Dutch 6.20

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.20 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Dutch
Download Paused Warning Melding download gepauzeerd
(Optional) (Optioneel)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Dex en ik zullen voor eeuwig van je houden!
- Levenslang upgrades
- Voorrang bij Technische Ondersteuning
- Toegang tot het private beta project
- Dat warme gevoel omdat je in balans bent met de wereld.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Deze optie slaat de omschrijving van de gedownloade
bestanden op in het "Descript.ion" bestand in de download map
About Newsbin Pro Over Newsbin Pro
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Geef een padnaam op - UnRAR naar een folder genoemd naar de bron map
Add each filename to the log file. Voeg elke bestandsnaam toe aan het logbestand.
Add Files... Bestanden toevoegen...
Add Filters... Filters toevoegen...
Add Group Name to Download Folder Voeg groepsnaam toe aan downloadmap
Add group... Groep toevoegen...
Add Groups Groepen toevoegen
Add Groups... Groepen toevoegen...
Add New Server Nieuwe server toevoegen
Add New Nieuwe toevoegen
Add NZB Filename to Download Folder Voeg NZB bestandsnaam toe aan downloadmap
Add NZB Folder to Download Folder Voeg NZB map toe aan downloadmap
Add Subject to filenames under Voeg onderwerp toe aan bestandsnaam onder
Add Toevoegen
Add/Remove Selected Groups Toevoegen/Verwijderen geselecteerde groepen
Address of PC Adres van PC
Advanced Options Geavanceerde opties
Advanced... Geavanceerd...
Advanced.... Geavanceerd...
Age Filter: Leeftijdfilter:
Aggressive removes all know spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Agressief verwijdert alle bekende spam types. Versleutelde RARs , versleutelde RARs in RARs, RARs met EXE-bestanden. DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden
Aggressive Agressief
Attach file summary information to the file. Voeg samenvatting toe aan het bestand.
Auto Rename: Auto hernoemen:
Auto-Mark Old: Auto-markeer oud:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Bezig met automatisch afsluiten. Klik Annuleren om te voorkomen dat Newsbin Pro afsluit
Auto-Shutdown Warning Waarschuwing auto-afsluiten
Auto-Shutdown Auto-afsluiten
Autoload NZB Path: Pad autoladen NZB:
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisch downloaden van dubbelgeklikte NZBs
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatische download. Voeg alle nieuwe berichten toe aan de downloadlijst.
Automatic Update Modes Automatische update modus
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR automatisch volledige bestanden:
Autorar Properties AutoRAR eigenschappen
Available block count: Aantal beschikbare blokken:
Background Update: Update op achtergrond:
Background Achtergrond
Basic Settings Basisinstellingen
Binaries Binaries
Bottom Onderaan
Browse Bladeren
Browse... Bladeren...
Bypass size filters for some files Negeer filters voor kleine bestanden
Bytes Bytes
Cancel Annuleren
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Verwijdert vrijblijvend RARs met EXE bestanden, DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden en DRM gecodeerde WMV/ASF-bestanden in RARs
Casual Vrijblijvend
Characters long Karakters lang
Check Files Bestanden controleren
Check1 Controle1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Schoon NZB-pad op. Verwijder extra informatie van het NZB-bestand
Clear Wis
Click here to Purchase NEW Key Klik hier om een NIEUWE licentie te kopen
Click To Finish Registration Klik om de registratie af te ronden
Close Sluiten
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatibele programma's zoals ACDSee laten
deze omschrijvingen zien samen met de bestanden.
Complete Files: Complete bestanden:
Connections: Verbindingen:
Control Prompts Bevestiging vragen
Controls detail of the log messages Controleert details van de logberichten
Copy Settings From Server: Kopieer instellingen van de server:
Copy Style Rename: Hernoem met nummering:
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. Alle rechten voorbehouden.
Critical Error Messages Ernstige foutmeldingen
Cross-post Filter: Kruis-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Laad NZB naar een post lijst:
Damaged Files: Beschadigde bestanden:
Data Folder Datamap
Days Old Dagen oud
Days to download from a new group Dagen nodig voor downloaden van een nieuwe groep
Default is 563 Standaard is 563
Default port is 118 Standaard poort is 118
Default port is 119 for News Standaard poort voor NNTP is 119
Default Settings Standaardinstellingen
Delete Emails with NZBs Verwijder e-mails met NZBs
Delete File Data older than N days old Verwijder bestandsdata ouder dan N dagen
Delete Files to Recycle Bin Verwijder bestanden naar prullenbak
Delete or leave the emails on the server Verwijder of bewaar de e-mails op the server
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Verwijder RARs en PARs na succesvolle UnRAR.
Delete Server Verwijder server
Delete Verwijder
Details Details
Different proxys require different ports Verschillende proxies benodigen verschillende poorten
Disable Automatic PAR unpausing. Uitschakelen automatische PAR hervatten
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Uitschakelen AutoPAR UnRAR voor deze groep - Geen UnRAR uitvoeren
Disable AutoPAR AutoPAR uitzetten
Disable XFeatures: XFeatures uitschakelen:
Disabled Uitgeschakeld
Disk Space Used: Gebruikte disk ruimte:
Display Age: Leeftijd weergeven:
Display Group Mode: Groep modus weergeven:
Display Switches Instellingen weergeven
Distributed by DJI Interprises, LLC Verspreid door DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Kolom sorteren door het 'RE:'-deel te negeren
Don't download Headers from this server Geen berichtkoppen downloaden van deze server
Don't know yet Nog niet bekend
Download Age: Downloadleeftijd:
Download all PAR Files Download alle PAR-bestanden
Download Double-Clicked NZB: Download NZB bij dubbelklikken:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Downloadmap vernoemd naar MP3 ID3-velden
Download Folder: Downloadmap:
Download Groups List From Server Download groepenlijst van server
Download if incomplete and more than: Downloaden indien incompleet en meer dan:
Download PAR files as well as the normal files PAR-bestanden samen met normale bestanden downloaden
Download Settings Download instellingen
Download to folder named for the watch list. Download naar map vernoemd naar wachtlijst.
Duplicate Filename Settings Dubbele bestandsnaam instellingen
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Wijzig het e-mailadres van de afzender of voeg nieuwe tekst toe aan het afzenderfilter (bv. webmaster)
Email (POP) Server E-mail (POP) Server
Email (SMTP) Server: E-mail (SMTP) Server:
Email Complete Downloads: E-mail voltooide downloads:
Email error messages E-mail foutmeldingen
Email Errors: E-mail fouten:
Email Filenames and state E-mail bestandsnaam en status
Email From: E-mail van:
Email Notification Settings E-mail notificatie-instellingen
Email Password: E-mail wachtwoord:
Email To: E-mail naar:
Email Username: E-mail gebruiker:
Enable Email Notifications E-mail notificaties aanzetten
Enable File Descriptions Bestandsomschrijving aanzetten
Enable Filter Filter inschakelen
Enable Logging Registratie aanzetten
Enable Pop Scanning POP scannen inschakelen
Enable Post UnRAR Filter Post UnRAR filter inschakelen
Enable Proxy Inschakelen proxy
Enable Remote Control Inschakelen bedienen op afstand
Enable Scheduler Planning inschakelen
Enable Server Server aan
Encrypted RAR Password Versleuteld RAR wachtwoord
Enter Day Range: Datum bereik invoeren:
Example NZB Filename: Voorbeeld NZB-bestandsnaam:
Example RAR Path: Voorbeeld RAR-pad
Exit Newsbin when the download list empties Sluit Newsbin Pro zodra de downloadlijst leeg is
Exit Processing Bezig met afsluiten
Favorite Posters Favoriete afzenders
File Description Settings Bestandsomschrijving opties
File Display Date Range Bestandsweergave datum bereik
File Filters Bestandsfilters
File Size Bestandsgrootte
Filename: Bestandsnaam:
Filenames Modifications Bestandsnaam aanpassingen
Fill Server: Server invullen:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Filter groepen met kleine inhoud (onder 10,000)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filter berichten groter dan X bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filter berichten kleiner dan X bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filter berichten ouder dan N dagen/uren (D/U)
Filter Posts with more than X crossposts Filter berichten met meer dan X kruisposten
Filter Profile: Filter profiel:
Filter Profiles Filter profielen
Filter Template: Filter sjabloon:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filters die van toepassing zijn op deze groep
Firewall Address: Firewall adres:
Firewall Options Firewall opties
Firewall Password. Firewall wachtwoord.
Firewall Password: Firewall wachtwoord:
Firewall Port: Firewall poort:
Firewall Type: Firewall soort:
Firewall Userid Firewall gebruikers-ID
Firewall Username: Firewall gebruikersnaam:
First Name: Voornaam:
Folder Dup Bypass: Map duplicaat omzeilen
Folder Mode: Map mode:
Folder Name Map naam
Force group Selection: Forceer groepselectie:
From: Van:
Full Speed after: Volledige snelheid na:
Group Display Age: Groepsweergave leeftijd:
Group Name Filters Groepsnaam filters
Group Options Groep opties
Group Properties Groepseigenschappen
Group(s): Groep(en):
Header Database Compaction Header database compressie
Header Overlap: Berichtkoppen overlap:
Help Help
Hide Delete and tagging progress bars Verberg verwijder- en tagvoortgangsbalk
Hide Progress: Verberg voortgang:
Hide till Restart Verberg tot herstart
hours old uren oud
How many days worth of posts to download from an empty group Hoeveelheid dagen aan berichten te downloaden van een lege groep
How many posts to overlap Header downloads Hoeveel berichten voor overlap berichtkop downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hoe vaak Newsbin de groepen uodate (tot 15 minuten of meer)
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hoe beviel het testen? Bij het registreren van het programma krijgt u:
I Agree Ik ga akkoord
Icon Legend Icoon legenda
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" Als u al een licentie heeft, vul het in het Help-menu in bij "Registreer\Update licentie"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Wanneer u zich registreert met behulp van een creditcard dan krijgt u ONMIDDELLIJK TOEGANG
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Bestanden negeren die overeenkomen met de zoeklijst, maar die buiten de gestelde limieten vallen.
Image Modes Afbeeldingsmodus
Image Safe Table translation Vertaling afbeelding bewaar tabel
In the post lists, show the age and not the date Toon de leeftijd en niet de datum in berichtenlijsten
Incomplete Files: Incomplete bestanden:
Incomplete Handling Incomplete afhandeling
Insert header data into database in the background Voeg header data aan de database toe op de achtergrond
Internet Search Options Internet zoekopties
IP Address: IP adres
Last Name: Achternaam:
List Name: Lijst naam:
Load All Posts Laad alle berichten
Load NZB... NZB laden...
Lock Option Changes: Vergrendel optie veranderingen
Lock the Groups Vergrendel de groepen
Lock the Options Vergrendel de opties
Lock the Servers Vergrendel de servers
Lock the Startup Vergrendel het opstarten
Lock the Tray Icon Vergrendel het taakbalk icoon
Log : Log:
Log Date: Log datum:
Log Errors. Log fouten.
Log Errors: Log fouten:
Log Filenames: Log bestandsnamen:
Log Group: Log groep:
Log Headers Log berichtenkoppen
Log Post Body: Log post inhoud:
Log Poster: Log afzender:
Log Settings Log instellingen
Log Subject: Log onderwerp:
Log the entire non-Binary part of the post Log het volledige niet-binaire deel van de post
Log the headers for each post to the log file Log de berichtkoppen voor elk bericht in het logbestand
Low Quality Thumbnails: Lage kwaliteit pictogrammen:
Manual Add Handmatig toevoegen
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Markeer groepen met de muis of pijltjestoetsen. Druk op 'Enter' of klik op 'Groepen toevoegen'-knop . Je kunt ook op een groep dubbelklikken.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markeer berichten als gelezen bij laden (zoals v4).
Max Retries: Maximale herhalingen:
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maximaal aantal downloadpogingen (0 = Oneindig)
Maximum File Size: Maximum bestandsgrootte:
Minimize to Tray Minimaliseer naar taakbalk
Minimize to Tray: Minimaliseer naar taakbalk:
Minimum File Size: Minimale bestandsgrootte:
Minimum Size: Minimale grootte:
Minutes Minuten
Misc Display Weergave diversen
Missing Files: Ontbrekende bestanden:
Missing: Ontbrekend:
MP3 Download Path Settings MP3-downloadpad instellingen
MP3 Folder Mode: MP3-map modus:
MP3 Tag Usage: MP3-tag gebruik:
Multi-Tab Mode: Multi-tab modus:
Nag Window - Download Paused. Zeur venster - Download gepauzeerd.
Name: Naam:
Network Settings Netwerkinstellingen
New Filter Name Nieuwe filternaam
New Filter: Nieuw filter:
New Server Nieuwe server
New... Nieuw...
Newest Date: Nieuwste datum:
Newsbin Message Of the Day Newsbin 'Bericht van de Dag' (MOTD)
Newsbin Options. Newsbin opties.
Newsbin Security Password Newsbin beveiligingswachtwoord
No Header Download: Geen header download:
Number of Source Files: Aantal bronbestanden:
Number of thumbnails to display Aantal pictogrammen weergeven
NZB Autoload Settings NZB autoladen instellingen
NZB Checker NZB controle
NZB Folder Modes NZB map modus
NZB Load Settings NZB laad instellingen
NZB Loading Filter: NZB Loading Filter:
Ok Ok
OK OK
Old Folder Picker: Oude map kiezer:
Oldest Date: Oudste datum:
One time Record Conversion Eenmalige bestandsconversie
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Laat alleen berichten zien die nieuwer zijn dan N dagen in deze groep
Only use Server if no other server has the post. Gebruik deze server indien niet op andere server
Open all groups into new Tabs Open elke groep in nieuw tabblad
Open Data Folder Open datamap
Open to Download Path: Open downloadpad:
Options... Opties...
Organization: Organisatie:
Override UnRAR Path: Overschrijf UnRAR pad:
Overwrite Logs Files Overschrijven registratiebestanden
Overwrite the log file for every run. Overschrijf het logbestand elke keer bij het opstarten
Password Wachtwoord
Password: Wachtwoord:
Pause Pauze
Pick an Existing list or enter the name of a new list Kies een bestaande lijst of type een naam voor een nieuwe lijst
Pictures Afbeeldingen
Pop Email NZB Downloading Pop e-mail NZB downloaden
POP Username and Password POP gebruiker en wachtwoord
Port: Poort:
Post Dialog Berichtvenster
Post Now Plaats nu
Post Properties Berichteigenschappen
Poster Text Afzender tekst
Prepend subject to Filename Gebruik onderwerp als bestandsnaam
Prevent opening Newsbin from the tray Verhinder het openen van Newsbin vanaf de taakbalk
Prevent opening the Add Groups Window Verhinder het openen van het 'Groepen toevoegen'-venster
Prevent opening the Add Servers Window Verhinder het openen van het 'Servers toevoegen'-venster
Prevent opening the Options Window Verhinder het openen van het 'Opties'-venster
Prevent remote access to options Verhinder toegang op afstand tot opties
Processing Options Verwerkingsopties
Progress... Voortgang...
Proxy Address: Proxy adres:
Proxy Password: Proxy wachtwoord:
Proxy Settings Proxy instellingen
Proxy Type: Proxy type:
Proxy Username: Proxy gebruikersnaam:
Proxy... Proxy...
Public Email: Openbare e-mail:
Purchase a Key Koop een licentie
Purging Groups... Groepen opschonen...
Put the Date: field into the description Zet het 'Datum:'-veld in de omschrijving
Put the From: field into the description Zet het 'Van:'-veld in de omschrijving
Put the Group into the description Plaats de 'Groep' in de omschrijving
Put the Subject field into the description Plaats het 'Onderwerp:'-veld in de omschrijving
Quick UnRAR Snelle UnRAR
Re-enter Password: Herhaal wachtwoord:
Records: Records
Reduce thumbnail quality to improve speed. Verlaag kwaliteit thumbnail om snelheid te verbeteren.
Refresh the List. Lijst verversen
Refresh Vernieuwen
Register Newsbin Registreer Newsbin
Registration Code: Registratie code:
Rejected Posters Geblokkeerde afzenders
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Verwijder gerepareerde, maar niet uitgepakte sets in de download lijst
Rename the file if it already exists on disk Hernoem het bestand wanneer het al op schijf bestaat
Repair Block Count: Aantal reparatie blokken:
Require a password to start Newsbin Wachtwoord vereist om Newsbin te starten
Requires Login Verplichte login
Reset Herstellen
Restore NBI Herstel NBI
Resume Download after: Hervat download na:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retentie van deze server. Gebruik deze server niet voor een post ouder dan (dagen)
Right click to Select new positions. Rechter muisklik voor nieuwe positie.
Save Failed List on Exit: Bewaar foutlijst na afsluiten:
Save File Summary: Samenvatting opslaan:
Save files in Folders named for the Newsgroup Opslaan in map vernoemd naar de nieuwsgroep
Save Files List on Exit: Bewaar bestandslijst bij afsluiten:
Save NBI Bewaar NBI
Save Picture files to a Database Bewaar afbeeldingen in een database
Save Posts To... Bewaar berichten in...
Save to a unique Folder named for a Source file Bewaar in een unieke map genoemd naar bronbestand
Save Bewaar
Search Options Zoekopties
Search Username and Password Zoek gebruikersnaam en wachtwoord
Search Zoeken
Search... Zoeken...
Security Options Beveiligingsopties
Security Password Beveiligings wachtwoord
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Selecteer een filter-profiel. De bestandsnaamfilters zullen toegepast worden voor verwijdering van dubbele bestanden na UnRAR.
Select a line, set Colors Selecteer een regel, stel kleuren in
Server Address: Serveradres:
Server Name: Servernaam:
Server Options Serveropties
Server: Server:
Servers... Servers...
Set Font... Kies lettertype...
Set Server Color Stel serverkleur in
Set SSL Port: Stel SSL-poort in:
Set... Stel in...
Short Filename Mode: Korte bestandsnaam modus:
Show File Age: Bestandsleeftijd weergeven:
Show Files Newer than N Days Old Bestanden ouder dan N dagen oud weergeven
Show Message of the Day (MOTD) window on start Geef 'Bericht van de Dag' (MOTD) venster weer bij opstarten
Show MOTD on startup: Bij starten 'MOTD' weergeven:
Show NNTP Commands NNTP commando's weergeven
Show PAR/NFO: Toon PAR/NFO:
Show Server Commands: Servercommando's weergeven:
Size: Grootte:
Some Customized status text. Eén of andere aangepaste statustekst.
Some non-standard servers require group selection Sommige niet-standaard servers vereisen groepselect
Some servers don't implement Xfeatures correctly Sommige servers passen Xfeatures niet correct toe
Sort, Ignore RE: Sorteer, negeer RE:
Source block count: Aantal bron blokken:
Source block size: Grootte bron blokken:
Space Recovered: Ruimte gewonnen:
Spam Filters Spam Filters
Speed Limit Snelheidslimiet
Speed Limiter Properties Eigenschappen snelheidsbegrenzer
Speed Limiter Snelheidsbegrenzer
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 omzeilt sommige limiteringen in Europe
Start Start
Status Message Statusbericht
Status Tab Logging: Status tab registratie:
Stop Stop
Storage Age: Opslag leeftijd:
Subject Filename Mode: Bestandsnaam modus:
Subject: Onderwerp:
TCP Port: TCP poort:
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: De datamap wordt gebruikt om configuratie instellingen op te slaan en data te downloaden.
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Dit zijn de standaard instellingen die nodig zijn voor gebruik van NewsBin Pro.

De downloadmap is een map waarin de gedownloade bestanden opgeslagen worden.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Deze selectievakjes beheren het loggen van de downloads.
Standaard logt NewsBin Pro niets naar de schijf. Selecteer de Loggen inschakelen knop
Om het loggen te starten specificeer welke informatie er gelogd moet worden.
Thumbnail Count: Aantal thumbnails:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Om Newsbin Pro te registreren dient u de registratiecode PRECIES zo in te
voeren zoals het naar u toegestuurd is per e-mail. Dit betekent dat u het beter kan kopiëren en plakken i.p.v. het in te typen.
To: Naar:
Top Boven
Total Results Totaal resultaat
Total size of source files: Totale grootte van de bronbestanden:
Translating from Old ImageSafe format to New. Vertaling van oude afbeeldingenkluis formaat naar de nieuwe.
UnRAR Folder: UnRAR map:
UnRAR Password: UnRAR Password:
UnRAR Path: UnRAR pad:
Update Groups when Newsbin starts Groepen updaten wanneer Newsbin Pro gestart wordt
Update Interval(mins): Update interval (min):
Update When Started: Update bij opstarten:
Update Update
Use "Per Group" Display Age Gebruik "per groep" leeftijdsweergave
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Gebruik de binaire vingerafdruk om dubbele bestanden te detecteren/weigeren
Use Calender: Gebruik kalender:
Use Download Path Gebruik downloadpad
Use Duplicate Detector: Gebruik duplicaatdetector:
Use Firewall Username/Password Gebruik firewall loginnaam/wachtwoord
Use Header Download Age Gebruik downloadleeftijd berichtkop
Use Image DB: Gebruik afbeeldingen DB:
Use Pause Time-out Use Pause Time-out
Use Profile Gebruik profiel
Use SMTP password (optional) Gebruik SMTP wachtwoord (optioneel)
Use Speed Limit Time-out: Use Speed Limit Time-out:
Use SSL - Encrypted Connections Gebruik SSL - Versleutelde verbindingen
Use SSLV2 : Gebruik SSLV2 :
Use the old folder picker (tends to be faster) Gebruik de oude map kiezer (meestal sneller)
Use Typical Retention Gebruikelijke retentie
UsenetSearch Error UsenetZoek fout
Username: Gebruikersnaam:
Version: Versie:
Watch List. Volglijst
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Wanneer een dubbele bestandsnaam wordt gevonden hernoem naar Copy (X) van XXX. Anders nummert het bestand.
When checked, the failed list is saved and restored on restart indien gemarkeerd, wordt de 'fout'-lijst geladen en hersteld bij herstart
When checked, the files list is saved and restored on restart indien gemarkeerd, wordt de 'bestandenlijst' opgeslagen en hersteld bij herstart
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Wanneer er meer dan één NZB wordt geladen, laadt ze dan in dezelfde berichtenlijst.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Bij het selecteren van een nieuw downloadpad, begin met verkennen in de huidige downloadpad
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker Wanneer "Download naar <Map>" wordt gebruikt niet controleren op duplicaten
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Je MOET verbinding hebben met internet om de registratie te kunnen voltooien. Wij controleren uw gebruikersnaam en de licentie vanaf onze website.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Je moet herstarten om aan-/uitzetten van het log te activeren.
Veranderingen van registratie informatie wordt gelijk ingevoerd
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Je 10-daagse proefperiode is verlopen.
Newsbin Pro zal nog wel bestanden downloaden maar om de twee minuten zal dit venster verschijnen en zal de download pauzeren…
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Je proefperiode is verlopen.
Het gaat nu af en toe in pauze stand

We willen graag dat je Newsbin Progebruikt, maar wij moeten ook eten kopen.

MENU

English Dutch
&About Newsbin Pro... &Over Newsbin Pro...
&Add to Download List &Toevoegen aan downloadlijst
&Add to Download List\tCtrl+E &Toevoegen aan downloadlijst\tCtrl+E
&Application Look &Programma uiterlijk
&Auto Hide &Auto Verbergen
&Close &Sluiten
&Connections &Verbindingen
&Delete Group\tDEL &Groep verwijderen\tDEL
&Delete Server\tDEL &Verwijder server\tDEL
&Download Latest &Download nieuwste
&File &Bestand
&Files &Bestanden
&Filters... &Filters...
&Floating &Zwevend
&Groups &Groepen
&Help &Help
&Hide &Verberg
&Load NZBs... &Load NZBs...
&Load PARs... &Load PARs...
&Logging &Logging
&Options &Opties
&Options... &Opties...
&Pause Download &Pauzeer download
&Reload &Herlaad
&Remove from Download List\tDel &Verwijder uit Downloadlijst\tDel
&Remove from List\tDel &Verwijder uit lijst\tDel
&Save Configuration &Configuratie opslaan
&Save &Opslaan
&Servers... &Servers...
&Status Bar &Statusbalk
&Thumbnails &Pictogrammen
&Utilities &Hulpmiddelen
&View &Bekijken
Add a new Category... Nieuwe categorie toevoegen...
Add Group... Groep toevoegen...
Add Groups... Groepen toevoegen...
Add Server... Server toevoegen...
Add to &Download List - Bypass Filters Aan &downloadlijst toevoegen - Filters negeren
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Aan downloadlijst toevoegen - Filters negeren\tCtrl+Y
Add to Download Special... Toevoegen aan download-speciaal...
Add to Top - Bypass Filters Bovenaan zetten - Filters negeren
Add to Top Bovenaan zetten
Add to Wish List\tCtrl-Ins Aan verlanglijst toevoegen\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Incomplete bestanden samenvoegen
Assign a New Path... Nieuw Pad toewijzen...
Assign a New UnRAR Path... Nieuw UnRAR pad toewijzen
Assign an UnRAR Password... UnRAR wachtwoord toewijzen
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginnershandleiding...
Bypass Filters\tCtrl+Y Negeer filters\tCtrl+Y
Clear Filter History Wis filtergeschiedenis
Clear List Lijst leegmaken
Clear List Lijst leegmaken
Clear Odometer Downloadmeter resetten
Clear Window Venster leegmaken
Close all Post Lists Sluit alle berichtenlijsten
Close Current Tab Sluit huidige tab
Compact Database... Database opschonen...
Copy Images To... Kopieer afbeeldingen naar...
Copy to CBZ file... Kopieer naar CBZ-bestand...
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copy to Folder... Kopieer naar map...
Copy to Image Database... Kopieer naar afbeeldingdatabase...
Create N&ZB from Files... Maak N&ZB van deze bestanden...
Create N&ZB from Posts... Maak N&ZB van berichten...
Customize.... Aanpassen...
Delete all posts from Poster Verwijder alle berichten van afzender
Delete All Posts Alle berichten verwijderen
Delete File(s) Bestand(en) verwijderen
Delete Item and Files Item en bestanden verwijderen
Delete Posts\tShift-DEL Berichten verwijderen\tShift-DEL
Delete Stored Posts Verwijder opgeslagen berichten
Delete Verwijderen
Delete\tDEL Verwijder\tDEL
Disa&ble Groups Groepen &uitzetten
Disable Server(s) Server(s) uitzetten
Discussion/Help Forum... Discussie/Help forum...
Doc&kable Doc&kbaar
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10,000,000 oudere berichten
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 oudere berichten
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5,000,000 oudere berichten
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 oudere berichten
Download 500,000 Older Posts Download 500,000 oudere berichten
Download All Headers Alle berichtenkoppen downloaden
Download All Posts from Poster Download alle berichten van afzender
Download Complete Groups List Download complete groepenlijst
Download List Downloadlijst
Download Special... Download-speciaal...
Download Speed &Limit Download snelheids&Limiet
Download Speed Limit Download snelheidslimiet
Download to Existing Folder... Download naar bestaande map...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download naar bestaande map...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download naar map genoemd naar onderwerp
Download To Folder... Download naar map...
Download To New Folder... Download naar een nieuwe map...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download naar een nieuwe map...\tCtrl+N
Dummy Dummy
E&xit &Afsluiten
Edit Bewerken
Enable &Groups &Groepen inschakelen
Enable Scheduler Enable Scheduler
Enable Server(s) Server(s) inschakelen
Expand Search Results...\tCtrl+H Uitbreiden van zoekresultaten...\tCTRL+H
Failed List Foutlijst
Fill Aanvullen
Filters Filters
Frequently Asked Questions (FAQ)... Meest gestelde vragen (MGV/FAQ)...
Full Screen Volledig scherm
Hide Old Verberg oud
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Afbeelding &Database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importeer uit ZIP,CBZ,RAR,CBR
Import Version 5.XX Headers Importeer versie 5.XX berichtenkoppen
Kill All Connections Verbreek alle verbindingen
Kill Connection Verbinding verbreken
Limit Speed Begrens snelheid
Load Backup Configuration on Restart Laad backupconfiguratie na herstart
Lockout &Poster Blokkeer &afzender
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokkeer &afzender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Blokkeer afzender &trefwoord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokkeer afzender &trefwoord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokkeer afzender
Looking for your Server?... Op zoek naar gegevens van uw server?...
Mark All Old Alles als oud markeren
Mark Posts New Berichten als ongelezen markeren
Mark Posts Old\tDel Berichten als oud markeren\tDel
Master Hoofd
Move Down\tCtrl-Down Verplaats omlaag\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Verplaats naar beneden\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Bovenaan plaatsen\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Verplaats naar verlanglijst
Move Up\tCtrl-Up Verplaats omhoog\tCtrl-Up
New Folder... Nieuwe map...
New UnRAR Folder... Nieuwe UnRAR map...
Not Fill Niet aanvullen
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &aqua
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blauw
Office 2007 - &silver Office 2007 - &zilver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - zwa&rt
Office XP Office XP
Open Download Folder... Open downloadmap...
Open Folder... Open map...
Open UnRAR Folder... Open UnRAR map...
Pause Download Pauzeer download
Pause Pauzeren
PopupPanes Popup-vensters
Post Storage Berichtopslag
Post to Group... Post naar groep...
Posts Berichten
Properties Eigenschappen
Properties... Eigenschappen...
Properties\tCtrl+I Eigenschappen\tCtrl+I
Purge to Display Age Verwijder naar weergave leeftijd
Quick UnRAR/Sample (MS/RAR) Snelle UnRAR/Voorbeeld (MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Snelle UnRAR/Voorbeeld...
Read Post &Body Lees inhoud &bericht
Read Post &Body\tCtrl+R Lees inhoud &bericht\tCtrl+R
Refresh PAR Set Ververs PAR-set
Register Newsbin... Registreer NewsBin...
Register/Update Key... Registreer/Update licentie...
Remove from Download Verwijder uit downloadlijst
Remove from Download\tCtrl-D Verwijder uit downloadlijst\tCtrl-D
Rename File Hernoem bestand
Rename Hernoemen
Reply to Group... Beantwoorden naar groep...
Reset Display Layout on Restart Herstel beeldschermopmaak na herstart
Reset Download Count Downloadteller resetten
Restore Maximaliseren
Resume Download Hervat download
Retry Download Opnieuw downloaden
Run QuickPAR Start QuickPAR
Sample Files Voorbeeld bestanden
Save Configuration &As... Configuratie opslaan &als...
Save Files to Custom List... Bewaar bestanden in aangepaste lijst...
Searc&h &Zoeken
Search Zoeken
Select All Selecteer alles
Select All\tCtrl-A Alles selecteren\tCtrl-A
Send to Category... Stuur naar categorie
Send to Folder... Stuur naar map...
Server Options... Server opties...
Servers Servers
Set Fill Server Mode Kies aanvul-server modus
Set Slave Mode Kies secundaire modus
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames Bestandsnamen weergeven
Show Posts Special... Speciale berichten weergeven...
Show Posts Toon berichten
Slave Secundair
Switch Tab Position Tabs verwisselen
Tech Support Request... Technische ondersteuning aanvragen...
Test Download Files Test download bestanden
Test Files... Test bestanden...
Toggle Grid Lines Rasterlijnen in-/uitschakelen
Unlock Poster Deblokkeer Afzender
Unlock Poster\tCtrl+U Deblokkeer afzender\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Bestanden samenvoegen
UnRAR/Unpack UnRAR/Uitpakken
Update All Groups Update alle groepen
Update Update
Use Download Age Gebruik download leeftijd
Usenet Tools Web Site... Usenet hulpmiddelen website...
Uses FreeImage Library Gebruikt FreeImage bibliotheek
Uses Sqlite Database Library Gebruikt Sqlite Database bibliotheek
View File Bekijk bestand
View Icon Legend... Bekijk icoon legenda...
View the MOTD Archive... Bekijk het 'MOTD' archief...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standaard
Windows XP Windows XP
Wish List Verlanglijst

STRINGTABLE

English Dutch
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Waarschuwing - er zijn geen berichten geladen.

Update de groep/of controleer het databereik van wat je wil laden.
Mocht je het nog niet gedaan hebben, update dan de groep om de inhoud te zien.
# #
&Groups &Groepen
&Posts &Berichten
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tHet bestand dat de groepenlijst bevat kan niet gevonden worden. Klik de "Download groepenlijst vanuit de server"-knop.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Een website waar je kan discussiëren over problemen of hulp kan krijgen met Newsbin
Active Actief
Active/Disable: Actief/uitschakelen
Active: Actief:
Add a new Folder Nieuwe map toevoegen
Add a poster keyword to filter on Een afzender trefwoord toevoegen bij filter aan
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Groep toevoegen mislukt: De groep die u probeert aan te maken bestaat al.
Add item to Download list Item toevoegen aan downloadlijst
Add New Server
Add or Edit Servers
Nieuwe server toevoegen
Server toevoegen of bewerken
Add poster to the Filter List Afzender toevoegen aan de filterlijst
Add to Custom List Aan aangepaste lijst toevoegen
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Aan download toevoegen - Negeer filters
Aan download toevoegen - Negeer filters
Add to the Download List
Add to the Download List
Aan downloadlijst toevoegen
Aan downloadlijst toevoegen
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Zet bovenaan de downloadlijst - Negeer filters
Add to the Top of the Download List Zet bovenaan de downloadlijst
Add/Edit the servers Toevoegen/bewerken van de servers
Address: Adres:
Advanced Geavanceerd
Advanced: Geavanceerd:
Age Leeftijd
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle voorbeeldberichten worden verplaatst naar de Gelezen lijst
Apply Filterbar Filters Filterbar filters toepassen
April April
Assemble the files and remove the entry from the list. Voeg de bestanden samen en verwijder deze van de lijst.
Assign a new path Voeg een nieuw pad toe
August Augustus
AutoPAR Options AutoPAR opties
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Bandbreedte beperkt wanneer ingedrukt
Activeer de snelheidsbegrenzer
Basic Basis
Blocks Found: Gevonden blokken:
Blocks Needed: Blokken nodig:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Zowel de naam en adres invullen bij Toevoegen/bewerken van een server
Bottom Onderaan
Browse for an Image Database Browse voor een afbeeldingendatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Onderwerp\Test.rar
Cancel Annuleren
Change Password Wijzig wachtwoord
Check unchecked groups Niet gemarkeerde groepen markeren
Chunk Cache Status Cache status stukken
Chunk Cache Use State Cache gebruikstoestand stukken
Clean out the old records. Opschonen van oude records.
Clear Filter History Wis filtergeschiedenis
Clear Filterbar Filter Filterbar filters wissen
Clear List Lijst wissen
Clear Memory... Geheugen vrijmaken...
Clear Odometer Snelheidsmeter resetten
Clear the active list Wis de actieve lijst
Clear the download list without deleting the files. Leeg de downloadlijst zonder bestanden te verwijderen.
Clear the download path for these Groups? Downloadpad voor deze groep leegmaken?
Clear the list (doesn't delete files) Lijst wissen (verwijderd de bestanden niet)
Clear the List (Stop all Downloads)? Lijst wissen (alle downloads stoppen)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wis de lijst van gedownloade bestanden zonder deze te wissen van de schijf.
Clear the List? Lijst wissen?
Clear the per group download path Wis het downloadpad per groep
Clear the search entry Wis zoekinvoer
Clear Wissen
Close all Post Tabs? Alle berichtentabbladen sluiten?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Sluit groepenvenster
Klap groepenvenster uit
Close the active document
Close
Sluit het actieve document
Sluiten
Close this Tab Sluit dit tabblad
Color: Kleur:
Colors/Fonts Kleuren/lettertypes
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Combineer hoofd splitter-bestanden (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel met PARs
Compact Display - many files joined into one line Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel
Compact View Compact overzicht
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Configuratiebestand niet gevonden, backup herstellen?
Configuration File restored from Backup copy Configuratie-bestand hersteld vanuit backup kopie
Configuration Files Configuratiebestanden
Configuration Options Configuratieopties
Confirmation Windows Bevestigingsvensters
Connections Verbindingen
Contract docked window Contract aangekoppeld venster
Copy Marked File(s) to new folder Kopieer gemarkeerd(e) bestand(en) naar een nieuwe map
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopieer geselecteerde bestanden naar wenslijst voor later onderzoek
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopieer selectie en plaats dit op in het klembord
Kopiëren
Count of all data downloaded Totaal data gedownload
Create a new document
New
Maak een nieuw document
Nieuw
Create NZB... Maak een NZB...
Critical Errors Kritieke fouten
Current Progress: Huidige voortgang:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Huidige snelheid bits/sec en Bytes/sec
Currently Loaded posts Momenteel geladen berichten
Customize... Aanpassen...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Knip de selectie en plak dit op het klembord
Knippen
Data Downloaded this session Gedownload tijdens deze sessie
Data Rate Datasnelheid
Data: Data:
Database Compactor is already in Progress Database verkleiner is al bezig
Date: Datum:
December December
Delete All Posts Verwijder alle berichten
Delete all Posts? Alle berichten verwijderen?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Verwijder alle RAR- and PAR-bestanden (van schijf) voor dit bestand?
Delete Entries from DB Verwijder items uit de DB
Delete File From Disk Verwijder bestand van schijf
Delete Files by renaming and wiping the contents Verwijder bestanden door hernoemen en leegmaken van de inhoud
Delete Group from List Verwijder groep van de lijst
Delete Images from Database Verwijder afbeeldingen uit de database
Delete Item and the underlying files. Verwijder item en onderliggende bestanden
Delete item but, doesn't remove from disk Verwijder item, maar wis niet van schijf
Delete Marked Files(From Disk!)? Gemarkeerde bestanden verwijderen (van schijf!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Verwijder gedeeltelijke bestanden van schijf?
Delete Posts... Berichten verwijderen...
Delete Selected Posts? Verwijder geselecteerde berichten?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Wis de bestanden van schijf
Wis de bestanden van schijf
Delete the Server Verwijder de server
Delete these File from the Database? Deze bestanden uit de database verwijderen?
Delete these passwords? Wis deze wachtwoorden?
Delete these Records? Deze Records verwijderen?
Delete this Filter Entry? Dit filter wissen?
Description Omschrijving
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Inbellen naar ISP mislukt. Controleer de instellingen en probeer opnieuw.
Dirty Rotten Spammers Ongewenste spammers
Disable Enabled Groups Ingeschakelde groepen uitzetten
Disable Enabled Servers Ingeschakelde servers uitzetten
Disable one or more Servers Een of meer servers uitzetten
Disable/Enable the Signature Cache Aan/uitzetten kenmerken opslag
Disabled Uitgezet
Display Age Leeftijd weergeven
Display all Files and hide old ones Geef alle bestanden weer en verberg oude
Display all of the posts for this group Alle berichten van deze groep weergeven
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Toon en update deze groepen
Toon en update deze groepen
Display Connection details Verbindingsgegevens weergeven
Display only unread/un-downloaded Files Laat alleen ongelezen/niet-gedownloade bestanden zien
Display program information, version number and copyright
About
Programma informatie, versie nummer en copyright weergeven
Over
Display Settings Venster-instellingen
Display Statistics about a specific Post Geef statistieken van specifieke post weer
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Toon het groepen-eigenschappen venster
Toon het groepen-eigenschappen venster
Display these Groups
Display these Groups
Toon deze groepen
Toon deze groepen
Download all headers? Alle berichtenkoppen downloaden?
Download all posts currently visible in the post list. Alle berichten die momenteel zichtbaar zijn in de berichtenlijst.
Download all posts from this poster. Alle berichten van deze afzender downloaden.
Download all posts in this Group Alle berichten in deze groep downloaden
Download All Posts Alle berichten downloaden
Download and assemble Incomplete Files Downloaden en incomplete bestanden samenvoegen
Download Descriptions: Download omschrijvingen:
Download Failed Download mislukt
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download groepenlijst van de actieve server
Download Groepenlijst van de actieve server
Download History Downloadgeschiedenis
Download just the subjects for faster searching Alleen de onderwerpen voor sneller zoeken downloaden.
Download List Downloadlijst
Download Next 1,000,000 Posts Download volgende 1.000.000 berichten
Download Next 10,000,000 Posts Download volgende 10.000.000 berichten
Download Next 100,000 Posts Download volgende 100.000 berichten
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download volgende 1000 gegevens van de server(s)
Download Next 5,000,000 Posts Download volgende 5.000.000 berichten
Download Next 50,000 Posts Download volgende 50.000 berichten
Download Path Not Set in options Downloadpad is niet ingesteld bij Opties
Download Path: Downloadpad:
Download Paused Download gepauzeerd
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download de gecodeerde tekst naar schijf. Onderwerp is de bestandsnaam
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download de laatste groep-updates
Download de laatste groep-updates
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download naar een nieuwe map genoemd naar het onderwerp
Download will bypass all Filters Download zal alle filters negeren
Download Download:
Download: Download:
Downloaded Files Gedownloade bestanden
Downloaded Posts Gedownloade berichten
Downloaded Gedownload
Downloaded: Gedownload:
Downloading Posts Berichten downloaden
Downloading Downloaden
Downloads Gedownload
DOWNLOADS GEDOWNLOAD
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Bewerk groepen
Edit the filters.
Open the Filters window
Bewerk de filters.
Open het filter venster
Edit the Groups Wijzig de groepen
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Email veld niet ingevuld - Een email adres is vereist, zelfs een fake-adres volstaat
Email Notification Options E-mail kennisgeving opties
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Activeer bevestiging bij permanent verwijderen van de postlijst
Enable confirmation for Group List Sorting Activeer bevestiging bij sorteren groepenlijst
Enable confirmation of deletion from the Download List Activeer bevestiging bij verwijdering van de downloadlijst
Enable confirmation when sorting the Download list. Activeer bevestiging bij sorteren van de downloadlijst.
Enable Disabled Groups Uitgeschakelde groepen activeren
Enable Disabled Servers Uitgeschakelde servers activeren
Enable Filters: Filters activeren:
Enable one or more Servers Een of meerdere servers activeren
Enable or Disable the Filters In- of deactiveren van de filters
Enable the critical Error Pop-up window. Activeer het 'Kritieke fout' pop-up venster.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Activeer de 'Postlijst is leeg' prompt als er geen posts verschijnen bij laden
Enter Registration codes. Registratiecodes invoeren.
Erase everything
Erase All
Wis alles
Wis alles
Erase the selection
Erase
Wis selectie
Wissen
Error Fout
Execute external program Extern programma uitvoeren
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Bestanden uitbreiden en samenvoegen
Bestanden uitbreiden en samenvoegen
Expand docked window Uitbreiden aangekoppeld venster
Expand Search Results... Zoekresultaten uitbreiden
Export Images to a Disk files. Exporteer beeld naar een schijf bestand
Export the selected posts to a text file Exporteer de geselecteerde berichten naar een tekst bestand
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Mislukte EXE-bestanden en RAR-bestanden met EXE-bestanden.
Fail Passworded RARs inside RARs. This is almost always Spam. Mislukte RARsmet wachtwoorden in RARs. Dit is bijna altijd spam.
Fail RAR files that need Passwords Mislukte RAR-bestanden waarbij wachtwoorden nodig zijn
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Mislukte WMV/ASF-bestanden en RARs die WMV/ASF-bestanden bevatten die wachtwoord benodigen
Failed Downloads Mislukte downloads
Failed Files Mislukte bestanden
Failed Posts Mislukte berichten
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Het is niet gelukt om de patroonvergelijkingsreeks toe te voegen aan het filter.
Bekijk de patroon die je hebt ingevoerd.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Het vinden of aanmaken van de data map is mislukt
U wilt waarschijnlijk een nieuwe kiezen of maken
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Niet gelukt om de downloadmap te vinden òf aan te maken
er kunnen geen bestanden worden gedownload totdat dit probleem is verholpen door de map aan te maken of naar een geldige map te verwijzen.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Het openen van het groepenbestand is mislukt. Download groepen a.u.b.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Download starten mislukt.
In de handmatige mode, moet elke groep individueel voor download worden geselecteerd. Of zet de automatische mode aan en klik opnieuw of tweemaal klikken om van een groepsnaam te downloaden.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Download starten mislukt.

Er zijn geen groepen in de groepenlijst.
Je moet op de 'Groepen'-knop klikken en selecteer op zijn minst een groep.
Failed Mislukt
February Februari
File Descriptions: Bestand omschrijvingen:
File Exists! Overwrite? Bestand bestaat al! Overschrijven?
File is in the download/scratch list Bestand staat op de download/wens-lijst
File seems to be a Duplicate Bestand lijkt duplicaat te zijn
File Type: Bestandstype:
Filename Accept Bestandsnaam accepteren
Filename Options: Bestandsnaam opties:
Filename Reject Bestandsnaam geweigerd
Filename: Bestandsnaam:
Files Found: Bestanden gevonden:
Files List Bestandenlijst
Files Needed: Bestanden nodig:
Files! Bestanden!
Files Bestanden
Files: Bestanden:
Fill Server Server invullen
Fill Server: Server invullen:
Filter Accept: Filter accepteren:
Filter out files that aren't new Bestanden die niet nieuw zijn filteren
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofiel niet gevonden - zoeken gestopt
Filter Profile Filterprofiel
Filter Profile: Filterprofiel:
Filter Profiles can't start with a number Filterprofielen kunnen niet met een cijfer beginnen
Filter Profiles require a name Filterprofielen vereisen een naam
Filter Reject: Filter afwijzen:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Zoek RAR bestanden in huidige berichtenlijst
Find: Zoek:
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Lettertype kleur voor de lijsten
Free space available in the Data|Download folders Vrij beschikbare ruimte in Data|Download Mappen
Free Space: Vrije ruimte:
Fri vrij
FROM Date must be less than TO Date VAN datum moet kleiner zijn dan NAAR datum
From Field Van veld
From: Van:
Full Speed Volle snelheid
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews VEREIST een gebruikersnaam en wachtwoord voor hun servers

Global Filter Can't be Deleted Algemene filters kunnen niet gewist worden
Group Added Date Datum groep toegevoegd
Group Field is Empty - Please try again","Warning Groepenveld is leeg - Probeer opnieuw
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Groep van een groepsnaam moet tenminste 2 niet-spatie karakters lang zijn
Group Groep
Group: Groep:
Groups (0) Groepen (0)
Groups List Groepenlijst
GROUPS GROEPEN
Groups Groepen
Header Download Failed - No master/active servers Berichtenkoppen downloaden mislukt - Geen Hoofd/actieve servers
Hide docked window Verberg aangekoppeld venster
Hide Files with more Cross-posts than setting. Verberg bestanden met meer kruisposten dan ingesteld.
Hide Old Oude verbergen
Hide/Show the main toolbar Verberg/toon hoofd werkbalk
Icon Legend Icoon legenda
Idle with "new" state set. Inactief met 'nieuw' status geactiveerd.
Idle Inactief
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Afbeeldingendatabase
Import and image from ZIP of CBZ files Importeer en afbeelding van ZIP- of CBZ-bestand
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importeer groepengegevens uit Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Importeer versie 4 kenmerkbestanden.
Incomplete. Missing information needed for download Incompleet. Ontbrekende informatie is nodig voor download
Insert Clipboard contents
Paste
Plak inhoud klembord
Plakken
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installatie is beschadigd - AUB de-installeren en opnieuw installeren

Internet Search Internet zoeken
Internet Internet
Invalid Regular Expression in Filter Ongeldige reguliere expressie in Filter
Invalid Search String Ongeldige zoek-reeks
January Januari
Job: Opdracht:
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Verbreek alle verbindingen die momenteel openstaan.
Kill Selected Connection. Verbreek geselecteerde verbinding.
Kill the Current Download Stop de huidige download
Kill the Download. Stop de download.
Last Command Laatste opdracht
Last Response Laatste reactie
Last Updated: Laatste update:
List of Current downloads Lijst van huidige downloads
List of Failed downloads Lijst van mislukte downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Lijst van nieuwsservers welke zijn toegevoegd aan NewsBin Pro
List of Newsgroups you might want to download from. Lijst van nieuwsgroepen waar je mogelijk uit wilt downloaden
List of Status messages Lijst van statusberichten
Load A folder's worth of Saved downloads Laad een mapwaarde van opgeslagen downloads
Load all posts bypassing any age filters Laad alle berichten en omzeil alle leeftijdfilters
Load an Image Database Laad een afbeeldingendatabase
Load Newer files into the list. Laad nieuwere bestanden in de lijst.
Load NZB files...
Load NZB
Laad NZB bestanden...
Laad NZB
Load NZB... Laad NZB...
Load Older files into the list. Laad oudere bestanden in de lijst.
Load Ranges of posts Laad berichtenbereik
Load the download List from disk Laad de downloadlijst van schijf
Load the Download list Laad de downloadlijst
Local Lokaal
Lock the display to prevent accidential changes Blokkeer het venster om onbedoelde veranderingen te voorkomen
Logging Logvenster
Logs: Logboek:
Main Toolbar Hoofd knoppenbalk
Make selected posts Old Maak geselecteerde berichten oud
March Maart
Mark all post Old? Markeer alle berichten oud?
Mark all posts Old. Markeer alle berichten oud.
Mark all posts Old? Markeer alle berichten oud?
Mark post as Deleted Bericht als gewist markeren
Mark Posts New... Markeer berichten nieuw...
Mark Posts Old... Markeer berichten oud...
Mark Selected posts "new" Markeer geselecteerde berichten als "nieuw"
Master Server Hoofdserver
Master/Slave Hoofd/Secundair
Max Size Maximale grootte
Maximum size must be larger then Minimum size to search Maximale grootte moet groter zijn dan minimum grootte
Maximum size of displayed file. Maximale grootte van weergegeven bestanden.
May Mei
Message-Id Bericht-Id
Min Size Minimale grootte
Minimum size of displayed file. Minimale grootte van weergegeven bestanden.
Mon ma
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Onderaan plaatsen
Verplaats item onderaan
Move Down
Move Item Down one line
Naar beneden
Item één regel naar beneden
Move File(s) to another folder Verplaats bestand(en) naar een andere map
Move Files Verplaats bestanden
Move Marked Files? Gemarkeerde bestanden verplaatsen?
Move One Line Down Verplaats een regel omlaag
Move Top
Move Item to the Top
Bovenaan
Zet Item bovenaan
Move Up
Move Item Up one line
Omhoog
Zet item een regel hoger
Move Up one Line Verplaats een regel omhoog
Must select some files to save to NZB Enkele bestanden selecteren om naar NZB te bewaren
NA for NZBs NA for NZBs
Name field is Empty - Please add some kind of Name Naam veld in leeg - Voeg een naam toe
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI-bestanden (*.nbi)|*.nbi|Alle bestanden (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Kies een server om naar te posten - Probeer opnieuw
Need to pick an active server - Please try again. Kies een actieve server om naar te posten - Probeer opnieuw.
Need to select an item to modify. Selecteer een item om te bewerken
Network: Netwerk:
New Category... Nieuwe categorie...
New Posts Nieuwe berichten
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin gepauzeerd - Weinig schijfruimte in de datamap
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin gepauzeerd - Weinig schijfruimte in de downloadmap
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro opties
Open het optie-venster
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin bestanden (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Geen actieve groepen geselecteerd om te verwerken
No Destination filename set Geen bestemming bestandsnaam opgegeven
No group name found during add group Geen groepsnaam gevonden tijdens toevoegen groep
No groups selected Geen groepen geselecteerd
No PAR data so no PAR status is currently available Geen PAR-gegevens dus de PAR-status is niet beschikbaar
No Posts Selected - Can't find Author Geen berichten geselecteerd - Kan afzender niet vinden
None Geen
Normal Server Normale server
Notification Messages Notificaties
November November
NZB Email Settings NZB e-mail-instellingen
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB-bestanden (*.nzb)|*.nzb|Alle bestanden (*.*)|*.*||
NZB Files NZB-bestanden
October Oktober
Old Posts Oude berichten
Only display files that match this filter Alleen bestanden weergeven die voldoen dit filter
Only display Newer Posts Alleen nieuwe bestanden weergeven
Only show the filename part of the subject Alleen bestandsnaam deel van onderwerp weergeven
Open Another Configuration Andere configuratie openen
Open Groups Display
Open Groups Display
Open groepenvenster
Open the Filter Options Open de filter opties
Open the folder where the UnRARed files go. Open de map voor de UnRARed bestanden.
Open the folder where this file is. Open de map waar dit bestand is.
Open the Options Dialog Open het optiesvenster
Open the Search Window
Open the Search Window
Open het zoekvenster
Open het zoekvenster
Open the Server Options Open de serveropties
Open this document Open dit document
Open up a window to the files folder Open een venster naar de bestandenmap
Open Window to register key. Open venster voor registratie licentie.
Option Optie
Options Opties
Options: Opties:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overschrijven, hernoemen, vullen met rommel en dan wissen
Par Files: PAR-bestanden:
PAR Records PAR-gegevens
Par Set Size: PAR-grootte:
Partial Download Gedeeltelijke download
Pause download
Pause the selected Download
Download pauzeren
Pauzeer de geselecteerde download
Pause the download list.
Pause the Download
Pauzeer de downloadlijst.
Pauzeer de download
Pause the Download Download pauzeren
Pause the marked download Pauzeer de gemarkeerde downloads
Paused Pauzeren
Permanantly Delete these Posts from Storage? Deze berichten permanent verwijderen uit opslag?
Permanently delete this poster? Deze afzender voorgoed verwijderen?
Pick the Font to use with this control Selecteer het lettertype om te gebruiken
Position: Positie:
Post a message to up to 3 groups. Plaats bericht in maximaal 3 groepen.
Post Count Aantal berichten
Post Filename Bericht bestandsnaam
Post list that the user can copy new entries into for later processing Berichtenlijst waar de gebruiker nieuwe entries naar toe kan kopiëren om later te bekijken
Post Properties Berichteigenschappen
Post to Selected Groups Bericht naar geselecteerde groepen
Post/File is Filtered Bericht/bestand is gefilterd
Poster Settings Afzenderinstellingen
Preparing Posted Files... Voorbereiden verzending bestanden...
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Probleem met verbinden met de nieuwsserver. Neem contact op met de technische ondersteuning.
Processing Priority Proces prioriteit
Progress: Voortgang:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Verwijder diskgegevens volgens instelling leeftijdsweergave.
Purge the Stored records from the disk Verwijder opgeslagen records van schijf
Purge to MDA is already in Progress Verwijder volgens MDA is reeds bezig
Purging the Groups... Groepen opschonen...
Purging to Display Age... Opschonen volgens display leeftijd...
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Zet servers in vul-modus - Gebruik deze server als andere servers niet werken
Put servers into Master mode - Enable header download Zet servers in hoofd-modus - Inschakelen van berichtenkoppen download
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Zet servers in normale-modus - Gebruik deze server om altijd van te downloaden
Put servers into Slave mode - Disable header download Zet servers in secundaire-modus - Uitschakelen van berichtenkopdownload
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Snelle UnRAR: Bestand is een ongeschikt type
Quick UnRAR: No filename found Snelle UnRAR: Bestandsnaam niet gevonden
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Sluit programma; Vraag om het document op te slaan
Sluiten
RAR Passwords RAR wachtwoorden
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE geleverd om NZB bestandsnamen te filteren die niet geldig zijn
Read Posts Lees berichten
Read the text of the post Lees de tekst van het bericht
Ready Klaar
Really Delete Group(s)? Groep(en) echt verwijderen?
Really Delete Server(s)? Server(s) echt verwijderen?
Really Purge Stored Records? Opgeslagen gegevens echt opschonen?
Really Reset the Group to use Download Age again? Werkelijk de groep weer herstellen om downloadleeftijd te gebruiken?
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Ververs de lijst
Verwijder niet meer op disk bestaande bestanden
Reject! Geweigerd!
Reload from Disk. Opnieuw van disk laden.
Reload Group data Groepsgegevens opnieuw laden
Reload the DB from disk Herlaad de DB van schijf
Remote Control Afstandbediend
Remove Files from List Bestanden uit lijst verwijderen
Remove from Download List Verwijder van downloadlijst
Remove Poster from Lockout List Verwijder afzender van de blokkadelijst
Remove Posts from List Verwijder berichten van de lijst
Rename Failed, Probably the destination file already exists Hernoemen mislukt, vermoedelijk bestaat er al een bestand met die naam
Rename File Hernoem bestand
Rename File. Hernoem bestand.
Rename this item Dit item hernoemen
Repair Blocks Reparatie blokken
Reply to an existing post Antwoord naar een bestaand bericht
Rescan Folders Mappen opnieuw scannen
Rescan the folder for missing files Scan de map naar ontbrekende bestanden
Reset counter to download headers from FTR setting Zet teller terug om berichtkoppen te downloaden met 'FTR' instellingen
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Zet de tellers terug zo dat FTR word gebruikt om opnieuw van de groep te downloaden
Reset Counters Zet de downloadtellers terug
Restore the window to visible Herstel het venster naar zichtbaar
Resume download
Resume the selected Download
Download hervatten
Hervat de geselecteerde download
Retry the Download
Retry the Download
Download opnieuw starten
Download opnieuw starten
RSS Feeds RSS feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Start QuickPAR
Start QuickPAR om bestanden te testen
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Start de standaard weergave voor dit bestand
Start de standaard weergave voor dit bestand
Run the Edit Groups Dialog Start Groep wijzigen-venster
Run the file with the default viewer Open het bestand met de standaardviewer
Running Bezig
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Voorbeeld bestanden
Unrar en probeer de inhoud te bekijken
Sat za
Save the active document with a new name
Save As
Actieve document opslaan met een nieuwe naam
Bewaren als
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Bewaar het configuratie-bestand
Bewaar het configuratie-bestand
Save the download list so, it can be loaded later. De downloadlijst zo opslaan, dat het later weer geladen kan worden.
Save the selected post to disk. Bewaar geselecteerde bericht op schijf
Scheduler Disabled Planner uitgeschakeld
Scheduler Enabled Planner ingeschakeld
Scheduler Paused Planner gepauzeerd
Scheduler Planner
Search for and UnRAR RAR files Zoeken naar en uitpakken van RAR-bestanden
Search for Downloaded Files in the file DB Zoeken naar gedownloade bestanden in de bestands DB
Search for Subjects or Poster Zoeken naar onderwerp of afzender
Search In Groups/Topic Zoeken in groepen/topic
Search Mode Zoekmodus
Search Warning Zoek waarschuwing
Search Zoeken
SEARCH ZOEKEN
Secure server/connection Failed. Beveiligde server/verbinding mislukt
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Beveiligde server/verbinding. SSL beveiligde verbindingen zijn naar de server gemaakt
Security Options Beveiligings-opties
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Selecteer een filter Profiel van Find - Zoeken afgebroken
Select a Filter Profile Selecteer een filterprofiel
Select a folder to scan for files Selecteer een map om naar bestanden te zoeken
Select all Items Selecteer alle items
Select all Posts. Selecteer alle berichten.
Select Automatic Download Mode. Selecteer Automatische download-modus.
Select Manual Mode Selecteer Handmatig-modus'
Select which groups to search for content. No selection means all groups Selecteer welke groepen te doorzoeken. Geen keuze betekent alle groepen
Selected Data count and size Geselecteerde data-telling en grootte
September September
Server Name: Servernaam:
Server Options Server opties
Server port is Required - default is 119 Server poort is verplicht - standaard is 119
SERVERS SERVERS
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Stel het Per groep download-pad in
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Het instellen van een "Initiele Dagen" van Nul is een slecht idee - de Override is uitgeschakeld
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Het instellen van het NZB autolaad-pad om de download pad te scannen is een slecht idee.
hoge CPU-belasting kan het gevolg zijn.
Setup: Instellingen:
Show All Files Alle bestanden weergeven
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames only Laat alleen bestandsnamen zien
Show Filenames: Bestandsnamen weergeven:
Show Filtered Posts Gefilterde berichten weergeven
Show Grid Lines Rasterlijnen weergeven
Show Help File Help-bestand weergeven
Show Incomplete Files Incomplete bestanden weergeven
Show Incompletes Incompleet weergeven
Show New Posts Nieuwe berichten weergeven
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
De hoofdbalk weergeven of verbergen
Wissel hoofdbalk
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Weergeven of verbergen statusbalk
Wissel statusbalk
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Weergeven of verbergen pictogrammen
Wissel pictogrammen
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Weergeven of verbergen werkbalk
Wissel werkbalk
Show PAR/NFO PAR/NFO weergeven
Show Special... Toon speciaal...
Show the best guess at the filenames in the post. De beste gok weergeven van de bestandsnamen in het bericht
Show the Servers Tab De servers-tab weergeven
Show the smaller tool bar. De kleinere taakbalk weergeven
Show/Disable the MOTD window Aan/Uitzetten van het 'MOTD'-venster
SIG ON Handtekening aan
Size of data waiting to download in the download list Grootte van data die wacht om gedownload te worden in de downloadlijst
Size: Grootte:
Slave Server Secundaire server
Sort Groups List? Groepenlijst sorteren?
Sort the entire Download list? De hele downloadlijst sorteren?
Sort the entire Failed list? De hele foutlijst sorteren?
Sort the entire Wish list? Sorteer de gehele wenslijst?
Spam Filter Settings Spam filter instellingen
Spam Filters Spam filters
Specify a filter profile for a group Specificeer een filterprofiel voor een groep
Speed (Bps): Snelheid (Bps):
Speed Limited Snelheid begrensd
Speed Progress Snelheidsvoortgang
Speed: Snelheid:
SSL Disabled SSL uitgeschakeld
SSL Enabled SSL ingeschakeld
SSL Enabled/Disabled: SSL ingeschakeld/uitgeschakeld
State: Status:
Status Status
Status: Status
Stop Search Processing Stop zoeken
Subject Accept Onderwerp accepteren
Subject Field Onderwerp veld
Subject is Empty - Please try again Onderwerp is leeg - Probeer opnieuw
Subject Reject Onderwerp geweigerd
Subject: Onderwerp:
Sun zo
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Wissel naar het vorige scherm
Vorige scherm
Switch between Full and Reduced speed Wissel tussen volledige en gereduceerde snelheid
Switch between Pause and Run Wissel tussen pauze en lopend
Switch between Scheduler Modes Wissel tussen planning-modus
Switch to the next window pane
Next Pane
Ga naar het volgende scherm
Volgende scherm
Switches: Schakels:
Tab: Tab:
Tabbed Window Venster van tabs voorzien
Takes you to a form where you can request tech support Brengt je naar een formulier voor een verzoek aan de technische support
Test files if they have PAR files Test bestanden of ze PAR-bestanden hebben
Test NZB... Test NZB...
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Het bestand, welke de groepslijst bevat, mist.
\Klik op download groepenlijst van server-knop.
The name is too short. It must be 2 letters or more. De naam is te kort. Minimaal 2 tekens of meer.
The news servers for some popular ISP. De nieuwsservers van sommige populaire ISP's.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Er zijn geen actieve servers. Je moet òf een server toevoegen en/of ervoor zorgen dat op zijn minst een server is gemarkeerd voordat je kan downloaden.
Thumbnails Pictogrammen
Thumbnails: Pictogrammen:
Thur do
Time to finish current downloads Tijd nodig voor huidige downloads
Top Boven
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Probeer om berichten samen te voegen die Newsbin Pro niet zelf heeft gecombineerd.
Try to Find a news server Probeer een nieuwsserver te vinden
Tue di
UberSearch ÜberZoeken
Unable to add this item to poster lockout Niet in staat om dit item toe te voegen aan de poster lockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Onmogelijk om download-pad toe te wijzen - Controleer je download-pad instellingen
Unable to create or access the temp folder Kan temp folder niet maken of benaderen
Unable to Delete Server - Server not found Niet mogelijk om de server te verwijderen - Server niet gevonden
Unable to load the Filters file Kan het filters-bestand niet laden
Unable to open file to save groups Niet mogelijk om bestand te openen om groepen op te slaan.
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Onmogelijk de viewer te gebruiken voor dit bestand. Gerapporteerde fout:
Undo the last action
Undo
Laatste actie ongedaan maken
Ongedaan maken
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR mislukt: RAR bestand is beschermd met een wachtwoord
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR bestanden
Unrar deze bestanden
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR-pad is niet ingesteld in opties
UnRAR Path: UnRAR-pad:
UnRAR the files to a new folder UnRAR de bestanden naar een nieuwe map
Unsorted Ongesorteerd
UsenetSearch UsenetZoeken
View List Icon Legend Bekijk lijst icoon legenda
View Message of the Day Bericht van de Dag weergeven
View Thumbnails Pictogrammen bekijken
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Let op – Berichtenkop overlap > 5000 is ongebruikelijk. Dit vertraagt de download
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Waarschuwing het laden van NZB-bestand is mislukt. Het is mogelijk beschadigd
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Waarschuwing het laden van NZB-bestand is mislukt. Het is mogelijk beschadigd: %s
Warning Waarschuwing
Web page that describes how to Use newsbin Webpagina die beschrijft hoe Newsbin Pro te gebruiken is
Wed wo
When Login is Enabled - Username is required Als login ingeschakeld is - is gebruikersnaam verplicht
Window Positions Vensterposities
Wish List Wenslijst
You need to Enter a server name or address U moet een server-naam of -adres invullen
You've selected more than 40 items to read. Continue? U heeft meer dan 40 items geselecteerd om te lezen. Doorgaan?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Dutch
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Dutch
Album Album
Artist Artiest
Album-Artist Album-Artiest
Artist-Album Artiest-Album
Artist\Album Artiest\Album
Album\Artist Album\Artiest

DLGINIT Entry 4

English Dutch
Display Data Rate Datasnelheid weergeven
Display Disk Free Space Vrije schijfruimte weergeven

DLGINIT Entry 5

English Dutch
None Geen
12 Hours, 12 Uur,
1 Days 1 Dag
2 Days 2 Dagen
3 Days 3 Dagen
4 Days 4 Dagen
5 Days 5 Dagen
10 Days 10 Dagen
15 Days 15 Dagen
20 Days 20 Dagen

DLGINIT Entry 6

English Dutch
None Geen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Dutch
Normal Normaal
Verbose Uitgebreid
Debug Fouten opsporen

DLGINIT Entry 8

English Dutch
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Geen wachtwoord nodig)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Wachtwoord optioneel)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Dutch
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Dutch
Update Every 1 secs Update elke 1 sec
Update Every 5 secs Update elke 5 sec
Update Every 30 secs Update elke 30 sec
Update Every 60 secs Update elke 60 sec
Personal tools