Norwegian 6.40

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.40 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Norwegian
Download Paused Warning Advarsel! - Nedlasting midlertidig stoppet
(Optional) (Valgfrit)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Add (Ins) Translation
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Translation
Add each filename to the log file. Legg hvert filnavn til i logg filen
Add Files... Legg til Filer...
Add Filters... Legg til Filtre...
Add Group Name to Download Folder Legg til Gruppenavn i nedlastnings mappen
Add group... Legg til gruppe...
Add Groups Legg til grupper
Add Groups... Legg til Grupper...
Add New Server Legg til ny Server
Add New Translation
Add NZB Filename to Download Folder Legg til NZB filnavn til nedlastningsmappen
Add NZB Folder to Download Folder Legg til NZB mappe til nedlastningsmappen
Add Subject to filenames under Legg Emne til filnavn under
Add Legg til
Add/Remove Selected Groups Legg til/fjern valgte grupper
Address of PC Translation
Advanced Options Avanserte Alternativer
Advanced... Translation
Advanced.... Translation
Age Filter: Alder filter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Translation
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Translation
Aggressive Translation
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Translation
Attach file summary information to the file. Legg ved sammendrag i filen.
Auto Rename: Gi nytt navn automatisk:
Auto-Mark Old: Automatisk Merking Gammel:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk avslutning pågår. Trykk Avbryt for hindre Newsbin i å avslutte
Auto-Shutdown Warning Automatisk Avslutning - Advarsel
Auto-Shutdown Automatisk Avslutning
Automatic download for Double-clicked NZBs Translation
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk Nedlastning. Legg alle nye poster til nedlastnings listen
Automatic Update Modes Autmatiske Oppdaterings Valg
Automatically UnRAR Complete Files Translation
Automatically UnRAR Complete Files: Translation
Autorar Properties Autorar egenskaper
Available block count: Translation
Background Bakgrunn
Basic Settings Grunnleggende instillinger
Binaries Data filer
Bottom Bunn
Browse Søk igjennom
Browse... Søk igjennom...
Bypass size filters for some files Overstyr filter-størrelse for noen filer
Bytes Byte
Cancel Avbryt
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Translation
Casual Translation
Change Folder Picker: Translation
Characters long Tegn lengde
Check Files Translation
Check1 Sjekk1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Rensk NZB sti. Ta vekk ekstra formatering fra NZB filnavn
Clear Slett
Click here to Purchase NEW Key Klikk her for å kjøpe NY Nøkkel
Click To Finish Registration Klikk for å fullføre registreringen
Close Lukk
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible lesere som ACDSee vil vise
disse kommentarene sammen med filene.
Complete Files: Translation
Connections: Koblinger:
Control Prompts Kontrol Varsling
Controls detail of the log messages Kontrollerer detaljene i logg meldingene
Copy Settings From Server: Kopier innstillinger fra Server:
Copy Style Rename: Kopier stil Gi nytt navn:
Copy to Clipboard Kopier til utklippstavle
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Kristiske feilmeldinger
Cross-post Filter: Translation
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Last NZB til en Innleggs liste:
Damaged Files: Translation
Data Folder Data mappe
Data Folder: Translation
Days Old Dager Gammel
Days to download from a new group Dager som skal lastes ned fra gruppe
Default is 563 Standard er 563
Default port is 118 Translation
Default port is 119 for News Standard nyhets port er 199
Default Settings Standard innstillinger
Default Translation
Delete Emails with NZBs Sett epost med NZBs
Delete File Data older than N days old Slett fil data som er eldre enn N dager gammel
Delete Files to Recycle Bin Translation
Delete or leave the emails on the server Slett eller la epost ligge på server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Translation
Delete Server Slett Server
Delete Slett
Details Detaljer
Different proxys require different ports Translation
Disable Automatic PAR unpausing. Translation
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Translation
Disable AutoPAR Deaktiver AutoPAR
Disable XFeatures: Deaktiver XFeatures:
Disabled Translation
Disk Space Used: Translation
Display Age: Vis Alder:
Display Group Mode: Vis gruppe modus:
Display Switches Vis Brytere
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuert av DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sorter kolonner ved å ignorere RE: delen
Don't download Headers from this server Ikke last ned Headere fra denne serveren
Don't know yet Vet ikke enda
Don't show this again. Translation
Download Age: Last ned alder:
Download Double-Clicked NZB: Last ned Dobbelklikket NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Translation
Download Folder named for MP3 ID3 fields Nedlastning mappe for MP3 ID3 felt
Download Groups List From Server Last ned Gruppe-Liste Fra Server
Download if incomplete and more than: Last ned om ufullstending og flere enn:
Download PAR files as well as the normal files Last ned PAR files sammen med de vanlige filene
Download Path Translation
Download Settings Innstillinger for Nedlasting
Download to folder named for the watch list. Last ned til mappe angitt for Watch list.
Duplicate Filename Settings Instillinger for Duplikate Filnavn
Edit Path Translation
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Redigere forfatters epost adresse eller legg til Ny tekst i filter fra forfatters felt (f.eks webmaster)
Edit Translation
Edit... Translation
Email (POP) Server Epost(POP) Server
Email (SMTP) Server: Epost(SMTP) Server:
Email From: Epost fra:
Email Password: Epost passord:
Email To: Epost til:
Email Username: Epost brukernavn:
Enable Email Notifications Aktiver epost varsling
Enable File Descriptions Aktiver Fil Beskrivelser
Enable Filter Translation
Enable Growl Notifications Translation
Enable Logging Aktiver Logging
Enable Pop Scanning Aktiver Pop skanning
Enable Post UnRAR Filter Translation
Enable Proxy Translation
Enable Remote Control Translation
Enable Scheduler Translation
Enable Server Aktiver Server
Encrypted RAR Password Translation
Enter Day Range: Tast inn Dagens Varighet:
Example NZB Filename: Translation
Example RAR Path: Translation
Exit Newsbin when the download list empties Avslutt Newsbin når nedlastingene er ferdig
Exit Newsbin? Translation
Exit Processing Avslutt Behandling
Failed list is saved and restored on restart Translation
Favorite Posters Favoritt Forfattere
File Description Settings Translation
File Display Date Range Størrelse på Fil-visning
File Filters Fil Filtre
File Size Fil Størrelse
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Filnavn Endringer
Fill Server: Fyll server:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Translation
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrer ut Innlegg Større enn X Bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrer ut Innlegg mindre enn X Bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrer ut Innlegg Eldre Enn N Dager/Timer (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrer Innlegg som har flere enn X kryssinnlegg
Filter Profile: Filter Profil:
Filter Profiles Filter Profiler
Filter Template: Filter Mal:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtre som gjelder denne gruppen
Filters that apply to this Watch Folder Translation
Firewall Address: Brannmur Adresse:
Firewall Options Brannmur Alternativer
Firewall Password. Brannmur Passord.
Firewall Password: Brannmur Passord:
Firewall Port: Brannmur Port:
Firewall Type: Brannmur Type:
Firewall Userid Brannmur Brukerid
Firewall Username: Brannmur Brukernavn:
First Name: Fornavn:
Folder Dup Bypass: Translation
Folder Mode: Mappe Visning:
Folder Name Mappe Navn
Force group Selection: Tving gruppe valg:
From: Fra:
Full Speed after: Full hastighet etter:
Group Display Age: Gruppe visnings alder:
Group Name Filters Gruppe Navn Filtre
Group Options Gruppe Alternativer
Group Properties Egenskaper for Gruppe
Group(s): Gruppe(r):
Growl Password: Translation
Growl Register Translation
Growl Server: Translation
Header Database Compaction Translation
Header Overlap: Header Overlapp:
Help Hjelp
Hide Delete and tagging progress bars Skjul slett og merkings framgangslinjene
Hide Progress: Skjul framgangen:
Hide till Restart Translation
High Powered PC Translation
hours old timer gammel
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dager av innleggene skal lastes ned fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange innlegg skal overlappe Header medlastinger
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Translation
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hva synes du om prøveversjonen? Ved å registrere deg får du:
I Agree Jeg godtar
Icon Legend Tegnforklaring
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Hvis du registrer deg med et gyldig kredittkort får du ØYEBLIKKELIG ADGANG
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignorer filer som er lik Watch listen, men som er utenfor størrelsen spesifisert.
Image Modes Bilde Alternativer
Image Safe Table translation Sikker Tabellkonvertering av Bilde
In the post lists, show the age and not the date I innleggslistene, vis alder og ikke dato
Incomplete Files: Translation
Incomplete Handling Ufullstendig Behandling
Internet Search Options Internett Søke Egenskaper
IP Address: Translation
Last Name: Etternavn:
List Name: Liste Navn:
Load All Posts Last alle Innlegg
Load NZB... Last NZB...
Lock Option Changes: Translation
Lock the Groups Translation
Lock the Options Translation
Lock the Servers Translation
Lock the Startup Translation
Lock the Tray Icon Translation
Log : Logg:
Log Date: Logg Dato:
Log Errors. Logg Feil.
Log Errors: Logg Feil:
Log Filenames: Logg Filnavn:
Log Group: Logg Gruppe:
Log Headers Logg Headere
Log Post Body: Logg Innleggs Tekst
Log Poster: Log Forfatter:
Log Settings Logg Instillinger
Log Subject: Logg Emne:
Log the entire non-Binary part of the post Logg hele delen av innlegg som ikke inneholder datastrøm(Binary).
Log the headers for each post to the log file Logg headere for hvert innlegg til logg filen.
Low Disk Space Translation
Low Powered PC Translation
Low Quality Thumbnails: Lav kvalitets miniatyrbilder:
Main Download folder: Translation
Manual Add Legg til Manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Merk Grupper ved å bruke musen eller piltastene. Trykk så Enter eller Legg til Grupper Knappen. Du kan også dobbelklikke en gruppe for å legge den til.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Merk lagrete innlegg som Gamle når Lastet. (som i V4).
Max Retries before files are Assembled Translation
Max Retries: Maks nye forsøk:
Maximum File Size: Maksimum Fil Størrelse:
Minimize to Tray Minimér til oppgavelinjen
Minimize to Tray: Minimér til Oppgavelinjen:
Minimum File Size: Minimum Fil Størrelse:
Minimum Size: Minimum Størrelse:
Minutes Minutter
Misc Translation
Missing Files: Translation
Missing: Mangler:
MP3 Download Path Settings Instillinger Bane for nedlasting av MP3
MP3 Folder Mode: MP3 Mappe Visning:
MP3 Tag Usage: Bruk av MP3-Tag:
Multi-Tab Mode: Multi-Fane Mode:
Nag Window - Download Paused. Mas Vindu - Nedlasting satt på Vent.
Name: Navn:
Network Settings Nettverks instillinger
New Filter Name Nytt Filter Navn
New Filter: Nytt Filter:
New Server Ny Server
New Watch ... Translation
New... Ny...
Newest Date: Siste Dato:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Dagens melding
Newsbin Options. Newsbin Alternativer.
Newsbin Security Password Newsbin Sikkerhets Passord
No Header Download: Translation
No! Don't Exit. Translation
Number of Source Files: Translation
Number of thumbnails to display Antall Minitayrbilder som skal vises
NZB Checker Translation
NZB Load Settings NZB lastings instillinger
NZB Loading Filter: Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Translation
NZB Watch Properties Translation
OK OK
Ok OK
Oldest Date: Eldste Dato:
One time Record Conversion En gangs arkiv convertering
Only save image to DB Translation
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Vis bare innlegg nyere enn N dager gammel for denne gruppen
Only use Server if no other server has the post. Bruk kun serveren om ingen andre servere har innlegget
Open all groups into new Tabs Åpne alle grupper i nye Faner
Open Data Folder Åpne data mappe
Open to Download Path: Åpne i NedlastingsMappe:
Options... Alternativer....
Organization: Organisasjon:
Override UnRAR Path: Translation
Overwrite Logs Files Skriv over Logg Filene
Overwrite the log file for every run. Loggfilen overskrives for hver program-økt.
Password Passord
Password: Passord:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Translation
Pause Translation
Performance Options Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Velg en Eksisterende liste eller skriv inn navn for ny liste
Pictures Bilder
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB laster ned
POP Username and Password POP brukernavn og passord
Port: Translation
Post Dialog Legg inn Dialog
Post Now Post nå
Post Properties Innleggs Egenskaper
Poster Text Innleggers Tekst
Prepend subject to Filename Emne legges til i Filnavn
Prevent opening Newsbin from the tray Forhindre åpning av Newsbin fra oppgavelinjen
Prevent opening the Add Groups Window Forhindre åpning av Legg Til Grupper Vinduet
Prevent opening the Add Servers Window Forhindre åpning av Legg Til Servere Vinduet
Prevent opening the Options Window Forhindre åpning av Alternativer Vinduet
Prevent remote access to options Translation
Processing Options Alternativer for kjøring
Progress... Fremdrift...
Properties... Egenskaper
Proxy Address: Translation
Proxy Password: Translation
Proxy Settings Translation
Proxy Type: Translation
Proxy Username: Translation
Proxy... Translation
Public Email: Offentlig epost:
Purchase a Key Kjøp en Registreringsnøkkel
Purging Groups... Pakker grupper...
Put the Date: field into the description Sett inn Dato: feltet i beskrivelsen
Put the From: field into the description Sett inn Fra: feltet i beskrivelsen
Put the Group into the description Legg ved Gruppen i beskrivelsen
Put the Subject field into the description Sett inn Emne feltet i beskrivelsen
Quick UnRAR Translation
Re-enter Password: Tast inn Passord på nytt:
Records: Arkiver:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Sett ned miniatyrbilde kvaliteten for raskere hastighet.
Refresh the List. Oppdater Listen.
Refresh Translation
Register Newsbin Registere Newsbin
Registration Code: Registrerings Kode:
Rejected Posters Avviste Forfattere
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Translation
Rename the file if it already exists on disk Gi nytt navn til filen om den allerede fins på disken
Repair Block Count: Translation
Require a password to start Newsbin Trenger Passord for å starte Newsbin
Requires Login Krever Pålogging
Reset Nullstill
Restore NBI Translation
Resume Download after: Forsett nedlastning etter:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Dataholdbarhet på denne server. Ikke bruk denne serveren for innlegg eldre enn denne innstilling (Dager)
Right click to Select new positions. Høyreklikk for å Velge nye posisjoner
Sample: Translation
Save Failed List on Exit: Lagre Feilet Liste ved Avslutning:
Save File Summary: Lagre Fil Sammendrag:
Save files in Folders named for the Newsgroup Lagre filer i Mappe tilhørende Nyhetsgruppen
Save files list is saved and restored on restart Translation
Save Files List on Exit: Lagre Fil Liste når programmet Lukkes:
Save Image: Translation
Save NBI Translation
Save Picture files to a Database Lagre bildefiler til en database
Save Posts To... Lagre Innlegg til...
Save to a unique Folder named for a Source file Lagre til en unik Mappe navngitt som Kilde fil
Save Lagre
Search Options Søke Alternativer
Search Username and Password Søk Brukernavn og Passord
Search Søk
Search... Søk...
Security Options Sikkerhets Alternativer
Security Password Sikkerhets Passord
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Translation
Select a line, set Colors Translation
Send PARS to Wish List Translation
Server Address: Server Adresse:
Server Name: Server Navn:
Server: Translation
Servers... Servere...
Set Font... Velg Font...
Set Server Color Translation
Set SSL Port: Sett SSL Port:
Set... Translation
Short Filename Mode: Kort Filnavn Visning:
Show File Age: Vis fil alder:
Show Files Newer than N Days Old Vis filer nyere enn N dager gammel
Show Message of the Day (MOTD) window on start Vis Dagens Melding (MOTD) Vindu ved oppstart
Show MOTD on startup: Vis Dagens Melding (MOTD) ved oppstart:
Show NNTP Commands Vis NNTP kommandoer
Show PAR/NFO: Vis PAR/NFO:
Show Server Commands: Vis Server Kommandoer:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Translation
Size: Størrelse:
Some Customized status text. Noen Tilpassede status meldinger.
Some non-standard servers require group selection Noen ikke standard servere krever at gruppe er valgt
Some servers don't implement Xfeatures correctly Noen servere har ikke implimentert Xfunksjoner korrekt
Sort, Ignore RE: Sorter, Ignorer RE:
Source block count: Translation
Source block size: Translation
Space Recovered: Translation
Spam Filters Translation
Speed Limit Hastighetsgrense
Speed Limiter Properties Egenskaper for Hastighetsbegrensing
Speed Limiter Hastighets begrensning
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 overstyrer noen hastigheter i europa
Start Translation
Status Message Status Melding
Status Tab Logging: Status tab Logging:
Stop Translation
Storage Age: Lager alder:
Subject Filename Mode: Emne Filnavn Visning:
Subject: Emne:
TCP Port: Translation
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Data mappen er whore Newzbin lagrer konfigurasjon og data filer:
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Disse avkryssnings boksene kontrollerer nedlastningsloggen
I utgangspunktet logger NewsBin Pro ikke noe til disken. Kryss av Aktiver Logg knappen
for å starte logging av den informasjonen du ønsker.
Thumbnail Count: Miniatyrbilde Teller:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
For å registrer NewsbinPro må du skrive registrerings koden nøyaktig
som den står i eposten du mottok. Det er lettere om du
bruker klipp(ctrl-c) og lim(ctrl-v) funksjonen enn å skrive den.
To: Til:
Toggle between different folder picker styles Translation
Top Topp
Total Results Translation
Total size of source files: Translation
Translating from Old ImageSafe format to New. Oversetter fra Eldre ImageSafe format til Nytt.
Tune Newsbin based on your PC's performance Translation
UnRAR Folder: Translation
UnRAR Password: Translation
UnRAR Path: Translation
Update Groups when Newsbin starts Oppdater Grupper når Newsbin starter
Update Interval(mins): Oppdater Intervall(min):
Update When Started: oppdater Når Programmet Starter:
Update Oppdatere
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Bruk Binært Fingeravtrykk for å finne/forhindre duplikate filer
Use Calender: Bruk Kalender:
Use Download Path Bruk Nedlastings Bane
Use Duplicate Detector: Bruk Flere Detektorer:
Use Firewall Username/Password Bruk Brannmur Brukernavn/Passord
Use Header Download Age Bruk subjekt nedlastnings alder
Use Image DB: Bruk Bilde DB:
Use Pause Time-out Translation
Use Profile Bruk Profil
Use SMTP password (optional) Bruk SMTP passord (valgfritt)
Use Speed Limit Time-out: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Translation
Use SSLV2 : Bruk SSLV2 :
Use Typical Retention Bruk Typisk Dataholdbarhet (Retention)
Use UnRAR Path Translation
UsenetSearch Error UsenetSøke Feil
Username: Brukernavn:
Version: Versjon:
Watch List. Watch liste.
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Translation
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Når det lastes mer enn en NZB om gangen, last dem til en enkel innleggs liste.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Når du velger en ny nedlastingsmappe, begynn søket i nåværende nedlastingsmappe.
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Translation
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du må være tilkoblet internet for å fullføre denne registreringen. Vi vil bekrefte Registreringskoden og Brukernavnet fra vår Webside.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du må restarte for å aktivere/deaktivere loggen.
Endringer på hvilken informasjon som skal logges skjer umiddelbart.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10 dager prøverperiode har utgått.
Newsbin vil fremdeles laste ned filer, men hvert
annet minutt vil denne meldingen vises og nedlastingen satt på pause
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Translation

MENU

English Norwegian
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro...
&Application Look Translation
&Auto Hide Translation
&Close Lukk
&Connections &Tilkoblinger
&Delete Group\tDEL &Slett gruppe\tDEL
&Delete Server\tDEL &Slett Server\tDEL
&Download Latest Translation
&Download Translation
&Download\tCtrl+E Translation
&File &Fil
&Files Translation
&Filters... &Filtre
&Floating Translation
&Groups &Grupper
&Help &Hjelp
&Hide Translation
&Load NZBs... Translation
&Load PARs... Translation
&Logging Translation
&Options Translation
&Options... &Alternativer
&Pause Download Translation
&Reload &Oppdater
&Remove from Download List\tDel &Slett fra nedlastlings liste \tDel
&Remove from List\tDel &Slett fra listen\tDel
&Save Configuration Translation
&Save Translation
&Servers... &Servere...
&Status Bar Translation
&Thumbnails &Miniatyrbildevisning
&Utilities &Verktøy
&View &Vis
Add Group... Legg til gruppe
Add Groups... Translation
Add new Watch Folder... Translation
Add Server... Legg til Server...
Add to Top - Bypass Filters Translation
Add to Top Translation
Add to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Assemble Incompletes Sett sammen ufulls.
Assign a New Path... Tilordne ny sti..
Assign a New UnRAR Path... Translation
Assign an UnRAR Password... Translation
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... For deg som er ny...
Bypass Filters\tCtrl+Y Overstyr Filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Tøm Filter
Clear List Tøm Listen
Clear List Tøm listen
Clear Odometer Tøm Odometer
Clear Window Tøm vindu
Close all Post Lists Steng alle innleggslistene
Close Current Tab Translation
Compact Database... Translation
Copy Images To... Kopiere bilde til...
Copy to CBZ file... Kopiere til CBZ fil...
Copy to Clipboard Kopiere til utklippstavle
Copy to Folder... Kopiere til mappe...
Copy to Image Database... Kopiere til bilde database...
Create N&ZB from Files... Lag N&ZB fra filer...
Create N&ZB from Posts... Lag N&ZB fra innleggene...
Customize.... Translation
Delete all posts from Poster Translation
Delete All Posts Slett alle innlegg
Delete File(s) Translation
Delete Item and Files Slett denne og filene
Delete Posts\tShift-DEL Slett innlegg\tShift-DEL
Delete Stored Posts Slett arkiverte innlegg
Delete Translation
Delete\tDEL Slett\tDEL
Disa&ble Groups Slå av gruppe
Disable Server(s) Deaktiver Serveren(e)
Discussion/Help Forum... Diskusjons/hjelp forum...
Doc&kable Translation
Download &Special... Translation
Download - &Bypass Filters Translation
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Download 10,000,000 Older Posts. Last ned 10 000 000 eldre innlegg.
Download 100,000 Older Posts Last ned 100 000 eldre innlegg.
Download 5,000,000 Older Posts. Last ned 5 000 000 eldre innlegg.
Download 50,000 Older Posts Last ned 50 000 eldre innlegg
Download 500,000 Older Posts Last ned 500 000 eldre innlegg
Download All Headers Last ned alle innlegg
Download All Posts from Poster Translation
Download Complete Groups List Translation
Download List - &Bypass Filters Translation
Download Special... Last ned spesiell...
Download Speed &Limit Translation
Download Speed Limit Maks nedlastnings hastighet
Download to Existing Folder... Translation
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Translation
Download to Folder named for Subject Last ned til mappe med navn som subjektet
Download To Folder... Last ned til mappe...
Download To New Folder... Translation
Download To New Folder...\tCtrl+N Translation
Downloading Files Translation
Dummy Translation
E&xit &Avslutt
Edit Translation
Enable &Groups Slå på &gruppe
Enable Scheduler Translation
Enable Server(s) Aktivere serveren(e)
Expand Search Results...\tCtrl+H Translation
Failed Files Feilet filer
Fill Fyll
Filters Filter
Frequently Asked Questions (FAQ)... Ofte stilte spørsmål (FAQ)...
Full Screen Translation
Hide Old Skjul Eldre
http://freeimage.sourceforge.net/ Translation
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Translation
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR importere fra ZIP, CBZ, RAR, CBR
Import Version 5.XX Headers Translation
Kill All Connections Stopp alle tilkoblinger
Kill Connection Stop tilkoblingen
Limit Speed Begrens hastighet
Load Backup Configuration on Restart Translation
Lockout &Poster Translation
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokker &Forfatter\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Translation
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokker forfatter nøkkelord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokker forfatter
Looking for your Server?... Leter du etter din server?...
Mark All Old Merk alle som gammel
Mark Posts New Merk innlegg som nye
Mark Posts Old\tDel Merk innlegg som gammel\tDel
Master Hoved
Move Data folder on Restart Translation
Move Down\tCtrl-Down Flytt ned\tCtrl-Ned
Move Files(s)... Translation
Move to Bottom\tCtrl+End Flytt til bunnen\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Til toppen\tCtrl+Hjem
Move to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Move Up\tCtrl-Up Flytt opp\tCtrl-opp
New Folder... Ny mappe
New Search Tab... Translation
New UnRAR Folder... Translation
New Watch... Translation
Not Fill Ikke fyll
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Translation
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Translation
Open Download Folder... Open nedlastningsmappen...
Open Folder... Åpne mappen...
Open UnRAR Folder... Translation
Pause Download Pause nedlastning
Pause Translation
PopupPanes Translation
Post Storage Innlegg arkiv
Post to Group... Lag innlegg i gruppen
Posts Innlegg
Properties Egenskaper
Properties... Translation
Properties\tCtrl+I Egenskaper \tCtrl+I
Purge to Display Age Egenskaper
Quick UnRAR/(MS/RAR) Translation
Quick UnRAR/Sample... Translation
Read Post &Body Translation
Read Post &Body\tCtrl+R Les innlegg\tCtrl+R
Refresh PAR Set Oppdatere PAR settet
Register Newsbin... Registrer Newsbin...
Register/Update Key... Registrer/oppdater nøkkel...
Remove from Download Translation
Remove from Download\tCtrl-D Slett fra Nedlastning \tCtrl-D
Rename File Gi fil nytt navn
Rename Gi nytt navn
Reply to Group... Svar til gruppe...
Reset Display Layout on Restart Translation
Reset Download Count Nullstill nedlastningsteller
Restore Gjennopprett
Resume Download gjenoppta nedlastning
Retry Download Prøv nedlastning igjen
Run QuickPAR Translation
Sample Files Translation
Save Configuration &As... Lagre konfigurasjon som...
Save Files to Custom List... Lagre filene til egendefinert liste...
Searc&h Søk
Search in Groups Translation
Search Søk
Select All Translation
Select All\tCtrl-A Velg alle \tCtrl-A
Send to Folder... Translation
Server Options... Server valg...
Servers Servere
Set Fill Server Mode Sett fyll server modus
Set Slave Mode Set slave modus
Show All Posts Vis alle innlegg
Show Filenames Vis Filnavn
Show Posts Special... Vis innlegg spesiall...
Show Posts Translation
Show Results... Translation
Slave Translation
Switch Tab Position Translation
Tech Support Request... Teknisk support forespørsel...
Test Download Files Translation
Test Files... Test filene...
Toggle Grid Lines Slå av/på ruteark
Unlock Poster Translation
Unlock Poster\tCtrl+U Fjern blokkering av Forfatter\tCtrl+U
UnRAR/Join Files Translation
UnRAR/Unpack Translation
Update All Groups oppdater alle grupper
Update Oppdater
Use Download Age Translation
Usenet Tools Web Site... Usenet verktøy web side...
Uses FreeImage Library Translation
Uses Sqlite Database Library Translation
View File Translation
View Icon Legend... Vis tegnforklaring
View Sample Translation
View the MOTD Archive... Vis MOTD arkivet...
Visual Studio 2005 Translation
Visual Studio 2008 Translation
Visual Studio 2010 Translation
Visual Studio 6 Translation
Visual Studio Translation
Watch Translation
Windows 2000 Translation
Windows Native Translation
Windows XP Translation
Wish List Translation

STRINGTABLE

English Norwegian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
# Translation
&Groups Translation
&Posts &Innlegg
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Translation
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En webside hvor du kan diskutere problemer/få hjelp med Newsbin
Active Translation
Active/Disable: Translation
Active: Aktiv:
Add a new Folder Legg til en ny mappe
Add a poster keyword to filter on Legg til innleggs søkekriterier for å filtrere
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Legg til gruppe feilet: Gruppen eksisterer allerede
Add item to Download list Legg til nedlastnings listen
Add New Server
Add or Edit Servers
Translation
Add poster to the Filter List Legg til forfatter til filter listen
Add to Custom List Translation
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Translation
Add to the Download List
Add to the Download List
Translation
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Translation
Add to the Top of the Download List Translation
Add/Edit the servers Translation
Address: Adresse:
Advanced Avansert
Age Alder
Album Translation
Album-Artist Translation
Album\Artist Album\Artist
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle forhåndsviste innlegg vil bli flyttet til lest listen
Apply Filterbar Filters Bruk filtre
April Translation
Artist Translation
Artist-Album Translation
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Sett sammen filene og slett fra listen
Assign a new path Translation
August Translation
AutoPAR Options AutoPAR valg
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Translation
Basic Basis
Blocks Found: Blokker funnet:
Blocks Needed: Datablokker Påkrevd:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Translation
Bottom Bunnen
Browse for an Image Database Translation
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Translation
Change Password Endre passord
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Translation
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Translation
Check unchecked groups Merk umerkede grupper
Chunk Cache Status Translation
Chunk Cache Use State Translation
Clean out the old records. Rydd i gamle arkiv
Cleaned up copy of the current filename Translation
Clear Filter History Tøm filter historie
Clear Filterbar Filter Tøm filterlinjens filtre
Clear List Tøm Listen
Clear Memory... Translation
Clear Odometer Tøm Odometer
Clear the active list Tøm den aktive listen
Clear the download list without deleting the files. Tøm nedlastnings listen uten å slette filene.
Clear the download path for these Groups? Fjern nedlastingsstien for disse gruppene?
Clear the list (doesn't delete files) Tøm listen (sletter ikke filene)
Clear the List (Stop all Downloads)? Tøm listen (Stopp all nedlastning)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Tøm listen over nedlastete filer uten å slette dem fra disk.
Clear the List? Tøm listen?
Clear the per group download path Tøm per gruppe nedlastings mappe stien
Clear the search entry Translation
Clear Tøm
Close all Post Tabs? Lukk alle innleggsfanene?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Translation
Close the active document
Close
Lukk det aktive dokumentet
Lukk
Close this Tab Lukk denne fanen
Color: Farge:
Colors/Fonts Farger/Fonter
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Translation
Compact Display - many files joined into one line with pars Gruppert visning - mange filer satt sammen til en linje med pars
Compact Display - many files joined into one line Gruppert visning - mange filer satt sammen til en linjen
Compact View Kompakt Visning
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Translation
Configuration File restored from Backup copy Translation
Configuration Files Translation
Configuration Options Konfigurasjons valg
Confirmation Windows Konfigurasjons vindu
Connections Tilkoblinger
Contract docked window krymp festet vindu
Copy Marked File(s) to new folder Kopiere valgte fil(er) til ny mappe
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopier valgte filer til scratch list for senere gjennomgang
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopier merket område til utklippstavlen
Kopier
Count of all data downloaded Translation
Create a new document
New
lag et nytt dokument
Nytt
Create NZB... Translation
Critical Errors Translation
Cross Post Limit Translation
Current Day of the month Translation
Current hours in 24 hour format Translation
Current minutes of the hour. Translation
Current Progress: Framgang:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Translation
Currently Loaded posts Innlegg lastet inn nå
Customize... Translation
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klipp ut merket område til utklippstavlen
Klipp ut
Data Downloaded this session Translation
Data Rate Data Hastighet
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database komprimering pågår allerede
Date: Dato:
Debug Translation
December Desember
Delete All Posts Slett alle innlegg
Delete all Posts? Slett alle innlegg?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Slett alle RAR og PAR filer (fra disk) som tilhører denne filen?
Delete Entries from DB Slett innlegg fra DB
Delete File From Disk Slett filen fra disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Slett filer ved å endre navn og overstryke innholdet
Delete from Download List? Translation
Delete Group from List Slett gruppe fra listen
Delete Images from Database Slett Bilder fra Databasen
Delete Item and the underlying files. Slett denne og alle tilhørende filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Slett denne men, ikke fra disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Slette valgte filer(fra disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Translation
Delete Posts... Translation
Delete Selected Posts? Slett valgte innlegg?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Translation
Delete the Server Slett serveren
Delete these File from the Database? Slett disse filene fra databasen?
Delete these passwords? Translation
Delete these Records? Slett disse postene?
Delete this Filter Entry? Translation
Description Translation
Destination Folder Translation
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Translation
Dirty Rotten Spammers Jækla dritt spammers
Disable Enabled Groups Deaktiver aktiverte grupper
Disable Enabled Servers Deaktiver aktiverte servere
Disable one or more Servers Deaktiver en eller flere servere
Disable/Enable the Signature Cache Deaktiver/aktiver signatur Cache
Disabled Translation
Display Age Vis alder
Display all Files and hide old ones Translation
Display all of the posts for this group Vis alle innleggene i denne gruppen
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Translation
Display Connection details Vis tilkoblings detaljer
Display only unread/un-downloaded Files Translation
Display program information, version number and copyright
About
Vis program informasjon, verskjons nummer og rettigheter
Om
Display Settings Translation
Display Statistics about a specific Post Translation
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Translation
Display these Groups
Display these Groups
Translation
Download all headers? Last ned alle overskriftene?
Download all posts currently visible in the post list. Last ned alle innlegg som er synlig i innleggs listen.
Download all posts from this poster. Last ned alle innlegg fra denne forfatteren.
Download all posts in this Group Last ned alle innlegg i denne gruppen
Download All Posts Last ned alle innlegg
Download and assemble Incomplete Files Last ned og sett sammen ufullstendige filer
Download Descriptions: Navn:
Download Failed Nedlastning feilet
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Translation
Download History Last ned historie
Download just the subjects for faster searching Last ned bare overskriften for raskere
Download Next 1,000,000 Posts Last ned neste 1 000 000 innlegg
Download Next 10,000,000 Posts Last ned neste 10 000 000 innlegg
Download Next 100,000 Posts Last ned neste 100 000 innlegg
Download Next 1000 Records from the Server(s) Last ned de neste 1000 dokumentene fra serveren(e)
Download Next 5,000,000 Posts Last ned neste 5 000 000 innlegg
Download Next 50,000 Posts Last ned neste 50 000 innlegg
Download Path Not Set in options Nedlastning sti er ikke satt under alternativer
Download Path: Nedlastnings sti:
Download Paused Nedlastning satt på vent
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Last ned koded tekst til disk. Overskrift er filnavnet.
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download will bypass all Filters Nedlastning vil ignorere alle filtre
Download Last ned
Download: Last ned:
Downloaded Files Last ned filer
Downloaded Posts Last ned innlegg
Downloaded Lastet ned
Downloaded: Lastet ned:
Downloading Files Downloading Files
Downloading Posts Laster ned innlegg
Downloading Laster ned
Downloads Nedlastninger
Duplicate File Translation
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Translation
Edit the filters.
Open the Filters window
Translation
Edit the Groups Rediger gruppene
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Translation
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Translation
Enable confirmation for Group List Sorting Translation
Enable confirmation of deletion from the Download List Translation
Enable confirmation when sorting the Download list. Translation
Enable Disabled Groups Aktiver deaktiverte grupper
Enable Disabled Servers Aktiver deaktiverte servere
Enable Filters: Aktiver Filter:
Enable one or more Servers Aktiver en eller flere servere
Enable or Disable the Filters Translation
Enable the critical Error Pop-up window. Translation
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Translation
Enabled Translation
Enter Registration codes. Skriv inn registrerings koden.
Erase everything
Erase All
Slett alt
Slett alt
Erase the selection
Erase
Slett merket område
Slett
Error Feil
Execute external program Utfør eksternt program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Translation
Expand docked window Strekk festet vindu
Expand Search Results... Translation
Export Images to a Disk files. Eksporter bilder til Disk filer.
Export the selected posts to a text file Eksporter valgte innlegg til tekst fil
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Translation
Fail Passworded RARs inside downloaded RARs. This is almost always Spam. Translation
Fail RAR files that need Passwords Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Translation
Failed Files Translation
Failed Posts Mislykkete innlegg
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Kunne ikke legge til mønster streng i filteret.
Du trenger å sjekke mønsteret du prøver å bruke for å sjekke at denne er gyldig.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Kunne ikke finne eller lage data mappen
Du bør velge/lage en ny
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Kunne ikke finne eller opprette nedlastnings mappen
Ingen filer kan lastes ned inntil dette er ordnet enten ved å skifte til en gyldig mappe eller
opprette en mappe som kan inneholde nedlastede filer.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Kunne ikke åpne gruppefilen. Vennligst last ned gruppene.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Kunne ikke starte nedlastningen
i manuell mode, hver gruppe må velges individuelt for nedlastning.
Du må enten skifte til auto modus eller prøv igjen. Du kan dobbelklikke
en gruppe for å laste ned fra.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Februar
File Descriptions Translation
File Exists! Overwrite? Translation
File Type: Filtype:
Filename Accept Translation
Filename Options Translation
Filename Reject Translation
Filename: Filnavn:
Files Found: Filer funnet:
Files List Translation
Files Needed: Filer nødvendig:
Files! Filer!
Files Filer
Files: Filer:
Fill Server Translation
Fill Server: Fyll Server:
Filter Accept: Filter Godkjent:
Filter out files that aren't new Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Translation
Filter Profile Translation
Filter Profile: Filter profil:
Filter Profiles can't start with a number Filter profiler kan ikke begynner med et nummer
Filter Profiles require a name Filter profiler krever et navn
Filter Reject: Fileter avvis:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Finn Rar filer i den aktive innleggs listen
Find: Finn:
Firewall: Brannmur:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Translation
Font Colors for the Lists Skrift farge for listene
Free space available in the Data|Download folders Translation
Free Space: Ledig Plass:
Fri Translation
FROM Date must be less than TO Date Translation
From Field Translation
From: Fra:
Full Speed Full hastighet
Global Filter Can't be Deleted Translation
Group Added Date Translation
Group already Exists. Need to choose a different name Translation
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long En gruppe av gruppenavn må være minst 2 karakterer lang
Group Translation
Group: Gruppe:
Groups (0) Translation
Groups List Translation
Groups Grupper
Growl Server Registration Complete Translation
Header Download Failed - No master/active servers Header nedlastning feilet - ingen primær/aktiv servere
Hide docked window Skjul festet vindu
Hide Files with more Cross-posts than setting. Translation
Hide Old Translation
Hide/Show the main toolbar Skjul/Vis hoved verktøyslinjen
Hours Translation
Icon Legend Translation
Idle/New Translation
Idle/Old Translation
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Bilde database
Import and image from ZIP of CBZ files Importer bilde fra zip av CBZ filer
Import Group Data from Newsbin 5.XX Translation
Import Version 4 signature files. Importer Version 4 signatur filer.
Incomplete. Missing information needed for download Ikke fullført. Mangler informasjon som kreves for nedlastning
Insert Clipboard contents
Paste
Lim inn innholdet i utklippstavelen
Lim inn
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installasjonen er korrupt - Vennligst avinstaller og reinstaller

Internet Search Internett søk
Invalid Regular Expression in Filter Translation
Invalid Search String Translation
January Januar
Job: Jobb:
July Juny
June Juli
Kill all connection that are currently outstanding. Stopp alle tilkoblinger som er aktiv
Kill Selected Connection. Stopp valgte tilkoblinger.
Kill the Current Download Stopp nåværende nedlastning
Kill the Download. Stopp nedlastningen.
Last Command Siste kommando
Last Response Siste svar
Last Updated: Sist oppdatert:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Liste over nåværende nedlastninger
List of Failed downloads Liste over nedlastninger som har feilet
List of News servers that have been entered into Newsbin Liste over Nyhets servere som har blitt lagret i NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. LIster over Nyhetsgrupper som du kanskje vil laste ned fra
List of Status messages List over status meldinger
Load A folder's worth of Saved downloads Last en mappes verdi over lagrede nedlastninger
Load all posts bypassing any age filters Last alle innlegg og overstyr alle alder filtre
Load an Image Database Translation
Load Newer files into the list. Translation
Load NZB files...
Load NZB
Translation
Load NZB... Translation
Load Older files into the list. Translation
Load Ranges of posts Last utvalg av innlegg
Load the download List from disk Last nedlastnings listen fra disk
Load the Download list Translation
Lock the display to prevent accidential changes Translation
Logging Logging
Logs: Logger:
Main Toolbar Translation
Make selected posts Old Gjør valgte innlegg gammel
March Mars
Mark all post Old? Gjør alle innlegg gammel?
Mark all posts Old. Gjør alle innlegg gammel.
Mark all posts Old? Gjør alle innlegg gammel?
Mark post as Deleted Merk innlegg som slettet
Mark Posts New... Translation
Mark Posts Old... Translation
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Master Server Translation
Master/Slave Primær/Slave
Max Size Translation
Maximum size must be larger then Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maks størrelse på visining av fil.
May Mai
Message-Id Translation
Min Size Translation
Minimum size of displayed file. Minimum størrelse på visning av fil.
Mon Translation
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Translation
Move Down
Move Item Down one line
Translation
Move File(s) to another folder Flytt Filen(e) til en annen mappe
Move Files Flytt filer
Move Marked Files? Flytt merkete filer?
Move One Line Down Flytt ned en linje
Move Top
Move Item to the Top
Translation
Move Up
Move Item Up one line
Translation
Move Up one Line Flytt opp en linje
Must select some files to save to NZB Translation
NA for NZBs Translation
Name field is Empty - Please add some kind of Name Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Translation
Need to pick an active server - Please try again. Translation
Need to select an item to modify. Translation
Network Network
New Category... Translation
New Posts Nye Innlegg
New Records Translation
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Pauset - Lav hardisk plass i mappe
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Translation
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Translation
Newsbin50 Newzbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
Translation
No active groups selected to Process Ingen aktive grupper er valgt for prosessering
No Destination filename set Translation
No group name found during add group Ingen gruppenavn funnet ved - legg til gruppe
No groups selected Ingen grupper valgt
No PAR data so no PAR status is currently available Translation
No Posts Selected - Can't find Author Translation
None Ingen
Normal Server Translation
Normal Translation
Notification Messages Translation
Notification Options Translation
Notification Types Translation
November Translation
NZB Email Settings NZB Epost instillinger
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Path Translation
October Oktober
Old Posts Gamle innlegg
Only display files that match this filter Vis bare filer som passer filteret
Only display Newer Posts Vis bare nyere innlegg
Only show the filename part of the subject Vis bare filnavnet som en del av subjektet
Open Another Configuration Åpne en annen konfigurasjon
Open Groups Display
Open Groups Display
Translation
Open the Filter Options Åpne filter valg
Open the folder where the UnRARed files go. Translation
Open the folder where this file is. Åpne mappen hvor filen ligger.
Open the Options Dialog Åpne instillinger vinduet
Open the Search Window
Open the Search Window
Translation
Open the Server Options Åpne server alternativene
Open this document Åpne dette dokumentet
Open up a window to the files folder Åpne fil mappen i et vindu
Open Window to register key. Translation
Option Translation
Options Valg
Options: Valg:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overskriv, Gi nytt navn, Fyll med søppel så slett.
Par Files: Par Filer:
PAR Records PAR Arkiv
Par Set Size: Par sett størrelse:
Partial Download Delvis nedlastning
Path Item Definitions Translation
Pause download
Pause the selected Download
Translation
Pause Download during UnRAR/Repair Translation
Pause the download list.
Pause the Download
Translation
Pause the Download Pause nedlastningen
Pause the marked download Pause merket nedlastning
Pause Pause
Paused Pause
Performance Translation
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanent slette valgte innleggene fra arkivet?
Permanently delete this poster? Translation
Pick Folder to UnRAR to Translation
Pick the Download Folder Translation
Pick the Font to use with this control Velg font som skal brukes til denne kontrollen
Pick the NZB Autoload Path Translation
Pick the NZB Download Folder Translation
Place Holder Translation
Position: Posisjon:
Post a message to up to 3 groups. Postere et innlegg på opptil 3 grupper.
Post Count Translation
Post Filename Innleggs filnavn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post listen så brukeren kan kopiere nye innlegg for senere gjennomgang
Post Properties Innleggs egenskaper
Post to Selected Groups Legg inn innlegg til valgte grupper
Post/File is Filtered Innlegg/fil er filtrert
Poster Filtered Translation
Poster Settings Innleggs valg
Preparing Posted Files... Translation
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problemer med å kontakte søkeserveren. Vennligst ta kontakt med teknisk support.
Processing Priority Framgangs prioritet
Progress: Framgang:
Prompt when Exit is attempted. Translation
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Purge lagrede dokumenter fra disken
Purge to MDA is already in Progress Purge til MDA er allerede startet
Purging the Groups... Translation
Purging to Display Age... Translation
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Translation
Put servers into Master mode - Enable header download Translation
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Translation
Put servers into Slave mode - Disable header download Translation
Quality Translation
Queued for Download Translation
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Translation
Quick UnRAR: No filename found Translation
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Avslutt applikasjonen; spør om du vil lagre dokumentene
Avslutt
RAR Passwords Translation
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid Translation
Read Posts Les innlegg
Read the text of the post Les teksten i innlegget
Ready Klar
Really Delete Group(s)? Ønsker du virkerlig å slette gruppen(e)?
Really Delete Server(s)? Ønsker du å slette serveren(e)?
Really Purge Stored Records? Ønsker du å purge lagrede innlegg?
Really Reset the Group to use Download Age again? Translation
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Translation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Translation
Reject! Avvis!
Reload from Disk. Translation
Reload Group data Translation
Reload the DB from disk Last DB på nytt fra disk
Remote Control Translation
Remove Files from List Translation
Remove from Download List Slett fra nedlastnings liste
Remove Poster from Lockout List Slett innlegg fra Lockout listen
Remove Posts from List Ta vekk innlegg fra listen
Rename Failed, Probably the destination file already exists Omdøping gikk feil. Sannsynnligvis fordi filnavnet allerede eksisterer
Rename File Gi ny filnavn
Rename File. Gi filen nytt navn.
Rename this item Gi nytt navn
Repair Blocks Fiks blokkene
Reply to an existing post Svar på et eksisterende innlegg
Rescan Folders Reskann mappene
Rescan the folder for missing files Søk på nytt i mappen for manglende filer
Reset counter to download headers from FTR setting Restart teller for å laste ned overskrifter fra FTR (første gangs arkiv) innstillinger.
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Restart tellerene så FTR (Første gangs arkiv) blir brukt til å laste ned fra gruppen igjen
Reset the download counters. Reset nedlastnings tellerene.
Restore the window to visible Gjennopprett vinduet
Resume download
Resume the selected Download
Translation
Retry the Download
Retry the Download
Translation
RSS Feeds RSS feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Translation
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Translation
Run the Edit Groups Dialog Start grupperedigering
Run the file with the default viewer Start filen med den standard leseren.
Running Laster
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Translation
Sat Translation
Save the active document with a new name
Save As
Lagre aktivt dokument med et nytt navn
Lagre som
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Translation
Save the download list so, it can be loaded later. Lagre nedlastnings listen slik at den kan bli hentet på et senere tidspunkt.
Save the selected post to disk. Lagre valgte innlegg.
Scheduler Translation
Search for and UnRAR RAR files Translation
Search for Downloaded Files in the file DB Søk etter nedlastede filer i filen DB
Search for Subjects or Poster Translation
Search In Groups/Topic Translation
Search Mode Translation
Search Warning Søke advarsel
Search Søk
Secure server/connection Failed. Sikker tilkobling til server feilet.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Sikre server/tilkobling. SLL kryptert tilkoblinger til serveren er gjort
Security Options Sikkerhets valg
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Translation
Select a Filter Profile Søk filter profilen
Select a folder to scan for files Velg en mappe for å scanne etter filer
Select all Items Translation
Select all Posts. Velg alle innlegg.
Select Automatic Download Mode. Velg auto nedlastnings mode
Select Manual Mode Velg manuell mode
Select which groups to search for content. No selection means all groups Vegl hvilken gruppe å søke etter innhold. Ingen valg = alle grupper
Selected Data count and size Translation
September Translation
Server Name: Server navn:
Server Options Server Alternativer
Server port is Required - default is 119 Server porten er påkrevd - standard er 119
Servers Serverene
Servers: Serverene:
Set the Per group download path Velg per gruppe nedlastnings mappe stien
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Translation
Setup Translation
Show All Files Vis alle filer
Show All Posts Vis alle innlegg
Show Filenames only Translation
Show Filenames: Vis filnavn:
Show Filtered Posts Vis filtrede innlegg
Show Grid Lines Vis rutenett
Show Help File Vis hjelp filen
Show Incomplete Files Vis ufullstendige filer
Show Incompletes Vis ufullstendige
Show New Posts Vis nye innlegg
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Vis eller skjul hovedkontroll linjen
Vis/skjul hovedlinjen
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Vis eller skjul statuslinjen
Vis/Skjul statuslinjen
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Vis eller skjul miniatyrbilde linjen
Aktiver/deaktiver miniatyrbilder
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Vis eller skjul verktøyslinjen
Vis/Skjul Verktøyslinje
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show Special... Vis spesiall...
Show the best guess at the filenames in the post. Vis beste treff av filnavnet i innlegget.
Show the smaller tool bar. Vis den mindre verktøyslinjen.
Show/Disable the MOTD window Vis/Skjul MOTD vinduet
Size of data waiting to download in the download list Translation
Size: Størrelse:
Slave Server Underordnet Server
Slow Translation
Sort Groups List? Sorter gruppe listen?
Sort the entire Download list? Sortere hele nedlastningslisten?
Sort the entire Failed list? Sortere hele mislyktes listen?
Sort the entire Wish list? Translation
Spam Filter Settings Translation
Spam Filters Spam Filters
Specify a filter profile for a group Spesifiser en filtret profil for en gruppe
Speed (Bps): Hastighet (Bps):
Speed Limited Translation
Speed Progress Translation
Speed: Hastighet:
SSL Disabled Translation
SSL Enabled Translation
SSL Enabled/Disabled: Translation
State: Translation
Status Translation
Status: Translation
Stop Search Processing Translation
Subject Accept Translation
Subject Field Translation
Subject is Empty - Please try again Translation
Subject Reject Translation
Subject: Overskrift:
Sun Translation
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Bytt tilbake til foregående vindue
Foregående vindu
Switch between Full and Reduced speed Translation
Switch between Pause and Run Translation
Switch between Scheduler Modes Translation
Switch to the next window pane
Next Pane
Bytt til neste vindu
Neste vindu
Switches Translation
Tab: Fane:
Tabbed Window Fane vindu
Takes you to a form where you can request tech support Tar deg til et skjema hvor du kan spørre etter teknisk support
Test files if they have PAR files Test filer om de har tilhørende PAR filer.
Test NZB... Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Translation
The current date Translation
The current From address of the poster Translation
The current month Translation
The current year Translation
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Translation
The last path segment of the NZB File path Translation
The name is too short. It must be 2 letters or more. Navnet er for kort. Må være på minst 2 bokstaver.
The news servers for some popular ISP. Nyhets serverene for noen populære ISPer.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Translation
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Det er ingen aktiv server. Du må enten legge til en server og/eller være sikker på at minst en server har blitt haket av før nedlastning.
Thumbnails Miniatyrbilder
Thur Translation
Time to finish current downloads Translation
Too Big Translation
Too Small Translation
Top Translation
Total Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Prøv å sett sammen innlegg som NewsBin Pro ikke satt sammen selv.
Try to Find a news server Prøv å finne en nyhets server
Tue Translation
UberSearch UberSøk
Unable to add this item to poster lockout Translation
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Translation
Unable to create or access the temp folder Translation
Unable to Delete Server - Server not found Kan ikke slette server - server ikke funnet
Unable to load the Filters file Translation
Unable to open file to save groups Kunne ikke åpne fil for å lagre grupper
Unable to Register with Growl Server Translation
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kunne ikke bruke leser da denne filen rapporterte en feil:
Undo the last action
Undo
Angre siste handling
Angre
UnRAR Failed: RAR file needs Password Translation
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Translation
UnRAR Path is not set in the Options Translation
UnRAR Path: Translation
UnRAR the files to a new folder Translation
UsenetSearch Translation
Verbose Translation
Video Resolution extracted from the subject Translation
View List Icon Legend Vis liste tegnforklaring
View Message of the Day Se dagens melding
View Thumbnails Vis miniatyrbilder
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Translation
Warning Advarsel
Watch List Name Translation
Watch list Status Translation
Watch List Translation
Web page that describes how to Use newsbin Webside som forklarer hvordan du skal bruke NewsBin
Wed Translation
What the Path Symbols mean Translation
When Files are Repaired Translation
When Files are UnRARed Translation
When Login is Enabled - Username is required Når autentisering er aktiver er Brukernavn påkrevd
When Newsbin Exits Translation
When Newsbin report Errors Translation
When Newsbin Starts Translation
Window Positions Vindu posisjoner
Wish List Translation
Write Downloaded files with No memory buffering Translation
You need to Enter a server name or address Du må oppgi servernavn eller adresse
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valgt mer en 40 innlegg å lese. Forsette?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Norwegian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Norwegian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Norwegian
Display Data Rate Vis data hastighet
Display Disk Free Space Vis ledig disk plass

DLGINIT Entry 4

English Norwegian
None Ingen
12 Hours, 12 Timer,
1 Days 1 Dager
2 Days 2 Dager
3 Days 3 Dager
4 Days 4 Dager
5 Days 5 Dager
10 Days 10 Dager
15 Days 15 Dager
20 Days 20 Dager

DLGINIT Entry 5

English Norwegian
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 6

English Norwegian
Sleep Translation
Hibernate
Shutdown

DLGINIT Entry 7

English Norwegian
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 8

English Norwegian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Norwegian
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools