Polish 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Polish
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Kiedy grupa zostanie odświeżona, możesz ją kliknąć dwa razy, żeby zobaczyć posty.
Download Paused Warning Pobranie Zatrzymane
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Newsbin Pro, ale używasz starego klucza aktywacji.
(Optional) (Opcjonalne)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Ja i Dex będziemy cię długo długo kochać!
- Przyszłe aktualizacje programu
- Serwis techniczny
- Dostęp do wersji beta
- Miłe uczucie że postąpiło się w porządku.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - Najważniejszym ustawieniem jest Początkowe Rekordy (First Time Records - FTR), które kontroluje ile postów z grupy zostanie załadowanych na wstępie.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - Aby odświeżyć wszystkie grupy, naciśnij przycisk odśwież (z zieloną błyskawicą)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - Aby przeglądać posty podczas odświeżana grupy, kliknij w nią dwukrotnie. "Przeładowanie" może być niezbędne.
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Użyj Pomoc/Pomoc aby dowiedzieć się więcej o Newsbin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Użyj Pomoc/Przewodnik Początkującego aby zobaczyć przykładowe sposoby użytkowania.
-- Contacting our web site. -- Łączenie z naszą stroną.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Wysyłanie kopii Twojego klucza do naszej strony.
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Nasza strony potwierdza klucz i wysyła nowy, który zostanie zapisany na Twoim PC.
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Odnowienie Klucza - Strona 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Odnowienie Klucza - Strona 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Odnowienie Klucza
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Naciśnij przycisk aby zakończyć.
Twój nowy klucz jest również widoczny w Menu Pomoc w dialogu
Odnowienie Rejestracji.

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
Opisów plików zapisuje opis pobrane
Pliki do pliku o nazwie "Descript.ion" w folderze pobierania

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.
Nag, Nag, Nag, czyż to nie jest dokuczliwe?
Jeśli się zarejestrujesz, nigdy więcej nie będziemy cię denerwować tym gderaniem.
Rejestracja wyłączy to gderanie na stałe.
About Newsbin Pro O newsbin Pro
Accept Filter Włącz Filtry
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Dodaj prefiks ścieżki - Dekoduj do folderu o nazwie w folderze źródłowym
Add each filename to the log file. Dodaj nazwę wszystkich plików do log'a
Add Files... Dodaj Pliki...
Add Filters... Dodaj Filtr...
Add Group Name to Download Folder Dodaj Nazwę grupy do foldera pobierania
Add group... Dodaj Grupę...
Add Groups Dodaj Grupy
Add Groups... Dodaj Grupy...
Add New Server Dodaj Nowy Serwer
Add NZB Filename to Download Folder Dodaj NZB pliku w folderze pobierania
Add NZB Folder to Download Folder Dodaj NZB folderu w folderze pobierania
Add Password Dodaj Hasło
Add Server Dodaj Serwer
Add Subject to filenames under Dodaj Temat do Plików
Add Dodaj
Add/Remove Selected Groups Dodaj/Usuń Wybrane Grupy
Advanced Options Opcje Zaawansowane
Age Filter: Ważność Filtru:
Age: Ważność
Apply Zatwierdź
Attach file summary information to the file. Dodaj plik informacyjne do pliku.
Authentication Required Wymagana Weryfikacja
Authentication Status Status Weryfikacji
Auto Rename: Zmiana nazwy:
Auto-Mark Old: Automatyczne znaku stary:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Zamykanie w Toku. Jak chcesz przerwać nacisnij Cancel/Przerwij
Auto-Shutdown Warning Automatyczne Ostrzeżenie zamykania
Auto-Shutdown Wyjście z programu
Autoload NZB Path: Automatyczne ładowanie ścieżki NZB:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatyczne pobieranie na podwójnym kliknięciu NZB
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatyczne pobieranie. Dodaj wszystkie nowe posty do listy pobierającej.
Automatic Update Modes Tryby automatycznej aktualizacji.
Automatically Decode Complete Files: Kompletna dokumentacja automatycznego dekodowania:
Autorar Properties Ustawienia Autorar
Background Tło
Basic Settings Podstawowe ustawienia
Beta Deactivated Wesja Beta przestaje działać
Binaries Pliki binarne
Blocks Missing: Brakujące blokady:
Blocks Needed: Potrzebne blokady:
Bottom Dolna część
Browse Przeglądaj
Browse... Przeglądaj...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Domyślnie Newsbin będzie dekodował pliki do folderu, gdzie znajdują się pliki źródłowe
Bypass size filters for some files Pomijaj rozmiar filtrów dla pewnych plików
Bytes Bajty
Cancel Search Anuluj Szukaj
Cancel Anuluj
Change Password Zmień hasło
Characters long Długość liter
Check1 Sprawdzenie 1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Czystość NZB ścieżki. Usuń dodatkowe formatowanie pliku NZB
Clear Password Wykasuj hasło
Clear Results Jasne Wyniki
Clear Wyczyść
Clear: Wyczyść:
Click here to Purchase NEW Key Naciśnij tutaj żeby zakupić NOWY klucz
Click the button to finish the upgrade. Naciśnij klawisz żeby zakończyć uaktualnienie programu.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Naciśnij klawisz żeby zakończyć uaktualnienie programu.

Zamknij i uruchom ponownie Newsbin
po tym jak nowy klucz został zainstalowany
Click To Finish Registration Naciśnij żeby zakończyć rejestrację
Close Zamknij
Code: Zakoduj
Color: Kolor
Colors Kolory
Compact View Widok kompaktowy
Compact Kompaktowy
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatybilne przeglądarki jak ACDSee pokażą
Connections: Połączenia:
Control Prompts Kontrola znaków zachęty
Controls detail of the log messages Szczegółowe kontrole wiadomości Zaloguj
Copy Settings From Server: Kopiowanie ustawień z serwera:
Copy Style Rename: Kopiowanie stylu zmiany nazwy:
Copy to Clipboard Kopiuj do schowka
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Wiadomości o krytycznym błędzie.
Crosspost Filter: Filter poczty krosowej:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/ładowanie NZB do jednej Listy Postów:
Data Folder Folder z danymi
Days Old Przedawnienie
Days to download from a new group Dni do pobrania z nowej grupy
Decode Folder: Dekodowanie foldera:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Priorytet Dekodowania – Niższy ma mniejszy wpływ na komputer, ale jest wolniejszy
Decode/Unpack Dekodowania
Decoding RAR files. Dekodowanie plików RAR
Default is 563 Standardowo jest 563
Default port is 119 for News Standardowy port to 119 dla News
Default Settings Standardowe ustawienia
Delete Emails with NZBs Usuń e-maile z NZBs
Delete File Data older than N days old Skasuj pliki z danymi starsze niż N dni
Delete From List Skasuj z listy
Delete or leave the emails on the server Usuń lub pozostawić wiadomości na serwerze
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Skasuj pliki RAR i PAR po pomyślnym zdekodowaniu
Delete RARs and PARs Skasuj pliki RAR i PAR
Delete Server Skasuj serwer
Delete Skasuj
Details Szczegóły
Different proxy's require different ports Różne proxy wymagają różnych portów
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Wyłącz AutoPAR Decoder dla tej grupy - Nie dekoduj plików RAR
Disable AutoPAR Wyłącz AutoPAR
Disable XFeatures: Wyłącz cechy X (Xfeatures)
Display Age: Wyświetl wiek:
Display Group Mode: Grupa tryb wyświetlania:
Display Name: Wyświetl imię:
Display Switches Wyświetl przełączniki
Display Wyświetl
Distributed by DJI Interprises, LLC Dystrybucja przez DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Poszereguj kolumny przez zlekceważenie RE: część
Don't download Headers from this server Nie pobieraj Nagłówków z tego serwera
Don't know yet Jeszcze nie wiem
Down W dół
Download a partial file to a folder under the download folder Pobierz częściowy plik do folderu w folderze pobierania
Download Age: Pobierz wiek:
Download Double-Clicked NZB: Pobierz przez podwójne kliknięcie NZB
Download Folder named for MP3 ID3 fields Pobierz folder pod nazwą MP3 pól ID3
Download Folder: Pobierz folder:
Download Groups List From Server Pobierz Listę Grup z serwera
Download if incomplete and more than: Pobierz w przypadku niekompletnych i więcej niż:
Download List Sort: Pobierz listę Sortowania:
Download PAR files as well as the normal files Pobierz pliki PAR jak i normalne pliki
Download Settings Pobierz Ustawienia
Download to folder named for the watch list. Pobierz do folderu o nazwie do czarnej listy.
Duplicate Filename Settings Kopiuj Ustawienia nazwy plików
Edit Passwords edytuj hasła
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Edytuj adres mailowy Wysyłającego i dodaj nowy tekst do filtrowania z Pola nadającego (np. Administrator Web)
Email (POP) Server Email (POP) serwer
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) serwer
Email Complete Downloads: Wyślij ukończone pobieranie:
Email error messages Wyślij wiadomości o błędach
Email Errors: Wyślij błędy:
Email Filenames and state Wyślij nazwy plików i stany
Email From: Wyślij od:
Email Notification Settings Wyślij Powiadomienia Ustawień
Email Password: Wyślij hasło:
Email To: Wyslij do:
Email Username: Wyślij nazwę użytkownika:
Enable Email Notifications Włącz powiadomienia o przychodzących mailach
Enable File Descriptions Włącz opisy plików
Enable Filters Włącz filtry
Enable Logging Włącz rejestrowanie
Enable Pop Scanning Włącz POP skanowanie
Enable Save Thumbnails Włącz Zapisz miniatury
Enable Schedular Włącz Schedular
Enable Server Włącz serwer
Enable the error popup window Translation
Enter Day Range: Wprowadź rozpiętość czasową:
Error Popup: Translation
Example NZB Filename Przykład nazwy pliku NZB
Execute File Uruchom plik
Exit Newsbin when the download list empties Wyjdź z Newsbin, kiedy lista pobierań będzie się opróżniała
Exit Processing Wyjdź z przetwarzania
Favorite Posters Ulubione Forum
File Count: Liczba plików
File Descripion Settings Ustawienia opisów plików
File Details Szczegóły plików
File Display Date Range Wyświetlanie plików o zakresie dat
File Extensions: Przedłużenie plików:
File Filters Filtry plików
File Size Rozmiar plików
Filename Nazwa pliku
Filename: Nazwa pliku:
Filenames Modifications Zmiany w nazwie plików
Fill Server: Wypełnij serwer
Filter Out Low Post Groups(under 200) Filtruj grupy o niskich postach (poniżej 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtruj posty większe niż X bajtów
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtruj posty mniejsze niż X bajtów
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtruj posty starsze niż N dni/godzin (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtruj posty z więcej niż X poczt krosowych
Filter Profile: Filtruj profil:
Filter Profiles Filtruj profile:
Filter Template: Filtruj szablony:
Filter: Filtruj:
Filters that apply to this group Filtry, które dotyczą tej grupy
Find Znajdź
Find: Znajdź:
Finished Install Zakończ instalowanie
Firewall Address: Adres Zapory ogniowej:
Firewall Options opcje Zapory ogniowej
Firewall Password. hasło Zapory ogniowej
Firewall Password: hasło Zapory ogniowej:
Firewall Port: port Zapory ogniowej:
Firewall Type: typ Zapory ogniowej:
Firewall Userid id użytkownika Zapory ogniowej
Firewall Username: Nazwa użytkownika Zapory ogniowej:
First Name: Pierwsze imię:
Folder Mode: Tryb folderu:
Folder Name Nazwa folderu
Force first PAR to TOP of download list Wymuś pierwszą PAR do TOP listy pobierania
Force group Selection: Wymuś selekcję grupy:
Forgot Your Password? Zapomniałeś hasło?
Free 24 Hour Trial! 24 godziny próby za darmo!
From: Od:
Full Speed after: Pełna prędkość po:
Full Speed At: Pełna prędkość przy:
Get Servers List Weź listę serwerów
Giganews Access Check Sprawdzenie dostepności do Giganews
Giganews Options Opcje Giganews
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Użytkownicy specjalnej wersji Giganews muszą jedynie dodać tutaj ich nazwy użytkownika i hasła. Jeśli masz kilka kont, możesz dodać więcej serwerów w późniejszym czasie.
Giganews Username and Password Setup Ustawienie Hasła i Nazwy Użytkownika Giganews
Group Display Age: Widoczny wiek grupy:
Group Name Filters Filtry nazw grup
Group Options Opcje grupy
Group Properties Właściwości grup
Group(s): Grupa(y)
Group: Grupa:
Groups List Sort: Sortuj listę grup:
Header Compression: Kompresja nagłówków:
Header Overlap: Zakładki nagłówków:
Help Pomoc
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
W tym miejscu dodajemy początkowy Serwer wiadomości.
Nazwa serwera będzie wyglądała np. jak: "news.yourdomain.com" czy "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Schowaj Usunięte i paski postępu wprowadzania znaczników
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Ukryj pliki, które nie mają wszystkich części dostępnych (Niedostępny w Trybie Kompaktowym)
Hide Incompletes: Chowanie nieukończone:
Hide Old Ukryj Stare
Hide Progress: Ukryj Postęp:
Hide till Restart Translation
hours old Dawne godziny
How many days worth of posts to download from an empty group Z ilu dni pobrać posty z pustej grupy?
How many posts to overlap Header downloads Ile postów do zakładek pobierań Nagłówków?
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Jak często Newsbin aktualizuje grupy (Ograniczenie do 60 minut lub więcej)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Jak byś to chciał? Mamy 2500 godzin do ponownego zapisu "Klasycznego" Newsbin.

Może mi w tym pomożesz?
Odwiedź http://www.newsbin.com żeby się zarejestrować i uzyskać najnowsze informacje.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: W jaki sposób chciałbyś spróbować? Rejestrowanie programu daje Ci:
I Agree Zgadzam się
Icon Legend Legenda Ikon
IDB_BOTTOM_ IDB_SPÓD_
IDB_DOWN_ IDB_DÓŁ_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUZA_
IDB_TOP_ IDB_GÓRA_
IDB_UP_ IDB_GÓRA_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Jeżeli zdecydujesz pominąć ten krok, możesz wybrać grupy poprzez naciśnięcie przycisku "Grupy" w głównym pasku przycików.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Jeśli przejdziesz przez te ekrany, zaktualizujemy Ci automatycznie twój klucz z naszej strony internetowej. Aktualizacja nie anuluje twojego starego klucza. Nadal możesz mieć taką wersję jaką tylko chcesz.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Jeśli zarejestrujesz się przy użyciu karty kredytowej, dostaniesz STAŁY DOSTĘP
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Zignoruj pliki, które pasują do czarnej listy, ale sięgają poza określony zakres rozmiaru.
Image Modes Tryby obrazków
Image Safe Table translation Tabela Bezpiecznych Obrazków
Import Progress Importuj Postęp
Importing Signature.dbm... Importowanie Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date Na liście postów, pokaż wiek, nie datę
Incomplete Handling Niepełna obsługa
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Początkowa konfiguracja wymaga:

- Wybrania serwera NNTP.
- Wybrania conajmniej jednej grupy.
Install Initial Groups Zainstaluj Początkowe Grupy
Install Initial Server Zainstaluj początkowy serwer
Internet Search Options Opcje szukania w internecie
Introduction Wprowadzenie
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Należy pamiętać, że generowanie miniatur to dość intensywny
procesor, to spowolni pobieranie danych w wysokiej szybkości transmisji
Key Upgrade Page 3 Aktualizacja Klucza Strona 3
Last Name: Ostatnie imię:
List Name: Lista imion:
Load All Posts Pobierz wszystkie posty
Load NZB... Pobierz NZB
Load: Pobierz:
Log : Log:
Log Date: Data logów:
Log Errors. Błędy w logach
Log Errors: Błędy w logach:
Log Filenames: Nazwy plików logów:
Log Group: Zaloguj grupy:
Log Headers Zaloguj Nagłówki
Log Post Body: Zaloguj treści postów
Log Poster: Zaloguj do forum:
Log Settings Ustawienia logowania
Log Subject: Temat logowania
Log the entire non-Binary part of the post Zaloguj całą nie-podwójną część posta
Log the headers for each post to the log file Zaloguj nagłówki dla każdego posta do zalogowanego pliku.
Low Quality Thumbnails: Miniatury Niska jakość:
Manual Add Dodaj ręcznie
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Zaznacz grupy przy użyciu myszki czy kursora Klucza. Następnie naciśnij Enter lub przycisk Dodaj Grupy. Możesz także dodać grupę poprzez podwójne kliknięcie.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Zaznacz przechowywane posty, kiedy są Pobierane (jak w wersji V4)
Max Post Size: Maksymalny rozmiar postów:
Max Posts: Maksymalna ilość postów
Max Retries: Maksymalna ilość ponownych prób:
Max Size (k): Maksymalny rozmiar (K)
Max Size: Maksymalny rozmiar:
Maximum Connections to this Server Maksymalna ilość połączeń do serwera
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maksymalna ilość ponownych Prób (0=nieskończoność)
Maximum File Size: Maksymalny rozmiar pliku:
Maximum X Resolution: Maksymalna X rozdzielczość
Maximum Y Resolution: Maksymalna Y rozdzielczość
Min Post Size: Minimalny rozmiar postów:
Min Posts: Minimalna ilość postów
Min Size (k): Minimalny rozmiar (K)
Min Size: Minimalny rozmiar:
Minimize to Tray Minimalizuj do Zasobnika
Minimize to Tray: Minimalizuj do Zasobnika:
Minimum File Size: Minimalny rozmiar pliku:
Minimum Size: Minimalny rozmiar:
Minutes Minuty
Misc Display Różne pokazy
Missing: Brakujące:
Move to Bottom Przenieś do dołu
Move to Top Przenieś do góry
MP3 Download Path Settings Ustawienia ścieżki pobierania MP3
MP3 Folder Mode: Tryb folderu MP3
MP3 Tag Usage: Zużycie znacznika MP3
Multi-Tab Mode: Tryb Wieloznacznikowy (Tryb Multi-Tab)
Nag Window - Download Paused. Okno przypomnienia o rejestracji - Ściąganie plików wstrzymane
Name: Imię:
Network Settings Ustawienia sieci
Network Status Status połączenia z siecią
New Filter Name Nazwa nowego filtra
New Filter: Nowy filter
New Server Nowy serwer
New Username/Password Nowy Użytkownik/Hasło
New... Nowy...
Newest Date: Najnowsza data:
Newsbin Message Of the Day Wiadomość dnia
Newsbin Options. Opcje
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro można zapisać w miniaturach dla każdego zdjęcia
w formacie JPG na dysku. Poniższe ustawienia pozwalają
określić, gdzie i jak miniaturki są przechowywane na dysku.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro wymaga kilku ustawień konfiguracji. Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać Anuluj aby pominąć ten krok.

Aby załadować archiwalne ustawienia, wyjdź z programu i kliknij dwa razy plik NBI.
Newsbin Security Password Hasło bezpieczeństwa programu
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Uwagi:

Zostaniesz zapytany czy chcesz zachować tą konfigurację kiedy będziesz zamykał Newsbin Pro.
Możesz dodać więcej serwerów przy pomocy przycisku "Serwery"
Możesz załadować pełną listę Grup poprzez naciśnięcie przycisku "Grupy", a następnie przycisku "Pobierz Grupy".
Number of thumbnails to display Numer wyświetlanych miniatur obrazków
NZB Autoload Settings Ustawienia autoładowania NZB
NZB Folder Modes Tryby foldera NZB
NZB Load Settings Ustawienia ładowania NZB
OK Potwierdź
Ok OK
Old Folder Picker: Program do wybierania Starego Foldera:
Oldest Date: Najstarsza data:
One time Record Conversion Jednorazowa konwersja bazy danych
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Tylko pokazuj posty nowsze niż N dni dla tej grupy
Only use Server if no other server has the post. Używaj tego serwera tylko w przypadku gdy inne serwery nie mają tej wiadomości
Open all groups into new Tabs Otwórz wszystkie grupy w nowej zakładce
Open Containing Folder... Otwórz folder zawierający...
Open Data Folder Otwórz folder z danymi
Open to Download Path: Otwórz ścieżkę pobierania
Options... Opcje...
Organization: Ogranizowanie
Override Decode Path: Unieważnij ścieżkę dekodowania:
Overwrite Logs Files Zastąp pliki logów
Overwrite the log file for every run. Zastąp plik logowania przy każdym uruchomieniu.
Password Hasło
Password: Hasło:
Pause Pauza
Pick an Existing list or enter the name of a new list Wybierz Istniejącą Listę lub wprowadź nazwę nowej listy
Pick Files Wybierz pliki
Pictures Obrazy
Place Thumbnails In Another Folder Umieść miniaturki w innym folderze
Plugin Capabilities: Możliwości wtyczki:
Plugin Control Kontrola wtyczki
Pop Email NZB Downloading Pobieranie Pop Email NZB
POP Username and Password Hasło i nazwa użytkownika POP
Post Delete: Zamieść Usunięte
Post Dialog Zamieść dialog
Post Display Empty: Zamieść Pokazane Puste:
Post Filters Zamieść Filtry
Post Now Zamieść teraz
Post Properties Zamieść Właściwości
Poster Text Zamieść tekst forum
Potential Servers Potencjalne serwery
Prepend subject to Filename Powiąż temat z nazwą pliku
Prevent opening Newsbin from the tray Zapobieganie otwarciu Newsbin z zasobnika
Prevent opening the Add Groups Window Zapobieganie otwarciu okna Dodaj Grupy
Prevent opening the Add Servers Window Zapobieganie otwarciu okna Dodaj Serwery
Prevent opening the Options Window Zapobiegać otwarciu okna Opcje
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Przerób pliki obrazów (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Przerób niestandardowe pliki
Processing Options Opcje przerabiania
Profile: Profil:
Progress... Postęp...
Progressive JPG's Progresja JPGów
Prompt on Download list column sort Znak zachęty na kolumnie sortowania na liście pobierania
Prompt on Groups list column sort Znak zachęty na kolumnie sortowania listy grupy
Prompt when permenantly deleting posts Znak zaczęty, kiedy na stałe usuwa posty
Prompt when post list load, loads nothing Znak zachęty, kiedy ładuje listę postów, nie ładuje nic
Properties Właściwości
Properties... Właściwości..
Public Email: Publiczne emial:
Purchase a Key Zakup Klucz
Purge Headers Usuń Nagłówki
Purging Groups... Usuwanie grup...
Put the Date: field into the description Wstaw datę: pole do opisu
Put the From: field into the description Wstaw Od: pole do opisu
Put the Group into the description Wstaw Grupę w opis
Put the Subject field into the description Wstaw pole tematu w opis
Quick Decode Szybkie dekodowanie
RAR Decode Password Needed Potrzebne hasło dekodowania RAR
RAR Finder Poszukiwacz RAR
RAR Passwords: RAR Haslo:
RAR/Master Splitter Decoder Dekoder Rozdzielnika RAR/Master
Re-enter Password: Wprowadź ponownie hasło:
Read Chunk Przeczytaj Chunk
Reassemble Montuj ponownie
Records: Zapisy
Reduce thumbnail quality to improve speed. Reduce thumbnail quality to improve speed.
Refresh the List. Odśwież listę
Refresh/Rescan Odśwież/zeskanuj ponownie
Register Newsbin Zarejestruj Nwsbin
Registration Code: Kod rejestracji
Reject Filter Odrzuć filter
Rejected Posters Odrzucone forum
Reload Przeładuj
Reload: Przeładuj:
Rename the file if it already exists on disk Zmień nazwę pliku, jeśli już istnieje na dysku
Repair Blocks: Bloki naprawy:
Reply Odpowiedz
Require a password to start Newsbin Wymaga hasła, żeby uruchomić Newsbin
Requires Login Wymaga logowania
Reset Zresetuj
Resume Download after: Wznowienie po Pobierz:
Resume Wznowienie
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Zachowanie tego serwera. Nie używaj tego serwera do postów starszych niż to ustawienie (dni)
Retry Ponowna próba
Right click to Select new positions. Kliknij prawym przyciskiem, aby wybrać nowe pozycje.
Save Failed List on Exit: Zapisz Zakończone niepowodzeniem listy przy Wyjściu
Save File Summary: Zapisz Podsumowanie Pliku
Save files in Folders named for the Newsgroup Zapisz pliki w folderach zapisanych dla Newsgroup
Save Files List on Exit: Zapisz Listę Plików przy Wyjściu:
Save Picture files to a Database Zapisz pliki z obrazkami w bazie danych
Save Posts To... Zapisz posty w...
Save to a unique Folder named for a Source file Zapisz w specjalnym folderze zapisanym dla Pliku Źródła
Save Zapisz
Scan Zeskanuj
Screen Saver Disable: Wyłącz Wygaszacz ekranu
Search Age Szukaj wieku
Search in Groups: Szukaj w grupach:
Search Options Opcje wyszukiwania
Search Type Typy wyszukiwania
Search Username and Password Szukaj nazwy użytkownika i hasła
Search Szukaj
Search... Szukaj...
Search: Szukaj
Security Options Opcje zabezpieczenia
Security Password Hasło zabezpieczenia
Server Address: Adres serwera
Server Finder Wyszukiwacz serwera
Server Name: Nazwa serwera
Server Options Opcje serwera
Server Status: Status serwera
Server: Serwer
Servers... Serwery..
Set Color Ustaw kolor
Set SSL Port: Ustaw Port SSL
Short Filename Mode: Tryb krótkiej nazwy pliku:
Show All Pokaż wszystkie
Show File Age: Pokaż Plik z Wiekiem:
Show Filenames Pokaż nazwy plików
Show Files Loading: Pokaż ładowanie się plików:
Show Files Newer than N Days Old Pokaż Pliki nowsze niż N dni
Show Files Pokaż pliki
Show Filters Pokaż filtry
Show Headers Pokaż nagłówki
Show Incompletes Pokaż Niedokończone
Show Message of the Day (MOTD) window on start Pokaż okno wiadomości dnia (MOTD) na starcie
Show MOTD on startup: Pokaż Okno Wiadomości Dnia na starcie:
Show New Pokaż Nowe
Show NNTP Commands Pokaż Polecenia NNTP
Show PAR/NFO Pokaż PAR/NFO
Show PAR/NFO: Pokaż PAR/NFO:
Show Server Commands: Pokaż Polecenia Serwera
Size: Rozmiar:
Slave Server Serwer dysku dodatkowego
Slow Speed At: Zmniejsz prędkość przy:
Some Customized status text. Niestandardowy status tekstu.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Niektóre serwery grup dyskusyjnych wymagają uwierzytelniania przy użyciu
nazwy użytkownika i hasła. Jeśli twój serwer wymaga podania hasła, zaznacz to pole i wypełnij puste pola.

Some non-standard servers require group selection Niektóre niestandardowe serwery wymagają selekcji grupy
Some servers don't implement Xfeatures correctly Niektóre serwery nie wprowadzają CechX prawidłowo
Some Topics: Niektóre tematy:
Sort, Ignore RE: Sortuj, Ignoruj RE:
Speed Limit Off at this time Tym razem limit prędkości wyłączony
Speed Limit On at this time Tym razem limit prędkości włączony
Speed Limit Limit prędkości
Speed Limiter Properties Właściwości miernika prędkości
Speed Limiter Miernik prędkości
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLv2 omija niektóre dławienie w Europie
Status Message Status wiadomości
Status Tab Logging: Status logowania zakładki
Stop Pauza
Storage Age: Wiek składowania danych
Subject Filename Mode: Tryb tematu nazwy pliku
Subject Temat
Subject: Temat:
Submit: Prześlij:
Swap Filter Zamień filtry
TCP Port: Port TCP:
Test (if PARS present) Testuj (jeśli obecny PARS)
Test Password Przetestuj hasło
Test Server Testuj serwer
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Folder danych jest, gdzie Newsbin przechowuje jego konfigurację i pobieranie danych:
The files to be UnRARed are requesting a password. Pliki, które mają być OdRARowane wymagają hasła.
The key upgrade consists of: Aktualizacja klucza składa się z:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Znajdują się podstawowe ustawienia dla operacji Newsbin Pro.

Pobieranie ścieżki jest tam, gdzie pobierane pliki zostaną przekazane.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Te pola kontrolują logowanie plików do pobrania.
Domyślnie logowanie Newsbin Pro do Nic na dysku. Sprawdź przycisk Włącz Rejestrowanie.
Aby rozpocząć rejestrowanie określ, jakie informacje chcesz zalogować.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Informacje te zostaną przesłane zaszyfrowane tak, że wpadną w ISP
lub nikt nie może zobaczyć twojego nazwiska między tobą a naszą stroną internetową.
This is what we intend to send to the web site To jest to, co zamierzamy wysłać na stronę internetową
This path is Relative to the download path Ta ścieżka jest Odpowiednia ścieżce pobierania
Thumbnail Count: Ilość miniaturek:
Thumbnail Path: Ścieżka miniaturek:
ThumbNail Settings Ustawienie miniaturek
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Aby zarejestrować Newsbin Pro należy wpisać hasło Informacji DOKŁADNIE tak,
jak to było wysłane do Ciebie pocztą elektroniczną. Oznacza to,
że chyba lepiej użyć funkcji Wytnij i Wklej, niż wpisywać samemu na klawiaturze.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Aby skorzystać z usługi UsenetServer musisz wypełnić
Nazwę użytkownika i hasło, które otrzymałeś podczas rejestracji
To: Do:
Top Left Górny lewy
Top Right Górny prawy
Top Góra
Translating from Old ImageSafe format to New. Przełożenie ze starego formatu Starych Obrazków do Nowego.
Turn off speed Limit when screen saver activates Wyłącz limit prędkości, kiedy uruchamia się wygaszacz ekranu.
Up W górę
Update Groups when Newsbin starts Aktualizuj grupy, kiedy rozpoczyna się Newsbin
Update Interval(mins): Aktualizuj odstępy (minuty):
Update When Started: Aktualizuj w momencie rozpoczęcia pracy:
Update Aktualizuj
Upgrade Uaktualnij
Use "Per Group" Display Age Użyj Pokazu Grupy „Na Grupę“
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Użyj podwójnych odcisków palców w celu wykrycia / odrzucenia powtarzających się plików
Use Calender: Użyj kalendarza:
Use Chunks Folder: Użyj Foldera Kosza:
Use Download Path Użyj ścieżki pobierania:
Use Duplicate Detector: Użyj detektora duplikacji:
Use Europe: Użyj Europy:
Use Firewall Username/Password Użyj Hasła/Nazwy użytkownika Firewall
Use Header Download Age Użyj nagłówka Pobierania Wieku
Use Image DB: Skorzystaj z bazy danych zdjęć
Use Limit Timers: Użyj liczników czasu:
Use Pause Timeout Użyj Pauzy czasowej
Use Profile Użyj profilu
Use Secure connections. The server must support this mode Użyj bezpiecznego połączenia. Serwer musi obsługiwać ten tryb.
Use SMTP password (optional) Użyj hasło SMTP (opcjonalnie)
Use Speed Limit Timeout: Użyj anulowania limitu prędkości:
Use SSL Użyj SSL
Use SSLV2 : Użyj SSLV2:
Use the European Giganews Server Użyj europejskiego serwera Giganews
Use the old folder picker (tends to be faster) Użyj „wybieracza“ starego foldera (jest zwykle szybszy)
Use Typical Retention Użyj typowego przechowywania
UsenetSearch Error Błąd w wyszukiwaniu Usenet
UsenetServer Password Page Strona z hasłem do serwera Usenet
User Name: Nazwa użytkownika
Username/Password Nazwa użytkownika/Hasło
Username: Nazwa użytkownika:
Validate Nadaj ważność
Version: Wersja:
Watch List. Czarna skrzynka
What's Next? Co dalej?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename W momencie duplikacji nazwy pliku, można ją zmienić za pomocą kopiowania (X) z XXX. Inny sposób wykorzystuje numer do zmiany nazwy.
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Kiedy postów dodanie do pobrania, przytrzymaj Pars w zakładce PAR
When checked, the failed list is saved and restored on restart Po sprawdzoniu, zakończona niepowodzeniem lista zostaje zapisana i przechowywana podczas ponownego startu.
When checked, the files list is saved and restored on restart Po sprawdzoniu, lista plików zostaje zapisana i przechowywana podczas ponownego startu.
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Podczas usuwamy z zakładki AutoPAR, należy skorzystać z kosza.
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Podczas ładowania więcej niż jeden NZB w tym samym czasie, należy załadować je do pojedyńczych list postów.
When loading posts, show them as they load. Pokaż ładowanie postów.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Przy wyborze nowej ścieżki do pobrania, zacznij przeglądać bieżącą ścieżkę do pobrania
X X
Xpost: X postów:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY yEnc XZVER Support. TYLKO dla użytkowników Astra
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete MUSISZ być połączony z internetem, aby aktualizacja została ukończona.
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. MUSISZ być połączony z internetem, aby rejestracja zakończyła się sukcesem. Potwierdzimy Hasło i Nazwę Użytkownika z naszej strony internetowej.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Będziesz musiał ponownie uruchomić Włączanie / Wyłączanie logowania, aby zaczęło działać.
Zmiana informacji logowania będzie obowiązywać od razu.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Właśnie zakończyłeś instalację Newsbin Pro w takiej formie, jak był!
Teraz możesz pobrać niektóre podwójne pliki z grup dyskusyjnych (zakładając, że dodałeś ważne serwery i kilka grup).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Twoja 10 dniowa próba właśnie wygasła. Newsbin nadal będzie pobierał pliki, ale co dwie
minuty yskoczy okienko i zatrzyma pobieranie.
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Twoja próba wygasła. Od tej pory każdy plik zostanie zatrzymany. Chcemy, zebyś nadal korzystał z tego programu, ale my też musimy z czegoś żyć.

MENU

English Polish
&About Newsbin Pro... &O newsbin Pro ...
&Add to Download List\tCtrl+E &Dodaj do Listy Pobrań\tCtrl+E
&Close &Zamknij
&Connections &Połączenia
&Delete Group\tDEL &Usuń Grupę\tDEL
&Delete Server\tDEL &Usuń Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Pobierz najnowsze\tCtrl+G
&File &Plik
&Filters... &Filtry...
&Help &Pomoc
&Load NZB's... &Załaduj NZB...
&Options... &Opcje
&Reload &Przeładuj
&Remove from Download List\tDel &Usuń z Listy Pobrań\tDel
&Remove from List\tDel &Usuń z Lizty\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Zapisz Konfigurację\tCtrl+S
&Servers... &Serwery...
&Thumbnails &Miniaturki
&Utilities &Użytki
&View &Pokaż
Add Group... Dodaj Grupę...
Add Server... Dodaj Serwer...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Dodadj Do &Listy Pobrań - Pomiń Filtry\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Dodaj do Listy PAR/tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Połącz Niekompletne
Assign a New Path... Ustaw Nową Ścieżkę...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Podręcznik Początkujących
Big Toolbar Duże Przyciski
Bottom Spód
Button Only Toolbar Tylko Przyciski w Pasku
Bypass Filters\tCtrl+Y Pomiń Filtry\tCtrl+Y
Clear Filter History Wyczyść Historię Filtrów
Clear List Wyczyść listę
Clear List Wyczyść listę
Clear Odometer Wyczyść licznik
Clear Window Wyczyść okno
Close all Post Lists Zamknij wszystkie listy postów
Copy Images To... Kopiowanie zdjęć do...
Copy to CBZ file... Kopiuj do pliku CBZ...
Copy to Clipboard Kopiuj do schowka
Copy to Folder... Kopiuj do folderu...
Copy to Image Database... Kopiuj do Image Database
Create N&ZB from Files... Utwórz N&ZB z plików..
Create N&ZB from Posts... Utwórz N&ZB z postów...
Decode/Unpack Rozpakować
Delete All Posts Usuń wszystkie posty
Delete File(s)\tShift-DEL Usuń plik(i)/tShift-DEL
Delete Item and Files Usuń pliki i rzeczy
Delete Posts\tShift-DEL Usuń posty/tShift-DEL
Delete Stored Posts Usuń przechowywane posty
Delete\tDEL Usuń/tDEL
Disa&ble Groups Wyłącz grupy
Disable Server(s) Wyłącz serwer(y)
Discussion/Help Forum... Dyskusja/Forum pomocy
Download 10,000,000 Older Posts. Pobierz 10,000,000 starszych postów.
Download 100,000 Older Posts Pobierz 100,000 starszych postów
Download 5,000,000 Older Posts. Pobierz 5,000,000 starszych postów.
Download 50,000 Older Posts Pobierz 50,000 starszych postów
Download 500,000 Older Posts Pobierz 500,000 starszych postów
Download All Headers Pobierz wszystkie nagłówki
Download All Posts from Poster Pobierz wszystkie posty z forum
Download Special... Specjalne pobieranie...
Download Speed Limit Limit prędkości pobierania
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Pobierz do Foldera nazwanego dla Temat
Download To Folder... Pobierz do foldera
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Element fikcyjny
E&xit Wyjście
Enable &Groups Włącz i Grupy
Enable Server(s) Włącz Serwer(y)
Export to Text File... Eksportuj do pliku tekstu...
Fill Wypełnij
Frequently Asked Questions (FAQ)... Najczęściej zadawane pytania....
Groups Grupy
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Baza danych z obrazkami
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importuj z ZIP, CBZ, RAR, CBR
Jpeg Library Biblioteka JPGów
Kill All Connections Rozłącz wszystkie połączenia
Kill Connection Rozłącz połączenie
Limit Speed Limit prędkości
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokowanie i Forum/tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokowanie forum i Słowo kluczowe/tCtrl+W
Lockout Poster Blokowanie forum
Looking for your Server?... Szukasz swojego serwera?...
Mark All Old Zaznacz wszystkie Stare
Mark All Read Zaznacz wszystkie Przeczytane
Mark Posts New Zaznacz posty Nowe
Mark Posts Old\tDel Zaznacz stare posty/tDEL
Master Mistrz
Move Down\tCtrl-Down Przesuń w dół/tCtrl-Down (dół)
Move to Bottom\tCtrl+End Przenieś do dołu/tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Przenieś do listy PAR/tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Przenieś do góry\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Przenieś w górę\tCtrl-Up
New Decode Path... Nowa ścieżka dekodera...
New Folder... Nowy folder
New Group Folder... Folder z nową grupą
Not Fill Nie wypełnione
Open Decode Folder... Otwórz folder dekodujący...
Open Download Folder... Otwórz pobrany folder
Open Folder... Otwórz folder
Pause Download Zatrzymaj pobieranie
Pause Zatrzymaj
Post Storage Wyślij przechowywanie
Post to Group... Wyślij do grupy...
Posts Posty
Properties... Właściwości...
Properties\tCtrl+I Właściwości\tCtrl+I
Purge to Display Age Usuń do pokazania wieku
Purge to global MPA Usuń do globalne MPA
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Szybkie dekodowanie/Przykład (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... Szybkie dekodowanie/Przykład...
Read Post &Body\tCtrl+R Przeczytaj posty\tCtrl+R
Refresh PAR Set Odśwież ustawienie PAR
Register Newsbin... Zarejestruj Newsbin...
Register/Update Key... Zarejestruj/Aktualizuj Klucz
Remove from Download\tCtrl-D Usuń z pobierania\tCtrl-D
Rename File Zmień nazwę pliku
Rename Zmień nazwę
Reply to Group... Odpowiedz grupie
Reply to Post... Odpowiedz na post
Reset Download Count Zresetuj ilość pobrań
Restore Zachowaj
Resume Download Wznów pobieranie
Retry Download Ponów próbę pobierania
Save Configuration &As... Zapisz konfigurację jako...
Save Files to Custom List... Zapisz pliki w liście niestandardowej
Save Zapisz
Searc&h Szukaj
Search Szukaj
Select All\tCtrl-A Zaznacz wszystkie/tCtrl-A
Server Options... Opcje serwera
Servers Serwery
Set Fill Server Mode Ustaw Tryb Wypełnij Serwer
Set Font... Ustaw czcionkę
Set Slave Mode Ustaw Tryb dodatkowego dysku
Show All Posts Pokaż wszystkie posty
Show Filenames Pokaż nazwy plików
Show Posts Special... Pokaż Specjalne Posty
Show Posts\tCtrl+L Pokaż posty/tCtrl+L
Slave serwera podrzędnego
Small Toolbar Mały pasek narzędzi
Sqlite Database Library Biblioteka bazy danych Sqlite
Status Bar Status paska
Tech Support Request... Prośba o techniczną pomoc...
Test Files... Testuj pliki
Toggle Grid Lines Przełącz linie Grid
Top Left Górny lewy
Top Right Górny prawy
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Uncompact Search Results...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Odblokuj posty/tCtrl+U
Update All Groups Aktualizuj wszystkie grupy
Update Aktualizuj
Usenet Tools Web Site... Strona internetowa narzędzi usługi Usenet
View File\tCtrl+M Zobacz plik/tCtrl+M
View Icon Legend... Zobacz legendę ikonek
View the MOTD Archive... Zobacz archiwum MOTD...

STRINGTABLE

English Polish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Ostrzeżenie - Brak postów.

Popraw grupę i sprawdź zakre dat, dla których pobierasz
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz "Zaktualizować" grupę, aby zobaczyć listę postów.
&Groups &Grupy
&Posts &Posty
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tBrakuje Pliku zawierającego listę grup. Kliknij przycisk "Pobierz Listę Grupy z serwera".
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Strona gdzie możesz podyskutować o, i uzyskać pomoc dla Newsbin
Active: Aktywne:
Add a new Folder Dodaj nowy Folder
Add a New Server Dodaj nowy serwer
Add a poster keyword to filter on Dodaj słowo kluczowe do filtrów
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Dodanie Grupy Niepomyślne: Grupa o tej nazwie już istnieje.
Add item to Download list Dodaj post do Listy Pobrań
Add New Server Dodaj nowy serwer
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Dodaj post do listy pobierania podczas wyłączania filtra, ale tylko dla zaznaczonych stanowisk
Add poster to the Filter List Dodaj forum do Listy Filtrów
Add Posters domain to the Filter List Dodaj domenę postów do Listy Filtrowania
Add Spooled Records to the post list. Dodaj przesłane zapisy do listy postów.
Address: Adres
Advanced Zaawansowane
Advanced: Zaawansowane:
Age Wiek
All Preview Posts will be moved to Read list. Wszystkie Podejrzane Posty zostaną przeniesione do Listy Odczytywania.
Apply Filterbar Filters Zastosuj filtry
April Kwiecień
Assemble a Partial file and delete Złóż częściowe pliki i usuń
Assemble the files and remove the entry from the list. Złóż pliki i usuń wejście z listy
August Sierpień
AutoPAR Options Opcje Auto PAR
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Limit przepustowości po naciśnięciu
Basic Podstawowy
Blocks Found: Znaleziono Bloki
Blocks Needed: Potrzebne Bloki
Bottom Spód
Change Password Zmień hasło
Check unchecked groups Sprawdź niesprawdzone grupy
Clean out the old records. Wyczyść stare zapisy
Clear Filter History Wyczyść historię filtrowania
Clear Filterbar Filter Wyczyść filter filtra
Clear List Wyczyść listę
Clear Odometer Wyczyść licznik
Clear the active list Wyczyść aktywną listę
Clear the download list without deleting the files. Wyczyść listę pobierania bez usuwania plików
Clear the download path for these Groups? Wyczyścić ścieżkę pobierania z tych grup?
Clear the list (doesn't delete files) Wyczyść listę (nie usuwa plików)
Clear the List (Stop all Downloads)? Wyczyść listę (zatrzymać wszystkie pobierania?)
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wyczyść listę pobierania plików bez usuwania ich z dysku.
Clear the List? Wyczyścić listę?
Clear the per group download path Wyczyść ścieżkę pobierania grup per
Clear Wyczyść
Close all Post Tabs? Zamknąć wszystkie zakładki postów?
Close the active document
Close
Zamknij aktywne dokumenty
Zamknij
Close the Menu Zamknij menu
Close this Tab Zamknij tabulator
Color: Kolor
Colors/Fonts Kolory/Czcionki
Combine Master Split files Połącz pliki Master Split
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Połącz pliki Master Splitter (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Widok kompaktowy – wszystkie pliki połączone w jedną linię z pars
Compact Display - many files joined into one line Widok kompaktowy – wiele plików połączonych w jedną linię
Compact View Widok kompaktowy
Configuration Options Opcje konfiguracji
Confirmation Windows Okna potwierdzenia
Connections Połączenia
Contract docked window Zmniejsz dokowanie okna
Copy Marked File(s) to new folder Kopiuj zaznaczone pliki do nowego foldera
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopiuj wybrane pliki do listy usunięcia do późniejszego przejrzenia
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopiuj wybór i wstaw go do Schowka
Kopiuj
Create a new document
New
Utwórz nowy dokument
Nowy
Critical Errors Translation
Current Progress: Obecny postęp:
Currently Loaded posts Obecnie załadowane posty
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Wytnij wybór i wstaw go do Schowka
Wytnij
Data Rate Szybkość transmisji danych
Data: Dane
Database Compactor is already in Progress Kompaktor Bazy danych jest już w toku
Date: Data:
December Grudzień
Decode Path: Ścieżka dokodowania:
Decode the files to a new folder Dekoduj pliki do nowego foldera
Delete All Posts Usuń wszystkie pliki
Delete all Posts? Usunąć wszystkie pliki?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Usunąć wszystkie pliki RAR and PAR (z dysku) do tego pliku?
Delete Entries from DB Usuń Wejścia z Bazy Danych
Delete File From Disk Usuń plik z dysku
Delete Files by renaming and wiping the contents Usuń pliki poprzez zmianę nazwy i wyczyszczenie zawartości
Delete Group from List Usuń grupę z lisy
Delete Images from Database Usuń obrazki z bazy danych
Delete Item and the underlying files. Usuń rzecz i podkreślone pliki.
Delete item but, doesn't remove from disk Usuń rzecz, ale nie usuwaj z dysku.
Delete Marked Files(From Disk!)? Usunąć zaznaczone pliki (z dysku)?
Delete Selected Posts? Usunąć wybrane posty?
Delete the Server Usuń serwer
Delete these File from the Database? Usunąć te pliki z bazy danych?
Delete these Records? Usunąć te Zapisy?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Dialup Networking nie udało się skontaktować z usługodawcą internetowym. Proszę sprawdzić konfigurację i spróbować ponownie.
Dirty Rotten Spammers Spamoanie Dirty Rotten
Disable Enabled Groups Wyłącz włączone grupy
Disable Enabled Servers Wyłącz włączone serwery
Disable one or more Servers Wyłącz jeden lub więcej serwerów
Disable/Enable the Postid Cache Wyłącz/Włącz Postid Cache
Disable/Enable the Signature Cache Wyłącz/Włącz Bufor Podpisu (Cache podpisu)
Display Age Pokaż wiek
Display all of the posts for this group Pokaż wszystkie posty w tej grupie
Display Connection details Pokaż szczegóły połączenia
Display program information, version number and copyright
About
Pokaż informacje o programie, numer wersji i prawa autorskie
Display Statistics about a specifc Post Pokaż Statystyki o jakimś konkretnym poście
Display the file records in the signature cache Pokaż zapisy plików w Chche Podpisu
Display the Image database Pokaż Bazę danych obrazków
Download all headers? Pobrać wszystkie nagłówki?
Download all posts currently visible in the post list. Pobierz wszystkie posty widoczne w danej chwili na liście postów
Download all posts from this poster. Pobierz wszystkie posty z tego forum.
Download all posts in this Group Pobierz wszystkie posty w tej grupie
Download All Posts Pobierz wszystkie posty
Download and assemble Incomplete Files Pobierz i złóż Niekompletne Pliki
Download Descriptions: Opisy pobrania:
Download Failed Pobieranie nieudane
Download History Historia pobrania
Download just the subjects for faster searching Pobierz tylko tematy dla szybszego szukania
Download Latest Posts from Server Pobierz Ostatnie Posty z serwera
Download latest posts from the server Pobierz ostatnie posty z serwera
Download Latest Posts from this Group Pobierz Ostatnie Posty z tej Grupy
Download Next 1,000,000 Posts Pobierz następne 1,000,000 Postów
Download Next 10,000,000 Posts Pobierz następne 10,000,000 Postów
Download Next 100,000 Posts Pobierz następne 100,000 Postów
Download Next 1000 Records from the Server(s) Pobierz następne 1000 Zapisów z serwera(ów)
Download Next 5,000,000 Posts Pobierz następne 5,000,000 Postów
Download Next 50,000 Posts Pobierz następne 50,000 Postów
Download Path Not Set in options Pobierz Ścieżkę nie ustawioną w opcjach
Download Path: Pobierz Ścieżkę:
Download Paused Pobieranie Wstrzymane
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Pobierz rozszyfrowany teskt do dysku. Tematem będzie nazwa pliku.
Download the posts into chunks but don't assemble them. Pobierz wszystkie posty do śmieci, ale nie składaj ich.
Download to a new folder named from the subject Pobierz do nowego pliku zapisanego dla danego tematu.
Download will bypass all Filters Pobieranie ominie wszystkie Filtry
Download Pobierz
Download: Pobierz:
Downloaded Files Pobrabne pliki
Downloaded Posts Pobrane posty
Downloaded Pobrano
Downloaded: Pobrano:
Downloading Posts Pobieranie postów
Downloading Pobieranie
DOWNLOADS POBIERANIE
Downloads Pobieranie
Edit Subscribed groups. Edytuj Subskrybowane Grupy.
Edit the filters. Edytuj filtry
Edit the Groups Edytuj grupy
Edit the Servers. Edytuj serwery
Email Notification Options Wyślij Opcje Powiadomiania
Enable Disabled Groups Włącz Wyłączone Grupy
Enable Disabled Servers Włącz Wyłączone Serwery
Enable Filters: Włącz filtry:
Enable one or more Servers Włącz jeden lub więcej Serwerów
Enter Registration codes. Wprowadź kody Rejestracji
Erase everything
Erase All
Skasuj wszystko
Skasuj Wszystko
Erase the selection
Erase
Skasuj wybór
Skasuj
Error Błąd
Execute external program Uruchom zewnętrzny program
Expand docked window Rozwiń dokowanie okna
Export Images to a Disk files. Przenieś obrazki graficzne do plików na dysku.
Export the selected posts to a text file Przenieś zaznaczone posty do tekstu pliku.
Failed Files Nieudane Pliki
Failed Posts Nieudane Posty
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Nie można dodać Wzoru pasującego Znakowi filtra.
Musisz patrzeć na wzór, który próbujesz użyć i upewnij się, że jest on nadal ważny.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Nieudana próba Znalezienia lub Utworzenia Folderu z danymi.
Możesz chcieć pobrać/stworzyć nowy.
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Nie udało się Znaleźć lub Utworzyć foldera Pobierz,
żadne pliki nie mogą być pobrane aż do aprawienia przez albo zmianę na poprawny katalog pobierania
lub Utworzenie folderu do rzechowywania Pobierania.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nie udało się otworzyć pliku Grupy. Proszę pobrać Grupy.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Nie można uruchomić Pobierz.
W trybie ręcznym każda grupa musi być dobrana indywidualnie do pobrania.
Albo należy przejść do Trybu Automatycznego i nacisnąć Go ponownie
lub dwukrotnie kliknąć na nazwę grupy do pobrania.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Nie udało się uruchomić Pobierz.

Brak grup w liście grup.
Musisz kliknąć na przycisk " Grupy" i wybrać co najmniej jedną grupę.
Failed Próba nieudana
February Luty
File Descriptions: Opisy pliku:
File is in the download/scratch list Plik jest na liście Pobierania/Usuniętej
File seems to be a Duplicate Plik wydaje się duplikacją
File Type: Typ pliku:
Filename Filters: Filtry nazwy pliku:
Filename Options: Opcje nazwy pliku:
Filename: Nazwa pliku:
Files Found: Znalezione pliki:
Files Needed: Potrzebne pliki:
Files! Pliki!
Files Pliki
Files: Pliki:
Fill Server: Wypełnij serwer:
Filter Accept: Zaakceptuj filter:
Filter Profile: Profil filtra:
Filter Profiles can't start with a number Filtruj Profile nie może rozpoczynać się od numeru
Filter Profiles require a name Filtruj Profile wymaga nazwy
Filter Reject: Odrzuć filter:
Filters Filtry
Filters: Filtry:
Find RAR files in current post list Znajdź pliki RAR w obecnej liście postów
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Kolory czcionek z listy
Free Space: Wolne miejsce:
From: Od:
Full Speed Pełna prędkość
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews WYMAGAJĄ Nazwy Użytkownika i Hasła dla ich serwerów

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Grupa Grupy nazw musi być conajmniej długa na 2 znaki bez spacji
Group(s) options Opcje grup(y)
Group: Grupowanie:
GROUPS GRUPY
Groups Grupy
Header Download Failed - No master/active servers Nieudane Pobranie Nagłówków – Brak Mistrzów/Aktywnych serwerów
Hide docked window Ukryj dokowanie okna
Hide Files with more Crossposts than setting. Ukryj Pliki z większą ilością poczty krosowej niż w ustawieniu
Hide Old Ukryj stare
Hide/Show the main toolbar Ukryj/Pokaż główny pasek narzędzi
Idle with "new" state set. Wprowadź w stan spoczynku „nowe“ ustawienie stanu.
Idle W stanie spoczynku
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Jeśli w pliku brakuje czegoś, każ go złożyć.
Image Database Baza danych obrazków
Import and image from ZIP of CBZ files Importuj obrazek graficzny z ZIP pliku CBZ.
Import Version 4 signature files. Importuj Wersję 4 plików Podpisu
Incomplete. Missing information needed for download Niepełne. Brakujące informacje są potrzebne do pobrania.
Insert Clipboard contents
Paste
Wstaw zawartość Schowka
Wklej
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalacja została przerwana –Proszę odinstaluj i zainstaluj ponownie

Internet Search Szukanie w internecie
Internet Internet
January Styczeń
Job: Praca:
July Lipiec
June Czerwiec
Kill all connection that are currently outstanding. Rozłącz wszystkie połączenia, które w danym momencie są aktywne.
Kill Selected Connection. Rozłącz obecne połączenie
Kill the Current Download Rozłącz obecne pobieranie
Kill the Download. Rozłącz pobieranie
Last Command Ostatnie polecenie
Last Response Ostatnia odpowiedź
Last Updated: Ostatnia aktualizacja
List of Current downloads Lista ostatnich pobrań
List of Failed downloads Lista nieudanych pobrań
List of News servers that have been entered into Newsbin Lista serwerów z Wiadomościami, które zostały wprowadzone do Newsbina.
List of Newsgroups you might want to download from. Lista Grup Dyskusyjnych, które możesz chcieć pobrać.
List of Status messages Lista wiadamości Statusu
List the filenames of files found in a post Lista plików z nazwami plików znalezionych w postach
Load A folder's worth of Saved downloads Załaduj folder A warty pobrania i zapisania
Load all posts bypassing any age filters Załaduj wszystkie posty omijając wszystkie filtry wiekowe
Load NZB files. Pobierz pliki NZB
Load Ranges of posts Pobierz zakres postów
Load the download List from disk Pobierz listę pobierania z dysku
Local Lokalny
Logging Logowanie
Logs: Logowania:
Make selected posts Old Dodaj zaznaczone posty do Starych
March Marzec
Mark all post Old? Zaznaczyć wszystkie stare posty?
Mark all posts Old. Zaznacz wszystkie stare posty.
Mark all posts Old? Zaznaczyć wszystkie stare posty?
Mark post as Deleted Zaznacz posty jako usunięte
Mark Selected posts "new" Zaznacz wybrane posty jako „nowe“
Master/Slave Mistrz/Niewolnik
Max Size (k): Maksimum rozmiar (k)
Maximum size of displayed file. Maximum rozmiar pokazanego pliku.
May Maj
Min Size (k): Minimum rozmiar (k)
Minimum size of displayed file. Minimum rozmiar pokazanego pliku.
Move File(s) to another folder Przenieś plik(i) do innego foldera
Move Files Przenieś pliki
Move Marked Files? Przenieś zaznaczone pliki?
Move One Line Down Przenieś jedną linijkę w dół
Move Post to Top of List Przenieś post na samą górę listy
Move Post up one Line. Przenieś post jedną linijkę w górę.
Move the marked posts to the buttom of the list. Przenieś zaznaczone posty na sam dół listy.
Move Up one Line Przenieś jedną linijkę w górę.
NA for NZB's NA dla NZB
Network: Sieć:
New Posts Nowe posty
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Wstrzymano Newsbin – za mało miejsca na dysku w folderze z danymi
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options Pro opcje Newsbin
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Pliki Newsbin (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Dokument
Dokument Newsbin
No active groups selected to Process Brak aktywnych grup wybranych do procesu
No group name found during add group Nie znaleziono żadnej nazwy grupy podczas dodawania grupy
No groups selected Nie została wybrana żadna grupa
None Żaden
November Listopad
NZB Email Settings Ustawienie maili NZB
NZB Files Pliki NZB
October Październik
Old Posts Stare posty
Only display files that match this filter Pokaż tylko pliki, które zgadzają się z tym filtrem.
Only display Newer Posts Pokaż tylko Nowsze Posty
Only show the filename part of the subject Pokaż tylko część z nazwą pliku danego tematu
Open Another Configuration Otwórz inną konfigurację
Open the Filter Options Otwórz opcje filtrowania
Open the folder where the decoded files go. Otwórz folder, w którym znajdują się pliki dekodowane.
Open the folder where this file is. Otwórz folder, gdzie jest ten plik.
Open the Options Dialog Otwórz Opcję Dialogu
Open the Server Options Otwórz opcje serwera
Open this document Otwórz ten dokument
Open up a window to the files folder Otwórz okno do foldera z plikami
Open up the Settings Window Otwórz okno ustawień
Options Opcje
Options: Opcje:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Nadpisz, zmień nazwę, przenieś do śmieci, a następnie usuń
Par Files: Pliki PAR:
PAR List Lista PAR
PAR Records Zapisy PAR
Par Set Size: Rozmiar ustawienia PAR
Pars that are currently in the PAR database Parsy, które znajdują się obecnie w bazie danych PAR
Partial Download Częściowe pobieranie
Pause download Przerwij pobieranie
Pause the download list. Przerwij listę pobierania
Pause the Download Przerwij pobieranie
Pause the marked download Przerwij zazanczone pobieranie
Paused Przerwane
Permanantly Delete these Posts from Storage? Czy na stałe usunąć te posty ze schowka?
Pick a folder to download to. Wybierz Folder do pobrania
Pick the Font to use with this control Wybierz czcionkę, którą użyjesz
Position: Pozycja:
Post a message to up to 3 groups. Opublikuj wiadomość do 3 grup
Post Filename Opublikuj nazwę pliku
Post list that the user can copy new entries into for later processing Opublikuj listę, do której użytkownik może skopiować wejścia dla dalszego przetwarzania
Post Properties Opublikuj dobra
Post to Selected Groups Opublikuj wybranym grupom
Post/File is Filtered Post/Plik po przefiltrowaniu
Poster Settings Ustawienia wysyłacza
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem ze skontaktowaniem serwera Szukaj. Proszę skontaktuj się z zespołem technicznym.
Processing Priority Pierwszeństwo Przetwarzania
Progress: Postęp:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Usuń zapisy z dysku do ustawień „Pokaż Wiek“
Purge the Stored records from the disk Usuń Przechowywane zapisy z dysku
Purge to MDA is already in Progress Usuwanie do MDA jest w Procesie
QuickDecode: File isn't a decodable type Szybkie dekodowanie: Plik nie podlega dekodowaniu
QuickDecode: No filename found Szybkie dekodowanie: Nie znaleziono żadnej nazwy pliku
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Wyjdź z tej aplikacji; szybkie zapisanie dokumentów
Wyjdź
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted Nieudane dekodowanie RAR: plik RAR jest zaszyfrowany
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE dostarczony do filtrów nazwy plików NZB nie jest ważny
Read Post Body Czytaj posty
Read Posts Przeczytaj posty
Read the text of the post Przeczytaj tekst postów
Ready Gotowy
Really Delete Group(s)? Naprawdę usunąć grupę (grupy)?
Really Delete Server(s)? Naprawdę usunąć serwer(y)?
Really Purge Stored Records? Naprawdę usunąć zachowane zapisy?
Reject! Odrzuć!
Reload the DB from disk Załaduj ponownie bazę danych z dysku
Reload the Posts from Disk. Załaduj ponownie posty z dysku
Remove from Download List Usuń z listy pobierania
Remove Poster from Lockout List Usuń forum z listy blokowania
Remove Posts from List Usuń posty z listy
Remove the failed items and re-rety the download Usuń nieudane rzeczy i ponów próbę pobierania
Rename Failed, Probably the destination file already exists Zmień nazwę pliku. Prawdopodobnie docelowy plik już istnieje
Rename File Zmień nazwę pliku
Rename File. Zmień nazwę pliku
Rename this item Zmień nazwę tego elementu
Repair Blocks Napraw bloki
Reply to an existing post Odpowiedz na istniejący post
Rescan Folders Zeskanuj foldery
Rescan the folder for missing files Zeskanuj foldery do brakujących folderów
Reset counter to download headers from FTR setting Wyzeruj licznik pobierania nagłówków z ustawienia FTR
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Wyzeruj licznik, tak, żeby FTR mogło być użyte do pobrania raz jeszcze
Reset the download counters. Wyzeruj liczniki pobierania
Restore the window to visible Przwywróć okno
RSS Feeds Pobieranie RSS
Run the Edit Groups Dialog Uruchom Dialog Grupy Edytowania
Run the file with the default viewer Uruchom plik z przeglądarką domyślną
Running Uruchomianie
Save the active document with a new name
Save As
Zapisz aktywny dokumnet pod nową nazwą
Zapisz jako
Save the Configuration File Zapisz konfigurację pliku
Save the download list so, it can be loaded later. Zapisz listę pobierania tak, że może być załadowana później
Save the selected post to disk. Zapisz zaznaczone posty na dysk
Search for and decode RAR files Szukaj dekodowanych plików RAR
Search for Downloaded Files in the file DB Szukaj Plików Pobierania w pliku bazy danych
Search Records Szukaj Zapisów
Search Stored Records for Files Szukaj Zachowanych Zapisów w pliku
Search Warning Szukaj Ostrzeżenia
Search Szukaj
SEARCH SZUKAJ
Secure server/connection Failed. Zabezpieczenie serwera/połączenie nieudane
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpieczenie serwera/połączenie. Zaszyfrowane połączenia SSL dokonują się w serwerze
Security Options Opcje zabezpieczenia
Select a Filter Profile Wybierz Profil Filtra
Select a folder to scan for files Wybierz folder do skanowania dla plików
Select all Posts. Wybierz wszystkie posty
Select Automatic Download Mode. Wybierz tryb automatycznego pobierania
Select Manual Mode Wybierz tryb ręczny
Select which groups to search for content. No selection means all groups Wybierz, którą grupę przeszukać dla zawartości. Brak zaznaczenia oznacza wszystkie grupy.
Send this File to the plugin routines. Wyślij ten plik do wtyczki.
September Wrzesień
Server Name: Nazwa serwera:
Server Options Opcje serwera:
Server port is Required - default is 119 Wymagany jest port serwera – domyslny to 119
SERVERS SERWERY
Servers Serwery
Servers: Serwery:
Set the Per group download path Ustaw ścieżkę pobierania Per grupy
Setup: Ustawienie:
Show All Files Pokaż wszystkie filtry
Show All Posts Pokaż wszystkie posty
Show Filenames: Pokaż nazwy plików
Show Filtered Posts Pokaż przefiltrowane posty
Show Grid Lines Pokaż siatki
Show Help File Pokaż plik Pomocy
Show Incomplete Files Pokaż nieukończone pliki
Show Incompletes Pokaż nieukończone
Show New Posts Pokaż nowe posty
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Pokaż lub Ukryj Główny Pasek kontroli
Przełączanie głównego paska
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Pokaż lub Ukryj pasek statusu
Przełączanie Paska Statusu
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Pokaż lub Ukryj pasek z miniaturkami
Przełączanie Paska z Miniaturkami
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Pokaż lub Ukryj pasek narzędzi
Przełącz pasek narzędzi
Show PAR/NFO Pokaż PAR/NFO
Show Special... Pokaż specjalne...
Show the best guess at the filenames in the post. Pokaż najlepsze odgadnięcie nazw plików w poście
Show the Servers Tab Pokaż zakładki Serwera
Show the smaller tool bar. Pokaż najmniejszy pasek narzedzi
Show/Disable the MOTD window Pokaż/Wyłącz okno MOTD
Show/Hide the AutoPAR window Pokaż/Wyłącz okno AutoPAR
SIG ON Wpisz się
Size: Rozmiar:
Sort Groups List? Pogrupować listę?
Sort the entire Download list? Posortować całą listę Pobrań?
Sort the entire Failed list? Posortować całą listę nieudanych prób?
Sort the entire PAR list? Posortować całą listę PAR?
Specify a filter profile for a group Określ profil filtra dla grupy
Speed (Bps): Prędkość (Bps)
Speed Limit Ograniczenie prędkości
Speed: Prędkość:
State: Stan:
Status: Translation
Subject Filters: Filtry tematów:
Subject: Temat:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Przełącz do poprzedniego okna okienka
Poprzednie okienko
Switch to the next window pane
Next Pane
Przełącz do następnego okna okienka
Nastepne okienko
Switches: Przełączniki:
Tab: Zakładki:
Tabbed Window Okno zakładki
Tag the posts as Old Zaznacz posty jako Stare
Takes you to a form where you can request tech support Przeniesie cię do formularza, w którym możesz poprosić o pomoc techniczną
Test files if they have PAR files Testuj pliki, jeśli mają pliki PAR
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Brakuje pliku zawierający listę grup.
Kliknij przycisk „Pobierz Listę Grup z Serwera“
The name is too short. It must be 2 letters or more. Nazwa jest za krótka. Musi być conajmniej 2 litery lub więcej.
The news servers for some popular ISP. Serwer z wiadomościami dla popularnego ISP.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Nie ma żadnych aktywnych serwerów. Musisz albo dodać serwer i/lub upewnić się, że conajmniej jeden z serwerów jest sprawdzony, zanim zaczniesz pobierac.
Thumbnails Miniaturki
Thumbnails: Miniaturki:
Top Left Górny lewy
Top Right Górny prawy
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Spróbuj dodać posty razem, tak, żeby Newsbin Pro nie łączył ich.
Try to Find a news server Spróbuj poszukać serwera z wiadomościami.
UberSearch Window Okno UberSearch
UberSearch UberSearch
Unable to Delete Server - Server not found Nie może usunąć serwera – serwer nie znaleziony
Unable to open file to save groups Nie może otworzyć pliku w tym pliku Raportowanych Błędów
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Nie może użyć Przeglądarki dla pliku Raportowanych Błędów:
Undo the last action
Undo
Cofnij ostatnią akcję
Cofnij
Unsorted Nieposegregowany
Update the groups list database Aktualizuj bazę danych z listami grup
UsenetSearch Szukanie Usenet
View List Icon Legend Zobacz Listę Ikonek
View Message of the Day Zobacz tekst dnia
View signature cache entries Zobacz wpisy cache podpis
View Thumbnails Zobacz Miniaturki
Visit the Usenet tools web site Odwiedź stronę narzędzi Usenet
Warning Ostrzeżenie
Web page that describes how to Use newsbin Strona informacyjna jak używać Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Gdy Logowaie jest właczone - Musisz podać nazwę użytkownika
Window Positions Pozycje Okienek
You need to Enter a server name or address Musisz wprowadzić nazwę serwera lub adres
You've selected more than 40 items to read. Continue? Wybrałeś więcej niż 40 postów do przeczytania. Kontynuować?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Polish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Polish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Polish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Polish
5 Days 5 Dni
10 Days 10 Dni
15 Days 15 Dni
20 Days 20 Dni
30 Days 30 Dni
40 Days 40 Dni
50 Days 50 Dni
60 Days 60 Dni
70 Days 70 Dni
80 Days 80 Dni
90 Days 90 Dni

DLGINIT Entry 5

English Polish
Album Album
Artist Wykonawca
Album-Artist Album-Wykonawca
Artist-Album Wykonawca-Album
Artist\Album Wykonawca\Album
Album\Artist Album\Wykonawca

DLGINIT Entry 6

English Polish
Display all Files and hide old ones Wyświetlanie wszystkich plików i ukryć stare
Display only unread/undownloaded Files Wyświetl tylko nieprzeczytane / nie pobranych plików

DLGINIT Entry 7

English Polish
Display Data Rate Wyświetlaj Prędkość
Display Disk Free Space Wyświetlaj Ilość Wolnego Miejsca

DLGINIT Entry 8

English Polish
Fit to Screen Pełny Ekran
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Polish
Internet Internet
Local Lokalna
Local Filter Lokalna filtr

DLGINIT Entry 10

English Polish
Lowest Najniższy
Lower Niski
Normal Normalny
High Wysoki

DLGINIT Entry 11

English Polish
None Nic
12 Hours, 12 Godzin,
1 Days 1 Dzień
2 Days 2 ni
3 Days 3 Dni
4 Days 4 Dni
5 Days 5 Dni
10 Days 10 Dni
15 Days 15 Dni
20 Days 20 Dni

DLGINIT Entry 12

English Polish
None Nic
12 Hours 12 Godzin
1 Days 1 Dzień
2 Days 2 Dni
5 Days 5 Dni
7 Days 7 Dni
15 Days 15 Dni
1 month 1 Miesiąc
2 months 2 Miesiące
3 months 3 Miesiące
4 months 4 Miesiące
6 months 6 Miesięcy

DLGINIT Entry 13

English Polish
None Nic
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Polish
None Nic
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Polish
Normal Normalny
Verbose Szczegółowy
Debug Debug

DLGINIT Entry 16

English Polish
Pictures Obrazki
Music Muzyka
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 17

English Polish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Polish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools