Danish 6.50

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.50 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Danish
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. - Du kan hjælpe med at gøre NewsBin bedre. NewsBin skifter som Usenet ændres. De fleste nye funktioner er drevet af dine anmodninger.
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum - Du får hurtig support over e-mail, web formular, IRC, Reddit og vores Forum
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC - Du har adgang til de aktive beta programmer. Herunder bleeding edge versioner, der er kun set på IRC
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
- Du behøver aldrig at betale for en nøgle igen. Det varer evigt. Nogle brugere har brugt den samme nøgle til 10 år.

Hvis du betaler for et Search abonnement, får du nøglen GRATIS
Download Paused Warning Advarsel! Download er på pause
(Optional) (Valgfrit)
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Filbeskrivelser gemmer en beskrivelse af de downloadede
filer til en fil kaldet 'descript.ion' i download-mappen
A Key last forever. After you pay one time for a key. You never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
du nøglen GRATIS
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Add (Ins) Tilføj (Ins)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Tilføj en sti - unrar til en mappe med navnet for kildemappen
Add each filename to the log file. Tilføj hvert filnavn til logfilen.
Add Files... Tilføj filer...
Add Filters... Tilføj filter...
Add Group Name to Download Folder Angiv et Gruppenavn til Download Folder
Add group... Tiføj gruppe...
Add Groups Tilføj grupper
Add Groups... Tilføj grupper...
Add New Server Tilføj ny server
Add New Tilføj ny
Add NZB Filename to Download Folder Tilføj NZB Filnavn til Download Folder
Add NZB Folder to Download Folder Tilføj NZB Folder til Download Folder
Add Subject to filenames under Tilføj emne til filnavn
Add to Top of the download list. Føj til toppen af ​​download-listen.
Add Tilføj
Address of PC Adressen på PC
Advanced Options Avancerede indstillinger
Advanced... Avanceret...
Advanced.... Avanceret....
Age Filter: Filter for alder:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressiv samlings tilstand (omgår forsøg og begynder at samle når du har PARs nok)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressive fjerner alle kendte spam-typer . Krypteret RARS , Krypteret RARS indeni RARS, RARS indeholdende EXE filer. DRM-kodede WMV/ASF-filer
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alle downloads og UnRAR's vil gå til download mappe
medmindre én af de andre mapper er aktiveret
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. Alle scripts skal være i mappen DataFolder\Scripts ellers kan NewsBin ikke finde dem.
Attach file summary information to the file. Tilføj fil information til filen.
Auto Rename: Automatisk omdøb:
Auto-Mark Old: Automatisk markering som Old:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk nedlukning er i gang. Tryk på annuller for at undgå at Newsbin afslutter
Auto-Shutdown Warning Automatisk nedluknings advarsel
Auto-Shutdown Auto-nedlukning
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk download af dobbelt-klikkede NZBer
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk download. Læg alle nye Poster over i download listen.
Automatic Update Modes Automatisk opdaterings tilstande
Automatically UnRAR Complete Files Automatisk UnRAR komplette filer
Automatically UnRAR Complete Files: Automatisk UnRAR komplette filer:
Autorar Properties Autorar egenskaber
Available block count: Tilgængelig blok tæller:
Background Baggrund
Basic Settings Basale indstillinger
Binaries Binære
Bottom Bund
Browse Gennemse
Browse... Gennemse...
Bypass size filters for some files Skip "størrelsen på" filtret for nogle typer filer
Bytes Bytes
Cancel Annuller
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Lejlighedsvis fjernelse af RARS indeholdende EXE filer, DRM-kodet WMV/ASF-filer og DRM-kodet WMV/ASF-filer inde i RARs
Casual Lejlighedsvis
Change... Skift...
Characters long Tegnsæt
Check Files Tjek Filer
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename En ren NZB sti. Fjern al ekstra formattering fra NZB filnavnet
Clear Fjern
Click here to Purchase NEW Key Klik her for at købe en NY nøgle
Click To Finish Registration Tryk for at færdiggøre registrering
Close Luk
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible filvisere som ACDSee vil vise
disse beskrivelser sammen med filerne.
Complete Files: Komplet filer:
Connections: Forbindelser:
Control Prompts Kontroller beskeder
Controls detail of the log messages Bestemmer detalje-graden af log beskederne
Copy Settings From Server: Kopier indstillingerne fra serveren:
Copy Style Rename: Kopier Stil Omdøbning:
Copy to Clipboard Kopier til udklipsholder
Copyright(C)1995-2013 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2013 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Kritiske fejl meddelelser
Cross-post Filter: Kryds-post filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/hent NZB til én post liste:
Damaged Files: Beskadigede filer:
Data Folder Data mappe
Data Folder: Data mappe:
Days Old Dage gammel
Days to download from a new group Antal dage der skal hentes fra en ny gruppe
Default is 563 Standard er 563
Default port is 118 Standard port er 118
Default port is 119 for News Standard port er 119 til nyhedsgrupper
Default Settings Standard indstillinger
Default Standard
Delete Emails with NZBs Slet Emails indeholdende NZB'er
Delete File Data older than N days old Slet datafiler ældre end N dage gamle
Delete Files to Recycle Bin Slet filer til papirkurven
Delete Groups (Del) Slet grupper (Del)
Delete or leave the emails on the server Slet eller efterlad Emails på serveren
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Slette RARs og PARS ved vellykket UnRAR.
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Slet RAR og PARS til papirkurven
Delete Server Slet server
Delete Slet
Details Detaljer
Different proxys require different ports Forskellige proxyer kræver forskellige porte
Disable Automatic PAR unpausing. Deaktiver Automatisk PAR uden pause.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Deaktiver AutoPAR UnRAR for denne gruppe - Du må ikke unrar RAR-filer
Disable AutoPAR Slå AutoPAR fra
Disable XFeatures: Slå XFeatures fra:
Disabled Deaktiveret
Disk Space Used: Brugt disk plads:
Display Age: Alder for visning:
Display Group Mode: Vis gruppe tilstand
Display Switches Vis indstillinger
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribueret af DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Udfør sortering af koloner, ignorer RE: dele
Don't download Headers from this server Download ikke overskrifter fra denne server
Don't know yet Ved det ikke endnu
Don't show this again. Vis ikke dette igen.
Download Age: Download alder:
Download Double-Clicked NZB: Download dobbeltklikkede NZB filer:
Download folder for downloads from NZB Files: Download mappe til downloads af NZB filer:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Download mappe navngivet for MP3 ID3 felter
Download Groups List From Server Hent gruppeliste fra server
Download matching files Automatically Translation
Download Path Download sti
Download Settings Download indstillinger
Download: Hent:
Duplicate Filename Settings Indstillinger for omdøb, når filnavn findes
Edit Path Rediger sti
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Rediger afsenders E-mail addresse eller tilføj ny tekst til filter 'fra afsender felt' (f.eks Webmaster)
Edit Rediger
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email From: Email fra:
Email Notification Settings Email notifikation indstillinger
Email Password: Email password:
Email Settings Email indstillinger
Email To: Email til:
Email Username: Email brugernavn:
Enable File Descriptions Vælg fil beskrivelser
Enable Filter Aktiver Filter
Enable Logging Slå logning til
Enable Pop Scanning Slå Pop skanning til
Enable Post UnRAR Filter Aktiver Post UnRAR filter
Enable Proxy Aktiver Proxy
Enable Remote Control Aktiver fjernstyring
Enable Scheduler Aktivere opgavestyring
Enable Script Logging Aktiver script logging
Enable Server Start server
Encrypted RAR Password Krypteret RAR password
Enter your Existing Key Indtast din eksisterende nøgle
Example NZB Filename: Eksempel NZB Filnavn:
Example RAR Path: Eksempel RAR sti:
Execute when an UnRAR Completes: Udfør, når en Unrar er fuldendt:
Exit Newsbin when the download list empties Forlad Newsbin når download listen er tømt
Exit Newsbin? Forlad Newsbin?
Exit Processing Forlad processering
Failed list is saved and restored on restart Defekt liste gemmes og gendannes ved genstart
Favorite Posters Favorit postere
File Description Settings Fil beskrivelses indstillinger
File Display Date Range Fil visning dato længde
File Filters Fil filtre
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Ændringer af filnavn
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrer poster større end X bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrer poster mindre end X bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrer poster ældre end N dage/timer (D/T)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrer poster med mere end X krydsposter
Filter Profile: Filter profil:
Filter Profiles Filter profiler
Filter Template: Filter skabelon:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtre der gælder for denne gruppe
Filters that apply to this Watch Folder Filtre for denne Watch folder
Filters that apply to Watch item Filtre der gælder for Watch emne
Firewall Address: Firewall addresse:
Firewall Options Firewall indstillinger
Firewall Password. Firewall password.
Firewall Password: Firewall password:
Firewall Port: Firewall port:
Firewall Type: Firewall type:
Firewall Userid Firewall brugerid
Firewall Username: Firewall brugernavn:
First Name: Fornavn:
Folder Dup Bypass: Omgå dobbelt mappe:
Folder Mode: Mappe tilstand:
Folder Name Mappenavn
Force group Selection: Tvungen gruppe selektion:
From Poster: Fra poster:
From: Fra:
Full Speed after: Fuld hastighed efter:
Group Display Age: Alder for visning af grupper:
Group Name Filters Filtrer på gruppenavn
Group Options Gruppe indstillinger
Group Properties Gruppe egenskaber
Group(s): Gruppe(r):
Growl Notification Settings Growl notifikation indstillinger
Growl Password: Growl password:
Growl Register Growl registering
Growl Server: Growl server:
Growl Settings Growl instillinger
Header Database Compaction Header databasekomprimering
Header Overlap: Overskrifts overlap:
Help Hjælp
Hide Delete and tagging progress bars Skjul slet og tagging fremskidt bars
Hide Low Post Groups(under 10,000) Skjul lav indlæg grupper (under 10.000)
Hide Progress: Skjul status:
Hide Subscribed Groups Skjul abonnerede grupper
Hide till Restart Skjul indtil genstart
High Powered PC Kraftig PC
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dages posts som hentes fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange poster skal overlappe overskrifts downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hvor ofte skal Newsbin opdatere grupperne (begrænset til 15 minutter eller mere)
I Agree Jeg er enig
Icon Legend Ikon liste
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Hvis du registrerer med kredit kort får du omgående fuld adgang
Image Modes Billed tilstande
Image Safe Table translation Sikker billed tabel oversættelse
In the post lists, show the age and not the date Fra poster listen, vis alderen og ikke datoen
Incomplete Files: Ufuldstændig filer:
Internet Search Options Internet søge indstillinger
IP Address: IP-adresse:
Last Name: Efternavn:
List Name: Liste navn:
Load All Posts Indlæs alle poster
Load Day Range Indlæs dag område
Load NZB... Indlæs NZB...
Lock Option Changes: Lås indstillings ændringer:
Lock the Groups Lås grupper
Lock the Options Lås indstillinger
Lock the Servers Lås servere
Lock the Startup Lås startup
Lock the Tray Icon Lås bakke ikon
Log : Log :
Log Date: Tilføj dato til log:
Log Errors. Fejl log.
Log Errors: Fejl log:
Log Filenames: Log filnavne:
Log Group: Log gruppe:
Log Headers Log overskrifter
Log Methods: log metoder:
Log Post Body: Log tekst indhold i post:
Log Poster: Tilføj afsender til log:
Log Settings Indstillinger for log
Log something or other: Log et eller andet:
Log Subject: Tilføj emne til log:
Log the entire non-Binary part of the post Gem hele den ikke binære del af en post i loggen
Log the headers for each post to the log file Tilføj overskriften for hver post til logfilen
Look in Groups: Se i grupper:
Low Disk Space Lav diskplads
Low Powered PC Svag PC
Low Quality Thumbnails: Lav kvalitet thumbnails:
Main Download folder: Hoved downloadmappe:
Manual Add Tilføj manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Marker grupper med musen eller pile tasterne. Tryk derefter Enter eller på tilføj gruppe(r) knappen. Du kan også dobbeltklikke på en gruppe for at tilføje den.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markere gemte poster som gamle når de er hentet. (Som i ver.4)
Matches: Passer sammen:
Max Retries before files are Assembled Maks. antal forsøg før filer samles
Max Retries: Maksimalt antal forsøg:
Maximum File Size: Maximal fil størrelse
Minimize to Tray Minimer til tray
Minimize to Tray: Minimere til tray:
Minimum File Size: Mindste fil størrelse:
Minutes Minutter
Misc Diverse
Missing Files: Manglende filer:
Missing: Mangler:
MP3 Download Path Settings MP3 download sti indstillinger
MP3 Folder Mode: MP3 mappe tilstand:
MP3 Tag Usage: MP3 tag valg:
Multi-Tab Mode: Multi tab tilstand:
Nag Window - Download Paused. Nag Window - Download sat på pause.
Name: Navn:
Network Settings Netværks indstillinger
New Filter Name Nyt filter navn
New Filter: Nyt filter
New Server Ny server
New Watch ... Ny overvågning...
New Watch Item Ny whatch element
New... Ny...
Newest Date: Nyeste Dato:
Newsbin Message Of the Day Newsbin - dagens besked (MOTD)
Newsbin Options. Indstillinger for Newsbin
Newsbin Security Password Newsbin sikkerheds password
No Header Download: Ingen header download:
No! Don't Exit. Nej! Forlad ikke.
Number of Source Files: Antal af kilde filer:
Number of thumbnails to display Antal billed miniaturer der skal vises
NZB Checker NZB tjekker
NZB Load Settings Indstillinger for NZB hent
NZB Loading Filter: NZB loading filter:
NZB Watch Folder NZB overvågnings mappe
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB overvågnings mappe - Downloader NZB's placeret i disse mapper.
NZB Watch Properties NZB overvågnings egenskaber
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Gammel mappevælger:
Oldest Date: Ældste dato:
One time Record Conversion Record konvertering, men kun denne ene gang
Only save image to DB Gem kun billede til DB
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Vis kun poster der er nyere end N dage gammel for denne gruppe
Open all groups into new Tabs Åben alle grupper i nye tabs
Open Data Folder Åben data mappe
Open to Download Path: Åben til download sti:
Options... Funktioner...
Organization: Organisation:
Override UnRAR Path: Tilsidesæt UnRAR sti:
Overwrite Logs Files Overskriv logfiler
Overwrite the log file for every run. Overskriv logfilen ved hver kørsel
Password Password
Password: Password:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pause PARS og kun hente de nødvendige for reparation.
Pause Pause
Performance Options Ydelses funktioner
Pick an Existing list or enter the name of a new list Vælg en eksisterende liste eller vælg et navn til en ny liste
Pick Topic: Vælg emne:
Pictures Billeder
Pop Email NZB Downloading POP email NZB hentning
POP Username and Password POP brugernavn og kodeord
Port: Port:
Post Dialog Send dialog
Post Now Send nu
Post Properties Posten egenskaber
Poster Text Afsender tekst
Prepend subject to Filename Tilføj emne til begyndelsen af filnavnet
Prevent opening Newsbin from the tray Forhindrer Newsbin i at blive åbnet fra tray
Prevent opening the Add Groups Window Forhindrer at tilføj gruppe vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Add Servers Window Forhindrer at tilføj server vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Options Window Forhindrer at indstillinger vinduet bliver åbnet
Prevent remote access to options Forhindre fjernadgang til indstillinger
Priority: Prioriterede:
Processing Options Bearbejdnings muligheder
Progress... Proces...
Properties... Egenskaber...
Proxy Address: Proxy adresse:
Proxy Password: Proxy password:
Proxy Settings Proxy instillinger
Proxy Type: Proxy type:
Proxy Username: Proxy brugernavn:
Public Email: Offentlig E-mail:
Purchase a Key Køb en id-nøgle
Purchase a New Key Køb en ny nøgle
Purging Groups... Renser grupper...
Put the Date: field into the description Indsæt "dato feltet" ind i beskrivelsen
Put the From: field into the description Indsæt "fra feltet" ind i beskrivelsen
Put the Group into the description Flyt gruppen til beskrivelsen
Put the Subject field into the description Indsæt "emne feltet" ind i beskrivelsen
Quick UnRAR Hurtig UnRAR
Re-enter Password: Indtast Password igen:
Really Advanced Virkelig avancerede
Records: Optager:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Reducer thumbnail kvaliten for at forbedre hastigheden.
Refresh the List. Opfrisk listen.
Refresh Genopfrisk
Register Newsbin Registrer Newsbin
Registration Code: Registreringskode:
Rejected Posters Afviste afsendere
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Fjern reparerede, men ikke urarede sæt i download listen
Rename the file if it already exists on disk Omdøb hvis filen allerede findes på disken
Repair Block Count: Reparer blok tæller:
Require a password to start Newsbin Kræver password for at starte Newsbin
Requires Login Kræver login
Reset Nulstil
Restore NBI Gendan NBI
Resume Download after: Genoptag download efter:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retention af denne server. Brug ikke denne server til poster ældre end disse indstillinger (Dage)
Right click to Select new positions. Højreklik for at vælge nye positioner.
Sample: Eksempel:
Save Failed List on Exit: Gem fejlbehæftet liste når du forlader programmet:
Save File Summary: Gem Fil Summering:
Save files in Folders named for the Newsgroup Gem filerne i mappe med newsgruppens navn
Save files list is saved and restored on restart Gemme filer liste er gemt og gendannet på genstart
Save Files List on Exit: Gem fil listen når du forlader programmet:
Save Image: Gem billed:
Save NBI Gem NBI
Save Picture files to a Database Gem billede filer til en database
Save Posts To... Gem poster til...
Save to a unique Folder named for a Source file Gem til et unik mappe navn
Save Gem
Scan Days: Skan dage:
Scripts Scripts
Search For: Søg efter:
Search Options Søge indstillinger
Search Username and Password Søge brugernavn og password
Search Søg
Search... Søg...
Security Options Sikkerheds indstillinger
Security Password Sikkerheds password
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Vælg en filter profil. Dens filnavne filtre vil blive anvendt til at slette matchende filer efter unrar
Select a line, set Colors Vælg en linje, og indstil farver
Send PARS to Wish List Send PARS til ønskeliste
Server Address: Server addresse:
Server Name: Server navn:
Server: Server:
Servers... Servere...
Set Font... Vælg skrifttype
Set Server Color Indstil server farve
Set SSL Port: Angiv SSL Port:
Set... Indstil...
Setup... Setup...
Short Filename Mode: Kort filnavn tilstand:
Show File Age: Vis fil alder
Show Files Newer than N Days Old Vis filer nyere end N dage
Show Message of the Day (MOTD) window on start Vis dagens meddelser (MODT) window ved opstart
Show MOTD on startup: Vis MOTD ved opstart:
Show NNTP Commands Vis NNTP komandoer
Show PAR/NFO: Vis PAR/NFO
Show Server Commands: Vis server kommandoer:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Luk Windows når Newsbin Auto-lukker
Size: Størrelse:
Some Customized status text. Nogle tilpassede statustekster.
Some non-standard servers require group selection Nogle ikke standard servere kræver gruppe selektion
Some servers don't implement Xfeatures correctly Nogle servere implementere ikke Xfeatures korrekt
Some servers only support the body command. Nogle servere understøtter kun kommandoen body.
Sort, Ignore RE: Sorter, ignorer RE:
Source block count: Kilde blok tæller:
Source block size: Kilde blok størrelse:
Source: Kilde:
Space Recovered: Plads genvundet:
Spam Filters Spam filter
Speed Limit Fart begrænser
Speed Limiter Properties Fart begrænser egenskaber
Speed Limiter Fart begrænser
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 springer nogle nedgraderings tilstande over i Europa
Start Scan Start skanning
Start Start
Status Message Status besked
Status Tab Logging: Status tab logning:
Stop Stop
Storage Age: Lager alder:
Subject Filename Mode: Emne som filnavn tilstand:
Subject: Emne:
Subscribe Groups Tilmeld dig grupper
TCP Port: TCP port:
Test Email Test Email
Test Expression Test udtryk
Test Poster: Test poster:
Test Search: Test søg:
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Data mappen er der hvor NewsBin gemmer sine indstillinger og hentede data:
The higher the number the less likely the server is to be used Jo højere tal, jo mindre sandsynligt vil serveren blive anvendt
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Disse markerings bokse kontrolerer logningen af downloads.
Som standard logger Newsbin Pro ingenting til disken. Marker tilføj logning boksen
For at starte logning, specificer hvilken informaion du vil have logget.
Thumbnail Count: Thumbnail tæller:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
For at registrere Newsbin Pro skal du indtaste adgangskoden PRÆCIS
som den står i din email Det betyder at det nok er nemmere at klippe og indsætte den end at indtaste den.
To: Til:
Top Top
Total Results Resultater totalt
Total size of source files: Samlet størrelse af kildefiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Oversætter fra gammel ImageSafe format til nyt.
Tune Newsbin based on your PC's performance Tun Newsbin baseret på din PC's ydeevne
UnRAR Folder: UnRAR mappe:
UnRAR Password: UnRAR password:
UnRAR Path: UnRAR sti:
Unsubscribe Groups Forlad grupper
Update Groups when Newsbin starts Opdater grupper når NewsBin startes
Update Interval(mins): Interval mellem opdateringer (minutter)
Update When Started: Opdater ved start:
Update Opdater
Use "Per Group" Display Age Brug "Per Group" for visning af alder
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Brug binære fingeraftryk for at detektere/afvise duplet filer
Use BODY Command: Brug BODY kommando:
Use Calender Brug kalender
Use Download Path Brug download sti
Use Duplicate Detector: Brug duplet detektor:
Use Firewall Username/Password Brug Firewall brugerid/password
Use Header Download Age Bruger overskrift hentnings alder
Use Image DB: Brug billed DB:
Use Pause Time-out Brug pause time-out
Use Profile Brug denne Profil
Use Proxy/Firewall Brug Proxy/Firewall
Use SMTP password (optional) Brug SMTP kodeord (valgfrit)
Use Speed Limit Time-out: Brug fartbegrænser Time-out:
Use SSL - Encrypted Connections Brug SSL - krypterede forbindelser
Use SSL: Brug SSL:
Use SSLV2 : Brug SSLV2 :
Use Typical Retention Brug typisk opbevaring
Use UnRAR Path Brug UnRAR sti
UsenetSearch Error Usenet søge fejl
Username: Brugerid:
Version: Version:
Watch List Scan Se listen skan
Watch Options Se indstillinger for
Watch: Observer:
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Når et dublet filnavn er fundet, brug omdøb Copy (X) af XXX. På den anden måde får filen et nummer
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Ved hentning af mere end en NZB af gangen, tilføj dem til een post liste.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Start i den aktuelle download sti, når du vælger en ny download sti
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker Når du bruger "Download <mappe>" tilsidesæt dup checker
Windows Shutdown Lukker Windows
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du SKAL være forbundet til internettet for at registreringen kan lykkedes. Vi vil bekræfte adgangskode og brugernavn fra vores hjemmeside.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du skal genstarte NewsBin pro for at starte/stoppe logning.
Ændring af hvilke oplysninger der logges sker uden genstart.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10 dages prøvetid er udløbet.
NewsBin kan stadig downloade filer, men hver andet
minut vil du se denne dialog og download vil blive sat på pause imens.
Your trial has Expired. Din prøveperiode er udløbet.

MENU

English Danish
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro...
&Application Look &Program udseende
&Auto Hide &Auto skjul
&Close &Luk
&Connections &Forbindelser
&Delete Group\tDEL &Slet gruppe\tDEL
&Delete Server\tDEL &Slet server\tDEL
&Download Latest Headers &Download seneste headers
&Download &Download
&Download\tCtrl+E &Download\tCtrl+E
&File &Fil
&Files &Filer
&Filters... &Filtre...
&Floating &Flydende
&Groups &Grupper
&Help &Hjælp
&Hide &Skjul
&Load NZBs... &Indlæs NZBs...
&Load PARs... &Indlæs PARs...
&Logging &Logging
&Options &Indstillinger
&Options... &Indstillinger
&Pause Download &Pause download
&Reload &Genindlæs
&Remove from Download List\tDel &Slet fra download liste\tDEL
&Remove from List\tDel &Fjern fra Liste\tDel
&Save Configuration &Gem konfiguration
&Save &Gem
&Servers &Servers
&Servers... &Servere...
&Status Bar &Status Bar
&Thumbnails &Miniaturer
&Utilities &Værktøjer
&View &Vis
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Add Group... Tilføj Gruppe...
Add Groups... Tilføj Grupper...
Add new Watch Folder... Tilføj ny Søge/tjek folder
Add Server... Tilføj server...
Add to Top - Bypass Filters Tilføj til top - Ignorer filtre
Add to Top Tilføj til toppen
Add to Wish List\tCtrl-Ins Tilføj til ønskeliste Ctrl-Ins
Assemble Incompletes Saml ikke komplette
Assign a New Path... Tildel ny sti...
Assign a New UnRAR Path... Tildel en ny UnRAR sti...
Assign an UnRAR Password... Tildel et UnRAR password...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Begynder instruktion...
Bypass Filters\tCtrl+Y Uden filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Nulstil filter historik
Clear List Ryd liste
Clear List Ryd liste
Clear Odometer Nulstil tæller
Clear Window Tøm Vindue
Close all Post Lists Luk alle post lister
Close Current Tab Luk aktuelle fane
Compact Database... Komprimer Database...
Copy Images To... Kopier billed til...
Copy to CBZ file... Kopier til CBZ fil...
Copy to Clipboard Kopier til udklipsholder
Copy to Folder... Kopier til mappe...
Copy to Image Database... Kopier til billed database...
Create N&ZB from Files... Dan N&ZB fra filer...
Create N&ZB from Posts... Dan N&ZB fra poster...
Customize.... Tilpas....
Delete all posts from Poster Slet alle emner fra poster
Delete All Posts Slet alle poster
Delete File(s) Slet fil(er)
Delete Item and Files Slet post og filer
Delete Posts\tShift-DEL Slet poster\tShift-DEL
Delete Stored Posts Slet gemte poster
Delete Slet
Delete\tDEL Slet\tDEL
Disa&ble Groups &Fravælg grupper
Disa&ble Watch Slåovervågning fra
Disable Server(s) Deaktiver server(e)
Discussion/Help Forum... Diskussions/Hjælp forum...
Doc&kable Doc&kable
Download &Special... Download &speciel...
Download - &Bypass Filters Download - &omgå filter
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Download - &omgå filter\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Hent 10,000,000 gamle poster.
Download 100,000 Older Posts Hent 100.000 gamle poster
Download 5,000,000 Older Posts. Hent 5,000,000 gamle poster.
Download 50,000 Older Posts Hent 50.000 gamle poster
Download 500,000 Older Posts Hent 500,000 gamle poster
Download All Headers Hent alle overskrifter
Download All Posts from Poster Download alle indlæg fra Poster
Download Complete Groups List Download komplet gruppe liste
Download List - &Bypass Filters Download Liste - &fravælg Filtre
Download Special... Hent speciel...
Download Speed &Limit Download hastighed &Begrænsning
Download Speed Limit Begræns download hastighed
Download to Existing Folder... Download til eksisterende mappe...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download til eksisterende mappe...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Hent til mappe navngivet efter Emnet
Download To Folder... Hent til mappe...
Download To New Folder... Download til ny mappe...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download til ny mappe...\tCtrl+N
Downloading Files Downloader Filer
Dummy Dummy
E&xit &Afslut
Edit Rediger
Enable &Groups Vælg &grupper
Enable &Watch Vælg &se
Enable Scheduler Aktivere opgavestyring
Enable Server(s) Aktiver server(e)
Expand Search Results...\tCtrl+H Udvid søgeresultat...\tCtrl+H
Failed Files Fejlede filer
Files Filer
Filters Filtre
Frequently Asked Questions (FAQ)... Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...
Get Information about Files Få informationer om filer
Hide Old Skjul gamle
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Billed &Database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importer fra ZIP,CBZ,RAR,CBR
Import Version 5.XX Headers Importer version 5.XX Headers
Kill All Connections Afbryd alle forbindelser
Kill Connection Afbryd forbindelse
Limit Speed Begræns hastighed
Load Backup Configuration on Restart Indlæs sikkerhedskopi konfiguration ved genstart
Lock Display Layout Lås skærmlayout
Lockout &Poster Bloker &poster
Lockout &Poster\tCtrl+P Bloker &Poster\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Bloker poster &søgeord
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Bloker afsender &søgeord\tCtrl+W
Lockout Poster Bloker afsender
Looking for your Server?... Webside med News servere
Mark All Old Marker alt som gammelt
Mark Posts New Marker alt som nyt
Mark Posts Old\tDel Marker poster gammel\tDel
Master Master server
Move Data folder on Restart Flyt Data mappe ved genstart
Move Down\tCtrl-Down Flyt ned\tCtrl-ned
Move Files(s)... Flyt fil(er)
Move to Bottom\tCtrl+End Flyt til bunden\tCtrl+end
Move To Top\tCtrl+Home Flyt til toppen\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flyt til ønskeliste\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Flyt op\tCtrl-op
New Folder... Ny mappe...
New Search Tab... Ny søge fane
New UnRAR Folder... Ny UnRAR mappe...
New Watch... Ny ønske/watch...
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &aqua
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blue
Office 2007 - &silver Office 2007 - &silver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - bla&ck
Office XP Office XP
Open Download Folder... Åben download mappe...
Open Folder... Åben mappe...
Open UnRAR Folder... Åbn UnRAR mappe...
Pause Download Sæt download på pause
Pause Pause
PopupPanes Popup vinduer
Post Storage Send gemte
Post to Group... Svar til gruppe
Posts Poster
Priority Prioritet
Properties Egenskaber
Properties... Egenskaber
Properties\tCtrl+I Egenskaber\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age(giver ingen mening)
Quick UnRAR/(MS/RAR) Hurtig UnRAR/(MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Hurtig UnRAR/Prøve...
RAR Passwords... RAR Passwords...
Read Post &Body Læs post &Body
Read Post &Body\tCtrl+R Læs indhold af post\tCtrl+R
Refresh List Genopfrisk liste
Refresh PAR Set Genopfrisk PAR Settet
Register Newsbin... Registrer Newsbin...
Register/Update Key... Registrer/opdater Serienummer
Remove from Download Fjern fra download
Remove from Download\tCtrl-D Fjern fra download liste\tCtrl-D
Rename File Omdøb fil
Rename Omdøb
Reply to Group... Svar til gruppe...
Rescan Topic... Genskan emne...
Reset Display Layout on Restart Nulstil visningen Layout ved genstart
Reset Download Count Nulstil downloadtæller
Restore Genindlæs
Resume Download Genoptag Download
Retry Download Download - Prøv igen
Run QuickPAR Kør hurtigPAR
Sample Files Prøve filer
Save Configuration &As... Gem konfigutaion &Som...
Save Files to Custom List... Gem filer til valgfri liste...
Searc&h Sø&g
Search in Groups Søg i Grupper
Search Søg
Select All Vælg alle
Select All\tCtrl-A Vælg alt\tCtrl-A
Send to Folder... Send til mappe...
Server Options... Servermuligheder
Servers Servere
Set Slave Mode Vælg slavemode
Show All Posts Vis alle poster
Show Filenames Vis filnavne
Show Grid Lines Vis delelinier
Show Posts Special... Vis poster special...
Show Posts Vis Indlæg
Slave Slave server
Switch Tab Position Skift tab position
Tech Support Request... Teknisk Support Formular
Test Download Files Test download filer
Test Files... Afprøv filer...
Toggle Grid Lines Skift grid linier
Unlock Poster Åben for afsender igen
Unlock Poster\tCtrl+U Fjern blokering af afsender\tCTRL+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Join filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Pak ud
Update All Groups Opdater alle grupper
Update Opdater
Use Download Age Brug download alder
Usenet Tools Web Site... Web side med Usenet værktøjer
Uses FreeImage Library Anvender FreeImage Bibliotek
Uses Sqlite Database Library Bruger Sqlite Database Library
View File Vis fil
View Icon Legend... Vis ikon liste
View Sample Vis prøve
View the MOTD Archive... Vis MOTD arkivet
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Hold øje med
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows standard
Windows Shutdown Enabled Windows Shutdown aktiveret
Windows XP Windows XP
Wish List Ønske liste

STRINGTABLE

English Danish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Advarsel - ingen poster blev indlæst.

Opdater gruppe og/eller kontrollere datointervaller der indlæses
Hvis du endnu ikke har, skal du "opdatere" gruppen for at se dens indhold.
# #
&Groups &Grupper
&Posts &Poster
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tDen fil, der indeholder listen over grupper mangler. Klik på 'Download GroupsList fra Server" -knappen.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En renset kopi af Emne-linien. Kan bruges til gruppe relaterede filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En hjemmeside hvor du kan diskutere problemer og få hjælp til at bruge Newsbin, hvis du kan engelsk.
Active Aktiv
Active/Disable: Aktiver/Deaktiver:
Active: Aktiv:
Add a new Folder Tilføj en ny mappe
Add a poster keyword to filter on Tilføj et poster nøgleord til at filtrere efter
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Tilføj gruppe fejlede: Gruppenavnet du forsøgte at oprette, findes allerede.
Add item to Download list Tilføj opgave til download listen
Add New Server
Add or Edit Servers
Tilføj ny server
Tilføj eller rediger servere
Add poster to the Filter List Tilføj poster til Filtreringslisten
Add to Custom List Tilføj til brugerdefineret liste
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Tilføj til download - Ignorer filtre
Tilføj til download - Ignorer filtre
Add to the Download List
Add to the Download List
Føj til download-listen
Føj til download-listen
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Tilføj til top af download List - Bypass Filtre
Add to the Top of the Download List Tilføj til toppen af download listen
Add/Edit the servers Tilføj/Rediger servere
Address: Adresse:
Advanced Avanceret
Age Alder
Album Album
Album-Artist Album-Kunstner
Album\Artist Album\Artist
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle smugkigs poster vil blive flyttet til læst listen.
Apply Filterbar Filters Anvend filterbar filtre
April April
Artist Kunstner
Artist-Album Kunstner-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Saml filerne og slet fra listen
Assign a new path Tildele en ny sti
August August
AutoPAR Options AutoPAR indstillinger
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Båndbredde begrænsning når der trykkes
Aktiver hastigheds begrænser
Basic Basal
Blocks Found: Blokke fundet:
Blocks Needed: Der mangler dette antal blokke:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både navn og adresse skal udfyldes for at tilføje/ændre en server
Bottom Bund
Browse for an Image Database Søg efter en billeddatabase
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Annuller
Change Password Ændre Password
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ændringer af firewall indst., kræver en genstart af Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ændringer af SSL indst., kræver en genstart af Newsbin
Check unchecked groups Markér umarkerede grupper
Chunk Cache Status Chunk Cache status
Chunk Cache Use State Chunk Cache brug status
Clean out the old records. Ryd op i gamle records.
Cleaned up copy of the current filename Renset kopi af det nuværende filnavn
Clear Filter History Ryd filter historik
Clear Filterbar Filter Ryd Filterlinien filtre
Clear List Ryd liste
Clear Memory... Ryd hukommelse...
Clear Odometer Ryd tæller
Clear the active list Ryd den aktive liste
Clear the download list without deleting the files. Ryd download liste, uden at slette filerne.
Clear the download path for these Groups? Ryd download stien for disse Grupper?
Clear the list (doesn't delete files) Ryd listen (sletter ikke filerne)
Clear the List (Stop all Downloads)? Ryd listen (Stop alle Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Ryd liste over downloadede filer uden at slette dem fra harddisken.
Clear the List? Ryd listen?
Clear the per group download path Ryd pr. gruppe download sti
Clear the search entry Ryd søgnings poster
Clear Ryd
Close all Post Tabs? Luk alle Post faner?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Luk gruppe visning
Udvid gruppe visning
Close the active document
Close
Luk det aktive dokument
Luk
Close this Tab Luk denne fane
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Farve:
Colors/Fonts Farve/Skrifttype
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Kombiner Master Splitter filer (0,001, 0,002 ....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie med Pars
Compact Display - many files joined into one line Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie
Compact View Komprimeret udseende
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfiguration fil ikke fundet, forsøg på at genoprette Backup?
Configuration File restored from Backup copy Indstillingsfilen gendannes fra backup kopi
Configuration Files Konfiguration filer
Configuration Options Konfigurations indstillinger
Confirmation Windows Bekræftelses vinduer
Connections Forbindelser
Contract docked window Træk det dokkede vindue sammen
Copy Marked File(s) to new folder Kopier markerede fil(er) til ny mappe
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopier valgte filer til vente listen for senere undersøgelse
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopier det valgte og gem det i udklipsholderen
Kopi
Count of all data downloaded Optælling af alle hentede data
Create a new document
New
Opret et nyt dokument
Ny
Create NZB... Opret NZB...
Critical Errors Kritiske fejl
Cross Post Limit Cross Post max.
Current Day of the month Denne dag i måneden
Current download path Translation
Current hours in 24 hour format Denne time i 24 timers formatet
Current minutes of the hour. Dette minut
Current Progress: Download status:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuværende hastighed bits/sek og bytes/sek
Currently Loaded posts Nuværende indlæste poster
Customize... Tilpas...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klip det valgte og gem det i udklipsholderen
Klip
Data Downloaded this session Data overført i denne session
Data Rate Data hastighed
Data: Data
Database Compactor is already in Progress Database Compactor er allerede i gang
Date: Dato:
Debug Rette fejl
December December
Delete All Posts Slet alle poster
Delete all Posts? Slet alle poster?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Slet alle RAR og PAR filer (der ligger på disken) for denne fil?
Delete Entries from DB Slet poster fra DB
Delete File From Disk Slet fil fra disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Slet filer ved at omdøbe disse og slette indholdet
Delete from Download List? Slet fra download listen?
Delete Group from List Slet gruppe fra liste
Delete Groups Slet grupper
Delete images Files Slet billed filer
Delete Images from Database Slet billeder fra databasen
Delete Item and the underlying files. Slet emne og underliggende filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Sletter emne, men fjerner det ikke fra harddisken
Delete Marked Files(From Disk!)? Slet markerede filer (fra disk!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Slet delvise downloads fra disk?
Delete Posts... Slet indlæg...
Delete Selected Posts? Slet valgte post?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Slette filer fra disk
Slette filer fra disk
Delete the Server Slet server
Delete these File from the Database? Slet disse filer fra databasen?
Delete these passwords? Slet disse passwords?
Delete these Records? Slet disse poster?
Delete this Filter Entry? Slet denne filter indgang?
Description Beskrivelse
Destination Folder Destinationsmappe
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Telefon modem'et kunne ikke kontakte Internetudbyderen. Kontroller konfigurationen, og prøv igen.
Dirty Rotten Spammers Forbandede spammerere
Disable Enabled Groups Stop valgte grupper
Disable Enabled Servers Stop start server
Disable one or more Servers Stop en eller flere server
Disable/Enable the Signature Cache Deaktiver/Aktiver Signatur Cache
Disabled Deaktiveret
Display Age Alder for visning
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul de gamle
Display all of the posts for this group Vis all poster fra denne gruppe
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Vis og opdater disse grupper
Vis og opdater disse grupper
Display Connection details Vis detaljer for forbindelsen
Display only unread/un-downloaded Files Vis kun ulæste/ikke-downloadede filer
Display program information, version number and copyright
About
Vis oplysninger om programmet, versions nummer og copyright
Om
Display Settings Vis indstillinger
Display Statistics about a specific Post Få vist statistik om en bestemt post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Vis gruppe indstillings vindue
Vis gruppe indstillings vindue
Display these Groups
Display these Groups
Vis disse grupper
Vis disse grupper
Download all headers? Download alle overskrifter?
Download all posts currently visible in the post list. Download alle poster som er synlig i post listen
Download all posts from this poster. Download alle poster fra denne afsender.
Download all posts in this Group Download alle poster i denne gruppe
Download All Posts Download alle poster
Download and assemble Incomplete Files Download og saml filer som er mangelfulde
Download Descriptions: Download beskrivelse
Download Failed Download fejlede
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download gruppe liste fra aktive servere
Download gruppe liste fra aktive servere
Download History Download historik
Download just the subjects for faster searching Download kun emnerne for hurtigere søgning
Download Next 1 million Posts Download de næste 1.000.000 poster
Download Next 10 million Posts Download de næste 10.000.000 poster
Download Next 100 thousand Posts Download de næste 100.000 poster
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download de næste 1000 records fra serveren
Download Next 5 million Posts Download de næste 5.000.000 poster
Download Next 50 thousand Posts Download de næste 50.000 poster
Download Path Not Set in options Download sti er ikke konfigureret
Download Path: Sti til download mappe
Download Paused Download sat på pause
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download den udpakkede tekst til disk. Emnet bliver til filnavnet
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download de nyeste gruppe opdateringer
Download de nyeste gruppe opdateringer
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download til en ny mappe med navnet fra emnet
Download til en ny mappe med navnet fra emnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download til en ny mappe navngivet efter emne
Download til en ny mappe navngivet efter emne
Download will bypass all Filters Download vil ingnorere alle filtre
Download Hent
Download: Hent:
Downloaded Files Filer som er hentet
Downloaded Posts Hentede poster
Downloaded Hentede
Downloaded: Hentede:
Downloading Files Henter Filer
Downloading Posts Henter poster
Downloading Henter
Downloads Hentede
Duplicate File Dublet Fil
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Rediger abonnements grupper.
Åbn vinduet tilføj gruppe
Edit the filters.
Open the Filters window
Redigere filtre.
Åbn vinduet filters
Edit the Groups Rediger Grupper
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Email felt tom - Har brug for en e-mail-adresse, selv en falsk kan bruges
Email Notification Email notifikation
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktivere bekræftelse før permanent poster sletning fra listen post
Enable confirmation for Group List Sorting Aktivere bekræftelse for gruppe liste sortering
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktivere bekræftelse af sletning fra listen Download
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktivere bekræftelse, når du sorterer listen download.
Enable Disabled Groups Start Stop grupper
Enable Disabled Servers Start afbrudte servere
Enable Filters: Vælg filtre:
Enable one or more Servers Start en eller flere server
Enable or Disable the Filters Start eller stop filterne
Enable the critical Error Pop-up window. Aktivere kritiske fejl pop-up-vinduet.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktiver post listen er tom, når der indlæses og ingen poster vises
Enabled Aktiveret
Enter Registration codes. Indtast registreringskode
Erase everything
Erase All
Slet alt
Slet alt
Erase the selection
Erase
Slet det valgte
Slet
Error Fejl
Execute external program Udfør eksternt program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Udvid og minimer Filer
Udvid and Contract Filer
Expand docked window Udvid dokkede vindue
Expand Search Results... Udvid søge resultater...
Export image Files Eksporter billedfil
Export Images to a Disk files. Eksporter billeder til filer
Export the selected posts to a text file Eksporter de valgte poster til a tekst fil
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Stop EXE filer og RAR filer, der indeholder exe-file
Fail Passworded RARs inside downloaded RARs. This is almost always Spam. Stop Password RARs inde i hentede RARs. Det er næsten altid Spam.
Fail RAR files that need Passwords Stop RAR filer, der skal bruge adgangskoder
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Stop hvis der findes store RARS ininde i hentede RARs.
Fail when ZIP Files are inside RARS This is almost always Spam. Fejl, når zip-filer er inde i RARS dette er næsten altid Spam.
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Stop WMV/ASF-filer og RARS, der indeholder WMV/ASF-filer som kræver adgangskoder
Failed Files Stoppede Filer
Failed Posts Stoppede poster
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Kunne ikke tilføje søge mønster i filtret.
tjek søge mønstret og vær sikker på det er ok
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Kunne ikke finde eller oprette data mappe
Du bør vælge/oprette en ny
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Kunne ikke finde eller oprette mappen til download
Filer kan ikke blive hentet før dette er løst, ved enten at vælge en tilladt download mappe eller
oprette en mappe til downloads
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Kunne ikke åbne gruppe filen. Hent venligst grupper.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Kunne ikke starte download.
Når du er i Manual mode, skal hver gruppe vælges individuelt for download.
Skift enten til Auto Mode og tryk Start igen eller dobbeltklik på
et gruppe navn for at downloade fra.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Kunne ikke starte download.

Der er ingen grupper på listen over grupper.
du skal klikke på "grupper" knappen og vælg mindst én gruppe.
February Febuar
File Descriptions Fil beskrivelser
File Exists! Overwrite? Filen findes! Overskriv?
File Type: Fil type:
Filename Accept Accepter filnavn
Filename Options Filnavn indstillinger
Filename Reject Afvis filnavn
Filename: Filnavn:
Files Found: Filer ikke fundet:
Files List Filer liste
Files Needed: Manglende filer:
Files! Filer!
Files Translation
Files: Filer:
Filter Accept: Accepter filter:
Filter out files that aren't new Frafiltrer filer, der ikke er nye
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Filter profil ikke fundet - Søgning afvist
Filter Profile Filter profil
Filter Profile: Filter profil:
Filter Profiles can't start with a number Filter profiler må ikke starte med et tal
Filter Profiles require a name Filter profiler skal have et navn
Filter Reject: Afvis filter:
Filters Filter
Find RAR files in current post list Find RAR filer i nuværende post liste
Find: Søg:
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Folder navn skal have et drev bogstav eller UNC sti prefix
Font Colors for the Lists Skrift farve til listerne
Free space available in the Data|Download folders Ledig tilgængelig plads i data|Download mapper
Free Space: Fri plads:
Fri Translation
FROM Date must be less than TO Date FRA dato skal være mindre end TIL dato
From Field Fra felt
From: Fra:
Full Speed Fuld hastighed
Global Filter Can't be Deleted Global filter kan ikke slettes
Group Added Date Dato for tilføjet gruppe
Group already Exists. Need to choose a different name Gruppen findes allerede. Find på et andet navn
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Gruppen af Gruppe Navne skal være mindst 2 ikke-mellemrums tegn lange
Group Gruppe
Group: Gruppe:
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Gruppe liste
Groups Grupper
Growl Notification Translation
Growl Server Registration Complete Growl server registering komplet
Header Download Failed - No master/active servers Overskrifts download fejlede - Ingen hoved/aktive servere
Hide docked window Skjul låst vindue
Hide Files with more Cross-posts than setting. Skjul filer med flere Cross-stillinger end indstilling.
Hide Old Skjul gamle
Hide Old/Show Filenames Translation
Hide/Show the main toolbar Skjul/Vis hoved værktøjslinien
Hours Timer
Icon Legend Ikon liste
Idle/New I tomgang/Ny
Idle/Old I tomgang/Gammel
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_UDVALGTE_POSTER
Image Database Billed database
Import and image from ZIP of CBZ files Import og vis fra ZIP af CBZ filer
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importer gruppe data fra Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Importer Version 4 signatur filer.
Incomplete. Missing information needed for download Ufuldstændig. Mangler oplysninger, der er nødvendige for downloade
Insert Clipboard contents
Paste
Indsæt indholdet af udklipsholderen
Indsæt
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installationen er beskadiget - Afinstaller og geninstaller

Internet Search Internet søgning
Invalid Regular Expression in Filter Ugyldig regulært udtryk i filter
Invalid Search String Ugyldig søge streng
January Januar
Job: Job
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Stop alle forbindelser som venter
Kill Selected Connection. Stop valgte forbindelser
Kill the Current Download Stop den nuværende Download
Kill the Download. Stop download
Last Command Sidste kommando
Last path segments from the download path Translation
Last Response Sidste svar
Last Updated: Sidste opdatering
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begrænse reparation så, det efterlader en CPU tilgængelig
List of Current downloads Liste over kørende downloads
List of Failed downloads Liste over mislykkede downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Liste over News-servere, der er indgået i NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. Liste over Nyhedsgrupper du måske ønsker at downloade fra
List of Status messages Liste over Status meddelelser
Load A folder's worth of Saved downloads Indlæs en mappes gemte downloads
Load all posts bypassing any age filters Hent all poster, uden brug af dato filtre
Load an Image Database Indlæs billeddatabase
Load Newer files into the list. Indlæs nyere filer til listen
Load NZB files...
Load NZB
Indlæs NZB filer...
Indlæs NZB
Load NZB... Indlæs NZB
Load Older files into the list. Indlæs gamle filer til listen.
Load Ranges of posts Hent serie af poster
Load the download List from disk Hent download liste fra harddisk
Load the Download list Indlæs download listen
Lock the display to prevent accidential changes Lås visning for at forhindre utilsigtet ændringer
Logging Logging
Logs: Logfiler:
Long Group name Translation
Main Toolbar Hovedværktøjslinje
Make selected posts Old Markér valgte poster som gamle
March Marts
Mark all post Old? Markér alle poster som gamle?
Mark all posts Old. Markér alle poster som gamle.
Mark all posts Old? Markér alle poster som gamle?
Mark post as Deleted Markér indlægget som slettet
Mark Posts New... Markér nye indlæg...
Mark Posts Old... Markér gamle indlæg...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Master Server Translation
Master/Slave Translation
Master/Slave: Translation
Max Size Max størrelse
Maximum size must be larger then Minimum size to search Max størrelse skal være større end Min størrelse for at søge
Maximum size of displayed file. Maksimale størrelse af viste fil.
May Maj
Message-Id Besked-id
Min Size Min. størrelse
Minimum size of displayed file. Minimal størrelse af viste fil.
Mon Man
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flyt til bund
Flyt indlæg til bunden
Move Down
Move Item Down one line
Flyt ned
Flyt indlæg én linje ned
Move File(s) to another folder Flyt fil(er) til en anden mappe
Move Files Flyt filer
Move Marked Files? Flyt markerede filer?
Move One Line Down Flyt én linie ned
Move Top
Move Item to the Top
Flyt til top
Flyt indlæg til toppen
Move Up
Move Item Up one line
Flyt op
Flyt indlæg én linje op
Move Up one Line Flyt én linie op
Must select some files to save to NZB Der skal vælges filer for at gemme som NZB
NA for NZBs N/A for NZBs
Name field is Empty - Please add some kind of Name Navne felt er tomt - Indtast venligst et eller andet navn
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Der skal bruges en server at poste til - Forsøg igen
Need to pick an active server - Please try again. Der skal bruges en aktiv server - Forsøg igen.
Need to select an item to modify. Vælg et emne at redigere.
Network Netværk
New Category... Ny kategori...
New Files Translation
New Posts Nye poster
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin har ikke en Nyhedsserver.

besøg http://www.usenettools.net/ for serveroplysninger
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin på pause - For lidt diskplads i datamappe
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pauset - Lav diskplads på drevets download-mappe
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro indstillinger
Åbn indstillings vindue
Newsbin50 NewsBin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsBinPro

NewsBin
NewsBin Filer (*.nbi)
.nbi
NewsBinPro.Dokument
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process Ingen aktive grupper valgt til behandling
No Destination filename set Ingen destination filnavnesæt
No group name found during add group Intet gruppe navn fundet under tilføj gruppe
No groups selected Ingen grupper valgt
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR data, så ingen PAR status er i øjeblikket tilgængelig
No Posts Selected - Can't find Author Ingen poster valgt - Kan ikke finde forfatter
No SSL Translation
None Ingen
Normal Translation
Notification Messages Notifikations meddelelser
Notification Options Notifikations indstillinger
Notification Services Translation
Notification Types Notifikations type
November November
NZB Email Settings NZB email indstillinger
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB muligheder
NZB Watch Folder NZB overvågnings mappe
NZB Watch Path NZB overvågnings sti
October Oktober
Old Posts Gamle indlæg
Only display files that match this filter Vis kun filer, der passer til dette filter
Only display Newer Posts Vis kun nyere poster
Only show the filename part of the subject Vis kun filnavnets del af emnet
Open Another Configuration Åbn en anden konfiguration
Open Groups Display
Open Groups Display
Åbn gruppe visning
Åbn gruppe visning
Open the Filter Options Åbn filter indstillinger
Open the folder where the UnRARed files go. Åbn mappe hvor udpakket filer bliver lagt.
Open the folder where this file is. Åbn den mappe hvor denne fil ligger
Open the Options Dialog Åben indstillinger
Open the Search Window
Open the Search Window
Åbn søge vinduet
Åbn søge vinduet
Open the Server Options Åben serverindstillinger
Open this document Åbn dette dokument
Open up a window to the files folder Åben et vindue til filernes mappe
Open Window to register key. Åbn vinduet til registrerings nøgle.
Option Indstilling
Options Indstillinger
Options: Indstillinger:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overskriv, Omdøb, Udfyld med indholdet af parpirkurven, derefter slet
Par Files: PAR filer
PAR Records PAR optegnelser
Par Set Size: Par sæt størrelse:
Partial Download Delvis download
Path Item Definitions Sti Emne definitioner
Pause download
Pause the selected Download
Pause download
Sæt det valgte på pause
Pause Download during UnRAR/Repair Paus download mens der UnRARes/Repareres
Pause the download list.
Pause the Download
Sæt download liste på pause.
Download på pause
Pause the Download Sæt download på pause
Pause the marked download Sæt markeret download på pause
Pause Pause
Paused På pause
Performance Options: Translation
Performance Ydelse/Hastighed
Permanantly Delete these Posts from Storage? Slette disse poster permanent fra lager?
Permanently delete this poster? Slette denne post permanent?
Pick Folder to UnRAR to Vælg mappe til UnRAR-til
Pick the Download Folder Vælg download mappe
Pick the Font to use with this control Vælg font til brug for denne control
Pick the NZB Autoload Path Vælg autoindlæs NZB sti
Pick the NZB Download Folder Vælg NZB download sti
Place Holder Midlertidigt navn
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Post en besked i op til 3 grupper.
Post Count Post tæller
Post Filename Post filnavn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post liste som brugeren kan kopiere nye tilføjelser til for senere behandling
Post Properties Egenskaber for post
Post to Selected Groups Post til valgte grupper
Post/File is Filtered Post/Fil er filtreret
Poster Filtered Poster Filtreret
Poster Settings Indstillinger for poster
Preparing Posted Files... Forbereder postede Filer...
Priority: Priority:
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problemer med at kontakte Søge server. Kontakt teknisk support.
Processing Priority Behandler prioritering
Progress: Fremdrift:
Prompt when Exit is attempted. Vis en advarsel når EXIT forsøges
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Slet gemte records fra disken
Purge to MDA is already in Progress Sletning til MDA er allerede undervejs
Purging the Groups... Rens/slet grupper...
Purging to Display Age... Slet og vis Display Age...
Quality Kvalitet
Queued for Download I download kø
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Quick UnRAR: Filen er ikke en type der kan afkodes
Quick UnRAR: No filename found Quick UnRAR: Ingen filnavn fundet
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Afslut programmet; spørg om dokumentet skal gemmes<br<Afslut
RAR Passwords RAR password
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE i/foran NZB filnavne er ugyldig
Read Posts Læs poster
Read the text of the post Læs teksten i posten
Ready Klar
Really Delete Group(s)? Virkelig slette gruppe(r)?
Really Delete Server(s)? Virkelig slette server(e)?
Really Purge Stored Records? Virkelig slette gemte records?
Really Reset the Group to use Download Age again? Vil du virkelig nulstille gruppen til at bruge download alder igen?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Skru ned for mængden af CPU som PAR reparer og UnRAR kan bruge
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Genopfrisk liste
Fjern filer som ikke længere er tilgængelig på disken
Reject! Afvis!
Reload from Disk. Genindlæs fra disk.
Reload Group data Genindlæs gruppe data
Reload the DB from disk Genindlæs DB fra disk
Remote Control Fjern kontrol
Remove Files from List Fjern filer fra liste
Remove from Download List Fjern fra Downloadliste
Remove Poster from Lockout List Fjern postafsender fra udelukkelseslisten
Remove Posts from List Fjern poster fra listen
Rename Failed, Probably the destination file already exists Omdøb fejlede, formodentlig findes destinationsfilen allerede
Rename File Omdøb fil
Rename File. Omdøb fil.
Rename this item Omdøb denne
Repair Blocks Reparer blokke
Reply to an existing post Svar på en eksisterende post
Rescan Folders Genscan mapper
Rescan the folder for missing files Genscan mappen for manglende filer
Reset counter to download headers from FTR setting Nulstil tælleren for at hente sidehoveder fra FTR indstilling
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Nulstil tællerne så FTR bruges til at hente fra gruppen igen.
Reset the download counters. Nulstil download tællere.
Restore the window to visible Gendan vinduet til synligt
Resume download
Resume the selected Download
Genoptag download
Genoptag de valgte downloads
Retry the Download
Retry the Download
Prøv download igen
Prøv download igen
RSS Feeds RSS feeds
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kør QuickPAR
Kør QuickPAR for at teste filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kør standardvisningen for denne fil
Kør standardvisningen for denne fil
Run the Edit Groups Dialog Kør Rediger grupper Dialog
Run the file with the default viewer Vis filen med dit normale billedprogram
Running Kører
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Eksempelfiler
Unrar og forsøg at vise RAR indholdet
Sat Lør
Save the active document with a new name
Save As
Gem det aktive dokument med et nyt navn
Gem som
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Gem konfigurationsfilen
Gem konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Gem download listen, så den kan indlæses senere.
Save the selected post to disk. Gem den valgte post på disken.
Scheduler Opgavestyring
Scripts Scripts
Search for and UnRAR RAR files Søg efter og UnRAR RAR filer
Search for Downloaded Files in the file DB Søg efter hentede filer i fil databasen
Search for Subjects or Poster Søg efter emner eller poster
Search In Groups/Topic Søg i grupper/emner
Search Mode Søge tilstand
Search string used to find these files Translation
Search Warning Søgningsadvarsel
Search Søg
Secure server/connection Failed. Sikret server/forbindelse fejlede.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Sikker server/forbindelse. SSL kodet forbindelse til serveren
Security Options Sikkerhedsindstillinger
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Vælg og filtrer profil fra find - Søgning afbrudt
Select a Filter Profile Vælg en Filterprofil
Select a folder to scan for files Vælg en mappe at undersøge for filer
Select all Items Vælg alle elementer
Select all Posts. Vælg alle poster.
Select Automatic Download Mode. Vælg automatisk Download tilstand.
Select Manual Mode Vælg manuel indstilling
Select which groups to search for content. No selection means all groups Vælg i hvilke grupper der skal søges efter indhold. Ingen markering: alle grupper
Selected Data count and size Udvalgte data tæller og størrelse
September September
Server Name: Servernavn:
Server Options Server indstillinger
Server port is Required - default is 119 En server port er nødvendig - standard er 119
Servers Servere
Servers: Servere:
Set the Per group download path Indstil Pr. gruppe download sti
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
At sætte NZB Autoload sti til at scanne samme download sti er en DÅRLIG ide.

Høj CPU-belastning kan være resultatet.
Setup Opsætning
Show All Files Vis alle filer
Show All Posts Vis alle poster
Show Filenames only Vis kun filnavne
Show Filenames Translation
Show Filenames: Vis filnavne:
Show Filtered Posts Vis filtrerede poster
Show Grid Lines Translation
Show Help File Vis hjælpefil
Show Incomplete Files Vis ufuldstændige filer
Show Incompletes Vis ufærdige
Show New Posts Vis nye poster
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Vis eller skjul hovedkontollinien
Hovedkontrollinie til/fra
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Vis eller gem Statuslinien
Statuslinie til/fra
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Vis eller skjul miniaturer linie
Miniaturer til/fra
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Vis eller gem værktøjslinien
Værktøjslinie til/fra
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show Special... Vis Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Vis de bedste gæt på filnavne i posten.
Show the smaller tool bar. Vis den lille værktøjslinie.
Show/Disable the MOTD window Vis/Deaktiver MOTD vinduet
Size of data waiting to download in the download list Størrelsen af ​​data, der venter på at blive hentet fra download-listen
Size: Størrelse:
Slave Server Slave server
Slow Langsom
Sort Groups List? Sortér gruppeliste?
Sort the entire Download list? Sorter hele Download liste?
Sort the entire Failed list? Sorter hele Mislykkedes liste?
Sort the entire Wish list? Sortér hele ønskelisten?
Spam Filter Settings Spam filter indstillinger
Spam Filters Spam filter
Specify a filter profile for a group Angiv en filter profil for en gruppe
Speed (Bps): Hastighed (Bps):
Speed Limited Hastigheds begrænsning
Speed Progress Hastigheds fremgang
Speed: Hastighed:
SSL Enabled SSL startet
SSL Enabled/Disabled: SSL startet/stoppet
State: Tilstand
Status Status
Status: Translation
Stop Search Processing Stop søgeproces
Subject Accept Accepter emne
Subject Field Emne felt
Subject is Empty - Please try again Emne er tomt - Prøv igen
Subject Reject Emne afvist
Subject: Emne:
Sun Søn
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Skift tilbage til det forrige vinduesfelt
Forrige felt
Switch between Full and Reduced speed Skift mellem fuld og reduceret hastighed
Switch between Pause and Run Skift mellem pause og kør
Switch between Scheduler Modes Skift mellem opgavestyrings tilstande
Switch to the next window pane
Next Pane
Skift til det næste vinduesfelt
Næste felt
Switches Switche
Tab: Fane:
Tabbed Window Fanebladsbaseret vindue
Takes you to a form where you can request tech support Fører dig til en formular, hvor du kan anmode om teknisk support
Test files if they have PAR files Test filer, hvis de har PAR filer
Test NZB... Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Rensede filnavnet på den indlæste NZB
The current date Dags dato
The current From address of the poster Afsenderens nuværende Fra addresse
The current month Denne måned
The current year Dette år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Translation
The last path segment of the NZB File path Den sidste bid af NZB stien
The name is too short. It must be 2 letters or more. Navnet er for kort. Det skal være 2 bogstaver eller mere.
The news servers for some popular ISP. Nyheds servere for nogle populære ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Forældregrupperne hvis denne gruppe er i en GOG (overgruppe)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Der er ingen aktive servere. Du må enten tilføje en server og/eller sikre dig et mindst en server har en markering som valgt, før du kan hente.
Thumbnails Miniaturer
Thur Tors
Time to finish current downloads Tid til at afslutte igangværende downloads
Too Big For stor
Too Small For lille
Top Translation
Total Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Prøv at sammenføje poster, som NewsBin Pro ikke kombinerede selv.
Try to Find a news server Forsøg at finde en newsserver
Tue Tirs
UberSearch UberSearch
Unable to add this item to poster lockout Kan ikke føje dette emne til poster lockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kunne ikke tildele download sti - Tjek din download sti indstillinger
Unable to create or access the temp folder Kunne ikke oprette eller få adgang til temp mappen
Unable to Delete Server - Server not found Kan ikke slette server - serveren blev ikke fundet
Unable to load the Filters file Kunne ikke indlæse filtre fil
Unable to open file to save groups Kunne ikke åbne filen for at gemme grupper
Unable to Register with Growl Server Kunne ikke registeres med Growl server
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kan ikke bruge filviser for den fil - gav følgende fejl:
Undo the last action
Undo
Fortryd sidste handling
Fortryd
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR mislykket: RAR filer mangler password
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR Filer
Unrar nuværende sæt af filer
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR sti er ikke indstillet i indstillinger
UnRAR Path: UnRAR sti:
UnRAR the files to a new folder UnRAR filer til ny mappe
UsenetSearch Usenet søgning
Verbose Fuld skrue
Video Resolution extracted from the subject Video opløsning hentet fra fil
View List Icon Legend Vis Ikon liste
View Message of the Day Vis dagens budskab (MOTD)
View Thumbnails Se Miniaturer
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Warning - Header overlap > 5000 er unormalt. Det vil sløve header downloads ned
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Advarsel NZB fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Advarsel NZB fil kunne ikke indlæses. Den er sikkert beskadiget: %s
Warning Advarsel
Watch List Name Vigtig liste Navn
Watch list Status Vigtig liste Status
Watch List Vigtig liste
Web page that describes how to Use newsbin Hjemmeside der beskriver hvordan man bruger NewsBin
Wed Ons
What the Path Symbols mean Hvad sti symbolerne betyder
When Files are Repaired Når filer er Repareret
When Files are UnRARed Når filer er UnRARet
When Login is Enabled - Username is required Hvis login er valgt - er et brugernavn krævet
When Newsbin Exits Når Newsbin afsluttes
When Newsbin report Errors Når Newsbin rapporterer fejl
When Newsbin Starts Når Newsbin starter
Window Positions Vindues position
Wish List Ønskeliste
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv downloadede filer uden hukommelse buffering
You need to Enter a server name or address Du skal indtaste et server navn eller en addresse
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valgt at læse mere end 40 poster. Fortsæt?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Danish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Danish
Display Data Rate Vis Data Rate
Display Disk Free Space Vis fri harddisk plads

DLGINIT Entry 4

English Danish
Headers Translation
Search Engine

DLGINIT Entry 5

English Danish
None Ingen
12 Hours, 12 timer,
1 Days 1 dag
2 Days 2 dage
3 Days 3 dage
4 Days 4 dage
5 Days 5 dage
10 Days 10 dage
15 Days 15 dage
20 Days 20 dage

DLGINIT Entry 6

English Danish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Danish
Sleep Fald i søvn
Hibernate Gå i hi
Shutdown Sluk

DLGINIT Entry 8

English Danish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Ikke brug for password)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Password kan vælges)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Danish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS4
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Danish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools