Dutch 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Dutch
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Wanneer een groep is vernieuwd kunt u deze dubbelklikken om de berichten te bekijken.
Download Paused Warning Download gepauzeerd melding
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Wij merken dat u een geregistreerde gebruiker bent van NewsBin Pro, maar u heeft een oude licentiecode.
(Optional) (Optioneel)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Dex en ik zullen voor eeuwig van je houden!
- Levenslang upgrades
- Voorrang bij Technische Ondersteuning
- Toegang tot het private beta project
- Dat warme gevoel omdat je in balans bent met de wereld.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - De belangrijkste instelling is de 'First Time Records' (FTR) die aangeeft hoeveel van de groep u download bij uw eerste bezoek.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - Om alle groepen te vernieuwen klikt u op de 'Update' knop (groene bliksemschicht)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - Om berichten te kunnen bekijken tijdens het downloaden, dubbelklik op de groep maar mogelijk is de 'Herlaad' knop nodig
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Gebruik Help/Help om meer over NewsBin Pro te weten te komen.
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Gebruik de Help/Beginnershandleiding voor uitleg.
-- Contacting our web site. -- Neem contact op via onze website.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Verzenden van een kopie van uw huidige licentie naar de site.
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- De website controleert de licentie en verstuurt dan een nieuwe, welke op uw PC wordt opgeslagen
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Licentie Upgrade Pagina 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Licentie Upgrade Pagina 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Licentie Upgrade
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Klik op de knop om de upgrade te voltooien.
De nieuwe licentie is ook zichtbaar in het help menu onder
het 'Registreer/Update licentie' venster

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Deze optie slaat de omschrijving van de gedownloade
bestanden op in het "Descript.ion" bestand in de download map

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Nag, Nag, Nag, vervelend hè?

Als u zich registreert, zult u nooit meer lastiggevallen worden door ons.

De registratie zal dit 'nagscreen' permanent uitschakelen.
About Newsbin Pro Over Newsbin Pro
Accept Filter Filter Toestaan
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Voeg pad prefix toe - Decodeer naar een map hernoemd naar bronmap
Add each filename to the log file. Voeg elk bestandsnaam toe aan het logbestand.
Add Files... Bestanden toevoegen...
Add Filters... Filter toevoegen...
Add Group Name to Download Folder Voeg groepsnaam toe aan downloadmap
Add group... Groep toevoegen...
Add Groups Groepen toevoegen
Add Groups... Groepen toevoegen...
Add New Server Nieuwe server toevoegen
Add NZB Filename to Download Folder Voeg NZB bestandsnaam toe aan downloadmap
Add NZB Folder to Download Folder Voeg NZB map toe aan downloadmap
Add Password Wachtwoord toevoegen.
Add Server Server toevoegen.
Add Subject to filenames under Voeg onderwerp toe aan bestandsnaam onder
Add Toevoegen
Add/Remove Selected Groups Toevoegen/Verwijderen geselecteerde groepen
Advanced Options Geavanceerde opties
Age Filter: Leeftijd filter:
Age: Leeftijd:
Apply Toepassen
Attach file summary information to the file. Voeg bestand samenvatting toe aan het bestand.
Authentication Required Authenticatie vereist
Authentication Status Authenticatie status
Auto Rename: Auto hernoemen:
Auto-Mark Old: Auto-markeer oud:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Bezig met auto-afsluiten. Klik op 'Annuleren' om te voorkomen dat NewsBin Pro afsluit
Auto-Shutdown Warning Waarschuwing auto-afsluiten
Auto-Shutdown Auto-afsluiten
Autoload NZB Path: Pad Autoload NZB:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatisch downloaden bij dubbelklikken NZB's
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatische download. Voeg alle nieuwe beichten toe aan de downloadlijst.
Automatic Update Modes Automatische update modus
Automatically Decode Complete Files: Automatisch decoderen complete bestanden:
Autorar Properties AutoRAR eigenschappen
Background Achtergrond
Basic Settings Basis instellingen
Beta Deactivated Beta gedeactiveerd
Binaries Binaries
Blocks Missing: Ontbrekende blokken:
Blocks Needed: Blokken nodig:
Bottom Onder
Browse Bladeren
Browse... Bladeren...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Standaard zal Newsbin de gedecodeerde bestanden in dezelfde map plaatsen als de bronbestanden
Bypass size filters for some files Omzeil filters voor kleine bestanden, b.v. PAR/NFO
Bytes Byte
Cancel Search Zoeken Annuleren
Cancel Annuleren
Change Password Wijzig wachtwoord
Characters long Karakters lang
Check1 Test1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Wis NZB pad. Verwijder extra formatinfo van het NZB bestand
Clear Password Wis wachtwoord
Clear Results Resultaat wissen
Clear Wis
Clear: Wis:
Click here to Purchase NEW Key Klik hier om een NIEUWE licentie te kopen.
Click the button to finish the upgrade. Klik op de knop om de upgrade af te ronden.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Klik op de knop om de upgrade af te ronden.

U dient NewsBin Pro te herstarten
nadat de nieuwe licentie geïnstalleerd is
Click To Finish Registration Klik om de registratie af te ronden
Close Sluiten
Code: Code:
Color: Kleur:
Colors Kleuren
Compact View Compact Overzicht
Compact Compact
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Compatible programma's zoals ACDSee laten
deze omschrijvingen zien samen met de bestanden.
Connections: Verbindingen:
Control Prompts Bevestiging vragen
Controls detail of the log messages Controleert details van de logberichten
Copy Settings From Server: Kopieer instellingen van de server:
Copy Style Rename: Kopieer hernoemstijl:
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. Alle rechten voorbehouden.
Critical Error Messages Ernstige foutmeldingen
Crosspost Filter: Kruispost filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Laad NZB naar een post lijst:
Data Folder Datamap
Days Old Dagen oud
Days to download from a new group Dagen nodig voor downloaden van een nieuwe groep
Decode Folder: Decodeermap:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Decodeer prioriteit - Lager -> minder CPU belasting -> langzamer!
Decode/Unpack Decoderen/Uitpakken
Decoding RAR files. Decoderen RAR bestanden.
Default is 563 Standaard is 563
Default port is 119 for News Standaard poort voor NNTP is 119
Default Settings Standaard instellingen
Delete Emails with NZBs Verwijder emails met NZBs
Delete File Data older than N days old Verwijder bestandsdata ouder dan N dagen
Delete From List Verwijder uit lijst
Delete or leave the emails on the server Verwijder of bewaar de emails op the server
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Verwijder RAR's en PAR's na successvolle decodering
Delete RARs and PARs Verwijder RAR's en PAR's
Delete Server Verwijder server
Delete Verwijder
Details Details
Different proxy's require different ports Verschillende proxy's vereisen verschillende poorten
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Schakel AutoPAR decodering uit voor deze groep - RAR bestanden niet decoderen
Disable AutoPAR AutoPAR uitzetten
Disable XFeatures: XFeatures uitzetten:
Display Age: Leeftijd weergeven:
Display Group Mode: Groep Modus weergeven:
Display Name: Naam weergeven:
Display Switches Instellingen weergeven
Display Weergeven
Distributed by DJI Interprises, LLC Verspreid door DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Kolom sorteren door het 'RE:'-deel te negeren
Don't download Headers from this server Geen berichtkoppen downloaden van deze server
Don't know yet Nog niet bekend
Down Omlaag
Download a partial file to a folder under the download folder Download een gedeeltelijk bestand naar een submap onder de download map
Download Age: Downloadleeftijd:
Download Double-Clicked NZB: Download NZB bij dubbelklikken:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Download map vernoemd naar MP3 ID3-velden
Download Folder: Downloadmap:
Download Groups List From Server Download groepenlijst van server
Download if incomplete and more than: Downloaden indien incompleet en meer dan:
Download List Sort: Downloadlijst sort:
Download PAR files as well as the normal files PAR-bestanden samen met normale bestanden downloaden
Download Settings Download instellingen
Download to folder named for the watch list. Download naar map vernoemd naar wachtlijst.
Duplicate Filename Settings Dubbele bestandsnaam instelling
Edit Passwords Wachtwoorden wijzigen
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Wijzig het e-mailadres van de afzender of voeg nieuwe tekst toe aan het afzenderfilter (b.v. webmaster)
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email Complete Downloads: Email voltooide Downloads:
Email error messages Email fout berichten
Email Errors: Email Fouten:
Email Filenames and state Email Bestandsnaam en status
Email From: Email Van:
Email Notification Settings Email Notificatie Instellingen
Email Password: Email Wachtwoord:
Email To: Email Naar:
Email Username: Email Gebruiker:
Enable Email Notifications Email Notificaties aanzetten
Enable File Descriptions Bestandsomschrijving aanzetten
Enable Filters Filters aanzetten
Enable Logging Registratie aanzetten
Enable Pop Scanning POP Scannen aanzetten
Enable Save Thumbnails Opslaan 'thumbnails' aanzetten
Enable Schedular Planner aanzetten
Enable Server Server Aan
Enable the error popup window Foutmeldings-popup aanzetten
Enter Day Range: Datum bereik invoeren:
Error Popup: Foutmelding-popup
Example NZB Filename Voorbeeld NZB Bestand
Execute File Bestand uitvoeren
Exit Newsbin when the download list empties Sluit NewsBin Pro zodra de downloadlijst leeg is
Exit Processing Afsluit verwerking
Favorite Posters Favoriete afzenders
File Count: Aantal bestanden:
File Descripion Settings Instellingen bestandsomschrijving
File Details Bestandsdetails
File Display Date Range Bestandsweergave datum bereik
File Extensions: Bestands extensies:
File Filters Bestandsfilters
File Size Bestandsgrootte
Filename Bestandsnaam
Filename: Bestandsnaam:
Filenames Modifications Bestandsnamen aanpassingen
Fill Server: Aanvul server:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Filteren van kleine groepen (onder 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filteren van berichten groter dan X bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filteren van berichten kleiner dan X bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filter berichten ouder dan N Dagen/uren (D/U)
Filter Posts with more than X crossposts Filter berichten met meer dan X kruisposten
Filter Profile: Filter profiel:
Filter Profiles Filter profielen
Filter Template: Filter sjabloon:
Filter: Filter
Filters that apply to this group Filters die van toepassing zijn op deze groep
Find Zoek
Find: Zoek:
Finished Install Installatie voltooid
Firewall Address: Firewall adres:
Firewall Options Firewall opties
Firewall Password. Firewall wachtwoord.
Firewall Password: Firewall wachtwoord:
Firewall Port: Firewall poort:
Firewall Type: Firewall soort:
Firewall Userid Firewall gebruikers ID
Firewall Username: Firewall gebruikersnaam:
First Name: Voornaam:
Folder Mode: Mapmode:
Folder Name Map naam
Force first PAR to TOP of download list Forceer 1e PAR naar TOP downloadlijst
Force group Selection: Forceer groep selectie:
Forgot Your Password? Wachtwoord vergeten?
Free 24 Hour Trial! Gratis 24 uur proberen!
From: Van:
Full Speed after: Volledige snelheid na:
Full Speed At: Volledige snelheid om:
Get Servers List Server lijst ophalen
Giganews Access Check Giganews toegangscontrole
Giganews Options Giganews opties
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Gebruikers van 'Speciale Giganewsversie' hoeven alleen hun loginnaam
en wachtwoord hier in te voeren. Wanneer U meerdere accounts hebt, kunt u later meerdere servers toevoegen.
Giganews Username and Password Setup Giganews gebruikersnaam en wachtwoord setup
Group Display Age: Groepsweergave leeftijd:
Group Name Filters Groepsnaam filters
Group Options Groep opties
Group Properties Groep eigenschappen
Group(s): Groep(en):
Group: Groep:
Groups List Sort: Sorteer Groepenlijst:
Header Compression: Berichtkoppen compressie:
Header Overlap: Berichtkoppen overlapping:
Help Help
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Hier voegen we de initiële nieuwsserver toe
De servernaam zal ongeveer lijken op "news.yourdomain.com" of "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Verberg Verwijder- en Tagvoortgang balk
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Verberg bestanden die niet volledig beschikbaar zijn (uitgezet in 'Compacte modus').
Hide Incompletes: Verberg incompletes:
Hide Old Verberg oud
Hide Progress: Verberg voortgang:
Hide till Restart Verberg tot herstart
hours old uren oud
How many days worth of posts to download from an empty group Hoeveelheid dagen aan berichten te downloaden van een lege groep
How many posts to overlap Header downloads Hoeveel berichten om berichtkop downloads te overlappen
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Hoe vaak moet NewsBin de groepen updaten (Gelimiteerd tot 60 minuten of meer)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
En hoe beviel het? We hebben ongeveer 2500 uur in
het herschrijven van de 'klassieke' NewsBin Pro zitten.

Hoe denkt u er over om ons te helpen?
Bezoek http://www.newsbin.com om te registreren
en voor het laatste nieuws.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hoe beviel het testen? Bij het registreren van het programma krijgt u:
I Agree Ik ga akkoord
Icon Legend Icoon legenda
IDB_BOTTOM_ IDB_BODEM_
IDB_DOWN_ IDB_NEER_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_BOVEN_
IDB_UP_ IDB_OMHOOG_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" als de servernaam begint met "news:\\news.somedomain.com" zorg er dan voor dat door het weglaten van gegevens de domeinnaam lijkt op "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Als u deze stap nu overslaat, kunt u later nieuwsgroepen selecteren via de "Groepen"-knop op de hoofdwerkbalk.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Als u deze vensters volgt, zullen wij uw licentie automatisch upgraden
vanaf onze website. Het upgraden zal uw oude licentie niet ongeldig maken. U kunt nog steeds
de versie gebruiken die u wilt
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Wanneer u zich registreert met behulp van een creditcard dan krijgt u ONMIDDELLIJK TOEGANG
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Bestanden negeren die overeenkomen met de zoeklijst, maar die buiten de gestelde limieten vallen.
Image Modes Afbeeldingsmodus
Image Safe Table translation Vertaling Afbeelding Bewaar Tabel
Import Progress Voortgang Importeren
Importing Signature.dbm... Bezig met importeren Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date In de berichten lijsten, toon de leeftijd en niet de datum
Incomplete Handling Incomplete afhandeling
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
De eerste configuratie bestaat uit:

- Het specificeren van een NNTP nieuwsserver.
- Selecteer tenminste één groep
Install Initial Groups Installeer initiële groepen
Install Initial Server Installeer initiële server
Internet Search Options Internet zoekopties
Introduction Introductie
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Denk er aan dat het genereren van 'thumbnails' een vrij intensief
proces is, het vertraagt de download bij hoge datasnelheden
Key Upgrade Page 3 Licentie Upgrade Pagina 3
Last Name: Achternaam:
List Name: Lijst naam:
Load All Posts Laad alle berichten
Load NZB... NZB laden...
Load: Laad:
Log : Log:
Log Date: Log datum:
Log Errors. Log fouten.
Log Errors: Log Fouten:
Log Filenames: Log Bestandsnamen:
Log Group: Log groep:
Log Headers Log Berichtenkoppen
Log Post Body: Log Post inhoud:
Log Poster: Log Afzender:
Log Settings Log instellingen
Log Subject: Log onderwerp:
Log the entire non-Binary part of the post Log het volledige niet-binaire deel van de post
Log the headers for each post to the log file Log de berichtkoppen voor elk bericht in het logbestand
Low Quality Thumbnails: Lage kwaliteit Thumbnails:
Manual Add Handmatig toevoegen
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Markeer groepen met de muis of pijltjestoetsen. Druk op 'Enter' of klik op 'Groepen toevoegen' knop . Je kunt ook op een groep dubbelklikken.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markeer berichten als gelezen bij laden (zoals v4).
Max Post Size: Max bericht grootte:
Max Posts: Max berichten:
Max Retries: Max herhalingen:
Max Size (k): Max grootte (k):
Max Size: Max grootte:
Maximum Connections to this Server Maximaal aantal verbindingen naar deze server
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maximaal aantal download pogingen (0 = Oneindig)
Maximum File Size: Maximum bestandsgrootte:
Maximum X Resolution: Maximum X resolutie:
Maximum Y Resolution: Maximum Y resolutie:
Min Post Size: Min Berichtsgrootte:
Min Posts: Min Berichten:
Min Size (k): Min Grootte (k):
Min Size: Min grootte:
Minimize to Tray Minimaliseer naar systeemvak
Minimize to Tray: Minimaliseer naar systeemvak:
Minimum File Size: Minimale bestandsgrootte:
Minimum Size: Minimum grootte:
Minutes Minuten
Misc Display Weergave diversen
Missing: Ontbrekend:
Move to Bottom Verplaats naar onder
Move to Top Verplaats naar boven
MP3 Download Path Settings MP3-downloadpad instellingen
MP3 Folder Mode: MP3-map modus:
MP3 Tag Usage: MP3-tag gebruik:
Multi-Tab Mode: Multi-tab modus:
Nag Window - Download Paused. NAG SCREEN - Download gepauzeerd.
Name: Naam:
Network Settings Netwerk instellingen
Network Status Netwerk status
New Filter Name Nieuwe filter naam
New Filter: Nieuwe filter:
New Server Nieuwe Server
New Username/Password Nieuwe gebruikersnaam/wachtwoord
New... Nieuw...
Newest Date: Nieuwste datum:
Newsbin Message Of the Day Newsbin 'Bericht van de Dag' (MOTD)
Newsbin Options. NewsBin Pro opties.
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
NewsBin Pro kan voor elke JPG afbeelding een 'thumbnail' op schijf opslaan
De volgende instellingen geven je de mogelijkheid in te stellen waar en
hoe de 'thumbnails' opgeslagen moet worden.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro vereist enkele configuratie instellingen. Ervaren gebruikers kunnen nu op 'Annuleren' klikken om deze vensters over te slaan.

Om de oude configuratie instellingen te laden, sluit nu af en dubbelklik op het NBI-bestand.
Newsbin Security Password NewsBin Pro beveiligings wachtwoord
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Aantekening:

Er wordt gevraagd om de configuratie op te slaan bij het afsluiten van NewsBin Pro
U kunt meer servers toevoegen via de 'Servers'-knop
U kunt een complete lijst met nieuwsgroepen downloaden via de 'Groepen'-knop en te kiezen voor 'Update groepen'.
Number of thumbnails to display Aantal 'thumbnails' weergeven
NZB Autoload Settings 'NZB Autoload' instellingen
NZB Folder Modes NZB Map Modus
NZB Load Settings 'NZB Load' instellingen
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Oude map kiezer:
Oldest Date: Oudste datum:
One time Record Conversion Eenmalige bestandsconversie
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Laat alleen berichten zien die nieuwer zijn dan N dagen in deze groep
Only use Server if no other server has the post. Gebruik deze server indien niet op andere server
Open all groups into new Tabs Open elke groep in nieuw tabblad
Open Containing Folder... Open bevattende map...
Open Data Folder Open datamap
Open to Download Path: Open downloadpad:
Options... Opties...
Organization: Organisatie:
Override Decode Path: Override Decodeer Pad:
Overwrite Logs Files Overschrijven registratiebest.
Overwrite the log file for every run. Overschijf het logbestand elke keer bij het opstarten
Password Wachtwoord
Password: Wachtwoord:
Pause Pauze
Pick an Existing list or enter the name of a new list Kies een bestaande lijst of type een naam voor een nieuwe lijst
Pick Files Kies bestanden
Pictures Afbeeldingen
Place Thumbnails In Another Folder Plaats 'thumbnails' in een andere map
Plugin Capabilities: Plugin mogelijkheden:
Plugin Control Plugin controle
Pop Email NZB Downloading Pop Email NZB Downloaden
POP Username and Password POP Gebruiker en Wachtwoord
Post Delete: Wis bericht:
Post Dialog Berichtvenster
Post Display Empty: Berichtweergave leeg:
Post Filters Bericht filters
Post Now Plaats nu
Post Properties Bericht eigenschappen
Poster Text Tekst afzender
Potential Servers Potentiële servers
Prepend subject to Filename Gebruik onderwerp als bestandsnaam
Prevent opening Newsbin from the tray Verhinder het openen van Newsbin vanaf de 'Systeembalk'
Prevent opening the Add Groups Window Verhinder het openen van het 'Groepen toevoegen' venster
Prevent opening the Add Servers Window Verhinder het openen van het 'Servers toevoegen' venster
Prevent opening the Options Window Verhinder het openen van het 'Opties venster'
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Verwerk afbeeldingsbestanden (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Verwerk niet-standaard bestanden
Processing Options Verwerkings opties
Profile: Profiel:
Progress... Voortgang...
Progressive JPG's Progressieve JPG's
Prompt on Download list column sort Vragen bij Downloadlijst sorteer kolom
Prompt on Groups list column sort Vragen bij Groepenlijst sorteer kolom
Prompt when permenantly deleting posts Vragen wanneer berichten Permanent verwijderen
Prompt when post list load, loads nothing Waarschuwen wanneer Berichten lijst geladen word, laad niets
Properties Eigenschappen
Properties... Eigenschappen...
Public Email: Openbare email:
Purchase a Key Koop een licentie
Purge Headers Berichtkoppen opschonen
Purging Groups... Groepen Opschonen...
Put the Date: field into the description Zet het 'Datum:'-veld in de omschrijving
Put the From: field into the description Zet het 'Van:'-veld in de omschrijving
Put the Group into the description Plaats de 'Groep' in de omschrijving
Put the Subject field into the description Plaats het 'Onderwerp:'-veld in de omschrijving
Quick Decode Decodeer snel
RAR Decode Password Needed RAR decodeer wachtwoord nodig
RAR Finder RAR zoeker
RAR Passwords: RAR Wachtwoorden:
RAR/Master Splitter Decoder RAR/Master decodeer splitter
Re-enter Password: Herhaal wachtwoord:
Read Chunk Lees Chunks
Reassemble Samenvoegen
Records: Records:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Verlaag thumbnail kwaliteit om snelheid te verbeteren.
Refresh the List. Lijst verversen.
Refresh/Rescan Ververs/Herscan
Register Newsbin Registreer NewsBin
Registration Code: Registratie code:
Reject Filter Afgewezen filter
Rejected Posters Geblokkeerde afzenders
Reload Herlaad
Reload: Herlaad:
Rename the file if it already exists on disk Hernoem het bestand wanneer het al op schijf bestaat
Repair Blocks: Reparatie Blocks:
Reply Beantwoorden
Require a password to start Newsbin Wachtwoord vereist om NewsBin te starten
Requires Login Verplichte Login
Reset Herstellen
Resume Download after: Hervat download na:
Resume Hervat
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retentie van deze server. Gebruik deze server niet voor een post ouder dan (dagen)
Retry Opnieuw proberen
Right click to Select new positions. Rechter muisklik voor nieuwe positie
Save Failed List on Exit: Bewaar 'Mislukt' lijst na afsluiten:
Save File Summary: Samenvatting opslaan:
Save files in Folders named for the Newsgroup Opslaan in map vernoemd naar de nieuwsgroep
Save Files List on Exit: Bewaar bestandenlijst bij afsluiten:
Save Picture files to a Database Bewaar Afbeeldingen in de Database
Save Posts To... Bewaar berichten in...
Save to a unique Folder named for a Source file Bewaar in een unieke map genoemd naar bronbest.
Save Bewaar
Scan Doorzoek
Screen Saver Disable: Schermbeveiliging uitschakelen:
Search Age Zoek leefttijd
Search in Groups: Zoeken in Groepen:
Search Options Zoek opties
Search Type Zoek type
Search Username and Password Zoek gebruikersnaam en wachtwoord
Search Zoeken
Search... Zoeken...
Search: Zoeken:
Security Options Beveiligings opties
Security Password Beveiligings wachtwoord
Server Address: Server adres:
Server Finder Server zoeker
Server Name: Server naam:
Server Options Server opties
Server Status: Server status:
Server: Server:
Servers... Servers...
Set Color Kies Kleur
Set SSL Port: Zet SSL poort:
Short Filename Mode: Korte bestandsnaam modus:
Show All Alles weergeven
Show File Age: Bestand Leeftijd weergeven:
Show Filenames Bestandsnamen weergeven
Show Files Loading: Laden Bestanden weergeven:
Show Files Newer than N Days Old Bestanden ouder dan N dagen oud wergeven
Show Files Bestanden weergeven
Show Filters Filters weergeven
Show Headers Berichtkoppen weergeven
Show Incompletes Incompleet weergeven
Show Message of the Day (MOTD) window on start Geef 'Bericht van de Dag' (MOTD) venster weer bij opstarten
Show MOTD on startup: Bij starten 'MOTD' weergeven:
Show New Nieuwe weergeven
Show NNTP Commands NNTP commando's weergeven
Show PAR/NFO PAR/NFO weergeven
Show PAR/NFO: PAR/NFO weergeven:
Show Server Commands: Servercommando's weergeven:
Size: Grootte:
Slave Server Secundaire server
Slow Speed At: Langzame snelheid om:
Some Customized status text. Eén of andere aangepaste statustekst.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Bij sommige newsservers is het noodzakelijk om geauthentiseerd te worden via een loginnaam en een wachtwoord.
Als dit voor uw server vereist is, selecteer deze en vul de lege ruimtes in.

Some non-standard servers require group selection Sommige niet-standaard servers vereisen groepselect
Some servers don't implement Xfeatures correctly Sommige servers passen Xfeatures niet correct toe
Some Topics: Enkele onderwerpen:
Sort, Ignore RE: Sorteer, negeer RE:
Speed Limit Off at this time Snelheidslimiet uit om
Speed Limit On at this time Snelheidslimiet aan om
Speed Limit Snelheidslimiet
Speed Limiter Properties Snelheidsbegrenzer eigenschappen
Speed Limiter Snelheidsbegrenzer
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 omzijl sommige limiteringen in Europe
Status Message Status bericht
Status Tab Logging: Status tab registratie:
Stop Stop
Storage Age: Opslag leeftijd:
Subject Filename Mode: Bestandsnaam modus:
Subject Onderwerp
Subject: Onderwerp:
Submit: Verzend:
Swap Filter Wissel filter
TCP Port: TCP poort:
Test (if PARS present) Test (als PAR's aanwezig)
Test Password Test wachtwoord
Test Server Testserver
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: De datamap wordt gebruikt om configuratie instellingen op te slaan en data te downloaden.
The files to be UnRARed are requesting a password. De bestanden die uitgepakt moeten worden vragen om een wachtwoord.
The key upgrade consists of: De licentie-upgrade bestaat uit:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Dit zijn de standaard instellingen die nodig zijn voor gebruik van NewsBin Pro.

De downloadmap is een map waar de gedownloade bestanden opgeslagen worden.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Deze selectievakjes beheren het loggen van de downloads.
Standaard logt NewsBin Pro niets naar de schijf. Markeer Registratie knop
om het loggen te starten specificeer welke informatie er gelogt moet worden.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Deze informatie zal gecodeerd verzonden worden zodat 'sniffers' bij uw ISP
of tussen u en onze website uw naam niet kunnen zien.
This is what we intend to send to the web site Dit is wat wij van plan zijn naar de website te verzenden
This path is Relative to the download path Dit pad is relatief aan het downloadpad
Thumbnail Count: Aantal 'thumbnails':
Thumbnail Path: 'Thumbnail' pad:
ThumbNail Settings 'Thumbnail' instellingen
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Om NewsBin Pro te registreren dient u de registratiecode PRECIES zo in te
voeren zoals het naar u toegestuurd is per e-mail. Dit betekent dat u het beter kan kopiëren en plakken i.p.v. het in te typen.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Om de dienst van UsenetServer te gebruiken moet u de
gebruikersnaam en wachtwoord invullen die u werd gegeven toen u zich aanmeldde
To: Naar:
Top Left Boven links
Top Right Boven rechts
Top Boven
Translating from Old ImageSafe format to New. Vertaling van de oude afbeeldingenkluis formaat naar de nieuwe.
Turn off speed Limit when screen saver activates Schakel snelheidslimiet uit wanneer schermbeveiliging geactiveerd wordt
Up Omhoog
Update Groups when Newsbin starts De groepen updaten wanneer NewsBin Pro gestart wordt
Update Interval(mins): Update interval (min):
Update When Started: Updaten bij opstarten:
Update Update
Upgrade Upgrade
Use "Per Group" Display Age Gebruik "Per Groep" leeftijdsweergave
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Gebruik de binaire vingerafdruk om dubbele bestanden te detecteren/weigeren
Use Calender: Gebruik kalender:
Use Chunks Folder: Gebruik 'stukken' map:
Use Download Path Gebruik downloadpad
Use Duplicate Detector: Gebruik duplicaatdetector:
Use Europe: Gebruik Europa:
Use Firewall Username/Password Gebruik firewall loginnaam/wachtwoord
Use Header Download Age Gebruik Download leeftijd Berichtkop
Use Image DB: Gebruik afbeeldingen DB:
Use Limit Timers: Gebruik Limiet timers:
Use Pause Timeout Gebruik pauze timeout
Use Profile Gebruik profiel
Use Secure connections. The server must support this mode Gebruik Beveiligde verbinding. De server moet dit ondersteunen
Use SMTP password (optional) Gebruik SMTP wachtwoord (optioneel)
Use Speed Limit Timeout: Gebruik snelheidslimiet timeout:
Use SSL Gebruik SSL
Use SSLV2 : Gebruik SSLV2 :
Use the European Giganews Server Gebruik de Europese Giganews server
Use the old folder picker (tends to be faster) Gebruik de oude map kiezer (meestal sneller)
Use Typical Retention Gebruikelijke retentie
UsenetSearch Error UsenetZoek fout
UsenetServer Password Page UsenetServer wachtwoord pagina
User Name: Gebruikersnaam:
Username/Password Gebruikersnaam/wachtwoord
Username: Gebruikersnaam:
Validate Bevestigen
Version: Versie:
Watch List. Wachtlijst
What's Next? Wat volgt nu?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Als bestand al bestaat, hernoemen volgens Kopie(X) of XXX. Anders worden er nummers gebruikt
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Bij het toevoegen aan de download lijst, bewaar PARS op de PAR tab
When checked, the failed list is saved and restored on restart Wanneer gemarkeerd, wordt de 'Mislukt'-lijst geladen bij herstart
When checked, the files list is saved and restored on restart Wanneer gemarkeerd, wordt de 'Bestandenlijst' geladen bij herstart
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Bij verwijderen van 'AutoPAR tab', gebruik prullenbak
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Wanneer er meer dan één NZB wordt geladen, laadt ze dan in dezelfde berichtenlijst.
When loading posts, show them as they load. Laat berichtkoppen zien tijdens het laden.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Bij het selecteren van een nieuw downloadpad, begin met verkennen in de huidige downloadpad
X X
Xpost: Crosspost:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY yEnc XZVER Ondersteuning. ALLEEN AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete U MOET tijdens deze upgrade met internet verbonden zijn om deze te kunnen voltooien.
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. U MOET verbinding hebben met internet om de registratie te kunnen voltooien. We controleren uw gebruikersnaam en de licentie vanaf onze website.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Je moet herstarten om aan-/uitzetten van het log te activeren.
Veranderingen van registratie informatie is gelijk actief
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
U hebt de installatie van NewsBin Pro voltooid!
U bent er nu klaar voor om binaire bestanden te downloaden van Usenet (ervan uitgaand dat u een geldige server en een aantal groepen heeft toegevoegd).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Uw 10-daagse test is verlopen.
NewsBin Pro zal nog wel bestanden downloaden maar om de twee minuten zal dit venster opduiken en zal de download pauzeren
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Uw testperiode is afgelopen.
Het springt nu op pauze na elk bestand

We willen dat je het gebruikt maar... we willen ook eten.

MENU

English Dutch
&About Newsbin Pro... &Over Newsbin Pro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Toevoegen aan Downloadlijst\tCtrl+E
&Close &Sluiten
&Connections &Verbindingen
&Delete Group\tDEL &Groep verwijderen\tDEL
&Delete Server\tDEL &Verwijder Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Download Nieuwste\tCtrl+G
&File &Bestand
&Filters... &Filters
&Help &Help
&Load NZB's... &Laad NZB's...
&Options... &Opties...
&Reload &Herlaad
&Remove from Download List\tDel &Verwijder uit Downloadlijst\tDel
&Remove from List\tDel &Verwijder uit Lijst\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Configuratie opslaan\tCtrl+S
&Servers... &Servers...
&Thumbnails &Thumbnails
&Utilities &Hulpmiddelen
&View &Bekijken
Add Group... Groep toevoegen...
Add Server... Server toevoegen...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Toevoegen aan Downloadlijst - Filters negeren\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Toevoegen aan PAR Lijst\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Incomplete bestanden samenvoegen
Assign a New Path... Nieuw Pad toewijzen...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Beginnershandleiding...
Big Toolbar Grote werkbalk
Bottom Onderaan
Button Only Toolbar Alleen Knoppen werkbalk
Bypass Filters\tCtrl+Y Negeer filters\tCtrl+Y
Clear Filter History Wis Filter geschiedenis
Clear List Lijst leegmaken
Clear List Lijst leegmaken
Clear Odometer Odometer wissen
Clear Window Venster leegmaken
Close all Post Lists Sluit alle berichten lijsten
Copy Images To... Kopieer afbeeldingen naar...
Copy to CBZ file... Kopieer naar CBZ-bestand...
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Copy to Folder... Kopieer naar map...
Copy to Image Database... Kopieer naar Afbeeldingsdatabase...
Create N&ZB from Files... Maak N&ZB van deze bestanden...
Create N&ZB from Posts... Maak N&ZB van berichten...
Decode/Unpack Decodeer/uitpakken
Delete All Posts Alle Berichten verwijderen
Delete File(s)\tShift-DEL Verwijder Bestand(en)\tShift-DEL
Delete Item and Files Item en Bestanden verwijderen
Delete Posts\tShift-DEL Berichten verwijderen\tShift-DEL
Delete Stored Posts Opgeslagen berichten verwijderen
Delete\tDEL Verwijder\tDEL
Disa&ble Groups Groepen &uitzetten
Disable Server(s) Server(s) uitzetten
Discussion/Help Forum... Discussie/Help forum...
Download 10,000,000 Older Posts. Download 10,000,000 oudere berichten
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 oudere berichten
Download 5,000,000 Older Posts. Download 5,000,000 oudere berichten
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 oudere berichten
Download 500,000 Older Posts Download 500,000 oudere berichten
Download All Headers Alle berichtenkoppen downloaden
Download All Posts from Poster Alle berichten van afzender downloaden
Download Special... Download speciaal...
Download Speed Limit Download snelheidslimiet
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Download naar map genaamd naar bestandsonderwerp
Download To Folder... Download naar map...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Loos
E&xit &Afsluiten
Enable &Groups &Groepen inschakelen
Enable Server(s) Server(s) inschakelen
Export to Text File... Exporteer naar tekstbestand...
Fill Aanvullen
Frequently Asked Questions (FAQ)... Meest gestelde vragen (MGV/FAQ)...
Groups Groepen
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Afbeeldingensdatabase
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importeer uit ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library JPEG bibliotheek
Kill All Connections Verbreek alle verbindingen
Kill Connection Verbinding verbreken
Limit Speed Begrens snelheid
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokkeer &afzender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokkeer afzender &trefwoord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokkeer afzender
Looking for your Server?... Op zoek naar gegevens van uw server?...
Mark All Old Alles als oud markeren
Mark All Read Alles als gelezen markeren
Mark Posts New Berichten als ongelezen markeren
Mark Posts Old\tDel Berichten als oud markeren\tDel
Master Hoofd
Move Down\tCtrl-Down Verplaats omlaag\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Verplaats naar einde lijst\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Verplaats naar PAR Lijst\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Verplaats naar begin lijst\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Verplaats omhoog\tCtrl-Up
New Decode Path... Nieuw decodeerpad...
New Folder... Nieuwe map...
New Group Folder... Nieuwe groepmap...
Not Fill Niet aanvullen
Open Decode Folder... Open decodeermap...
Open Download Folder... Open downloadmap...
Open Folder... Open map...
Pause Download Pauzeer download
Pause Pauzeren
Post Storage Bericht opslag
Post to Group... Post naar groep...
Posts Berichten
Properties... Eigenschappen...
Properties\tCtrl+I Eigenschappen\tCtrl+I
Purge to Display Age Verwijder naar weergave leeftijd
Purge to global MPA Verwijder naar globaal MBL
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Snel decoderen/voorbeeld (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... SnelDecoderen/Voorbeeld...
Read Post &Body\tCtrl+R Lees inhoud &bericht\tCtrl+R
Refresh PAR Set Ververs PAR-set
Register Newsbin... Registreer NewsBin...
Register/Update Key... Registreer/Update licentie...
Remove from Download\tCtrl-D Verwijder uit 'Downloadlijst'\tCtrl-D
Rename File Hernoem bestand
Rename Hernoemen
Reply to Group... Beantwoorden naar groep...
Reply to Post... Bericht beantwoorden...
Reset Download Count Downloadteller resetten
Restore Maximaliseren
Resume Download Hervat download
Retry Download Opnieuw downloaden
Save Configuration &As... Configuratie opslaan &als...
Save Files to Custom List... Bewaar bestanden in aangepaste lijst...
Save Opslaan
Searc&h &Zoeken
Search Zoeken
Select All\tCtrl-A Alles selecteren\tCtrl-A
Server Options... Server opties...
Servers Servers
Set Fill Server Mode Kies 'Aanvul' server modus
Set Font... Kies lettertype...
Set Slave Mode Kies Secundaire modus
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames Toon bestandsnamen
Show Posts Special... Speciale berichten weergeven...
Show Posts\tCtrl+L Berichten weergeven\tCtrl+L
Slave Secundair
Small Toolbar Kleine werkbalk
Sqlite Database Library Sqlite databasebibliotheek
Status Bar Status werkbalk
Tech Support Request... Technische ondersteuning aanvragen...
Test Files... Test bestanden...
Toggle Grid Lines Rasterlijnen in-/uitschakelen
Top Left Links Boven
Top Right Rechts Boven
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Uncompact Search Results...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Deblokkeer afzender\tCtrl+U
Update All Groups Update alle groepen
Update Update
Usenet Tools Web Site... Usenet Hulpmiddelen Website...
View File\tCtrl+M Bekijk bestand\tCtrl+M
View Icon Legend... Bekijk icoon legenda...
View the MOTD Archive... Bekijk het 'MOTD' archief...

STRINGTABLE

English Dutch
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Waarschuwing - er zijn geen berichten geladen.

Update de groep/of controleer het databereik van wat je wil laden.
Mocht je het nog niet gedaan hebben, update dan de groep om de inhoud te zien.
&Groups &Groepen
&Posts &Berichten
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tHet bestand dat de groepenlijst bevat is vermist. Klik de "Download groepenlijst vanuit de server"-knop.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Een website waar je kan discussiëren over problemen of hulp krijgen over Newsbin
Active: Actief:
Add a new Folder Nieuwe map toevoegen
Add a New Server Nieuwe server toevoegen
Add a poster keyword to filter on Een afzender trefwoord toevoegen bij filter aan
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Groep toevoegen mislukt: De groep die u probeert aan te maken bestaalt al.
Add item to Download list Item toevoegen aan downloadlijst
Add New Server Nieuwe server toevoegen
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Berichten aan downloadlijst toevoegen terwijl filter uitgeschakeld wordt, alleen voor de gemarkeerde berichten
Add poster to the Filter List Afzender toevoegen aan de filterlijst
Add Posters domain to the Filter List Afzenders domein toevoegen aan de filterlijst
Add Spooled Records to the post list. Spooled records toevoegen aan de berichtenlijst.
Address: Adres:
Advanced Geavanceerd
Advanced: Geavanceerd:
Age Leeftijd
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle voorbeeld berichten worden verplaatst naar de gelezen lijst
Apply Filterbar Filters Filterbar filters toepassen
April April
Assemble a Partial file and delete Voeg een gedeeltelijk bestand samen en wis deze
Assemble the files and remove the entry from the list. Voeg de best. samen en verwijder deze van de lijst.
August Augustus
AutoPAR Options AutoPAR opties
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Bandbreedte beperken
Basic Basis
Blocks Found: Blocks gevonden:
Blocks Needed: Blocks nodig:
Bottom Beneden
Change Password Verander wachtwoord
Check unchecked groups Niet gemarkeerde groepen markeren
Clean out the old records. Opschonen van oude records.
Clear Filter History Wis filter geschiedenis
Clear Filterbar Filter Filterbar filters wissen
Clear List Lijst wissen
Clear Odometer Wis Downloadmeter
Clear the active list Wis de actieve lijst
Clear the download list without deleting the files. Wis de downloadlijst zonder bestanden te verwijderen.
Clear the download path for these Groups? Downloadpad voor deze groep leegmaken?
Clear the list (doesn't delete files) Lijst wissen (verwijderd de bestanden niet)
Clear the List (Stop all Downloads)? Lijst wissen (alle downloads stoppen)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wis de lijst van gedownloade bestanden zonder deze te wissen van de schijf.
Clear the List? Lijst wissen?
Clear the per group download path Wis het downloadpad per groep
Clear Wissen
Close all Post Tabs? Alle berichtentabbladen sluiten?
Close the active document
Close
Sluit het actieve document
Sluiten
Close the Menu Sluit het menu
Close this Tab Sluit dit tabblad
Color: Kleur:
Colors/Fonts Kleuren/Lettertypen
Combine Master Split files Combineer 'Master Split' bestanden
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Combineer 'Master Splitter' bestanden (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel met PAR's
Compact Display - many files joined into one line Compacte weergave - meerdere bestanden op één regel
Compact View Compact overzicht
Configuration Options Configuratie opties
Confirmation Windows Bevestigings vensters
Connections Verbindingen
Contract docked window Contract aangekoppeld venster
Copy Marked File(s) to new folder Kopieer gemarkeerd(e) bestand(en) naar een nieuwe map
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopieer geselecteerde bestanden naar 'Klad' voor later onderzoek
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopieer selectie en plaats dit op in het klembord
Kopiëren
Create a new document
New
Maak een nieuw document
Nieuw
Critical Errors Kritieke Fouten
Current Progress: Huidige voortgang:
Currently Loaded posts Momenteel geladen best.
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Knip de selectie en plak dit op het klembord
Knippen
Data Rate Data snelheid
Data: Data:
Database Compactor is already in Progress Database verkleiner is al bezig
Date: Datum:
December December
Decode Path: Decodeerpad:
Decode the files to a new folder Decodeer de bestanden naar een nieuwe map
Delete All Posts Verwijder alle berichten
Delete all Posts? Alle berichten verwijderen?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Verwijder alle RAR- and PAR-bestanden (van schijf) vooor dit bestand?
Delete Entries from DB Verwijder Items uit de DB
Delete File From Disk Verwijder bestand van schijf
Delete Files by renaming and wiping the contents Verwijder bestanden door hernoemen en leegmaken van de inhoud
Delete Group from List Verwijder groep van de lijst
Delete Images from Database Verwijder afbeeldingen uit de database
Delete Item and the underlying files. Verwijder item en onderliggende bestanden
Delete item but, doesn't remove from disk Verwijder item, maar niet van schijf wissen
Delete Marked Files(From Disk!)? Gemarkeerde bestanden verwijderen (van schijf!)?
Delete Selected Posts? Verwijder geselecteerde berichten?
Delete the Server Verwijder de server
Delete these File from the Database? Deze bestbestanden uit de database verwijderen?
Delete these Records? Deze Records verwijderen?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Inbelverbinding is mislukt neem contact op met de ISP. Controleer de configuratie en probeer opnieuw
Dirty Rotten Spammers Ongewenste spammers
Disable Enabled Groups Ingeschakelde groepen uitzetten
Disable Enabled Servers Ingeschakelde servers uitzetten
Disable one or more Servers Een of meer servers uitzetten
Disable/Enable the Postid Cache Aan/uitzetten bericht ID opslag
Disable/Enable the Signature Cache Aan/uitzetten Kenmerken Opslag
Display Age Leeftijd Weergeven
Display all of the posts for this group Alle berichten van deze groep weergeven
Display Connection details Verbindings gegevens weergeven
Display program information, version number and copyright
About
Programma informatie, versie nummer en copyright weergeven
Over
Display Statistics about a specifc Post Statistieken van een specfiek bericht weergeven
Display the file records in the signature cache De bestand records in de kenmerken opslag weergeven
Display the Image database De afbeeldingen database weergeven
Download all headers? Alle headers downloaden?
Download all posts currently visible in the post list. Alle berichten die momenteel zichtbaar zijn in de berichtenlijst.
Download all posts from this poster. Alle berichten van deze afzender downloaden.
Download all posts in this Group Alle berichten in deze groep downloaden
Download All Posts Alle berichten downloaden
Download and assemble Incomplete Files Downloaden en incomplete best samenvoegen
Download Descriptions: Download omschrijvingen:
Download Failed Download mislukt
Download History Download geschiedenis
Download just the subjects for faster searching Alleen de onderwerpen voor sneller zoeken downloaden.
Download Latest Posts from Server Laatste berichten van server downloaden
Download latest posts from the server Laatste berichten van de server downloaden
Download Latest Posts from this Group Laatste berichten van deze groep downloaden
Download Next 1,000,000 Posts Download volgende 1.000.000 ber.
Download Next 10,000,000 Posts Download volgende 10.000.000 ber.
Download Next 100,000 Posts Download volgende 100.000 ber.
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download volgende 1000 gegevens van de server(s)
Download Next 5,000,000 Posts Download volgende 5.000.000 ber.
Download Next 50,000 Posts Download volgende 50.000 ber.
Download Path Not Set in options Downloadpad is niet ingesteld bij opties
Download Path: Downloadpad:
Download Paused Download gepauzeerd
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download de gecodeerde tekst naar schijf. Onderwerp is de bestandsnaam
Download the posts into chunks but don't assemble them. Download de berichten in stukken maar niet samenvoegen.
Download to a new folder named from the subject Download naar een nieuwe map genoemd naar onderwerp
Download will bypass all Filters Download zal alle filters negeren
Download Download:
Download: Download:
Downloaded Files Gedownloade bestanden
Downloaded Posts Gedownloade berichten
Downloaded Gedownload
Downloaded: Gedownload:
Downloading Posts Berichten downloaden
Downloading Downloadend
DOWNLOADS GEDOWNLOAD
Downloads Gedownload
Edit Subscribed groups. Aanpassen aangemelde groepen.
Edit the filters. Filters bewerken
Edit the Groups Wijzig de groepen
Edit the Servers. Wijzig de servers.
Email Notification Options E-mail kennisgeving opties
Enable Disabled Groups Uitgeschakelde groepen inschakelen
Enable Disabled Servers Uitgeschakelde servers inschakelen
Enable Filters: Filters inschakelen:
Enable one or more Servers Een of meerdere servers inschakelen
Enter Registration codes. Registratiecodes invoeren.
Erase everything
Erase All
Wis alles
Wis alles
Erase the selection
Erase
Wis selectie
Wissen
Error Fout
Execute external program Extern programma uitvoeren
Expand docked window Uitbreiden aangekoppeld venster
Export Images to a Disk files. Exporteer beeld naar een schijf bestand
Export the selected posts to a text file Exporteer de geselecteerde berichten naar een tekst bestand
Failed Files Mislukte bestanden
Failed Posts Mislukte berichten
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Het is niet gelukt om de patroonvergelijkingsstring toe te voegen aan het filter.
Bekijk de patroon die je hebt ingevoerd.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Het vinden of aanmaken van de data map is mislukt
U wilt waarschijnlijk een nieuwe kiezen of maken
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Mislukt om de downloadmap te vinden òf aan te maken
er kunnen geen bestanden worden gedownload totdat dit probleem is verholpen door de map aan te maken of naar een geldige map te verwijzen.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Het openen van het groepenbestand is mislukt. Download groepen a.u.b.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Download starten mislukt.
In de 'Handmatige mode', moet elke groep individueel voor download worden geselecteerd. Of zet de 'Auto mode' aan en klik opnieuw of tweemaal klikken om van een groepsnaam te downloaden.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Download starten mislukt.

Er zijn geen groepen in de groepenlijst.
Je moet op de 'Groepen'-knop klikken en selecteer op zijn minst een groep.
Failed Mislukt
February Februari
File Descriptions: Bestand omschrijvingen:
File is in the download/scratch list Bestand staat op de download/par lijst
File seems to be a Duplicate Bestand lijkt duplicaat te zijn
File Type: Bestandstype:
Filename Filters: Bestandsnaam filters:
Filename Options: Bestandsnaam opties:
Filename: Bestandsnaam:
Files Found: Bestanden gevonden:
Files Needed: Bestanden nodig:
Files! Bestanden!
Files Bestanden
Files: Bestanden:
Fill Server: Aanvul server:
Filter Accept: Filter acepteren:
Filter Profile: Filter profiel:
Filter Profiles can't start with a number Filter profielen kunnen niet met een cijfer beginnen
Filter Profiles require a name Filter profielen vereisen een naam
Filter Reject: Filter afwijzen:
Filters Filters
Filters: Filters:
Find RAR files in current post list Zoek RAR bestanden in huidige berichtenlijst
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Lettertype kleur voor de lijsten
Free Space: Vrije ruimte:
From: Van:
Full Speed Volle snelheid
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews VEREIST een gebruikersnaam en wachtwoord voor hun servers

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Groep van een groepsnaam moet tenminste 2 niet-spatie karakters lang zijn
Group(s) options Groep(en) opties
Group: Groep:
GROUPS GROEPEN
Groups Groepen
Header Download Failed - No master/active servers Header downloaden mislukt - Geen Hoofd/actieve servers
Hide docked window Verberg aangekoppeld venster
Hide Files with more Crossposts than setting. Verberg bestanden met meer kruisberichten dan ingesteld.
Hide Old Verberg oud
Hide/Show the main toolbar Verberg/Toon hoofd werkbalk
Idle with "new" state set. Inactief met 'nieuw' status geactiveerd.
Idle Inactief
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Als het bestand delen mist, forceer het samenvoegen.
Image Database Afbeeldingen database
Import and image from ZIP of CBZ files Importeer en afbeelding van from ZIP of CBZ best.
Import Version 4 signature files. Importeer versie 4 kenmerkbestanden.
Incomplete. Missing information needed for download Incompleet. Ontbrekende informatie is nodig voor download
Insert Clipboard contents
Paste
Plak inhoud klembord
Plakken
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installatie is beschadigd - AUB de-installeren en opnieuw installeren

Internet Search Internet zoeken
Internet Internet
January Januari
Job: Opdracht:
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Verbreek alle verbindingen die momenteel openstaan.
Kill Selected Connection. Verbreek geselecteerde verbinding.
Kill the Current Download Stop de huidige download
Kill the Download. Stop de download.
Last Command Laatste opdracht
Last Response Laatste reactie
Last Updated: Laatste update:
List of Current downloads Lijst van huidige downloads
List of Failed downloads Lijst van mislukte downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Lijst van nieuwsservers welke zijn toegevoegd aan NewsBin Pro
List of Newsgroups you might want to download from. Lijst van nieuwsgroepen waar je mogelijk uit wilt downloaden
List of Status messages Lijst van status berichten
List the filenames of files found in a post Lijst van bestandsnamen van bestanden gevonden in een bericht
Load A folder's worth of Saved downloads Laad een map waarde van opgeslagen downloads
Load all posts bypassing any age filters Laad alle berichten en omzeil alle leeftijd filters
Load NZB files. Laad NZB bestanden.
Load Ranges of posts Laad berichtenbereik
Load the download List from disk Laad de downloadlijst van schijf
Local Lokaal
Logging Logvenster
Logs: Logboek:
Make selected posts Old Maak geselecteerde berichten oud
March Maart
Mark all post Old? Markeer alle berichten oud?
Mark all posts Old. Markeer alle berichten oud.
Mark all posts Old? Markeer alle berichten oud?
Mark post as Deleted Bericht als gewist markeren
Mark Selected posts "new" Markeer geselecteerde berichten als "nieuw"
Master/Slave Hoofd/Secundair
Max Size (k): Max grootte (k):
Maximum size of displayed file. Maximale grootte van weergegeven bestanden.
May Mei
Min Size (k): Min Grootte (k):
Minimum size of displayed file. Minimale grootte van weergegeven bestanden.
Move File(s) to another folder Verplaats bestand(en) naar een andere map
Move Files Verplaats bestanden
Move Marked Files? Gemarkeerde bestanden verplaatsen?
Move One Line Down Verplaats een regel omlaag
Move Post to Top of List Verplaats berichten naar boven aan de lijst
Move Post up one Line. Verplaats bericht een regel omhoog
Move the marked posts to the buttom of the list. Verplaats de gemarkeerde berichten naar onder aan de lijst.
Move Up one Line Verplaats een regel omhoog
NA for NZB's NA voor NZB's
Network: Netwerk:
New Posts Nieuwe berichten
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder NewsBin gepauzeerd - Weinig schijfruimte in de datamap
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin gepauzeerd - Weinig schijfruimte in de downloadmap
Newsbin Pro Options NewsBin Pro opties
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin bestanden (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Geen actieve groepen geselecteerd om te verwerken
No group name found during add group Geen groepsnaam gevonden tijdens toevoegen groep
No groups selected Geen groepen geselecteerd
None Geen
November November
NZB Email Settings NZB E-mail instellingen
NZB Files NZB bestanden
October Oktober
Old Posts Oude berichten
Only display files that match this filter Alleen bestanden weergeven die voldoen dit filter
Only display Newer Posts Alleen nieuwe bestanden weergeven
Only show the filename part of the subject Alleen bestandsnaam deel van onderwerp weergeven
Open Another Configuration Ander configuratie openen
Open the Filter Options Open de filter opties
Open the folder where the decoded files go. Open de map waar de gedecodeerde bestanden heen gaan.
Open the folder where this file is. Open de map waar dit bestand is.
Open the Options Dialog Open het opties venster
Open the Server Options Open de server opties
Open this document Open dit document
Open up a window to the files folder Open een venster naar de best.map
Open up the Settings Window Open het opties scherm.
Options Opties
Options: Opties:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overschrijven, hernoemen, vullen met rommel en dan wissen
Par Files: PAR bestanden:
PAR List PAR's
PAR Records PAR gegevens
Par Set Size: PAR grootte:
Pars that are currently in the PAR database PAR's die momenteel in de PAR database staan
Partial Download Gedeeltelijke download
Pause download Pauzeer download
Pause the download list. Downloadlijst pauzeren.
Pause the Download Download pauzeren
Pause the marked download Pauzeer de gemarkeerde downloads
Paused Pauzeren
Permanantly Delete these Posts from Storage? Deze berichten permanent verwijderen uit opslag?
Pick a folder to download to. Kies een map om naar te downloaden.
Pick the Font to use with this control Selecteer de lettertype om te gebruiken met dit control
Position: Positie:
Post a message to up to 3 groups. Plaats bericht in maximaal 3 groepen.
Post Filename Bericht bestandsnaam
Post list that the user can copy new entries into for later processing Berichtenlijst waar de gebruiker nieuwe entries naar toe kan kopiëren om later te bekijken
Post Properties Bericht eigenschappen
Post to Selected Groups Bericht naar geselec. groepen
Post/File is Filtered Post/Bestand is gefilterd
Poster Settings Afzender instellingen
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Probleem tijdens contacten nieuwsserver. Neem contact op met 'Technisch Support'.
Processing Priority Proces prioriteit
Progress: Voortgang:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Verwijder diskgegevens volgens 'Leeftijdsweergave'.
Purge the Stored records from the disk Verwijder opgeslagen records van schijf
Purge to MDA is already in Progress Verwijder volgens MDA is reeds bezig
QuickDecode: File isn't a decodable type SnelDecodeer: bestand is niet te decoderen
QuickDecode: No filename found SnelDecodeer: Geen bestandsnaam gevonden
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Sluit programma; Vraag om het document op te slaan
Sluiten
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted RAR decoderen mislukt: RAR bestand is beveiligd
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE geleverd om NZB bestandsnamen te filteren die niet geldig zijn
Read Post Body Lees berichtinhoud
Read Posts Lees berichten
Read the text of the post Lees de tekst van het bericht
Ready Klaar
Really Delete Group(s)? Groep(en) echt verwijderen?
Really Delete Server(s)? Server(s) echt verwijderen?
Really Purge Stored Records? Opgeslagen gegevens echt opschonen?
Reject! Geweigerd!
Reload the DB from disk Herlaad de DB van schijf
Reload the Posts from Disk. Herlaad de berichten van schijf.
Remove from Download List Verwijder van downloadlijst
Remove Poster from Lockout List Verwijder afzender van de blokkadelijst
Remove Posts from List Verwijder berichten van de lijst
Remove the failed items and re-rety the download Verwijder de mislukte bestanden en download opnieuw.
Rename Failed, Probably the destination file already exists Hernoemen mislukt, vermoedelijk bestaat er al een bestand met die naam
Rename File Hernoem bestand
Rename File. Hernoem bestand.
Rename this item Dit item hernoemen
Repair Blocks Reparatie Blocks
Reply to an existing post Antwoord naar een bestaand bericht
Rescan Folders Herzoek mappen
Rescan the folder for missing files Herzoek de map naar ontbrekende best.
Reset counter to download headers from FTR setting Reset teller om berichtkoppen te downloaden met 'FTR' instellingen
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Reset de tellers zo dat FTR word gebruikt om opnieuw van de groep te downloaden
Reset the download counters. Reset de downloadtellers
Restore the window to visible Herstel het venster naar zichtbaar
RSS Feeds RSS feeds
Run the Edit Groups Dialog Start 'Groep wijzigen' venster
Run the file with the default viewer Open het bestand met de standaard weergever
Running Doorgaan
Save the active document with a new name
Save As
Actieve document opslaan met een nieuwe naam
Bewaren als
Save the Configuration File Configuratie bestand opslaan
Save the download list so, it can be loaded later. De download lijst zo opslaan, dat het later weer geladen kan worden.
Save the selected post to disk. Bewaar geselecteerde bericht naar schijf
Search for and decode RAR files Zoek naar en decodeer RAR bestanden
Search for Downloaded Files in the file DB Zoeken naar gedownloade bestanden in de bestands DB
Search Records Zoek gegevens
Search Stored Records for Files In opgeslagen gegevens zoeken naar best.
Search Warning Zoek waarschuwing
Search Zoeken
SEARCH ZOEKEN
Secure server/connection Failed. Beveiligde server/verbinding mislukt
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Beveiligde server/verbinding. SSL beveiligde verbindingen zijn naar de server gemaakt
Security Options Beveiligings opties
Select a Filter Profile Selecteer een filter profiel
Select a folder to scan for files Selecteer een map om naar bestanden te zoeken
Select all Posts. Selecteer alle berichten.
Select Automatic Download Mode. Selecteer 'Automatische downloadmode'.
Select Manual Mode Selecteer 'Handmatig mode'
Select which groups to search for content. No selection means all groups Selecteer welke groepen te doorzoeken. Geen keuze betekent alle groepen
Send this File to the plugin routines. Verstuur dit bestand naar de plugin routines.
September September
Server Name: Servernaam:
Server Options Server opties
Server port is Required - default is 119 Server poort is verplicht - standaard is 119
SERVERS SERVERS
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Zet het Per groep downloadpad
Setup: Instellingen:
Show All Files Alle bestanden weergeven
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames: Bestandsnamen weergeven:
Show Filtered Posts Gefilterde berichten weergeven
Show Grid Lines Rasterlijnen weergeven
Show Help File Helpbestand weergeven
Show Incomplete Files Incomplete bestanden weergeven
Show Incompletes Incompleten weergeven
Show New Posts Nieuwe berichten weergeven
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
De hoofdbalk weergeven of verbergen
Aan/Uit hoofdbalk
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Weergeven of verbergen statusbalk
Wissel Statusbalk
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Weergeven of verbergen Thumbnails
Wissel Thumbnails
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Weergeven of verbergen werkbalk
Wissel Werkbalk
Show PAR/NFO PAR/NFO weergeven
Show Special... Toon Speciaal...
Show the best guess at the filenames in the post. De beste gok weergeven van de bestandsnamen in het bericht
Show the Servers Tab De serverstab weergeven
Show the smaller tool bar. De kleinere taakbalk weergeven
Show/Disable the MOTD window Aan/Uitzetten van het 'MOTD' venster
Show/Hide the AutoPAR window Weergeef/Verberg het AutoPAR scherm
SIG ON Handtekening aan
Size: Grootte:
Sort Groups List? Groepenlijst sorteren?
Sort the entire Download list? De hele 'Downloadlijst' sorteren?
Sort the entire Failed list? De hele 'Misluktlijst' sorteren?
Sort the entire PAR list? Sorteer de hele PAR lijst?
Specify a filter profile for a group Specificeer een filterprofiel voor een groep
Speed (Bps): Snelheid (Bps):
Speed Limit Snelheidslimiet
Speed: Snelheid:
State: Status:
Status: Status:
Subject Filters: Onderwerp filters:
Subject: Onderwerp:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Wissel naar het vorige scherm
Vorige scherm
Switch to the next window pane
Next Pane
Wissel naar het volgende scherm
Volgende scherm
Switches: Schakels:
Tab: Tab:
Tabbed Window Van tabs voorzien venster
Tag the posts as Old Markeer de berichten als oud
Takes you to a form where you can request tech support Brengt je naar een formulier voor verzoek van technische support
Test files if they have PAR files Test bestanden als ze PAR bestanden hebben
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Het bestand welke de groepslijst missen bevat.
\Klik op 'Download groepenlijst van server'-knop.
The name is too short. It must be 2 letters or more. De naam is te kort. Minimaal 2 tekens of meer.
The news servers for some popular ISP. De nieuwsservers van sommige populaire ISP's.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Er zijn geen actieve servers. Je moet òf een server toevoegen en/of ervoor zorgen dat op zijn minst een server is gemarkeerd voordat je kan downloaden.
Thumbnails Thumbnails
Thumbnails: Thumbnails:
Top Left Links boven
Top Right Rechts boven
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Probeer om berichten samen te voegen die NewsBin Pro niet zelf heeft gecombineerd.
Try to Find a news server Probeer een nieuwsserver te vinden
UberSearch Window ÜberZoek Venster
UberSearch ÜberZoeken
Unable to Delete Server - Server not found Niet mogelijk om de server te verwijderen - Server niet gevonden
Unable to open file to save groups Niet mogelijk om bestand te openen om groepen op te slaan.
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Onmogelijk de viewer te gebruiken voor dit bestand. Gerapporteerde fout:
Undo the last action
Undo
Laatste actie ongedaan maken
Ongedaan maken
Unsorted Ongesorteerd
Update the groups list database Update de groepenlijst database
UsenetSearch UsenetZoeken
View List Icon Legend Bekijk lijst icoon legenda
View Message of the Day 'Bericht van de Dag' weergeven
View signature cache entries Bekijk opgeslagen kenmerken
View Thumbnails Thumbnails bekijken
Visit the Usenet tools web site Bezoek de Usenet-hulpmiddelen website
Warning Waarschuwing
Web page that describes how to Use newsbin Webpagina die beschrijft hoe NewsBin Pro is te gebruiken
When Login is Enabled - Username is required Wanneer login is ingeschakeld - is gebruikersnaam verplicht
Window Positions Venster posities
You need to Enter a server name or address U moet een servernaam of -adres invullen
You've selected more than 40 items to read. Continue? U heeft meer dan 40 items geselecteerd om te lezen. Doorgaan?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Dutch
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Dutch
5 Days 5 Dagen
10 Days 10 Dagen
15 Days 15 Dagen
20 Days 20 Dagen
30 Days 30 Dagen
40 Days 40 Dagen
50 Days 50 Dagen
60 Days 60 Dagen
70 Days 70 Dagen
80 Days 80 Dagen
90 Days 90 Dagen

DLGINIT Entry 5

English Dutch
Album Album
Artist Artiest
Album-Artist Album-Artiest
Artist-Album Artiest-Album
Artist\Album Artiest\Album
Album\Artist Album\Artiest

DLGINIT Entry 6

English Dutch
Display all Files and hide old ones Toon alle bestanden en verberg oude
Display only unread/undownloaded Files Toon alleen ongelezen/niet gedownloade bestanden

DLGINIT Entry 7

English Dutch
Display Data Rate Datasnelheid weergeven
Display Disk Free Space Vrije schijfruimte weergeven

DLGINIT Entry 8

English Dutch
Fit to Screen Pas in scherm
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Dutch
Internet Internet
Local Lokaal
Local Filter Lokaal Filter

DLGINIT Entry 10

English Dutch
Lowest Laagste
Lower Lager
Normal Normaal
High Hoog

DLGINIT Entry 11

English Dutch
None Geen
12 Hours, 12 Uur,
1 Days 1 Dag
2 Days 2 Dagen
3 Days 3 Dagen
4 Days 4 Dagen
5 Days 5 Dagen
10 Days 10 Dagen
15 Days 15 Dagen
20 Days 20 Dagen

DLGINIT Entry 12

English Dutch
None Geen
12 Hours 12 uur
1 Days 1 dag
2 Days 2 dagen
5 Days 5 dagen
7 Days 7 dagen
15 Days 15 dagen
1 month 1 maand
2 months 2 maanden
3 months 3 maanden
4 months 4 maanden
6 months 6 maanden

DLGINIT Entry 13

English Dutch
None Geen
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Dutch
None Geen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Dutch
Normal Normaal
Verbose Uitgebreid
Debug Debug

DLGINIT Entry 16

English Dutch
Pictures Afbeeldingen
Music Muziek
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 17

English Dutch
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Dutch
Update Every 1 secs Update elke seconde
Update Every 5 secs Update elke 5 sec.
Update Every 30 secs Update elke 30 sec.
Update Every 60 secs Update elke 60 sec.
Personal tools