Norwegian 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Norwegian
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Når en gruppe har blitt oppdatert så kan du dobbelklikke for å se innleggene.
Download Paused Warning Advarsel! - Nedlasting midlertidig stoppet
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Vi konstaterer at du er en registrert bruker av Newsbin Pro, men bruker en gammel produktnøkkel.
(Optional) (Valgfrit)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - Det viktigste valget er Første Gangs Arktivet (First Time Records/FTR) som kontrollerer hvor mye av gruppen du laster ned første gang du er der.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - For å oppdatere alle gruppene på en gang klikk Oppdatér knappen (det grønne lynet)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - For å se innlegg når de lastes ned, dobbelklikk gruppen, men det kan hende at du må "Laste" på nytt.
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Bruk Hjelp/Hjelp for å lære mer om å bruke NewsBin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Bruk Hjelp/Begynnerguiden for å se brukerveiledningen
-- Contacting our web site. -- Kontakter vår webside.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Sender en kopi av din nåværende registreringsnøkkel til siden
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Websiden validerer produktnøkkelen, for så å sende en ny som blir lagret på din maskin.
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Oppgradering Produktnøkkel Side 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Oppgradering Produktnøkkel Side 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Oppgradering Produktnøkkel
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Trykk for å avslutte oppgradering.
Den nye produktnøkkelen kan også sees i Hjelp-menyen under
Dialogboksen for Oppgradering av Produktnøkkel

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Fil Beskrivelser lagrer en forklaring av de nedlastede
filene til en fil som heter "Descript.ion" i nedlastnings mappen

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Mas, Mas, Mas, Er ikke dette plagsomt?

Hvis du registrerer deg, slutter vi å plage deg.

Registrering vil stoppe denne gjentatte beskjeden for godt.
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Accept Filter Godta Filter
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Legg til mappebeskrivelse - Dekoding til en navngitt mappe i hovedmappen
Add each filename to the log file. Legg hvert filnavn til i logg filen
Add Files... Legg til Filer...
Add Filters... Legg til Filtre...
Add Group Name to Download Folder Legg til Gruppenavn i nedlastnings mappen
Add group... Legg til gruppe...
Add Groups Legg til grupper
Add Groups... Legg til Grupper...
Add New Server Legg til ny Server
Add NZB Filename to Download Folder Legg til NZB filnavn til nedlastningsmappen
Add NZB Folder to Download Folder Legg til NZB mappe til nedlastningsmappen
Add Password Legg til Passord
Add Server Legg til Server
Add Subject to filenames under Legg Emne til filnavn under
Add Legg til
Add/Remove Selected Groups Legg til/fjern valgte grupper
Advanced Options Avanserte Alternativer
Age Filter: Alder filter:
Age: Alder:
Apply Bruk
Attach file summary information to the file. Legg ved sammendrag i filen.
Authentication Required Godkjenning er påkrevd
Authentication Status Godkjennings-Status
Auto Rename: Gi nytt navn automatisk:
Auto-Mark Old: Automatisk Merking Gammel:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk avslutning pågår. Trykk Avbryt for hindre Newsbin i å avslutte
Auto-Shutdown Warning Automatisk Avslutning - Advarsel
Auto-Shutdown Automatisk Avslutning
Autoload NZB Path: Hent Automatisk NZB Bane:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatisk nedlasting av Dobbel-klikkede NZB's
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk Nedlastning. Legg alle nye poster til nedlastnings listen
Automatic Update Modes Autmatiske Oppdaterings Valg
Automatically Decode Complete Files: Automatisk Utpakking av Ferdige filer:
Autorar Properties Autorar egenskaper
Background Bakgrunn
Basic Settings Grunnleggende instillinger
Beta Deactivated Beta Deaktivert
Binaries Data filer
Blocks Missing: Datablokker Mangler:
Blocks Needed: Datablokker Påkrevd:
Bottom Bunn
Browse Søk igjennom
Browse... Søk igjennom...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Som standard vil NewsBin prøve å pakke ut filer til mappen hvor kildefilene befinner seg
Bypass size filters for some files Overstyr filter-størrelse for noen filer
Bytes Byte
Cancel Search Avbryt søk
Cancel Avbryt
Change Password Endre passord
Characters long Tegn lengde
Check1 Sjekk1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Rensk NZB sti. Ta vekk ekstra formatering fra NZB filnavn
Clear Password Slett Passord
Clear Results Tøm resultat
Clear Slett
Clear: Slett:
Click here to Purchase NEW Key Klikk her for å kjøpe NY Nøkkel
Click the button to finish the upgrade. Trykk for å avslutte oppgradering.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Trykk for å avslutte oppgradering.

Du må avslutte og omstarte Newsbin
etter ny nøkkel er installert
Click To Finish Registration Klikk for å fullføre registreringen
Close Lukk
Code: Kode:
Color: Farge:
Colors Farger
Compact View Kompakt Visning
Compact Pakk sammen
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible lesere som ACDSee vil vise
disse kommentarene sammen med filene.
Connections: Koblinger:
Control Prompts Kontrol Varsling
Controls detail of the log messages Kontrollerer detaljene i logg meldingene
Copy Settings From Server: Kopier innstillinger fra Server:
Copy Style Rename: Kopier stil Gi nytt navn:
Copy to Clipboard Kopier til utklippstavle
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Kristiske feilmeldinger
Crosspost Filter: Kryss-innlegg filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Last NZB til en Innleggs liste:
Data Folder Data mappe
Days Old Dager Gammel
Days to download from a new group Dager som skal lastes ned fra gruppe
Decode Folder: Mappe for Dekoding:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Prioriet for Dekoding - Lavest bruker minst maskinkraft,men tar lengre tid
Decode/Unpack Dekrypter/pakk ut
Decoding RAR files. Pakker ut RAR filer.
Default is 563 Standard er 563
Default port is 119 for News Standard nyhets port er 199
Default Settings Standard innstillinger
Delete Emails with NZBs Sett epost med NZBs
Delete File Data older than N days old Slett fil data som er eldre enn N dager gammel
Delete From List Slett fra Liste
Delete or leave the emails on the server Slett eller la epost ligge på server
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Slett RAR's og PARS når Dekoding fullstendig.
Delete RARs and PARs Sett RARene og PARene
Delete Server Slett Server
Delete Slett
Details Detaljer
Different proxy's require different ports Forskjellige proxier trenger forskjellige porter
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Deaktiver AutoPar utpakking for denne gruppen - Ikke pakk ut RAR filene
Disable AutoPAR Deaktiver AutoPAR
Disable XFeatures: Deaktiver XFeatures:
Display Age: Vis Alder:
Display Group Mode: Vis gruppe modus:
Display Name: Vis Navn:
Display Switches Vis Brytere
Display Vis
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuert av DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sorter kolonner ved å ignorere RE: delen
Don't download Headers from this server Ikke last ned Headere fra denne serveren
Don't know yet Vet ikke enda
Down Ned
Download a partial file to a folder under the download folder Last ned en delvis fil to en mappe under nedlastnings mappen
Download Age: Last ned alder:
Download Double-Clicked NZB: Last ned Dobbelklikket NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Nedlastning mappe for MP3 ID3 felt
Download Folder: Mappe for Nedlasting:
Download Groups List From Server Last ned Gruppe-Liste Fra Server
Download if incomplete and more than: Last ned om ufullstending og flere enn:
Download List Sort: Last ned Liste Sortér:
Download PAR files as well as the normal files Last ned PAR files sammen med de vanlige filene
Download Settings Innstillinger for Nedlasting
Download to folder named for the watch list. Last ned til mappe angitt for Watch list.
Duplicate Filename Settings Instillinger for Duplikate Filnavn
Edit Passwords Rediger passord
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Redigere forfatters epost adresse eller legg til Ny tekst i filter fra forfatters felt (f.eks webmaster)
Email (POP) Server Epost(POP) Server
Email (SMTP) Server: Epost(SMTP) Server:
Email Complete Downloads: Epost totalt lastet ned:
Email error messages Epost feilmeldinger
Email Errors: Epost feil:
Email Filenames and state Epost filnavn og status
Email From: Epost fra:
Email Notification Settings Epost varslings valg
Email Password: Epost passord:
Email To: Epost til:
Email Username: Epost brukernavn:
Enable Email Notifications Aktiver epost varsling
Enable File Descriptions Aktiver Fil Beskrivelser
Enable Filters Aktiver Filtre
Enable Logging Aktiver Logging
Enable Pop Scanning Aktiver Pop skanning
Enable Save Thumbnails Aktiver Lagring av Miniatyrbilder
Enable Schedular Aktiver planlegger
Enable Server Aktiver Server
Enable the error popup window Translation
Enter Day Range: Tast inn Dagens Varighet:
Error Popup: Translation
Example NZB Filename Eksempel på NZB filnavn
Execute File Start fil
Exit Newsbin when the download list empties Avslutt Newsbin når nedlastingene er ferdig
Exit Processing Avslutt Behandling
Favorite Posters Favoritt Forfattere
File Count: Antall Filer:
File Descripion Settings Instillinger for Fil Beskrivelse
File Details Fil Detaljer
File Display Date Range Størrelse på Fil-visning
File Extensions: Filendelse
File Filters Fil Filtre
File Size Fil Størrelse
Filename Filnavn
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Filnavn Endringer
Fill Server: Fyll server:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Filtrér ut grupper med lavt innhold (under 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrer ut Innlegg Større enn X Bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrer ut Innlegg mindre enn X Bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrer ut Innlegg Eldre Enn N Dager/Timer (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrer Innlegg som har flere enn X kryssinnlegg
Filter Profile: Filter Profil:
Filter Profiles Filter Profiler
Filter Template: Filter Mal:
Filter: Filter:
Filters that apply to this group Filtre som gjelder denne gruppen
Find Finn
Find: Finn:
Finished Install Fullført installasjon
Firewall Address: Brannmur Adresse:
Firewall Options Brannmur Alternativer
Firewall Password. Brannmur Passord.
Firewall Password: Brannmur Passord:
Firewall Port: Brannmur Port:
Firewall Type: Brannmur Type:
Firewall Userid Brannmur Brukerid
Firewall Username: Brannmur Brukernavn:
First Name: Fornavn:
Folder Mode: Mappe Visning:
Folder Name Mappe Navn
Force first PAR to TOP of download list Tving første PAR til toppen av listen
Force group Selection: Tving gruppe valg:
Forgot Your Password? Har Du Glemt Passordet?
Free 24 Hour Trial! Gratis 24 Timers Prøveversjon!
From: Fra:
Full Speed after: Full hastighet etter:
Full Speed At: Full Hastighet Ved:
Get Servers List Last Ned Server liste
Giganews Access Check Giganews Adgangs Kontroll
Giganews Options Giganews Alternativer
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Brukere av Giganews Spesialversjon trenger bare å legge til sine Brukernavn
og Passord. Hvis du har flere kontoer, kan du
legge til flere servere senere.
Giganews Username and Password Setup Giganews Brukernavn og Passord Oppsett
Group Display Age: Gruppe visnings alder:
Group Name Filters Gruppe Navn Filtre
Group Options Gruppe Alternativer
Group Properties Egenskaper for Gruppe
Group(s): Gruppe(r):
Group: Gruppe:
Groups List Sort: Sortér Gruppe Liste:
Header Compression: Header komprimering:
Header Overlap: Header Overlapp:
Help Hjelp
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Her legger vi til standard Nyhets Server
Server navnet vil f.eks se ut som "nyheter.dittdomene.com" or "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Skjul slett og merkings framgangslinjene
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Skjul filer som ikke har alle delene tilgjenglig. (Deaktivert i Kompakt visning)
Hide Incompletes: Skjul Ufullstendige:
Hide Old Skjul Eldre
Hide Progress: Skjul framgangen:
Hide till Restart Translation
hours old timer gammel
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dager av innleggene skal lastes ned fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange innlegg skal overlappe Header medlastinger
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Hvor ofte skal NewsBin oppdatere gruppene (Begrenset til 60 minutter eller mer)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Hva synes du? Vi har nedlagt ca 2500 timer under
omskrivningen av den "Klassiske" Newsbin.

Hva med en hjelpende hånd?
Besøk oss på http://www.newsbin.com for registrering
og for å få med deg de siste nyhetene.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hva synes du om prøveversjonen? Ved å registrere deg får du:
I Agree Jeg godtar
Icon Legend Tegnforklaring
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Om du velger å hoppe over dette steget nå, kan du velge nyhetsgrupper senere ved å klikke på "gruppe" knappen på hoved verktøylinjen
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Hvis du følger med videre, vil vi oppgradere din produktnøkkel automatisk
fra vår web-side. Oppgradering vil ikke gjøre din gamle nøkkel ugyldig. Du kan fremdeles
bruke hvilken versjon du vil.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Hvis du registrer deg med et gyldig kredittkort får du ØYEBLIKKELIG ADGANG
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignorer filer som er lik Watch listen, men som er utenfor størrelsen spesifisert.
Image Modes Bilde Alternativer
Image Safe Table translation Sikker Tabellkonvertering av Bilde
Import Progress Fremdrift Importering
Importing Signature.dbm... Importerer Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date I innleggslistene, vis alder og ikke dato
Incomplete Handling Ufullstendig Behandling
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Hovedinstillinger består av:

- Spesifisering av en NNTP Nyhets-server.
- Velge minst én nyhetsgruppe å behandle
Install Initial Groups Installer Hovedgrupper
Install Initial Server Installer Hoved Server
Internet Search Options Internett Søke Egenskaper
Introduction Introduksjon
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Husk at miniatyrbilde generatoren er ganske prossessorkrevende,
den kan gjøre nedlastingen tregere på høye hastigheter.
Key Upgrade Page 3 Oppgradering Produktnøkkel Side 3
Last Name: Etternavn:
List Name: Liste Navn:
Load All Posts Last alle Innlegg
Load NZB... Last NZB...
Load: Last:
Log : Logg:
Log Date: Logg Dato:
Log Errors. Logg Feil.
Log Errors: Logg Feil:
Log Filenames: Logg Filnavn:
Log Group: Logg Gruppe:
Log Headers Logg Headere
Log Post Body: Logg Innleggs Tekst
Log Poster: Log Forfatter:
Log Settings Logg Instillinger
Log Subject: Logg Emne:
Log the entire non-Binary part of the post Logg hele delen av innlegg som ikke inneholder datastrøm(Binary).
Log the headers for each post to the log file Logg headere for hvert innlegg til logg filen.
Low Quality Thumbnails: Lav kvalitets miniatyrbilder:
Manual Add Legg til Manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Merk Grupper ved å bruke musen eller piltastene. Trykk så Enter eller Legg til Grupper Knappen. Du kan også dobbelklikke en gruppe for å legge den til.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Merk lagrete innlegg som Gamle når Lastet. (som i V4).
Max Post Size: Max innlegg størrelse:
Max Posts: Maks innlegg:
Max Retries: Maks nye forsøk:
Max Size (k): Maks Størrelse (k):
Max Size: Max Størrelse:
Maximum Connections to this Server Maksimum Tilkoblinger til denne serveren
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maks antall Nedlastings Forsøk ( 0 = uendelig)
Maximum File Size: Maksimum Fil Størrelse:
Maximum X Resolution: Maksimum X Oppløsning:
Maximum Y Resolution: Maksimum Y Oppløsning:
Min Post Size: Min Innleggs Størrelse
Min Posts: Minimum Innlegg:
Min Size (k): Minste Størrelse(k):
Min Size: Minste Størrelse:
Minimize to Tray Minimér til oppgavelinjen
Minimize to Tray: Minimér til Oppgavelinjen:
Minimum File Size: Minimum Fil Størrelse:
Minimum Size: Minimum Størrelse:
Minutes Minutter
Misc Display Diverse Visning
Missing: Mangler:
Move to Bottom Flytt Nederst
Move to Top Flytt Øverst
MP3 Download Path Settings Instillinger Bane for nedlasting av MP3
MP3 Folder Mode: MP3 Mappe Visning:
MP3 Tag Usage: Bruk av MP3-Tag:
Multi-Tab Mode: Multi-Fane Mode:
Nag Window - Download Paused. Mas Vindu - Nedlasting satt på Vent.
Name: Navn:
Network Settings Nettverks instillinger
Network Status Nettverks Status
New Filter Name Nytt Filter Navn
New Filter: Nytt Filter:
New Server Ny Server
New Username/Password Nytt Brukernavn/Passord
New... Ny...
Newest Date: Siste Dato:
Newsbin Message Of the Day Newsbin Dagens melding
Newsbin Options. Newsbin Alternativer.
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
NewsBin Pro kan lagre miniatyrbilder for hvert JPG bilde på disken
Følgende instillinger lar deg spesifisere hvor og
hvordan miniatyrbildene skal være lagret.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro trenger noen hovedinstillinger. Erfarne brukere kan trykke Cancel for å hoppe over dette.

For å laste inn eldre instillinger, Avslutt nå og dobbel-klikk på NBI filen
Newsbin Security Password Newsbin Sikkerhets Passord
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Bemerk:

Du vil bli bedt om å lagre konfigurasjons instillingene når du avslutter NewsBin Pro
Du kan legge til flere Servere ved å bruke "Server" knappen.
Du kan også hente ned en komplett liste av nyhetsgrupper ved å bruke "Gruppe" knappen og velge "oppdater grupper".
Number of thumbnails to display Antall Minitayrbilder som skal vises
NZB Autoload Settings NZB Instillinger for Automatisk lasting
NZB Folder Modes NZB mappe modus
NZB Load Settings NZB lastings instillinger
OK OK
Ok OK
Old Folder Picker: Gammel Mappe Velger:
Oldest Date: Eldste Dato:
One time Record Conversion En gangs arkiv convertering
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Vis bare innlegg nyere enn N dager gammel for denne gruppen
Only use Server if no other server has the post. Bruk kun serveren om ingen andre servere har innlegget
Open all groups into new Tabs Åpne alle grupper i nye Faner
Open Containing Folder... Åpne filplassering...
Open Data Folder Åpne data mappe
Open to Download Path: Åpne i NedlastingsMappe:
Options... Alternativer....
Organization: Organisasjon:
Override Decode Path: Overstyr Mappe hvor filer Dekodes til:
Overwrite Logs Files Skriv over Logg Filene
Overwrite the log file for every run. Loggfilen overskrives for hver program-økt.
Password Passord
Password: Passord:
Pause Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Velg en Eksisterende liste eller skriv inn navn for ny liste
Pick Files Velg Filer
Pictures Bilder
Place Thumbnails In Another Folder Lagre miniatyrbildene i en Annen Mappe
Plugin Capabilities: Plugin Egenskaper
Plugin Control Plugin Kontroll
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB laster ned
POP Username and Password POP brukernavn og passord
Post Delete: Slett Innlegg:
Post Dialog Legg inn Dialog
Post Display Empty: Innlegg Vises Tomt:
Post Filters Innleggs filter
Post Now Post nå
Post Properties Innleggs Egenskaper
Poster Text Innleggers Tekst
Potential Servers Mulige Servere
Prepend subject to Filename Emne legges til i Filnavn
Prevent opening Newsbin from the tray Forhindre åpning av Newsbin fra oppgavelinjen
Prevent opening the Add Groups Window Forhindre åpning av Legg Til Grupper Vinduet
Prevent opening the Add Servers Window Forhindre åpning av Legg Til Servere Vinduet
Prevent opening the Options Window Forhindre åpning av Alternativer Vinduet
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Kjør Bilde filer (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Kjør Ikke-standard filer
Processing Options Alternativer for kjøring
Profile: Profil:
Progress... Fremdrift...
Progressive JPG's Progressive JPG-er
Prompt on Download list column sort Varsle når Nedlastingslisten sorterer
Prompt on Groups list column sort Varsle når Gruppelisten sorterer
Prompt when permenantly deleting posts Varsle ved permanent sletting av innlegg
Prompt when post list load, loads nothing Varsle når list lastning, laster ingenting
Properties Egenskaper
Properties... Egenskaper
Public Email: Offentlig epost:
Purchase a Key Kjøp en Registreringsnøkkel
Purge Headers Pakk headers
Purging Groups... Pakker grupper...
Put the Date: field into the description Sett inn Dato: feltet i beskrivelsen
Put the From: field into the description Sett inn Fra: feltet i beskrivelsen
Put the Group into the description Legg ved Gruppen i beskrivelsen
Put the Subject field into the description Sett inn Emne feltet i beskrivelsen
Quick Decode Hurtig utpakking
RAR Decode Password Needed Passord for RAR Dekoding påkrevd
RAR Finder RAR Søker
RAR Passwords: RAR passord:
RAR/Master Splitter Decoder RAR/Master Splitter utpakker
Re-enter Password: Tast inn Passord på nytt:
Read Chunk Les Pakke
Reassemble Sette sammen
Records: Arkiver:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Sett ned miniatyrbilde kvaliteten for raskere hastighet.
Refresh the List. Oppdater Listen.
Refresh/Rescan Oppdater/Scan på nytt
Register Newsbin Registere Newsbin
Registration Code: Registrerings Kode:
Reject Filter Avvis Filter
Rejected Posters Avviste Forfattere
Reload Last på nytt
Reload: Last på nytt:
Rename the file if it already exists on disk Gi nytt navn til filen om den allerede fins på disken
Repair Blocks: Reparer Data Blokker:
Reply Svar
Require a password to start Newsbin Trenger Passord for å starte Newsbin
Requires Login Krever Pålogging
Reset Nullstill
Resume Download after: Forsett nedlastning etter:
Resume Fortsett
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Dataholdbarhet på denne server. Ikke bruk denne serveren for innlegg eldre enn denne innstilling (Dager)
Retry Prøv på nytt
Right click to Select new positions. Høyreklikk for å Velge nye posisjoner
Save Failed List on Exit: Lagre Feilet Liste ved Avslutning:
Save File Summary: Lagre Fil Sammendrag:
Save files in Folders named for the Newsgroup Lagre filer i Mappe tilhørende Nyhetsgruppen
Save Files List on Exit: Lagre Fil Liste når programmet Lukkes:
Save Picture files to a Database Lagre bildefiler til en database
Save Posts To... Lagre Innlegg til...
Save to a unique Folder named for a Source file Lagre til en unik Mappe navngitt som Kilde fil
Save Lagre
Scan Skann
Screen Saver Disable: Skjermsparer Deaktivert:
Search Age Søk på alder
Search in Groups: Søk i grupper:
Search Options Søke Alternativer
Search Type Søke Metode
Search Username and Password Søk Brukernavn og Passord
Search Søk
Search... Søk...
Search: Søk:
Security Options Sikkerhets Alternativer
Security Password Sikkerhets Passord
Server Address: Server Adresse:
Server Finder Finn Server
Server Name: Server Navn:
Server Options Server Alternativer
Server Status: Server status:
Server: Server:
Servers... Servere...
Set Color Set Farge
Set SSL Port: Sett SSL Port:
Short Filename Mode: Kort Filnavn Visning:
Show All Vis alle
Show File Age: Vis fil alder:
Show Filenames Vis Filnavn
Show Files Loading: Vis fil som lastes:
Show Files Newer than N Days Old Vis filer nyere enn N dager gammel
Show Files Vis Filer
Show Filters Vis Filtre
Show Headers Vis Headere
Show Incompletes Vis ufullstendige
Show Message of the Day (MOTD) window on start Vis Dagens Melding (MOTD) Vindu ved oppstart
Show MOTD on startup: Vis Dagens Melding (MOTD) ved oppstart:
Show New Vis ny
Show NNTP Commands Vis NNTP kommandoer
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show PAR/NFO: Vis PAR/NFO:
Show Server Commands: Vis Server Kommandoer:
Size: Størrelse:
Slave Server Underordnet Server
Slow Speed At: Lav Hastighet Ved:
Some Customized status text. Noen Tilpassede status meldinger.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Noen nyhets servere krever godkjenning ved brukernavn og passord
Om din server krever passord, kryss av boksen og fyll inn det tomme feltet.

Some non-standard servers require group selection Noen ikke standard servere krever at gruppe er valgt
Some servers don't implement Xfeatures correctly Noen servere har ikke implimentert Xfunksjoner korrekt
Some Topics: Noen Emner:
Sort, Ignore RE: Sorter, Ignorer RE:
Speed Limit Off at this time Slå av Hastighetsbegrensining kl.
Speed Limit On at this time Slå på Hastighetsbegrensning kl.
Speed Limit Hastighetsgrense
Speed Limiter Properties Egenskaper for Hastighetsbegrensing
Speed Limiter Hastighets begrensning
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 overstyrer noen hastigheter i europa
Status Message Status Melding
Status Tab Logging: Status tab Logging:
Stop Stopp
Storage Age: Lager alder:
Subject Filename Mode: Emne Filnavn Visning:
Subject Emne
Subject: Emne:
Submit: Send:
Swap Filter Bytt Filter
TCP Port: Translation
Test (if PARS present) Sjekk (om PARS er tilgjenglig)
Test Password Sjekk Passord
Test Server Sjekk Server
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Data mappen er whore Newzbin lagrer konfigurasjon og data filer:
The files to be UnRARed are requesting a password. Filene som skal pakkes ut krever passord.
The key upgrade consists of: Produktnøkkel-oppgradering består av:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Dette er basis valgene for Newsbin Pro.

Nedlastningstien er hvor filene blir lastet ned til.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Disse avkryssnings boksene kontrollerer nedlastningsloggen
I utgangspunktet logger NewsBin Pro ikke noe til disken. Kryss av Aktiver Logg knappen
for å starte logging av den informasjonen du ønsker.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Denne informasjon vil bli sent kryptert slik at din ISP (NettTilByder)
eller andre mellom deg og vår nettsde kan se ditt navn.
This is what we intend to send to the web site Dette er hva vi har til hensikt å sende til web siden
This path is Relative to the download path Denne banen er Relativ til nedlastings banen
Thumbnail Count: Miniatyrbilde Teller:
Thumbnail Path: Miniatyrbilde Bane:
ThumbNail Settings Miniatyrbilde Alternativer
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
For å registrer NewsbinPro må du skrive registrerings koden nøyaktig
som den står i eposten du mottok. Det er lettere om du
bruker klipp(ctrl-c) og lim(ctrl-v) funksjonen enn å skrive den.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
For å bruke UsenetServer's service må du først fylle inn
Brukernavnet og Passordet du fikk når du registrerte deg
To: Til:
Top Left Øverst til Venstre
Top Right Øverst til Høyre
Top Topp
Translating from Old ImageSafe format to New. Oversetter fra Eldre ImageSafe format til Nytt.
Turn off speed Limit when screen saver activates Slå av hastighets begrensning når skjermsparer starter
Up Opp
Update Groups when Newsbin starts Oppdater Grupper når Newsbin starter
Update Interval(mins): Oppdater Intervall(min):
Update When Started: oppdater Når Programmet Starter:
Update Oppdatere
Upgrade Oppgrader
Use "Per Group" Display Age Bruk "Pr Gruppe" visnings alder
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Bruk Binært Fingeravtrykk for å finne/forhindre duplikate filer
Use Calender: Bruk Kalender:
Use Chunks Folder: Bruk deler mappen:
Use Download Path Bruk Nedlastings Bane
Use Duplicate Detector: Bruk Flere Detektorer:
Use Europe: Bruk Europa:
Use Firewall Username/Password Bruk Brannmur Brukernavn/Passord
Use Header Download Age Bruk subjekt nedlastnings alder
Use Image DB: Bruk Bilde DB:
Use Limit Timers: Bruk Tidsstyrt Begrensning:
Use Pause Timeout Bruk Time-Out for Pause
Use Profile Bruk Profil
Use Secure connections. The server must support this mode Bruk Sikker Kobling. Serveren må støtte dette valget
Use SMTP password (optional) Bruk SMTP passord (valgfritt)
Use Speed Limit Timeout: Bruk Hastighetsbgrenset Tidsavbrudd:
Use SSL Bruk SSL
Use SSLV2 : Bruk SSLV2 :
Use the European Giganews Server Bruk Europeisk Giganews Server
Use the old folder picker (tends to be faster) Bruk eldre mappevelger (er ofte raskere)
Use Typical Retention Bruk Typisk Dataholdbarhet (Retention)
UsenetSearch Error UsenetSøke Feil
UsenetServer Password Page UsenetServer Passord Side
User Name: Brukernavn:
Username/Password Brukernavn/Passord
Username: Brukernavn:
Validate Validere
Version: Versjon:
Watch List. Watch liste.
What's Next? Hva kommer så?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Når en duplikat fil er funnet, gi nytt navn ved å bruke Kopier(X) av XXX. Den andre metoden bruker et nummer for å gi nytt navn
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Når poster skal lastes ned, blir PARS holdt i PAR fliken
When checked, the failed list is saved and restored on restart Når valgt, vil listen of feilede filer blir lagret og gjenopprettet ved omstart
When checked, the files list is saved and restored on restart Når valgt, blir fillisten lagret og gjenopprettet ved omstart
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Ved sletting fra AutoPAR arkfanen, bruk søppelkurven
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Når det lastes mer enn en NZB om gangen, last dem til en enkel innleggs liste.
When loading posts, show them as they load. Vis innleggene fortløpende når dem lastes.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Når du velger en ny nedlastingsmappe, begynn søket i nåværende nedlastingsmappe.
X X
Xpost: Xinnlegg:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY yEnc XZVER Support. Bare AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Du MÅ være tilkoblet Internett for at oppgraderingen skal fullføres.
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du må være tilkoblet internet for å fullføre denne registreringen. Vi vil bekrefte Registreringskoden og Brukernavnet fra vår Webside.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du må restarte for å aktivere/deaktivere loggen.
Endringer på hvilken informasjon som skal logges skjer umiddelbart.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Du har akkurat fullført NewsBin Pro installasjonen.
Du er nå klar til å laste ned filer fra Usenet (om du har lagt til en gyldig server og grupper).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10 dager prøverperiode har utgått.
Newsbin vil fremdeles laste ned filer, men hvert
annet minutt vil denne meldingen vises og nedlastingen satt på pause
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Prøveperioden er utgått.
Programmet vil bli satt på pause for hver nedlasting nå

Vi vil at du skal bruke programmet, men vi må leve også.

MENU

English Norwegian
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Legg til Nedlastning Liste \tCtrl+E
&Close Lukk
&Connections &Tilkoblinger
&Delete Group\tDEL &Slett gruppe\tDEL
&Delete Server\tDEL &Slett Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Last ned siste\tCtrl+G
&File &Fil
&Filters... &Filtre
&Help &Hjelp
&Load NZB's... &Last NZB's...
&Options... &Alternativer
&Reload &Oppdater
&Remove from Download List\tDel &Slett fra nedlastlings liste \tDel
&Remove from List\tDel &Slett fra listen\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S Lagre konfigurasjon\tCtrl+S
&Servers... &Servere...
&Thumbnails &Miniatyrbildevisning
&Utilities &Verktøy
&View &Vis
Add Group... Legg til gruppe
Add Server... Legg til Server...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Legg til nedlastnings liste - Overstyr filtre \tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Legg til PAR list\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Sett sammen ufulls.
Assign a New Path... Tilordne ny sti..
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... For deg som er ny...
Big Toolbar Stor verktøyslinje
Bottom Bunnen
Button Only Toolbar Verkøtyslinje, bare knapper
Bypass Filters\tCtrl+Y Overstyr Filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Tøm Filter
Clear List Tøm Listen
Clear List Tøm listen
Clear Odometer Tøm Odometer
Clear Window Tøm vindu
Close all Post Lists Steng alle innleggslistene
Copy Images To... Kopiere bilde til...
Copy to CBZ file... Kopiere til CBZ fil...
Copy to Clipboard Kopiere til utklippstavle
Copy to Folder... Kopiere til mappe...
Copy to Image Database... Kopiere til bilde database...
Create N&ZB from Files... Lag N&ZB fra filer...
Create N&ZB from Posts... Lag N&ZB fra innleggene...
Decode/Unpack Dekrypter/pakk ut
Delete All Posts Slett alle innlegg
Delete File(s)\tShift-DEL Slett filen(e)\tShift-DEL
Delete Item and Files Slett denne og filene
Delete Posts\tShift-DEL Slett innlegg\tShift-DEL
Delete Stored Posts Slett arkiverte innlegg
Delete\tDEL Slett\tDEL
Disa&ble Groups Slå av gruppe
Disable Server(s) Deaktiver Serveren(e)
Discussion/Help Forum... Diskusjons/hjelp forum...
Download 10,000,000 Older Posts. Last ned 10 000 000 eldre innlegg.
Download 100,000 Older Posts Last ned 100 000 eldre innlegg.
Download 5,000,000 Older Posts. Last ned 5 000 000 eldre innlegg.
Download 50,000 Older Posts Last ned 50 000 eldre innlegg
Download 500,000 Older Posts Last ned 500 000 eldre innlegg
Download All Headers Last ned alle innlegg
Download All Posts from Poster Last ned alle innlegg fra forfatter
Download Special... Last ned spesiell...
Download Speed Limit Maks nedlastnings hastighet
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Last ned til mappe med navn som subjektet
Download To Folder... Last ned til mappe...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Translation
E&xit &Avslutt
Enable &Groups Slå på &gruppe
Enable Server(s) Aktivere serveren(e)
Export to Text File... Eksporter til tekst fil...
Fill Fyll
Frequently Asked Questions (FAQ)... Ofte stilte spørsmål (FAQ)...
Groups Grupper
http://www.ijg.org/ Http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Bilde database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR importere fra ZIP, CBZ, RAR, CBR
Jpeg Library Jpeg Bibliotek
Kill All Connections Stopp alle tilkoblinger
Kill Connection Stop tilkoblingen
Limit Speed Begrens hastighet
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokker &Forfatter\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokker forfatter nøkkelord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokker forfatter
Looking for your Server?... Leter du etter din server?...
Mark All Old Merk alle som gammel
Mark All Read Merk alle leste innlegg
Mark Posts New Merk innlegg som nye
Mark Posts Old\tDel Merk innlegg som gammel\tDel
Master Hoved
Move Down\tCtrl-Down Flytt ned\tCtrl-Ned
Move to Bottom\tCtrl+End Flytt til bunnen\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Flytt til par listen\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Til toppen\tCtrl+Hjem
Move Up\tCtrl-Up Flytt opp\tCtrl-opp
New Decode Path... Ny dekrypterings sti...
New Folder... Ny mappe
New Group Folder... Ny gruppe mappe...
Not Fill Ikke fyll
Open Decode Folder... Åpne dekrypterings mappen...
Open Download Folder... Open nedlastningsmappen...
Open Folder... Åpne mappen...
Pause Download Pause nedlastning
Pause Pause
Post Storage Innlegg arkiv
Post to Group... Lag innlegg i gruppen
Posts Innlegg
Properties... Alternativ
Properties\tCtrl+I Egenskaper \tCtrl+I
Purge to Display Age Egenskaper
Purge to global MPA Fjern til global MPA
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Hurtig dekrypter/Prøve (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... Hurtig dekrypter/Prøve...
Read Post &Body\tCtrl+R Les innlegg\tCtrl+R
Refresh PAR Set Oppdatere PAR settet
Register Newsbin... Registrer Newsbin...
Register/Update Key... Registrer/oppdater nøkkel...
Remove from Download\tCtrl-D Slett fra Nedlastning \tCtrl-D
Rename File Gi fil nytt navn
Rename Gi nytt navn
Reply to Group... Svar til gruppe...
Reply to Post... Svar på innlegg...
Reset Download Count Nullstill nedlastningsteller
Restore Gjennopprett
Resume Download gjenoppta nedlastning
Retry Download Prøv nedlastning igjen
Save Configuration &As... Lagre konfigurasjon som...
Save Files to Custom List... Lagre filene til egendefinert liste...
Save Lagre
Searc&h Søk
Search Søk
Select All\tCtrl-A Velg alle \tCtrl-A
Server Options... Server valg...
Servers Servere
Set Fill Server Mode Sett fyll server modus
Set Font... Velg Font...
Set Slave Mode Set slave modus
Show All Posts Vis alle innlegg
Show Filenames Vis filnavn
Show Posts Special... Vis innlegg spesiall...
Show Posts\tCtrl+L Vis innlegg\tCtrl+L
Slave Translation
Small Toolbar Liten verktøyslinje
Sqlite Database Library Sqlite Database Bibliotek
Status Bar Statuslinje
Tech Support Request... Teknisk support forespørsel...
Test Files... Test filene...
Toggle Grid Lines Slå av/på ruteark
Top Left Topp venstre
Top Right Topp høyre
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Uncompact Search Results...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Fjern blokkering av Forfatter\tCtrl+U
Update All Groups oppdater alle grupper
Update Oppdater
Usenet Tools Web Site... Usenet verktøy web side...
View File\tCtrl+M Vis filen\tCtrl+M
View Icon Legend... Vis tegnforklaring
View the MOTD Archive... Vis MOTD arkivet...

STRINGTABLE

English Norwegian
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Advarsel - ingen innlegg lastet.

Oppdater gruppen eller/eller endre dato utvalget
Om du ikke allerde har gjort det så må du "Oppdatere" gruppen for å kunne se innholdet i denne.
&Groups &Grupper
&Posts &Innlegg
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFilen som innholder listen over gruppene mangler. Klikk "Last ned gruppeliste fra server" for å få ny liste.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En webside hvor du kan diskutere problemer/få hjelp med Newsbin
Active: Aktiv:
Add a new Folder Legg til en ny mappe
Add a New Server Legg til en ny server
Add a poster keyword to filter on Legg til innleggs søkekriterier for å filtrere
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Legg til gruppe feilet: Gruppen eksisterer allerede
Add item to Download list Legg til nedlastnings listen
Add New Server Legg til ny Server
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Legg til innlegg til nedlastnings listen og deaktiver filtre for merkede innlegg
Add poster to the Filter List Legg til forfatter til filter listen
Add Posters domain to the Filter List Legg til forfatters domene til filter listen
Add Spooled Records to the post list. Legg til arkiverte dokumenter til innleggs listen
Address: Adresse:
Advanced Avansert
Advanced: Avansert:
Age Alder
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle forhåndsviste innlegg vil bli flyttet til lest listen
Apply Filterbar Filters Bruk filtre
April Translation
Assemble a Partial file and delete Sett sammen en delvis fil og slett
Assemble the files and remove the entry from the list. Sett sammen filene og slett fra listen
August Translation
AutoPAR Options AutoPAR valg
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Båndbredde begrensning når aktiv
Basic Basis
Blocks Found: Blokker funnet:
Blocks Needed: Blokker nødvendig:
Bottom Bunnen
Change Password Endre Passord
Check unchecked groups Merk umerkede grupper
Clean out the old records. Rydd i gamle arkiv
Clear Filter History Tøm filter historie
Clear Filterbar Filter Tøm filterlinjens filtre
Clear List Tøm Listen
Clear Odometer Tøm Odometer
Clear the active list Tøm den aktive listen
Clear the download list without deleting the files. Tøm nedlastnings listen uten å slette filene.
Clear the download path for these Groups? Fjern nedlastingsstien for disse gruppene?
Clear the list (doesn't delete files) Tøm listen (sletter ikke filene)
Clear the List (Stop all Downloads)? Tøm listen (Stopp all nedlastning)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Tøm listen over nedlastete filer uten å slette dem fra disk.
Clear the List? Tøm listen?
Clear the per group download path Tøm per gruppe nedlastings mappe stien
Clear Tøm
Close all Post Tabs? Lukk alle innleggsfanene?
Close the active document
Close
Lukk det aktive dokumentet
Lukk
Close the Menu Lukk menyen
Close this Tab Lukk denne fanen
Color: Farge:
Colors/Fonts Farger/Fonter
Combine Master Split files Sett sammen master delt filer
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Sett sammen master delt filer (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Gruppert visning - mange filer satt sammen til en linje med pars
Compact Display - many files joined into one line Gruppert visning - mange filer satt sammen til en linjen
Compact View Gruppert visning
Configuration Options Konfigurasjons valg
Confirmation Windows Konfigurasjons vindu
Connections Tilkoblinger
Contract docked window krymp festet vindu
Copy Marked File(s) to new folder Kopiere valgte fil(er) til ny mappe
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopier valgte filer til scratch list for senere gjennomgang
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopier merket område til utklippstavlen
Kopier
Create a new document
New
lag et nytt dokument
Nytt
Critical Errors Translation
Current Progress: Framgang:
Currently Loaded posts Innlegg lastet inn nå
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klipp ut merket område til utklippstavlen
Klipp ut
Data Rate Data Hastighet
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database komprimering pågår allerede
Date: Dato:
December Desember
Decode Path: Pakk ut til:
Decode the files to a new folder Pakk ut filene til ny mappe
Delete All Posts Slett alle innlegg
Delete all Posts? Slett alle innlegg?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Slett alle RAR og PAR filer (fra disk) som tilhører denne filen?
Delete Entries from DB Slett innlegg fra DB
Delete File From Disk Slett filen fra disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Slett filer ved å endre navn og overstryke innholdet
Delete Group from List Slett gruppe fra listen
Delete Images from Database Slett Bilder fra Databasen
Delete Item and the underlying files. Slett denne og alle tilhørende filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Slett denne men, ikke fra disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Slette valgte filer(fra disk!)?
Delete Selected Posts? Slett valgte innlegg?
Delete the Server Slett serveren
Delete these File from the Database? Slett disse filene fra databasen?
Delete these Records? Slett disse postene?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Oppringt nettverk kunne ikke koble opp mot leverandør. Vennligst sjekk instillingene og prøv igjen.
Dirty Rotten Spammers Jækla dritt spammers
Disable Enabled Groups Deaktiver aktiverte grupper
Disable Enabled Servers Deaktiver aktiverte servere
Disable one or more Servers Deaktiver en eller flere servere
Disable/Enable the Postid Cache Deaktiver/aktiver innleggsid cache
Disable/Enable the Signature Cache Deaktiver/aktiver signatur Cache
Display Age Vis alder
Display all of the posts for this group Vis alle innleggene i denne gruppen
Display Connection details Vis tilkoblings detaljer
Display program information, version number and copyright
About
Vis program informasjon, verskjons nummer og rettigheter
Om
Display Statistics about a specifc Post Vis statestikk over et innlegg
Display the file records in the signature cache Vis filarkivet fra signatur cache
Display the Image database Vis Bilde databasen
Download all headers? Last ned alle overskriftene?
Download all posts currently visible in the post list. Last ned alle innlegg som er synlig i innleggs listen.
Download all posts from this poster. Last ned alle innlegg fra denne forfatteren.
Download all posts in this Group Last ned alle innlegg i denne gruppen
Download All Posts Last ned alle innlegg
Download and assemble Incomplete Files Last ned og sett sammen ufullstendige filer
Download Descriptions: Navn:
Download Failed Nedlastning feilet
Download History Last ned historie
Download just the subjects for faster searching Last ned bare overskriften for raskere
Download Latest Posts from Server Last ned de siste innleggene fra serveren
Download latest posts from the server Last ned de siste innleggene fra serveren
Download Latest Posts from this Group Last ned seneste innlegg fra denne gruppen
Download Next 1,000,000 Posts Last ned neste 1 000 000 innlegg
Download Next 10,000,000 Posts Last ned neste 10 000 000 innlegg
Download Next 100,000 Posts Last ned neste 100 000 innlegg
Download Next 1000 Records from the Server(s) Last ned de neste 1000 dokumentene fra serveren(e)
Download Next 5,000,000 Posts Last ned neste 5 000 000 innlegg
Download Next 50,000 Posts Last ned neste 50 000 innlegg
Download Path Not Set in options Nedlastning sti er ikke satt under alternativer
Download Path: Nedlastnings sti:
Download Paused Nedlastning satt på vent
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Last ned koded tekst til disk. Overskrift er filnavnet.
Download the posts into chunks but don't assemble them. Last ned innlegg som deler men sett dem ikke sammen.
Download to a new folder named from the subject Last ned til ny mappe med navn fra overskriften
Download will bypass all Filters Nedlastning vil ignorere alle filtre
Download Last ned
Download: Last ned:
Downloaded Files Last ned filer
Downloaded Posts Last ned innlegg
Downloaded Lastet ned
Downloaded: Lastet ned:
Downloading Posts Laster ned innlegg
Downloading Laster ned
DOWNLOADS LASTER NED
Downloads Nedlastninger
Edit Subscribed groups. Editer abonnerte grupper
Edit the filters. Redigere filterene
Edit the Groups Rediger gruppene
Edit the Servers. Rediger serverene
Email Notification Options E-post alarm valg
Enable Disabled Groups Aktiver deaktiverte grupper
Enable Disabled Servers Aktiver deaktiverte servere
Enable Filters: Aktiver Filter:
Enable one or more Servers Aktiver en eller flere servere
Enter Registration codes. Skriv inn registrerings koden.
Erase everything
Erase All
Slett alt
Slett alt
Erase the selection
Erase
Slett merket område
Slett
Error Feil
Execute external program Utfør eksternt program
Expand docked window Strekk festet vindu
Export Images to a Disk files. Eksporter bilder til Disk filer.
Export the selected posts to a text file Eksporter valgte innlegg til tekst fil
Failed Files Feilet filer
Failed Posts Mislykkete innlegg
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Kunne ikke legge til mønster streng i filteret.
Du trenger å sjekke mønsteret du prøver å bruke for å sjekke at denne er gyldig.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Kunne ikke finne eller lage data mappen
Du bør velge/lage en ny
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Kunne ikke finne eller opprette nedlastnings mappen
Ingen filer kan lastes ned inntil dette er ordnet enten ved å skifte til en gyldig mappe eller
opprette en mappe som kan inneholde nedlastede filer.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Kunne ikke åpne gruppefilen. Vennligst last ned gruppene.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Kunne ikke starte nedlastningen
i manuell mode, hver gruppe må velges individuelt for nedlastning.
Du må enten skifte til auto modus eller prøv igjen. Du kan dobbelklikke
en gruppe for å laste ned fra.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Kunne ikke å starte nedlastningen

Det er ingen grupper i listen.
Du må klikke på gruppe knappen og velge minst en gruppe.
Failed Feilet
February Februar
File Descriptions: Fil kommentarer:
File is in the download/scratch list Filen er i nedlastning/
File seems to be a Duplicate Filen ser ut til å være duplikat
File Type: Filtype:
Filename Filters: Filnavn Filter:
Filename Options: Filnavn valg:
Filename: Filnavn:
Files Found: Filer funnet:
Files Needed: Filer nødvendig:
Files! Filer!
Files Filer
Files: Filer:
Fill Server: Fyll Server:
Filter Accept: Filter Godkjent:
Filter Profile: Filter profil:
Filter Profiles can't start with a number Filter profiler kan ikke begynner med et nummer
Filter Profiles require a name Filter profiler krever et navn
Filter Reject: Fileter avvis:
Filters Filter
Filters: Filter:
Find RAR files in current post list Finn Rar filer i den aktive innleggs listen
Firewall: Brannmur:
Font Colors for the Lists Skrift farge for listene
Free Space: Ledig Plass:
From: Fra:
Full Speed Full hastighet
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews krever et brukernavn og passord på sine servere

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long En gruppe av gruppenavn må være minst 2 karakterer lang
Group(s) options Grupp(e) valg
Group: Gruppe:
GROUPS GRUPPER
Groups Grupper
Header Download Failed - No master/active servers Header nedlastning feilet - ingen primær/aktiv servere
Hide docked window Skjul festet vindu
Hide Files with more Crossposts than setting. Gjem filer som har flere kryssinnlegg enn valgt.
Hide Old Skjul eldre
Hide/Show the main toolbar Skjul/Vis hoved verktøyslinjen
Idle with "new" state set. Idle med "ny" status valgt.
Idle Translation
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Om filen mangler deler, sett den sammen uansett.
Image Database Bilde database
Import and image from ZIP of CBZ files Importer bilde fra zip av CBZ filer
Import Version 4 signature files. Importer Version 4 signatur filer.
Incomplete. Missing information needed for download Ikke fullført. Mangler informasjon som kreves for nedlastning
Insert Clipboard contents
Paste
Lim inn innholdet i utklippstavelen
Lim inn
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installasjonen er korrupt - Vennligst avinstaller og reinstaller

Internet Search Internett søk
Internet Internett
January Januar
Job: Jobb:
July Juny
June Juli
Kill all connection that are currently outstanding. Stopp alle tilkoblinger som er aktiv
Kill Selected Connection. Stopp valgte tilkoblinger.
Kill the Current Download Stopp nåværende nedlastning
Kill the Download. Stopp nedlastningen.
Last Command Siste kommando
Last Response Siste svar
Last Updated: Sist oppdatert:
List of Current downloads Liste over nåværende nedlastninger
List of Failed downloads Liste over nedlastninger som har feilet
List of News servers that have been entered into Newsbin Liste over Nyhets servere som har blitt lagret i NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. LIster over Nyhetsgrupper som du kanskje vil laste ned fra
List of Status messages List over status meldinger
List the filenames of files found in a post List filnavnene fra filer funnet i innlegg
Load A folder's worth of Saved downloads Last en mappes verdi over lagrede nedlastninger
Load all posts bypassing any age filters Last alle innlegg og overstyr alle alder filtre
Load NZB files. Last NZB filer.
Load Ranges of posts Last utvalg av innlegg
Load the download List from disk Last nedlastnings listen fra disk
Local Lokal
Logging Logging
Logs: Logger:
Make selected posts Old Gjør valgte innlegg gammel
March Mars
Mark all post Old? Gjør alle innlegg gammel?
Mark all posts Old. Gjør alle innlegg gammel.
Mark all posts Old? Gjør alle innlegg gammel?
Mark post as Deleted Merk innlegg som slettet
Mark Selected posts "new" Gjør valgte innlegg ny
Master/Slave Primær/Slave
Max Size (k): Max størrelse (k):
Maximum size of displayed file. Maks størrelse på visining av fil.
May Mai
Min Size (k): Min Størrelse (k):
Minimum size of displayed file. Minimum størrelse på visning av fil.
Move File(s) to another folder Flytt Filen(e) til en annen mappe
Move Files Flytt filer
Move Marked Files? Flytt merkete filer?
Move One Line Down Flytt ned en linje
Move Post to Top of List Flytt innlegget til toppen av listen
Move Post up one Line. Flytt innlegget opp en linje
Move the marked posts to the buttom of the list. Flytt merkede innlegg til slutten av listen
Move Up one Line Flytt opp en linje
NA for NZB's NA for NZB
Network: Nettverk:
New Posts Nye Innlegg
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Pauset - Lav hardisk plass i mappe
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options NewsBin Pro instillinger
Newsbin50 Newzbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Ingen aktive grupper er valgt for prosessering
No group name found during add group Ingen gruppenavn funnet ved - legg til gruppe
No groups selected Ingen grupper valgt
None Ingen
November Translation
NZB Email Settings NZB Epost instillinger
NZB Files NZB Filer
October Oktober
Old Posts Gamle innlegg
Only display files that match this filter Vis bare filer som passer filteret
Only display Newer Posts Vis bare nyere innlegg
Only show the filename part of the subject Vis bare filnavnet som en del av subjektet
Open Another Configuration Åpne en annen konfigurasjon
Open the Filter Options Åpne filter valg
Open the folder where the decoded files go. Åpne mappen hvor dekrypterte filer blir plassert.
Open the folder where this file is. Åpne mappen hvor filen ligger.
Open the Options Dialog Åpne instillinger vinduet
Open the Server Options Åpne server alternativene
Open this document Åpne dette dokumentet
Open up a window to the files folder Åpne fil mappen i et vindu
Open up the Settings Window Åpne instillinger vindu
Options Valg
Options: Valg:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overskriv, Gi nytt navn, Fyll med søppel så slett.
Par Files: Par Filer:
PAR List Par listen
PAR Records PAR Arkiv
Par Set Size: Par sett størrelse:
Pars that are currently in the PAR database Pars som er i PAR databasen
Partial Download Delvis nedlastning
Pause download Pause nedlastning
Pause the download list. Pause nedlastnings listen
Pause the Download Pause nedlastningen
Pause the marked download Pause merket nedlastning
Paused Pause
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanent slette valgte innleggene fra arkivet?
Pick a folder to download to. Velg en mappe å laste ned til
Pick the Font to use with this control Velg font som skal brukes til denne kontrollen
Position: Posisjon:
Post a message to up to 3 groups. Postere et innlegg på opptil 3 grupper.
Post Filename Innleggs filnavn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post listen så brukeren kan kopiere nye innlegg for senere gjennomgang
Post Properties Innleggs egenskaper
Post to Selected Groups Legg inn innlegg til valgte grupper
Post/File is Filtered Innlegg/fil er filtrert
Poster Settings Innleggs valg
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problemer med å kontakte søkeserveren. Vennligst ta kontakt med teknisk support.
Processing Priority Framgangs prioritet
Progress: Framgang:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge disk innleggene til "Vis alder" instillingen.
Purge the Stored records from the disk Purge lagrede dokumenter fra disken
Purge to MDA is already in Progress Purge til MDA er allerede startet
QuickDecode: File isn't a decodable type QuickDecode: Filen kan ikke dekrypteres
QuickDecode: No filename found QuickDecode: Ingen filnavn funnet
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Avslutt applikasjonen; spør om du vil lagre dokumentene
Avslutt
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted RAR utpakking feilet: RAR filen er kryptert.
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE supplied to filter NZB filenames isn't valid
Read Post Body Les innleggets hovedtekst
Read Posts Les innlegg
Read the text of the post Les teksten i innlegget
Ready Klar
Really Delete Group(s)? Ønsker du virkerlig å slette gruppen(e)?
Really Delete Server(s)? Ønsker du å slette serveren(e)?
Really Purge Stored Records? Ønsker du å purge lagrede innlegg?
Reject! Avvis!
Reload the DB from disk Last DB på nytt fra disk
Reload the Posts from Disk. Last innlegg fra disken på nytt
Remove from Download List Slett fra nedlastnings liste
Remove Poster from Lockout List Slett innlegg fra Lockout listen
Remove Posts from List Ta vekk innlegg fra listen
Remove the failed items and re-rety the download Ta vekk feilet objekt og last ned igjen
Rename Failed, Probably the destination file already exists Omdøping gikk feil. Sannsynnligvis fordi filnavnet allerede eksisterer
Rename File Gi ny filnavn
Rename File. Gi filen nytt navn.
Rename this item Gi nytt navn
Repair Blocks Fiks blokkene
Reply to an existing post Svar på et eksisterende innlegg
Rescan Folders Reskann mappene
Rescan the folder for missing files Søk på nytt i mappen for manglende filer
Reset counter to download headers from FTR setting Restart teller for å laste ned overskrifter fra FTR (første gangs arkiv) innstillinger.
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Restart tellerene så FTR (Første gangs arkiv) blir brukt til å laste ned fra gruppen igjen
Reset the download counters. Reset nedlastnings tellerene.
Restore the window to visible Gjennopprett vinduet
RSS Feeds RSS feeds
Run the Edit Groups Dialog Start grupperedigering
Run the file with the default viewer Start filen med den standard leseren.
Running Laster
Save the active document with a new name
Save As
Lagre aktivt dokument med et nytt navn
Lagre som
Save the Configuration File Lagre konfigurasjons filen
Save the download list so, it can be loaded later. Lagre nedlastnings listen slik at den kan bli hentet på et senere tidspunkt.
Save the selected post to disk. Lagre valgte innlegg.
Search for and decode RAR files Søk etter og decode Rar filer
Search for Downloaded Files in the file DB Søk etter nedlastede filer i filen DB
Search Records Søk arkivet
Search Stored Records for Files Søk i lagret arkiv for filer
Search Warning Søke advarsel
Search Søk
SEARCH SØK
Secure server/connection Failed. Sikker tilkobling til server feilet.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Sikre server/tilkobling. SLL kryptert tilkoblinger til serveren er gjort
Security Options Sikkerhets valg
Select a Filter Profile Søk filter profilen
Select a folder to scan for files Velg en mappe for å scanne etter filer
Select all Posts. Velg alle innlegg.
Select Automatic Download Mode. Velg auto nedlastnings mode
Select Manual Mode Velg manuell mode
Select which groups to search for content. No selection means all groups Vegl hvilken gruppe å søke etter innhold. Ingen valg = alle grupper
Send this File to the plugin routines. Send denne filen til pluginn rutiner
September Translation
Server Name: Server navn:
Server Options Server Valg
Server port is Required - default is 119 Server porten er påkrevd - standard er 119
SERVERS SERVERENE
Servers Serverene
Servers: Serverene:
Set the Per group download path Velg per gruppe nedlastnings mappe stien
Setup: Oppsett:
Show All Files Vis alle filer
Show All Posts Vis alle innlegg
Show Filenames: Vis filnavn:
Show Filtered Posts Vis filtrede innlegg
Show Grid Lines Vis rutenett
Show Help File Vis hjelp filen
Show Incomplete Files Vis ufullstendige filer
Show Incompletes Vis ufullstendige
Show New Posts Vis nye innlegg
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Vis eller skjul hovedkontroll linjen
Vis/skjul hovedlinjen
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Vis eller skjul statuslinjen
Vis/Skjul statuslinjen
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Vis eller skjul miniatyrbilde linjen
Aktiver/deaktiver miniatyrbilder
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Vis eller skjul verktøyslinjen
Vis/Skjul Verktøyslinje
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show Special... Vis spesiall...
Show the best guess at the filenames in the post. Vis beste treff av filnavnet i innlegget.
Show the Servers Tab Vis server fanen
Show the smaller tool bar. Vis den mindre verktøyslinjen.
Show/Disable the MOTD window Vis/Skjul MOTD vinduet
Show/Hide the AutoPAR window Vis/skjul Autopar vinduet
SIG ON SIG PÅ
Size: Størrelse:
Sort Groups List? Sorter gruppe listen?
Sort the entire Download list? Sortere hele nedlastningslisten?
Sort the entire Failed list? Sortere hele mislyktes listen?
Sort the entire PAR list? Sortere hele Par listen?
Specify a filter profile for a group Spesifiser en filtret profil for en gruppe
Speed (Bps): Hastighet (Bps):
Speed Limit Hastighetsbegrensing
Speed: Hastighet:
State: Translation
Status: Translation
Subject Filters: Overskrift filter:
Subject: Overskrift:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Bytt tilbake til foregående vindue
Foregående vindu
Switch to the next window pane
Next Pane
Bytt til neste vindu
Neste vindu
Switches: Brytere:
Tab: Fane:
Tabbed Window Fane vindu
Tag the posts as Old Merk innleggene som gammel
Takes you to a form where you can request tech support Tar deg til et skjema hvor du kan spørre etter teknisk support
Test files if they have PAR files Test filer om de har tilhørende PAR filer.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Filen som innholder gruppelisten mangler.
\tKlikk på "Last ned gruppelisten fra server" knappen.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Navnet er for kort. Må være på minst 2 bokstaver.
The news servers for some popular ISP. Nyhets serverene for noen populære ISPer.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Det er ingen aktiv server. Du må enten legge til en server og/eller være sikker på at minst en server har blitt haket av før nedlastning.
Thumbnails Miniatyrbilder
Thumbnails: Miniatyrbilder:
Top Left Topp venstre
Top Right Topp høyre
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Prøv å sett sammen innlegg som NewsBin Pro ikke satt sammen selv.
Try to Find a news server Prøv å finne en nyhets server
UberSearch Window UberSøk vindu
UberSearch UberSøk
Unable to Delete Server - Server not found Kan ikke slette server - server ikke funnet
Unable to open file to save groups Kunne ikke åpne fil for å lagre grupper
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kunne ikke bruke leser da denne filen rapporterte en feil:
Undo the last action
Undo
Angre siste handling
Angre
Unsorted usortert
Update the groups list database Oppdater grupp list databasen
UsenetSearch Translation
View List Icon Legend Vis liste tegnforklaring
View Message of the Day Se dagens melding
View signature cache entries Vis singature i cache
View Thumbnails Vis miniatyrbilder
Visit the Usenet tools web site Besøk Usenet verktøys websiden
Warning Advarsel
Web page that describes how to Use newsbin Webside som forklarer hvordan du skal bruke NewsBin
When Login is Enabled - Username is required Når autentisering er aktiver er Brukernavn påkrevd
Window Positions Vindu posisjoner
You need to Enter a server name or address Du må oppgi servernavn eller adresse
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valgt mer en 40 innlegg å lese. Forsette?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Norwegian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Norwegian
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Norwegian
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Norwegian
5 Days 5 Dager
10 Days 10 Dager
15 Days 15 Dager
20 Days 20 Dager
30 Days 30 Dager
40 Days 40 Dager
50 Days 50 Dager
60 Days 60 Dager
70 Days 70 Dager
80 Days 80 Dager
90 Days 90 Dager

DLGINIT Entry 5

English Norwegian
Album Album
Artist
Album-Artist
Artist-Album
Artist\Album
Album\Artist

DLGINIT Entry 6

English Norwegian
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul gamle filer
Display only unread/undownloaded Files Vis bare filer som ikke er lastet ned/ulest

DLGINIT Entry 7

English Norwegian
Display Data Rate Vis data hastighet
Display Disk Free Space Vis ledig disk plass

DLGINIT Entry 8

English Norwegian
Fit to Screen Tilpass til Skjerm
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Norwegian
Internet Internett
Local Lokal
Local Filter Lokal Filter

DLGINIT Entry 10

English Norwegian
Lowest Laveste
Lower Lavere
Normal Normal
High Høy

DLGINIT Entry 11

English Norwegian
None Ingen
12 Hours, 12 Timer,
1 Days 1 Dager
2 Days 2 Dager
3 Days 3 Dager
4 Days 4 Dager
5 Days 5 Dager
10 Days 10 Dager
15 Days 15 Dager
20 Days 20 Dager

DLGINIT Entry 12

English Norwegian
None Ingen
12 Hours 12 Timer
1 Days 1 dag
2 Days 2 dager
5 Days 5 dager
7 Days 7 dager
15 Days 15 dager
1 month 1 mnd
2 months 2 mnd
3 months 3 mnd
4 months 4 mnd
6 months 6 mnd

DLGINIT Entry 13

English Norwegian
None Ingen
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Norwegian
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Norwegian
Normal Normal
Verbose
Debug

DLGINIT Entry 16

English Norwegian
Pictures Bilder
Music Musikk
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 17

English Norwegian
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Norwegian
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools