Dutch 6.81

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.81 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Dutch
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Jij kunt helpen Newsbin beter te maken. Newsbin verandert zoals Usenet verandert. De meeste nieuwe features worden toegevoegd op aanvraag.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Je krijgt snelle ondersteuning via e-mail, web formulieren, IRC, Reddit en ons forum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Je krijgt toegang tot het actieve beta programma. Inclusief vroege versies die alleen op IRC verkrijgbaar zijn
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Je hoeft nooit meer voor een sleutel te betalen. Hij gaat eeuwig mee. Sommige gebruikers hebben al 10 jaar dezelfde.

Wanneer je een Zoek abonnement hebt, krijg je de sleutel er GRATIS bij
Download Paused Warning Melding download gepauzeerd
(Optional) (Optioneel)
@ Translation

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
` Translation
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
Een sleutel gaat eeuwig mee. Nadat je hebt betaald voor een sleutel hoef je nooit meer te betalen, sommige gebruikers hebben al 10 jaar dezelfde.

Wanneer je betaald voor een Zoek Abonnement krijg je de sleutel GRATIS
About Newsbin Pro Over Newsbin Pro
Active Actief
Add &Groups... &Groepen toevoegen...
Add (Ins) Toevoegen (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Geef een padnaam op - UnRAR naar een folder genoemd naar de bron map
Add each filename to the log file. Voeg elke bestandsnaam toe aan het logbestand.
Add Files... Bestanden toevoegen...
Add Filters... Filters toevoegen...
Add Group Name to Download Folder Voeg groepsnaam toe aan downloadmap
Add group... Groep toevoegen...
Add Groups Groepen toevoegen
Add Matching files to top of download list. Voeg gevonden bestanden toe bovenaan de downloadlijst.
Add New Server Nieuwe server toevoegen
Add New Nieuwe toevoegen
Add NZB Filename to Download Folder Voeg NZB bestandsnaam toe aan downloadmap
Add NZB Folder to Download Folder Voeg NZB map toe aan downloadmap
Add to Top of the download list. Voeg toe aan het begin van de download lijst.
Add Toevoegen
Address of PC Adres van PC
Advanced Options Geavanceerde opties
Advanced... Geavanceerd...
Advanced.... Geavanceerd....
Age Filter: Leeftijdfilter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Agressief samenvoegen (omzeil herhaalde downloads en extraheer wanneer je genoeg PARS hebt)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agressief verwijdert alle bekende spam types. Versleutelde RARs , versleutelde RARs in RARs, RARs met EXE-bestanden. DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden
Aggressive Agressief
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle downloads en UnRAR's gaan naar de hoofd download map
tenzij een van de andere mappen is ingeschakeld
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): API Sleutel (optioneel):
Attach file summary information to the file. Voeg samenvatting toe aan het bestand.
Auto Rename: Rename the file if it already exists on disk Auto Hernoem: hernoem het bestand als het al op de schijf staat
Auto-Mark Old: Auto-markeer oud:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Bezig met automatisch afsluiten. Klik Annuleren om te voorkomen dat Newsbin Pro afsluit
Auto-Shutdown Warning Waarschuwing automatisch-afsluiten
Auto-Shutdown Automatisch-afsluiten
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisch downloaden van dubbelgeklikte NZB's
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatische download. Voeg alle nieuwe berichten toe aan de downloadlijst.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatische download. Download alle bestanden die overeenkomen met deze lijst.
Automatic Search Interval Automatisch zoek interval
Automatic Update Modes Automatische update modus
Automatically UnRAR Complete Files UnRAR automatisch volledige bestanden
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR automatisch volledige bestanden:
Autorar Properties AutoRAR eigenschappen
Available block count: Aantal beschikbare blokken:
Background Achtergrond
Basic Settings Basisinstellingen
Binaries Binaries
Bottom Onderaan
Browse Bladeren
Browse... Bladeren...
Bypass size filters for some files Negeer grootte-filters voor sommige bestanden
Bytes Bytes
Cancel Annuleren
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Verwijdert vrijblijvend RAR's met EXE bestanden, DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden en DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden in RAR's
Casual Vrijblijvend
Change... Verander...
Characters long Karakters lang
Check Files Bestanden controleren
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Schoon NZB-pad op. Verwijder extra formattering van de NZB-bestandsnaam
Clear Wis
Click here to Purchase NEW Key Klik hier om een NIEUWE licentie te kopen
Click To Finish Registration Klik om de registratie af te ronden
Close Sluiten
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatibele programma's zoals ACDSee laten
deze omschrijvingen zien samen met de bestanden.
Complete Files: Complete bestanden:
Connections: Verbindingen:
Control Prompts Bevestiging vragen
Controls detail of the log messages Controleert details van de logberichten
Copy Settings From Server: Kopieer instellingen van de server:
Copy Settings from: Kopiëer instellingen van:
Copy Style (Copy(X) of XXX). Unchecked uses numeric rename Kopiëer stijl (Copy(X) van XXX). Zonder vinkje geeft een numerieke naam
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copyright(C)1995-2017 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Kritieke foutmeldingen
Cross-post Filter: Kruis-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Laad NZB naar een postenlijst:
Damaged Files: Beschadigde bestanden:
Data Folder Data map
Data Folder: Data map:
Days Old Dagen oud
Days to download from a new group Dagen nodig voor downloaden van een nieuwe groep
Default is 563 Standaard is 563
Default port is 118 Standaard poort is 118
Default port is 119 for News Standaard poort voor NNTP is 119
Default port is 8000 Standaard poort is 8000
Default Settings Standaardinstellingen
Default Standaard
Delete Emails with NZBs Verwijder e-mails met NZBs
Delete File Data older than N days old Verwijder bestandsdata ouder dan N dagen
Delete Files to Recycle Bin Verwijder bestanden naar prullenbak
Delete Groups (Del) Verwijder groepen (Del)
Delete or leave the emails on the server Verwijder of bewaar de e-mails op the server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Verwijder RAR's en PAR's na succesvolle UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Verwijder RAR's en PAR's naar Prullenbak
Delete Server Verwijder server
Delete Watch Verwijder controlelijst
Delete Verwijder
Details Details
Different proxys require different ports Verschillende proxies benodigen verschillende poorten
Disable Automatic PAR unpausing. Schakel automatisch PAR hervatten uit.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Uitschakelen AutoPAR UnRAR voor deze groep - Geen UnRAR uitvoeren
Disable AutoPAR AutoPAR uitzetten
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Schakel UnRAR uit voor alle toegevoegde bestanden volgens deze controlelijst.
Disabled Uitgeschakeld
Disk Space Used: Gebruikte disk ruimte:
Display Age: Leeftijd weergeven:
Display Switches Instellingen weergeven
Distributed by DJI Interprises, LLC Verspreid door DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Kolom sorteren door het 'RE:'-deel te negeren
Don't download Headers from this server Geen berichtkoppen downloaden van deze server
Don't know yet Nog niet bekend
Don't show this again. Dit niet meer laten zien.
Download Age: Downloadleeftijd:
Download Double-Clicked NZB: Download NZB bij dubbelklikken:
Download folder for downloads from NZB Files: Download map voor downloads van NZB Bestanden:
Download Folder: Download Map:
Download folder: Download map:
Download Groups List From Server Download groepenlijst van server
Download Path Download Pad
Download Settings Download instellingen
Duplicate Filename Settings Dubbele bestandsnaam instellingen
Edit Path Wijzig pad
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Wijzig het e-mailadres van de afzender of voeg nieuwe tekst toe aan het afzenderfilter (bv. webmaster)
Email (POP) Server E-mail (POP) Server
Email (SMTP) Server: E-mail (SMTP) Server:
Email Notification Settings E-mail notificatie instellingen
Email Password: E-mail wachtwoord:
Email Poster: E-mail afzender:
Email Settings E-mail Instellingen
Email To: E-mail naar:
Email Username: E-mail gebruikersnaam:
Enable File Descriptions Bestandsomschrijving aanzetten
Enable Filter Filter inschakelen
Enable Logging Registratie inschakelen
Enable Pop Scanning POP scannen inschakelen
Enable Post UnRAR Filter UnRAR-filter inschakelen
Enable Proxy Inschakelen proxy
Enable Remote Control Inschakelen bedienen op afstand
Enable Remote NZB Integration Op afstand NZB integratie inschakelen
Enable Scheduler Planning inschakelen
Enable Script Logging Script Logging inschakelen
Enable Server Server aan
Enable XFeatures: Note: not all servers support Header compression . Translation
Encrypted RAR Password Versleuteld RAR wachtwoord
Enter Test Text: Voer test tekst in:
Enter your Existing Key Vul je bestaande licentie in
Example NZB Filename: Voorbeeld NZB-bestandsnaam:
Example RAR Path: Voorbeeld RAR-pad:
Execute when an UnRAR Completes: Uitvoeren als UnRAR klaar is:
Exit Newsbin when the download list empties Sluit Newsbin af zodra de downloadlijst leeg is
Exit Newsbin? Newsbin afsluiten?
Exit Processing Bezig met afsluiten
Failed list is saved and restored on restart Misluktlijst wordt bewaard en herstelt bij herstart
Favorite Posters Favoriete posters
File Description Settings Bestandsomschrijving opties
File Display Date Range Bestandsweergave datum bereik
File Filters Bestandsfilters
Filename: Bestandsnaam:
Filenames Modifications Bestandsnaam aanpassingen
Filter Name: Translation
Filter Profile: Filter profiel:
Filter Profiles Filter profielen
Filter to apply to header downloads. Translation
Filter Filter
Filters that apply to this group Filters die van toepassing zijn op deze groep
Filters that apply to this Watch Folder Filters die van toepassing zijn op de gemonitorde map
Filters that apply to Watch item Filters die van toepassing zijn op gemonitorde bestand
Firewall Address: Firewall adres:
Firewall Options Firewall opties
Firewall Password. Firewall wachtwoord.
Firewall Password: Firewall wachtwoord:
Firewall Port: Firewall poort:
Firewall Type: Firewall soort:
Firewall Userid Firewall gebruikers-ID
Firewall Username: Firewall gebruikersnaam:
First Name: Voornaam:
Folder Dup Bypass: Duplicaat map omzeilen:
Folder Mode: Map mode:
Folder Name Map naam
Force group Selection: Some non-standard servers require group selection Forceer groep selectie: sommige niet-standaard servers hebben groep selectie nodig
From Poster: Van afzender:
From: Van:
Group Display Age: Groepsweergave leeftijd:
Group Name Filters Groepsnaam filters
Group Options Groep opties
Group Properties Groepseigenschappen
Group(s): Groep(en):
Growl Notification Settings Growl Notificatie instellingen
Growl Password: Growl wachtwoord:
Growl Register Registreer Growl
Growl Server: Growl server:
Growl Settings Growl Instellingen
Header Database Compaction Compressie berichtkoppen database
Header Filter Translation
Header Overlap: Berichtkoppen overlap:
Help Help
Hide Low Post Groups(under 10,000) Verberg groepen met minder dan 10.000 posts
Hide posts larger than (Bytes) Verberg berichten groter dan (Bytes)
Hide posts older than (Days/Hours) Verberg berichten ouder dan (dagen/uren)
Hide posts smaller than (Bytes) Verberg berichten kleiner dan (Bytes)
Hide Posts that exceed crossposts Verberg berichten die crossposts overschrijden
Hide Subscribed Groups Verberg geabonneerde groepen
Hide till Restart Verberg tot herstart
High Powered PC Krachtige pc
How many days worth of posts to download from an empty group Hoeveelheid dagen aan posts te downloaden van een lege groep
How many posts to overlap Header downloads Hoeveel berichten voor overlap berichtkop downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hoe vaak Newsbin de groepen update (minimaal 15 minuten)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Hoe vaak zal Newsbin met de controlelijst automatisch zoeken. Minimaal per 30 minuten.
I Agree Ik ga akkoord
Icon Legend Icoon legenda
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000. The recommendation is to ONLY use the API key.
You can use the API key OR the U/P but not both.
Als je Remote download voor b.v. http://localhost:8000/ hebt ingesteld, zet dan de poort op 8000. Advies: gebruik alleen de API-sleutel.
Je kunt of de API-sleutel of de U/P gebruiken; niet beide.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Wanneer u zich registreert met een creditcard, dan krijgt u ONMIDDELLIJK TOEGANG
Image Modes Afbeeldingsmodus
Image Safe Table translation Vertaling afbeelding bewaar tabel
In the post lists, show the age and not the date Toon de leeftijd en niet de datum in postlijsten
Incomplete Files: Incomplete bestanden:
Internet Search Options Internet zoekopties
IP Address: IP adres:
Last Name: Achternaam:
List Name: Naamlijst:
Load All Posts Laad alle berichten
Load Day Range Laad datum bereik
Load NZB... NZB laden...
Lock Option Changes: Prevent remote access to options Blokkeer optie-veranderingen: Voorkom optie-veranderingen van buiten
Lock the Groups Vergrendel de groepen
Lock the Options Vergrendel de opties
Lock the Servers Vergrendel de servers
Lock the Startup Vergrendel het opstarten
Lock the Tray Icon Vergrendel het taakbalk icoon
Log : Log:
Log Date: Log datum:
Log Errors. Log fouten.
Log Errors: Log fouten:
Log Filenames: Log bestandsnamen:
Log Group: Log groep:
Log Headers Log bericht-koppen
Log Methods: Log methoden:
Log Post Body: Log post inhoud:
Log Poster: Log afzender:
Log Settings Log instellingen
Log something or other: Log iets:
Log Subject: Log onderwerp:
Log the entire non-Binary part of the post Log het volledige niet-binaire deel van de post
Log the headers for each post to the log file Log de berichtkoppen voor elk bericht in het logbestand
Look in Topic: Translation
Low Disk Space Weinig schijfruimte
Low Powered PC Geen krachtige pc
Main Download folder: Hoofd download map:
Manual Add Handmatig toevoegen
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Markeer groepen met de muis of pijltjestoetsen. Druk op 'Enter' of klik op 'Groepen toevoegen'-knop . Je kunt ook dubbelklikken op een groep.
Mark stored posts old after loaded into list Markeer opgeslagen berichten als oud na opname in lijst
Matches: Overeenkomsten:
Max Retries before files are Assembled Maximaal aantal pogingen voor dat bestanden worden samengevoegd
Max Retries: Maximale herhalingen:
Maximum File Size: Maximum bestandsgrootte:
Memory Usage: Geheugen gebruik:
Minimize to Tray Minimaliseer naar taakbalk
Minimize to Tray: Minimaliseer naar taakbalk:
Minimum File Size: Minimale bestandsgrootte:
Minutes Minuten
Misc Overige
Missing Files: Ontbrekende bestanden:
Missing: Ontbrekend:
MP3 Download Path Settings MP3-downloadpad instellingen
MP3 Folder Mode: Download Folder named for MP3 ID3 fields MP3 folder mode: download-mapnaam voor MP3-ID3 velden
MP3 Tags to use MP3 label gebruiken
Multi-Tab Mode: Multi-tab modus:
Nag Window - Download Paused. Zeur venster - Download gepauzeerd.
Name: Naam:
Network Settings Netwerkinstellingen
New Filter Name Nieuwe filternaam
New Filter: Nieuw filter:
New Server Nieuwe Server
New Watch ... Nieuwe monitoring ...
New Watch Item Nieuw monitoring item
New Watch Nieuwe monitoring
New Watch: Nieuwe monitoring:
New... Nieuw...
Newest Date: Nieuwste datum:
Newsbin Message Of the Day Newsbin 'Bericht van de Dag' (MOTD)
Newsbin Options. Newsbin opties.
Newsbin Security Password Newsbin beveiligingswachtwoord
No Header Download: Geen header download:
No! Don't Exit. Nee! Niet afsluiten.
Number of Source Files: Aantal bronbestanden:
Number of thumbnails to display Aantal pictogrammen weer te geven
NZB Checker NZB controle
NZB Load Settings NZB laad instellingen
NZB Loading Filter: NZB Laad Filter:
NZB Watch Folder NZB Monitor map
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB Monitor map - Download NZB's geplaatst in deze map.
NZB Watch Properties NZB Monitoring Instellingen
Ok Ok
OK OK
Old Folder Picker: Oude folder kiezer:
Oldest Date: Oudste datum:
One time Record Conversion Eenmalige bestandsconversie
Only save image to DB Bewaar alleen de afbeeldingen in de DB
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Laat alleen berichten zien die nieuwer zijn dan N dagen in deze groep
Open all groups into new Tabs Open elke groep in nieuw tabblad
Open Data Folder Open datamap
Open to Download Path: Open downloadpad:
Options... Opties...
Organization: Organisatie:
Override UnRAR Path: Overschrijf UnRAR pad:
Overwrite Logs Files Overschrijven logbestanden
Overwrite the log file for every run. Overschrijf het logbestand elke keer bij het opstarten
Password (optional): Wachtwoord (optioneel):
Password Wachtwoord
Password: Wachtwoord:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pauzeer PARS en download alleen diegene nodig voor reparatie.
Pause Pauze
Performance Options Prestatie opties
Pick an Existing list or enter the name of a new list Kies een bestaande lijst of type een naam voor een nieuwe lijst
Pick Topic: Kies onderwerp:
Pictures Afbeeldingen
Pop Email NZB Downloading Pop e-mail NZB downloaden
POP Username and Password POP gebruiker en wachtwoord
Port: Poort:
Post Dialog Berichtvenster
Post Now Plaats nu
Post Properties Berichteigenschappen
Poster Text Afzender tekst
Poster: Afzender:
Prevent opening Newsbin from the tray Verhinder het openen van Newsbin vanaf de taakbalk
Prevent opening the Add Groups Window Verhinder het openen van het 'Groepen toevoegen'-venster
Prevent opening the Add Servers Window Verhinder het openen van het 'Servers toevoegen'-venster
Prevent opening the Options Window Verhinder het openen van het 'Opties'-venster
Priority: Prioriteit:
Processing Options Verwerkingsopties
Progress... Voortgang...
Properties... Eigenschappen...
Proxy Address: Proxy adres:
Proxy Password: Proxy wachtwoord:
Proxy Settings Proxy instellingen
Proxy Type: Proxy type:
Proxy Username: Proxy gebruikersnaam:
Public Email: Openbare e-mail:
Purchase a Key Koop een licentie
Purchase a New Key Koop een nieuwe licentie
Purging Groups... Groepen opschonen...
Put the Date: field into the description Zet het 'Datum:'-veld in de omschrijving
Put the Group into the description Plaats de 'Groep' in de omschrijving
Put the Poster: field into the description Plaats het 'Afzender:'-veld in de omschrijving
Put the Subject field into the description Plaats het 'Onderwerp:'-veld in de omschrijving
Quick UnRAR Snelle UnRAR
Re-enter Password: Herhaal wachtwoord:
Really Advanced Zeer geavanceerd
Records: Gegevens:
Refresh the List. Lijst verversen
Refresh Vernieuwen
Register Newsbin Registreer Newsbin
Registration Code: Registratie code:
Rejected Posters Geblokkeerde afzenders
Remote Address: Extern adres:
Remote Post Processing Options Externe vervolg verwerking opties
Remote Server Options Externe server opties
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Verwijder gerepareerde, maar niet uitgepakte sets, uit de download-lijst
Repair Block Count: Aantal reparatie blokken:
Require a password to start Newsbin Wachtwoord vereist om Newsbin te starten
Requires Login Verplichte login
Reset Herstellen
Restore NBI Herstel NBI
Retention of this server. Don't use this server for posts older than this setting (Days) Bewaartijd van deze server. Gebruik deze server niet voor posten ouder dan deze stand (dagen)
Right click to Select new positions. Rechter muisklik voor nieuwe positie.
Sample: Voorbeeld:
Save Failed List on Exit: Bewaar foutlijst na afsluiten:
Save files in Folders named for the Newsgroup Opslaan in map vernoemd naar de nieuwsgroep
Save files list is saved and restored on restart Opgeslagen bestandenlijst is opgeslagen en hersteld bij herstart
Save Files List on Exit: Bewaar bestandslijst bij afsluiten:
Save Image: Bewaar afbeelding:
Save NBI Bewaar NBI
Save Picture files to a Database Bewaar afbeeldingen in een database
Save Posts To... Bewaar berichten in...
Save to a unique Folder named for a Source file Bewaar in een unieke map genoemd naar bronbestand
Save Bewaar
Scan Days: Scan dagen:
Scripts Translation
Search For: Zoek naar:
Search Interval(mins): Zoekinterval (minuten):
Search Options Zoekopties
Search Username and Password Zoek gebruikersnaam en wachtwoord
Search Zoeken
Search... Zoeken...
Searches Remaining: Resterende opzoekingen:
Security Options Beveiligingsopties
Security Password Beveiligings wachtwoord
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Selecteer een filter-profiel. De bestandsnaamfilters zullen worden toegepast t.b.v. verwijdering van dubbele bestanden na UnRAR.
Select a line, set Colors Selecteer een regel, stel kleuren in
Send PARS to Wish List Verplaats PARS naar Wenslijst
Server Address: Serveradres:
Server Name: Servernaam:
Server: Server:
Servers... Translation
Set Font... Kies lettertype...
Set Server Color Stel serverkleur in
Set SSL Port: Stel SSL-poort in:
Set... Stel in...
Setup... Instelling...
Short Filename Mode Add Subject to filenames under Modus korte bestandsnaam: voeg onderwerp toe aan bestandsnamen onder
Show File Age: Bestandsleeftijd weergeven:
Show Files Newer than N Days Old Bestanden ouder dan N dagen oud weergeven
Show Message of the Day (MOTD) window on start Geef 'Bericht van de Dag' (MOTD) venster weer bij opstarten
Show MOTD on startup: Bij starten 'MOTD' weergeven:
Show PAR/NFO: Toon PAR/NFO:
Show Server Commands: Show NNTP Commands to servers Toon server commando's: Toon NNTP commando's voor servers
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Sluit Windows af zodra Newsbin automatisch sluit
Size: Grootte:
Some Customized status text. Eén of andere aangepaste statustekst.
Sort, Ignore RE: Sorteer, negeer 'RE:'
Source block count: Aantal bron blokken:
Source block size: Grootte bron blokken:
Source: Bron:
Space Recovered: Ruimte gewonnen:
Spam Filters Spam filters
Speed Limit Snelheidslimiet
Speed Limiter Properties Eigenschappen snelheidsbegrenzer
Speed Limiter Snelheidsbegrenzer
Sqlite High Water Mark: Sqlite hoog water punt:
Sqlite Memory Usage: Sqlite geheugen gebruik:
Start Scan Begin onderzoek
Start Start
Status Message Statusbericht
Status Tab Logging: Status tab registratie:
Stop Stop
Storage Age: Opslag leeftijd:
Subject Filename Mode: Prepend subject to Filename Modus onderwerp bestandsnaam: voeg onderwerp voor bestandsnaam
Subject: Onderwerp:
Subscribe Groups Abonneer groepen
TCP Port: TCP poort:
Test Email Test e-mail
Test Expression Test uitdrukking
Test Poster: Test verzender:
Test Results: Test resultaten:
Test Search: Test zoeken:
Test Watch Test monitoring
Test Test
Text Tekst
The danger of using header filters is that you can filter out things that you want and the only way to then see these things again is to re-download headers for the group. Translation
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: De datamap wordt gebruikt om configuratie instellingen op te slaan en data te downloaden.
The higher the number the less likely the server is to be used Hoe hoger het getal, deste lager de kans dat de server wordt gebruikt
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
to start logging then specify what information you want logged.
Deze afvinkvakjes controleren het loggen van downloads.
Standaard logt Newsbin niets po schijf. Vink de toestaan loggen knop af
om het loggen te starten; specificeer welke informatie te loggen.
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/
This is ONLY used for SickBead and Sickrage. Others poll Newsbin directly
Dit is het adres van de webserver voor downloads. Als je in de browser naar het URL-adres kijkt, staat deze daar. http://localhost:8081/
Dit wordt ALLEEN gebruikt voor SickBead en Sickrage. Anderen worden al door Newsbin bezocht
Thumbnail Count: Aantal thumbnails:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you. This means it's probably better to
Cut and Paste it rather than typing it in.
Om Newsbin Pro te registreren moet je het paswoord PRECIES zo invoeren
als deze naar je gemaild is. Het is het beste met knippen en plakken
te werken ipv in te typen.
To: Naar:
Top Boven
Total Results Totaal resultaat
Total size of source files: Totale grootte van de bronbestanden:
Translating from Old ImageSafe format to New. Vertaling van oude afbeeldingenkluis formaat naar de nieuwe.
Tune Newsbin based on your PC's performance Stel Newsbin in aan de hand van de prestaties van je pc's
Unrar Folder: Unrar Map:
UnRAR folder: UnRAR map:
UnRAR Folder: UnRAR Map:
UnRAR Password: UnRAR wachtwoord:
UnRAR Path: UnRAR pad:
Unsubscribe Groups Groepen opzeggen
Update Groups when Newsbin starts Groepen updaten wanneer Newsbin start
Update Interval(mins): Update interval (min):
Update When Started: Update bij opstarten:
Update Update
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Gebruik de binaire vingerafdruk om dubbele bestanden te detecteren/weigeren
Use a header filter to filter out or filter in specific posters and/or specific subject patterns. The filter profile chosen will be used to filter imported headers Translation
Use BODY Command: Some servers only support the body command. Gebruik het BODY-commando: sommige servers gebruiken alleen dit commando.
Use Calendar Gebruik de kalender
Use Duplicate Detector: Gebruik duplicaatdetector:
Use Firewall Username/Password Gebruik firewall loginnaam/wachtwoord
Use Header Download Age Gebruik downloadleeftijd berichtkop
Use Image DB: Gebruik afbeeldingen DB:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Gebruik de interne RAR tijdstempel. Wanneer niet is afgevinkt, wordt de huidige datum gebruikt
Use NZB Load Filter Gebruik het NZB laad filter
Use Pause Time-out: Resume Download after: Gebruik pauze stopper: Hervat download na:
Use Profile Gebruik profiel
Use Proxy/Firewall Gebruik Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Gebruik SMTP wachtwoord (optioneel)
Use Speed Limit Time-out: Full Speed after: Gebruik snelheidbeperkings periode: Volle snelheid na:
Use SSL - Encrypted Connections Gebruik SSL - Versleutelde verbindingen
Use SSL: Gebruik SSL:
Use SSLV2 : SSLV2 bypasses some throttling in Europe Gebruik SSLv2 : SSLv2 ontloopt wat snelheidsbeperkingen in Europa
Use Typical Retention Gebruikelijke retentie
UsenetSearch Error Usenet zoekfout
Username (optional): Gebruikersnaam (optie):
Username: Gebruikersnaam:
Version: Versie:
Watch List Scan Bewaak lijst scan
Watch: Bewaken:
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Wanneer er meer dan één NZB wordt geladen, laadt ze dan in dezelfde berichtenlijst.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Bij het selecteren van een nieuw downloadpad, begin met verkennen in de huidige downloadpad
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Windows Afsluiten
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Je MOET verbinding hebben met internet om de registratie te kunnen voltooien. Wij controleren uw gebruikersnaam en de licentie vanaf onze website.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Je moet herstarten om aan-/uitzetten van het log te activeren.
Veranderingen van registratie informatie wordt gelijk ingevoerd
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Je 10-daagse proefperiode is verlopen.
Newsbin Pro zal nog wel bestanden downloaden maar om de twee minuten zal dit venster verschijnen en zal de download pauzeren…
Your trial has Expired. Je proefperiode is over.

MENU

English Dutch
&About Newsbin Pro... &Over Newsbin Pro...
&Application Look &Programma uiterlijk
&Auto Hide &Auto verbergen
&Close &Sluiten
&Connections &Verbindingen
&Delete Group\tDEL &Groep verwijderen\tDEL
&Delete Server\tDEL &Verwijder server\tDEL
&Download Latest Headers &Download nieuwste koppen
&Download Translation
&Download\tCtrl+E Translation
&File &Bestand
&Files &Bestanden
&Filters... Translation
&Floating &Zwevend
&Groups &Groepen
&Help Translation
&Hide &Verberg
&Load NZBs... &Laad NZBs...
&Load PARs... &Laad PARs...
&Logging &Loggen
&Options &Opties
&Pause Download &Pauzeer download
&Reload &Herlaad
&Remove from Download List\tDel &Verwijder uit Downloadlijst\tDel
&Remove from List\tDel &Verwijder uit Lijst\tDel
&Save Configuration &Configuratie opslaan
&Save &Opslaan
&Servers Translation
&Servers... Translation
&Status Bar &Statusbalk
&Thumbnails &Pictogrammen
&Utilities &Hulpmiddelen
&View &Bekijken
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Accepteer
Add &Groups... Voeg toe &Group...
Add Group... Groep toevoegen...
Add new Watch Folder... Nieuwe monitor map toevoegen...
Add Server... Server toevoegen...
Add to Top - Bypass Filters Bovenaan zetten - Filters negeren
Add to Top Bovenaan zetten
Add to Wish List\tCtrl-Ins Aan verlanglijst toevoegen\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Incomplete bestanden samenvoegen
Assign a New Path... Nieuw pad toewijzen...
Assign a New UnRAR Path... Nieuw UnRAR pad toewijzen
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginnershandleiding...
Bypass Filters\tCtrl+Y Negeer filters\tCtrl+Y
Clear List Lijst leegmaken
Clear List Lijst leegmaken
Clear Odometer Downloadmeter resetten
Clear Search History Translation
Clear Window Venster leegmaken
Close all Post Lists Sluit alle berichtenlijsten
Close Current Tab Sluit huidige tab
Compact Group... Comprimeer groep...
Copy Images To... Kopieer afbeeldingen naar...
Copy to CBZ file... Kopieer naar CBZ-bestand...
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copy to Folder... Kopieer naar map...
Copy to Image Database... Kopieer naar afbeeldingdatabase...
Create N&ZB from Files... Maak N&ZB van deze bestanden...
Create N&ZB from Posts... Maak N&ZB van berichten...
Customize.... Aanpassen...
Delete all posts from Poster Verwijder alle berichten van afzender
Delete All Posts Alle berichten verwijderen
Delete File(s) Bestand(en) verwijderen
Delete Item and Files Item en bestanden verwijderen
Delete Posts\tShift-DEL Berichten verwijderen\tShift-DEL
Delete Stored Posts Verwijder opgeslagen berichten
Delete Verwijderen
Delete\tDEL Verwijder\tDEL
Disa&ble Groups Groepen uitze&tten
Disa&ble Watch Moni&tor uitschakelen
Disable Server(s) Server(s) uitzetten
Disable Uitzetten
Discussion/Help Forum... Discussie/Help forum...
Doc&kable Doc&kbaar
Don't Download Headers Download geen koppen
Download &Special... Download &Speciaal...
Download - &Bypass Filters Download - &Negeer Filters
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Download - &Negeer Filters\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10.000.000 oudere berichten
Download 100,000 Older Posts Download 100.000 oudere berichten
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5.000.000 oudere berichten
Download 50,000 Older Posts Download 50.000 oudere berichten
Download 500,000 Older Posts Download 500.000 oudere berichten
Download All Headers Alle berichtenkoppen downloaden
Download All Posts from Poster Download alle berichten van afzender
Download Complete Groups List Download complete groepenlijst
Download Group List Download groepenlijst
Download Headers Download koppen
Download Special... Download-speciaal...
Download Speed &Limit Download snelheids&Limiet
Download Speed Limit Download snelheidslimiet
Download to Existing Folder... Download naar bestaande map...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download naar bestaande map...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download naar map genoemd naar onderwerp
Download To Folder... Download naar map...
Download To New Folder... Download naar een nieuwe map...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download naar een nieuwe map...\tCtrl+N
Downloading Files Bestanden aan het downloaden
Dummy Nep
E&xit A&fsluiten
Edit Bewerken
Enable &Groups &Groepen inschakelen
Enable &Watch Monitor inschakelen
Enable Scheduler Planner inschakelen
Enable Server(s) Server(s) inschakelen
Expand Search Results...\tCtrl+H Uitbreiden van zoekresultaten...\tCTRL+H
Failed Files Mislukte bestanden
Files Bestanden
Filter Filter
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Meest gestelde vragen (MGV/FAQ)...
Hide Old Verberg oud
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Afbeelding &Database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importeer uit ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Verbreek alle verbindingen
Kill Connection Verbinding verbreken
Limit Speed Begrens snelheid
Load Backup Configuration on Restart Laad backupconfiguratie na herstart
Lock Display Layout Vergrendel schermindeling
Lockout &Poster Blokkeer &afzender
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokkeer &afzender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Blokkeer afzender &trefwoord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokkeer afzender &trefwoord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokkeer afzender
Looking for your Server?... Op zoek naar uw server?...
Mark All Old Alles als oud markeren
Mark Posts New Berichten als ongelezen markeren
Mark Posts Old\tDel Berichten als oud markeren\tDel
Move Down\tCtrl-Down Verplaats omlaag\tCtrl-Down
Move Files(s)... Verplaats bestand(en)...
Move to Bottom\tCtrl+End Verplaats naar beneden\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Bovenaan plaatsen\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Verplaats naar wenslijst
Move Up\tCtrl-Up Verplaats omhoog\tCtrl-Up
New Folder... Nieuwe map...
New Search Tab... Nieuwe zoek tab...
New UnRAR Folder... Nieuwe UnRAR map...
New Watch... Nieuwe monitor
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blauw
Office 2007 - &silver Office 2007 - &zilver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - zwa&rt
Office XP Office XP
Open Download Folder... Open downloadmap...
Open Folder... Open map...
Open UnRAR Folder... Open UnRAR map...
Password Manager... Wachtwoordmanager...
Pause Download Pauzeer download
Pause Pauzeren
PopupPanes Popup-vensters
Post Storage Berichtopslag
Post to Group... Sla op in groep...
Posts Berichten
Priority Prioriteit
Properties Eigenschappen
Properties... Eigenschappen...
Properties\tCtrl+I Eigenschappen\tCtrl+I
Purge to Display Age Verwijder naar weergave leeftijd
Quick UnRAR/(MS/RAR) Snelle UnRAR/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Snelle UnRAR/Voorbeeld...
Read Post &Body Lees inhoud &bericht
Read Post &Body\tCtrl+R Lees inhoud &bericht\tCtrl+R
Refresh List Ververs lijst
Refresh PAR Set Ververs PAR-set
Register Newsbin... Registreer Newsbin...
Register/Update Key... Registreer/Update licentie...
Reject Weiger
Rename File Hernoem bestand
Rename Hernoemen
Reply to Group... Beantwoorden naar groep...
Rescan Topic... Herscan onderwerp...
Reset Display Layout on Restart Herstel beeldschermopmaak na herstart
Reset Download Count Downloadteller resetten
Restore Zet instellingen terug
Resume Download Hervat download
Retry Download Opnieuw downloaden
Run QuickPAR Start QuickPAR
Sample Files Voorbeeld bestanden
Save Configuration &As... Configuratie opslaan &als...
Save Files to Custom List... Bewaar bestanden in aangepaste lijst...
Se&ttings... In&stellingen
Searc&h &Zoeken
Search Control Panel... Zoek controle-scherm...
Search in Groups Zoek in groepen
Search Zoeken
Select All Selecteer alles
Select All\tCtrl-A Alles selecteren\tCtrl-A
Send to Folder... Stuur naar map...
Server Options... Server opties...
Servers Translation
Set Header Download Mode Stel koppen downloadmodus in
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames Bestandsnamen weergeven
Show Grid Lines Rasterlijnen weergeven
Show Posts Special... Speciale berichten weergeven...
Show Posts Toon berichten
Switch Tab Position Tabs verwisselen
Tech Support Request... Technische ondersteuning aanvragen...
Test Download Files Test download bestanden
Test Files... Test bestanden...
Unlock Poster Deblokkeer afzender
Unlock Poster\tCtrl+U Deblokkeer afzender\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Bestanden samenvoegen
UnRAR/Unpack UnRAR/Uitpakken
Update All Groups Update alle groepen
Update Update
Use Download Age Gebruik download leeftijd
Usenet Tools Web Site... Usenet hulpmiddelen website...
Uses FreeImage Library Gebruikt FreeImage bibliotheek
Uses Sqlite Database Library Gebruikt Sqlite Database bibliotheek
View File Bekijk bestand
View Icon Legend... Bekijk icoon legenda...
View Sample Bekijk voorbeeld
View the MOTD Archive... Bekijk het 'MOTD' archief...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Monitor lijsten...
Watch Monitor
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standaard
Windows Shutdown Enabled Windows afsluiten ingesteld
Windows XP Windows XP
Wish List Wenslijst

STRINGTABLE

English Dutch
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Bevat NFO/SFV
# #
&Groups &Groepen
&Posts &Berichten
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Een opgeschoonde kopie van het onderwerp. Kan gebruikt worden op gerelateerde bestanden te groeperen
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Een website waar je kan discussiëren over problemen of hulp kan krijgen met Newsbin
Active Actief
Active/Disable Actief/Zet uit
Active: Actief:
Add a new Folder Nieuwe map toevoegen
Add a new Watch list Voeg nieuwe Watchlist toe
Add a poster keyword to filter on Een afzender trefwoord toevoegen bij filter aan
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Groep toevoegen mislukt: De groep die u probeert aan te maken bestaat al.
Add item to Download list Item toevoegen aan downloadlijst
Add New Server
Add or Edit Servers
Nieuwe server toevoegen
Server toevoegen of bewerken
Add poster to the Filter List Afzender toevoegen aan de filterlijst
Add to Custom List Aan aangepaste lijst toevoegen
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Aan download toevoegen - Negeer filters
Aan download toevoegen - Negeer filters
Add to the Download List
Add to the Download List
Aan downloadlijst toevoegen
Aan downloadlijst toevoegen
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Zet bovenaan de downloadlijst - Negeer filters
Add to the Top of the Download List Zet bovenaan de downloadlijst
Add/Edit the servers Toevoegen/bewerken van de servers
Address: Adres:
Advanced Geavanceerd
Age Leeftijd
Album Album
Album-Artist Album-Artiest
Album\Artist Album\Artist
All Groups Alle groepen
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle voorbeeldberichten worden verplaatst naar de Gelezen lijst
Apply Filterbar Filters Filterbar filters toepassen
April April
Artist Artiest
Artist-Album Artiest-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Voeg de bestanden samen en verwijder deze van de lijst.
Assign a new path Voeg een nieuw pad toe
August Augustus
AutoPAR Options AutoPAR opties
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Bandbreedte beperkt wanneer ingedrukt
Activeer de snelheidsbegrenzer
Basic Standaard
Blocks Found: Gevonden blokken:
Blocks Needed: Blokken nodig:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Zowel de naam en adres invullen bij Toevoegen/bewerken van een server
Bottom Onderaan
Browse for an Image Database Browse naar een afbeeldingendatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Annuleren
Change Password Wijzig wachtwoord
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Veranderen Firewall instellingen vereist een Newsbin herstart
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Veranderen van de SSL instellingen vereist een herstart
Check unchecked groups Niet gemarkeerde groepen markeren
Chunk Cache Status Cache stukken status
Chunk Cache Use State Cache gebruikstoestand stukken
Clean out the old records. Opschonen van oude gegevens.
Cleaned up copy of the current filename Verwijder de kopie van het huidige bestandsnaam
Clear Filterbar Filter Filterbar filters wissen
Clear List Lijst wissen
Clear Memory... Geheugen vrijmaken...
Clear Odometer Snelheidsmeter resetten
Clear Search History Translation
Clear the active list Wis de actieve lijst
Clear the download list without deleting the files. Leeg de downloadlijst zonder bestanden te verwijderen.
Clear the download path for these Groups? Downloadpad voor deze groep leegmaken?
Clear the list (doesn't delete files) Lijst wissen (verwijderd de bestanden niet)
Clear the List (Stop all Downloads)? Lijst wissen (alle downloads stoppen)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wis de lijst van gedownloade bestanden zonder deze te wissen van de schijf.
Clear the List? Lijst wissen?
Clear the per group download path Wis het downloadpad per groep
Clear the search entry Wis zoekinvoer
Clear Wissen
Close all Post Tabs? Alle berichtentabbladen sluiten?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Sluit groepenvenster
Klap groepenvenster uit
Close the active document
Close
Sluit het actieve document
Sluiten
Close this Tab Sluit dit tabblad
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Kleur:
Colors/Fonts Kleuren/lettertypes
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Combineer Master Splitter-bestanden (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel met PARs
Compact Display - many files joined into one line Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel
Compact View Compact beeld
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Configuratiebestand niet gevonden, backup herstellen?
Configuration File restored from Backup copy Configuratie-bestand hersteld vanuit backup kopie
Configuration Files Configuratiebestanden
Configuration Options Configuratieopties
Confirmation Windows Bevestigingsvensters
Connections Verbindingen
Contract docked window Contract aangekoppeld venster
Copy Marked File(s) to new folder Kopieer gemarkeerd(e) bestand(en) naar een nieuwe map
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopieer geselecteerde bestanden naar wenslijst voor later onderzoek
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopieer selectie en plaats dit op in het klembord
Kopiëren
Count of all data downloaded Totaal data gedownload
Create a new document
New
Maak een nieuw document
Nieuw
Create NZB... Maak een NZB...
Critical Errors Kritieke fouten
Cross Post Limit Kruis berichten Limiet
Current Day of the month Huidige dag van de maand
Current download path Huidig download pad
Current hours in 24 hour format Huidige uren in 24 uurs formaat
Current minutes of the hour. Huidige minuten van dit uur
Current Progress: Huidige voortgang:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Huidige snelheid bits/sec en Bytes/sec
Currently Loaded posts Momenteel geladen berichten
Customize... Aanpassen...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Knip de selectie en plak dit op het klembord
Knippen
Data Downloaded this session Gedownload tijdens deze sessie
Data Rate Datasnelheid
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database verdichter is al bezig
Date: Datum:
Debug Debug
December December
Delete All Posts Verwijder alle berichten
Delete all Posts? Alle berichten verwijderen?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Verwijder alle RAR- and PAR-bestanden (van schijf) voor dit bestand?
Delete Entries from DB Verwijder items uit de DB
Delete File From Disk Verwijder bestand van schijf
Delete Files by renaming and wiping the contents Verwijder bestanden door hernoemen en leegmaken van de inhoud
Delete from Download List? Verwijderen van downloadlijst?
Delete Group from List Verwijder groep van de lijst
Delete Groups Verwijder groepen
Delete images Files Verwijder afbeeldingsbestanden
Delete Images from Database Verwijder afbeeldingen uit de database
Delete Item and the underlying files. Verwijder item en onderliggende bestanden
Delete item but, doesn't remove from disk Verwijder item, maar wis niet van schijf
Delete Marked Files(From Disk!)? Gemarkeerde bestanden verwijderen (van schijf!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Verwijder gedeeltelijke bestanden van schijf?
Delete Posts... Berichten verwijderen...
Delete Selected Posts? Verwijder geselecteerde berichten?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Wis de bestanden van schijf
Wis de bestanden van schijf
Delete the Server Verwijder de server
Delete these File from the Database? Deze bestanden uit de database verwijderen?
Delete these passwords? Wis deze wachtwoorden?
Delete these Records? Deze Gegevens verwijderen?
Delete this Filter Entry? Dit filter wissen?
Description Omschrijving
Destination Folder Bestemmings map
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Inbellen naar ISP mislukt. Controleer de instellingen en probeer opnieuw.
Dirty Rotten Spammers Ongewenste spammers
Disable Enabled Groups Ingeschakelde groepen uitzetten
Disable Enabled Servers Ingeschakelde servers uitzetten
Disable one or more Servers Een of meer servers uitzetten
Disable/Enable the Signature Cache Aan/uitzetten kenmerken opslag
Disabled Uitgezet
Display Age Leeftijd weergeven
Display all Files and hide old ones Geef alle bestanden weer en verberg oude
Display all of the posts for this group Alle berichten van deze groep weergeven
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Toon en update deze groepen
Toon en update deze groepen
Display Connection details Verbindingsgegevens weergeven
Display only unread/un-downloaded Files Laat alleen ongelezen/niet-gedownloade bestanden zien
Display program information, version number and copyright
About
Programma informatie, versie nummer en copyright weergeven
Over
Display Settings Venster-instellingen
Display Statistics about a specific Post Geef statistieken van specifieke post weer
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Toon het groepen-eigenschappen venster
Toon het groepen-eigenschappen venster
Display these Groups
Display these Groups
Toon deze groepen
Toon deze groepen
Don't Download Headers Download geen koppen
Don't use SSL Gebruik geen SSL
Download all headers? Alle berichtenkoppen downloaden?
Download all posts currently visible in the post list. Alle berichten die momenteel zichtbaar zijn in de berichtenlijst.
Download all posts from this poster. Alle berichten van deze afzender downloaden.
Download all posts in this Group Alle berichten in deze groep downloaden
Download All Posts Alle berichten downloaden
Download and assemble Incomplete Files Downloaden en incomplete bestanden samenvoegen
Download Descriptions: Download omschrijvingen:
Download Failed Download mislukt
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download groepenlijst van de actieve server
Download groepenlijst van de actieve server
Download Headers Download koppen
Download History Downloadgeschiedenis
Download just the subjects for faster searching Alleen de onderwerpen voor sneller zoeken downloaden.
Download Next 1 million Posts Download het volgende miljoen berichten
Download Next 10 million Posts Download de volgende tien miljoen berichten
Download Next 100 thousand Posts Download de volgende 100.000 berichten
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download volgende 1000 berichten van de server(s)
Download Next 5 million Posts Download de volgende 5 miljoen berichten
Download Next 50 thousand Posts Download de volgende 50.000 berichten
Download Path Not Set in options Downloadpad is niet ingesteld bij Opties
Download Path: Downloadpad:
Download Paused Download gepauzeerd
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download de gecodeerde tekst naar schijf. Onderwerp is de bestandsnaam
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download de laatste groep-updates
Download de laatste groep-updates
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download will bypass all Filters Download zal alle filters negeren
Download Download:
Download: Download:
Downloaded Files Gedownloade bestanden
Downloaded Posts Gedownloade berichten
Downloaded Gedownload
Downloaded: Gedownload:
Downloading Files Bestanden downloaden
Downloading Posts Berichten downloaden
Downloading Downloaden
Downloads Gedownload
Duplicate File Dupliceer bestand
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Bewerk groepen.
Open het Groepen Toevoegen venster
Edit the filters.
Open the Filters window
Bewerk de filters.
Open het filter venster
Edit the Groups Wijzig de groepen
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do. E-mail veld is leeg - Een e-mail adres is nodig; zelfs een nep-adres volstaat.
Email Notification E-mail bericht
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Activeer bevestiging bij permanent verwijderen van de berichtenlijst
Enable confirmation for Group List Sorting Activeer bevestiging bij sorteren groepenlijst
Enable confirmation of deletion from the Download List Activeer bevestiging bij verwijdering van de downloadlijst
Enable confirmation when sorting the Download list. Activeer bevestiging bij sorteren van de downloadlijst.
Enable Disabled Groups Uitgeschakelde groepen activeren
Enable Disabled Servers Uitgeschakelde servers activeren
Enable Filters: Filters activeren:
Enable one or more Servers Een of meerdere servers activeren
Enable or Disable automatic shutdown Zet het automatisch afsluiten aan of uit
Enable or Disable the Filters In- of deactiveren van de filters
Enable the critical Error Pop-up window. Activeer het 'Kritieke fout' pop-up venster.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Activeer de 'Berichtenlijst is leeg' prompt als er geen berichten verschijnen tijdens laden
Enabled Ingeschakeld
Enter Registration codes. Registratiecodes invoeren.
Erase everything
Erase All
Wis alles
Wis alles
Erase the selection
Erase
Wis selectie
Wissen
Error Fout
Execute external program Extern programma uitvoeren
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Bestanden uitbreiden en samenvoegen
Bestanden uitbreiden en samenvoegen
Expand docked window Uitbreiden aangekoppeld venster
Expand Search Results... Zoekresultaten uitbreiden
Export image Files Exporteer beeldbestanden
Export Images to a Disk files. Exporteer beeld naar een schijfbestand
Export the selected posts to a text file Exporteer de geselecteerde berichten naar een tekst bestand
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Misluk EXE-bestanden en RAR-bestanden met EXE-bestanden.
Fail RAR files that need Passwords Misluk wanneer wachtwoorden nodig zijn voor RAR-bestanden
Fail Spam files Misluk spam bestanden
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Misluk wanneer zich grote RARs bevinden in de gedownloaden RARs.
Fail when ZIP Files are inside RARS. This is almost always Spam. Misluk als ZIP bestanden in RARs zitten. Bijna altijd spam.
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Mislukte WMV/ASF-bestanden en RARs die WMV/ASF-bestanden bevatten die wachtwoord benodigen
Failed Files Mislukte bestanden
Failed Posts Mislukte berichten
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Het is niet gelukt om de patroonvergelijkingsreeks toe te voegen aan het filter.
Bekijk het patroon dat je hebt ingevoerd.
Failed to Find or Create the Data folder.
The DataPath option in the configuration file determines the location of the data folder. You might need to change it to a valid folder
Translation
Failed to Find or Create the Download folder.
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Het vinden of creëren van een downloadmap is mislukt.
Bestanden kunnen niet worden gedownload tot dit opgelost is door of het veranderen naar een geldige map of
een map te maken voor de downloads.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Het openen van het groepenbestand is mislukt. Download groepen a.u.b.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Download starten mislukt.
In de handmatige mode, moet elke groep individueel voor download worden geselecteerd.
Of zet de automatische mode aan en klik op "gaan",
of tweemaal klikken op een groepsnaam om te downloaden.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Februari
File Descriptions Bestand beschrijvingen
File Exists! Overwrite? Bestand bestaat al! Overschrijven?
File Parts Downloaded Bestandsdelen downloaden
File Parts Missing Bestandsdelen missen
File Type: Bestandstype:
Filename Accept Bestandsnaam accepteren
Filename Options Bestandsnaam opties
Filename Reject Bestandsnaam geweigerd
Filename: Bestandsnaam:
Files Found: Bestanden gevonden:
Files List Bestandenlijst
Files Needed: Bestanden nodig:
Files! Bestanden!
Files Bestanden
Files: Bestanden:
Filter Accept: Filter accepteren:
Filter out files that aren't new Oude bestanden uitfilteren
Filter posts with invalid email addresses (no @) Filtreer berichten met ongeldig e-mailadres (geen @)
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofiel niet gevonden - zoeken gestopt
Filter Profile Filterprofiel
Filter Profile: Filterprofiel:
Filter Profiles can't start with a number Filterprofielen kunnen niet met een cijfer beginnen
Filter Profiles require a name Filterprofielen vereisen een naam
Filter Reject: Filter afwijzen:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Zoek RAR-bestanden in huidige berichtenlijst
Find: Zoek:
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Map naam heeft een schijfletter of UNC pad nodig
Font Colors for the Lists Lettertype kleur voor de lijsten
Free space available in the Data|Download folders Vrij beschikbare ruimte in Data|Download Mappen
Free Space: Vrije ruimte:
Fri vrij
FROM Date must be less than TO Date VAN datum moet kleiner zijn dan TOT datum
Full Speed Volle snelheid
Global Filter Can't be Deleted Algemene filters kunnen niet gewist worden
Group Added Date Datum groep toegevoegd
Group already Exists. Need to choose a different name Groep bestaat al. Kies een andere naam
Group Field is Empty. Please try again. Groep veld is leeg. Probeer opnieuw.
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Groep van een groepsnaam moet tenminste 2 niet-spatie karakters lang zijn
Group Groep
Group: Groep:
Groups (0) Groepen (0)
Groups List Groepenlijst
Groups Groepen
Growl Notification Growl bericht
Growl Server Registration Complete Serverregistratie Growl compleet
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Mislukte download berichtkop - Geen servers gekozen om van te downloaden.
Header Download Berichtkoppen download
Hide docked window Verberg aangekoppeld venster
Hide Files with more Cross-posts than setting. Verberg bestanden met meer kruisposten dan ingesteld.
Hide Old Oude verbergen
Hide Old/Show Filenames Oude verbergen/Toon bestandsnamen
Hide/Show the main toolbar Verberg/toon hoofd werkbalk
Hours Uren
Icon Legend Icoon legenda
Idle/New Vrij/Nieuw
Idle/Old Vrij/Oud
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Afbeeldingendatabase
Import and image from ZIP of CBZ files Importeer en afbeelding van ZIP- of CBZ-bestand
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importeer groepengegevens uit Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Incompleet. Ontbrekende informatie is nodig voor download
Insert Clipboard contents
Paste
Plak inhoud klembord
Plakken
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installatie is beschadigd - AUB de-installeren en opnieuw installeren

Internet Search Internet zoeken
Invalid Regular Expression in Filter Ongeldige reguliere expressie in Filter
Invalid Search String Ongeldige zoek-reeks
January Januari
Job: Opdracht:
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Verbreek alle verbindingen die momenteel openstaan.
Kill Selected Connection. Verbreek geselecteerde verbinding.
Kill the Current Download Stop de huidige download
Kill the Download. Stop de download.
Last Command Laatste opdracht
Last path segments from the download path Laatste pad delen van het downloadpad
Last Response Laatste reactie
Last Updated: Laatst ge-update:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Limiteer reparatie zodat 1 CPU beschikbaar blijft
List of Current downloads Lijst van huidige downloads
List of Failed downloads Lijst van mislukte downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Lijst van nieuwsservers welke zijn toegevoegd aan NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. Lijst van nieuwsgroepen waar je mogelijk uit wilt downloaden
List of Status messages Lijst van statusberichten
Load A folder's worth of Saved downloads Laad een mapwaarde van opgeslagen downloads
Load all posts bypassing any age filters Laad alle berichten en omzeil alle leeftijdfilters
Load an Image Database Laad een afbeeldingendatabase
Load Newer files into the list. Laad nieuwere bestanden in de lijst.
Load NZB files...
Load NZB
Laad NZB bestanden...
Laad NZB
Load NZB... Laad NZB...
Load Older files into the list. Laad oudere bestanden in de lijst.
Load Ranges of posts Laad berichtenbereik
Load the download List from disk Laad de downloadlijst van schijf
Load the Download list Laad de downloadlijst
Lock the display to prevent accidential changes Blokkeer het venster om onbedoelde veranderingen te voorkomen
Logging Logvenster
Logs: Logboek:
Long Group name Lange groepsnaam
Main Toolbar Hoofd knoppenbalk
Make selected posts Old Maak geselecteerde berichten oud
March Maart
Mark all post Old? Markeer elk bericht oud?
Mark all posts Old. Markeer alle berichten oud.
Mark all posts Old? Markeer alle berichten oud?
Mark post as Deleted Bericht als gewist markeren
Mark Posts New... Markeer berichten nieuw...
Mark Posts Old... Markeer berichten oud...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Maximale grootte
Maximum size must be larger than Minimum size to search Maximum grootte moet groter zijn dan minimum grootte om te zoeken
Maximum size of displayed file. Maximale grootte van weergegeven bestanden.
May Mei
Message-Id Bericht-Id
Min Size Minimale grootte
Minimum size of displayed file. Minimale grootte van weergegeven bestanden.
Mon ma
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Onderaan plaatsen
Verplaats item naar onderen
Move Down
Move Item Down one line
Naar beneden
Item één regel naar beneden
Move File(s) to another folder Verplaats bestand(en) naar een andere map
Move Files Verplaats bestanden
Move Marked Files? Gemarkeerde bestanden verplaatsen?
Move One Line Down Verplaats een regel omlaag
Move Top
Move Item to the Top
Zet bovenaan
Zet Item bovenaan
Move Up
Move Item Up one line
Zet omhoog
Zet item een regel hoger
Move Up one Line Verplaats een regel omhoog
Must select some files to save to NZB Enkele bestanden selecteren om naar NZB te bewaren
NA for NZBs NB voor NZBs
Name field is Empty. Please add some kind of Name. Naam veld is leeg. Voer een naam in.
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Kies een server om naar te sturen - Probeer opnieuw
Need to pick an active server - Please try again. Kies een actieve server om naar te sturen - Probeer opnieuw.
Need to select an item to modify. Selecteer een item om te bewerken
Network Netwerk
New Category... Nieuwe categorie...
New Files Nieuwe bestanden
New Posts Nieuwe berichten
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin beheert geen nieuwsserver.

Bezoek http://www.usenettools.net/ voor server informatie
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Newsbin pauzeert - Data map kan niet bereikt worden
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Newsbin pauzeert - Download map kan niet bereikt worden
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin pauzeert - Weinig schijfruimte in de datamap
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pauzeert - Weinig schijfruimte in de downloadmap
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro Opties
Open het optie-venster
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin-bestanden (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Geen actieve groepen geselecteerd om te verwerken
No Destination filename set Geen bestemming bestandsnaam opgegeven
No group name found during add group Geen groepsnaam gevonden tijdens toevoegen groep
No groups selected Geen groepen geselecteerd
No PAR data so no PAR status is currently available Geen PAR-gegevens dus de PAR-status is niet beschikbaar
No Posts Selected - Can't find Author Geen berichten geselecteerd - Kan afzender niet vinden
None Geen
Normal Normaal
Notification Messages Notificatie boodschappen
Notification Options Notificatie opties
Notification Services Notificatie services
Notification Types Notificatie types
November November
NZB Email Settings NZB e-mail-instellingen
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB Opties
NZB Watch Folder NZB Monitor Map
NZB Watch Path NZB Monitor pad
October Oktober
Old Posts Oude berichten
Only display files that match this filter Alleen bestanden weergeven die voldoen aan dit filter
Only display Newer Posts Alleen nieuwere bestanden weergeven
Only show the filename part of the subject Alleen het bestandsnaam-deel van het onderwerp tonen
Open Another Configuration Andere configuratie openen
Open Groups Display
Open Groups Display
Open groepenvenster
Open groepenvenster
Open the Filter Options Open de filter opties
Open the folder where the UnRARed files go. Open de map voor de UnRARed bestanden.
Open the folder where this file is. Open de map waar dit bestand is.
Open the Options Dialog Open het optiesvenster
Open the Search Window
Open the Search Window
Open het zoekvenster
Open het zoekvenster
Open the Server Options Open de serveropties
Open this document Open dit document
Open up a window to the files folder Open een venster naar de bestandenmap
Open Window to register key. Open venster voor registratie licentie.
Option Optie
Options Opties
Options: Opties:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overschrijven, hernoemen, vullen met rommel en dan wissen
Par Files: PAR-bestanden:
PAR Records PAR-gegevens
Par Set Size: PAR-grootte:
Partial Download Gedeeltelijke download
Path Item Definitions Pad item definities
Pause download
Pause the selected Download
Download pauzeren
Pauzeer de geselecteerde download
Pause Download during UnRAR/Repair Pauzeer Download tijdens UnRAR/Reparatie
Pause the download list.
Pause the Download
Pauzeer de downloadlijst.
Pauzeer de download
Pause the Download Download pauzeren
Pause the marked download Pauzeer de gemarkeerde downloads
Pause Pauze
Paused Pauzeert
Performance Options: Prestatie opties:
Performance Prestatie
Permanantly Delete these Posts from Storage? Deze berichten permanent verwijderen uit opslag?
Permanently delete this poster? Deze afzender voorgoed verwijderen?
Pick Folder to UnRAR to Kies map om naar te UnRARren
Pick the Download Folder Kies de Download Map
Pick the Font to use with this control Selecteer het lettertype om te gebruiken
Pick the NZB Autoload Path Kies het NZB autolaad pad
Pick the NZB Download Folder Kies de NZB downloadmap
Place Holder Placeholder
Position: Positie:
Post a message to up to 3 groups. Plaats bericht in maximaal 3 groepen.
Post Count Aantal berichten
Post Filename Bericht bestandsnaam
Post list that the user can copy new entries into for later processing Berichtenlijst waar de gebruiker nieuwe berichten naar kan kopiëren om later te bekijken
Post Properties Berichteigenschappen
Post to Selected Groups Bericht naar geselecteerde groepen
Post/File is Filtered Bericht/bestand is gefilterd
Poster Field Veld voor afzender
Poster Filtered Afzender gefilterd
Poster Settings Afzenderinstellingen
Poster: Afzender:
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Gereserveerde bestanden. Verbetert de prestaties bij harde schijven
Preparing Posted Files... Voorbereiden berichtbestanden...
Priority: Prioriteit:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Probleem met verbinden met de nieuwsserver. Neem contact op met de technische ondersteuning.
Processing Priority Proces prioriteit
Progress: Voortgang:
Prompt when Exit is attempted. Vraag bij poging tot afsluiten.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Verwijder opgeslagen gegevens van schijf
Purge to MDA is already in Progress Verwijder volgens MDA is reeds bezig
Purging the Groups... Groepen opschonen...
Purging to Display Age... Opschonen volgens Toon leeftijd...
Quality Kwaliteit
Queued for Download In de wachtrij om te downloaden
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Snelle UnRAR: Bestand is een ongeschikt type
Quick UnRAR: No filename found Snelle UnRAR: Bestandsnaam niet gevonden
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Sluit programma; Vraag om het document op te slaan
Sluiten
RAR Passwords RAR wachtwoorden
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE geleverd om NZB bestandsnamen te filteren is niet geldig
Read Posts Lees berichten
Read the text of the post Lees de tekst van het bericht
Ready Klaar
Really Delete Group(s)? Groep(en) echt verwijderen?
Really Delete Server(s)? Server(s) echt verwijderen?
Really Purge Stored Records? Opgeslagen gegevens echt opschonen?
Really Reset the Group to use Download Age again? Werkelijk de groep weer herstellen om downloadleeftijd te gebruiken?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Reduceer CPU gebruik dat PAR reparatie en UnRAR mag gebruiken
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Ververs de lijst
Verwijder niet meer op disk bestaande bestanden
Reject! Geweigerd!
Reload from Disk. Opnieuw van disk laden.
Reload Group data Groepsgegevens opnieuw laden
Reload the DB from disk Herlaad de DB van schijf
Remote Control Afstandbediening
Remote NZB Interface Interface voor NZB op afstand
Remove Files from List Bestanden uit lijst verwijderen
Remove from Download List Verwijder van downloadlijst
Remove Poster from Lockout List Verwijder afzender van de blokkadelijst
Remove Posts from List Verwijder berichten van de lijst
Rename Failed, Probably the destination file already exists Hernoemen mislukt, vermoedelijk bestaat er al een bestand met die naam
Rename File Hernoem bestand
Rename File. Hernoem bestand.
Rename this item Dit item hernoemen
Repair Blocks Reparatie blokken
Reply to an existing post Antwoord op een bestaand bericht
Rescan Folders Mappen opnieuw scannen
Rescan the folder for missing files Herscan de map naar ontbrekende bestanden
Reset counter to download headers from FTR setting Zet teller terug om berichtkoppen te downloaden met 'FTR' instellingen
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Zet de tellers terug zo dat FTR word gebruikt om opnieuw van de groep te downloaden
Reset the download counters. Zet de downloadteller terug.
Restore the window to visible Herstel het venster naar zichtbaar
Resume download
Resume the selected Download
Download hervatten
Hervat de geselecteerde download
Retry the Download
Retry the Download
Download opnieuw starten
Download opnieuw starten
RSS Feeds RSS feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Start QuickPAR
Start QuickPAR om bestanden te testen
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Start de standaard weergave voor dit bestand
Start de standaard weergave voor dit bestand
Run the Edit Groups Dialog Start Groep wijzigen-venster
Run the file with the default viewer Open het bestand met de standaardviewer
Running Bezig
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Voorbeeld bestanden
Unrar en probeer de inhoud te bekijken
Sat za
Save the active document with a new name
Save As
Actieve document opslaan met een nieuwe naam
Bewaren als
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Bewaar het configuratie-bestand
Bewaar het configuratie-bestand
Save the download list so, it can be loaded later. De downloadlijst zo opslaan, dat het later weer geladen kan worden.
Save the selected post to disk. Bewaar geselecteerde bericht op schijf
Scheduler Planner
Scripts Translation
Search for and UnRAR RAR files Zoeken naar en uitpakken van RAR-bestanden
Search for Downloaded Files in the file DB Zoeken naar gedownloade bestanden in de bestands DB
Search for Subjects or Poster Zoeken naar onderwerp of afzender
Search In Group/Topic Zoek in groep/onderwerp
Search Mode Zoekmodus
Search string used to find these files Zoekstring om deze bestanden te vinden
Search Warning Zoek waarschuwing
Search Zoeken
Secure server/connection Failed. Beveiligde server/verbinding mislukt
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Beveiligde server/verbinding. SSL beveiligde verbindingen zijn naar de server gemaakt
Security Options Beveiligings-opties
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Selecteer een filter Profiel van Find - Zoeken afgebroken
Select a Filter Profile Selecteer een filterprofiel
Select a folder to scan for files Selecteer een map om naar bestanden te zoeken
Select all Items Selecteer alle items
Select all Posts. Selecteer alle berichten.
Select Automatic Download Mode. Selecteer Automatische download-modus.
Select Manual Mode Selecteer Handmatig modus
Select which groups to search for content. No selection means all groups Selecteer welke groepen te doorzoeken. Geen keuze betekent alle groepen
Selected Data count and size Geselecteerde data-telling en grootte
September September
Server Name: Servernaam:
Server Options Serveropties
Server port is Required - default is 119 Server poort is verplicht - standaard is 119
Servers Translation
Servers: Translation
Set the Per group download path Stel het per groep download-pad in
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Het instellen van het NZB autolaad-pad om het downloadpad te scannen is een slecht idee.
Hoge CPU-belasting kan het gevolg zijn.
Setup Translation
Show All Files Alle bestanden weergeven
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames only Laat alleen bestandsnamen zien
Show Filenames Toon bestandsnamen
Show Filenames: Bestandsnamen weergeven:
Show Filtered Posts Gefilterde berichten weergeven
Show Grid Lines Toon hulplijnen
Show Help File Help-bestand weergeven
Show Incomplete Files Incomplete bestanden weergeven
Show Incompletes Incomplete weergeven
Show New Posts Nieuwe berichten weergeven
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
De hoofdbalk weergeven of verbergen
Wissel hoofdbalk
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Weergeven of verbergen statusbalk
Wissel statusbalk
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Weergeven of verbergen pictogrammen
Wissel pictogrammen
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Weergeven of verbergen werkbalk
Wissel werkbalk
Show PAR/NFO PAR/NFO weergeven
Show Special... Toon speciaal...
Show the best guess at the filenames in the post. De beste gok weergeven van de bestandsnamen in het bericht
Show the smaller tool bar. De kleinere taakbalk weergeven
Show/Disable the MOTD window Aan/Uitzetten van het 'MOTD'-venster
Size of data waiting to download in the download list Grootte van data die wacht om gedownload te worden in de downloadlijst
Size: Grootte:
Slow Langzaam
Sort Groups List? Groepenlijst sorteren?
Sort the Download list? Sorteer de downloadlijst?
Sort the entire Wish list? Sorteer de gehele wenslijst?
Sort the Failed list? Sorteer de misluklijst?
Source: Bron:
Spam Filter Settings Spam filter instellingen
Spam Filters Spam filters
Spam Spam
Specify a filter profile for a group Specificeer een filterprofiel voor een groep
Speed (Bps): Snelheid (Bps):
Speed Limited Snelheid begrensd
Speed Progress Snelheidsvoortgang
Speed: Snelheid:
SSL Enabled/Disabled: SSL ingeschakeld/uitgeschakeld
State: Situatie:
Status Status
Status: Translation
Stop Search Processing Stop zoeken
Subject Accept Onderwerp accepteren
Subject Field Onderwerp veld
Subject is Empty - Please try again Onderwerp is leeg - Probeer opnieuw
Subject Reject Onderwerp geweigerd
Subject: Onderwerp:
Sun zo
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Wissel naar het vorige scherm
Vorige scherm
Switch between Full and Reduced speed Wissel tussen volledige en gereduceerde snelheid
Switch between Pause and Run Wissel tussen pauze en lopend
Switch between Scheduler Modes Wissel tussen planning-modus
Switch to the next window pane
Next Pane
Ga naar het volgende scherm
Volgende scherm
Switches Schakelaars
Tab: Translation
Tabbed Window Venster met tabs
Takes you to a form where you can request tech support Brengt je naar een formulier voor een verzoek aan de technische support
Test files if they have PAR files Test bestanden of ze PAR-bestanden hebben
Test NZB... Translation
Test text was Accepted - Will be included Test tekst geaccepteerd - Wordt meegenomen
Test text was Rejected - Will be excluded Test tekst geweigerd - Wordt niet meegenomen
Text: Tekst:
The cleaned up filename of the loaded NZB De opschoon bestandsnaam van de geladen NZB
The current date Huidige datum
The current month Huidige maand
The current Poster address Het adres van de huidige inzender
The current year Huidig jaar
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded De groep of het onderwerp als een aantal groepen wordt geladen
The last path segment of the NZB File path Het laatste segment van het pad van de NZB-bestand pad
The name is too short. It must be 2 letters or more. De naam is te kort. Minimaal 2 tekens of meer.
The news servers for some popular ISP. De nieuwsservers van sommige populaire ISP's.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) De hoofdgroepen wanneer deze groep in een GVG (Groep van groepen) is
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Er zijn geen actieve servers. Je moet òf een server toevoegen en/of ervoor zorgen dat op zijn minst een server is gemarkeerd voordat je kan downloaden.
Thumbnails Pictogrammen
Thur do
Time to finish current downloads Tijd nodig voor huidige downloads
Too Big Te groot
Too Small Te klein
Top Boven
Total Totaal
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Probeer om berichten samen te voegen die Newsbin Pro niet zelf heeft gecombineerd.
Try to Find a news server Probeer een nieuwsserver te vinden
Tue di
UberSearch Super Zoeken
Unable to add this item to poster lockout Niet in staat om dit item toe te voegen aan de afzender lockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Onmogelijk om download-pad toe te wijzen - Controleer je download-pad instellingen
Unable to create or access the temp folder Kan temp folder niet maken of benaderen
Unable to Delete Server - Server not found Niet mogelijk om de server te verwijderen - Server niet gevonden
Unable to load the Filters file Kan het filters-bestand niet laden
Unable to open file to save groups Niet in staat om bestand te openen om groepen op te slaan.
Unable to Register with Growl Server Niet gelukt om te registreren bij Growl server
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Onmogelijk de viewer te gebruiken voor dit bestand. Gerapporteerde fout:
Undo the last action
Undo
Laatste actie ongedaan maken
Ongedaan maken
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR mislukt: RAR bestand is beschermd met een wachtwoord
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR bestanden
Unrar deze bestanden
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR-pad is niet ingesteld in opties
UnRAR Path: UnRAR-pad:
UnRAR the files to a new folder UnRAR de bestanden naar een nieuwe map
Use SSL Gebruik SSL
UsenetSearch UsenetZoeken
Verbose Uitgebreid
Video Resolution extracted from the subject Video resolutie onttrokken uit het onderwerp
View List Icon Legend Bekijk lijst icoon legenda
View Message of the Day Bericht van de Dag weergeven
View Thumbnails Pictogrammen bekijken
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Let op – Berichtenkop overlap > 5000 is ongebruikelijk. Dit vertraagt de download
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Waarschuwing: het laden van NZB-bestand is mislukt. Het is mogelijk beschadigd
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Waarschuwing het laden van NZB-bestand is mislukt. Het is mogelijk beschadigd: %s
Warning Waarschuwing
Watch List Name Monitor lijst naam
Watch list Status Monitor lijst status
Watch List Monitor lijst
Web page that describes how to Use newsbin Webpagina die beschrijft hoe Newsbin te gebruiken is
Wed wo
What the Path Symbols mean Wat de Pad symbolen betekenen
When Files are Repaired Zodra bestanden gerepareerd zijn
When Files are UnRARed Zodra bestanden uitgepakt zijn
When Login is Enabled - Username is required Als login ingeschakeld is - is gebruikersnaam verplicht
When Newsbin Exits Als Newsbin afsluit
When Newsbin report Errors Als Newsbin fouten meldt
When Newsbin Starts Als Newsbin start
Window Positions Vensterposities
Wish List Wenslijst
Write Downloaded files with No memory buffering Schrijf gedownloade bestanden zonder geheugen buffer
You need to Enter a server name or address U moet een servernaam of -adres invullen
You've selected more than 40 items to read. Continue? U heeft meer dan 40 items geselecteerd om te lezen. Doorgaan?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Dutch
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Dutch
Accept if Accepteer als
Reject if Weiger als
Disable Schakel uit

DLGINIT Entry 4

English Dutch
Display Data Rate Datasnelheid weergeven
Display Disk Free Space Vrije schijfruimte weergeven

DLGINIT Entry 5

English Dutch
Header Download Berichtkoppen download
Internet Internet

DLGINIT Entry 6

English Dutch
None Geen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Dutch
Sleep Slaapstand
Hibernate Sluimerstand
Shutdown Afsluiten

DLGINIT Entry 8

English Dutch
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Geen wachtwoord nodig)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Wachtwoord optioneel)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Dutch
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Dutch
Subject Contains Onderwerp bevat
Filename Contains Bestandsnaam bevat
Poster Contains Afzender bevat

DLGINIT Entry 11

English Dutch
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools