Czech 6.61

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.61 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Czech
- You can help make Newsbin better. Newsbin changes as Usenet changes. Most new features are driven by your requests. Translation
- You get prompt support over Email, web form, IRC, Reddit and our Forum Translation
- You have access to the active beta programs. Including bleeding edge versions that are only seen on IRC Translation
- You never have to pay for a key again. It lasts Forever. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the Key for FREE
Translation
Download Paused Warning Pozor, stahování pozastaveno
(Optional) (Volitelné)
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder
A key lasts forever. After you pay one time for a key, you never have to pay for a key again. Some users have used the same key for 10 years.

If you pay for a Search Subscription, you get the key for FREE
Translation
About Newsbin Pro O Newsbin Pro
Active Translation
Add &Groups... Translation
Add (Ins) Translation
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Translation
Add each filename to the log file. Přidat každý název souboru do protokolovacího souboru.
Add Files... Přidat soubory...
Add Filters... Přidat filtry…
Add Group Name to Download Folder Přidat název skupiny do adresáře pro stahování
Add group... Přidat skupinu...
Add Groups Přidat skupiny
Add Matching files to top of download list. Translation
Add New Server Přidat nový server
Add New Translation
Add NZB Filename to Download Folder Přidat název NZB souboru do adresáře pro stahování
Add NZB Folder to Download Folder Přidat NZB adresář do adresáře pro stahování
Add Subject to filenames under Přidat předmět mezi názvy souborů pod
Add to Top of the download list. Translation
Add Přidat
Additional filters that apply to Watch item Translation
Address of PC Translation
Advanced Options Pokročilé možnosti
Advanced... Translation
Advanced.... Translation
Age Filter: Filtr stáří:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Translation
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Translation
Aggressive Translation
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Translation
All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them. All scripts must to be in the DataFolder\Scripts folder or Newsbin can't find them.
API Key (optional): Translation
Attach file summary information to the file. Připojit informace o souhrnu souborů k souboru.
Auto Rename: Automat.přejmenování:
Auto-Mark Old: Označit staré:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Probíhá automatické ukončení. Stiskni 'Storno' když nechceš program ukončit.
Auto-Shutdown Warning Upozornění při automatickém ukončení
Auto-Shutdown Automatické ukončení
Automatic download for Double-clicked NZBs Translation
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatické stažení. Přidá všechny nové zprávy do seznamu ke stažení.
Automatic Download. Download all files that match this watch list. Translation
Automatic Search Interval Translation
Automatic Update Modes Automatické aktualizace
Automatically UnRAR Complete Files Translation
Automatically UnRAR Complete Files: Translation
Autorar Properties Vlastnosti aplikace Autorar
Available block count: Translation
Background Pozadí
Basic Settings Základní nastavení
Binaries Spustitelné soubory
Bottom Dole
Browse Procházet
Browse... Procházet…
Bypass size filters for some files Obejít filtr velikosti pro některé soubory
Bytes Bajtů
Cancel Storno
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Translation
Casual Translation
Change... Translation
Characters long Počet znaků
Check Files Translation
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Vymazat NZB adresář. Vyjměte jakékoliv zvláštní formátování z názvu NZB souboru
Clear Smazat
Click here to Purchase NEW Key Klikněte zde pro zakoupení NOVÉHO klíče
Click To Finish Registration Dokončit registraci
Close Zavřít
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibilní prohlížeče jako např. ACDSee, zobrazí
tyto popisy spolu se souborem.
Complete Files: Translation
Connections: Připojení:
Control Prompts Kontrolní otázky
Controls detail of the log messages Podrobnosti o správě protokolovacích zpráv
Copy Settings From Server: Zkopírovat nastavení ze serveru:
Copy Settings from: Translation
Copy Style Rename: Zkopírovat styl přejmenování:
Copy to Clipboard Kopírovat do schránky
Copyright(C)1995-2015 CMCE Inc. All rights reserved.
Translation
Critical Error Messages Zprávy o kritických chybách
Cross-post Filter: Translation
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Nahrát NZB do jednoho ze seznamů příspěvků
Damaged Files: Translation
Data Folder Datová adresář
Data Folder: Translation
Days Old Dnů starý
Days to download from a new group Dnů ke stažení z nové skupiny
Default is 563 Výchozí hodnota je 563
Default port is 118 Translation
Default port is 119 for News Výchozí port pro News je 119
Default port is 8000 Translation
Default Settings Výchozí nastavení
Default Translation
Delete Emails with NZBs Odstranit emaily s NZB
Delete File Data older than N days old Vymazat data v souborech starších než N dnů
Delete Files to Recycle Bin Translation
Delete Groups (Del) Translation
Delete or leave the emails on the server Odstranit z nebo ponechat emaily na serveru
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Translation
Delete RARs and PARS to Recycle Bin Translation
Delete Server Odstranit server
Delete Watch Translation
Delete Smazat
Details Detaily
Different proxys require different ports Translation
Disable Automatic PAR unpausing. Translation
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Translation
Disable AutoPAR Zakázat AutoPAR
Disable UnRAR for all files added using this watch list. Translation
Disable XFeatures: Zakázat XFeatures:
Disabled Translation
Disk Space Used: Translation
Display Age: Zobrazit stáří:
Display Switches Zobrazovací přepínače
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuuje DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Při řazení sloupců ignorovat "RE:" část předmětu
Don't download Headers from this server Nestahovat hlavičky z tohoto serveru
Don't know yet Ještě nevím
Don't show this again. Translation
Download Age: Stáří downloadu:
Download all Files that match the watch item Translation
Download Double-Clicked NZB: Stáhnout dvojkliknuté NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Translation
Download Folder named for MP3 ID3 fields Stáhnout adresář určený pro MP3 ID3 pole
Download folder: Translation
Download Folder: Translation
Download Groups List From Server Stáhnout seznamy skupin ze serveru
Download Path Translation
Download Settings Stáhnout nastavení
Duplicate Filename Settings Nastavení duplicitních názvů souborů
Edit Path Translation
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Změnit e-mail přispěvatele nebo přidat nový text na filtrování z pole přispěvatel (např. Webmaster)
Email (POP) Server Emailový server (POP)
Email (SMTP) Server: Emailový server (SMTP):
Email Notification Settings Translation
Email Password: Heslo emailu:
Email Poster: Translation
Email Settings Translation
Email To: Odeslat emailem komu:
Email Username: Uživatelské jméno emailu:
Enable File Descriptions Zapnout popisy souborů (logování)
Enable Filter Translation
Enable Logging Zapnout logování
Enable Pop Scanning Povolit Pop vyhledávání
Enable Post UnRAR Filter Translation
Enable Proxy Translation
Enable Remote Control Translation
Enable Remote NZB Integration Translation
Enable Scheduler Translation
Enable Script Logging Translation
Enable Server Povolit server
Encrypted RAR Password Translation
Enter Test Text: Translation
Enter your Existing Key Translation
Example NZB Filename: Translation
Example RAR Path: Translation
Execute when an UnRAR Completes: Translation
Exit Newsbin when the download list empties Ukončit Newsbin po vyprázdnění seznamu stahování
Exit Newsbin? Translation
Exit Processing Ukončit zpracování
Failed list is saved and restored on restart Translation
Favorite Posters Oblíbení přispěvatelé
File Description Settings Translation
File Display Date Range Zobrazení souborů z rozmezí dní
File Filters Filtry souboru
Filename: Název souboru:
Filenames Modifications Změny názvů souborů
Filter Profile: Profil filtru:
Filter Profiles Filtrovat profily
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtr použitý pro tuto skupinu
Filters that apply to this Watch Folder Translation
Filters that apply to Watch item Translation
Firewall Address: Adresa firewalu:
Firewall Options Možnosti firewallu
Firewall Password. Heslo firewallu.
Firewall Password: Heslo firewallu:
Firewall Port: Port firewallu:
Firewall Type: Typ firewallu:
Firewall Userid Uživatelské ID firewallu
Firewall Username: Přihlašovací jméno:
First Name: Jméno:
Folder Dup Bypass: Translation
Folder Mode: Adresářový mód:
Folder Name Název adresáře
Force group Selection: síla skupin Výber:
From Poster: Translation
From: Od:
Full Speed after: Plné rychlosti po::
Group Display Age: Stáří zobrazovaných skupin:
Group Name Filters Filtr názvů skupin
Group Options Možnosti skupiny
Group Properties Vlastnosti skupiny
Group(s): Skupina(y):
Growl Notification Settings Translation
Growl Password: Translation
Growl Register Translation
Growl Server: Translation
Growl Settings Translation
Header Database Compaction Translation
Header Overlap: Překrývání hlavičky
Help Nápověda
Hide Low Post Groups(under 10,000) Translation
Hide posts larger than (Bytes) Translation
Hide posts older than (Days/Hours) Translation
Hide posts smaller than (Bytes) Translation
Hide Posts that exceed crossposts Translation
Hide Subscribed Groups Translation
Hide till Restart Translation
High Powered PC Translation
How many days worth of posts to download from an empty group Kolik dní v hodnotě míst ke stažení z prázdné skupiny
How many posts to overlap Header downloads Kolik příspěvků překrývá hlavička downloadu
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Translation
How often Newsbin will automatically search using the watch lists. 30 minutes is the lower limit. Translation
I Agree Souhlasím
Icon Legend Význam stavových ikon
If you configured Remote download for http://localhost:8000/ for example.Set the port to 8000 .The username,password and API key are optional. Translation
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Při registraci kreditní kartou získáte OKAMŽITÝ PŘÍSTUP
Image Modes Módy obrázku
Image Safe Table translation Translation
In the post lists, show the age and not the date V seznamu příspěvků zobrazovat stáří, ne datum
Incomplete Files: Translation
Internet Search Options Možnosti vyhledávání na internetu
IP Address: Translation
Last Name: Příjmení:
List Name: Název seznamu:
Load All Posts Nahrát všechny příspěvky
Load Day Range Translation
Load NZB... Nahrát NZB...
Lock Option Changes: Translation
Lock the Groups Translation
Lock the Options Translation
Lock the Servers Translation
Lock the Startup Translation
Lock the Tray Icon Translation
Log : Zapsat:
Log Date: Zapsat datum:
Log Errors. Protokolovat chyby.
Log Errors: Protokolovat chyby:
Log Filenames: Protokolovat názvy souborů:
Log Group: Protokolovat skupiny:
Log Headers Log hlaviček
Log Methods: Translation
Log Post Body: Log těla zprávy
Log Poster: Zapsat přispěvatele:
Log Settings Nastavení logu
Log something or other: Translation
Log Subject: Zapsat předmět:
Log the entire non-Binary part of the post Protokolovat úplnou nebinární část příspěvku
Log the headers for each post to the log file Protokolovat hlavičku každého příspěvků do protokolovacího souboru
Look in Groups: Translation
Low Disk Space Translation
Low Powered PC Translation
Main Download folder: Translation
Manual Add Přidat ručně
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Označ skupiny užitím myši nebo kurzorových kláves. Pak stiskni Enter nebo tlačítko Přidat skupiny. Také lze vybrat skupinu dvouklikem.
Mark stored posts old after loaded into list Translation
Matches: Translation
Max Retries before files are Assembled Translation
Max Retries: Max.opakování:
Maximum File Size: Max.velikost souboru:
Minimize to Tray Minimalizovat do panelu programů
Minimize to Tray: Minimalizovat do panelu programů:
Minimum File Size: Min.velikost souboru:
Minutes Translation
Misc Translation
Missing Files: Translation
Missing: Chybí:
MP3 Download Path Settings Nastavení adresáře stahování MP3
MP3 Folder Mode: Mód MP3 adresáře:
MP3 Tag Usage: Použití MP3 popisků
Multi-Tab Mode: Multi-Tab mód:
Nag Window - Download Paused. Okno s upomínkou k registraci – stahování pozastaveno.
Name: Jméno:
Network Settings Síťová nastavení
New Filter Name Název nového filtru
New Filter: Nový filtr:
New Server Nový server
New Watch ... Translation
New Watch Item Translation
New Watch Translation
New Watch: Translation
New... Nové...
Newest Date: Nejnovější datum:
Newsbin Message Of the Day Zprávy dne od Newsbin
Newsbin Options. Možnosti NewsBin
Newsbin Security Password Bezpečnostní heslo Newsbin
No Header Download: Translation
No! Don't Exit. Translation
Number of Source Files: Translation
Number of thumbnails to display Kolik náhledů zobrazit
NZB Checker Translation
NZB Load Settings Nastavení načtení NZB
NZB Loading Filter: Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. Translation
NZB Watch Properties Translation
OK OK
Ok OK
Old Folder Picker: Translation
Oldest Date: Nejstarší datum:
One time Record Conversion Převod jednorázových záznamů
Only save image to DB Translation
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Zobrazovat pouze příspěvky novější než N dnů
Open all groups into new Tabs Otevřít všechny skupiny do nových záložek
Open Data Folder Otevřít datový adresář
Open to Download Path: Otevřít do adresáře pro stahování:
Options... Možnosti...
Organization: Organizace:
Override UnRAR Path: Translation
Overwrite Logs Files Přepsat protokolovací soubory
Overwrite the log file for every run. Přepsat protokolovací soubor při každém spuštění
Password (optional): Translation
Password Heslo:
Password: Heslo:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Translation
Pause Pauza
Performance Options Translation
Pick an Existing list or enter the name of a new list Zvolte existující seznam nebo vložte název nového seznamu
Pick Topic: Translation
Pictures Obrázky
Pop Email NZB Downloading Pop email NZB stahování
POP Username and Password POP uživatelské jméno a heslo
Port: Translation
Post Dialog Nová zpráva
Post Now Odeslat
Post Properties Vlastnosti zprávy
Poster Text Text příspěvku
Poster: Translation
Prepend subject to Filename Nadřadit předmět názvu souboru
Prevent opening Newsbin from the tray Zabránit otevření Newsbin z panelu programů
Prevent opening the Add Groups Window Zabránit otevření okna pro přidání skupin
Prevent opening the Add Servers Window Zabránit otevření okna pro přidání serverů
Prevent opening the Options Window Zabránit otevření okna vlastnosti
Prevent remote access to options Translation
Priority: Translation
Processing Options Vlastnosti zpracování
Progress... Probíhá…
Properties... Vlastnosti...
Proxy Address: Translation
Proxy Password: Translation
Proxy Settings Translation
Proxy Type: Translation
Proxy Username: Translation
Public Email: Veřejný email:
Purchase a Key Zakoupit klíč
Purchase a New Key Translation
Purging Groups... Čištění skupin…
Put the Date: field into the description Vložit pole "Datum:" do popisu
Put the Group into the description Vložte skupinu do popisu
Put the Poster: field into the description Translation
Put the Subject field into the description Vložit pole "Předmět:" do popisu
Quick UnRAR Translation
Re-enter Password: Znovu zadejte heslo:
Really Advanced Translation
Records: Záznamů:
Refresh the List. Obnovit seznam
Refresh Translation
Register Newsbin Registrovat Newsbin
Registration Code: Registrační kód:
Rejected Posters Odmítnutí přispěvatelé
Remote Address: Translation
Remote Post Processing Options Translation
Remote Server Options Translation
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Translation
Rename the file if it already exists on disk Přejmenovat soubor jestliže již na disku existuje
Repair Block Count: Translation
Require a password to start Newsbin Vyžadovat heslo ke spuštění Newsbin
Requires Login Požaduje přihlášení
Reset Translation
Restore NBI Translation
Resume Download after: Pokračovat ve stahování po:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Zachování zpráv na tomto serveru. Nepoužít server pro zprávy starší než je nastavení (Dní)
Right click to Select new positions. Klik pravým tlačítkem vybere nové umístění.
Sample: Translation
Save Failed List on Exit: Při ukončení uložit seznam neúspěšných:
Save File Summary: Uložit souhrn souboru:
Save files in Folders named for the Newsgroup Uložit soubory do adresářů určených skupinám
Save files list is saved and restored on restart Translation
Save Files List on Exit: Při ukončení uložit seznam souborů:
Save Image: Translation
Save NBI Translation
Save Picture files to a Database Uložit obrazové soubory do databáze
Save Posts To... Uložit příspěvky do…
Save to a unique Folder named for a Source file Uložit do specifického adresáře určeného zdrojovému souboru
Save Uložit
Scan Days: Translation
Scripts Translation
Search For: Translation
Search Interval(mins): Translation
Search Options Možnosti vyhledávání
Search Username and Password Vyhledat uživatelské jméno a heslo
Search Hledat
Search... Hledat...
Searches Remaining: Translation
Security Options Možnosti zabezpečení
Security Password Bezpečnostní heslo
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Translation
Select a line, set Colors Translation
Send PARS to Wish List Translation
Server Address: Adresa serveru:
Server Name: Název serveru:
Server: Translation
Servers... Servery…
Set Font... Nastavit písmo...
Set Server Color Translation
Set SSL Port: Nastavit SSL port:
Set... Translation
Setup... Translation
Short Filename Mode: Mód krátkého názvu souboru:
Show File Age: Zobrazit stáří souboru:
Show Files Newer than N Days Old Zobrazit soubory novější než N dnů
Show Message of the Day (MOTD) window on start Zobrazit okno se zprávu dne (MOTD) při spuštění
Show MOTD on startup: Zobrazit zprávu dne při spuštění:
Show NNTP Commands Translation
Show PAR/NFO: Ukázat PAR/NFO:
Show Server Commands: Ukázat příkazy serveru:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Translation
Size: Velikost:
Some Customized status text. Vlastní text statusu.
Some non-standard servers require group selection Některé nestandardní servery vyžadují zvolení skupiny
Some servers don't implement Xfeatures correctly Některé servery neimplementují Xfeatures správně
Some servers only support the body command. Translation
Sort, Ignore RE: Řadit,ignorovat RE:
Source block count: Translation
Source block size: Translation
Source: Translation
Space Recovered: Translation
Spam Filters Translation
Speed Limit Limit rychlosti
Speed Limiter Properties Vlastnosti omezení rychlosti
Speed Limiter Omezení rychlosti
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 obchází některá omezení v Evropě
Start Scan Translation
Start Translation
Status Message Stavová zpráva
Status Tab Logging: Záložka stavu přihlášení:
Stop Translation
Storage Age: Doba uložení:
Subject Filename Mode: Mód předmětu v názvu souboru:
Subject: Předmět:
Subscribe Groups Translation
TCP Port: Translation
Test Email Translation
Test Expression Translation
Test Poster: Translation
Test Results: Translation
Test Search: Translation
Test Translation
Text Translation
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Do datového adresáře Newsbin ukládá svá nastavení a stažená data:
The higher the number the less likely the server is to be used Translation
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Tato políčka ovládají protokolování downloadů.
Ve výchozím nastavení Newsbin Pro na disk nic neprotokoluje. Zaškrtněte políčko povolení protokolování
Následně specifikujte informace, které chcete protokolovat.
This is the address of the Remote download web server. If you look at the URL bar on your browser, you can see it listed. http://localhost:8081/ Translation
Thumbnail Count: Počet náhledů:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Jestliže chcete zaregistrovat Newsbin Pro, musíte zadat registrační kód PŘESNĚ tak,
jak vám byl doručen e-mailem. Nejlepší je kód zkopírovat z e-mailu (CTRL+C)
a poté vložit (CTRL+V)do Newsbin.
To: Komu:
Top Nahoře
Total Results Translation
Total size of source files: Translation
Translating from Old ImageSafe format to New. Převedení ze starého formátu ImageSafe na nový.
Tune Newsbin based on your PC's performance Translation
UnRAR folder: Translation
UnRAR Folder: Translation
Unrar Folder: Translation
UnRAR Password: Translation
UnRAR Path: Translation
Unsubscribe Groups Translation
Update Groups when Newsbin starts Aktualizovat skupiny při spuštění Newsbin
Update Interval(mins): Interval aktualizace (min):
Update When Started: Aktualizovat při spuštění:
Update Aktualizace
Use "Per Group" Display Age Use "Per Group" Display Age
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Použít digitální otisk ke zjištění/odmítnutí duplicitních souborů
Use BODY Command: Translation
Use Calendar Translation
Use Duplicate Detector: Použít detektor duplikátů:
Use Firewall Username/Password Použít Jméno/Heslo firewallu
Use Header Download Age Použít stáří stáhnutí hlavičky
Use Image DB: Použít DB:
Use internal RAR timestamps. Unchecked uses today's date Translation
Use NZB Load Filter Translation
Use Pause Time-out Translation
Use Profile Použít profil
Use Proxy/Firewall Translation
Use SMTP password (optional) Použít SMTP heslo (volitelné)
Use Speed Limit Time-out: Translation
Use SSL - Encrypted Connections Translation
Use SSL: Translation
Use SSLV2 : Použít SSLV2:
Use Typical Retention Použít typické zachování zpráv
UsenetSearch Error Chyba UsenetSearch
Username (optional): Translation
Username: Uživatelské jméno:
Version: Verze:
Watch List Scan Translation
Watch Options Translation
Watch: Translation
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file Translation
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Při nahrávání více než jednoho NZB najednou nahrát vše do jednoho seznamu příspěvků.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Při volbě nového adresáře pro stahování začít prohlížet v současném adresáři pro stahování
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
Windows Shutdown Translation
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Pro úspěšné dokončení registrace musíte být připojeni k Internetu.
Registraci vám potvrdíme na naší web stránce.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Pro zakázání/povolení protokolování budete muset provést restart.
Změna protokolovacích informací má okamžitý účinek.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Vaše 10tidenní zkušební verze vypršela.
Newsbin bude stále stahovat soubory, ale každé dvě minuty vyskočí toto okno a stahování bude pozastaveno
Your trial has Expired. Translation

MENU

English Czech
&About Newsbin Pro... &O Newsbin Pro…
&Application Look Translation
&Auto Hide Translation
&Close &Zavřít
&Connections S&pojení
&Delete Group\tDEL &Smazat skupinu\tDEL
&Delete Server\tDEL &Smazat server\tDEL
&Download Latest Headers Translation
&Download Translation
&Download\tCtrl+E Translation
&File &Soubor
&Files Translation
&Filters... &Filtry…
&Floating Translation
&Groups &Skupiny
&Help Nápo&věda
&Hide Translation
&Load NZBs... Translation
&Load PARs... Translation
&Logging Translation
&Options Translation
&Pause Download Translation
&Reload &Znovu nahrát
&Remove from Download List\tDel O&dstranit ze seznamu stahování\tDel
&Remove from List\tDel &Odstranit ze seznamu\tDel
&Save Configuration Translation
&Save Translation
&Servers Translation
&Servers... &Servery…
&Status Bar Translation
&Thumbnails &Náhledy
&Utilities &Nástroje
&View &Zobrazit
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Accept Translation
Add &Groups... Translation
Add Group... Přidat skupinu...
Add new Watch Folder... Translation
Add Server... Přidat server
Add to Top - Bypass Filters Translation
Add to Top Translation
Add to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Assemble Incompletes Spojit neúplná data
Assign a New Path... Přiřadit novou cestu…
Assign a New UnRAR Path... Translation
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Jak začít pracovat s programem
Bypass Filters\tCtrl+Y Nefiltrovat\tCtrl+Y
Clear Filter History Vymazat historii filru
Clear List Vymazat seznam
Clear List Vymazat seznam
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear Window Vymazat okno
Close all Post Lists Zavřít všechny seznamy příspěvků
Close Current Tab Translation
Compact Group... Translation
Copy Images To... Zkopírovat obrázky do…
Copy to CBZ file... Zkopírovat do CBZ souboru…
Copy to Clipboard Zkopírovat do schránky
Copy to Folder... Zkopírovat do adresáře…
Copy to Image Database... Zkopírovat do databáze obrázků…
Create N&ZB from Files... Vytvořit N&ZB ze souborů...
Create N&ZB from Posts... Vytvořit N&ZB z příspěvků…
Customize.... Translation
Delete all posts from Poster Translation
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete File(s) Translation
Delete Item and Files Smazat položky a soubory
Delete Posts\tShift-DEL Vymazat zprávy\tShift-DEL
Delete Stored Posts Vymazat uložené zprávy
Delete Translation
Delete\tDEL Smazat\tDEL
Disa&ble Groups Vypnout skupinu
Disa&ble Watch Translation
Disable Server(s) Vypnout server(y)
Disable Translation
Discussion/Help Forum... Diskusní fórum/fórum nápovědy…
Doc&kable Translation
Don't Download Headers Translation
Download &Special... Translation
Download - &Bypass Filters Translation
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Translation
Download 10,000,000 Older Posts. Stáhnout 10,000,000 starších příspěvků.
Download 100,000 Older Posts Stáhnout 100 000 posledních zpráv
Download 5,000,000 Older Posts. Stáhnout 5,000,000 starších příspěvků.
Download 50,000 Older Posts Stáhnout 50,000 starších příspěvků
Download 500,000 Older Posts Stáhnout 500,000 starších příspěvků
Download All Headers Stáhnout všechny hlavičky
Download All Posts from Poster Translation
Download Complete Groups List Translation
Download Group List Translation
Download Headers Translation
Download Special... Stahování special...
Download Speed &Limit Translation
Download Speed Limit Omezit rychlost stahování
Download to Existing Folder... Translation
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Translation
Download to Folder named for Subject Stáhnout do adresáře určeného pro předmět
Download To Folder... Stáhnout do adresáře
Download To New Folder... Translation
Download To New Folder...\tCtrl+N Translation
Downloading Files Translation
Dummy Translation
E&xit &Konec
Edit Translation
Enable &Groups Povolit &skupiny
Enable &Watch Translation
Enable Scheduler Translation
Enable Server(s) Zapnout server(y)
Expand Search Results...\tCtrl+H Translation
Failed Files Chybné soubory
Files Soubory
Filter Filter
Filters Filtry
Frequently Asked Questions (FAQ)... Často kladené dotazy (FAQ)...
Hide Old Skrýt staré
http://freeimage.sourceforge.net/ Translation
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Translation
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import ze ZIP,CBZ,RAR,CBR
Kill All Connections Ukončit všechny spojení
Kill Connection Ukončit spojení
Limit Speed Omezit rychlost
Load Backup Configuration on Restart Translation
Lock Display Layout Translation
Lockout &Poster Translation
Lockout &Poster\tCtrl+P &Blokovat\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Translation
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W &Upravit blokování\tCtrl+W
Lockout Poster Blokování přispěvatele
Looking for your Server?... Hledáte vhodný server?
Mark All Old Označit všechny staré
Mark Posts New Označit nové příspěvky
Mark Posts Old\tDel Označit příspěvky jako staré\tDel
Move Data folder on Restart Translation
Move Down\tCtrl-Down Přesun dolu\tCtrl-Down
Move Files(s)... Translation
Move to Bottom\tCtrl+End Přesun na konec\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Přesun na začátek\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Move Up\tCtrl-Up Přesun nahoru\tCtrl-Up
New Folder... Nový adresář...
New Search Tab... Translation
New UnRAR Folder... Translation
New Watch... Translation
Office &2003 Translation
Office 2003 Outlook Translation
Office 2007 - &aqua Translation
Office 2007 - &blue Translation
Office 2007 - &silver Translation
Office 2007 - bla&ck Translation
Office XP Translation
Open Download Folder... Nový adresář pro stahování…
Open Folder... Otevřít adresár
Open UnRAR Folder... Translation
Password Manager... Translation
Pause Download Pozastavit stahování
Pause Pauza
PopupPanes Translation
Post Storage Uložiště zpráv
Post to Group... Poslat zprávu do skupiny...
Posts Příspěvky
Priority Translation
Properties Vlastnosti
Properties... Translation
Properties\tCtrl+I Vlastnosti\tCtrl+I
Purge to Display Age Translation
Quick UnRAR/(MS/RAR) Translation
Quick UnRAR/Sample... Translation
RAR Passwords... Translation
Read Post &Body Translation
Read Post &Body\tCtrl+R Číst &tělo zprávy\tCtrl+R
Refresh List Translation
Refresh PAR Set Translation
Register Newsbin... Registrace Neswbin...
Register/Update Key... Registrace/Aktualizace klíče...
Reject Translation
Rename File Přejmenovat soubor
Rename Přejmenovat
Reply to Group... Odpovědět do skupiny...
Rescan Topic... Translation
Reset Display Layout on Restart Translation
Reset Download Count Vynulovat počítadlo stahování
Restore Obnovit
Resume Download Pokračovat ve stahování
Retry Download Opakovat stahování
Run QuickPAR Translation
Sample Files Translation
Save Configuration &As... Uložit konfiguraci j&ako...
Save Files to Custom List... Uložit soubory do vlastního seznamu…
Se&ttings... Translation
Searc&h &Hledání
Search Control Panel... Translation
Search in Groups Translation
Search Hledat
Select All Translation
Select All\tCtrl-A Vybrat vše\tCtrl-A
Send to Folder... Translation
Server Options... Možnosti serveru…
Servers Servery
Set Header Download Mode Translation
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames Zobrazit názvy souborů
Show Grid Lines Zobrazit mřížky
Show Posts Special... Zobrazit zvláštní příspěvky…
Show Posts Translation
Switch Tab Position Translation
Tech Support Request... Požádat o technickou podporu...
Test Download Files Translation
Test Files... Test souborů...
Unlock Poster Translation
Unlock Poster\tCtrl+U &Odblokovat\tCtrl+U
UnRAR/Join Files Translation
UnRAR/Unpack Translation
Update All Groups Aktualizovat všechny skupiny
Update Aktualizace
Use Download Age Translation
Usenet Tools Web Site... www stránka Usenet nástrojů...
Uses FreeImage Library Translation
Uses Sqlite Database Library Translation
View File Translation
View Icon Legend... Popis stavových ikon...
View Sample Translation
View the MOTD Archive... Ukázat archiv zpráv dne...
Visual Studio 2005 Translation
Visual Studio 2008 Translation
Visual Studio 2010 Translation
Visual Studio 6 Translation
Visual Studio Translation
Watch Lists... Translation
Watch Translation
Windows 2000 Translation
Windows Native Translation
Windows Shutdown Enabled Translation
Windows XP Translation
Wish List Translation

STRINGTABLE

English Czech
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Contains NFO/SFV Translation
# Translation
&Groups Translation
&Posts &Zprávy
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button.
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files Translation
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Web stránky s diskuzí o problémech / pomoc s Newsbin
Active Translation
Active/Disable: Translation
Active: Aktivní:
Add a new Folder Přidat nový adresář
Add a new Watch list Translation
Add a poster keyword to filter on Přidat klíčové slovo přispěvatele k filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Přidání skupiny selhalo: Název skupiny, který se pokoušíte vytvořit, již existuje.
Add item to Download list Přidat položku do stahování
Add New Server
Add or Edit Servers
Translation
Add poster to the Filter List Přidat přispěvatele do seznamu filtu
Add to Custom List Translation
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Translation
Add to the Download List
Add to the Download List
Translation
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Translation
Add to the Top of the Download List Translation
Add/Edit the servers Translation
Address: Adresa:
Advanced Rozšířené
Age Stáří
Album Translation
Album-Artist Translation
Album\Artist Album\Artist
All Groups Translation
All Preview Posts will be moved to Read list. Zobrazené zprávy budou přesunuty do seznamu přečtených.
Apply Filterbar Filters Použít Filterbar filtry
April Duben
Artist Translation
Artist-Album Translation
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Složit soubory a odebrat tento záznam ze seznamu.
Assign a new path Translation
August Srpen
AutoPAR Options Možnosti AutoPar
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Translation
Basic Základní
Blocks Found: Bloků nalezeno:
Blocks Needed: Bloků požadováno:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Translation
Bottom Spodek
Browse for an Image Database Translation
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Translation
Change Password Změnit heslo
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Translation
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Translation
Check unchecked groups Označit neoznačené skupiny
Chunk Cache Status Translation
Chunk Cache Use State Translation
Clean out the old records. Vymazat ?? staré záznamy.
Cleaned up copy of the current filename Translation
Clear Filter History Vymazat historii filtru
Clear Filterbar Filter Vymazat Filterbar filtru
Clear List Vymazat seznam
Clear Memory... Translation
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear the active list Vymazat aktivní seznam
Clear the download list without deleting the files. Vymazat seznam stahování bez smazání souborů.
Clear the download path for these Groups? Vymazat adresář pro stahování pro tyto skupiny?
Clear the list (doesn't delete files) Vymazat seznam (nemazat soubory)
Clear the List (Stop all Downloads)? Vymazat seznam (zastavit všechny downloady)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Vymazat seznam stažených souborů bez jejich smazání z disku.
Clear the List? Vymazat seznam?
Clear the per group download path Smaž adresář stahování podle skupiny
Clear the search entry Translation
Clear Smazat
Close all Post Tabs? Zavřít všechny záložky příspěvků?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Translation
Close the active document
Close
Zavřít aktivní dokument
Zavřít
Close this Tab Zavřít záložku
CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*|| CMD/BAT/EXE Files (*.cmd)|*.cmd|All Files (*.*)|*.*||
Color: Barva:
Colors/Fonts Barvy/Fonty
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Translation
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku oddělených závorkami
Compact Display - many files joined into one line Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku
Compact View Kompaktní zobrazení
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Translation
Configuration File restored from Backup copy Translation
Configuration Files Translation
Configuration Options Možnosti konfigurace
Confirmation Windows Potvrzovací okno
Connections Spojení
Contract docked window Zmenšit ukotvené okno
Copy Marked File(s) to new folder Kopírovat označený soubor(y) do nového adresáře
Copy selected files to the scratch list for later examination Zkopírovat vybrané soubory do scratch seznamu pro pozdější prozkoumání
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopírovat výběr a vložit do schránky
Kopírovat
Count of all data downloaded Translation
Create a new document
New
Vytvořit nový dokument
Nový
Create NZB... Translation
Critical Errors Translation
Cross Post Limit Translation
Current Day of the month Translation
Current download path Translation
Current hours in 24 hour format Translation
Current minutes of the hour. Translation
Current Progress: Současný průběh:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Translation
Currently Loaded posts Aktuálně nahrané zprávy
Customize... Translation
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Vyjmout výběr a vložit do schránky
Vyjmout
Data Downloaded this session Translation
Data Rate Přenosová rychlost
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Zhutňovač databáze je již spuštěný
Date: Datum:
Debug Translation
December Prosinec
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete all Posts? Odstranit všechny příspěvky?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Odstranit všechny RAR a PAR soubory (z disku) tohoto souboru?
Delete Entries from DB Smazat záznamy z databáze
Delete File From Disk Smazat soubor z disku
Delete Files by renaming and wiping the contents Odstranit soubory přejmenováním a vyčištěním obsahu
Delete from Download List? Translation
Delete Group from List Smazat skupinu ze seznamu
Delete Groups Translation
Delete images Files Translation
Delete Images from Database Smazat obrázky z databáze
Delete Item and the underlying files. Odstranit položky a jejich podsoubory.
Delete item but, doesn't remove from disk Smazat záznam, ale nemazat z disku
Delete Marked Files(From Disk!)? Odstranit všechny označené soubory (z disku!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Translation
Delete Posts... Translation
Delete Selected Posts? Odstranit zvolené příspěvky?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Translation
Delete the Server Smazat server
Delete these File from the Database? Odstranit tyto soubory z databáze?
Delete these passwords? Translation
Delete these Records? Odstranit tyto záznamy?
Delete this Filter Entry? Translation
Description Translation
Destination Folder Translation
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Translation
Dirty Rotten Spammers Špinaví a prohnilí spammeři
Disable Enabled Groups Vypnout zapnuté skupiny
Disable Enabled Servers Vypnout zapnuté servery
Disable one or more Servers Zakázat jeden nebo více serverů
Disable/Enable the Signature Cache Vypnout/Zapnout cache signatur
Disabled Translation
Display Age Displej Věk
Display all Files and hide old ones Translation
Display all of the posts for this group Zobrazit všechny příspěvky z této skupiny
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Translation
Display Connection details Zobrazit detaily o spojení
Display only unread/un-downloaded Files Translation
Display program information, version number and copyright
About
Zobrazit info o programu, číslo verze a copyright
O programu
Display Settings Translation
Display Statistics about a specific Post Translation
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Translation
Display these Groups
Display these Groups
Translation
Don't Download Headers Translation
Don't use SSL Translation
Download all headers? Stáhnout všechny hlavičky?
Download all posts currently visible in the post list. Stáhnout všechny zprávy momentálně zobrazené v seznamu zpráv.
Download all posts from this poster. Stáhnout všechny příspěvky od tohoto přispěvatele.
Download all posts in this Group Stáhnout všechny příspěvky v této skupině
Download All Posts Stáhnout všechny zprávy
Download and assemble Incomplete Files Stáhnout a složit neúplné soubory
Download Descriptions: Stáhnout popisy:
Download Failed Stahování selhalo
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Translation
Download Headers Translation
Download History Historie stahování
Download just the subjects for faster searching Stáhnout jen předmět zprávy pro rychlejší hledání
Download Next 1 million Posts Translation
Download Next 10 million Posts Translation
Download Next 100 thousand Posts Translation
Download Next 1000 Records from the Server(s) Stáhnout dalších 1 000 záznamů ze serveru(ů)
Download Next 5 million Posts Translation
Download Next 50 thousand Posts Translation
Download Path Not Set in options Adresář pro stahování nenastavený v možnostech
Download Path: Adresář stahování:
Download Paused Stahování pozastaveno
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Stáhnout zakódovaný text na disk. Předmět je název souboru
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Translation
Download will bypass all Filters Stahování obejde všechny filtry
Download Stáhnout
Download: Stáhnout:
Downloaded Files Stažené soubory
Downloaded Posts Stažené zprávy
Downloaded Staženo
Downloaded: Staženo:
Downloading Files Translation
Downloading Posts Stahování zpráv
Downloading Stahování
Downloads Stahování
Duplicate File Translation
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Translation
Edit the filters.
Open the Filters window
Translation
Edit the Groups Editovat skupiny
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Translation
Email Notification Translation
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Translation
Enable confirmation for Group List Sorting Translation
Enable confirmation of deletion from the Download List Translation
Enable confirmation when sorting the Download list. Translation
Enable Disabled Groups Zapnout vypnuté skupiny
Enable Disabled Servers Zapnout vypnuté servery
Enable Filters: Zapnout filtry:
Enable one or more Servers Povolit jeden nebo více serverů
Enable or Disable automatic shutdown Translation
Enable or Disable the Filters Translation
Enable the critical Error Pop-up window. Translation
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Translation
Enabled Translation
Enter Registration codes. Vložit registrační kódy.
Erase everything
Erase All
Vymazat všechno
Vymazat vše
Erase the selection
Erase
Vymazat výběr
Vymazat
Error Chyba
Execute external program Provést externí program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Translation
Expand docked window Zvětšit docked window
Expand Search Results... Translation
Export image Files Translation
Export Images to a Disk files. Uložit obrázky do souborů.
Export the selected posts to a text file Uložit vybrané zprávy do textového souboru
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Translation
Fail RAR files that need Passwords Translation
Fail Spam files Translation
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Translation
Fail when ZIP Files are inside RARS This is almost always Spam. Translation
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Translation
Failed Files Translation
Failed Posts Chybné zprávy
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Selhalo přidání řetězce znaků do filtru.
Zkontrolujte znaky, které se pokoušíte použít a ujistěte se, že jsou platné.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Selhalo vyhledání nebo vytvoření datového adresáře
Zkuste vybrat/vytvořit nový
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Selhalo vyhledání nebo vytvoření adresáře pro stahování
nelze stahovat žádné soubory, dokud nedojde k opravě změnou na platný adresář pro stahování nebo
vytvořením adresáře pro stahování.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nelze otevřít soubor se skupinami. Stáhněte si prosím diskuzní skupiny.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Selhalo spuštění stahování
V manuálním módu musí být každá skupina zvolena ke stahování individuálně.
Buď přepněte do automatického módu a stiskněte tlačítko spustit nebo dvojklikněte na název skupiny, ze které chcete stahovat.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
February Únor
File Descriptions Translation
File Exists! Overwrite? Translation
File Parts Downloaded Translation
File Parts Missing Translation
File Type: Druh souboru:
Filename Accept Translation
Filename Options Translation
Filename Reject Translation
Filename: Název souboru:
Files Found: Nalezeno souborů:
Files List Translation
Files Needed: Požadováno souborů:
Files! Soubory!
Files Translation
Files: Souborů:
Filter Accept: Přijmout filtr:
Filter out files that aren't new Translation
Filter posts with invalid email addresses (no @) Translation
Filter Profile not Found - Search Aborted Translation
Filter Profile Translation
Filter Profile: Profil filtru
Filter Profiles can't start with a number Profily filtrů nesmí začínat číslem
Filter Profiles require a name Profily filtrů vyžadují název
Filter Reject: Odmítnutý filtr:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Hledat RAR soubory v tomto seznamu zpráv
Find: Hledat:
Firewall: Translation
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Translation
Font Colors for the Lists Barvy písma seznamů
Free space available in the Data|Download folders Translation
Free Space: Volné místo:
Fri Translation
FROM Date must be less than TO Date Translation
Full Speed Plná rychlost
Global Filter Can't be Deleted Translation
Group Added Date Translation
Group already Exists. Need to choose a different name Translation
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Skupina názvů skupin musí obsahovat alespoň 2 znaky bez mezer
Group Translation
Group: Skupina:
Groups (0) Translation
Groups List Translation
Groups Skupiny
Growl Notification Translation
Growl Server Registration Complete Translation
Header Download Failed - No Servers set to download headers. Translation
Hide docked window Skrýt ukotvené okno
Hide Files with more Cross-posts than setting. Translation
Hide Old Translation
Hide Old/Show Filenames Translation
Hide/Show the main toolbar Skrýt/zobrazit hlavní panel nástrojů
Hours Translation
Icon Legend Translation
Idle/New Translation
Idle/Old Translation
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_ZVOLENÉ_POLOŽKY
Image Database Databáze obrázků
Import and image from ZIP of CBZ files Importovat a zobrazit ze ZIP CBZ souborů
Import Group Data from Newsbin 5.XX Translation
Incomplete. Missing information needed for download Neúplný. Je potřeba stáhnout chybějící informace
Insert Clipboard contents
Paste
Vložit obsah schránky
Vložit
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalace je porušena – prosím odinstalujte a znovu nainstalujte
Internet Search Vyhledávání na internetu
Invalid Regular Expression in Filter Translation
Invalid Search String Translation
January Leden
Job: Úkol:
July Červenec
June Červen
Kill all connection that are currently outstanding. Ukončit všechna v současnosti nedokončená připojení.
Kill Selected Connection. Přeruš vybrané spojení.
Kill the Current Download Přeruš současné stahování
Kill the Download. Přeruš stahování.
Last Command Poslední příkaz
Last path segments from the download path Translation
Last Response Poslední odezva
Last Updated: Poslední aktualizace:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Translation
List of Current downloads Seznam současných stahování
List of Failed downloads Seznam selhaných stahování
List of News servers that have been entered into Newsbin Seznam News serverů, které byly vloženy do Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Seznam skupin, ze kterých byste mohli mít zájem stahovat.
List of Status messages Seznam stavových hlášení
Load A folder's worth of Saved downloads Nahrát celý adresář uložených downloadů
Load all posts bypassing any age filters Nahrát všechny příspěvky s potlačením všech filtrů stáří
Load an Image Database Translation
Load Newer files into the list. Translation
Load NZB files...
Load NZB
Translation
Load NZB... Translation
Load Older files into the list. Translation
Load Ranges of posts Nahrát rozmezí příspěvků
Load the download List from disk Načti seznam stahování z disku
Load the Download list Translation
Lock the display to prevent accidential changes Translation
Logging Protokolování
Logs: Protokoly
Long Group name Translation
Main Toolbar Translation
Make selected posts Old Označit zvolené příspěvky jako staré
March Březen
Mark all post Old? Označit celý příspěvek jako starý?
Mark all posts Old. Označit všechny příspěvky jako staré.
Mark all posts Old? Označit všechny příspěvky jako staré?
Mark post as Deleted Označ zprávy jako smazané
Mark Posts New... Translation
Mark Posts Old... Translation
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Max Size Translation
Maximum size must be larger then Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximální velikost souboru zobrazen.
May Může
Message-Id Translation
Min Size Translation
Minimum size of displayed file. Minimální velikost zobrazených souborů.
Mon Translation
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Translation
Move Down
Move Item Down one line
Translation
Move File(s) to another folder Přesuň soubor(y) do jiného adresáře
Move Files Přesuň soubory
Move Marked Files? Přesunout označené soubory?
Move One Line Down Posuň o řádek dolu
Move Top
Move Item to the Top
Translation
Move Up
Move Item Up one line
Translation
Move Up one Line Posunout o řádek nahoru
Must select some files to save to NZB Translation
NA for NZBs Translation
Name field is Empty - Please add some kind of Name Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Translation
Need to pick an active server - Please try again. Translation
Need to select an item to modify. Translation
Network Network
New Category... Translation
New Files Translation
New Posts Nové zprávy
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Translation
Newsbin Paused - Data Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Download Folder can't be accessed Translation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin pozastaven - málo místa na disku
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Translation
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Translation
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
Translation
No active groups selected to Process Ke zpracování nebyly zvoleny žádné aktivní skupiny
No Destination filename set Translation
No group name found during add group Nenalezena skupina při přidávání skupin
No groups selected Nebyly zvoleny žádné skupiny
No PAR data so no PAR status is currently available Translation
No Posts Selected - Can't find Author Translation
None Nic
Normal Translation
Notification Messages Translation
Notification Options Translation
Notification Services Translation
Notification Types Translation
November Listopad
NZB Email Settings NZB nastavení emailu
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options Translation
NZB Watch Folder Translation
NZB Watch Path Translation
October Říjen
Old Posts Staré zprávy
Only display files that match this filter Zobrazit pouze soubory, které vyhovují tomuto filtru
Only display Newer Posts Zobrazit pouze novější příspěvky
Only show the filename part of the subject Zobrazit pouze část názvu souboru tvořenou předmětem
Open Another Configuration Otevřít jinou konfiguraci
Open Groups Display
Open Groups Display
Translation
Open the Filter Options Otevři možnosti filtru
Open the folder where the UnRARed files go. Translation
Open the folder where this file is. Otevřít adresář, kde se nachází tento soubor.
Open the Options Dialog Otevři dialog možností
Open the Search Window
Open the Search Window
Translation
Open the Server Options Otevři možnosti serveru
Open this document Otevřít dokument
Open up a window to the files folder Otevřít okno souborového adresáře
Open Window to register key. Translation
Option Translation
Options Možnosti
Options: Možnosti:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Přepsat, přejmenovat, Fill with Garbage then Delete
Par Files: PAR soubory:
PAR Records PAR záznamy:
Par Set Size: Velikost par sady
Partial Download Částečné stažení
Path Item Definitions Translation
Pause download
Pause the selected Download
Translation
Pause Download during UnRAR/Repair Translation
Pause the download list.
Pause the Download
Translation
Pause the Download Zastavit stahování
Pause the marked download Zastavit označené stahování
Pause Pause
Paused Pozastavený
Performance Options: Translation
Performance Translation
Permanantly Delete these Posts from Storage? Trvale smazat tyto zprávy z úložiště?
Permanently delete this poster? Translation
Pick Folder to UnRAR to Translation
Pick the Download Folder Translation
Pick the Font to use with this control Zvolte písmo používané pro toto ovládání
Pick the NZB Autoload Path Translation
Pick the NZB Download Folder Translation
Place Holder Translation
Position: Pozice:
Post a message to up to 3 groups. Odeslat zprávu až do 3 skupin.
Post Count Translation
Post Filename Název souboru zprávy:
Post list that the user can copy new entries into for later processing Seznam příspěvků, kam může uživatel zkopírovat nové položky pro pozdější zpracování
Post Properties Vlastnosti zprávy
Post to Selected Groups Odeslat do vybraných skupin
Post/File is Filtered Příspěvek/soubor je filtrován
Poster Field Translation
Poster Filtered Translation
Poster Settings Nastavení přispěvatele
Poster: Translation
Pre-allocate files. Improves performance for spinning disks Translation
Preparing Posted Files... Translation
Priority: Translation
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Nelze se spojit s vyhledávacím serverem. Spojte se prosím s technickou podporou.
Processing Priority Prorita zpracování
Progress: Průběh:
Prompt when Exit is attempted. Translation
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Vymazat uložené záznamy z disku
Purge to MDA is already in Progress Nevratný proces mazání na MDA již probíhá
Purging the Groups... Translation
Purging to Display Age... Translation
Quality Translation
Queued for Download Translation
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Translation
Quick UnRAR: No filename found Translation
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ukončit aplikaci; vyžádat uložení dokumetu
Konec
RAR Passwords Translation
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE zadané pro filtrování názvů NZB souborů není platné
Read Posts Číst zprávy
Read the text of the post Přečíst text příspěvku
Ready Hotovo
Really Delete Group(s)? Opravdu chcete smazat skupinu(y)?
Really Delete Server(s)? Opravdu chcete smazat server(y)?
Really Purge Stored Records? Opravdu nezvratně vymazat uložené záznamy?
Really Reset the Group to use Download Age again? Translation
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Translation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Translation
Reject! Odmítnout
Reload from Disk. Translation
Reload Group data Translation
Reload the DB from disk Znovu načíst databázi z disku
Remote Control Translation
Remote NZB Interface Translation
Remove Files from List Translation
Remove from Download List Odebrat ze seznamu stahování
Remove Poster from Lockout List Odebrat přispěvatele z black listu
Remove Posts from List Odebrat zprávy ze seznamu
Rename Failed, Probably the destination file already exists Přejmenování selhalo, cílový soubor již pravděpodobně existuje
Rename File Přejmenovat soubor
Rename File. Přejmenovat soubor.
Rename this item Přejmenovat položku
Repair Blocks Opravit bloky
Reply to an existing post Odpovědět na existující příspěvek
Rescan Folders Znovu naskenovat adresáře
Rescan the folder for missing files Znovu naskenovat chybějící soubory v adresáři
Reset counter to download headers from FTR setting Vynulovat počítadlo ke stažení hlaviček z FTR nastavení
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Vynulovat počítadla tak, aby opět bylo používáno FTR ke stahování ze skupin.
Reset the download counters. Vynulovat počítadla stahování.
Restore the window to visible Obnovit okno
Resume download
Resume the selected Download
Translation
Retry the Download
Retry the Download
Translation
RSS Feeds RSS kanály
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Translation
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Translation
Run the Edit Groups Dialog Spustit dialogové okno úpravy skupin
Run the file with the default viewer Spustit soubor pomocí předvoleného prohlížeče
Running Spuštěný
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Translation
Sat Translation
Save the active document with a new name
Save As
Uložit aktivní dokument s novým jménem
Uložit jako
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Translation
Save the download list so, it can be loaded later. Uložit seznam stahování tak, aby bylo možné ho později nahrát.
Save the selected post to disk. Uložit vybrané zprávy na disk.
Scheduler Translation
Scripts Translation
Search for and UnRAR RAR files Translation
Search for Downloaded Files in the file DB Vyhledat stažené soubory v databázi souborů
Search for Subjects or Poster Translation
Search In Groups/Topic Translation
Search Mode Translation
Search string used to find these files Translation
Search Warning Varování vyhledávání
Search Vyhledat
Secure server/connection Failed. Selhal zabezpečený server/připojení.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpečený server/připojení. Připojení k serveru jsou SSL šifrována
Security Options Možnosti zabezpečení
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Translation
Select a Filter Profile Zvolit profil filtru
Select a folder to scan for files Zvolit adresář k vyhledávání souborů
Select all Items Translation
Select all Posts. Zvolit všechny příspěvky.
Select Automatic Download Mode. Zvolit mód automatického stahování.
Select Manual Mode Zvolit manuální mód
Select which groups to search for content. No selection means all groups Zvolit skupiny v jejichž obsahu bude vyhledáváno. Pokud nejsou zvoleny žádné, budou zvoleny všechny
Selected Data count and size Translation
September Září
Server Name: Název serveru:
Server Options Možnosti serveru
Server port is Required - default is 119 Je vyžadován port serveru – přednastavená hodnota je 119
Servers Servery
Servers: Servery:
Set the Per group download path Nastav adresář stahování podle skupiny
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Translation
Setup Translation
Show All Files Zobrazit všechny soubory
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames only Translation
Show Filenames Translation
Show Filenames: Zobrazit názvy souborů:
Show Filtered Posts Ukázat filtrované zprávy
Show Grid Lines Translation
Show Help File Zobrazit soubory nápovědy
Show Incomplete Files Zobrazit neúplné soubory
Show Incompletes Ukázat neúplné
Show New Posts Ukázat nové zprávy
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Zobrazit nebo skrýt hlavní ovládací panel
Přepnout hlavní panel
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Zobrazit nebo skrýt stavový řádek
Stavový řádek
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Zobrazit nebo skrýt panel s náhledy
Přepnout náhledy
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů
Přepnout panel nástrojů
Show PAR/NFO Ukázat PAR/NFO
Show Special... Zobrazit zvláštní…
Show the best guess at the filenames in the post. Zobrazit nejlepší odhad v souborech v příspěvku.
Show the smaller tool bar. Zobrazit menší panel nástrojů.
Show/Disable the MOTD window Zobrazit/skrýt okno zprávy dne
Size of data waiting to download in the download list Translation
Size: Velikost:
Slow Translation
Sort Groups List? Třídit seznamy skupin?
Sort the entire Download list? Třídit celý seznam stahování?
Sort the entire Failed list? Třídit celý seznam neúspěšných?
Sort the entire Wish list? Translation
Source: Translation
Spam Filter Settings Translation
Spam Filters Translation
Spam Translation
Specify a filter profile for a group Přiřadit skupině profil filtru
Speed (Bps): Rychlost (Bps):
Speed Limited Translation
Speed Progress Translation
Speed: Rychlost:
SSL Enabled/Disabled: Translation
State: Stav:
Status Translation
Status: Stav:
Stop Search Processing Translation
Subject Accept Translation
Subject Field Translation
Subject is Empty - Please try again Translation
Subject Reject Translation
Subject: Předmět:
Sun Translation
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Přepnout do předchozího okna
Předchozí
Switch between Full and Reduced speed Translation
Switch between Pause and Run Translation
Switch between Scheduler Modes Translation
Switch to the next window pane
Next Pane
Přepnout do dalšího okna
Další
Switches Translation
Tab: Záložka:
Tabbed Window Okno v záložkách
Takes you to a form where you can request tech support Přesměruje Vás na formulář, jehož pomocí můžete vyžádat technickou podporu
Test files if they have PAR files Testuje soubory, zda obsahují PAR soubory
Test NZB... Translation
Test text was Accepted - Will be included Translation
Test text was Rejected - Will be excluded Translation
Text: Translation
The cleaned up filename of the loaded NZB Translation
The current date Translation
The current month Translation
The current Poster address Translation
The current year Translation
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
The group or Topic if a group of groups is loaded Translation
The last path segment of the NZB File path Translation
The name is too short. It must be 2 letters or more. Název je příliš krátký. Musí obsahovat 2 nebo více znaků.
The news servers for some popular ISP. News servery některých oblíbených ISP.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Translation
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Žádný server není aktivní. Před započetím stahování buď přidejte server a/nebo se ujistěte, že alespoň jeden ze serverů je zaškrtnutý.
Thumbnails Náhledy
Thur Translation
Time to finish current downloads Translation
Too Big Translation
Too Small Translation
Top Translation
Total Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Zkuste k sobě přidat příspěvky, které Newsbin Pro nespojil sám.
Try to Find a news server Zkus najít news server
Tue Translation
UberSearch Vyhledávání
Unable to add this item to poster lockout Translation
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Translation
Unable to create or access the temp folder Translation
Unable to Delete Server - Server not found Nebylo možné odstranit server – server nebyl nalezen
Unable to load the Filters file Translation
Unable to open file to save groups Nebylo možné otevřít soubor k uložení skupin
Unable to Register with Growl Server Translation
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Nebylo možné použít prohlížeč z důvodu chyby nahlášené souborem:
Undo the last action
Undo
Vrátit o krok zpět
Zpět
UnRAR Failed: RAR file needs Password Translation
UnRAR Files
Unrar the current set of files
Translation
UnRAR Path is not set in the Options Translation
UnRAR Path: Translation
UnRAR the files to a new folder Translation
Use SSL Translation
UsenetSearch Translation
Verbose Translation
Video Resolution extracted from the subject Translation
View List Icon Legend Zobrazit popis stavových ikon
View Message of the Day Ukázat zpávu dne
View Thumbnails Prohlédnout náhledy
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Translation
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Translation
Warning Varování
Watch List Name Translation
Watch list Status Translation
Watch List Translation
Web page that describes how to Use newsbin Internetová stránka popisující popis používání Newsbin
Wed Translation
What the Path Symbols mean Translation
When Files are Repaired Translation
When Files are UnRARed Translation
When Login is Enabled - Username is required Při povoleném přihlašování je požadováno uživatelské jméno
When Newsbin Exits Translation
When Newsbin report Errors Translation
When Newsbin Starts Translation
Window Positions Pozice okna
Wish List Translation
Write Downloaded files with No memory buffering Translation
You need to Enter a server name or address Zadejte název nebo adresu serveru
You've selected more than 40 items to read. Continue? Zvolili jste více než 40 položek k přečtení. Pokračovat?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Czech
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Czech
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Czech
Accept if Translation
Reject if
Disable

DLGINIT Entry 4

English Czech
Display Data Rate Zobrazení Dat Hodnotit
Display Disk Free Space Zobrazení volného místa na disku

DLGINIT Entry 5

English Czech
Headers Translation
Search Engine

DLGINIT Entry 6

English Czech
None Nic
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Czech
Sleep Translation
Hibernate
Shutdown

DLGINIT Entry 8

English Czech
SOCKS4 (No Password Needed) Translation
SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Czech
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Czech
Subject Contains Translation
Filename Contains

DLGINIT Entry 11

English Czech
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools