Danish 5.57

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.57 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Danish
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Når en gruppe er opdateret kan du dobbelt klikke på den for at se posterne.
Download Paused Warning Advarsel! Download er på pause
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Vi har bemærket at du er registreret som bruger, men bruger en gammel nøgle.
(Optional) (Valgfrit)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Dex og jeg elsker dig i meget meget lang tid!
- Opgraderinger for livstid
- Prioteret Teknisk Support
- Adgang til det private beta program
-Den varme følelse af at være ét med resten af verdenen.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - Den vigtigste indstilling er "Førstegangs antallet af poster" som kontrollerer hvor mange af gruppens overskrifter du henter ved første besøg.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - For at opdaterer alle grupperne på en gang, klik på Opdater knappen ( Grøn med et lyn )
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - For at se alle poster mens de hentes, kan du dobbelt klikke på gruppen, men husk at en "Genhent" måske er nødvendig.
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Brug Hjælp/Hjælp for at lære mere om brugen af Newsbin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Brug hjælp/Begynder Guide for at se eksemplerne
-- Contacting our web site. -- Kontakt vores web site.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Send en kopi af din nuværende registrerings nøgle til vores web site
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Web sitet validerer nøglen, herefter leveres der en ny som bliver gemt på din PC
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Nøgle opgradering side 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Nøgle opgradering side 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Nøgle opgradering
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Klik her for at gøre opgraderingen færdig.
Den nye nøgle er også synlig i hjælp menuen under
Registrer nøgle opgradering

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Fil beskrivelsen gemmer en beskrivelse af alle hentede filer
til en fil kaldet "Descript.ion" i mappen med de hentede filer

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Hva' så, dér?, Er det ikke irriterende?

Hvis du registrerer dig, vil du ikke blive forstyret af os igen.

Registrering vil fjerne nag screenen permanent.
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Accept Filter Accepter Filter
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Angiv en sti præfix - udpak til en mappe du har navngivet som kildemappe
Add each filename to the log file. Tilføj hvert filnavn til logfilen.
Add Files... Tilføj filer...
Add Filters... Tilføj filter...
Add Group Name to Download Folder Angiv et Gruppenavn til Download Folder
Add group... Tiføj gruppe...
Add Groups Tilføj grupper
Add Groups... Tilføj grupper...
Add New Server Tilføj ny server
Add NZB Filename to Download Folder Tilføj NZB Filnavn til Download Folder
Add NZB Folder to Download Folder Tilføj NZB Folder til Download Folder
Add Password Tilføj Password
Add Server Tilføj server
Add Subject to filenames under Tilføj emne til filnavn
Add Tilføj
Add/Remove Selected Groups Tilføj/fjern valgte grupper
Advanced Options Avancerede indstillinger
Age Filter: Filter for alder:
Age: Alder:
Apply Anvend
Attach file summary information to the file. Tilføj fil information til filen.
Authentication Required Login nødvendigt
Authentication Status Autentifikations Status
Auto Rename: Automatisk omdøb:
Auto-Mark Old: Automatisk markering som "gammel"
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Automatisk nedlukning er i gang. Tryk på annuller for at undgå at Newsbin afslutter
Auto-Shutdown Warning Automatisk nedluknings advarsel
Auto-Shutdown Auto-nedlukning
Autoload NZB Path: Autoload NZB stinavn:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatisk download af dobbeltklikkede NZB'er
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk download. Læg alle nye Poster over i download listen.
Automatic Update Modes Automatisk opdaterings tilstande
Automatically Decode Complete Files: Afkod automatisk alle komplette filer:
Autorar Properties Autorar egenskaber
Background Baggrund
Basic Settings Basale indstillinger
Beta Deactivated Beta Deaktiveret
Binaries Binære
Blocks Missing: Blokke mangler:
Blocks Needed: Der mangler dette antal blokke:
Bottom Bund
Browse Gennemse
Browse... Gennemse...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Newsbin vil som standard afkode filerne til den mappe hvor data filerne er
Bypass size filters for some files Skip "størrelsen på" filtret for nogle typer filer
Bytes Translation
Cancel Search Annuller søgning
Cancel Annuller
Change Password Ændre Password
Characters long Tegnsæt "lang"
Check1 Tjek1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename En ren NZB sti. Fjern al ekstra formattering fra NZB filnavnet
Clear Password Fjern Password
Clear Results Fjern svarene
Clear Fjern
Clear: Fjern:
Click here to Purchase NEW Key Klik her for at købe NY nøgle
Click the button to finish the upgrade. Tryk på knappen for at færdiggøre opgraderingen.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Tryk på knappen for at færdiggøre opgraderingen.

Du skal nu gentarte Newsbin
Efter den nye nøgle er installeret
Click To Finish Registration Tryk for at færdiggøre registrering
Close Luk
Code: Kode:
Color: Farve:
Colors Farver
Compact View Komprimeret udseende
Compact Komprimer
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatible filvisere som ACDSee vil vise
disse beskrivelser sammen med filerne.
Connections: Forbindelser:
Control Prompts Kontroller beskeder
Controls detail of the log messages Bestemmer detalje-graden af log beskederne
Copy Settings From Server: Kopier indsillingerne fra serveren:
Copy Style Rename: Kopi Stil Omdøbning:
Copy to Clipboard Kopier til udklipsholder
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2010 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Kritiske fejl meddelelser
Crosspost Filter: Krydsposterings filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/hent NZB til en post liste:
Data Folder Data mappe
Days Old Dage gammel
Days to download from a new group Antal dage der skal hentes fra en ny gruppe
Decode Folder: Afkodnings mappe:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Prioritering af afkodning - lavere har mindre indflydelse på din PC, men er langsommere
Decode/Unpack Udpak
Decoding RAR files. Afkod RAR filer
Default is 563 Standard er 563
Default port is 119 for News Standard porten er 119 til nyhedsgrupper
Default Settings Standard indstillinger
Delete Emails with NZBs Slet Emails indeholdende NZB'er
Delete File Data older than N days old Slet datafiler ældre end N dage gamle
Delete From List Slet fra listen
Delete or leave the emails on the server Slet eller efterlad Emails på serveren
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Slet RAR og PAR filer ved korrekt dekodning.
Delete RARs and PARs Slet RAR og PAR filer
Delete Server Slet server
Delete Slet
Details Detaljer
Different proxy's require different ports Forskellige proxy'er kræver forskellige porte
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Slå AutoPAR dekodning fra for denne gruppe - dekod ikke RAR filer
Disable AutoPAR Slå AutoPAR fra
Disable XFeatures: Slå XFeatures fra:
Display Age: Alder for visning:
Display Group Mode: Vis gruppe tilstand
Display Name: Navn der vises:
Display Switches Vis indstillinger
Display Visning
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribueret af DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Udfør sortering af koloner, ignorer RE: dele
Don't download Headers from this server Lad være med downloade overskrifter fra denne server
Don't know yet Ved det ikke endnu
Down Ned
Download a partial file to a folder under the download folder Download del-filer til en mappe under download mappen
Download Age: Download alder:
Download Double-Clicked NZB: Download dobbeltklikkede NZB filer:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Download mappe navngivet for MP3 ID3 felter
Download Folder: Download mappe:
Download Groups List From Server Hent gruppeliste fra server
Download if incomplete and more than: Hent hvis 'ikke-komplet' og mere end:
Download List Sort: Hent liste sortering:
Download PAR files as well as the normal files Download PAR filer som normale filer
Download Settings Download indstillinger
Download to folder named for the watch list. Hent til mappe navngivet for observations liste
Duplicate Filename Settings Indstillinger for omdøb, når filnavn findes
Edit Passwords Ændre kodeord
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Rediger afsenders E-mail addresse eller tilføj ny tekst til filter 'fra afsender felt' (f.eks Webmaster)
Email (POP) Server Email (POP) Server
Email (SMTP) Server: Email (SMTP) Server:
Email Complete Downloads: Email færdige hentninger:
Email error messages Email fejl beskeder
Email Errors: Email fejl:
Email Filenames and state Email filnavn og status
Email From: Email fra:
Email Notification Settings Email notifications indstillinger
Email Password: Email kodeord
Email To: Email til:
Email Username: Email brugernavn:
Enable Email Notifications Slå email notifikationer til
Enable File Descriptions Vælg fil beskrivelser
Enable Filters Brug filtre
Enable Logging Slå logning til
Enable Pop Scanning Slå Pop skanning til
Enable Save Thumbnails Brug gem af thumbnails
Enable Schedular Slå planlægger til
Enable Server Start server
Enable the error popup window Translation
Enter Day Range: Indtast dags længde:
Error Popup: Translation
Example NZB Filename Eksemple NZB filnavn
Execute File Eksekver (kør) Fil
Exit Newsbin when the download list empties Forlad Newsbin når download listen er tømt
Exit Processing Forlad processering
Favorite Posters Favorit Postere
File Count: Filtæller:
File Descripion Settings Fil beskrivelses indstillinger
File Details Fil detaljer
File Display Date Range Fil visning dato længde
File Extensions: Filtypenavne:
File Filters Fil filtre
File Size Filstørrelse
Filename Filnavn
Filename: Filnavn:
Filenames Modifications Ændringer af filnavn
Fill Server: Fyld server:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Filtrer grupper med lavt antal poster væk (under 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrer Poster Større end X Bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrer poster mindre end X Bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrer Poster Ældre end N Dage/Timer (D/T)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrer Poster med mere end X krydsposter
Filter Profile: Filter Profil
Filter Profiles Filter profiler
Filter Template: Filter skabelon:
Filter: Filter:
Filters that apply to this group Filtre der gælder for denne gruppe
Find Translation
Find: Translation
Finished Install Installation afsluttet
Firewall Address: Firewall addresse:
Firewall Options Firewall indstillinger
Firewall Password. Firewall password.
Firewall Password: Firewall password:
Firewall Port: Firewall port:
Firewall Type: Firewall type:
Firewall Userid Firewall brugerid
Firewall Username: Firewall brugernavn:
First Name: Fornavn:
Folder Mode: Mappe tilstand:
Folder Name Mappenavn
Force first PAR to TOP of download list Tving første PAR til TOP af download listen
Force group Selection: Tving gruppe selektion:
Forgot Your Password? Glemt dit password?
Free 24 Hour Trial! Prøv det gratis i 24 timer!
From: Fra:
Full Speed after: Fuld hastighed efter:
Full Speed At: Fuld hastighed ved:
Get Servers List Hent serverliste
Giganews Access Check Giganews adgangscheck
Giganews Options Giganews indstillinger
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Giganews special version brugere, har kun brug for at indtaste brugernavn
og passwords her. Hvis du har flere konti, kan du
indtaste flere servere senere.
Giganews Username and Password Setup Giganews brugernavn og password indstillinger
Group Display Age: Alder for visning af grupper:
Group Name Filters Filtrer på gruppenavn
Group Options Gruppe indstillinger
Group Properties Gruppe egenskaber
Group(s): Gruppe(r):
Group: Gruppe:
Groups List Sort: Gruppe lister, sortering
Header Compression: Overskrift komprimering:
Header Overlap: Overskrifts overlap:
Help Hjælp
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Her indtaster vi den primære server
Server navnet vil ligne dette "news.ditdomæne.com" eller "10.1.1.119"
Hide Delete and tagging progress bars Skjul slet og tagging fremskidt bars
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Skjul filer hvor ikke alle dele er tilgængelige på serveren. (Slået fra i kompakt tilstand)
Hide Incompletes: Skjul ikke komplette:
Hide Old Skjul gamle
Hide Progress: Skjul status:
Hide till Restart Translation
hours old Timer gammel
How many days worth of posts to download from an empty group Hvor mange dages posts som hentes fra en tom gruppe
How many posts to overlap Header downloads Hvor mange poster skal overlappe overskrifts downloads
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Hvor ofte Newsbin opdater grupperne (begrænset til 60 minutter eller mere)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Hvordan vil du have det? Vi har brugt ca. 2500 timer til
denne omskrivning af den "klassiske" Newsbin.

Hvad med at smide en godbid her?
Kom og besøg http://www.newsbin.com for at registrere dig
og få de seneste nyheder.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hvad syntes du om prøve versionen? Registrering af programmet giver dig:
I Agree Jeg er enig
Icon Legend Ikon liste
IDB_BOTTOM_ IDB_BUND_
IDB_DOWN_ IDB_NED_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_OP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com"
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Hvis du springer dette punkt over, kan du vælge nyhedsgrupperne ved at klikke på "Gruppe" knappen i værktøjslinien.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Hvis du følger vejledningen på disse skærmbilleder, vil vi sørge for at opgradere nøglen automatisk
fra vores web site. Opgrading vil ikke ødelægge din gamle nøgle. Du kan stadig
køre en hvilken som helst version du ønsker.
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Hvis du registrerer med kredit kort får du omgående fuld adgang
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignorer filer der matcher observatíons listen, men er uden for størrelsen på området du har specificeret.
Image Modes Billed tilstande
Image Safe Table translation Sikker billed Tabel oversættelse
Import Progress Import fremgang
Importing Signature.dbm... Importerer Signature.dbm
In the post lists, show the age and not the date I poster lister, vis alderen og ikke datoen
Incomplete Handling Handling ikke komplet
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Indledende konfiguration består af:

- Angiv en NNTP Nyheds Server.
- Vælg mindst en nyhedsgruppe for at fortsætte
Install Initial Groups Installer de første Grupper
Install Initial Server Installer første server
Internet Search Options Internet søge instillinger
Introduction Introduktion
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Vær opmærksom på at thumbnails er meget processor krævende
det vil nedsætte hastigheden af download ved stor båndbredde
Key Upgrade Page 3 Nøgle Opgradering Side 3
Last Name: Efternavn:
List Name: Liste navn:
Load All Posts Indlæs all post
Load NZB... Indlæs NZB...
Load: Indlæs:
Log : Log :
Log Date: Tilføj dato til log:
Log Errors. Fejl log.
Log Errors: Fejl log:
Log Filenames: Log Filnavne:
Log Group: Log gruppe:
Log Headers Log overskrifter
Log Post Body: Log tekst indhold i post:
Log Poster: Tilføj afsender til log:
Log Settings Indstillinger for log
Log Subject: Tilføj emne til log:
Log the entire non-Binary part of the post Gem hele den ikke binære del af en post i loggen
Log the headers for each post to the log file Tilføj overskriften for hver post til logfilen
Low Quality Thumbnails: Lav kvalitet thumbnails:
Manual Add Tilføj manuelt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Marker grupper med musen eller pile tasterne. Tryk derefter Enter eller på tilføj gruppe(r) knappen. Du kan også dobbeltklikke på en gruppe for at tilføje den.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markere gemte poster som gamle når de er hentet. (som ver.4)
Max Post Size: Max Post Størrelse:
Max Posts: Max Poster:
Max Retries: Maksimalt antal forsøg:
Max Size (k): Max størrelse (k):
Max Size: Max Størrelse:
Maximum Connections to this Server Maksimalt antal forbindelser til denne server
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maksimalt antal download forsøg (0= uendeligt)
Maximum File Size: Maximal fil størrelse
Maximum X Resolution: Maximal X opløsning:
Maximum Y Resolution: Maximal Y opløsning:
Min Post Size: Min Post Størrelse:
Min Posts: Min Poster:
Min Size (k): Min størrelse (k):
Min Size: Min. størrelse:
Minimize to Tray Minimer
Minimize to Tray: Minimer:
Minimum File Size: Mindste fil størrelse:
Minimum Size: Minumum størrelse:
Minutes Minutter
Misc Display Div. display
Missing: Mangler:
Move to Bottom Flyt til bund
Move to Top Flyt til top
MP3 Download Path Settings Sti til MP3 download mappe
MP3 Folder Mode: MP3 Mappe tilstand:
MP3 Tag Usage: MP3 Tag valg:
Multi-Tab Mode: Multi tab tilstand:
Nag Window - Download Paused. Nag Window - Download venter.
Name: Navn:
Network Settings Netværks indstillinger
Network Status Netværks status
New Filter Name Nyt filter navn
New Filter: Nyt filter
New Server Ny server
New Username/Password Nyt Brugernavn/Password
New... Ny...
Newest Date: Nyeste Dato:
Newsbin Message Of the Day Newsbin - Dagens besked (MOTD)
Newsbin Options. Indstillinger for Newsbin
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro kan gemme thumbnails for hvert JPG billed på disken
De følgende indstillinger lader dig specificere hvor og hvordan thumbnails bliver gemt på disken.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro har brug for nogle få konfigurations indstillinger. Er du erfaren bruger, kan du trykke "tryk annuller" for at fortsætte.

For at indlæse gemte konfigurations filer, forlad programmet nu og dobbeltklik på en NBI fil
Newsbin Security Password Newsbin Sikkerheds Password
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Bemærk:

Du vil blive bedt om at gemme denne konfiguration når du afslutter Newsbin Pro
Du kan tilføje flere servere ved at bruge "Server" knappen
Du kan hente en komplet liste over alle Nyhedsgrupper ved at bruge "Gruppe" knappen og vælge "Opdater Grupper".
Number of thumbnails to display Antal billed miniaturer der skal vises
NZB Autoload Settings Indstillinger for NZB autoload
NZB Folder Modes NZB mappe tilstande
NZB Load Settings Indstillinger for NZB hent
OK OK
Ok Ok
Old Folder Picker: Gammel mappe vælger:
Oldest Date: Ældste Dato:
One time Record Conversion Engangs Record konvertering
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Vis kun poster der er nyere end N dage gammel for denne gruppe
Only use Server if no other server has the post. Brug kun denne server hvis ingen andre servere har posten.
Open all groups into new Tabs Åben alle grupper i nye tabs
Open Containing Folder... Åben indholds mappe...
Open Data Folder Åben data mappe
Open to Download Path: Åben til Download sti:
Options... Funktioner...
Organization: Organisation:
Override Decode Path: Override Decode Path:
Overwrite Logs Files Overskriv logfiler
Overwrite the log file for every run. Overskriv logfilen ved hver kørsel
Password Kodeord
Password: Kodeord:
Pause Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Vælg en eksisterende liste eller vælg et navn til en ny liste
Pick Files Vælg Filer
Pictures Billeder
Place Thumbnails In Another Folder Gem miniaturer i en anden mappe
Plugin Capabilities: Plugin Muligheder:
Plugin Control Plugin Kontrol
Pop Email NZB Downloading POP email NZB henter
POP Username and Password POP brugernavn og kodeord
Post Delete: Slet post:
Post Dialog Send dialog
Post Display Empty: Post visning tomt:
Post Filters Post filtre
Post Now Send nu
Post Properties Posten egenskaber
Poster Text Afsender tekst
Potential Servers Potentielle Servere
Prepend subject to Filename Tilføj emne til begyndelsen af filnavnet
Prevent opening Newsbin from the tray Forhindrer Newsbin i at blive åbnet fra tray
Prevent opening the Add Groups Window Forhindrer at tilføj gruppe vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Add Servers Window Forhindrer at Tilføj Server Vinduet bliver åbnet
Prevent opening the Options Window Forhindrer at Indstillinger Vinduet bliver åbnet
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Bearbejd billedfiler (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Bearbejd ikke standard filer
Processing Options Bearbejdnings muligheder
Profile: Profil:
Progress... Proces...
Progressive JPG's Progressive JPG'er
Prompt on Download list column sort Spørg før download listen sorteres
Prompt on Groups list column sort Spørg før gruppe listen sorteres
Prompt when permenantly deleting posts Spørg for poster slettes permanent
Prompt when post list load, loads nothing Giv besked, når post liste hentes og intet henter
Properties Egenskaber
Properties... Egenskaber...
Public Email: Email:
Purchase a Key Køb en nøgle
Purge Headers Fjern overskrifter
Purging Groups... Renser grupper...
Put the Date: field into the description Indsæt "dato feltet" ind i beskrivelsen
Put the From: field into the description Indsæt "fra feltet" ind i beskrivelsen
Put the Group into the description Flyt gruppen til beskrivelsen
Put the Subject field into the description Indsæt "emne feltet" ind i beskrivelsen
Quick Decode Hurtig dekodning
RAR Decode Password Needed Afkodning af RAR der er brug for password
RAR Finder Søg efter RAR
RAR Passwords: RAR kodeord:
RAR/Master Splitter Decoder RAR/Master splitter dekoder
Re-enter Password: Indtast Password igen:
Read Chunk Læs del
Reassemble Samlet
Records: Optaget:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Reducer thumbnail kvaliten for at forbedre hastigheden.
Refresh the List. Opfrisk listen.
Refresh/Rescan Opfrisk/Genscan
Register Newsbin Registrer Newsbin
Registration Code: Registreringskode:
Reject Filter Afvis Filter
Rejected Posters Afviste afsendere
Reload Genindlæs
Reload: Genindlæs:
Rename the file if it already exists on disk Omdøb hvis filen allerede findes på disken
Repair Blocks: Reparer Blokkene:
Reply Besvar
Require a password to start Newsbin Kræver password for at starte Newsbin
Requires Login Kræver login
Reset Nulstil
Resume Download after: Genoptag hentning efter:
Resume Genoptag
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Bibeholdelse af denne server. Brug ikke denne server til poster ældre end disse indstillinger (Dage)
Retry Prøv igen
Right click to Select new positions. Højreklik for at vælge nye positioner.
Save Failed List on Exit: Gem fejlbehæftet liste når du forlader programmet:
Save File Summary: Gem Fil Summering:
Save files in Folders named for the Newsgroup Gem filerne i mappe med newsgruppens navn
Save Files List on Exit: Gem fil listen når du forlader programmet:
Save Picture files to a Database Gem billede filer til en database
Save Posts To... Gem Poster til...
Save to a unique Folder named for a Source file Gem til et unik mappe navn
Save Gem
Scan Afsøg
Screen Saver Disable: Slå screensaver fra:
Search Age Søge alder
Search in Groups: Søg i grupper:
Search Options Søge indstillinger
Search Type Søge Type
Search Username and Password Søge Brugernavn og Password
Search Søg
Search... Søg...
Search: Søg:
Security Options Sikkerheds indstillinger
Security Password Sikkerheds Password
Server Address: Server addresse:
Server Finder Server søger
Server Name: Server navn:
Server Options Server indstillinger
Server Status: Server status:
Server: Server:
Servers... Servere...
Set Color Angiv farve
Set SSL Port: Angiv SSL Port:
Short Filename Mode: Kort filnavn tilstand:
Show All Vis alle
Show File Age: Vis fil alder
Show Filenames Vis filnavne
Show Files Loading: Vis fil indlæsning:
Show Files Newer than N Days Old Vis filer nyere end N dage
Show Files Vis Filtre
Show Filters Vis filtre
Show Headers Vis overskrift
Show Incompletes Vis ufærdige
Show Message of the Day (MOTD) window on start Vis dagens meddelser (MODT) window ved opstart
Show MOTD on startup: Vis MOTD ved opstart:
Show New Vis ny
Show NNTP Commands Vis NNTP komandoer
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show PAR/NFO: Vis PAR/NFO
Show Server Commands: Vis server kommandoer:
Size: Størrelse:
Slave Server Slave server
Slow Speed At: Langsom hastighed ved:
Some Customized status text. Nogle tilpassede statustekster.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Nogen News servere kræver at du logger på med et brugerid og et password
Hvis din server kræver et password, marker den box og fyld felterne ud.

Some non-standard servers require group selection Nogle ikke standards servere kræver gruppe selektion
Some servers don't implement Xfeatures correctly Nogle servere implementere ikke Xfeatures korrekt
Some Topics: Nogle emner:
Sort, Ignore RE: Sorter, ignorer RE:
Speed Limit Off at this time Fart begrænser er i øjeblikket slået fra
Speed Limit On at this time Fart begrænser er slået til i øjeblikket
Speed Limit Fart begrænser
Speed Limiter Properties Fart begrænser egenskaber
Speed Limiter Fart begrænser
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 springer nogle throttling i Europa
Status Message Status Besked
Status Tab Logging: Status tab logging:
Stop Translation
Storage Age: Lager Alder:
Subject Filename Mode: Emne som filnavn tilstand:
Subject Emne
Subject: Emne:
Submit: Udgiv:
Swap Filter Byt Filter
TCP Port: TCP port:
Test (if PARS present) Test (hvis PARS filer findes)
Test Password Test kodeord
Test Server Test server
Text Tekst
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Data mappen er der hvor NewsBin gemmer sine indstillinger og hentede data:
The files to be UnRARed are requesting a password. Filerne der skal pakkes ud, kræver et password.
The key upgrade consists of: Nøgle opgraderingen inkluderer:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Disse er basic indstillinger for Newzbin Pro operationer.

Download stien er hvor filerne som bliver hentet vil blive gemt.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Disse markerings bokse kontrolerer logningen af downloads.
Som standard logger Newsbin pro ingenting til disken. Marker tilføj logning boksen
For at starte logning, specifice hvilken informaion du vil have logget.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Denne information vil blive krypteret så andre hos din ISP
eller imellem vores website kan ikke se dit navn.
This is what we intend to send to the web site Dette er hvad vi agter at sende til websiden
This path is Relative to the download path Den sti er relativ til den valgte download sti
Thumbnail Count: Thumpnail tæller:
Thumbnail Path: Sti til thumbnails:
ThumbNail Settings Indstilleinger thumbnails (miniature billeder)
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
For At Registrere Newsbin Pro skal du indtaste adgangskoden PRÆCIS
som den står i din email Det betyder at det nok er nemmere at klippe og indsætte den end at indtaste den.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
For at bruge UsenetServer's service skal du udfylde det
Brugernavn og Password du fik da du meldte dig til
To: Til:
Top Left Top venstre
Top Right Top højre
Top Translation
Translating from Old ImageSafe format to New. Oversætter fra gammel ImageSafe format til nyt.
Turn off speed Limit when screen saver activates Slå hastigheds begrænsningen fra når screensaveren er aktiveret
Up Op
Update Groups when Newsbin starts Opdater Grupper når NewsBin startes
Update Interval(mins): Interval mellem opdateringer (minutter)
Update When Started: Opdater ved start:
Update Opdater
Upgrade Opgrader
Use "Per Group" Display Age Brug "per gruppe" visnings alder
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Brug binære fingeraftryk for at detekte/afvise duplikat filer
Use Calender: Brug Kallender:
Use Chunks Folder: Brug Chunks mappe:
Use Download Path Brug download sti
Use Duplicate Detector: Brug duplikat detektor:
Use Europe: Brug Europa:
Use Firewall Username/Password Brug Firewall brugerid/password
Use Header Download Age Bruger overskrift hentnings alder
Use Image DB: Brug billed DB:
Use Limit Timers: Brug Timer begrænser:
Use Pause Timeout Brug pause timeout
Use Profile Brug denne Profil
Use Secure connections. The server must support this mode Brug sikre forbindelser. Din server skal understøtte dette
Use SMTP password (optional) Brug SMTP kodeord (valgfrit)
Use Speed Limit Timeout: Brug Fart kontrol timeout:
Use SSL Brug SSL
Use SSLV2 : Use SSLV2 :
Use the European Giganews Server Brug den Europæiskw Giganews Server
Use the old folder picker (tends to be faster) Brug den gamle metode til at vælge mappe (normalt hurtigere)
Use Typical Retention Brug typisk opbevaring
UsenetSearch Error UsenetSearch Fejl
UsenetServer Password Page UsenetServer Password Side
User Name: Bruger Navn:
Username/Password Brugernavn/Password
Username: Brugerid:
Validate |Tjek
Version: Translation
Watch List. Overvågnings liste.
What's Next? Hvad nu?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Når et filnavn findes på disken, brug Copy(X) af filnavn. Den anden medtode bruger et nummer for filnavnet
When adding posts to download, hold the PARS in the PAR tab Når poster tilføjes til hentning så skal PARS blive i PAR fanen
When checked, the failed list is saved and restored on restart Når valgt, er listen med fejlede filer gemt og vises efter genstart
When checked, the files list is saved and restored on restart Når valgt, er fil listen gemt og vises efter genstart
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Når AutoPAR sletter filer, brug Skraldespanden
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Ved hentning af mere end en NZB adgangen, tilføj dem til een post liste.
When loading posts, show them as they load. Vis poster mens de bliver indlæst
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Start i den aktuelle download sti, når du vælger en ny download sti
X X
Xpost: Krydspost:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY yEnc XZVER understøttelse. Kun AstraWeb
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Du SKAL være forbundet til internettet under denne opdatering for den kan færdiggøres
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du SKAL være forbundet til internettet for at registreringen kan lykkedes. Vi vil bekræfte adgangskode og brugernavn fra vores hjemmeside.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du skal genstarte NewsBin pro for at starte/stoppe logning.
Ændring af hvilke oplysninger der logges sker uden genstart.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Du har netop afsluttet installation af NewsBin Pro!

Du er nu klar til at hente binære filer fra Usenet ( under forudsætning af at du har valgt en korrekt server og nogle nyhedsgrupper)
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10 dages prøvetid er udløbet.
NewsBin kan stadig downloade filer, men hver andet
minut vil du se denne dialog og download vil blive sat på pause imens.
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Din prøvetid er udløbet.
NewsBin vil nu holde en pause efter hver fil er blevet downloadet

Vi vil gerne have dig til at bruge Newsbin, men der skal jo også brød på bordet.

MENU

English Danish
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Tilføj til download liste\tCtrl+E
&Close &Luk
&Connections &Forbindelser
&Delete Group\tDEL &Slet gruppe\tDEL
&Delete Server\tDEL &Slet server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Download nyeste\tCtrl+G
&File &Fil
&Filters... &Filtre...
&Help &Hjælp
&Load NZB's... &Hent NZB'er...
&Options... &Indstillinger
&Reload &Genindlæs
&Remove from Download List\tDel &Slet fra download liste\tDEL
&Remove from List\tDel &Fjern fra Liste\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Gem konfiguration\tCtrl+S
&Servers... &Servere...
&Thumbnails &Miniaturer
&Utilities &Værktøjer
&View &Vis
Add Group... Tilføj Gruppe....
Add Server... Tilføj server...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Tilføj til &download liste - uden filtre\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Tilføj til PAR Liste\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Saml 'ikke komplette'
Assign a New Path... Tildel ny sti...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Begynder instruktion...
Big Toolbar Stor værktøjslinie
Bottom Bund
Button Only Toolbar Kun knapper på værktøjslinie
Bypass Filters\tCtrl+Y Uden filtre\tCtrl+Y
Clear Filter History Nulstil filter historik
Clear List Ryd liste
Clear List Ryd liste
Clear Odometer Nulstil tæller
Clear Window Tøm Vindue
Close all Post Lists Luk alle post lister
Copy Images To... Kopier billed til...
Copy to CBZ file... Kopier til CBZ fil...
Copy to Clipboard Kopier til Clipboard
Copy to Folder... Kopier til mappe...
Copy to Image Database... Kopier til billed database...
Create N&ZB from Files... Dan N&ZB fra filer...
Create N&ZB from Posts... Dan N&ZB fra poster...
Decode/Unpack Dekode/Udpak
Delete All Posts Slet alle poster
Delete File(s)\tShift-DEL Slet fil(er)\tShift-DEL
Delete Item and Files Slet post og filer
Delete Posts\tShift-DEL Slet poster\tShift-DEL
Delete Stored Posts Slet gemte poster
Delete\tDEL Slet\tDEL
Disa&ble Groups &Fravælg grupper
Disable Server(s) Deaktiver server(e)
Discussion/Help Forum... Diskutions/Hjælp forum...
Download 10,000,000 Older Posts. Hent 10,000,000 gamle poster.
Download 100,000 Older Posts Hent 100.000 gamle poster
Download 5,000,000 Older Posts. Hent 5,000,000 gamle poster.
Download 50,000 Older Posts Hent 50.000 gamle poster
Download 500,000 Older Posts Hent 500,000 gamle poster
Download All Headers Hent alle overskrifter
Download All Posts from Poster Download alle poster fra afsender
Download Special... Hent speciel...
Download Speed Limit Begræns download hastighed
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Hent til mappe navngivet efter Emnet
Download To Folder... Hent til mappe...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Translation
E&xit &Afslut
Enable &Groups Vælg &grupper
Enable Server(s) Aktiver server(e)
Export to Text File... Eksporter til tekst fil.....
Fill Udfyld
Frequently Asked Questions (FAQ)... Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...
Groups Grupper
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Billed database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importer fra ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library Jpeg bibliotek
Kill All Connections Afbryd alle forbindelser
Kill Connection Afbryd forbindelse
Limit Speed Begræns hastighed
Lockout &Poster\tCtrl+P Bloker &afsender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Bloker afsender &søgeord\tCtrl+W
Lockout Poster Bloker afsender
Looking for your Server?... Webside med News servere
Mark All Old Marker alt som gammelt
Mark All Read Marker alt som læst
Mark Posts New Marker alt som nyt
Mark Posts Old\tDel Marker poster gammel\tDel
Master Translation
Move Down\tCtrl-Down Flyt ned\tCtrl-ned
Move to Bottom\tCtrl+End Flyt til bunden\tCtrl+end
Move to PAR List\tCtrl-Ins Flyt til PAR liste\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Flyt til toppen\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Flyt op\tCtrl-op
New Decode Path... Ny afkodnings sti...
New Folder... Ny mappe...
New Group Folder... Ny gruppe mappe...
Not Fill Fyld ikke
Open Decode Folder... Åben afkodningsmappe...
Open Download Folder... Åben download mappe...
Open Folder... Åben mappe...
Pause Download Set download på pause
Pause Pause
Post Storage Send gemte
Post to Group... Svar til gruppe
Posts Poster
Properties... Egenskaber...
Properties\tCtrl+I Egenskaber\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age(giver ingen mening)
Purge to global MPA Tøm til global MPA
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Hurtig dekode/Prøve (MS/RAR)
QuickDecode/Sample... QuickDecode/Sample...
Read Post &Body\tCtrl+R Læs indhold af post\tCtrl+R
Refresh PAR Set Genopfrisk PAR Settet
Register Newsbin... Registrer Newsbin...
Register/Update Key... Registrer/opdater Serienummer
Remove from Download\tCtrl-D Fjern fra download liste\tCtrl-D
Rename File Omdøb fil
Rename Omdøb
Reply to Group... Svar til gruppe...
Reply to Post... Svar til post...
Reset Download Count Nulstil downloadtæller
Restore Genindlæs
Resume Download Genoptag Download
Retry Download Download - Prøv igen
Save Configuration &As... Gem konfigutaion &Som...
Save Files to Custom List... Gem filer til valgfri liste...
Save Gem
Searc&h Sø&g
Search Søg
Select All\tCtrl-A Vælg alt\tCtrl-A
Server Options... Servermuligheder
Servers Servere
Set Fill Server Mode Vælg filserver mode
Set Font... Vælg skrifttype
Set Slave Mode Vælg slavemode
Show All Posts Vis alle poster
Show Filenames Vis filnavne
Show Posts Special... Vis poster special...
Show Posts\tCtrl+L Vis poster\CTRL+L
Slave Translation
Small Toolbar Lille menulinie
Sqlite Database Library Sqlite Database bibliotek
Status Bar Status Linie
Tech Support Request... Teknisk Support Formular
Test Files... Afprøv filer...
Toggle Grid Lines Skift grid linier
Top Left Øverst til venstre
Top Right Øverst til højre
Uncompact Search Results...\tCtrl+H Uncompact Search Results...\tCtrl+H
Unlock Poster\tCtrl+U Fjern blokering af afsender\tCTRL+U
Update All Groups Opdater alle grupper
Update Opdater
Usenet Tools Web Site... Web side med Usenet værktøjer
View File\tCtrl+M Vis fil\tCtrl+M
View Icon Legend... Vis ikon liste
View the MOTD Archive... Vis MOTD arkivet

STRINGTABLE

English Danish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Advarsel - Ingen poster er læst ind.

Opdater gruppen og/eller Tjek datoerne du er ved at indlæse
Hvis du ikke har gjort det endnu så tryk på "Update" ved gruppen for at se hvad der ligger i den.
&Groups &Grupper
&Posts &Poster
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFilen der indeholder gruppe listerne mangler. Klik på "Download GroupsList From Server" knappen.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En hjemmeside hvor du kan diskutere problemer og få hjælp til at bruge Newsbin
Active: Aktive:
Add a new Folder Tilføj en ny mappe
Add a New Server Tilføj en ny server
Add a poster keyword to filter on Tilføj et poster nøgleord til at filtrere efter
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Tilføj gruppe fejlede: Gruppenavnet du forsøgte at oprette findes allerede.
Add item to Download list Tilføj opgave til download listen
Add New Server Tilføj ny server
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Tilføj post til downloadlisten og slå filtret fra. Dog kun for den markerede post
Add poster to the Filter List Tilføj poster til Filtreringslisten
Add Posters domain to the Filter List Tilføj posterens domæne til Filtreringslisten
Add Spooled Records to the post list. Tilføj records i køen til postlisten.
Address: Adresse:
Advanced Avanceret
Advanced: Avanceret:
Age Alder
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle smugkigs posterne vil blive flyttet til Læst listen.
Apply Filterbar Filters Anvend filterlinie filtre
April april
Assemble a Partial file and delete Saml en ikke komplet fil og slet
Assemble the files and remove the entry from the list. Saml filerne og slet fra listen
August august
AutoPAR Options AutoPAR indstillinger
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Tryk for at begrænse båndbrede
Basic Basal
Blocks Found: Blokke fundet:
Blocks Needed: Blokke krævet:
Bottom Bunden
Change Password Ændre password
Check unchecked groups Markér umarkerede grupper
Clean out the old records. Ryd op i gamle records.
Clear Filter History Ryd filter historik
Clear Filterbar Filter Ryd Filterlinie filtre
Clear List Ryd liste
Clear Odometer Ryd tæller
Clear the active list Ryd den aktive liste
Clear the download list without deleting the files. Ryd download liste, uden at slette filerne.
Clear the download path for these Groups? Ryd download stien for disse Grupper?
Clear the list (doesn't delete files) Ryd listen (sletter ikke filerne)
Clear the List (Stop all Downloads)? Ryd listen (Stop alle Downloads)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Ryd liste over downloadede filer uden at slette dem fra harddisken.
Clear the List? Ryd listen?
Clear the per group download path Ryd pr. gruppe download sti
Clear Ryd
Close all Post Tabs? Luk alle Post faner?
Close the active document
Close
Luk det aktive dokument
Luk
Close the Menu Luk menuen
Close this Tab Luk denne Tab
Color: Farve:
Colors/Fonts Farve/Skrifttype
Combine Master Split files Kombiner Master Split filer
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Kombiner Master Split filer (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie med Pars
Compact Display - many files joined into one line Kompaktvisning - mange filer samlet i en linie
Compact View Kompaktvisning
Configuration Options Konfigurations indstillinger
Confirmation Windows Bekræftelses Vinduer
Connections Forbindelser
Contract docked window Træk det dokkede vindue sammen
Copy Marked File(s) to new folder Kopier markerede fil(er) til ny mappe
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopier valgte filer til vente listen for senere undersøgelse
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopier det valgte og gem det i udklipsholderen
Kopi
Create a new document
New
Opret et nyt dokument
Ny
Critical Errors Translation
Current Progress: Download status:
Currently Loaded posts Nuværende indlæste poster
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klip det valgte og gem det i udklipsholderen
Klip
Data Rate Data hastighed
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Database Compactor er allerede i gang
Date: Dato:
December december
Decode Path: Afkodnings sti:
Decode the files to a new folder Afkod filerne til en ny mappe
Delete All Posts Slet alt post
Delete all Posts? Slet alt post?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Slet alle RAR og PAR filer (der ligger på disken) for denne fil?
Delete Entries from DB Slet poster fra DB
Delete File From Disk Slet fil fra disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Slet filer ved at omdøbe disse og slette indholdet
Delete Group from List Slet gruppe fra liste
Delete Images from Database Slet billeder fra databasen
Delete Item and the underlying files. Slet emne og underliggende filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Sletter emne, men fjerner det ikke fra harddisken
Delete Marked Files(From Disk!)? Slet markerede filer (fra disk!)?
Delete Selected Posts? Slet valgte post?
Delete the Server Slet server
Delete these File from the Database? Slet disse filer fra databasen?
Delete these Records? Slet disse poster?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Dialup netværk fejlede ved kontakt til ISP. Tjek venligst din opsætning og prøv igen.
Dirty Rotten Spammers Forbandede spammerere
Disable Enabled Groups Stop valgte grupper
Disable Enabled Servers Stop start server
Disable one or more Servers Stop en eller flere server
Disable/Enable the Postid Cache Deaktiver/Aktiver Postid Cache
Disable/Enable the Signature Cache Deaktiver/Aktiver Signatur Cache
Display Age Alder for visning
Display all of the posts for this group Vis all poster fra denne gruppe
Display Connection details Vis detaljer for forbindelsen
Display program information, version number and copyright
About
Vis oplysninger om programmet, versions nummer og copyright
Om
Display Statistics about a specifc Post Vis Statistik for en bestemt Post
Display the file records in the signature cache Vis filer i signatur cache
Display the Image database Vis billed databasen
Download all headers? Download alle overskrifter?
Download all posts currently visible in the post list. Download alle poster som er synlig i post listen
Download all posts from this poster. Download alle poster fra denne afsender.
Download all posts in this Group Download all post i denne gruppe
Download All Posts Download all post
Download and assemble Incomplete Files Download og saml filer som er mangelfulde
Download Descriptions: Download beskrivelse
Download Failed Download fejlede
Download History Download historik
Download just the subjects for faster searching Download kun emne for hurtigere søgning
Download Latest Posts from Server Hent nyeste post fra serveren
Download latest posts from the server Download seneste posts fra serveren
Download Latest Posts from this Group Download seneste post fra denne gruppe
Download Next 1,000,000 Posts Download næste 1.000.000 poster
Download Next 10,000,000 Posts Download næste 10.000.000 poster
Download Next 100,000 Posts Download næste 100.000 poster
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download de næste 1000 records fra serveren
Download Next 5,000,000 Posts Download næste 5.000.000 poster
Download Next 50,000 Posts Download næste 50.000 poster
Download Path Not Set in options Download sti er ikke konfigureret
Download Path: Sti til download mappe
Download Paused Download sat på pause
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download den udpakkede tekst til disk. Filnavnet er emnet
Download the posts into chunks but don't assemble them. Hent stykker af post, men uden at samle dem.
Download to a new folder named from the subject Download til en ny mappe, navngivet efter emne
Download will bypass all Filters Download ingnorere alle filtre
Download Hent
Download: Hent:
Downloaded Files Filer som er downloadede
Downloaded Posts Downloadede poster
Downloaded Hentede
Downloaded: Hentede:
Downloading Posts Downloader poster
Downloading Downloader
DOWNLOADS DOWNLOADS
Downloads Downloads
Edit Subscribed groups. Rediger abonnerede grupper.
Edit the filters. Rediger filtre.
Edit the Groups Rediger Grupper
Edit the Servers. Rediger Servere.
Email Notification Options Email notifikations indstillinger
Enable Disabled Groups Enable Disabled grupper
Enable Disabled Servers Start Stop server
Enable Filters: Vælg filtre:
Enable one or more Servers Start en eller flere server
Enter Registration codes. Indtast registreringskode
Erase everything
Erase All
Slet alt
Slet alt
Erase the selection
Erase
Slet det valgte
Slet
Error Fejl
Execute external program Udfør eksternt program
Expand docked window Udvid dokkede vindue
Export Images to a Disk files. Eksporter billeder til filer
Export the selected posts to a text file Eksporter de valgte poster til a tekst fil
Failed Files Fejlede filer
Failed Posts Fejlede poster
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Kunne ikke tilføje søge mønster i filtret.
tjek søge mønstret og vær sikker på det er ok
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Kunne ikke finde eller oprette data mappe
Du bør vælge/oprette en ny
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Kunne ikke finde eller oprette mappen til download
Filer kan ikke blive hentet før dette er løst, ved enten at vælge en tilladt download mappe eller
oprette en mappe til downloads
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Kunne ikke åbne gruppe filen. Hent venligst grupper
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Kunne ikke starte download.
Når du er i Manual mode, skal hver gruppe vælges individuelt for download.
Skift enten til Auto Mode og tryk Start igen eller dobbeltklik på
et gruppe navn for at downloade fra.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Kunne ikke starte download.

Der er ingen grupper i gruppe listen.
Du skal aktivere "Gruppe" knappen og vælge mindst én gruppe.
Failed Fejlet
February febuar
File Descriptions: Fil beskrivelse
File is in the download/scratch list Filen er i download/vente listen
File seems to be a Duplicate Filen synes at være en dublet
File Type: Fil type:
Filename Filters: Filenavn filtre:
Filename Options: Filnavn valgmuligheder:
Filename: Filnavn:
Files Found: Filer ikke fundet:
Files Needed: Manglende filer:
Files! Filer!
Files Filer
Files: Filer:
Fill Server: Fyld server:
Filter Accept: Accepter filter:
Filter Profile: Filter Profil:
Filter Profiles can't start with a number Filter profiler må ikke starte med et nummer
Filter Profiles require a name Filter profiler kræver et navn
Filter Reject: Afvis filter:
Filters Filtre
Filters: Filtre:
Find RAR files in current post list Find RAR filer i nuværende post liste
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Skrift farve til listerne
Free Space: Fri plads:
From: Fra:
Full Speed Fuld hastighed
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews KRÆVER et brugernavn og password til deres server

Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Gruppen af Gruppe Navne skal være mindst 2 ikke-mellemrums tegn lange
Group(s) options Gruppe(r) optioner
Group: Gruppe:
GROUPS GRUPPER
Groups Grupper:
Header Download Failed - No master/active servers Overskrifts download fejlede - Ingen hoved/aktive servere
Hide docked window Skjul låst vindue
Hide Files with more Crossposts than setting. Skjul filer med mere Crossposts end indstillingen tillader.
Hide Old Skjul gamle
Hide/Show the main toolbar Skjul/Vis hoved værktøjslinien
Idle with "new" state set. Færdig med 'ny' status.
Idle Færdig
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Hvis filen mangler dele, gennemtving samling alligevel
Image Database Billed database
Import and image from ZIP of CBZ files Import og vis fra ZIP af CBZ filer
Import Version 4 signature files. Importer Version 4 signatur filer.
Incomplete. Missing information needed for download Ufuldstændig. Manglende oplysninger, der er nødvendige for downloade
Insert Clipboard contents
Paste
Indsæt indholdet af udklipsholderen
Indsæt
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installationen er beskadiget - Afinstaller og geninstaller

Internet Search Internet søgning
Internet Internet
January januar
Job: Translation
July juli
June juni
Kill all connection that are currently outstanding. Stop alle forbindelser som venter
Kill Selected Connection. Stop valgte forbindelser
Kill the Current Download Stop den nuværende Download
Kill the Download. Stop download
Last Command Sidste kommando
Last Response Sidste svar
Last Updated: Sidste opdatering
List of Current downloads Liste over kørende downloads
List of Failed downloads Liste over forfejlede downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Liste over News-servere, der er indgået i NewsBin
List of Newsgroups you might want to download from. Liste over Nyhedsgrupper du måske ønsker at downloade fra
List of Status messages Liste over Status meddelelser
List the filenames of files found in a post Liste over filnavne af filer, der findes i en post
Load A folder's worth of Saved downloads Indlæse en mappes gemte downloads
Load all posts bypassing any age filters Hent all poster, uden brug af dato filtre
Load NZB files. Hent NZB filer.
Load Ranges of posts Hent serie af poster
Load the download List from disk Hent download liste fra harddisk
Local Lokalt
Logging Logging
Logs: Logfiler:
Make selected posts Old Markér valgte poster Gamle
March marts
Mark all post Old? Markér alle poster Gamle?
Mark all posts Old. Markér alle poster Gamle.
Mark all posts Old? Markér alle poster Gamle?
Mark post as Deleted Markér indlægget som slettet
Mark Selected posts "new" Markér valgte indlæg som "nye"
Master/Slave Translation
Max Size (k): Maximum størrelse (k):
Maximum size of displayed file. Maksimale størrelse af viste fil.
May Maj
Min Size (k): Minimum størrelse (k):
Minimum size of displayed file. Minimale størrelse af viste fil.
Move File(s) to another folder Flyt fil(er) til en anden mappe
Move Files Flyt filer
Move Marked Files? Flyt markerede filer?
Move One Line Down Flyt én linie ned
Move Post to Top of List Flyt indlægget til toppen af listen
Move Post up one Line. Flyt post én linie op.
Move the marked posts to the buttom of the list. Flyt de markede indlæg til bunden af listen.
Move Up one Line Flyt én linie op
NA for NZB's NA til NZB's
Network: Netværk:
New Posts Nye poster
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin på pause - For lidt diskplads i datamappe
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options NewsBin Pro valg
Newsbin50 NewsBin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsBinPro

NewsBin
NewsBin Filer (*.nbi)
.nbi
NewsBinPro.Dokument
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process Ingen aktive grupper valgt til behandling
No group name found during add group Intet gruppe navn fundet under tilføj gruppe
No groups selected Ingen grupper valgt
None Ingen
November november
NZB Email Settings NZB email indstillinger
NZB Files NZB filer
October Oktober
Old Posts Gamle indlæg
Only display files that match this filter Vis kun filer, der passer til dette filter
Only display Newer Posts Vis kun nyere poster
Only show the filename part of the subject Vis kun filnavnets del af emnet
Open Another Configuration Åbn en anden konfiguration
Open the Filter Options Åbn filter indstillinger
Open the folder where the decoded files go. Åbn mappen med de afkodede filer.
Open the folder where this file is. Åbn den mappe hvor denne fil ligger
Open the Options Dialog Åben indstillinger
Open the Server Options Åben serverindstillinger
Open this document Åbn dette dokument
Open up a window to the files folder Åben et vindue til filernes mappe
Open up the Settings Window Åbn indstillinger
Options Indstillinger
Options: Indstillinger:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overskriv, Omdøb, Udfyld med indholdet afparpirkurven, derefter Slet
Par Files: PAR filer
PAR List PAR liste
PAR Records PAR records
Par Set Size: Par sæt størrelse:
Pars that are currently in the PAR database Pars, der i øjeblikket er i PAR database
Partial Download Delvis download
Pause download Sæt download på pause
Pause the download list. Sæt download list på pause
Pause the Download Sæt download på pause
Pause the marked download Sæt markeret download på pause
Paused På pause
Permanantly Delete these Posts from Storage? Slette disse poster permanent fra lager?
Pick a folder to download to. Vælg en mappe til at downloade til.
Pick the Font to use with this control Vælg font til brug for denne control
Position: Translation
Post a message to up to 3 groups. Post en besked for op til 3 grupper.
Post Filename Post filnavn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Post liste som brugeren kan kopiere nye tilføjelser til for senere behandling
Post Properties Egenskaber for post
Post to Selected Groups Post til valgte grupper
Post/File is Filtered Post/Fil er filtreret
Poster Settings Indstillinger for poster
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problemer med at kontakte Søge server. Kontakt teknisk support.
Processing Priority Behandler prioritering
Progress: Fremdrift:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Slet diskens optegnelser efter 'Vis Alder' indstilling.
Purge the Stored records from the disk Slet gemte records fra disken
Purge to MDA is already in Progress Sletning til MDA er allerede undervejs
QuickDecode: File isn't a decodable type QuickDecode: Filen kan ikke dekodes. Forkert type.
QuickDecode: No filename found QuickDecode: Kan ikke finde noget filnavn
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Afslut programmet; spørg om dokumentet skal gemmes<br<Afslut
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted RAR Dekodning fejlede: RAR filen er Krypteret!
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE forsynet til filtrering af NZBfilnavne er ugyldig
Read Post Body Læs post body
Read Posts Læs poster
Read the text of the post Læs teksten i posten
Ready Klar
Really Delete Group(s)? Virkelig slette gruppe(r)?
Really Delete Server(s)? Virkelig slette server(e)?
Really Purge Stored Records? Virkelig slette gemte records?
Reject! Afvis!
Reload the DB from disk Genindlæs DB fra disk
Reload the Posts from Disk. Genindlæs poster fra disk.
Remove from Download List Fjern fra Downloadliste
Remove Poster from Lockout List Fjern postafsender fra udelukkelseslisten
Remove Posts from List Fjern poster fra listen
Remove the failed items and re-rety the download Fjern de mislykkede filer og genoptag hentningen
Rename Failed, Probably the destination file already exists Omdøb fejlede, formodentlig findes destinationsfilen allerede
Rename File Omdøb fil
Rename File. Omdøb fil.
Rename this item Omdøb denne
Repair Blocks Reparer blokke
Reply to an existing post Svar til en eksisterende post
Rescan Folders Genscan mapper
Rescan the folder for missing files Genscan mappen for manglende filer
Reset counter to download headers from FTR setting Nulstil tælleren for at hente sidehoveder fra FTR indstilling
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Nulstil tællerne så FTR bruges til at hente fra gruppen igen.
Reset the download counters. Nulstil download tællere.
Restore the window to visible Gendan vinduet til synligt
RSS Feeds RSS feeds
Run the Edit Groups Dialog Kør Rediger grupper Dialog
Run the file with the default viewer Kør filen med dit normale billedprogram
Running Kører
Save the active document with a new name
Save As
Gem det aktive dokument med et nyt navn
Gem som
Save the Configuration File Gem konfigurations filen
Save the download list so, it can be loaded later. Gem download listen, så den kan indlæses senere.
Save the selected post to disk. Gem den valgte post på disken.
Search for and decode RAR files Søg efter og afkod RAR filer
Search for Downloaded Files in the file DB Søg efter hentede filer i fil databasen
Search Records Søg i records
Search Stored Records for Files Søg i gemte records efter filer
Search Warning Søgningsadvarsel
Search Søg
SEARCH SØG
Secure server/connection Failed. Sikret server/forbindelse fejlede.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Sikker server/forbindelse. SSL kodet forbindelse til serveren
Security Options Sikkerhedsindstillinger
Select a Filter Profile Vælg en Filterprofil
Select a folder to scan for files Vælg en mappe at undersøge for filer
Select all Posts. Vælg alle poster.
Select Automatic Download Mode. Vælg automatisk Download tilstand.
Select Manual Mode Vælg manuel indstilling
Select which groups to search for content. No selection means all groups Vælg i hvilke grupper der skal søges efter indhold. Ingen markering: alle grupper
Send this File to the plugin routines. Send denne fil til plugin rutinerne.
September september
Server Name: Servernavn:
Server Options Servermuligheder
Server port is Required - default is 119 En server port er nødvendig - standard er 119
SERVERS SERVERE
Servers Servere
Servers: Servere:
Set the Per group download path Indstil Pr. gruppe download sti
Setup: Indstil:
Show All Files Vis alle filer
Show All Posts Vis alle poster
Show Filenames: Vis filnavne:
Show Filtered Posts Vis filtrerede poster
Show Grid Lines Vis delelinier
Show Help File Vis hjælpefil
Show Incomplete Files Vis ufuldstændige filer
Show Incompletes Vis ufuldstændige
Show New Posts Vis nye poster
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Vis eller skjul hovedkontollinien
Hovedkontrollinie til/fra
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Vis eller gem Statuslinien
Statuslinie til/fra
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Vis eller skjul miniaturer linie
Miniaturer til/fra
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Vis eller gem værktøjslinien
Værktøjslinie til/fra
Show PAR/NFO Vis PAR/NFO
Show Special... Vis Special...
Show the best guess at the filenames in the post. Vis de bedste gæt på filnavne i posten.
Show the Servers Tab Vis fanen Servere
Show the smaller tool bar. Vis den lille værktøjslinie.
Show/Disable the MOTD window Vis/Deaktiver MOTD vinduet
Show/Hide the AutoPAR window Vis/Skjul AutoPAR vinduet
SIG ON SIG ON
Size: Størrelse:
Sort Groups List? Sortér gruppeliste?
Sort the entire Download list? Sorter hele Download liste?
Sort the entire Failed list? Sorter hele Mislykkedes liste?
Sort the entire PAR list? Sorter hele PAR listen?
Specify a filter profile for a group Angiv en filter profil for en gruppe
Speed (Bps): Hastighed (Bps):
Speed Limit Hastighedsgrænse
Speed: Hastighed:
State: Tilstand
Status: Translation
Subject Filters: Emne filtre:
Subject: Emne:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Skift tilbage til det forrige vinduesfelt
Forrige felt
Switch to the next window pane
Next Pane
Skift til det næste vinduesfelt
Næste felt
Switches: Kontakter:
Tab: Fane:
Tabbed Window Fanebladsbaseret vindue
Tag the posts as Old Marker poster som gammel
Takes you to a form where you can request tech support Fører dig til en formular, hvor du kan anmode om teknisk support
Test files if they have PAR files Test filer, hvis de har PAR filer
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Filen der indeholder gruppe listerne mangler.
\tKlik på "Download GroupsList From Server" knappen.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Navnet er for kort. Det skal være 2 bogstaver eller mere.
The news servers for some popular ISP. Nyheds servere for nogle populære ISP.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Der er ingen aktive servere. Du må enten tilføje en server og/eller sikre dig et mindst en server har en markering som valgt, før du kan hente.
Thumbnails Miniaturer
Thumbnails: Miniaturer:
Top Left Øverst til venstre
Top Right Øverst til højre
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Prøv at sammenføje poster, som NewsBin Pro ikke kombinerede selv.
Try to Find a news server Forsøg at finde en newsserver
UberSearch Window UberSearch vindue
UberSearch UberSearch
Unable to Delete Server - Server not found Kan ikke slette server - serveren blev ikke fundet
Unable to open file to save groups Kunne ikke åbne filen for at gemme grupper
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kan ikke bruge filviser for den fil - gav følgende fejl:
Undo the last action
Undo
Fortryd sidste handling
Fortryd
Unsorted Usorterede
Update the groups list database Opdater grupper liste database
UsenetSearch UsenetSøgning
View List Icon Legend Vis Ikon liste
View Message of the Day Vis dagens budskab (MOTD)
View signature cache entries Vis underskrifts cache poster
View Thumbnails Se Miniaturer
Visit the Usenet tools web site Besøg Usenet tools hjemmeside
Warning Advarsel
Web page that describes how to Use newsbin Hjemmeside der beskriver hvordan man bruger NewsBin
When Login is Enabled - Username is required Hvis login er valgt - er et brugernavn krævet
Window Positions Vindues position
You need to Enter a server name or address Du skal indtaste et server navn eller en addresse
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valgt at læse mere end 40 poster. Fortsæt?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Danish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Danish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Danish
5 Days 5 dage
10 Days 10 dage
15 Days 15 dage
20 Days 20 dage
30 Days 30 dage
40 Days 40 dage
50 Days 50 dage
60 Days 60 dage
70 Days 70 dage
80 Days 80 dage
90 Days 90 dage

DLGINIT Entry 5

English Danish
Album Album
Artist Artist
Album-Artist Album - Artist
Artist-Album Artist - Album
Artist\Album Artist\Album
Album\Artist Album\Artist

DLGINIT Entry 6

English Danish
Display all Files and hide old ones Vis alle filer og skjul gamle
Display only unread/undownloaded Files Vis kun ulæste/uhentede filer

DLGINIT Entry 7

English Danish
Display Data Rate Vis Data Rate
Display Disk Free Space Vis fri harddisk plads

DLGINIT Entry 8

English Danish
Fit to Screen Tilpas skærmen
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 9

English Danish
Internet Internet
Local Lokalt
Local Filter Lokalt Filter

DLGINIT Entry 10

English Danish
Lowest Laveste
Lower Lavere
Normal Normal
High Høj

DLGINIT Entry 11

English Danish
None Ingen
12 Hours, 12 timer,
1 Days 1 dag
2 Days 2 dage
3 Days 3 dage
4 Days 4 dage
5 Days 5 dage
10 Days 10 dage
15 Days 15 dage
20 Days 20 dage

DLGINIT Entry 12

English Danish
None Ingen
12 Hours 12 timer
1 Days 1 dag
2 Days 2 dage
5 Days 5 dage
7 Days 7 dage
15 Days 15 dage
1 month 1 måned
2 months 2 måneder
3 months 3 måneder
4 months 4 måneder
6 months 6 måneder

DLGINIT Entry 13

English Danish
None Ingen
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 14

English Danish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 15

English Danish
Normal Normal
Verbose Verbal
Debug Debug

DLGINIT Entry 16

English Danish
Pictures Billeder
Music Musik
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 17

English Danish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS4
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 18

English Danish
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools