 sec
Update Every 60 secs Actualizare la Fiecare 60 sec
Personal tools