Danish 6.61

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.61 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Danish
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjælpe med at gøre NewsBin bedre. NewsBin ændrer sig med Usenet. De fleste nye funktioner er drevet af dine anmodninger.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får hurtig support over e-mail, netformular, IRC, Reddit og vores Forum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du har adgang til de aktive betaprogrammer. Herunder bleeding edge-versioner, der kun er set på IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du behøver aldrig at betale for en nøgle igen. Den varer evigt. Nogle brugere har brugt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
Download Paused Warning Advarsel! Overførsel er på pause
(Optional) (Valgfrit)
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Filbeskrivelser gemmer en beskrivelse af de hentede
filer til en fil kaldet »Descript.ion« i overførselsmappen
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
En nøgle varer evig. Når du først har betalt en gang for en nøgle, så skal du aldrig betale for en nøgle igen. Nogle brugere har anvendt den samme nøgle i 10 år.

Hvis du betaler for et søgeabonnement, får du nøglen GRATIS
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Active Aktiv
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add (Ins) Tilføj (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Tilføj en stipræfiks - unrar til en mappe med navnet for kildemappen
Add each filename to the log file. Tilføj hvert filnavn til logfilen.
Add Files... Tilføj filer ...
Add Filters... Tilføj filter ...
Add Group Name to Download Folder Angiv et gruppenavn til overførselsmappen
Add group... Tiføj gruppe ...
Add Groups Tilføj grupper
Add Matching files to top of download list. Tilføj matchende filer øverst i overførselslisten.
Add New Server Tilføj ny server
Add New Tilføj ny
Add NZB Filename to Download Folder Tilføj NZB-filnavn til overførselsmappen
Add NZB Folder to Download Folder Tilføj NZB-mappe til overførslesmappen
Add Subject to filenames under Tilføj emne til filnavne under
Add to Top of the download list. Føj til toppen af overførselslisten.
Add Tilføj
Additional filters that apply to Watch item Yderligere filtre som gælder for overvågningspost
Address of PC Adressen på pc
Advanced Options Avancerede indstillinger
Advanced... Avanceret ...
Advanced.... Avanceret ....
Age Filter: Filter for alder:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressiv samlingstilstand (omgår forsøg og begynder at samle når du har nok PAR'er)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressiv fjerner alle kendte spamtyper . Krypteret RAR'er , Krypterede RAR'er indeni RAR'er, RAR'er indeholdende EXE-filer. DRM-kodede WMV/ASF-filer
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle overførsler og UnRAR'er placeres i overførselsmappen
medmindre én af de andre mapper er aktiveret
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. Alle skripter skal være i DataFolder\Scripts-mappen ellers kan Newsbin ikke finde dem.
API Key (optional): API-nøgle (valgfri):
Attach file summary information to the file. Tilføj filinformation til filen.
Auto Rename: Automatisk omdøb:
Auto-Mark Old: Automatisk markering som gammel:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk nedlukning er i gang. Tryk på annuller for at undgå at Newsbin afslutter
Auto-Shutdown Warning Automatisk advarsel om nedlukning
Auto-Shutdown Automatisk nedlukning
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk overførsel af dobbeltklikkede NZB'er
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk overførsel. Læg alle nye indlæg over i overførselslisten.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Automatisk overførsel. Hent alle filer som matcher denne overvågningsliste.
Automatic Search Interval Automatisk søgeinterval
Automatic Update Modes Automatiske opdateringstilstande
Automatically UnRAR Complete Files UnRAR automatisk komplette filer
Automatically UnRAR Complete Files: UnRAR automatisk komplette filer:
Autorar Properties Autorar-egenskaber
Available block count: Tilgængelig bloktæller:
Background Baggrund
Basic Settings Grundindstillinger
Binaries Binære filer
Bottom Bund
Browse Gennemse
Browse... Gennemse ...
Bypass size filters for some files Udelad størrelsesfiltre for nogle filer
Bytes Byte
Cancel Annuller
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Fjerne RAR-filer indeholdende EXE-filer, DRM-kodede WMV/ASF-filer og DRM-kodede WMV/ASF-filer inde i RAR'er
Casual Lejlighedsvis
Change... Skift...
Characters long Tegnsæt
Check Files Tjek filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename En ren NZB-sti. Fjern al ekstra formatering fra NZB-filnavnet
Clear Fjern
Click here to Purchase NEW Key Klik her for at købe en NY nøgle
Click To Finish Registration Tryk for at færdiggøre registrering
Close Luk
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible filvisere som ACDSee vil vise
disse beskrivelser sammen med filerne.
Complete Files: Overførte filer:
Connections: Forbindelser:
Control Prompts Kontroller beskeder
Controls detail of the log messages Bestemmer detaljegraden af logbeskederne
Copy Settings From Server: Kopier indstillingerne fra serveren:
Copy Settings from: Kopier indstillinger fra:
Copy Style Rename: Kopier stilomdøbning:
Copy to Clipboard Kopier til udklipsholder
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Ophavsret 1995-2015 CMC Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Critical Error Messages Kritiske fejlmeddelelser
Cross-post Filter: Kryds-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/hent NZB til en postliste:
Damaged Files: Beskadigede filer:
Data Folder Datamappe
Data Folder: Datamappe:
Days Old Dage gammel
Days to download from a new group Antal dage der skal hentes fra en ny gruppe
Default is 563 Standard er 563
Default port is 118 Standardport er 118
Default port is 119 for News Standardport er 119 til nyhedsgrupper
Default port is 8000 Standardport er 8000
Default Settings Standardindstillinger
Default Standard
Delete Emails with NZBs Slet e-post indeholdende NZB'er
Delete File Data older than N days old Slet datafiler ældre end N dage gamle
Delete Files to Recycle Bin Slet filer til papirkurven
Delete Groups (Del) Slet grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Slet eller efterlad e-post på serveren
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Slet RAR'er og PAR'er ved vellykket udpakning.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Slet RAR'er og PAR'er til papirkurven
Delete Server Slet server
Delete Watch Slet overvågning
Delete Slet
Details Detaljer
Different proxys require different ports Forskellige proxyer kræver forskellige porte
Disable Automatic PAR unpausing. Deaktiver Automatisk PAR uden pause.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Deaktiver AutoPAR UnRAR for denne gruppe - pak ikke RAR-filer ud
Disable AutoPAR Slå AutoPAR fra
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Deaktiver udpakning for alle filer tilføjet via denne overvågningsliste.
Disable XFeatures: Slå XFeatures fra:
Disabled Deaktiveret
Disk Space Used: Brugt diskplads:
Display Age: Alder for visning:
Display Switches Vis indstillinger
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribueret af DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Udfør sortering af kolonner, ignorer RE:-dele
Don't download Headers from this server Hent ikke overskrifter fra denne server
Don't know yet Ved det ikke endnu
Don't show this again. Vis ikke dette igen.
Download Age: Overførselsalder:
Download all Files that match the watch item Hent alle filer som matcher overvågningselementet
Download Double-Clicked NZB: Hent dobbeltklikkede NZB-filer:
Download folder for downloads from NZB Files: Hent mappe til overførsler fra NZB-filer:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Overførselsmappe navngivet for MP3 ID3-felter
Download folder: Overførselsmappe:
Download Folder: Overførselsmappe:
Download Groups List From Server Hent gruppeliste fra server
Download Path Overførselssti
Download Settings Overførselsindstillinger
Duplicate Filename Settings Indstillinger for omdøb, når filnavn findes
Edit Path Rediger sti
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Rediger afsenders e-postaddresse eller tilføj ny tekst til filter fra »afsender felt« (f.eks. netadministrator)
Email (POP) Server E-postserver (POP)
Email (SMTP) Server: E-postserver (SMTP):
Email Notification Settings Påmindelsesindstillinger for e-post
Email Password: Adgangskode for e-post:
Email Poster: Afsender af e-post:
Email Settings Indstillinger for e-post
Email To: E-post til:
Email Username: Brugernavn for e-post:
Enable File Descriptions Aktiver filbeskrivelser
Enable Filter Aktiver filter
Enable Logging Aktiver logning
Enable Pop Scanning Aktiver pop-skanning
Enable Post UnRAR Filter Aktiver post UnRAR-filter
Enable Proxy Aktiver Proxy
Enable Remote Control Aktiver fjernstyring
Enable Remote NZB Integration Aktiver ekstern NZB-integration
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Script Logging Aktiver skriptlogning
Enable Server Start server
Encrypted RAR Password Krypteret RAR-adgangskode
Enter Test Text: Indtast testtekst:
Enter your Existing Key Indtast din eksisterende nøgle
Example NZB Filename: Eksempel på NZB-filnavn:
Example RAR Path: Eksempel på RAR-sti:
Execute when an UnRAR Completes: Udfør, når en udpakning er fuldendt:
Exit Newsbin when the download list empties Forlad Newsbin når overførselslisten er tømt
Exit Newsbin? Forlad Newsbin?
Exit Processing Forlad behandling
Failed list is saved and restored on restart Defekt liste er gemtog gendannes ved genstart
Favorite Posters Favoritafsendere
File Description Settings Filbeskrivelsesindstillinger
File Display Date Range Datointerval for filvisning
File Filters Filfiltre
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Ændringer af filnavn
Filter Profile: Filterprofil:
Filter Profiles Filterprofiler
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtre der gælder for denne gruppe
Filters that apply to this Watch Folder Filtre for denne overvågningsmappe
Filters that apply to Watch item Filtre der gælder for overvågningselement
Firewall Address: Adresse for brandmur:
Firewall Options Indstillinger for brandmur
Firewall Password. Adgangskode for brandmur.
Firewall Password: Adgangskode for brandmur:
Firewall Port: Port for brandmur:
Firewall Type: Type for brandmur:
Firewall Userid Brugerid for brandmur
Firewall Username: Brugernavn for brandmur:
First Name: Fornavn:
Folder Dup Bypass: Omgå dobbelt mappe:
Folder Mode: Mappetilstand:
Folder Name Mappenavn
Force group Selection: Tvungen gruppemarkering:
From Poster: Fra afsender:
From: Fra:
Full Speed after: Fuld hastighed efter:
Group Display Age: Alder for visning af grupper:
Group Name Filters Filtrer på gruppenavn
Group Options Gruppeindstillinger
Group Properties Gruppeegenskaber
Group(s): Gruppe(r):
Growl Notification Settings Påmindelsesindstillinger for Growl
Growl Password: Adgangskode for Growl:
Growl Register Register for Growl
Growl Server: Server for Growl:
Growl Settings Indstillinger for Growl
Header Database Compaction Databasekomprimering af teksthoveder
Header Overlap: Overskriftsoverlapning:
Help Hjælp
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skjul grupper med få indlæg (under 10.000)
Hide posts larger than (Bytes) Skjul indlæg større end (byte)
Hide posts older than (Days/Hours) Skjul indlæg ældre end (dage/timer)
Hide posts smaller than (Bytes) Skjul indlæg mindre end (byte)
Hide Posts that exceed crossposts Skjul indlæg som overstiger krydsindlæg
Hide Subscribed Groups Skjul abonnerede grupper
Hide till Restart Skjul indtil genstart
High Powered PC Kraftig pc
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dages indlæg som hentes fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange indlæg skal overlappe overskriftsoverførsler
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hvor ofte skal Newsbin opdatere grupperne (begrænset til 15 minutter eller mere)
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Hvor ofte Newsbin automatisk vil søge via overvågningslisterne. 30 minutter er den nederste grænse.
I Agree Jeg er enig
Icon Legend Ikonforklaring
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000 .The username,password and API key are optional. Hvis du konfigurerede ekstern overførsel for http://localhost:8000/ for eksempel.Sæt porten til 8000 .Brugernavnet,adgangskode og API-nøgle er valgfri.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Hvis du registrerer med kreditkort får du omgående fuld adgang
Image Modes Billedtilstande
Image Safe Table translation Sikker billedtabeloversættelse
In the post lists, show the age and not the date I indlægslisterne, vis alderen og ikke datoen
Incomplete Files: Ufuldstændig filer:
Internet Search Options Indstillinger for internetsøgning
IP Address: IP-adresse:
Last Name: Efternavn:
List Name: Vis navn:
Load All Posts Indlæs alle indlæg
Load Day Range Indlæs interval for dag
Load NZB... Indlæs NZB ...
Lock Option Changes: Lås indstillingsændringer:
Lock the Groups Lås grupperne
Lock the Options Lås indstillingerne
Lock the Servers Lås serverne
Lock the Startup Lås opstarten
Lock the Tray Icon Lås statusikon
Log : Log :
Log Date: Registrer dato:
Log Errors. Registrer fejl.
Log Errors: Registrer fejl:
Log Filenames: Registrer filnavne:
Log Group: Registrer gruppe:
Log Headers Registrer teksthoveder
Log Methods: Registrer metoder:
Log Post Body: Registrer tekstindhold for indlæg:
Log Poster: Registrer afsender:
Log Settings Registrer indstillinger
Log something or other: Registrer et eller andet:
Log Subject: Registrer emne:
Log the entire non-Binary part of the post Registrer hele den ikkebinære del af et indlæg
Log the headers for each post to the log file Registrer teksthovederne for hvert indlæg i logfilen
Look in Groups: Se i grupper:
Low Disk Space Lav diskplads
Low Powered PC Svag pc
Main Download folder: Overførselsmappe:
Manual Add Tilføj manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Marker grupper med musen eller piletasterne. Tryk derefter på Retur- eller Tilføj grupper-knappen. Du kan også dobbeltklikke på en gruppe for at tilføje den.
Mark stored posts old after loaded into list Marker lagrede indlæg som gamle efter indlæsning til listen
Matches: Matcher:
Max Retries before files are Assembled Maks. antal forsøg før filer samles
Max Retries: Maksimalt antal forsøg:
Maximum File Size: Maximal filstørrelse
Minimize to Tray Minimer til statusfelt
Minimize to Tray: Minimere til statusfelt:
Minimum File Size: Mindste filstørrelse:
Minutes Minutter
Misc Diverse
Missing Files: Manglende filer:
Missing: Mangler:
MP3 Download Path Settings Stiindstillinger for MP3-overførsler
MP3 Folder Mode: MP3-mappetilstand:
MP3 Tag Usage: MP3-mærkebrug:
Multi-Tab Mode: Flerfanebladstilstand:
Nag Window - Download Paused. Bemærk-vindue - overførsel sat på pause.
Name: Navn:
Network Settings Netværksindstillinger
New Filter Name Nyt filternavn
New Filter: Nyt filter:
New Server Ny server
New Watch ... Ny overvågning ...
New Watch Item Nyt overvågningselement
New Watch Ny overvågning
New Watch: Ny overvågning:
New... Ny ...
Newest Date: Nyeste Dato:
Newsbin Message Of the Day Newsbin - dagens besked (MOTD)
Newsbin Options. Indstillinger for Newsbin
Newsbin Security Password Newsbins sikkerhedsadgangskode
No Header Download: Ingen teksthovedoverførsel:
No! Don't Exit. Nej! Forlad ikke.
Number of Source Files: Antal af kildefiler:
Number of thumbnails to display Antal miniaturebilleder der skal vises
NZB Checker NZB-kontrol
NZB Load Settings Indstillinger for NZB-indlæsning
NZB Loading Filter: NZB-indlæsningsfilter:
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB-overvågningsmappe - henter NZB'er placeret i disse mapper.
NZB Watch Properties NZB-overvågningsegenskaber
OK O.K.
Ok O.k.
Old Folder Picker: Gammel mappevælger:
Oldest Date: Ældste dato:
One time Record Conversion Postkonvertering, men kun denne ene gang
Only save image to DB Gem kun billede til databasen
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Vis kun indlæg der er nyere end n dage for denne gruppe
Open all groups into new Tabs Åbn alle grupper i nye faneblade
Open Data Folder Åbn datamappe
Open to Download Path: Åbn til overførselssti:
Options... Indstillinger ...
Organization: Organisation:
Override UnRAR Path: Tilsidesæt udpakningssti:
Overwrite Logs Files Overskriv logfiler
Overwrite the log file for every run. Overskriv logfilen ved hver kørsel.
Password (optional): Adgangskode (valgfri):
Password Adgangskode
Password: Adgangskode:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Sæt PAR'er på pause og hent kun de nødvendige for reparationen.
Pause Pause
Performance Options Ydelsesindstillinger
Pick an Existing list or enter the name of a new list Vælg en eksisterende liste eller vælg et navn til en ny liste
Pick Topic: Vælg emne:
Pictures Billeder
Pop Email NZB Downloading Pop-e-post NZB-overførsel
POP Username and Password POP-brugernavn og -adgangskode
Port: Port:
Post Dialog Send dialog
Post Now Send nu
Post Properties Send egenskaber
Poster Text Afsendertekst
Poster: Afsender:
Prepend subject to Filename Tilføj emne til begyndelsen af filnavnet
Prevent opening Newsbin from the tray Forhindrer Newsbin i at blive åbnet fra statusfeltet
Prevent opening the Add Groups Window Forhindrer at tilføj gruppe-vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Add Servers Window Forhindrer at tilføj server-vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Options Window Forhindrer at indstillingsvinduet bliver åbnet
Prevent remote access to options Forhindrer ekstern adgang til indstillinger
Priority: Prioriterede:
Processing Options Behandingsindstillinger
Progress... Status ...
Properties... Egenskaber ...
Proxy Address: Proxy-adresse:
Proxy Password: Proxy-adgangskode:
Proxy Settings Proxy-indstillinger
Proxy Type: Proxy-type:
Proxy Username: Proxy-brugernavn:
Public Email: Offentlig e-post:
Purchase a Key Køb en nøgle
Purchase a New Key Køb en ny nøgle
Purging Groups... Renser grupper ...
Put the Date: field into the description Indsæt »dato feltet« i beskrivelsen
Put the Group into the description Indsæt gruppen i beskrivelsen
Put the Poster: field into the description Indsæt »Afsender:-feltet« i beskrivelsen
Put the Subject field into the description Indsæt »Emnefeltet« i beskrivelsen
Quick UnRAR Hurtig udpakning
Re-enter Password: Indtast adgangskode igen:
Really Advanced Virkelig avancerede
Records: Optager:
Refresh the List. Opfrisk listen.
Refresh Genopfrisk
Register Newsbin Registrer Newsbin
Registration Code: Registreringskode:
Rejected Posters Afviste afsendere
Remote Address: Ekstern adresse:
Remote Post Processing Options Eksterne indstillinger for behandling af indlæg
Remote Server Options Eksterne indstillinger for serveren
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Fjern reparerede, men ikke udpakkede sæt i overførselslisten
Rename the file if it already exists on disk Omdøb hvis filen allerede findes på disken
Repair Block Count: Reparer bloktæller:
Require a password to start Newsbin Kræver adgangskode for at starte Newsbin
Requires Login Kræver login
Reset Nulstil
Restore NBI Gendan NBI
Resume Download after: Genoptag overførsel efter:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retention for denne server. Brug ikke denne server til indlæg ældre end disse indstillinger (dage)
Right click to Select new positions. Højreklik for at vælge nye positioner.
Sample: Eksempel:
Save Failed List on Exit: Gem fejlbehæftet liste når du forlader programmet:
Save File Summary: Gem filresume:
Save files in Folders named for the Newsgroup Gem filerne i mapper med nyhedsgruppens navn
Save files list is saved and restored on restart Fillisten er gemt og gendannes ved genstart
Save Files List on Exit: Gem fillisten når du forlader programmet:
Save Image: Gem billede:
Save NBI Gem NBI
Save Picture files to a Database Gem billedfiler i en database
Save Posts To... Gem indlæg til ...
Save to a unique Folder named for a Source file Gem til et unikt mappenavn for en kildefil
Save Gem
Scan Days: Skan dage:
Scripts Skripter
Search For: Søg efter:
Search Interval(mins): Søgeinterval (min.):
Search Options Søgeindstillinger
Search Username and Password Søgebrugernavn og -password
Search Søg
Search... Søg ...
Searches Remaining: Resterende søgninger:
Security Options Sikkerhedsindstillinger
Security Password Sikkerhedsadgangskode
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vælg en filterprofil. Dens filnavnefiltre vil blive anvendt til at slette matchende filer efter udpakning
Select a line, set Colors Vælg en linje, og indstil farver
Send PARS to Wish List Send PAR'er til ønskeliste
Server Address: Serveradresse:
Server Name: Servernavn:
Server: Server:
Servers... Servere ...
Set Font... Vælg skrifttype ...
Set Server Color Indstil serverfarve
Set SSL Port: Angiv SSL-port:
Set... Indstil ...
Setup... Opsætning ...
Short Filename Mode: Kort filnavnstilstand:
Show File Age: Vis filalder:
Show Files Newer than N Days Old Vis filer nyere end N dage
Show Message of the Day (MOTD) window on start Vis vindue med dagens meddelelser (MODT) under opstart
Show MOTD on startup: Vis MOTD ved opstart:
Show NNTP Commands Vis NNTP-kommandoer
Show PAR/NFO: Vis PAR/NFO:
Show Server Commands: Vis serverkommandoer:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Luk vinduer når Newsbin lukker ned automatisk
Size: Størrelse:
Some Customized status text. Nogle tilpassede statustekster.
Some non-standard servers require group selection Nogle ikkestandardservere kræver gruppemarkering
Some servers don't implement Xfeatures correctly Nogle servere implementerer ikke Xfeatures korrekt
Some servers only support the body command. Nogle servere understøtter kun kommandoen body.
Sort, Ignore RE: Sorter, ignorer RE:
Source block count: Kildebloktæller:
Source block size: Kildeblokstørrelse:
Source: Kilde:
Space Recovered: Plads genvundet:
Spam Filters Spamfiltre
Speed Limit Fartbegrænser
Speed Limiter Properties Egenskaber for fartbegrænser
Speed Limiter Fartbegrænser
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 springer nogle nedgraderingstilstande over i Europa
Start Scan Start skanning
Start Start
Status Message Statusbesked
Status Tab Logging: Statusfanebladslogning:
Stop Stop
Storage Age: Lageralder:
Subject Filename Mode: Emne som filnavnstilstand:
Subject: Emne:
Subscribe Groups Tilmeld dig grupper
TCP Port: TCP-port:
Test Email Test-e-post
Test Expression Testudtryk
Test Poster: Testafsender:
Test Results: Testresultater:
Test Search: Testsøgning:
Test Test
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Datamappen er der hvor NewsBin gemmer sine indstillinger og hentede data:
The higher the number the less likely the server is to be used Jo højere tal, jo mindre sandsynligt vil serveren blive anvendt
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Disse markeringsbokse kontrollerer logningen af overførsler.
Som standard logger Newsbin Pro ingenting til disken. Marker Aktiver logningsknappen
for at starte logning og specificer så hvilken informaion du vil have logget.
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/ Dette er adressen for den eksterne netserver til overførsler. Hvis du kigger i adresselinjen i din browser så kan du se den der. http://localhost:8081/
Thumbnail Count: Antal miniaturebilleder:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
For at registrere Newsbin Pro skal du indtaste adgangskoden PRÆCIS
som den står i din modtagne besked. Det betyder, at det nok er
nemmere at klippe og indsætte den end at indtaste den.
To: Til:
Top Øverst
Total Results Resultater i alt
Total size of source files: Samlet størrelse af kildefiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Oversætter fra gammelt ImageSafe-format til nyt.
Tune Newsbin based on your PC's performance Indstil Newsbin baseret på din pc's ydeevne
UnRAR folder: Udpakningsmappe:
UnRAR Folder: Udpakningsmappe:
Unrar Folder: Udpakningsmappe:
UnRAR Password: Udpakningsadgangskode:
UnRAR Path: Udpakningssti:
Unsubscribe Groups Forlad grupper
Update Groups when Newsbin starts Opdater grupper når NewsBin startes
Update Interval(mins): Interval mellem opdateringer (minutter)
Update When Started: Opdater ved start:
Update Opdater
Use "Per Group" Display Age Brug »Per gruppe«-visningsalder
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Brug binære fingeraftryk for at detektere/afvise dubletfiler
Use BODY Command: Brug BODY-kommando:
Use Calendar Brug kalender
Use Duplicate Detector: Brug dubletdetektor:
Use Firewall Username/Password Brug brugernavn/adgangskode for brandmur
Use Header Download Age Brugr overførselsalder for teksthoveder
Use Image DB: Brug billeddatabase:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Brug intern RAR-tidsstempleer. Uden markering anvendes datoen i dag
Use NZB Load Filter Brug NZB-indlæsningsfiler
Use Pause Time-out Brug sæt tidsudløb på pause
Use Profile Brug denne profil
Use Proxy/Firewall Brug proxy/brandmur
Use SMTP password (optional) Brug SMTP-adgangskode (valgfri)
Use Speed Limit Time-out: Brug tidsudløb for fartbegrænser:
Use SSL - Encrypted Connections Brug SSL - krypterede forbindelser
Use SSL: Brug SSL:
Use SSLV2 : Brug SSLV2 :
Use Typical Retention Brug typisk retention
UsenetSearch Error Usenet-søgefejl
Username (optional): Brugernavn (valgfri):
Username: Brugernavn:
Version: Version:
Watch List Scan Skanning af overvågningsliste
Watch Options Indstillinger for overvågning
Watch: Overvåg:
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Når et dublet filnavn er fundet, brug omdøb Copy(X) af XXX. På den anden måde får filen et nummer
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Ved indlæsning af mere end en NZB ad gangen, tilføj dem til én postliste.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Start i den nuværende overførselssti, når du vælger en ny overførselssti
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker Når der bruges »Overfør til <mappe>« så udelad dubletkontrollen
Windows Shutdown Lukker Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du SKAL være forbundet til internettet for at registrere. Vi vil bekræfte adgangskode og brugernavn fra vores hjemmeside.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du skal genstarte NewsBin Pro for at aktivere/deaktivere logning.
Ændring af hvilke oplysninger der logges sker uden genstart.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10 dages prøvetid er udløbet.
NewsBin kan stadig hente filer, men hver andet
minut vil du se denne dialog og overførslen vil blive sat på pause imens.
Your trial has Expired. Din prøveperiode er udløbet.

MENU

English Danish
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro ...
&Application Look &Programudseende
&Auto Hide &Auto skjul
&Close &Luk
&Connections &Forbindelser
&Delete Group\tDEL &Slet gruppe\tDEL
&Delete Server\tDEL &Slet server\tDEL
&Download Latest Headers &Hent seneste teksthoveder
&Download &Hent
&Download\tCtrl+E &Hent\tCtrl+E
&File &Fil
&Files &Filer
&Filters... &Filtre ...
&Floating &Flydende
&Groups &Grupper
&Help &Hjælp
&Hide &Skjul
&Load NZBs... &Indlæs NZB'er ...
&Load PARs... &Indlæs PAR'er ...
&Logging &Logning
&Options &Indstillinger
&Pause Download &Sæt overførsel på pause
&Reload &Genindlæs
&Remove from Download List\tDel &Slet fra overførselsliste\tDEL
&Remove from List\tDel &Fjern fra liste\tDel
&Save Configuration &Gem konfiguration
&Save &Gem
&Servers &Servere
&Servers... &Servere ...
&Status Bar &Statuslinje
&Thumbnails &Miniaturebilleder
&Utilities &Redskaber
&View &Vis
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Accepter
Add &Groups... Tilføj &grupper ...
Add Group... Tilføj gruppe ...
Add new Watch Folder... Tilføj ny overvågningsmappe ...
Add Server... Tilføj server...
Add to Top - Bypass Filters Tilføj øverst - ignorer filtre
Add to Top Tilføj øverst
Add to Wish List\tCtrl-Ins Tilføj til ønskeliste\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Saml ikke komplette
Assign a New Path... Tildel ny sti ...
Assign a New UnRAR Path... Tildel en ny udpakningssti ...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Begyndervejledning ...
Bypass Filters\tCtrl+Y Uden filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Nulstil filterhistorik
Clear List Ryd liste
Clear List Ryd liste
Clear Odometer Nulstil tæller
Clear Window Tøm vindue
Close all Post Lists Luk alle indlægslister
Close Current Tab Luk nuværende faneblad
Compact Group... Komprimer gruppe ...
Copy Images To... Kopier billede til ...
Copy to CBZ file... Kopier til CBZ-fil ...
Copy to Clipboard Kopier til udklipsholder
Copy to Folder... Kopier til mappe ...
Copy to Image Database... Kopier til billeddatabase ...
Create N&ZB from Files... Opret N&ZB fra filer ...
Create N&ZB from Posts... Opret N&ZB fra indlæg ...
Customize.... Tilpas ....
Delete all posts from Poster Slet alle indlæg fra afsender
Delete All Posts Slet alle indlæg
Delete File(s) Slet filer
Delete Item and Files Slet element og filer
Delete Posts\tShift-DEL Slet indlæg\tSkift-DEL
Delete Stored Posts Slet gemte indlæg
Delete Slet
Delete\tDEL Slet\tDEL
Disa&ble Groups &Deaktiver grupper
Disa&ble Watch &Slå overvågning fra
Disable Server(s) Deaktiver servere
Disable Deaktiver
Discussion/Help Forum... Diskussioner/Hjælpeforum ...
Doc&kable &Dokbar
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Download &Special... Hent &speciel ...
Download - &Bypass Filters Hent - &omgå filtre
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Hent - &omgå filtre\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Hent 10.000.000 gamle indlæg.
Download 100,000 Older Posts Hent 100.000 gamle indlæg
Download 5,000,000 Older Posts. Hent 5.000.000 gamle indlæg.
Download 50,000 Older Posts Hent 50.000 gamle indlæg
Download 500,000 Older Posts Hent 500.000 gamle indlæg
Download All Headers Hent alle teksthoveder
Download All Posts from Poster Hent alle indlæg fra afsender
Download Complete Groups List Hent komplet gruppeliste
Download Group List Hent gruppeliste
Download Headers Hent teksthoveder
Download Special... Hent speciel ...
Download Speed &Limit Hastigheds&begrænsning
Download Speed Limit Hastighedsbegrænsning
Download to Existing Folder... Hent til eksisterende mappe ...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Hent til eksisterende mappe ...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Hent til mappe navngivet efter emne
Download To Folder... Hent til mappe ...
Download To New Folder... Hent til ny mappe ...
Download To New Folder...\tCtrl+N Hent til ny mappe ...\tCtrl+N
Downloading Files Henter filer
Dummy Prototype
E&xit &Afslut
Edit Rediger
Enable &Groups Aktiver &grupper
Enable &Watch Aktiver &overvågning
Enable Scheduler Aktiver opgavestyring
Enable Server(s) Aktiver servere
Expand Search Results...\tCtrl+H Udvid søgeresultat ...\tCtrl+H
Failed Files Fejlede filer
Files Filer
Filter Filter
Filters Filtre
Frequently Asked Questions (FAQ)... Ofte stillede spørgsmål (OSS) ...
Hide Old Skjul gamle
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Billed&database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importer fra ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Afbryd alle forbindelser
Kill Connection Afbryd forbindelse
Limit Speed Begræns hastighed
Load Backup Configuration on Restart Indlæs sikkerhedskopikonfiguration ved genstart
Lock Display Layout Lås skærmlayout
Lockout &Poster Bloker &afsender
Lockout &Poster\tCtrl+P Bloker &afsender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Bloker afsender&nøgleord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Bloker afsender&nøgleord\tCtrl+W
Lockout Poster Bloker afsender
Looking for your Server?... På udkig efter dine server? ...
Mark All Old Marker alt som gammelt
Mark Posts New Marker alt som nyt
Mark Posts Old\tDel Marker indlæg som gamle\tDel
Move Data folder on Restart Flyt datamappe ved genstart
Move Down\tCtrl-Down Flyt ned\tCtrl-ned
Move Files(s)... Flyt filer ...
Move to Bottom\tCtrl+End Flyt til bunden\tCtrl+end
Move To Top\tCtrl+Home Flyt til toppen\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flyt til ønskeliste\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Flyt op\tCtrl-op
New Folder... Ny mappe ...
New Search Tab... Nyt søgefaneblad ...
New UnRAR Folder... Ny udpakningsmappe ...
New Watch... Ny overvågning ...
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &aqua
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blue
Office 2007 - &silver Office 2007 - &silver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - bla&ck
Office XP Office XP
Open Download Folder... Åbn overførselsmappe ...
Open Folder... Åbn mappe ...
Open UnRAR Folder... Åbn udpakningsmappe ...
Password Manager... Håndtering af adgangskoder ...
Pause Download Sæt overførsel på pause
Pause Pause
PopupPanes Pop op-vinduer
Post Storage Send gemte
Post to Group... Svar til gruppe ...
Posts Indlæg
Priority Prioritet
Properties Egenskaber
Properties... Egenskaber ...
Properties\tCtrl+I Egenskaber\tCtrl+I
Purge to Display Age Fjern indlæg før visningsalder
Quick UnRAR/(MS/RAR) Hurtig udpakning/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Hurtig udpakning/eksempel ...
RAR Passwords... RAR-adgangskoder ...
Read Post &Body Læs tekst for &indlæg
Read Post &Body\tCtrl+R Læs tekst for &indlæg\tCtrl+R
Refresh List Genopfrisk liste
Refresh PAR Set Genopfrisk PAR-sættet
Register Newsbin... Registrer Newsbin ...
Register/Update Key... Registrer/opdater serienummer ...
Reject Afvis
Rename File Omdøb fil
Rename Omdøb
Reply to Group... Svar til gruppe ...
Rescan Topic... Genskan emne ...
Reset Display Layout on Restart Nulstil visningslayout ved genstart
Reset Download Count Nulstil overførselstæller
Restore Genindlæs
Resume Download Genoptag overførsel
Retry Download Hent - prøv igen
Run QuickPAR Kør hurtigPAR
Sample Files Eksempelfiler
Save Configuration &As... Gem konfiguration &som ...
Save Files to Custom List... Gem filer til tilpasset liste ...
Se&ttings... &Indstillinger ...
Searc&h Sø&g
Search Control Panel... Søgekontrolpanel ...
Search in Groups Søg i Grupper
Search Søg
Select All Vælg alle
Select All\tCtrl-A Vælg alt\tCtrl-A
Send to Folder... Send til mappe ...
Server Options... Serverindstillinger ...
Servers Servere
Set Header Download Mode Angiv tilstand for teksthovedoverførsel
Show All Posts Vis alle indlæg
Show Filenames Vis filnavne
Show Grid Lines Vis delelinjer
Show Posts Special... Vis Indlæg speciel ...
Show Posts Vis Indlæg
Switch Tab Position Skift fanebladposition
Tech Support Request... Formular for teknisk support ...
Test Download Files Test overførselsfiler
Test Files... Afprøv filer ...
Unlock Poster Åbn for afsender igen
Unlock Poster\tCtrl+U Fjern blokering af afsender\tCTRL+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Flet filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Pak ud
Update All Groups Opdater alle grupper
Update Opdater
Use Download Age Brug overførselsalder
Usenet Tools Web Site... Internetside med Usenetværktøjer ...
Uses FreeImage Library Anvender FreeImage-biblioteket
Uses Sqlite Database Library Anvender Sqlite Database-biblioteket
View File Vis fil
View Icon Legend... Vis ikonforklaring ...
View Sample Vis eksempel
View the MOTD Archive... Vis MOTD-arkivet ...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Lists... Overvågningslister ...
Watch Overvåg
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standard
Windows Shutdown Enabled Windows-nedlukning aktiveret
Windows XP Windows XP
Wish List Ønskeliste

STRINGTABLE

English Danish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Advarsel - Ingen indlæg blev indlæst.

Opdater gruppen og/eller kontroller datointervallerne du har indlæst
Hvis du ikke har gjort det endnu, så skal du »opdatere« gruppen for at se dens indhold.
Contains NFO/SFV Indeholder NFO/SFV
# #
&Groups &Grupper
&Posts &Indlæg
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFilen indeholdende gruppellisten mangler. Klik på knappen »Hent gruppeliste fra serveren«.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En renset kopi af emnelinjen. Kan bruges til grupperelaterede filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En hjemmeside hvor du kan diskutere problemer og få hjælp til at bruge Newsbin, hvis du kan engelsk.
Active Aktiv
Active/Disable: Aktiver/deaktiver:
Active: Aktiv:
Add a new Folder Tilføj en ny mappe
Add a new Watch list Tilføj en ny overvågningsliste
Add a poster keyword to filter on Tilføj et indlægsnøgleord til at filtrere efter
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Tilføj gruppe mislykkedes: Gruppenavnet du forsøgte at oprette, findes allerede.
Add item to Download list Tilføj opgave til overførselslisten
Add New Server
Add or Edit Servers
Tilføj ny server
Tilføj eller rediger servere
Add poster to the Filter List Tilføj poster til filtreringslisten
Add to Custom List Tilføj til brugerdefineret liste
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Tilføj til overførsel - Ignorer filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Tilføj til overførselslisten
Føj til overførselslisten
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Tilføj øverst i overførselslisten - Gå uden om filtre
Add to the Top of the Download List Tilføj øverst i overførselslisten
Add/Edit the servers Tilføj/rediger servere
Address: Adresse:
Advanced Avanceret
Age Alder
Album Album
Album-Artist Albumkunstner
Album\Artist Album\Kunstner
All Groups Alle grupper
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle forhåndsviste indlæg vil blive flyttet til læstlisten.
Apply Filterbar Filters Anvend filtrerbare filtre
April April
Artist Kunstner
Artist-Album Kunstneralbum
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Saml filerne og slet fra listen
Assign a new path Tildel en ny sti
August August
AutoPAR Options AutoPAR-indstillinger
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Båndbreddebegrænsning når der trykkes
Aktiver hastighedsbegrænser
Basic Grundlæggende
Blocks Found: Blokke fundet:
Blocks Needed: Der mangler dette antal blokke:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både navn og adresse skal udfyldes for at tilføje/ændre en server
Bottom Bund
Browse for an Image Database Søg efter en billeddatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Mellemlager
Cancel Annuller
Change Password Ændr adgangskode
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ændringer af indstillinger for brandmuren kræver en genstart af Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ændringer af indstillinger for SSL kræver en genstart af Newsbin
Check unchecked groups Marker umarkerede grupper
Chunk Cache Status Chunk Cache-status
Chunk Cache Use State Chunk Cache-brugstilstand
Clean out the old records. Ryd op i gamle poster.
Cleaned up copy of the current filename Renset kopi af det nuværende filnavn
Clear Filter History Ryd filter historik
Clear Filterbar Filter Ryd Filterlinien filtre
Clear List Ryd liste
Clear Memory... Ryd hukommelse...
Clear Odometer Ryd tæller
Clear the active list Ryd den aktive liste
Clear the download list without deleting the files. Ryd download liste, uden at slette filerne.
Clear the download path for these Groups? Ryd download stien for disse Grupper?
Clear the list (doesn't delete files) Ryd listen (sletter ikke filerne)
Clear the List (Stop all Downloads)? Ryd listen (Stop alle Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Ryd liste over downloadede filer uden at slette dem fra harddisken.
Clear the List? Ryd listen?
Clear the per group download path Ryd pr. gruppe download sti
Clear the search entry Ryd søgnings poster
Clear Ryd
Close all Post Tabs? Luk alle Post faner?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Luk gruppe visning
Udvid gruppe visning
Close the active document
Close
Luk det aktive dokument
Luk
Close this Tab Luk denne fane
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Farve:
Colors/Fonts Farve/Skrifttype
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Kombiner Master Splitter filer (0,001, 0,002 ....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie med Pars
Compact Display - many files joined into one line Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie
Compact View Komprimeret udseende
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguration fil ikke fundet, forsøg på at genoprette Backup?
Configuration File restored from Backup copy Indstillingsfilen gendannes fra backup kopi
Configuration Files Konfiguration filer
Configuration Options Konfigurations indstillinger
Confirmation Windows Bekræftelses vinduer
Connections Forbindelser
Contract docked window Træk det dokkede vindue sammen
Copy Marked File(s) to new folder Kopier markerede fil(er) til ny mappe
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopier valgte filer til vente listen for senere undersøgelse
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopier det valgte og gem det i udklipsholderen
Kopi
Count of all data downloaded Optælling af alle hentede data
Create a new document
New
Opret et nyt dokument
Ny
Create NZB... Opret NZB...
Critical Errors Kritiske fejl
Cross Post Limit Cross Post max.
Current Day of the month Denne dag i måneden
Current download path Nuværende overførselssti
Current hours in 24 hour format Denne time i 24 timers formatet
Current minutes of the hour. Dette minut
Current Progress: Overførselsstatus:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuværende hastighed bit/sek og byte/sek
Currently Loaded posts Nuværende indlæste indlæg
Customize... Tilpas ...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klip det valgte og gem det i udklipsholderen
Klip
Data Downloaded this session Data overført i denne session
Data Rate Datahastighed
Data: Data:
Database Compactor is already in Progress Database Compactor er allerede i gang
Date: Dato:
Debug Fejlsøg
December December
Delete All Posts Slet alle indlæg
Delete all Posts? Slet alle indlæg?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Slet alle RAR- og PAR-filer (der ligger på disken) for denne fil?
Delete Entries from DB Slet indlæg fra databasen
Delete File From Disk Slet fil fra disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Slet filer ved at omdøbe disse og slette indholdet
Delete from Download List? Slet fra overførselslisten?
Delete Group from List Slet gruppe fra liste
Delete Groups Slet grupper
Delete images Files Slet billedfiler
Delete Images from Database Slet billeder fra databasen
Delete Item and the underlying files. Slet emne og underliggende filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Sletter emne, men fjerner det ikke fra harddisken
Delete Marked Files(From Disk!)? Slet markerede filer (fra disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Slet delvise overførsler fra disk?
Delete Posts... Slet indlæg ...
Delete Selected Posts? Slet valgte indlæg?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Slet filerne fra disken
Slet filerne fra disken
Delete the Server Slet server
Delete these File from the Database? Slet disse filer fra databasen?
Delete these passwords? Slet disse adgangskoder?
Delete these Records? Slet disse poster?
Delete this Filter Entry? Slet denne filterindgang?
Description Beskrivelse
Destination Folder Destinationsmappe
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Telefonmodemmet kunne ikke kontakte internetudbyderen. Kontroller konfigurationen, og prøv igen.
Dirty Rotten Spammers Forbandede spammere
Disable Enabled Groups Deaktiver aktiverede grupper
Disable Enabled Servers Deaktiver aktiverede servere
Disable one or more Servers Deaktiver en eller flere servere
Disable/Enable the Signature Cache Deaktiver/aktiver underskriftsmellemlager
Disabled Deaktiveret
Display Age Alder for visning
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul de gamle
Display all of the posts for this group Vis alle indlæg fra denne gruppe
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Vis og opdater disse grupper
Vis og opdater disse grupper
Display Connection details Vis detaljer for forbindelsen
Display only unread/un-downloaded Files Vis kun ulæste/ikke hentede filer
Display program information, version number and copyright
About
Vis oplysninger om programmet, versionsnummer og ophavsret
Om
Display Settings Vis indstillinger
Display Statistics about a specific Post Få vist statistik om en bestemt post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Vis gruppeindstillingsvindue
Vis gruppeindstillingsvinduet
Display these Groups
Display these Groups
Vis disse grupper
Vis disse grupper
Don't Download Headers Hent ikke teksthoveder
Don't use SSL Brug ikke SSL
Download all headers? Hent alle teksthoveder?
Download all posts currently visible in the post list. Hent alle indlæg som er synlig i indlægslisten
Download all posts from this poster. Hent alle indlæg fra denne afsender.
Download all posts in this Group Hent alle indlæg i denne gruppe
Download All Posts Hent alle indlæg
Download and assemble Incomplete Files Hent og saml filer som er mangelfulde
Download Descriptions: Hent beskrivelser:
Download Failed Overførsel mislykkedes
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Hent gruppeliste fra aktive servere
Hent gruppeliste fra aktive servere
Download Headers Hent teksthoveder
Download History Hent historik
Download just the subjects for faster searching Hent kun emnerne for hurtigere søgning
Download Next 1 million Posts Hent de næste 1.000.000 indlæg
Download Next 10 million Posts Hent de næste 10.000.000 indlæg
Download Next 100 thousand Posts Hent de næste 100.000 indlæg
Download Next 1000 Records from the Server(s) Hent de næste 1.000 indlæg fra serverne
Download Next 5 million Posts Hent de næste 5.000.000 indlæg
Download Next 50 thousand Posts Hent de næste 50.000 indlæg
Download Path Not Set in options Overførselssti er ikke konfigureret
Download Path: Sti til overførselsesmappe:
Download Paused Overførsel er sat på pause
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Hent den kodede tekst til disk. Emnet bliver til filnavnet
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Hent de seneste gruppeopdateringer
Hent de seneste gruppeopdateringer
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Hent til en ny mappe med navnet fra emnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Hent til en ny mappe navngivet efter emne
Download will bypass all Filters Hent vil ignorere alle filtre
Download Hent
Download: Hent:
Downloaded Files Filer som er hentet
Downloaded Posts Hentede indlæg
Downloaded Hentede
Downloaded: Hentede:
Downloading Files Henter Filer
Downloading Posts Henter indlæg
Downloading Henter
Downloads Hentede
Duplicate File Dublet
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Rediger abonnementsgrupper.
Åbn vinduet tilføj vindue
Edit the filters.
Open the Filters window
Rediger filtre.
Åbn filtrenes vindue
Edit the Groups Rediger Grupperne
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do E-postfeltet er tomt - Skal bruge en e-postadresse, selv en falsk kan bruges
Email Notification E-postpåmindelse
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktiver bekræftelse før permanent indlægsletning fra indlægslisten
Enable confirmation for Group List Sorting Aktiver bekræftelse for gruppelistesortering
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktiver bekræftelse af sletning fra overførselslisten
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktiver bekræftelse, når du sorterer overførselslisten.
Enable Disabled Groups Aktiver deaktiverede grupper
Enable Disabled Servers Aktiver deaktiverede servere
Enable Filters: Vælg filtre:
Enable one or more Servers Start en eller flere server
Enable or Disable automatic shutdown Aktiver eller deaktiver automatisk nedlukning
Enable or Disable the Filters Aktiver eller deaktiver filtrene
Enable the critical Error Pop-up window. Aktiver det kritiske pop op-vindue for fejl.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktiver indlægslisten er tom, når der indlæses og ingen indlæg vises
Enabled Aktiveret
Enter Registration codes. Indtast registreringskoder.
Erase everything
Erase All
Slet alt
Slet alle
Erase the selection
Erase
Slet markeringen
Slet
Error Fejl
Execute external program Udfør eksternt program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Udvid og minimer filer
Udvid og minimer filer
Expand docked window Udvid dokket vindue
Expand Search Results... Udvid søgeresultater ...
Export image Files Eksporter billedfil
Export Images to a Disk files. Eksporter billeder til filer
Export the selected posts to a text file Eksporter de valgte indlæg til en tekstfil
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Stop EXE-filer og RAR-filer, der indeholder exe-filer
Fail RAR files that need Passwords Stop RAR-filer, der skal bruge adgangskoder
Fail Spam files Stop spamfiler
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Stop hvis der findes store RAR'er inde i hentede RAR'er.
Fail when ZIP Files are inside RARS This is almost always Spam. Stop når ZIP-filer er inden i RAR'er. Dette er næsten altid spam.
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Stop WMV/ASF-filer og RAR'er, der indeholder WMV/ASF-filer som kræver adgangskoder
Failed Files Stoppede Filer
Failed Posts Stoppede indlæg
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Kunne ikke tilføje søgemønster i filtret.
Kontroller søgemønstret og vær sikker på at det er o.k.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Kunne ikke finde eller oprette datamappe
Du bør vælge/oprette en ny
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Kunne ikke finde eller oprette overførselsmappen
ingen filer kan blive hentet før dette er løst, ved enten at vælge en tilladt overførselsmappe eller
oprette en overførselsmappe
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Kunne ikke åbne gruppefilen. Hent venligst grupper.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Kunne ikke starte overførsel.
Når du er i manuel tilstand, skal hver gruppe vælges individuelt for overførsel.
Skift enten til automatisk tilstand og tryk start igen eller dobbeltklik på
et gruppenavn.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Kunne ikke starte overførsel.

Der er ingen grupper i gruppelisten.
Du skal klikke på knappen »Grupper« og vælge mindst en gruppe.
February Februar
File Descriptions Filbeskrivelser
File Exists! Overwrite? Filen findes! Overskriv?
File Parts Downloaded Fildele hentet
File Parts Missing Fildele mangler
File Type: Filtype:
Filename Accept Accepter filnavn
Filename Options Filnavnsindstillinger
Filename Reject Afvis filnavn
Filename: Filnavn:
Files Found: Filer blev fundet:
Files List Filerliste
Files Needed: Manglende filer:
Files! Filer!
Files Filer
Files: Filer:
Filter Accept: Accepter filter:
Filter out files that aren't new Filtrer filer, der ikke er nye
Filter posts with invalid email addresses (no @) Filtrer indlæg med ugyldige e-postadresser (ingen @)
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofil ikke fundet - søgning afvist
Filter Profile Filterprofil
Filter Profile: Filterprofil:
Filter Profiles can't start with a number Filterprofiler må ikke starte med et tal
Filter Profiles require a name Filterprofiler skal have et navn
Filter Reject: Afvis filter:
Filters Filtre
Find RAR files in current post list Find RAR-filer i nuværende indlægsliste
Find: Søg:
Firewall: Brandmur:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Mappenavn skal have et drevbogstav eller et UNC-stipræfiks
Font Colors for the Lists Skriftfarve til listerne
Free space available in the Data|Download folders Ledig tilgængelig plads i data|Overførselsmapper
Free Space: Fri plads:
Fri Fre
FROM Date must be less than TO Date FRA dato skal være mindre end TIL dato
Full Speed Fuld hastighed
Global Filter Can't be Deleted Globalt filter kan ikke slettes
Group Added Date Dato for tilføjet gruppe
Group already Exists. Need to choose a different name Gruppen findes allerede. Find på et andet navn
Group Field is Empty - Please try again","Warning Gruppefeltet er tomt - Prøv igen
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Gruppen af gruppenavne skal være mindst 2 ikke-mellemrums tegn lange
Group Gruppe
Group: Gruppe:
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Gruppeliste
Groups Grupper
Growl Notification Growl-påmindelse
Growl Server Registration Complete Growl-serverregistering er færdig
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Overførsel af teksthoveder mislykkedes - Ingen server at angivet til at hente teksthoveder.
Hide docked window Skjul låst vindue
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skjul filer med flere krydsindlæg end indstillingen angiver.
Hide Old Skjul gamle
Hide Old/Show Filenames Skjul gamle/vis filnavne
Hide/Show the main toolbar Skjul/vis værktøjslinjen
Hours Timer
Icon Legend Ikonbemærkning
Idle/New Inaktiv/ny
Idle/Old Inaktiv/gammel
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_UDVALGTE_ELEMENTER
Image Database Billeddatabase
Import and image from ZIP of CBZ files Import og vis fra ZIP af CBZ-filer
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importer gruppedata fra Newsbin 5.XX
Incomplete. Missing information needed for download Ufuldstændig. Mangler oplysninger, der er nødvendige for overførsel
Insert Clipboard contents
Paste
Indsæt indholdet af udklipsholderen
Indsæt
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installationen er beskadiget - Afinstaller og geninstaller

Internet Search Internetsøgning
Invalid Regular Expression in Filter Ugyldig regulært udtryk i filter
Invalid Search String Ugyldig søgestreng
January Januar
Job: Job
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Stop alle forbindelser som venter
Kill Selected Connection. Stop valgt forbindelse.
Kill the Current Download Stop den nuværende overførsel
Kill the Download. Stop overførsel.
Last Command Sidste kommando
Last path segments from the download path Sidste stisegmenter fra overførselsstilen
Last Response Sidste svar
Last Updated: Sidste opdatering:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begræns reparation så, det efterlader en CPU tilgængelig
List of Current downloads Liste over kørende overførsler
List of Failed downloads Liste over mislykkede overførsler
List of News servers that have been entered into Newsbin Liste over News-servere, der er indtastet i NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. Liste over nyhedsgrupper du måske ønsker at hente fra
List of Status messages Liste over statusmeddelelser
Load A folder's worth of Saved downloads Indlæs en mappes gemte overførsler
Load all posts bypassing any age filters Hent alle indlæg, uden brug af datofiltre
Load an Image Database Indlæs billeddatabase
Load Newer files into the list. Indlæs nyere filer til listen
Load NZB files...
Load NZB
Indlæs NZB-filer ...
Indlæs NZB
Load NZB... Indlæs NZB ...
Load Older files into the list. Indlæs gamle filer til listen.
Load Ranges of posts Hent serie af indlæg
Load the download List from disk Hent overførselslisten fra harddisk
Load the Download list Indlæs overførselslisten
Lock the display to prevent accidential changes Lås visning for at forhindre utilsigtede ændringer
Logging Logning
Logs: Logfiler:
Long Group name Langt gruppenavn
Main Toolbar Værktøjslinje
Make selected posts Old Marker valgte poster som gamle
March Marts
Mark all post Old? Marker alle poster som gamle?
Mark all posts Old. Marker alle poster som gamle.
Mark all posts Old? Marker alle poster som gamle?
Mark post as Deleted Marker indlægget som slettet
Mark Posts New... Marker nye indlæg ...
Mark Posts Old... Marker gamle indlæg ...
Mark Selected posts "new" Marker valgte indlæg »nye«
Max Size Maks. størrelse
Maximum size must be larger then Minimum size to search Maks. størrelse skal være større end min. størrelse for at søge
Maximum size of displayed file. Maks. størrelse af viste fil.
May Maj
Message-Id Besked-id
Min Size Min. størrelse
Minimum size of displayed file. Min. størrelse af viste fil.
Mon Man
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flyt til bund
Flyt indlæg til bunden
Move Down
Move Item Down one line
Flyt ned
Flyt indlæg en linje ned
Move File(s) to another folder Flyt filer til en anden mappe
Move Files Flyt filer
Move Marked Files? Flyt markerede filer?
Move One Line Down Flyt en linje ned
Move Top
Move Item to the Top
Flyt til top
Flyt indlæg til toppen
Move Up
Move Item Up one line
Flyt op
Flyt indlæg en linje op
Move Up one Line Flyt en linje op
Must select some files to save to NZB Der skal vælges filer for at gemme som NZB
NA for NZBs N/A for NZB'er
Name field is Empty - Please add some kind of Name Navnefelt er tomt - Indtast venligst et eller andet navn
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI-filer (*.nbi)|*.nbi|Alle Filer (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Der skal bruges en server at poste til - Forsøg igen
Need to pick an active server - Please try again. Der skal bruges en aktiv server - Forsøg igen.
Need to select an item to modify. Vælg et emne at redigere.
Network Netværk
New Category... Ny kategori ...
New Files Nye filer
New Posts Nye indlæg
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin har ikke en nyhedsserver.

besøg http://www.usenettools.net/ for serveroplysninger
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Newsbin er på pause - datamappe kan ikke tilgås
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin er på pause - For lidt diskplads i datamappe
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin er på pause - Lav diskplads på drevets overførselsmappe
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro-indstillinger
Åbn indstillingsvinduet
Newsbin50 NewsBin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsBinPro

NewsBin
NewsBin-Filer (*.nbi)
.nbi
NewsBinPro.Dokument
Newsbin-dokument
No active groups selected to Process Ingen aktive grupper valgt til behandling
No Destination filename set Ingen destinationfilnavnssæt
No group name found during add group Intet gruppenavn fundet under tilføj gruppe
No groups selected Ingen grupper valgt
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR-data, så ingen PAR-status er i øjeblikket tilgængelig
No Posts Selected - Can't find Author Ingen indlæg valgt - kan ikke finde forfatter
None Ingen
Normal Normal
Notification Messages Påmindelsesbeskeder
Notification Options Påmindelsesindstillinger
Notification Services Påmindelsestjenester
Notification Types Påmindelsestype
November November
NZB Email Settings NZB-indstillinger for e-post
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB-filer (*.nzb)|*.nzb|Alle filer (*.*)|*.*||
NZB Options NZB-indstillinger
NZB Watch Folder NZB-overvågningsmappe
NZB Watch Path NZB-overvågningssti
October Oktober
Old Posts Gamle indlæg
Only display files that match this filter Vis kun filer, der passer til dette filter
Only display Newer Posts Vis kun nyere indlæg
Only show the filename part of the subject Vis kun filnavnets del af emnet
Open Another Configuration Åbn en anden konfiguration
Open Groups Display
Open Groups Display
Åbn gruppevisning
Åbn gruppevisning
Open the Filter Options Åbn filterindstillingerne
Open the folder where the UnRARed files go. Åbn mappe hvor udpakket filer bliver lagt.
Open the folder where this file is. Åbn den mappe hvor denne fil ligger
Open the Options Dialog Åbn dialogen for indstillinger
Open the Search Window
Open the Search Window
Åbn søgevinduet
Åbn søgevinduet
Open the Server Options Åbn serverindstillinger
Open this document Åbn dette dokument
Open up a window to the files folder Åbn et vindue til filernes mappe
Open Window to register key. Åbn vinduet for at registrere nøgle.
Option Indstilling
Options Indstillinger
Options: Indstillinger:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overskriv, omdøb, udfyld med indholdet af parpirkurven, derefter slet
Par Files: PAR-filer
PAR Records PAR-poster
Par Set Size: Par-sætstørrelse:
Partial Download Delvis overførsel
Path Item Definitions Stiemnedefinitioner
Pause download
Pause the selected Download
Sæt overførsel på pause
Sæt den valgte overførsel på pause
Pause Download during UnRAR/Repair Sæt overførsel på pause under udpakning/reparation
Pause the download list.
Pause the Download
Sæt overførselslisten på pause.
Sæt overførslen på pause
Pause the Download Sæt overførsel på pause
Pause the marked download Sæt markeret overførsel på pause
Pause Pause
Paused På pause
Performance Options: Hastighedsindstillinger:
Performance Hastighed
Permanantly Delete these Posts from Storage? Slet disse indlæg permanent fra lageret?
Permanently delete this poster? Slet denne afsender permanent?
Pick Folder to UnRAR to Vælg mappe at udpakke til
Pick the Download Folder Vælg overførselsmappen
Pick the Font to use with this control Vælg skrifttype at bruge med denne kontrol
Pick the NZB Autoload Path Vælg NZB-stien for automatisk indlæsning
Pick the NZB Download Folder Vælg NZB-stien for overførsel
Place Holder Midlertidigt navn
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Indsend en besked i op til 3 grupper.
Post Count Indlægsantal
Post Filename Indlægsfilnavn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Indlægsliste som brugeren kan kopiere nye tilføjelser til for senere behandling
Post Properties Egenskaber for indlæg
Post to Selected Groups Send til valgte grupper
Post/File is Filtered Indlæg/fil er filtreret
Poster Field Afsenderfelt
Poster Filtered Afsender filtreret
Poster Settings Indstillinger for afsender
Poster: Afsender:
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Forhåndsallokering af filer. Forbedrer hastigheden for roterende diske
Preparing Posted Files... Forbereder indlægsfiler ...
Priority: Prioritet:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problemer med at kontakte søgeserveren. Kontakt teknisk support.
Processing Priority Jobprioritet
Progress: Status:
Prompt when Exit is attempted. Vis en advarsel når Exit forsøges.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Slet gemte records fra disken
Purge to MDA is already in Progress Sletning til MDA er allerede undervejs
Purging the Groups... Rens/slet grupper ...
Purging to Display Age... Slet og vis visningsalder ...
Quality Kvalitet
Queued for Download I overførselskø
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Quick UnRAR: Filen er ikke en type der kan afkodes
Quick UnRAR: No filename found Quick UnRAR: Intet filnavn fundet
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Afslut programmet; spørg om dokumentet skal gemmes<br<Afslut
RAR Passwords RAR-adgangskoder
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE i/foran NZB-filnavne er ugyldig
Read Posts Læs indlæg
Read the text of the post Læs teksten i indlægget
Ready Klar
Really Delete Group(s)? Slet grupper?
Really Delete Server(s)? Slet servere?
Really Purge Stored Records? Slet gemte poster?
Really Reset the Group to use Download Age again? Vil du virkelig nulstille gruppen til at bruge overførselsalder igen?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Skru ned for mængden af cpu som PAR-reparation og UnRAR kan bruge
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Genopfrisk listen
Fjern filer som ikke længere er tilgængelig på disken
Reject! Afvis!
Reload from Disk. Genindlæs fra disk.
Reload Group data Genindlæs gruppedata
Reload the DB from disk Genindlæs database fra disk
Remote Control Ekstern kontrol
Remote NZB Interface Ekstern NZB-grænseflade
Remove Files from List Fjern filer fra listen
Remove from Download List Fjern fra overførselslisten
Remove Poster from Lockout List Fjern afsender fra udelukkelseslisten
Remove Posts from List Fjern indlæg fra listen
Rename Failed, Probably the destination file already exists Omdøb mislykkedes, formodentlig findes destinationsfilen allerede
Rename File Omdøb fil
Rename File. Omdøb fil.
Rename this item Omdøb dette element
Repair Blocks Reparer blokke
Reply to an existing post Svar på et eksisterende indlæg
Rescan Folders Skan mapper igen
Rescan the folder for missing files Skan mappen igen for manglende filer
Reset counter to download headers from FTR setting Nulstil tælleren for at hente teksthoveder fra FTR-indstilling
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Nulstil tællerne så FTR bruges til at hente fra gruppen igen.
Reset the download counters. Nulstil overførselstællere.
Restore the window to visible Gendan vinduet til synligt
Resume download
Resume the selected Download
Genoptag overførsel
Genoptag de valgte overførsler
Retry the Download
Retry the Download
Prøv at overføre igen
Prøv at overføre igen
RSS Feeds RSS-nyhedskilder
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kør QuickPAR
Kør QuickPAR for at teste filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kør standardvisningen for denne fil
Kør standardvisningen for denne fil
Run the Edit Groups Dialog Kør dialogen for Rediger grupper
Run the file with the default viewer Vis filen med dit normale billedprogram
Running Kører
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Eksempelfiler
Unrar og forsøg at vise RAR-indholdet
Sat Lør
Save the active document with a new name
Save As
Gem det aktive dokument med et nyt navn
Gem som
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Gem konfigurationsfilen
Gem konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Gem overførselslisten, så den kan indlæses senere.
Save the selected post to disk. Gem den valgte post på disken.
Scheduler Opgavestyring
Scripts Skripter
Search for and UnRAR RAR files Søg efter og udpak RAR-filer
Search for Downloaded Files in the file DB Søg efter hentede filer i fildatabasen
Search for Subjects or Poster Søg efter emner eller afsender
Search In Groups/Topic Søg i gruppe/emne
Search Mode Søgetilstand
Search string used to find these files Søgestreng brugt til at finde disse filer
Search Warning Søgningsadvarsel
Search Søg
Secure server/connection Failed. Sikret server/forbindelse mislykkedes.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Sikker server/forbindelse. SSL-kodet forbindelse til serveren
Security Options Sikkerhedsindstillinger
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vælg og filtrer profil fra find - søgning afbrudt
Select a Filter Profile Vælg en filterprofil
Select a folder to scan for files Vælg en mappe at undersøge for filer
Select all Items Vælg alle elementer
Select all Posts. Vælg alle poster.
Select Automatic Download Mode. Vælg automatisk overførselstilstand.
Select Manual Mode Vælg manuel indstilling
Select which groups to search for content. No selection means all groups Vælg i hvilke grupper der skal søges efter indhold. Ingen markering: alle grupper
Selected Data count and size Udvalgt dataantal og størrelse
September September
Server Name: Servernavn:
Server Options Serverindstillinger
Server port is Required - default is 119 En server port er nødvendig - standard er 119
Servers Servere
Servers: Servere:
Set the Per group download path Indstil overførselsstien pr. gruppe
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Angivelse af »startdage« med en nul-indstilling er en dårlig ide - overskrivningen er deaktiveret
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
At sætte NZB Autoload-sti til at skanne samme overførselssti er en DÅRLIG ide.

Høj cpu-belastning kan være resultatet.
Setup Opsætning
Show All Files Vis alle filer
Show All Posts Vis alle indlæg
Show Filenames only Vis kun filnavne
Show Filenames Vis filnavne
Show Filenames: Vis filnavne:
Show Filtered Posts Vis filtrerede poster
Show Grid Lines Vis hjælpelinjer
Show Help File Vis hjælpefil
Show Incomplete Files Vis ufuldstændige filer
Show Incompletes Vis ufærdige
Show New Posts Vis nye indlæg
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Vis eller skjul kontollinjen
Kontrollinje til/fra
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Vis eller gem statuslinjen
Statuslinje til/fra
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Vis eller skjul miniaturebilledlinje
Miniaturebilleder til/fra
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Vis eller gem værktøjslinjen
Værktøjslinje til/fra
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show Special... Vis Speciel ...
Show the best guess at the filenames in the post. Vis de bedste gæt på filnavne i posten.
Show the smaller tool bar. Vis den lille værktøjslinje.
Show/Disable the MOTD window Vis/deaktiver MOTD-vinduet
Size of data waiting to download in the download list Størrelsen af ​​data, der venter på at blive hentet fra overførselslisten
Size: Størrelse:
Slow Langsom
Sort Groups List? Sorter gruppeliste?
Sort the entire Download list? Sorter hele overførselslisten?
Sort the entire Failed list? Sorter hele mislykkedes-listen?
Sort the entire Wish list? Sorter hele ønskelisten?
Source: Kilde:
Spam Filter Settings Indstillinger for spamfilter
Spam Filters Spamfiltre
Spam Spam
Specify a filter profile for a group Angiv en filterprofil for en gruppe
Speed (Bps): Hastighed (bps):
Speed Limited Hastighedsbegrænsning
Speed Progress Hastighedsudvikling
Speed: Hastighed:
SSL Enabled/Disabled: SSL aktiveret/deaktiveret:
State: Tilstand:
Status Status
Status: Status:
Stop Search Processing Stop søgeproces
Subject Accept Accepter emne
Subject Field Emnefelt
Subject is Empty - Please try again Emne er tomt - Prøv igen
Subject Reject Emne afvist
Subject: Emne:
Sun Søn
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Skift tilbage til det forrige vinduesfelt
Forrige felt
Switch between Full and Reduced speed Skift mellem fuld og reduceret hastighed
Switch between Pause and Run Skift mellem pause og kør
Switch between Scheduler Modes Skift mellem opgavestyringstilstande
Switch to the next window pane
Next Pane
Skift til det næste vinduesfelt
Næste felt
Switches Skifter
Tab: Faneblad:
Tabbed Window Fanebladsbaseret vindue
Takes you to a form where you can request tech support Fører dig til en formular, hvor du kan anmode om teknisk support
Test files if they have PAR files Test filer, hvis de har PAR-filer
Test NZB... Test NZB ...
Test text was Accepted - Will be included Testtekst blev accepteret - vil blive inkluderet
Test text was Rejected - Will be excluded Testtekst blev afvist - vil blive udelukket
Text: Tekst:
The cleaned up filename of the loaded NZB Rensede filnavnet på den indlæste NZB
The current date Dags dato
The current month Denne måned
The current Poster address Den nuværende afsenderadresse
The current year Dette år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Filen indeholdende gruppelisten mangler.
\tKlik på knappen »Hent gruppeliste fra server«.
The group or Topic if a group of groups is loaded Gruppen eller emnet hvis en gruppe eller grupper er indlæst
The last path segment of the NZB File path Den sidste bid af NZB-stien
The name is too short. It must be 2 letters or more. Navnet er for kort. Det skal være 2 bogstaver eller mere.
The news servers for some popular ISP. Nyhedsservere for nogle populære ISP'er.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Forældregrupperne hvis denne gruppe er i en GOG (overgruppe)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Der er ingen aktive servere. Du må enten tilføje en server og/eller sikre dig et mindst en server har en markering som valgt, før du kan hente.
Thumbnails Miniaturebilleder
Thur Tors
Time to finish current downloads Tid til at afslutte igangværende overførsler
Too Big For stor
Too Small For lille
Top Top
Total I alt
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Prøv at sammenføje indlæg, som NewsBin Pro ikke kombinerede selv.
Try to Find a news server Forsøg at finde en newsserver
Tue Tirs
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Kan ikke føje dette element til afsenderspærring
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kunne ikke tildele overførselssti - Kontroller din indstillinger for overførselsstien
Unable to create or access the temp folder Kunne ikke oprette eller få adgang til den midlertidige mappe (temp)
Unable to Delete Server - Server not found Kan ikke slette server - serveren blev ikke fundet
Unable to load the Filters file Kunne ikke indlæse filterfilen
Unable to open file to save groups Kunne ikke åbne filen for at gemme grupper
Unable to Register with Growl Server Kunne ikke registeres med Growl-serveren
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kan ikke bruge filviser for den fil - gav følgende fejl:
Undo the last action
Undo
Fortryd sidste handling
Fortryd
UnRAR Failed: RAR file needs Password Udpakning mislykkede: RAR-filer mangler adgangskode
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Udpak filer
Udpak (unrar) nuværende filsæt
UnRAR Path is not set in the Options Sti for udpakning er ikke angivet under indstillinger
UnRAR Path: Sti for udpakning:
UnRAR the files to a new folder Udpak (unrar) filer til en ny mappe
Use SSL Brug SSL
UsenetSearch Usenetsøgning
Verbose Uddybende
Video Resolution extracted from the subject Videoopløsning hentet fra emnet
View List Icon Legend Vis Ikonlistebeskrivelse
View Message of the Day Vis dagens budskab (MOTD)
View Thumbnails Vis miniaturebilleder
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Advarsel - teksthovedoverlapning > 5.000 er unormalt. Det vil sløve overførsel af teksthoveder ned
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Advarsel NZB-fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget: %s
Warning Advarsel
Watch List Name Navn på overvågningsliste
Watch list Status Status på overvågningsliste
Watch List Overvågningsliste
Web page that describes how to Use newsbin Hjemmeside der beskriver hvordan man bruger NewsBin
Wed Ons
What the Path Symbols mean Hvad stisymbolerne betyder
When Files are Repaired Når filer er Repareret
When Files are UnRARed Når filer er udpakket
When Login is Enabled - Username is required Hvis logind er valgt - er et brugernavn krævet
When Newsbin Exits Når Newsbin afsluttes
When Newsbin report Errors Når Newsbin rapporterer fejl
When Newsbin Starts Når Newsbin starter
Window Positions Vinduesposition
Wish List Ønskeliste
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv overførte filer uden hukommelsesmellemlagring
You need to Enter a server name or address Du skal indtaste et servernavn eller en addresse
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valgt at læse mere end 40 poster. Fortsæt?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Danish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Danish
Accept if Accepter hvis
Reject if Afvis hvis
Disable Deaktiver

DLGINIT Entry 4

English Danish
Display Data Rate Vis datahastighed
Display Disk Free Space Vis fri harddiskplads

DLGINIT Entry 5

English Danish
Headers Teksthoveder
Search Engine Søgemotor

DLGINIT Entry 6

English Danish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Danish
Sleep Fald i søvn
Hibernate Gå i hi
Shutdown Sluk

DLGINIT Entry 8

English Danish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Ikke brug for adgangskode)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (adgangskode kan vælges)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Danish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS4
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Danish
Subject Contains Emne indeholder
Filename Contains Filnavn indeholder

DLGINIT Entry 11

English Danish
Update Every 1 secs Opdater hvert 1 sek.
Update Every 5 secs Opdater hvert 5 sek.
Update Every 30 secs Opdater hvert 30 sek.
Update Every 60 secs Opdater hvert 60 sek.
Personal tools