Polish 6.41

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.41 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Polish
Download Paused Warning Pobranie Zatrzymane
(Optional) (Opcjonalne)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Ja i Dex będziemy cię długo długo kochać!
- Przyszłe aktualizacje programu
- Serwis techniczny
- Dostęp do wersji beta
- Miłe uczucie że postąpiło się w porządku.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
About Newsbin Pro O newsbin Pro
Add (Ins) Translation
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Translation
Add each filename to the log file. Dodaj nazwę wszystkich plików do log'a
Add Files... Dodaj Pliki...
Add Filters... Dodaj Filtr...
Add Group Name to Download Folder Dodaj Nazwę grupy do foldera pobierania
Add group... Dodaj Grupę...
Add Groups Dodaj Grupy
Add Groups... Dodaj Grupy...
Add New Server Dodaj Nowy Serwer
Add New Translation
Add NZB Filename to Download Folder Dodaj NZB pliku w folderze pobierania
Add NZB Folder to Download Folder Dodaj NZB folderu w folderze pobierania
Add Subject to filenames under Dodaj Temat do Plików
Add Dodaj
Address of PC Translation
Advanced Options Opcje Zaawansowane
Advanced... Translation
Advanced.... Translation
Age Filter: Ważność Filtru:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Translation
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Translation
Aggressive Translation
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Translation
Attach file summary information to the file. Dodaj plik informacyjne do pliku.
Auto Rename: Zmiana nazwy:
Auto-Mark Old: Automatyczne znaku stary:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Zamykanie w Toku. Jak chcesz przerwać nacisnij Cancel/Przerwij
Auto-Shutdown Warning Automatyczne Ostrzeżenie zamykania
Auto-Shutdown Wyjście z programu
Automatic download for Double-clicked NZBs Translation
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatyczne pobieranie. Dodaj wszystkie nowe posty do listy pobierającej.
Automatic Update Modes Tryby automatycznej aktualizacji.
Automatically UnRAR Complete Files Translation
Automatically UnRAR Complete Files: Translation
Autorar Properties Ustawienia Autorar
Available block count: Translation
Background Tło
Basic Settings Podstawowe ustawienia
Binaries Pliki binarne
Bottom Dolna część
Browse Przeglądaj
Browse... Przeglądaj...
Bypass size filters for some files Pomijaj rozmiar filtrów dla pewnych plików
Bytes Bajty
Cancel Anuluj
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Translation
Casual Translation
Characters long Długość liter
Check Files Translation
Check1 Sprawdzenie 1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Czystość NZB ścieżki. Usuń dodatkowe formatowanie pliku NZB
Clear Wyczyść
Click here to Purchase NEW Key Naciśnij tutaj żeby zakupić NOWY klucz
Click To Finish Registration Naciśnij żeby zakończyć rejestrację
Close Zamknij
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatybilne przeglądarki jak ACDSee pokażą
Complete Files: Translation
Confirmation Translation
Connections: Połączenia:
Control Prompts Kontrola znaków zachęty
Controls detail of the log messages Szczegółowe kontrole wiadomości Zaloguj
Copy Settings From Server: Kopiowanie ustawień z serwera:
Copy Style Rename: Kopiowanie stylu zmiany nazwy:
Copy to Clipboard Kopiuj do schowka
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Wiadomości o krytycznym błędzie.
Cross-post Filter: Translation
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/ładowanie NZB do jednej Listy Postów:
Damaged Files: Translation
Data Folder Folder z danymi
Data Folder: Translation
Days Old Przedawnienie
Days to download from a new group Dni do pobrania z nowej grupy
Default is 563 Standardowo jest 563
Default port is 118 Translation
Default port is 119 for News Standardowy port to 119 dla News
Default Settings Standardowe ustawienia
Default Translation
Delete Emails with NZBs Usuń e-maile z NZBs
Delete File Data older than N days old Skasuj pliki z danymi starsze niż N dni
Delete Files to Recycle Bin Translation
Delete Groups (Del) Translation
Delete or leave the emails on the server Usuń lub pozostawić wiadomości na serwerze
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Translation
Delete Server Skasuj serwer
Delete Skasuj
Details Szczegóły
Different proxys require different ports Translation
Disable Automatic PAR unpausing. Translation
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Translation
Disable AutoPAR Wyłącz AutoPAR
Disable XFeatures: Wyłącz cechy X (Xfeatures)
Disabled Translation
Disk Space Used: Translation
Display Age: Wyświetl wiek:
Display Group Mode: Grupa tryb wyświetlania:
Display Switches Wyświetl przełączniki
Distributed by DJI Interprises, LLC Dystrybucja przez DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Poszereguj kolumny przez zlekceważenie RE: część
Don't download Headers from this server Nie pobieraj Nagłówków z tego serwera
Don't know yet Jeszcze nie wiem
Don't show this again. Translation
Download Age: Pobierz wiek:
Download Double-Clicked NZB: Pobierz przez podwójne kliknięcie NZB
Download folder for downloads from NZB Files: Translation
Download Folder named for MP3 ID3 fields Pobierz folder pod nazwą MP3 pól ID3
Download Groups List From Server Pobierz Listę Grup z serwera
Download if incomplete and more than: Pobierz w przypadku niekompletnych i więcej niż:
Download PAR files as well as the normal files Pobierz pliki PAR jak i normalne pliki
Download Path Translation
Download Settings Pobierz Ustawienia
Download to folder named for the watch list. Pobierz do folderu o nazwie do czarnej listy.
Duplicate Filename Settings Kopiuj Ustawienia nazwy plików
Edit Path Translation
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Edytuj adres mailowy Wysyłającego i dodaj nowy tekst do filtrowania z Pola nadającego (np. Administrator Web)
Edit Translation
Edit... Translation
Email (POP) Server Email (POP) serwer
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) serwer
Email From: Wyślij od:
Email Password: Wyślij hasło:
Email To: Wyslij do:
Email Username: Wyślij nazwę użytkownika:
Enable Email Notifications Włącz powiadomienia o przychodzących mailach
Enable File Descriptions Włącz opisy plików
Enable Filter Translation
Enable Growl Notifications Translation
Enable Logging Włącz rejestrowanie
Enable Pop Scanning Włącz POP skanowanie
Enable Post UnRAR Filter Translation
Enable Proxy Translation
Enable Remote Control Translation
Enable Scheduler Translation
Enable Server Włącz serwer
Encrypted RAR Password Translation
Example NZB Filename: Translation
Example RAR Path: Translation
Exit Newsbin when the download list empties Wyjdź z Newsbin, kiedy lista pobierań będzie się opróżniała
Exit Newsbin? Translation
Exit Processing Wyjdź z przetwarzania
Failed list is saved and restored on restart Translation
Favorite Posters Ulubione Forum
File Description Settings Translation
File Display Date Range Wyświetlanie plików o zakresie dat
File Filters Filtry plików
File Size Rozmiar plików
Filename: Nazwa pliku:
Filenames Modifications Zmiany w nazwie plików
Fill Server: Wypełnij serwer
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtruj posty większe niż X bajtów
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtruj posty mniejsze niż X bajtów
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtruj posty starsze niż N dni/godzin (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtruj posty z więcej niż X poczt krosowych
Filter Profile: Filtruj profil:
Filter Profiles Filtruj profile:
Filter Template: Filtruj szablony:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtry, które dotyczą tej grupy
Filters that apply to this Watch Folder Translation
Firewall Address: Adres Zapory ogniowej:
Firewall Options opcje Zapory ogniowej
Firewall Password. hasło Zapory ogniowej
Firewall Password: hasło Zapory ogniowej:
Firewall Port: port Zapory ogniowej:
Firewall Type: typ Zapory ogniowej:
Firewall Userid id użytkownika Zapory ogniowej
Firewall Username: Nazwa użytkownika Zapory ogniowej:
First Name: Pierwsze imię:
Folder Dup Bypass: Translation
Folder Mode: Tryb folderu:
Folder Name Nazwa folderu
Force group Selection: Wymuś selekcję grupy:
From: Od:
Full Speed after: Pełna prędkość po:
Group Display Age: Widoczny wiek grupy:
Group Name Filters Filtry nazw grup
Group Options Opcje grupy
Group Properties Właściwości grup
Group(s): Grupa(y)
Growl Password: Translation
Growl Register Translation
Growl Server: Translation
Header Database Compaction Translation
Header Overlap: Zakładki nagłówków:
Help Pomoc
Hide Delete and tagging progress bars Schowaj Usunięte i paski postępu wprowadzania znaczników
Hide Low Post Groups(under 10,000) Translation
Hide Progress: Ukryj Postęp:
Hide Subscribed Groups Translation
Hide till Restart Translation
High Powered PC Translation
hours old Dawne godziny
How many days worth of posts to download from an empty group Z ilu dni pobrać posty z pustej grupy?
How many posts to overlap Header downloads Ile postów do zakładek pobierań Nagłówków?
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Translation
How'd you like the trial? Registering the program gets you: W jaki sposób chciałbyś spróbować? Rejestrowanie programu daje Ci:
I Agree Zgadzam się
Icon Legend Legenda Ikon
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Jeśli zarejestrujesz się przy użyciu karty kredytowej, dostaniesz STAŁY DOSTĘP
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Zignoruj pliki, które pasują do czarnej listy, ale sięgają poza określony zakres rozmiaru.
Image Modes Tryby obrazków
Image Safe Table translation Tabela Bezpiecznych Obrazków
In the post lists, show the age and not the date Na liście postów, pokaż wiek, nie datę
Incomplete Files: Translation
Incomplete Handling Niepełna obsługa
Internet Search Options Opcje szukania w internecie
IP Address: Translation
Last Name: Ostatnie imię:
List Name: Lista imion:
Load All Posts Pobierz wszystkie posty
Load Day Range Translation
Load NZB... Pobierz NZB
Lock Option Changes: Translation
Lock the Groups Translation
Lock the Options Translation
Lock the Servers Translation
Lock the Startup Translation
Lock the Tray Icon Translation
Log : Log:
Log Date: Data logów:
Log Errors. Błędy w logach
Log Errors: Błędy w logach:
Log Filenames: Nazwy plików logów:
Log Group: Zaloguj grupy:
Log Headers Zaloguj Nagłówki
Log Post Body: Zaloguj treści postów
Log Poster: Zaloguj do forum:
Log Settings Ustawienia logowania
Log Subject: Temat logowania
Log the entire non-Binary part of the post Zaloguj całą nie-podwójną część posta
Log the headers for each post to the log file Zaloguj nagłówki dla każdego posta do zalogowanego pliku.
Low Disk Space Translation
Low Powered PC Translation
Low Quality Thumbnails: Miniatury Niska jakość:
Main Download folder: Translation
Manual Add Dodaj ręcznie
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Zaznacz grupy przy użyciu myszki czy kursora Klucza. Następnie naciśnij Enter lub przycisk Dodaj Grupy. Możesz także dodać grupę poprzez podwójne kliknięcie.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Zaznacz przechowywane posty, kiedy są Pobierane (jak w wersji V4)
Max Retries before files are Assembled Translation
Max Retries: Maksymalna ilość ponownych prób:
Maximum File Size: Maksymalny rozmiar pliku:
Minimize to Tray Minimalizuj do Zasobnika
Minimize to Tray: Minimalizuj do Zasobnika:
Minimum File Size: Minimalny rozmiar pliku:
Minimum Size: Minimalny rozmiar:
Minutes Minuty
Misc Translation
Missing Files: Translation
Missing: Brakujące:
MP3 Download Path Settings Ustawienia ścieżki pobierania MP3
MP3 Folder Mode: Tryb folderu MP3
MP3 Tag Usage: Zużycie znacznika MP3
Multi-Tab Mode: Tryb Wieloznacznikowy (Tryb Multi-Tab)
Nag Window - Download Paused. Okno przypomnienia o rejestracji - Ściąganie plików wstrzymane
Name: Imię:
Network Settings Ustawienia sieci
New Filter Name Nazwa nowego filtra
New Filter: Nowy filter
New Server Nowy serwer
New Watch ... Translation
New... Nowy...
Newest Date: Najnowsza data:
Newsbin Message Of the Day Wiadomość dnia
Newsbin Options. Opcje
Newsbin Security Password Hasło bezpieczeństwa programu
No Header Download: Translation
No! Don't Exit. Translation
No Translation
Number of Source Files: Translation
Number of thumbnails to display Numer wyświetlanych miniatur obrazków
NZB Checker Translation
NZB Load Settings Ustawienia ładowania NZB
NZB Loading Filter: Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Translation
NZB Watch Properties Translation
Ok OK
OK Potwierdź
Old Folder Picker: Translation
Oldest Date: Najstarsza data:
One time Record Conversion Jednorazowa konwersja bazy danych
Only save image to DB Translation
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Tylko pokazuj posty nowsze niż N dni dla tej grupy
Only use Server if no other server has the post. Używaj tego serwera tylko w przypadku gdy inne serwery nie mają tej wiadomości
Open all groups into new Tabs Otwórz wszystkie grupy w nowej zakładce
Open Data Folder Otwórz folder z danymi
Open to Download Path: Otwórz ścieżkę pobierania
Options... Opcje...
Organization: Ogranizowanie
Override UnRAR Path: Translation
Overwrite Logs Files Zastąp pliki logów
Overwrite the log file for every run. Zastąp plik logowania przy każdym uruchomieniu.
Password Hasło
Password: Hasło:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Translation
Pause Pauza
Performance Options Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Wybierz Istniejącą Listę lub wprowadź nazwę nowej listy
Pictures Obrazy
Pop Email NZB Downloading Pobieranie Pop Email NZB
POP Username and Password Hasło i nazwa użytkownika POP
Port: Translation
Post Dialog Zamieść dialog
Post Now Zamieść teraz
Post Properties Zamieść Właściwości
Poster Text Zamieść tekst forum
Prepend subject to Filename Powiąż temat z nazwą pliku
Prevent opening Newsbin from the tray Zapobieganie otwarciu Newsbin z zasobnika
Prevent opening the Add Groups Window Zapobieganie otwarciu okna Dodaj Grupy
Prevent opening the Add Servers Window Zapobieganie otwarciu okna Dodaj Serwery
Prevent opening the Options Window Zapobiegać otwarciu okna Opcje
Prevent remote access to options Translation
Processing Options Opcje przerabiania
Progress... Postęp...
Properties... Właściwości..
Proxy Address: Translation
Proxy Password: Translation
Proxy Settings Translation
Proxy Type: Translation
Proxy Username: Translation
Proxy... Translation
Public Email: Publiczne emial:
Purchase a Key Zakup Klucz
Purging Groups... Usuwanie grup...
Put the Date: field into the description Wstaw datę: pole do opisu
Put the From: field into the description Wstaw Od: pole do opisu
Put the Group into the description Wstaw Grupę w opis
Put the Subject field into the description Wstaw pole tematu w opis
Quick UnRAR Translation
Re-enter Password: Wprowadź ponownie hasło:
Records: Zapisy
Reduce thumbnail quality to improve speed. Translation
Refresh the List. Odśwież listę
Refresh Translation
Register Newsbin Zarejestruj Nwsbin
Registration Code: Kod rejestracji
Rejected Posters Odrzucone forum
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Translation
Rename the file if it already exists on disk Zmień nazwę pliku, jeśli już istnieje na dysku
Repair Block Count: Translation
Require a password to start Newsbin Wymaga hasła, żeby uruchomić Newsbin
Requires Login Wymaga logowania
Reset Zresetuj
Restore NBI Translation
Resume Download after: Wznowienie po Pobierz:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Zachowanie tego serwera. Nie używaj tego serwera do postów starszych niż to ustawienie (dni)
Right click to Select new positions. Kliknij prawym przyciskiem, aby wybrać nowe pozycje.
Sample: Translation
Save Failed List on Exit: Zapisz Zakończone niepowodzeniem listy przy Wyjściu
Save File Summary: Zapisz Podsumowanie Pliku
Save files in Folders named for the Newsgroup Zapisz pliki w folderach zapisanych dla Newsgroup
Save files list is saved and restored on restart Translation
Save Files List on Exit: Zapisz Listę Plików przy Wyjściu:
Save Image: Translation
Save NBI Translation
Save Picture files to a Database Zapisz pliki z obrazkami w bazie danych
Save Posts To... Zapisz posty w...
Save to a unique Folder named for a Source file Zapisz w specjalnym folderze zapisanym dla Pliku Źródła
Save Zapisz
Search Options Opcje wyszukiwania
Search Username and Password Szukaj nazwy użytkownika i hasła
Search Szukaj
Search... Szukaj...
Security Options Opcje zabezpieczenia
Security Password Hasło zabezpieczenia
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Translation
Select a line, set Colors Translation
Send PARS to Wish List Translation
Server Address: Adres serwera
Server Name: Nazwa serwera
Server: Serwer
Servers... Serwery..
Set Font... Ustaw czcionkę
Set Server Color Translation
Set SSL Port: Ustaw Port SSL
Set... Translation
Short Filename Mode: Tryb krótkiej nazwy pliku:
Show File Age: Pokaż Plik z Wiekiem:
Show Files Newer than N Days Old Pokaż Pliki nowsze niż N dni
Show Message of the Day (MOTD) window on start Pokaż okno wiadomości dnia (MOTD) na starcie
Show MOTD on startup: Pokaż Okno Wiadomości Dnia na starcie:
Show NNTP Commands Pokaż Polecenia NNTP
Show PAR/NFO: Pokaż PAR/NFO:
Show Server Commands: Pokaż Polecenia Serwera
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Translation
Size: Rozmiar:
Some Customized status text. Niestandardowy status tekstu.
Some non-standard servers require group selection Niektóre niestandardowe serwery wymagają selekcji grupy
Some servers don't implement Xfeatures correctly Niektóre serwery nie wprowadzają CechX prawidłowo
Sort, Ignore RE: Sortuj, Ignoruj RE:
Source block count: Translation
Source block size: Translation
Space Recovered: Translation
Spam Filters Translation
Speed Limit Limit prędkości
Speed Limiter Properties Właściwości miernika prędkości
Speed Limiter Miernik prędkości
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLv2 omija niektóre dławienie w Europie
Start Translation
Status Message Status wiadomości
Status Tab Logging: Status logowania zakładki
Stop Translation
Storage Age: Wiek składowania danych
Subject Filename Mode: Tryb tematu nazwy pliku
Subject: Temat:
Subscribe Groups Translation
TCP Port: Port TCP:
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Folder danych jest, gdzie Newsbin przechowuje jego konfigurację i pobieranie danych:
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Te pola kontrolują logowanie plików do pobrania.
Domyślnie logowanie Newsbin Pro do Nic na dysku. Sprawdź przycisk Włącz Rejestrowanie.
Aby rozpocząć rejestrowanie określ, jakie informacje chcesz zalogować.
Thumbnail Count: Ilość miniaturek:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Aby zarejestrować Newsbin Pro należy wpisać hasło Informacji DOKŁADNIE tak,
jak to było wysłane do Ciebie pocztą elektroniczną. Oznacza to,
że chyba lepiej użyć funkcji Wytnij i Wklej, niż wpisywać samemu na klawiaturze.
To: Do:
Top Góra
Total Results Translation
Total size of source files: Translation
Translating from Old ImageSafe format to New. Przełożenie ze starego formatu Starych Obrazków do Nowego.
Tune Newsbin based on your PC's performance Translation
UnRAR Folder: Translation
UnRAR Password: Translation
UnRAR Path: Translation
Unsubscribe Groups Translation
Update Groups when Newsbin starts Aktualizuj grupy, kiedy rozpoczyna się Newsbin
Update Interval(mins): Aktualizuj odstępy (minuty):
Update When Started: Aktualizuj w momencie rozpoczęcia pracy:
Update Aktualizuj
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Użyj podwójnych odcisków palców w celu wykrycia / odrzucenia powtarzających się plików
Use Calender Translation
Use Download Path Użyj ścieżki pobierania:
Use Duplicate Detector: Użyj detektora duplikacji:
Use Firewall Username/Password Użyj Hasła/Nazwy użytkownika Firewall
Use Header Download Age Użyj nagłówka Pobierania Wieku
Use Image DB: Skorzystaj z bazy danych zdjęć
Use Pause Time-out Translation
Use Profile Użyj profilu
Use SMTP password (optional) Użyj hasło SMTP (opcjonalnie)
Use Speed Limit Time-out: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Translation
Use SSLV2 : Użyj SSLV2:
Use Typical Retention Użyj typowego przechowywania
Use UnRAR Path Translation
UsenetSearch Error Błąd w wyszukiwaniu Usenet
Username: Nazwa użytkownika:
Version: Wersja:
Watch List. Czarna skrzynka
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Translation
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Podczas ładowania więcej niż jeden NZB w tym samym czasie, należy załadować je do pojedyńczych list postów.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Przy wyborze nowej ścieżki do pobrania, zacznij przeglądać bieżącą ścieżkę do pobrania
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Translation
Yes Translation
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. MUSISZ być połączony z internetem, aby rejestracja zakończyła się sukcesem. Potwierdzimy Hasło i Nazwę Użytkownika z naszej strony internetowej.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Będziesz musiał ponownie uruchomić Włączanie / Wyłączanie logowania, aby zaczęło działać.
Zmiana informacji logowania będzie obowiązywać od razu.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Twoja 10 dniowa próba właśnie wygasła. Newsbin nadal będzie pobierał pliki, ale co dwie
minuty yskoczy okienko i zatrzyma pobieranie.
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Translation

MENU

English Polish
&About Newsbin Pro... &O newsbin Pro ...
&Application Look Translation
&Auto Hide Translation
&Close &Zamknij
&Connections &Połączenia
&Delete Group\tDEL &Usuń Grupę\tDEL
&Delete Server\tDEL &Usuń Server\tDEL
&Download Latest Translation
&Download Translation
&Download\tCtrl+E Translation
&File &Plik
&Files Translation
&Filters... &Filtry...
&Floating Translation
&Groups &Grupy
&Help &Pomoc
&Hide Translation
&Load NZBs... Translation
&Load PARs... Translation
&Logging Translation
&Options Translation
&Options... &Opcje
&Pause Download Translation
&Reload &Przeładuj
&Remove from Download List\tDel &Usuń z Listy Pobrań\tDel
&Remove from List\tDel &Usuń z Lizty\tDel
&Save Configuration Translation
&Save Translation
&Servers... &Serwery...
&Status Bar Translation
&Thumbnails &Miniaturki
&Utilities &Użytki
&View &Pokaż
Add Group... Dodaj Grupę...
Add Groups... Translation
Add new Watch Folder... Translation
Add Server... Dodaj Serwer...
Add to Top - Bypass Filters Translation
Add to Top Translation
Add to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Assemble Incompletes Połącz Niekompletne
Assign a New Path... Ustaw Nową Ścieżkę...
Assign a New UnRAR Path... Translation
Assign an UnRAR Password... Translation
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Podręcznik Początkujących
Bypass Filters\tCtrl+Y Pomiń Filtry\tCtrl+Y
Clear Filter History Wyczyść Historię Filtrów
Clear List Wyczyść listę
Clear List Wyczyść listę
Clear Odometer Wyczyść licznik
Clear Window Wyczyść okno
Close all Post Lists Zamknij wszystkie listy postów
Close Current Tab Translation
Compact Database... Translation
Copy Images To... Kopiowanie zdjęć do...
Copy to CBZ file... Kopiuj do pliku CBZ...
Copy to Clipboard Kopiuj do schowka
Copy to Folder... Kopiuj do folderu...
Copy to Image Database... Kopiuj do Image Database
Create N&ZB from Files... Utwórz N&ZB z plików..
Create N&ZB from Posts... Utwórz N&ZB z postów...
Customize.... Translation
Delete all posts from Poster Translation
Delete All Posts Usuń wszystkie posty
Delete File(s) Translation
Delete Item and Files Usuń pliki i rzeczy
Delete Posts\tShift-DEL Usuń posty/tShift-DEL
Delete Stored Posts Usuń przechowywane posty
Delete Translation
Delete\tDEL Usuń/tDEL
Disa&ble Groups Wyłącz grupy
Disable Server(s) Wyłącz serwer(y)
Discussion/Help Forum... Dyskusja/Forum pomocy
Doc&kable Translation
Don't show this again. Translation
Download &Special... Translation
Download - &Bypass Filters Translation
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Download 10,000,000 Older Posts. Pobierz 10,000,000 starszych postów.
Download 100,000 Older Posts Pobierz 100,000 starszych postów
Download 5,000,000 Older Posts. Pobierz 5,000,000 starszych postów.
Download 50,000 Older Posts Pobierz 50,000 starszych postów
Download 500,000 Older Posts Pobierz 500,000 starszych postów
Download All Headers Pobierz wszystkie nagłówki
Download All Posts from Poster Translation
Download Complete Groups List Translation
Download List - &Bypass Filters Translation
Download Special... Specjalne pobieranie...
Download Speed &Limit Translation
Download Speed Limit Limit prędkości pobierania
Download to Existing Folder... Translation
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Translation
Download to Folder named for Subject Pobierz do Foldera nazwanego dla Temat
Download To Folder... Pobierz do foldera
Download To New Folder... Translation
Download To New Folder...\tCtrl+N Translation
Downloading Files Translation
Dummy Element fikcyjny
E&xit Wyjście
Edit Translation
Enable &Groups Włącz i Grupy
Enable Scheduler Translation
Enable Server(s) Włącz Serwer(y)
Expand Search Results...\tCtrl+H Translation
Failed Files Nieudane Pliki
Fill Wypełnij
Filters Filtry
Frequently Asked Questions (FAQ)... Najczęściej zadawane pytania....
Full Screen Translation
Hide Old Ukryj Stare
http://freeimage.sourceforge.net/ Translation
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Translation
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importuj z ZIP, CBZ, RAR, CBR
Import Version 5.XX Headers Translation
Kill All Connections Rozłącz wszystkie połączenia
Kill Connection Rozłącz połączenie
Limit Speed Limit prędkości
Load Backup Configuration on Restart Translation
Lockout &Poster Translation
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokowanie i Forum/tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Translation
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokowanie forum i Słowo kluczowe/tCtrl+W
Lockout Poster Blokowanie forum
Looking for your Server?... Szukasz swojego serwera?...
Mark All Old Zaznacz wszystkie Stare
Mark Posts New Zaznacz posty Nowe
Mark Posts Old\tDel Zaznacz stare posty/tDEL
Master Mistrz
Move Down\tCtrl-Down Przesuń w dół/tCtrl-Down (dół)
Move Files(s)... Translation
Move to Bottom\tCtrl+End Przenieś do dołu/tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Przenieś do góry\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Move Up\tCtrl-Up Przenieś w górę\tCtrl-Up
New Folder... Nowy folder
New Search Tab... Translation
New UnRAR Folder... Translation
New Watch... Translation
No No
Not Fill Nie wypełnione
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Translation
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Translation
Open Download Folder... Otwórz pobrany folder
Open Folder... Otwórz folder
Open UnRAR Folder... Translation
Pause Download Zatrzymaj pobieranie
Pause Zatrzymaj
PopupPanes Translation
Post Storage Wyślij przechowywanie
Post to Group... Wyślij do grupy...
Posts Posty
Properties Właściwości
Properties... Translation
Properties\tCtrl+I Właściwości\tCtrl+I
Purge to Display Age Usuń do pokazania wieku
Quick UnRAR/(MS/RAR) Translation
Quick UnRAR/Sample... Translation
Read Post &Body Translation
Read Post &Body\tCtrl+R Przeczytaj posty\tCtrl+R
Refresh PAR Set Odśwież ustawienie PAR
Register Newsbin... Zarejestruj Newsbin...
Register/Update Key... Zarejestruj/Aktualizuj Klucz
Remove from Download Translation
Remove from Download\tCtrl-D Usuń z pobierania\tCtrl-D
Rename File Zmień nazwę pliku
Rename Zmień nazwę
Reply to Group... Odpowiedz grupie
Reset Display Layout on Restart Translation
Reset Download Count Zresetuj ilość pobrań
Restore Zachowaj
Resume Download Wznów pobieranie
Retry Download Ponów próbę pobierania
Run QuickPAR Translation
Sample Files Translation
Save Configuration &As... Zapisz konfigurację jako...
Save Files to Custom List... Zapisz pliki w liście niestandardowej
Searc&h Szukaj
Search in Groups Translation
Search Szukaj
Select All Translation
Select All\tCtrl-A Zaznacz wszystkie/tCtrl-A
Send to Folder... Translation
Server Options... Opcje serwera
Servers Serwery
Set Fill Server Mode Ustaw Tryb Wypełnij Serwer
Set Slave Mode Ustaw Tryb dodatkowego dysku
Show All Posts Pokaż wszystkie posty
Show Filenames Pokaż nazwy plików
Show Posts Special... Pokaż Specjalne Posty
Show Posts Translation
Show Results... Translation
Slave serwera podrzędnego
Switch Tab Position Translation
Tech Support Request... Prośba o techniczną pomoc...
Test Download Files Translation
Test Files... Testuj pliki
Toggle Grid Lines Przełącz linie Grid
Unlock Poster Translation
Unlock Poster\tCtrl+U Odblokuj posty/tCtrl+U
UnRAR/Join Files Translation
UnRAR/Unpack Translation
Update All Groups Aktualizuj wszystkie grupy
Update Aktualizuj
Use Download Age Translation
Usenet Tools Web Site... Strona internetowa narzędzi usługi Usenet
Uses FreeImage Library Translation
Uses Sqlite Database Library Translation
View File Translation
View Icon Legend... Zobacz legendę ikonek
View Sample Translation
View the MOTD Archive... Zobacz archiwum MOTD...
Visual Studio 2005 Translation
Visual Studio 2008 Translation
Visual Studio 2010 Translation
Visual Studio 6 Translation
Visual Studio Translation
Watch Translation
Windows 2000 Translation
Windows Native Translation
Windows XP Translation
Wish List Translation
Yes Yes

STRINGTABLE

English Polish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
# Translation
&Groups Translation
&Posts &Posty
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Translation
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Strona gdzie możesz podyskutować o, i uzyskać pomoc dla Newsbin
Active Translation
Active/Disable: Translation
Active: Aktywne:
Add a new Folder Dodaj nowy Folder
Add a poster keyword to filter on Dodaj słowo kluczowe do filtrów
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Dodanie Grupy Niepomyślne: Grupa o tej nazwie już istnieje.
Add item to Download list Dodaj post do Listy Pobrań
Add New Server
Add or Edit Servers
Translation
Add poster to the Filter List Dodaj forum do Listy Filtrów
Add to Custom List Translation
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Translation
Add to the Download List
Add to the Download List
Translation
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Translation
Add to the Top of the Download List Translation
Add/Edit the servers Translation
Address: Adres
Advanced Zaawansowane
Age Wiek
Album Translation
Album-Artist Translation
Album\Artist Album\Artist
All Preview Posts will be moved to Read list. Wszystkie Podejrzane Posty zostaną przeniesione do Listy Odczytywania.
Apply Filterbar Filters Zastosuj filtry
April Kwiecień
Artist Translation
Artist-Album Translation
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Złóż pliki i usuń wejście z listy
Assign a new path Translation
August Sierpień
AutoPAR Options Opcje Auto PAR
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Translation
Basic Podstawowy
Blocks Found: Znaleziono Bloki
Blocks Needed: Potrzebne blokady:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Translation
Bottom Spód
Browse for an Image Database Translation
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Translation
Change Password Zmień hasło
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Translation
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Translation
Check unchecked groups Sprawdź niesprawdzone grupy
Chunk Cache Status Translation
Chunk Cache Use State Translation
Clean out the old records. Wyczyść stare zapisy
Cleaned up copy of the current filename Translation
Clear Filter History Wyczyść historię filtrowania
Clear Filterbar Filter Wyczyść filter filtra
Clear List Wyczyść listę
Clear Memory... Translation
Clear Odometer Wyczyść licznik
Clear the active list Wyczyść aktywną listę
Clear the download list without deleting the files. Wyczyść listę pobierania bez usuwania plików
Clear the download path for these Groups? Wyczyścić ścieżkę pobierania z tych grup?
Clear the list (doesn't delete files) Wyczyść listę (nie usuwa plików)
Clear the List (Stop all Downloads)? Wyczyść listę (zatrzymać wszystkie pobierania?)
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wyczyść listę pobierania plików bez usuwania ich z dysku.
Clear the List? Wyczyścić listę?
Clear the per group download path Wyczyść ścieżkę pobierania grup per
Clear the search entry Translation
Clear Wyczyść
Close all Post Tabs? Zamknąć wszystkie zakładki postów?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Translation
Close the active document
Close
Zamknij aktywne dokumenty
Zamknij
Close this Tab Zamknij tabulator
Color: Kolor
Colors/Fonts Kolory/Czcionki
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Translation
Compact Display - many files joined into one line with pars Widok kompaktowy – wszystkie pliki połączone w jedną linię z pars
Compact Display - many files joined into one line Widok kompaktowy – wiele plików połączonych w jedną linię
Compact View Widok kompaktowy
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Translation
Configuration File restored from Backup copy Translation
Configuration Files Translation
Configuration Options Opcje konfiguracji
Confirmation Windows Okna potwierdzenia
Connections Połączenia
Contract docked window Zmniejsz dokowanie okna
Copy Marked File(s) to new folder Kopiuj zaznaczone pliki do nowego foldera
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopiuj wybrane pliki do listy usunięcia do późniejszego przejrzenia
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopiuj wybór i wstaw go do Schowka
Kopiuj
Count of all data downloaded Translation
Create a new document
New
Utwórz nowy dokument
Nowy
Create NZB... Translation
Critical Errors Translation
Cross Post Limit Translation
Current Day of the month Translation
Current hours in 24 hour format Translation
Current minutes of the hour. Translation
Current Progress: Obecny postęp:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Translation
Currently Loaded posts Obecnie załadowane posty
Customize... Translation
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Wytnij wybór i wstaw go do Schowka
Wytnij
Data Downloaded this session Translation
Data Rate Szybkość transmisji danych
Data: Dane
Database Compactor is already in Progress Kompaktor Bazy danych jest już w toku
Date: Data:
Debug Translation
December Grudzień
Delete All Posts Usuń wszystkie pliki
Delete all Posts? Usunąć wszystkie pliki?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Usunąć wszystkie pliki RAR and PAR (z dysku) do tego pliku?
Delete Entries from DB Usuń Wejścia z Bazy Danych
Delete File From Disk Usuń plik z dysku
Delete Files by renaming and wiping the contents Usuń pliki poprzez zmianę nazwy i wyczyszczenie zawartości
Delete from Download List? Translation
Delete Group from List Usuń grupę z lisy
Delete Groups Translation
Delete Images from Database Usuń obrazki z bazy danych
Delete Images Translation
Delete Item and the underlying files. Usuń rzecz i podkreślone pliki.
Delete item but, doesn't remove from disk Usuń rzecz, ale nie usuwaj z dysku.
Delete Marked Files(From Disk!)? Usunąć zaznaczone pliki (z dysku)?
Delete Partial Downloads from Disk? Translation
Delete Posts... Translation
Delete Selected Posts? Usunąć wybrane posty?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Translation
Delete the Server Usuń serwer
Delete these File from the Database? Usunąć te pliki z bazy danych?
Delete these passwords? Translation
Delete these Records? Usunąć te Zapisy?
Delete this Filter Entry? Translation
Description Translation
Destination Folder Translation
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Translation
Dirty Rotten Spammers Spamoanie Dirty Rotten
Disable Enabled Groups Wyłącz włączone grupy
Disable Enabled Servers Wyłącz włączone serwery
Disable one or more Servers Wyłącz jeden lub więcej serwerów
Disable/Enable the Signature Cache Wyłącz/Włącz Bufor Podpisu (Cache podpisu)
Disabled Translation
Display Age Pokaż wiek
Display all Files and hide old ones Translation
Display all of the posts for this group Pokaż wszystkie posty w tej grupie
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Translation
Display Connection details Pokaż szczegóły połączenia
Display only unread/un-downloaded Files Translation
Display program information, version number and copyright
About
Pokaż informacje o programie, numer wersji i prawa autorskie
Display Settings Translation
Display Statistics about a specific Post Translation
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Translation
Display these Groups
Display these Groups
Translation
Download all headers? Pobrać wszystkie nagłówki?
Download all posts currently visible in the post list. Pobierz wszystkie posty widoczne w danej chwili na liście postów
Download all posts from this poster. Pobierz wszystkie posty z tego forum.
Download all posts in this Group Pobierz wszystkie posty w tej grupie
Download All Posts Pobierz wszystkie posty
Download and assemble Incomplete Files Pobierz i złóż Niekompletne Pliki
Download Descriptions: Opisy pobrania:
Download Failed Pobieranie nieudane
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Translation
Download History Historia pobrania
Download just the subjects for faster searching Pobierz tylko tematy dla szybszego szukania
Download Next 1,000,000 Posts Pobierz następne 1,000,000 Postów
Download Next 10,000,000 Posts Pobierz następne 10,000,000 Postów
Download Next 100,000 Posts Pobierz następne 100,000 Postów
Download Next 1000 Records from the Server(s) Pobierz następne 1000 Zapisów z serwera(ów)
Download Next 5,000,000 Posts Pobierz następne 5,000,000 Postów
Download Next 50,000 Posts Pobierz następne 50,000 Postów
Download Path Not Set in options Pobierz Ścieżkę nie ustawioną w opcjach
Download Path: Pobierz Ścieżkę:
Download Paused Pobieranie Wstrzymane
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Pobierz rozszyfrowany teskt do dysku. Tematem będzie nazwa pliku.
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download will bypass all Filters Pobieranie ominie wszystkie Filtry
Download Pobierz
Download: Pobierz:
Downloaded Files Pobrabne pliki
Downloaded Posts Pobrane posty
Downloaded Pobrano
Downloaded: Pobrano:
Downloading Files Translation
Downloading Posts Pobieranie postów
Downloading Pobieranie
Downloads Pobieranie
Duplicate File Translation
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Translation
Edit the filters.
Open the Filters window
Translation
Edit the Groups Edytuj grupy
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Translation
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Translation
Enable confirmation for Group List Sorting Translation
Enable confirmation of deletion from the Download List Translation
Enable confirmation when sorting the Download list. Translation
Enable Disabled Groups Włącz Wyłączone Grupy
Enable Disabled Servers Włącz Wyłączone Serwery
Enable Filters: Włącz filtry:
Enable one or more Servers Włącz jeden lub więcej Serwerów
Enable or Disable the Filters Translation
Enable the critical Error Pop-up window. Translation
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Translation
Enabled Translation
Enter Registration codes. Wprowadź kody Rejestracji
Erase everything
Erase All
Skasuj wszystko
Skasuj Wszystko
Erase the selection
Erase
Skasuj wybór
Skasuj
Error Błąd
Execute external program Uruchom zewnętrzny program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Translation
Expand docked window Rozwiń dokowanie okna
Expand Search Results... Translation
Export Images to a Disk files. Przenieś obrazki graficzne do plików na dysku.
Export Images Translation
Export the selected posts to a text file Przenieś zaznaczone posty do tekstu pliku.
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Translation
Fail Passworded RARs inside downloaded RARs. This is almost always Spam. Translation
Fail RAR files that need Passwords Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Translation
Failed Files Translation
Failed Posts Nieudane Posty
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Nie można dodać Wzoru pasującego Znakowi filtra.
Musisz patrzeć na wzór, który próbujesz użyć i upewnij się, że jest on nadal ważny.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Nieudana próba Znalezienia lub Utworzenia Folderu z danymi.
Możesz chcieć pobrać/stworzyć nowy.
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Nie udało się Znaleźć lub Utworzyć foldera Pobierz,
żadne pliki nie mogą być pobrane aż do aprawienia przez albo zmianę na poprawny katalog pobierania
lub Utworzenie folderu do rzechowywania Pobierania.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nie udało się otworzyć pliku Grupy. Proszę pobrać Grupy.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Nie można uruchomić Pobierz.
W trybie ręcznym każda grupa musi być dobrana indywidualnie do pobrania.
Albo należy przejść do Trybu Automatycznego i nacisnąć Go ponownie
lub dwukrotnie kliknąć na nazwę grupy do pobrania.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Luty
File Descriptions Translation
File Exists! Overwrite? Translation
File Type: Typ pliku:
Filename Accept Translation
Filename Options Translation
Filename Reject Translation
Filename: Nazwa pliku:
Files Found: Znalezione pliki:
Files List Translation
Files Needed: Potrzebne pliki:
Files! Pliki!
Files Pliki
Files: Pliki:
Fill Server Translation
Fill Server: Wypełnij serwer:
Filter Accept: Zaakceptuj filter:
Filter out files that aren't new Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Translation
Filter Profile Translation
Filter Profile: Profil filtra:
Filter Profiles can't start with a number Filtruj Profile nie może rozpoczynać się od numeru
Filter Profiles require a name Filtruj Profile wymaga nazwy
Filter Reject: Odrzuć filter:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Znajdź pliki RAR w obecnej liście postów
Find: Znajdź:
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Translation
Font Colors for the Lists Kolory czcionek z listy
Free space available in the Data|Download folders Translation
Free Space: Wolne miejsce:
Fri Translation
FROM Date must be less than TO Date Translation
From Field Translation
From: Od:
Full Speed Pełna prędkość
Global Filter Can't be Deleted Translation
Group Added Date Translation
Group already Exists. Need to choose a different name Translation
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Grupa Grupy nazw musi być conajmniej długa na 2 znaki bez spacji
Group Translation
Group: Grupa:
Groups (0) Translation
Groups List Translation
Groups Grupy
Growl Server Registration Complete Translation
Header Download Failed - No master/active servers Nieudane Pobranie Nagłówków – Brak Mistrzów/Aktywnych serwerów
Hide docked window Ukryj dokowanie okna
Hide Files with more Cross-posts than setting. Translation
Hide Old Translation
Hide/Show the main toolbar Ukryj/Pokaż główny pasek narzędzi
Hours Translation
Icon Legend Translation
Idle/New Translation
Idle/Old Translation
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Baza danych z obrazkami
Import and image from ZIP of CBZ files Importuj obrazek graficzny z ZIP pliku CBZ.
Import Group Data from Newsbin 5.XX Translation
Import Version 4 signature files. Importuj Wersję 4 plików Podpisu
Incomplete. Missing information needed for download Niepełne. Brakujące informacje są potrzebne do pobrania.
Insert Clipboard contents
Paste
Wstaw zawartość Schowka
Wklej
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalacja została przerwana –Proszę odinstaluj i zainstaluj ponownie

Internet Search Szukanie w internecie
Invalid Regular Expression in Filter Translation
Invalid Search String Translation
January Styczeń
Job: Praca:
July Lipiec
June Czerwiec
Kill all connection that are currently outstanding. Rozłącz wszystkie połączenia, które w danym momencie są aktywne.
Kill Selected Connection. Rozłącz obecne połączenie
Kill the Current Download Rozłącz obecne pobieranie
Kill the Download. Rozłącz pobieranie
Last Command Ostatnie polecenie
Last Response Ostatnia odpowiedź
Last Updated: Ostatnia aktualizacja
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Lista ostatnich pobrań
List of Failed downloads Lista nieudanych pobrań
List of News servers that have been entered into Newsbin Lista serwerów z Wiadomościami, które zostały wprowadzone do Newsbina.
List of Newsgroups you might want to download from. Lista Grup Dyskusyjnych, które możesz chcieć pobrać.
List of Status messages Lista wiadamości Statusu
Load A folder's worth of Saved downloads Załaduj folder A warty pobrania i zapisania
Load all posts bypassing any age filters Załaduj wszystkie posty omijając wszystkie filtry wiekowe
Load an Image Database Translation
Load Newer files into the list. Translation
Load NZB files...
Load NZB
Translation
Load NZB... Translation
Load Older files into the list. Translation
Load Ranges of posts Pobierz zakres postów
Load the download List from disk Pobierz listę pobierania z dysku
Load the Download list Translation
Lock the display to prevent accidential changes Translation
Logging Logowanie
Logs: Logowania:
Main Toolbar Translation
Make selected posts Old Dodaj zaznaczone posty do Starych
March Marzec
Mark all post Old? Zaznaczyć wszystkie stare posty?
Mark all posts Old. Zaznacz wszystkie stare posty.
Mark all posts Old? Zaznaczyć wszystkie stare posty?
Mark post as Deleted Zaznacz posty jako usunięte
Mark Posts New... Translation
Mark Posts Old... Translation
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Master Server Translation
Master/Slave Mistrz/Niewolnik
Max Size Translation
Maximum size must be larger then Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximum rozmiar pokazanego pliku.
May Maj
Message-Id Translation
Min Size Translation
Minimum size of displayed file. Minimum rozmiar pokazanego pliku.
Mon Translation
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Translation
Move Down
Move Item Down one line
Translation
Move File(s) to another folder Przenieś plik(i) do innego foldera
Move Files Przenieś pliki
Move Marked Files? Przenieś zaznaczone pliki?
Move One Line Down Przenieś jedną linijkę w dół
Move Top
Move Item to the Top
Translation
Move Up
Move Item Up one line
Translation
Move Up one Line Przenieś jedną linijkę w górę.
Must select some files to save to NZB Translation
NA for NZBs Translation
Name field is Empty - Please add some kind of Name Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Translation
Need to pick an active server - Please try again. Translation
Need to select an item to modify. Translation
Network Network
New Category... Translation
New Posts Nowe posty
New Records Translation
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Wstrzymano Newsbin – za mało miejsca na dysku w folderze z danymi
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Translation
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Translation
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Pliki Newsbin (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Dokument
Dokument Newsbin
No active groups selected to Process Brak aktywnych grup wybranych do procesu
No Destination filename set Translation
No group name found during add group Nie znaleziono żadnej nazwy grupy podczas dodawania grupy
No groups selected Nie została wybrana żadna grupa
No PAR data so no PAR status is currently available Translation
No Posts Selected - Can't find Author Translation
None Żaden
Normal Server Translation
Normal Translation
Notification Messages Translation
Notification Options Translation
Notification Types Translation
November Listopad
NZB Email Settings Ustawienie maili NZB
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Path Translation
October Październik
Old Posts Stare posty
Only display files that match this filter Pokaż tylko pliki, które zgadzają się z tym filtrem.
Only display Newer Posts Pokaż tylko Nowsze Posty
Only show the filename part of the subject Pokaż tylko część z nazwą pliku danego tematu
Open Another Configuration Otwórz inną konfigurację
Open Groups Display
Open Groups Display
Translation
Open the Filter Options Otwórz opcje filtrowania
Open the folder where the UnRARed files go. Translation
Open the folder where this file is. Otwórz folder, gdzie jest ten plik.
Open the Options Dialog Otwórz Opcję Dialogu
Open the Search Window
Open the Search Window
Translation
Open the Server Options Otwórz opcje serwera
Open this document Otwórz ten dokument
Open up a window to the files folder Otwórz okno do foldera z plikami
Open Window to register key. Translation
Option Translation
Options Opcje
Options: Opcje:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Nadpisz, zmień nazwę, przenieś do śmieci, a następnie usuń
Par Files: Pliki PAR:
PAR Records Zapisy PAR
Par Set Size: Rozmiar ustawienia PAR
Partial Download Częściowe pobieranie
Path Item Definitions Translation
Pause download
Pause the selected Download
Translation
Pause Download during UnRAR/Repair Translation
Pause the download list.
Pause the Download
Translation
Pause the Download Przerwij pobieranie
Pause the marked download Przerwij zazanczone pobieranie
Pause Pause
Paused Przerwane
Performance tuning Options Translation
Performance Translation
Permanantly Delete these Posts from Storage? Czy na stałe usunąć te posty ze schowka?
Permanently delete this poster? Translation
Pick Folder to UnRAR to Translation
Pick the Download Folder Translation
Pick the Font to use with this control Wybierz czcionkę, którą użyjesz
Pick the NZB Autoload Path Translation
Pick the NZB Download Folder Translation
Place Holder Translation
Position: Pozycja:
Post a message to up to 3 groups. Opublikuj wiadomość do 3 grup
Post Count Translation
Post Filename Opublikuj nazwę pliku
Post list that the user can copy new entries into for later processing Opublikuj listę, do której użytkownik może skopiować wejścia dla dalszego przetwarzania
Post Properties Opublikuj dobra
Post to Selected Groups Opublikuj wybranym grupom
Post/File is Filtered Post/Plik po przefiltrowaniu
Poster Filtered Translation
Poster Settings Ustawienia wysyłacza
Preparing Posted Files... Translation
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem ze skontaktowaniem serwera Szukaj. Proszę skontaktuj się z zespołem technicznym.
Processing Priority Pierwszeństwo Przetwarzania
Progress: Postęp:
Prompt when Exit is attempted. Translation
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Usuń Przechowywane zapisy z dysku
Purge to MDA is already in Progress Usuwanie do MDA jest w Procesie
Purging the Groups... Translation
Purging to Display Age... Translation
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Translation
Put servers into Master mode - Enable header download Translation
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Translation
Put servers into Slave mode - Disable header download Translation
Quality Translation
Queued for Download Translation
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Translation
Quick UnRAR: No filename found Translation
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Wyjdź z tej aplikacji; szybkie zapisanie dokumentów
Wyjdź
RAR Passwords Translation
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE dostarczony do filtrów nazwy plików NZB nie jest ważny
Read Posts Przeczytaj posty
Read the text of the post Przeczytaj tekst postów
Ready Gotowy
Really Delete Group(s)? Naprawdę usunąć grupę (grupy)?
Really Delete Server(s)? Naprawdę usunąć serwer(y)?
Really Purge Stored Records? Naprawdę usunąć zachowane zapisy?
Really Reset the Group to use Download Age again? Translation
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Translation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Translation
Reject! Odrzuć!
Reload from Disk. Translation
Reload Group data Translation
Reload the DB from disk Załaduj ponownie bazę danych z dysku
Remote Control Translation
Remove Files from List Translation
Remove from Download List Usuń z listy pobierania
Remove Poster from Lockout List Usuń forum z listy blokowania
Remove Posts from List Usuń posty z listy
Rename Failed, Probably the destination file already exists Zmień nazwę pliku. Prawdopodobnie docelowy plik już istnieje
Rename File Zmień nazwę pliku
Rename File. Zmień nazwę pliku
Rename this item Zmień nazwę tego elementu
Repair Blocks Napraw bloki
Reply to an existing post Odpowiedz na istniejący post
Rescan Folders Zeskanuj foldery
Rescan the folder for missing files Zeskanuj foldery do brakujących folderów
Reset counter to download headers from FTR setting Wyzeruj licznik pobierania nagłówków z ustawienia FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Wyzeruj licznik, tak, żeby FTR mogło być użyte do pobrania raz jeszcze
Reset the download counters. Wyzeruj liczniki pobierania
Restore the window to visible Przwywróć okno
Resume download
Resume the selected Download
Translation
Retry the Download
Retry the Download
Translation
RSS Feeds Pobieranie RSS
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Translation
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Translation
Run the Edit Groups Dialog Uruchom Dialog Grupy Edytowania
Run the file with the default viewer Uruchom plik z przeglądarką domyślną
Running Uruchomianie
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Translation
Sat Translation
Save the active document with a new name
Save As
Zapisz aktywny dokumnet pod nową nazwą
Zapisz jako
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Translation
Save the download list so, it can be loaded later. Zapisz listę pobierania tak, że może być załadowana później
Save the selected post to disk. Zapisz zaznaczone posty na dysk
Scheduler Translation
Search for and UnRAR RAR files Translation
Search for Downloaded Files in the file DB Szukaj Plików Pobierania w pliku bazy danych
Search for Subjects or Poster Translation
Search In Groups/Topic Translation
Search Mode Translation
Search Warning Szukaj Ostrzeżenia
Search Szukaj
Secure server/connection Failed. Zabezpieczenie serwera/połączenie nieudane
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpieczenie serwera/połączenie. Zaszyfrowane połączenia SSL dokonują się w serwerze
Security Options Opcje zabezpieczenia
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Translation
Select a Filter Profile Wybierz Profil Filtra
Select a folder to scan for files Wybierz folder do skanowania dla plików
Select all Items Translation
Select all Posts. Wybierz wszystkie posty
Select Automatic Download Mode. Wybierz tryb automatycznego pobierania
Select Manual Mode Wybierz tryb ręczny
Select which groups to search for content. No selection means all groups Wybierz, którą grupę przeszukać dla zawartości. Brak zaznaczenia oznacza wszystkie grupy.
Selected Data count and size Translation
September Wrzesień
Server Name: Nazwa serwera:
Server Options Opcje serwera
Server port is Required - default is 119 Wymagany jest port serwera – domyslny to 119
Servers Serwery
Servers: Serwery:
Set the Per group download path Ustaw ścieżkę pobierania Per grupy
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Translation
Setup Translation
Show All Files Pokaż wszystkie filtry
Show All Posts Pokaż wszystkie posty
Show Filenames only Translation
Show Filenames: Pokaż nazwy plików
Show Filtered Posts Pokaż przefiltrowane posty
Show Grid Lines Pokaż siatki
Show Help File Pokaż plik Pomocy
Show Incomplete Files Pokaż nieukończone pliki
Show Incompletes Pokaż Niedokończone
Show New Posts Pokaż nowe posty
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Pokaż lub Ukryj Główny Pasek kontroli
Przełączanie głównego paska
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Pokaż lub Ukryj pasek statusu
Przełączanie Paska Statusu
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Pokaż lub Ukryj pasek z miniaturkami
Przełączanie Paska z Miniaturkami
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Pokaż lub Ukryj pasek narzędzi
Przełącz pasek narzędzi
Show PAR/NFO Pokaż PAR/NFO
Show Special... Pokaż specjalne...
Show the best guess at the filenames in the post. Pokaż najlepsze odgadnięcie nazw plików w poście
Show the smaller tool bar. Pokaż najmniejszy pasek narzedzi
Show/Disable the MOTD window Pokaż/Wyłącz okno MOTD
Size of data waiting to download in the download list Translation
Size: Rozmiar:
Slave Server Serwer dysku dodatkowego
Slow Translation
Sort Groups List? Pogrupować listę?
Sort the entire Download list? Posortować całą listę Pobrań?
Sort the entire Failed list? Posortować całą listę nieudanych prób?
Sort the entire Wish list? Translation
Spam Filter Settings Translation
Spam Filters Translation
Specify a filter profile for a group Określ profil filtra dla grupy
Speed (Bps): Prędkość (Bps)
Speed Limited Translation
Speed Progress Translation
Speed: Prędkość:
SSL Disabled Translation
SSL Enabled Translation
SSL Enabled/Disabled: Translation
State: Stan:
Status Translation
Status: Translation
Stop Search Processing Translation
Subject Accept Translation
Subject Field Translation
Subject is Empty - Please try again Translation
Subject Reject Translation
Subject: Temat:
Sun Translation
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Przełącz do poprzedniego okna okienka
Poprzednie okienko
Switch between Full and Reduced speed Translation
Switch between Pause and Run Translation
Switch between Scheduler Modes Translation
Switch to the next window pane
Next Pane
Przełącz do następnego okna okienka
Nastepne okienko
Switches Translation
Tab: Zakładki:
Tabbed Window Okno zakładki
Takes you to a form where you can request tech support Przeniesie cię do formularza, w którym możesz poprosić o pomoc techniczną
Test files if they have PAR files Testuj pliki, jeśli mają pliki PAR
Test NZB... Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Translation
The current date Translation
The current From address of the poster Translation
The current month Translation
The current year Translation
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The full group or Topic if a group of groups is loaded Translation
The last path segment of the NZB File path Translation
The name is too short. It must be 2 letters or more. Nazwa jest za krótka. Musi być conajmniej 2 litery lub więcej.
The news servers for some popular ISP. Serwer z wiadomościami dla popularnego ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Translation
The short group or Topic if a group of groups is loaded Translation
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Nie ma żadnych aktywnych serwerów. Musisz albo dodać serwer i/lub upewnić się, że conajmniej jeden z serwerów jest sprawdzony, zanim zaczniesz pobierac.
Thumbnails Miniaturki
Thur Translation
Time to finish current downloads Translation
Too Big Translation
Too Small Translation
Top Translation
Total Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Spróbuj dodać posty razem, tak, żeby Newsbin Pro nie łączył ich.
Try to Find a news server Spróbuj poszukać serwera z wiadomościami.
Tue Translation
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Translation
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Translation
Unable to create or access the temp folder Translation
Unable to Delete Server - Server not found Nie może usunąć serwera – serwer nie znaleziony
Unable to load the Filters file Translation
Unable to open file to save groups Nie może otworzyć pliku w tym pliku Raportowanych Błędów
Unable to Register with Growl Server Translation
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Nie może użyć Przeglądarki dla pliku Raportowanych Błędów:
Undo the last action
Undo
Cofnij ostatnią akcję
Cofnij
UnRAR Failed: RAR file needs Password Translation
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Translation
UnRAR Path is not set in the Options Translation
UnRAR Path: Translation
UnRAR the files to a new folder Translation
UsenetSearch Szukanie Usenet
Verbose Translation
Video Resolution extracted from the subject Translation
View List Icon Legend Zobacz Listę Ikonek
View Message of the Day Zobacz tekst dnia
View Thumbnails Zobacz Miniaturki
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Translation
Warning Ostrzeżenie
Watch List Name Translation
Watch list Status Translation
Watch List Translation
Web page that describes how to Use newsbin Strona informacyjna jak używać Newsbin
Wed Translation
What the Path Symbols mean Translation
When Files are Repaired Translation
When Files are UnRARed Translation
When Login is Enabled - Username is required Gdy Logowaie jest właczone - Musisz podać nazwę użytkownika
When Newsbin Exits Translation
When Newsbin report Errors Translation
When Newsbin Starts Translation
Window Positions Pozycje Okienek
Wish List Translation
Write Downloaded files with No memory buffering Translation
You need to Enter a server name or address Musisz wprowadzić nazwę serwera lub adres
You've selected more than 40 items to read. Continue? Wybrałeś więcej niż 40 postów do przeczytania. Kontynuować?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Polish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Polish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Polish
Display Data Rate Wyświetlaj Prędkość
Display Disk Free Space Wyświetlaj Ilość Wolnego Miejsca

DLGINIT Entry 4

English Polish
None Nic
12 Hours, 12 Godzin,
1 Days 1 Dzień
2 Days 2 ni
3 Days 3 Dni
4 Days 4 Dni
5 Days 5 Dni
10 Days 10 Dni
15 Days 15 Dni
20 Days 20 Dni

DLGINIT Entry 5

English Polish
None Nic
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 6

English Polish
Sleep Translation
Hibernate
Shutdown

DLGINIT Entry 7

English Polish
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 8

English Polish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Polish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools