Norwegian 6.73

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.73 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Norwegian
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjelpe å gjøre Newsbin bedre. Newsbin endrer seg ettersom Usenet endrer seg. De fleste nye egenskaper og funksjoner kommer i fra brukernes ønsker.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får rask support over Email, web skjema, IRC, Reddit og på vårt forum.
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du har tilgang til det aktive betaprogrammet. Inkludert de absolutt siste versjonene som kun er sett på IRC.
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du vil aldri trenge å betale for en registreringsnøkkel igjen. Den er går aldri ut. Noen brukere har brukt den samme nøkkelen i over 10 år.

Abonnerer du på søke funksjonen får du nøkkelen GRATIS!
Download Paused Warning Nedlastningen er satt på pause varsel.
(Optional) (Valgfritt)
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
En registreringsnøkkel går aldri ut. Etter du har kjøpt en nøkkel vil du aldri trenge å betale for en igjen. Noen brukere har brukt den samme nøkkelen i over 10 år.

Abonnerer du på søkefunksjonen får du nøkkelen GRATIS!
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Active Aktiv
Add &Groups... Legg til @Grupper...
Add (Ins) Tillegg (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Legg et prefix til katalogen - Pakk opp til en katalog som er navngitt som kilde katalogen
Add each filename to the log file. Legg till hvert filnavn til logg filen.
Add Files... Legg til Filer...
Add Filters... Legg til Filtere...
Add Group Name to Download Folder Legg til gruppenavn til nedlastnings katalogen
Add group... Legg til gruppe...
Add Groups Legg til Grupper
Add Matching files to top of download list. Legg til matchende filer til toppen av nedlastningslisten.
Add New Server Legg til Ny Server
Add New Legg til Ny
Add NZB Filename to Download Folder Legg NZB filnavn til nedlastnings katalogen
Add NZB Folder to Download Folder Legg NZB katalogen til nedlastnings katalogen.
Add to Top of the download list. Legg til Toppen av nedlastningslisten
Add Legg til
Address of PC PC adresse
Advanced Options Avanserte egenskaper
Advanced... Avansert...
Advanced.... Avansert...
Age Filter: Tids filter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Agressiv sammenstillings modus (hopp over nye forsøk og sammenstill når du har nok PAR filer)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agressiv fjerner alle kjente spam typer, krypterte RAR filer, krypterte RAR filer inne i RAR filer, RAR filer som inneholder EXE filer, DRM (opphavsrett) kodete WMV/ASF filer.
Aggressive Agressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle nedlastninger og oppakkede filer vil bli lagt i hoved nedlastnings katalogen
med mindre en av de andre katalogene er aktivert.
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. Alle skript/scripts må være i DataFolder\Scripts katalogen ellers vil ikke NewsBin finne dem.
API Key (optional): API nøkkel (valgfritt):
Attach file summary information to the file. Legg til filoppsummerings informasjon til filen.
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Automatisk navnendring: Endrer automatisk navn på filen om den eksisterer på disk.
Auto-Mark Old: Auto-Markering Gammel:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk avslutning i gang. Trykk Avbryt for å stoppe NewsBin fra å lukkes.
Auto-Shutdown Warning Automatisk avslutnings varsel
Auto-Shutdown Automatisk avslutning
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk nedlastning ved dobbelt klik på NZB filer.
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk nedlastning. Legg alle nye poster til nedlastnings listen.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatisk nedlastning. Last ned alle filer som matcher denne overvåknings listen.
Automatic Search Interval Automatisk søke intervall.
Automatic Update Modes Automatiske oppdaterings modus
Automatically UnRAR Complete Files Automatisk Pakk Opp Komplette Filer
Automatically UnRAR Complete Files: Automatisk Pakk Opp Komplette Filer:
Autorar Properties Autorar Egenskaper
Available block count: Tilgjengelige antall blokker.
Background Bakgrunn
Basic Settings Grunnleggende instillinger
Binaries Binære
Bottom Bunn
Browse Bla igjennom
Browse... Bla igjennom...
Bypass size filters for some files Hopp over størrelse filtere for noen filer
Bytes Byte
Cancel Avbryt
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Avslappet fjerner RAR filer som inneholder EXE filer, DRM (opphavsrett beskyttede filer) kodete WMV/ASF filer og slike filer inne i RAR filer.
Casual Avslappet
Change... Endre...
Characters long Karakterer lang
Check Files Kontroller Filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Rens NZB sti. Fjern alle ekstra formatteringer fra NZB filnavnet
Clear Fjern
Click here to Purchase NEW Key Trykk her for å kjøpe en NY nøkkel
Click To Finish Registration Klikk for å avslutte Registreringen
Close Lukk
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible programmer/lesere som ACDSee vil vise
disse beskrivelsene sammen med filene.
Complete Files: Komplette Filer:
Connections: Tilkoblinger:
Control Prompts Kontroll meldinger
Controls detail of the log messages Kontrollerer detaljer av logg meldingene
Copy Settings From Server: Kopier instillinger fra server:
Copy Settings from: Kopier instillinger fra:
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Kopi stil (Copy(X) av XXX). Ikke avkrysset vil bruke numerisk navnendring.
Copy to Clipboard Kopier til utklippstavle
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Opphavsrett (C) 1995-2015 CMC Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Critical Error Messages Kritiske Feil Meldinger
Cross-post Filter: Kryss-post Filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Last inn NZB til en Post liste:
Damaged Files: Skadete Filer:
Data Folder Data Katalog
Data Folder: Data Katalog:
Days Old Dager Gammel
Days to download from a new group Dager å laste ned fra en ny gruppe
Default is 563 Standard er 563
Default port is 118 Standard port er 118
Default port is 119 for News Standard port er 119 for News
Default port is 8000 Standard port er 8000
Default Settings Standard Innstillinger
Default Standard
Delete Emails with NZBs Slett e-poster med NZB filer
Delete File Data older than N days old Slett File Data eldre enn N dager gammel
Delete Files to Recycle Bin Send Slettede filer til Søppelkassen
Delete Groups (Del) Slett grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Slett eller la e-postene være på serveren
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Slett RAR og PAR filer ved oppakkings suksess.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Send RAR og PAR filer til Søppelkassen
Delete Server Slett Server
Delete Watch Slett overvåkning
Delete Slett
Details Detaljer
Different proxys require different ports Forskjellige proxyer krever forskjellige porter
Disable Automatic PAR unpausing. Skru av automatisk PAR gjenopptaging.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Skru av AutoPar Oppakking for denne gruppen - Ikke pakk opp RAR filer
Disable AutoPAR Skru av AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Skru av oppakking for alle filer lagt til denne overvåknings listen.
Disable XFeatures: Some servers don't implement Xfeatures correctly Skru av XFeatures: Noen servere har ikke implementert Xfeatures riktig
Disabled Avskrudd
Disk Space Used: Brukt harddisk plass:
Display Age: Vis Alder:
Display Switches Vis brytere
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuert av DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sorter kolonner ved å ignorere RE: delen
Don't download Headers from this server Ikke last ned Headers fra denne serveren
Don't know yet Vet ikke enda
Don't show this again. Ikke vis dette igjen
Download Age: Nedlastnings Alder:
Download Double-Clicked NZB: Last ned dobbeltklikkede NZB filer.
Download folder for downloads from NZB Files: Katalog for nedlastning fra NZB filer:
Download Folder: Nedlastnings katalog:
Download folder: Nedlastnings katalog:
Download Groups List From Server Last ned liste over Grupper fra server
Download Path Netlastnings katalog
Download Settings Nedlastnings instillinger
Duplicate Filename Settings Duplikate Filnavn Instillinger
Edit Path Rediger sti
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Rediger postinleggers e-post adresse eller legg til ny tekst å filtrere på fra postinnleggerfeltet (f.eks Webmaster)
Email (POP) Server E-post (POP) Server
Email (SMTP) Server: E-post (SMTP) Server:
Email Notification Settings E-post Varlsel innstillinger
Email Password: E-post Passord:
Email Poster: E-mail Postinlegger:
Email Settings E-post innstillinger
Email To: E-post Til:
Email Username: E-post Brukernavn:
Enable File Descriptions Skru på Fil Beskrivelser
Enable Filter Skru på Filter
Enable Logging Skru på Logging
Enable Pop Scanning Skru på Pop Skanning
Enable Post UnRAR Filter Skru på etter oppakkings filter
Enable Proxy Skru på Proxy
Enable Remote Control Skru på fjernstyring
Enable Remote NZB Integration Skru på fjern-NZB Integrering
Enable Scheduler Skru på Planlegger
Enable Script Logging Skru på Skript Logging
Enable Server Skru på Server
Encrypted RAR Password Kryptert RAR Passord
Enter Test Text: Skriv inn Test Tekst:
Enter your Existing Key Skriv inn din nåværende nøkkel
Example NZB Filename: Eksempel NZB Filnavn:
Example RAR Path: Eksempel RAR Sti:
Execute when an UnRAR Completes: Utfør når en oppakking er fullført:
Exit Newsbin when the download list empties Avslutt NewsBin når nedlastnings listen er tom
Exit Newsbin? Avslutt NewsBin?
Exit Processing Avslutt Prossessering
Failed list is saved and restored on restart Failed listen er lagret og blir lastet inn ved omstart
Favorite Posters Favoritt Postere
File Description Settings Fil Beskrivelse Innstillinger
File Display Date Range Fil Vis Dato periode
File Filters Fil Filtre
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Filnavn Modifiseringer
Filter Name: Filter Navn:
Filter Profile: Filter Profil:
Filter Profiles Filter Profiler
Filter to apply to header downloads. Filter for å legge til header nedlastninger.
Filter Filter
Filters that apply to this group Filter som hører til denne gruppen
Filters that apply to this Watch Folder Filter som hører til denne overvåknings katalogen
Filters that apply to Watch item Filter som hører til overvåknings enhet
Firewall Address: Brannmur Adresse:
Firewall Options Brannmur alternativer
Firewall Password. Brannmur Passord
Firewall Password: Brannmur Passord:
Firewall Port: Brannmur Port:
Firewall Type: Brannmur Type:
Firewall Userid Brannmur BrukerID
Firewall Username: Brannmur Brukernavn:
First Name: Fornavn
Folder Dup Bypass: Hopp over Katalog Dup:
Folder Mode: Katalog Modus:
Folder Name Katalog Navn
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Tving gruppe valg: Noen ikke-standard servere krever gruppe valg
From Poster: Fra Poster:
From: Fra:
Group Display Age: Vis Gruppe Alder:
Group Name Filters Gruppenavn Filtre
Group Options Gruppe alternativer
Group Properties Gruppe egenskaper
Group(s): Gruppe(r):
Growl Notification Settings Growl Varlsel innstillinger
Growl Password: Growl Passord:
Growl Register Growl Register
Growl Server: Growl Server:
Growl Settings Growl Innstillinger
Header Database Compaction Komprimering av Header Database
Header Filter Header Filter
Header Overlap: Header Overlapping:
Help Hjelp
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skjul Grupper med få poster (under 10,000)
Hide posts larger than (Bytes) Skjul poster søtrre enn (Byte)
Hide posts older than (Days/Hours) Skjul poster eldre enn (Dager/Timer)
Hide posts smaller than (Bytes) Skjul poster mindre enn (Byte)
Hide Posts that exceed crossposts Skjul Poster som overgår kryssposteringer
Hide Subscribed Groups Skjul abonnerte Grupper
Hide till Restart Skjul til omstart
High Powered PC Kraftig PC
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dager med poster skal lastes ned fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange poster til å overlappe Header nedlastninger
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hvor ofte NewsBin oppdaterer gruppene (Begrenset til 15 minutter eller mer)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Hvor ofte NewsBin vil automatisk søke ved å bruke overvåkningslistene. 30 minutter er den laveste verdien.
I Agree Jeg er enig
Icon Legend Ikon forklaring
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Hvis du konfigurerte Fjern nedlasting for http://localhost:8000/ for eksemple, sett porten til 8000. Det anbefales å BARE bruke API nøkkelen.
Du kan bruke API nøkkelen ELLER B/P, men ikke begge.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Om du registrerer med et kredittkort får du tilgang øyeblikkelig.
Image Modes Bilde Modus
Image Safe Table translation Bilde sikker tabell oversettelse
In the post lists, show the age and not the date I post listen, vis alder ikke dato
Incomplete Files: Ufullstendige Filer:
Internet Search Options Internett søke alternativer
IP Address: IP Adresse:
Last Name: Etternavn:
List Name: Liste Navn:
Load All Posts Last inn Alle Postene
Load Day Range Last inn Dags Intervall
Load NZB... Last inn NZB...
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Lås Alternativ Endringer: Fjerner muligheten for fjerntilgang til alaternativer.
Lock the Groups Lås Gruppene
Lock the Options Lås Alternativene
Lock the Servers Lås Serverene
Lock the Startup Lås oppstarten
Lock the Tray Icon Lås oppgavelinje ikonene
Log : Logg :
Log Date: Logg Dato:
Log Errors. Logg Feil.
Log Errors: Logg Feil:
Log Filenames: Logg Filnavn:
Log Group: Logg Grupper:
Log Headers Logg Headers
Log Methods: Logg Metoder:
Log Post Body: Logg Post Innhold
Log Poster: Logg Poster:
Log Settings Logg Innstillinger
Log something or other: Logg ett eller annet:
Log Subject: Logg Tittel:
Log the entire non-Binary part of the post Logg hele den ikke binære delen av posten
Log the headers for each post to the log file Logg headere for hver post til logg filen
Look in Groups: Se i Grupper:
Low Disk Space Lite Diskplass
Low Powered PC Svak PC
Main Download folder: Hoved nedlastningskatalog
Manual Add Legg til manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Marker Grupper ved å bruke musen eller piltastene. Trykk så på Linjeskift eller Legg til Grupper knappen. Du kan også dobbeltklikke en gruppe for å legge den til.
Mark stored posts old after loaded into list Marker lagrede poster som gamle etter de er lastet inn i listen
Matches: Matcher:
Max Retries before files are Assembled Maks forsøk før filer er satt sammen.
Max Retries: Maks forsøk:
Maximum File Size: Maks fil størrelse:
Memory Usage: Minnebruk:
Minimize to Tray Minimer til oppgavelinje
Minimize to Tray: Minimer til oppgavelinje:
Minimum File Size: Minste Fil Størrelse:
Minutes Minutter
Misc Diverse
Missing Files: Manglende Filer:
Missing: Mangler:
MP3 Download Path Settings MP3 Nedlastnings Sti Innstillinger
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields MP3 Katalog Modus: Nedlastnings katalog er navngitt basert på MP3 ID3 felt
MP3 Tags to use Hvilke MP3 tagger som skal brukes
Multi-Tab Mode: Multi-Tab Modus:
Nag Window - Download Paused. Mase Vindu - Nedlastning satt på Pause.
Name: Navn:
Network Settings Nettverksinnstillinger
New Filter Name Nytt Filter Navn
New Filter: Nytt Filter:
New Server Ny Server
New Watch ... Ny Overvåkning...
New Watch Item Nytt Overvåknings objekt
New Watch Ny Overvåkning
New Watch: Ny Overvåkning:
New... Ny...
Newest Date: Nyeste Dato:
Newsbin Message Of the Day NewsBin Ord For Dagen
Newsbin Options. NewsBin Alternativer.
Newsbin Security Password NewsBin Sikkerhets Passord
No Header Download: Ingen Header Nedlastning:
No! Don't Exit. Nei! For Guds skyld Ikke Avslut!!!!!.
Number of Source Files: Antall kildefiler:
Number of thumbnails to display Antall minibilder å vise
NZB Checker NZB Sjekker
NZB Load Settings NZB Last inn Innstillinger
NZB Loading Filter: NZB Innlastnings Filter:
NZB Watch Folder NZB Overvåknings katalog
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB Overvåknings kataloger - Last ned NZBer som er plassert i disse katalogene.
NZB Watch Properties NZB Overvåknings Egenskaper
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Gammel katalog velger:
Oldest Date: Eldste Dato:
One time Record Conversion En tid
Only save image to DB Translation
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Translation
Open all groups into new Tabs Translation
Open Data Folder Translation
Open to Download Path: Translation
Options... Translation
Organization: Translation
Override UnRAR Path: Translation
Overwrite Logs Files Translation
Overwrite the log file for every run. Translation
Password (optional): Translation
Password Translation
Password: Translation
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Translation
Pause Translation
Performance Options Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Translation
Pick Topic: Translation
Pictures Translation
Pop Email NZB Downloading Translation
POP Username and Password Translation
Port: Translation
Post Dialog Translation
Post Now Translation
Post Properties Translation
Poster Text Translation
Poster: Translation
Prevent opening Newsbin from the tray Translation
Prevent opening the Add Groups Window Translation
Prevent opening the Add Servers Window Translation
Prevent opening the Options Window Translation
Priority: Translation
Processing Options Translation
Progress... Translation
Properties... Translation
Proxy Address: Translation
Proxy Password: Translation
Proxy Settings Translation
Proxy Type: Translation
Proxy Username: Translation
Public Email: Translation
Purchase a Key Translation
Purchase a New Key Translation
Purging Groups... Translation
Put the Date: field into the description Translation
Put the Group into the description Translation
Put the Poster: field into the description Translation
Put the Subject field into the description Translation
Quick UnRAR Translation
Re-enter Password: Translation
Really Advanced Translation
Records: Translation
Refresh the List. Translation
Refresh Translation
Register Newsbin Translation
Registration Code: Translation
Rejected Posters Translation
Remote Address: Translation
Remote Post Processing Options Translation
Remote Server Options Translation
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Translation
Repair Block Count: Translation
Require a password to start Newsbin Translation
Requires Login Translation
Reset Translation
Restore NBI Translation
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Translation
Right click to Select new positions. Translation
Sample: Translation
Save Failed List on Exit: Translation
Save files in Folders named for the Newsgroup Translation
Save files list is saved and restored on restart Translation
Save Files List on Exit: Translation
Save Image: Translation
Save NBI Translation
Save Picture files to a Database Translation
Save Posts To... Translation
Save to a unique Folder named for a Source file Translation
Save Translation
Scan Days: Translation
Scripts Translation
Search For: Translation
Search Interval(mins): Translation
Search Options Translation
Search Username and Password Translation
Search Translation
Search... Translation
Searches Remaining: Translation
Security Options Translation
Security Password Translation
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Translation
Select a line, set Colors Translation
Send PARS to Wish List Translation
Server Address: Translation
Server Name: Translation
Server: Translation
Servers... Translation
Set Font... Translation
Set Server Color Translation
Set SSL Port: Translation
Set... Translation
Setup... Translation
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Translation
Show File Age: Translation
Show Files Newer than N Days Old Translation
Show Message of the Day (MOTD) window on start Translation
Show MOTD on startup: Translation
Show PAR/NFO: Translation
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Translation
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Translation
Size: Translation
Some Customized status text. Translation
Sort, Ignore RE: Translation
Source block count: Translation
Source block size: Translation
Source: Translation
Space Recovered: Translation
Spam Filters Translation
Speed Limit Translation
Speed Limiter Properties Translation
Speed Limiter Translation
Sqlite High Water Mark: Translation
Sqlite Memory Usage: Translation
Start Scan Translation
Start Translation
Status Message Translation
Status Tab Logging: Translation
Stop Translation
Storage Age: Translation
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Translation
Subject: Translation
Subscribe Groups Translation
TCP Port: Translation
Test Email Translation
Test Expression Translation
Test Poster: Translation
Test Results: Translation
Test Search: Translation
Test Watch Translation
Test Translation
Text Text
The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group. The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group.
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Translation
The higher the number the less likely the server is to be used Translation
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Translation
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Translation
Thumbnail Count: Translation
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Translation
To: Translation
Top Translation
Total Results Translation
Total size of source files: Translation
Translating from Old ImageSafe format to New. Translation
Tune Newsbin based on your PC's performance Translation
UnRAR Folder: Translation
UnRAR folder: Translation
Unrar Folder: Translation
UnRAR Password: Translation
UnRAR Path: Translation
Unsubscribe Groups Translation
Update Groups when Newsbin starts Translation
Update Interval(mins): Translation
Update When Started: Translation
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Translation
Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Translation
Use Calendar Translation
Use Duplicate Detector: Translation
Use Firewall Username/Password Translation
Use Header Download Age Translation
Use Image DB: Translation
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Translation
Use NZB Load Filter Translation
Use Pause Time-out: Resume Download after: Translation
Use Profile Translation
Use Proxy/Firewall Translation
Use SMTP password (optional) Translation
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Translation
Use SSL: Translation
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Translation
Use Typical Retention Translation
UsenetSearch Error Translation
Username (optional): Translation
Username: Translation
Version: Version:
Watch List Scan Translation
Watch: Translation
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Translation
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Translation
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Translation
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Translation
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Translation
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Translation
Your trial has Expired. Translation

MENU

English Norwegian
&About Newsbin Pro... Translation
&Application Look Translation
&Auto Hide Translation
&Close Translation
&Connections Translation
&Delete Group\tDEL Translation
&Delete Server\tDEL Translation
&Download Latest Headers Translation
&Download Translation
&Download\tCtrl+E Translation
&File Translation
&Files Translation
&Filters... Translation
&Floating Translation
&Groups Translation
&Help Translation
&Hide Translation
&Load NZBs... Translation
&Load PARs... Translation
&Logging Translation
&Options Translation
&Pause Download Translation
&Reload Translation
&Remove from Download List\tDel Translation
&Remove from List\tDel Translation
&Save Configuration Translation
&Save Translation
&Servers Translation
&Servers... Translation
&Status Bar Translation
&Thumbnails Translation
&Utilities Translation
&View Translation
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Translation
Add &Groups... Translation
Add Group... Translation
Add new Watch Folder... Translation
Add Server... Translation
Add to Top - Bypass Filters Translation
Add to Top Translation
Add to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Assemble Incompletes Translation
Assign a New Path... Translation
Assign a New UnRAR Path... Translation
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Translation
Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Clear List Translation
Clear List Translation
Clear Odometer Translation
Clear Search History Translation
Clear Window Translation
Close all Post Lists Translation
Close Current Tab Translation
Compact Group... Translation
Copy Images To... Translation
Copy to CBZ file... Translation
Copy to Clipboard Copy to Clipboard
Copy to Folder... Translation
Copy to Image Database... Translation
Create N&ZB from Files... Translation
Create N&ZB from Posts... Translation
Customize.... Translation
Delete all posts from Poster Translation
Delete All Posts Translation
Delete File(s) Translation
Delete Item and Files Translation
Delete Posts\tShift-DEL Translation
Delete Stored Posts Translation
Delete Delete
Delete\tDEL Translation
Disa&ble Groups Translation
Disa&ble Watch Translation
Disable Server(s) Translation
Disable Translation
Discussion/Help Forum... Translation
Doc&kable Translation
Don't Download Headers Translation
Download &Special... Translation
Download - &Bypass Filters Translation
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Download 10,000,000 Older Posts. Translation
Download 100,000 Older Posts Translation
Download 5,000,000 Older Posts. Translation
Download 50,000 Older Posts Translation
Download 500,000 Older Posts Translation
Download All Headers Translation
Download All Posts from Poster Translation
Download Complete Groups List Translation
Download Group List Translation
Download Headers Translation
Download Special... Translation
Download Speed &Limit Translation
Download Speed Limit Translation
Download to Existing Folder... Translation
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Translation
Download to Folder named for Subject Translation
Download To Folder... Translation
Download To New Folder... Translation
Download To New Folder...\tCtrl+N Translation
Downloading Files Translation
Dummy Translation
E&xit Translation
Edit Translation
Enable &Groups Translation
Enable &Watch Translation
Enable Scheduler Translation
Enable Server(s) Translation
Expand Search Results...\tCtrl+H Translation
Failed Files Translation
Files Translation
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Translation
Hide Old Translation
http://freeimage.sourceforge.net/ Translation
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Translation
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Translation
Kill All Connections Translation
Kill Connection Translation
Limit Speed Translation
Load Backup Configuration on Restart Translation
Lock Display Layout Translation
Lockout &Poster Translation
Lockout &Poster\tCtrl+P Translation
Lockout Poster &Keyword Translation
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Translation
Lockout Poster Translation
Looking for your Server?... Translation
Mark All Old Translation
Mark Posts New Translation
Mark Posts Old\tDel Translation
Move Down\tCtrl-Down Translation
Move Files(s)... Translation
Move to Bottom\tCtrl+End Translation
Move To Top\tCtrl+Home Translation
Move to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Move Up\tCtrl-Up Translation
New Folder... Translation
New Search Tab... Translation
New UnRAR Folder... Translation
New Watch... Translation
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Translation
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Translation
Open Download Folder... Translation
Open Folder... Translation
Open UnRAR Folder... Translation
Password Manager... Translation
Pause Download Translation
Pause Translation
PopupPanes Translation
Post Storage Translation
Post to Group... Translation
Posts Translation
Priority Translation
Properties Translation
Properties... Properties...
Properties\tCtrl+I Translation
Purge to Display Age Translation
Quick UnRAR/(MS/RAR) Translation
Quick UnRAR/Sample... Translation
Read Post &Body Translation
Read Post &Body\tCtrl+R Translation
Refresh List Translation
Refresh PAR Set Translation
Register Newsbin... Translation
Register/Update Key... Translation
Reject Translation
Rename File Translation
Rename Translation
Reply to Group... Translation
Rescan Topic... Translation
Reset Display Layout on Restart Translation
Reset Download Count Translation
Restore Translation
Resume Download Translation
Retry Download Translation
Run QuickPAR Translation
Sample Files Translation
Save Configuration &As... Translation
Save Files to Custom List... Translation
Se&ttings... Translation
Searc&h Translation
Search Control Panel... Translation
Search in Groups Translation
Search Search
Select All Translation
Select All\tCtrl-A Translation
Send to Folder... Translation
Server Options... Translation
Servers Translation
Set Header Download Mode Translation
Show All Posts Translation
Show Filenames Translation
Show Grid Lines Translation
Show Posts Special... Translation
Show Posts Translation
Switch Tab Position Translation
Tech Support Request... Translation
Test Download Files Translation
Test Files... Translation
Unlock Poster Translation
Unlock Poster\tCtrl+U Translation
UnRAR/Join Files Translation
UnRAR/Unpack Translation
Update All Groups Translation
Update Update
Use Download Age Translation
Usenet Tools Web Site... Translation
Uses FreeImage Library Translation
Uses Sqlite Database Library Translation
View File Translation
View Icon Legend... Translation
View Sample Translation
View the MOTD Archive... Translation
Visual Studio 2005 Translation
Visual Studio 2008 Translation
Visual Studio 2010 Translation
Visual Studio 6 Translation
Visual Studio Translation
Watch Lists... Translation
Watch Translation
Windows 2000 Translation
Windows Native Translation
Windows Shutdown Enabled Translation
Windows XP Translation
Wish List Translation

STRINGTABLE

English Norwegian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Translation
# Translation
&Groups &Groups
&Posts Translation
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Translation
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Translation
Active Translation
Active/Disable Translation
Active: Translation
Add a new Folder Translation
Add a new Watch list Translation
Add a poster keyword to filter on Translation
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Translation
Add item to Download list Translation
Add New Server
Add or Edit Servers
Translation
Add poster to the Filter List Translation
Add to Custom List Translation
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Translation
Add to the Download List
Add to the Download List
Translation
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Translation
Add to the Top of the Download List Translation
Add/Edit the servers Translation
Address: Translation
Advanced Translation
Age Translation
Album Translation
Album-Artist Translation
Album\Artist Album\Artist
All Groups Translation
All Preview Posts will be moved to Read list. Translation
Apply Filterbar Filters Translation
April Translation
Artist Translation
Artist-Album Translation
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Translation
Assign a new path Translation
August Translation
AutoPAR Options Translation
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Translation
Basic Translation
Blocks Found: Translation
Blocks Needed: Translation
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Translation
Bottom Bottom
Browse for an Image Database Translation
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Cancel
Change Password Translation
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Translation
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Translation
Check unchecked groups Translation
Chunk Cache Status Translation
Chunk Cache Use State Translation
Clean out the old records. Translation
Cleaned up copy of the current filename Translation
Clear Filterbar Filter Translation
Clear List Clear List
Clear Memory... Translation
Clear Odometer Clear Odometer
Clear Search History Clear Search History
Clear the active list Translation
Clear the download list without deleting the files. Translation
Clear the download path for these Groups? Translation
Clear the list (doesn't delete files) Translation
Clear the List (Stop all Downloads)? Translation
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Translation
Clear the List? Translation
Clear the per group download path Translation
Clear the search entry Translation
Clear Clear
Close all Post Tabs? Translation
Close Groups Display
Expand Groups Display
Translation
Close the active document
Close
Translation
Close this Tab Translation
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Translation
Colors/Fonts Translation
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Translation
Compact Display - many files joined into one line with pars Translation
Compact Display - many files joined into one line Translation
Compact View Translation
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Translation
Configuration File restored from Backup copy Translation
Configuration Files Translation
Configuration Options Translation
Confirmation Windows Translation
Connections Translation
Contract docked window Translation
Copy Marked File(s) to new folder Translation
Copy selected files to the scratch list for later examination Translation
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Translation
Count of all data downloaded Translation
Create a new document
New
Translation
Create NZB... Translation
Critical Errors Translation
Cross Post Limit Translation
Current Day of the month Translation
Current download path Translation
Current hours in 24 hour format Translation
Current minutes of the hour. Translation
Current Progress: Translation
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Translation
Currently Loaded posts Translation
Customize... Translation
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Translation
Data Downloaded this session Translation
Data Rate Translation
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Translation
Date: Translation
Debug Translation
December December
Delete All Posts Delete All Posts
Delete all Posts? Translation
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Translation
Delete Entries from DB Translation
Delete File From Disk Translation
Delete Files by renaming and wiping the contents Translation
Delete from Download List? Translation
Delete Group from List Translation
Delete Groups Translation
Delete images Files Translation
Delete Images from Database Translation
Delete Item and the underlying files. Translation
Delete item but, doesn't remove from disk Translation
Delete Marked Files(From Disk!)? Translation
Delete Partial Downloads from Disk? Translation
Delete Posts... Translation
Delete Selected Posts? Translation
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Translation
Delete the Server Translation
Delete these File from the Database? Translation
Delete these passwords? Translation
Delete these Records? Translation
Delete this Filter Entry? Translation
Description Translation
Destination Folder Translation
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Translation
Dirty Rotten Spammers Translation
Disable Enabled Groups Translation
Disable Enabled Servers Translation
Disable one or more Servers Translation
Disable/Enable the Signature Cache Translation
Disabled Translation
Display Age Translation
Display all Files and hide old ones Translation
Display all of the posts for this group Translation
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Translation
Display Connection details Translation
Display only unread/un-downloaded Files Translation
Display program information, version number and copyright
About
Translation
Display Settings Translation
Display Statistics about a specific Post Translation
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Translation
Display these Groups
Display these Groups
Translation
Don't Download Headers Translation
Don't use SSL Translation
Download all headers? Translation
Download all posts currently visible in the post list. Translation
Download all posts from this poster. Translation
Download all posts in this Group Translation
Download All Posts Translation
Download and assemble Incomplete Files Translation
Download Descriptions: Translation
Download Failed Translation
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Translation
Download Headers Translation
Download History Translation
Download just the subjects for faster searching Translation
Download Next 1 million Posts Translation
Download Next 10 million Posts Translation
Download Next 100 thousand Posts Translation
Download Next 1000 Records from the Server(s) Translation
Download Next 5 million Posts Translation
Download Next 50 thousand Posts Translation
Download Path Not Set in options Translation
Download Path: Translation
Download Paused Translation
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Translation
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download will bypass all Filters Translation
Download Download
Download: Translation
Downloaded Files Translation
Downloaded Posts Translation
Downloaded Translation
Downloaded: Translation
Downloading Files Translation
Downloading Posts Translation
Downloading Translation
Downloads Translation
Duplicate File Translation
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Translation
Edit the filters.
Open the Filters window
Translation
Edit the Groups Translation
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. Translation
Email Notification Translation
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Translation
Enable confirmation for Group List Sorting Translation
Enable confirmation of deletion from the Download List Translation
Enable confirmation when sorting the Download list. Translation
Enable Disabled Groups Translation
Enable Disabled Servers Translation
Enable Filters: Translation
Enable one or more Servers Translation
Enable or Disable automatic shutdown Translation
Enable or Disable the Filters Translation
Enable the critical Error Pop-up window. Translation
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Translation
Enabled Translation
Enter Registration codes. Translation
Erase everything
Erase All
Translation
Erase the selection
Erase
Translation
Error Translation
Execute external program Translation
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Translation
Expand docked window Translation
Expand Search Results... Translation
Export image Files Translation
Export Images to a Disk files. Translation
Export the selected posts to a text file Translation
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Translation
Fail RAR files that need Passwords Translation
Fail Spam files Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Translation
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Translation
Failed Files Failed Files
Failed Posts Translation
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Translation
Failed to Find or Create the Data folder.
You may want to pick/create a new one
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Translation
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Translation
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Translation
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Translation
File Descriptions Translation
File Exists! Overwrite? Translation
File Parts Downloaded Translation
File Parts Missing Translation
File Type: Translation
Filename Accept Translation
Filename Options Translation
Filename Reject Translation
Filename: Filename:
Files Found: Translation
Files List Translation
Files Needed: Translation
Files! Translation
Files Files
Files: Translation
Filter Accept: Translation
Filter out files that aren't new Translation
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Translation
Filter Profile Translation
Filter Profile: Filter Profile:
Filter Profiles can't start with a number Translation
Filter Profiles require a name Translation
Filter Reject: Translation
Filters Filters
Find RAR files in current post list Translation
Find: Translation
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Translation
Font Colors for the Lists Translation
Free space available in the Data|Download folders Translation
Free Space: Translation
Fri Translation
FROM Date must be less than TO Date Translation
Full Speed Translation
Global Filter Can't be Deleted Translation
Group Added Date Translation
Group already Exists. Need to choose a different name Translation
Group Field is Empty. Please try again. Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Translation
Group Translation
Group: Translation
Groups (0) Translation
Groups List Translation
Groups Translation
Growl Notification Translation
Growl Server Registration Complete Translation
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Translation
Header Download Translation
Hide docked window Translation
Hide Files with more Cross-posts than setting. Translation
Hide Old Hide Old
Hide Old/Show Filenames Translation
Hide/Show the main toolbar Translation
Hours Translation
Icon Legend Icon Legend
Idle/New Translation
Idle/Old Translation
IDS_SELECTED_ITEMS Translation
Image Database Translation
Import and image from ZIP of CBZ files Translation
Import Group Data from Newsbin 5.XX Translation
Incomplete. Missing information needed for download Translation
Insert Clipboard contents
Paste
Translation
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Translation
Internet Search Translation
Invalid Regular Expression in Filter Translation
Invalid Search String Translation
January Translation
Job: Translation
July Translation
June Translation
Kill all connection that are currently outstanding. Translation
Kill Selected Connection. Translation
Kill the Current Download Translation
Kill the Download. Translation
Last Command Translation
Last path segments from the download path Translation
Last Response Translation
Last Updated: Translation
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Translation
List of Failed downloads Translation
List of News servers that have been entered into Newsbin Translation
List of Newsgroups you might want to download from. Translation
List of Status messages Translation
Load A folder's worth of Saved downloads Translation
Load all posts bypassing any age filters Translation
Load an Image Database Translation
Load Newer files into the list. Translation
Load NZB files...
Load NZB
Translation
Load NZB... Load NZB...
Load Older files into the list. Translation
Load Ranges of posts Translation
Load the download List from disk Translation
Load the Download list Translation
Lock the display to prevent accidential changes Translation
Logging Logging
Logs: Translation
Long Group name Translation
Main Toolbar Translation
Make selected posts Old Translation
March Translation
Mark all post Old? Translation
Mark all posts Old. Translation
Mark all posts Old? Translation
Mark post as Deleted Translation
Mark Posts New... Translation
Mark Posts Old... Translation
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Translation
Maximum size must be larger than Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Translation
May Translation
Message-Id Translation
Min Size Translation
Minimum size of displayed file. Translation
Mon Translation
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Translation
Move Down
Move Item Down one line
Translation
Move File(s) to another folder Translation
Move Files Translation
Move Marked Files? Translation
Move One Line Down Translation
Move Top
Move Item to the Top
Translation
Move Up
Move Item Up one line
Translation
Move Up one Line Translation
Must select some files to save to NZB Translation
NA for NZBs Translation
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Translation
Need to pick an active server - Please try again. Translation
Need to select an item to modify. Translation
Network Network
New Category... Translation
New Files Translation
New Posts Translation
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Translation
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Translation
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Translation
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Translation
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
Translation
No active groups selected to Process Translation
No Destination filename set Translation
No group name found during add group Translation
No groups selected Translation
No PAR data so no PAR status is currently available Translation
No Posts Selected - Can't find Author Translation
None None
Normal Translation
Notification Messages Translation
Notification Options Translation
Notification Services Translation
Notification Types Translation
November Translation
NZB Email Settings Translation
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Path Translation
October Translation
Old Posts Translation
Only display files that match this filter Translation
Only display Newer Posts Translation
Only show the filename part of the subject Translation
Open Another Configuration Translation
Open Groups Display
Open Groups Display
Translation
Open the Filter Options Translation
Open the folder where the UnRARed files go. Translation
Open the folder where this file is. Translation
Open the Options Dialog Translation
Open the Search Window
Open the Search Window
Translation
Open the Server Options Translation
Open this document Translation
Open up a window to the files folder Translation
Open Window to register key. Translation
Option Translation
Options Translation
Options: Translation
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Translation
Par Files: Translation
PAR Records Translation
Par Set Size: Translation
Partial Download Translation
Path Item Definitions Translation
Pause download
Pause the selected Download
Translation
Pause Download during UnRAR/Repair Translation
Pause the download list.
Pause the Download
Translation
Pause the Download Translation
Pause the marked download Translation
Pause Pause
Paused Translation
Performance Options: Translation
Performance Translation
Permanantly Delete these Posts from Storage? Translation
Permanently delete this poster? Translation
Pick Folder to UnRAR to Translation
Pick the Download Folder Translation
Pick the Font to use with this control Translation
Pick the NZB Autoload Path Translation
Pick the NZB Download Folder Translation
Place Holder Translation
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Translation
Post Count Translation
Post Filename Translation
Post list that the user can copy new entries into for later processing Translation
Post Properties Post Properties
Post to Selected Groups Translation
Post/File is Filtered Translation
Poster Field Translation
Poster Filtered Translation
Poster Settings Translation
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Translation
Priority: Translation
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Translation
Processing Priority Translation
Progress: Translation
Prompt when Exit is attempted. Translation
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Translation
Purge to MDA is already in Progress Translation
Purging the Groups... Translation
Purging to Display Age... Translation
Quality Translation
Queued for Download Translation
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Translation
Quick UnRAR: No filename found Translation
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Translation
RAR Passwords Translation
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid Translation
Read Posts Translation
Read the text of the post Translation
Ready Translation
Really Delete Group(s)? Translation
Really Delete Server(s)? Translation
Really Purge Stored Records? Translation
Really Reset the Group to use Download Age again? Translation
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Translation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Translation
Reject! Translation
Reload from Disk. Translation
Reload Group data Translation
Reload the DB from disk Translation
Remote Control Translation
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Translation
Remove from Download List Translation
Remove Poster from Lockout List Translation
Remove Posts from List Translation
Rename Failed, Probably the destination file already exists Translation
Rename File Rename File
Rename File. Translation
Rename this item Translation
Repair Blocks Translation
Reply to an existing post Translation
Rescan Folders Translation
Rescan the folder for missing files Translation
Reset counter to download headers from FTR setting Translation
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Translation
Reset the download counters. Translation
Restore the window to visible Translation
Resume download
Resume the selected Download
Translation
Retry the Download
Retry the Download
Translation
RSS Feeds Translation
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Translation
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Translation
Run the Edit Groups Dialog Translation
Run the file with the default viewer Translation
Running Translation
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Translation
Sat Translation
Save the active document with a new name
Save As
Translation
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Translation
Save the download list so, it can be loaded later. Translation
Save the selected post to disk. Translation
Scheduler Translation
Scripts Translation
Search for and UnRAR RAR files Translation
Search for Downloaded Files in the file DB Translation
Search for Subjects or Poster Translation
Search In Group/Topic Translation
Search Mode Translation
Search string used to find these files Translation
Search Warning Translation
Search Search
Secure server/connection Failed. Translation
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Translation
Security Options Security Options
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Translation
Select a Filter Profile Translation
Select a folder to scan for files Translation
Select all Items Translation
Select all Posts. Translation
Select Automatic Download Mode. Translation
Select Manual Mode Translation
Select which groups to search for content. No selection means all groups Translation
Selected Data count and size Translation
September Translation
Server Name: Server Name:
Server Options Translation
Server port is Required - default is 119 Translation
Servers Servers
Servers: Translation
Set the Per group download path Translation
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Translation
Setup Translation
Show All Files Translation
Show All Posts Show All Posts
Show Filenames only Translation
Show Filenames Show Filenames
Show Filenames: Translation
Show Filtered Posts Translation
Show Grid Lines Show Grid Lines
Show Help File Translation
Show Incomplete Files Translation
Show Incompletes Translation
Show New Posts Translation
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Translation
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Translation
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Translation
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Translation
Show PAR/NFO Translation
Show Special... Translation
Show the best guess at the filenames in the post. Translation
Show the smaller tool bar. Translation
Show/Disable the MOTD window Translation
Size of data waiting to download in the download list Translation
Size: Size:
Slow Translation
Sort Groups List? Translation
Sort the Download list? Translation
Sort the entire Wish list? Translation
Sort the Failed list? Translation
Source: Translation
Spam Filter Settings Translation
Spam Filters Translation
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Translation
Speed (Bps): Translation
Speed Limited Translation
Speed Progress Translation
Speed: Translation
SSL Enabled/Disabled: Translation
State: Translation
Status Translation
Status: Translation
Stop Search Processing Translation
Subject Accept Translation
Subject Field Translation
Subject is Empty - Please try again Translation
Subject Reject Translation
Subject: Subject:
Sun Translation
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Translation
Switch between Full and Reduced speed Translation
Switch between Pause and Run Translation
Switch between Scheduler Modes Translation
Switch to the next window pane
Next Pane
Translation
Switches Translation
Tab: Translation
Tabbed Window Translation
Takes you to a form where you can request tech support Translation
Test files if they have PAR files Translation
Test NZB... Translation
Test text was Accepted - Will be included Translation
Test text was Rejected - Will be excluded Translation
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Translation
The current date Translation
The current month Translation
The current Poster address Translation
The current year Translation
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Translation
The last path segment of the NZB File path Translation
The name is too short. It must be 2 letters or more. Translation
The news servers for some popular ISP. Translation
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Translation
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Translation
Thumbnails Translation
Thur Translation
Time to finish current downloads Translation
Too Big Translation
Too Small Translation
Top Top
Total Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Translation
Try to Find a news server Translation
Tue Translation
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Translation
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Translation
Unable to create or access the temp folder Translation
Unable to Delete Server - Server not found Translation
Unable to load the Filters file Translation
Unable to open file to save groups Translation
Unable to Register with Growl Server Translation
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Translation
Undo the last action
Undo
Translation
UnRAR Failed: RAR file needs Password Translation
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Translation
UnRAR Path is not set in the Options Translation
UnRAR Path: Translation
UnRAR the files to a new folder Translation
Use SSL Translation
UsenetSearch Translation
Verbose Translation
Video Resolution extracted from the subject Translation
View List Icon Legend Translation
View Message of the Day Translation
View Thumbnails Translation
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Translation
Warning Translation
Watch List Name Translation
Watch list Status Translation
Watch List Translation
Web page that describes how to Use newsbin Translation
Wed Translation
What the Path Symbols mean Translation
When Files are Repaired Translation
When Files are UnRARed Translation
When Login is Enabled - Username is required Translation
When Newsbin Exits Translation
When Newsbin report Errors Translation
When Newsbin Starts Translation
Window Positions Translation
Wish List Translation
Write Downloaded files with No memory buffering Translation
You need to Enter a server name or address Translation
You've selected more than 40 items to read. Continue? Translation

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Norwegian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Norwegian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Norwegian
Accept if Aksepter om
Reject if Avvis om
Disable Skru av

DLGINIT Entry 4

English Norwegian
Display Data Rate Vis data hastighet
Display Disk Free Space Vis ledig disk plass

DLGINIT Entry 5

English Norwegian
Header Download Header Nedlastning
Internet Internett

DLGINIT Entry 6

English Norwegian
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Norwegian
Sleep Sovemodus
Hibernate Dvalemodus
Shutdown Avslutt

DLGINIT Entry 8

English Norwegian
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Passord ikke påkrevd)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Passord er Valgfritt)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Norwegian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Norwegian
Subject Contains Tittel Inneholder
Filename Contains Filnavn Inneholder
Poster Contains Poster Inneholder

DLGINIT Entry 11

English Norwegian
Update Every 1 secs Oppdater hver 1 sekund
Update Every 5 secs Oppdater hver 5 sekund
Update Every 30 secs Oppdater hver 30 sekund
Update Every 60 secs Oppdater hver 60 sekund
Personal tools