Czech 6.20

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.20 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Czech
Download Paused Warning Pozor, stahování pozastaveno
(Optional) (Volitelné)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
-Já a Dex Tě/Vás budeme navždy milovat
- Doživotní upgrady
- Přednostní technická podpora
- Přístup k soukromému beta programu
- Ten příjemný pocit z dobře vykonané práce
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

"Popisy souborů" ukládají popisy stažených souborů
do souboru v adresáři s názvem "Description"
About Newsbin Pro O Newsbin Pro
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Translation
Add each filename to the log file. Přidat každý název souboru do protokolovacího souboru.
Add Files... Přidat soubory...
Add Filters... Přidat filtry…
Add Group Name to Download Folder Přidat název skupiny do adresáře pro stahování
Add group... Přidat skupinu...
Add Groups Přidat skupiny
Add Groups... Přidat skupiny...
Add New Server Přidat nový server
Add New Translation
Add NZB Filename to Download Folder Přidat název NZB souboru do adresáře pro stahování
Add NZB Folder to Download Folder Přidat NZB adresář do adresáře pro stahování
Add Subject to filenames under Přidat předmět mezi názvy souborů pod
Add Přidat
Add/Remove Selected Groups Přidat/Odebrat vybrané skupiny
Address of PC Translation
Advanced Options Pokročilé možnosti
Advanced... Advanced...
Advanced.... Translation
Age Filter: Filtr stáří:
Aggressive removes all know spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressive removes all know spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files
Aggressive Aggressive
Attach file summary information to the file. Připojit informace o souhrnu souborů k souboru.
Auto Rename: Automat.přejmenování:
Auto-Mark Old: Označit staré:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Probíhá automatické ukončení. Stiskni 'Storno' když nechceš program ukončit.
Auto-Shutdown Warning Upozornění při automatickém ukončení
Auto-Shutdown Automatické ukončení
Autoload NZB Path: Auto načtení NZB Path:
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatic download for Double-clicked NZBs
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatické stažení. Přidá všechny nové zprávy do seznamu ke stažení.
Automatic Update Modes Automatické aktualizace
Automatically UnRAR Complete Files: Automatically UnRAR Complete Files:
Autorar Properties Vlastnosti aplikace Autorar
Available block count: Translation
Background Update: Translation
Background Pozadí
Basic Settings Základní nastavení
Binaries Spustitelné soubory
Bottom Dole
Browse Procházet
Browse... Procházet…
Bypass size filters for some files Obejít filtr velikosti pro některé soubory
Bytes Bajtů
Cancel Storno
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs
Casual Casual
Characters long Počet znaků
Check Files Check Files
Check1 Kontrola1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Vymazat NZB adresář. Vyjměte jakékoliv zvláštní formátování z názvu NZB souboru
Clear Smazat
Click here to Purchase NEW Key Klikněte zde pro zakoupení NOVÉHO klíče
Click To Finish Registration Dokončit registraci
Close Zavřít
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibilní prohlížeče jako např. ACDSee, zobrazí
tyto popisy spolu se souborem.
Complete Files: Complete Files:
Connections: Připojení:
Control Prompts Kontrolní otázky
Controls detail of the log messages Podrobnosti o správě protokolovacích zpráv
Copy Settings From Server: Zkopírovat nastavení ze serveru:
Copy Style Rename: Zkopírovat styl přejmenování:
Copy to Clipboard Kopírovat do schránky
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Critical Error Messages Zprávy o kritických chybách
Cross-post Filter: Cross-post Filter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Nahrát NZB do jednoho ze seznamů příspěvků
Damaged Files: Damaged Files:
Data Folder Datová adresář
Days Old Dnů starý
Days to download from a new group Dnů ke stažení z nové skupiny
Default is 563 Výchozí hodnota je 563
Default port is 118 Translation
Default port is 119 for News Výchozí port pro News je 119
Default Settings Výchozí nastavení
Delete Emails with NZBs Odstranit emaily s NZB
Delete File Data older than N days old Vymazat data v souborech starších než N dnů
Delete Files to Recycle Bin Delete Files to Recycle Bin
Delete or leave the emails on the server Odstranit z nebo ponechat emaily na serveru
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Delete RARs and PARS on successful UnRAR.
Delete Server Odstranit server
Delete Smazat
Details Detaily
Different proxys require different ports Different proxys require different ports
Disable Automatic PAR unpausing. Translation
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files
Disable AutoPAR Zakázat AutoPAR
Disable XFeatures: Zakázat XFeatures:
Disabled Translation
Disk Space Used: Translation
Display Age: Zobrazit stáří:
Display Group Mode: Translation
Display Switches Zobrazovací přepínače
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuuje DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Při řazení sloupců ignorovat "RE:" část předmětu
Don't download Headers from this server Nestahovat hlavičky z tohoto serveru
Don't know yet Ještě nevím
Download Age: Stáří downloadu:
Download all PAR Files Download all PAR Files
Download Double-Clicked NZB: Stáhnout dvojkliknuté NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Stáhnout adresář určený pro MP3 ID3 pole
Download Folder: Stáhnout adresář:
Download Groups List From Server Stáhnout seznamy skupin ze serveru
Download if incomplete and more than: Stáhnout, pokud je nekompletní a obsahuje více než:
Download PAR files as well as the normal files Stáhnout PAR soubory stejně tak jako běžné soubory
Download Settings Stáhnout nastavení
Download to folder named for the watch list. Stáhnout do adresáře určeného pro sledovací seznam.
Duplicate Filename Settings Nastavení duplicitních názvů souborů
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Změnit e-mail přispěvatele nebo přidat nový text na filtrování z pole přispěvatel (např. Webmaster)
Email (POP) Server Emailový server (POP)
Email (SMTP) Server: Emailový server (SMTP):
Email Complete Downloads: Odeslat dokončené downloady emailem:
Email error messages Odeslat chybové zprávy emailem
Email Errors: Odeslat chyby emailem:
Email Filenames and state Odeslat názvy souborů a stav emailem
Email From: Email od:
Email Notification Settings Nastavení emailových upozornění
Email Password: Heslo emailu:
Email To: Odeslat emailem komu:
Email Username: Uživatelské jméno emailu:
Enable Email Notifications Povolit emailová upozornění
Enable File Descriptions Zapnout popisy souborů (logování)
Enable Filter Enable Filter
Enable Logging Zapnout logování
Enable Pop Scanning Povolit Pop vyhledávání
Enable Post UnRAR Filter Enable Post UnRAR Filter
Enable Proxy Enable Proxy
Enable Remote Control Translation
Enable Scheduler Enable Scheduler
Enable Server Povolit server
Encrypted RAR Password Translation
Enter Day Range: Vložit rozmezí dnů
Example NZB Filename: Example NZB Filename:
Example RAR Path: Translation
Exit Newsbin when the download list empties Ukončit Newsbin po vyprázdnění seznamu stahování
Exit Processing Ukončit zpracování
Favorite Posters Oblíbení přispěvatelé
File Description Settings File Description Settings
File Display Date Range Zobrazení souborů z rozmezí dní
File Filters Filtry souboru
File Size Velikost souboru
Filename: Název souboru:
Filenames Modifications Změny názvů souborů
Fill Server: Doplňující server:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Filter Out Low Post Groups(under 10,000)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrovat příspěvky větší než X bajtů
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrovat příspěvky menší než X bajtů
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrovat příspěvky starší než N dnů/hodin (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrovat zprávy s více než X crossposts
Filter Profile: Profil filtru:
Filter Profiles Filtrovat profily
Filter Template: Šablona filtru:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filtr použitý pro tuto skupinu
Firewall Address: Adresa firewalu:
Firewall Options Možnosti firewallu
Firewall Password. Heslo firewallu.
Firewall Password: Heslo firewallu:
Firewall Port: Port firewallu:
Firewall Type: Typ firewallu:
Firewall Userid Uživatelské ID firewallu
Firewall Username: Přihlašovací jméno:
First Name: Jméno:
Folder Dup Bypass: Translation
Folder Mode: Adresářový mód:
Folder Name Název adresáře
Force group Selection: síla skupin Výber:
From: Od:
Full Speed after: Plné rychlosti po::
Group Display Age: Stáří zobrazovaných skupin:
Group Name Filters Filtr názvů skupin
Group Options Možnosti skupiny
Group Properties Vlastnosti skupiny
Group(s): Skupina(y):
Header Database Compaction Header Database Compaction
Header Overlap: Překrývání hlavičky
Help Nápověda
Hide Delete and tagging progress bars Skrýt Odstranit a značkování pokrok bary
Hide Progress: Skrýt pokroku:
Hide till Restart Translation
hours old hodin starý
How many days worth of posts to download from an empty group Kolik dní v hodnotě míst ke stažení z prázdné skupiny
How many posts to overlap Header downloads Kolik příspěvků překrývá hlavička downloadu
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more)
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Chtěli byste zkušební verzi? Registrací získáte:
I Agree Souhlasím
Icon Legend Význam stavových ikon
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Při registraci kreditní kartou získáte OKAMŽITÝ PŘÍSTUP
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignoruj soubory vyhovující sledovacímu seznamu, které ale nesplňují stanový rozsah velikosti.
Image Modes Módy obrázku
Image Safe Table translation Translation
In the post lists, show the age and not the date V seznamu příspěvků zobrazovat stáří, ne datum
Incomplete Files: Incomplete Files:
Incomplete Handling Zacházení s nekompletními
Insert header data into database in the background Insert header data into database in the background
Internet Search Options Možnosti vyhledávání na internetu
IP Address: Translation
Last Name: Příjmení:
List Name: Název seznamu:
Load All Posts Nahrát všechny příspěvky
Load NZB... Nahrát NZB...
Lock Option Changes: Translation
Lock the Groups Translation
Lock the Options Translation
Lock the Servers Lock the Servers
Lock the Startup Lock the Startup
Lock the Tray Icon Translation
Log : Zapsat:
Log Date: Zapsat datum:
Log Errors. Protokolovat chyby.
Log Errors: Protokolovat chyby:
Log Filenames: Protokolovat názvy souborů:
Log Group: Protokolovat skupiny:
Log Headers Log hlaviček
Log Post Body: Log těla zprávy
Log Poster: Zapsat přispěvatele:
Log Settings Nastavení logu
Log Subject: Zapsat předmět:
Log the entire non-Binary part of the post Protokolovat úplnou nebinární část příspěvku
Log the headers for each post to the log file Protokolovat hlavičku každého příspěvků do protokolovacího souboru
Low Quality Thumbnails: Translation
Manual Add Přidat ručně
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Označ skupiny užitím myši nebo kurzorových kláves. Pak stiskni Enter nebo tlačítko Přidat skupiny. Také lze vybrat skupinu dvouklikem.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Automaticky označit uložené zprávy při nahrání jako staré. (jako V4)
Max Retries: Max.opakování:
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Max. pokusů o stažení (0 = neomezeně)
Maximum File Size: Max.velikost souboru:
Minimize to Tray Minimalizovat do panelu programů
Minimize to Tray: Minimalizovat do panelu programů:
Minimum File Size: Min.velikost souboru:
Minimum Size: Min. velikost:
Minutes Translation
Misc Display Volitelné zobrazení
Missing Files: Missing Files:
Missing: Chybí:
MP3 Download Path Settings Nastavení adresáře stahování MP3
MP3 Folder Mode: Mód MP3 adresáře:
MP3 Tag Usage: Použití MP3 popisků
Multi-Tab Mode: Multi-Tab mód:
Nag Window - Download Paused. Okno s upomínkou k registraci – stahování pozastaveno.
Name: Jméno:
Network Settings Síťová nastavení
New Filter Name Název nového filtru
New Filter: Nový filtr:
New Server Nový server
New... Nové...
Newest Date: Nejnovější datum:
Newsbin Message Of the Day Zprávy dne od Newsbin
Newsbin Options. Možnosti NewsBin
Newsbin Security Password Bezpečnostní heslo Newsbin
No Header Download: No Header Download:
Number of Source Files: Number of Source Files:
Number of thumbnails to display Kolik náhledů zobrazit
NZB Autoload Settings Nastavení autonačtení NZB
NZB Checker Translation
NZB Folder Modes Translation
NZB Load Settings Nastavení načtení NZB
NZB Loading Filter: NZB Loading Filter:
Ok OK
OK OK
Old Folder Picker: Starý způsob výběru adresářů:
Oldest Date: Nejstarší datum:
One time Record Conversion Převod jednorázových záznamů
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Zobrazovat pouze příspěvky novější než N dnů
Only use Server if no other server has the post. Použít server jestliže jiný nemá zprávu.-??
Open all groups into new Tabs Otevřít všechny skupiny do nových záložek
Open Data Folder Otevřít datový adresář
Open to Download Path: Otevřít do adresáře pro stahování:
Options... Možnosti...
Organization: Organizace:
Override UnRAR Path: Translation
Overwrite Logs Files Přepsat protokolovací soubory
Overwrite the log file for every run. Přepsat protokolovací soubor při každém spuštění
Password Heslo:
Password: Heslo:
Pause Pauza
Pick an Existing list or enter the name of a new list Zvolte existující seznam nebo vložte název nového seznamu
Pictures Obrázky
Pop Email NZB Downloading Pop email NZB stahování
POP Username and Password POP uživatelské jméno a heslo
Port: Port:
Post Dialog Nová zpráva
Post Now Odeslat
Post Properties Vlastnosti zprávy
Poster Text Text příspěvku
Prepend subject to Filename Nadřadit předmět názvu souboru
Prevent opening Newsbin from the tray Zabránit otevření Newsbin z panelu programů
Prevent opening the Add Groups Window Zabránit otevření okna pro přidání skupin
Prevent opening the Add Servers Window Zabránit otevření okna pro přidání serverů
Prevent opening the Options Window Zabránit otevření okna vlastnosti
Prevent remote access to options Translation
Processing Options Vlastnosti zpracování
Progress... Probíhá…
Proxy Address: Proxy Address:
Proxy Password: Proxy Password:
Proxy Settings Proxy Settings
Proxy Type: Proxy Type:
Proxy Username: Proxy Username:
Proxy... Proxy...
Public Email: Veřejný email:
Purchase a Key Zakoupit klíč
Purging Groups... Čištění skupin…
Put the Date: field into the description Vložit pole "Datum:" do popisu
Put the From: field into the description Vložit pole "Od:" do popisu
Put the Group into the description Vložte skupinu do popisu
Put the Subject field into the description Vložit pole "Předmět:" do popisu
Quick UnRAR Translation
Re-enter Password: Znovu zadejte heslo:
Records: Záznamů:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Translation
Refresh the List. Obnovit seznam
Refresh Translation
Register Newsbin Registrovat Newsbin
Registration Code: Registrační kód:
Rejected Posters Odmítnutí přispěvatelé
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Remove repaired but, not unrared sets in the download list
Rename the file if it already exists on disk Přejmenovat soubor jestliže již na disku existuje
Repair Block Count: Translation
Require a password to start Newsbin Vyžadovat heslo ke spuštění Newsbin
Requires Login Požaduje přihlášení
Reset Translation
Restore NBI Translation
Resume Download after: Pokračovat ve stahování po:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Zachování zpráv na tomto serveru. Nepoužít server pro zprávy starší než je nastavení (Dní)
Right click to Select new positions. Klik pravým tlačítkem vybere nové umístění.
Save Failed List on Exit: Při ukončení uložit seznam neúspěšných:
Save File Summary: Uložit souhrn souboru:
Save files in Folders named for the Newsgroup Uložit soubory do adresářů určených skupinám
Save Files List on Exit: Při ukončení uložit seznam souborů:
Save NBI Translation
Save Picture files to a Database Uložit obrazové soubory do databáze
Save Posts To... Uložit příspěvky do…
Save to a unique Folder named for a Source file Uložit do specifického adresáře určeného zdrojovému souboru
Save Uložit
Search Options Možnosti vyhledávání
Search Username and Password Vyhledat uživatelské jméno a heslo
Search Hledat
Search... Hledat...
Security Options Možnosti zabezpečení
Security Password Bezpečnostní heslo
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar
Select a line, set Colors Translation
Server Address: Adresa serveru:
Server Name: Název serveru:
Server Options Možnosti serveru
Server: Translation
Servers... Servery…
Set Font... Nastavit písmo...
Set Server Color Set Server Color
Set SSL Port: Nastavit SSL port:
Set... Set...
Short Filename Mode: Mód krátkého názvu souboru:
Show File Age: Zobrazit stáří souboru:
Show Files Newer than N Days Old Zobrazit soubory novější než N dnů
Show Message of the Day (MOTD) window on start Zobrazit okno se zprávu dne (MOTD) při spuštění
Show MOTD on startup: Zobrazit zprávu dne při spuštění:
Show NNTP Commands Translation
Show PAR/NFO: Ukázat PAR/NFO:
Show Server Commands: Ukázat příkazy serveru:
Size: Velikost:
Some Customized status text. Vlastní text statusu.
Some non-standard servers require group selection Některé nestandardní servery vyžadují zvolení skupiny
Some servers don't implement Xfeatures correctly Některé servery neimplementují Xfeatures správně
Sort, Ignore RE: Řadit,ignorovat RE:
Source block count: Translation
Source block size: Translation
Space Recovered: Translation
Spam Filters Spam Filters
Speed Limit Limit rychlosti
Speed Limiter Properties Vlastnosti omezení rychlosti
Speed Limiter Omezení rychlosti
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 obchází některá omezení v Evropě
Start Translation
Status Message Stavová zpráva
Status Tab Logging: Záložka stavu přihlášení:
Stop Translation
Storage Age: Doba uložení:
Subject Filename Mode: Mód předmětu v názvu souboru:
Subject: Předmět:
TCP Port: Translation
Text Translation
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Do datového adresáře Newsbin ukládá svá nastavení a stažená data:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Toto jsou základní nastavení pro obsluhu Newsbin Pro.

Stažené soubory jsou ukládány do adresáře pro stahování.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Tato políčka ovládají protokolování downloadů.
Ve výchozím nastavení Newsbin Pro na disk nic neprotokoluje. Zaškrtněte políčko povolení protokolování
Následně specifikujte informace, které chcete protokolovat.
Thumbnail Count: Počet náhledů:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Jestliže chcete zaregistrovat Newsbin Pro, musíte zadat registrační kód PŘESNĚ tak,
jak vám byl doručen e-mailem. Nejlepší je kód zkopírovat z e-mailu (CTRL+C)
a poté vložit (CTRL+V)do Newsbin.
To: Komu:
Top Nahoře
Total Results Translation
Total size of source files: Total size of source files:
Translating from Old ImageSafe format to New. Převedení ze starého formátu ImageSafe na nový.
UnRAR Folder: Translation
UnRAR Password: UnRAR Password:
UnRAR Path: Translation
Update Groups when Newsbin starts Aktualizovat skupiny při spuštění Newsbin
Update Interval(mins): Interval aktualizace (min):
Update When Started: Aktualizovat při spuštění:
Update Aktualizace
Use "Per Group" Display Age Použít zobrazení dle stáří pro každou skupinu zvlášť
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Použít digitální otisk ke zjištění/odmítnutí duplicitních souborů
Use Calender: Použít kalendář:
Use Download Path Použít adresář pro stahování
Use Duplicate Detector: Použít detektor duplikátů:
Use Firewall Username/Password Použít Jméno/Heslo firewallu
Use Header Download Age Použít stáří stáhnutí hlavičky
Use Image DB: Použít DB:
Use Pause Time-out Use Pause Time-out
Use Profile Použít profil
Use SMTP password (optional) Použít SMTP heslo (volitelné)
Use Speed Limit Time-out: Use Speed Limit Time-out:
Use SSL - Encrypted Connections Translation
Use SSLV2 : Použít SSLV2:
Use the old folder picker (tends to be faster) Použít starý způsob výběru adresářů (bývá rychlejší)
Use Typical Retention Použít typické zachování zpráv
UsenetSearch Error Chyba UsenetSearch
Username: Uživatelské jméno:
Version: Verze:
Watch List. Sledování změn.
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file
When checked, the failed list is saved and restored on restart Při zaškrtnutí je seznam souborů uložen a obnoven při opětovném spuštění
When checked, the files list is saved and restored on restart Při zaškrtnutí je seznam neúspěšných uložen a obnoven při opětovném spuštění
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Při nahrávání více než jednoho NZB najednou nahrát vše do jednoho seznamu příspěvků.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Při volbě nového adresáře pro stahování začít prohlížet v současném adresáři pro stahování
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Pro úspěšné dokončení registrace musíte být připojeni k Internetu.
Registraci vám potvrdíme na naší web stránce.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Pro zakázání/povolení protokolování budete muset provést restart.
Změna protokolovacích informací má okamžitý účinek.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Vaše 10tidenní zkušební verze vypršela.
Newsbin bude stále stahovat soubory, ale každé dvě minuty vyskočí toto okno a stahování bude pozastaveno
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Translation

MENU

English Czech
&About Newsbin Pro... &O Newsbin Pro…
&Add to Download List &Add to Download List
&Add to Download List\tCtrl+E &Přidat do seznamu stahování\tCtrl+E
&Application Look &Application Look
&Auto Hide Translation
&Close &Zavřít
&Connections S&pojení
&Delete Group\tDEL &Smazat skupinu\tDEL
&Delete Server\tDEL &Smazat server\tDEL
&Download Latest &Download Latest
&File &Soubor
&Files &Files
&Filters... &Filtry…
&Floating Translation
&Groups &Skupiny
&Help Nápo&věda
&Hide Translation
&Load NZBs... &Load NZBs...
&Load PARs... &Load PARs...
&Logging &Logging
&Options Translation
&Options... &Možnosti
&Pause Download &Pause Download
&Reload &Znovu nahrát
&Remove from Download List\tDel O&dstranit ze seznamu stahování\tDel
&Remove from List\tDel &Odstranit ze seznamu\tDel
&Save Configuration Translation
&Save Translation
&Servers... &Servery…
&Status Bar Translation
&Thumbnails &Náhledy
&Utilities &Nástroje
&View &Zobrazit
Add a new Category... Translation
Add Group... Přidat skupinu...
Add Groups... Translation
Add Server... Přidat server
Add to &Download List - Bypass Filters Add to &Download List - Bypass Filters
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Přidat do seznamu stahování - nefiltrovat\tCtrl+Y
Add to Download Special... Add to Download Special...
Add to Top - Bypass Filters Add to Top - Bypass Filters
Add to Top Translation
Add to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Assemble Incompletes Spojit neúplná data
Assign a New Path... Přiřadit novou cestu…
Assign a New UnRAR Path... Translation
Assign an UnRAR Password... Translation
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Jak začít pracovat s programem
Bypass Filters\tCtrl+Y Nefiltrovat\tCtrl+Y
Clear Filter History Vymazat historii filru
Clear List Vymazat seznam
Clear List Vymazat seznam
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear Window Vymazat okno
Close all Post Lists Zavřít všechny seznamy příspěvků
Close Current Tab Close Current Tab
Compact Database... Compact Database...
Copy Images To... Zkopírovat obrázky do…
Copy to CBZ file... Zkopírovat do CBZ souboru…
Copy to Clipboard Zkopírovat do schránky
Copy to Folder... Zkopírovat do adresáře…
Copy to Image Database... Zkopírovat do databáze obrázků…
Create N&ZB from Files... Vytvořit N&ZB ze souborů...
Create N&ZB from Posts... Vytvořit N&ZB z příspěvků…
Customize.... Translation
Delete all posts from Poster Delete all posts from Poster
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete File(s) Delete File(s)
Delete Item and Files Smazat položky a soubory
Delete Posts\tShift-DEL Vymazat zprávy\tShift-DEL
Delete Stored Posts Vymazat uložené zprávy
Delete Translation
Delete\tDEL Smazat\tDEL
Disa&ble Groups Vypnout skupinu
Disable Server(s) Vypnout server(y)
Discussion/Help Forum... Diskusní fórum/fórum nápovědy…
Doc&kable Translation
Download 10,000,000 Older Posts. Stáhnout 10,000,000 starších příspěvků.
Download 100,000 Older Posts Stáhnout 100 000 posledních zpráv
Download 5,000,000 Older Posts. Stáhnout 5,000,000 starších příspěvků.
Download 50,000 Older Posts Stáhnout 50,000 starších příspěvků
Download 500,000 Older Posts Stáhnout 500,000 starších příspěvků
Download All Headers Stáhnout všechny hlavičky
Download All Posts from Poster Download All Posts from Poster
Download Complete Groups List Download Complete Groups List
Download List Download List
Download Special... Stahování special...
Download Speed &Limit Download Speed &Limit
Download Speed Limit Omezit rychlost stahování
Download to Existing Folder... Download to Existing Folder...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Download to Existing Folder...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Stáhnout do adresáře určeného pro předmět
Download To Folder... Stáhnout do adresáře
Download To New Folder... Download To New Folder...
Download To New Folder...\tCtrl+N Download To New Folder...\tCtrl+N
Dummy Translation
E&xit &Konec
Edit Translation
Enable &Groups Povolit &skupiny
Enable Scheduler Enable Scheduler
Enable Server(s) Zapnout server(y)
Expand Search Results...\tCtrl+H Translation
Failed List Translation
Fill Vyplnit
Filters Filtry
Frequently Asked Questions (FAQ)... Často kladené dotazy (FAQ)...
Full Screen Translation
Hide Old Skrýt staré
http://freeimage.sourceforge.net/ Translation
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Image &Database
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import ze ZIP,CBZ,RAR,CBR
Import Version 5.XX Headers Translation
Kill All Connections Ukončit všechny spojení
Kill Connection Ukončit spojení
Limit Speed Omezit rychlost
Load Backup Configuration on Restart Load Backup Configuration on Restart
Lockout &Poster Lockout &Poster
Lockout &Poster\tCtrl+P &Blokovat\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Lockout Poster &Keyword
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W &Upravit blokování\tCtrl+W
Lockout Poster Blokování přispěvatele
Looking for your Server?... Hledáte vhodný server?
Mark All Old Označit všechny staré
Mark Posts New Označit nové příspěvky
Mark Posts Old\tDel Označit příspěvky jako staré\tDel
Master Hlavní
Move Down\tCtrl-Down Přesun dolu\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Přesun na konec\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Přesun na začátek\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Translation
Move Up\tCtrl-Up Přesun nahoru\tCtrl-Up
New Folder... Nový adresář...
New UnRAR Folder... Translation
Not Fill Nevyplnit
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &aqua
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blue
Office 2007 - &silver Office 2007 - &silver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - bla&ck
Office XP Translation
Open Download Folder... Nový adresář pro stahování…
Open Folder... Otevřít adresár
Open UnRAR Folder... Translation
Pause Download Pozastavit stahování
Pause Pauza
PopupPanes Translation
Post Storage Uložiště zpráv
Post to Group... Poslat zprávu do skupiny...
Posts Příspěvky
Properties Vlastnosti
Properties... Vlastnosti...
Properties\tCtrl+I Vlastnosti\tCtrl+I
Purge to Display Age Translation
Quick UnRAR/Sample (MS/RAR) Translation
Quick UnRAR/Sample... Translation
Read Post &Body Read Post &Body
Read Post &Body\tCtrl+R Číst &tělo zprávy\tCtrl+R
Refresh PAR Set Translation
Register Newsbin... Registrace Neswbin...
Register/Update Key... Registrace/Aktualizace klíče...
Remove from Download Remove from Download
Remove from Download\tCtrl-D Vymazat ze stahování\tCtrl-D
Rename File Přejmenovat soubor
Rename Přejmenovat
Reply to Group... Odpovědět do skupiny...
Reset Display Layout on Restart Reset Display Layout on Restart
Reset Download Count Vynulovat počítadlo stahování
Restore Obnovit
Resume Download Pokračovat ve stahování
Retry Download Opakovat stahování
Run QuickPAR Translation
Sample Files Sample Files
Save Configuration &As... Uložit konfiguraci j&ako...
Save Files to Custom List... Uložit soubory do vlastního seznamu…
Searc&h &Hledání
Search Hledat
Select All Translation
Select All\tCtrl-A Vybrat vše\tCtrl-A
Send to Category... Translation
Send to Folder... Translation
Server Options... Možnosti serveru…
Servers Servery
Set Fill Server Mode Nastav Fill Server Mode
Set Slave Mode Nastav Slave Mode
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames Zobrazit názvy souborů
Show Posts Special... Zobrazit zvláštní příspěvky…
Show Posts Show Posts
Slave Podřízený
Switch Tab Position Switch Tab Position
Tech Support Request... Požádat o technickou podporu...
Test Download Files Test Download Files
Test Files... Test souborů...
Toggle Grid Lines Zobrazit mřížku
Unlock Poster Unlock Poster
Unlock Poster\tCtrl+U &Odblokovat\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/Join Files
UnRAR/Unpack Translation
Update All Groups Aktualizovat všechny skupiny
Update Aktualizace
Use Download Age Use Download Age
Usenet Tools Web Site... www stránka Usenet nástrojů...
Uses FreeImage Library Translation
Uses Sqlite Database Library Uses Sqlite Database Library
View File View File
View Icon Legend... Popis stavových ikon...
View the MOTD Archive... Ukázat archiv zpráv dne...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Translation
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Translation
Windows XP Translation
Wish List Translation

STRINGTABLE

English Czech
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Varování – nebyly nahrány žádné příspěvky

Aktualizujte skupinu a/nebo zkontrolujte rozmezí dní, které nahráváte
Pokud jste to ještě neudělali, musíte „aktualizovat“ skupinu k prohlížení jejího obsahu.
# Translation
&Groups Translation
&Posts &Zprávy
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tChybí soubor obsahující seznam skupin. Klikněte na tlačítko „Stáhnout seznam skupiny ze serveru“.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Web stránky s diskuzí o problémech / pomoc s Newsbin
Active Translation
Active/Disable: Translation
Active: Aktivní:
Add a new Folder Přidat nový adresář
Add a poster keyword to filter on Přidat klíčové slovo přispěvatele k filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Přidání skupiny selhalo: Název skupiny, který se pokoušíte vytvořit, již existuje.
Add item to Download list Přidat položku do stahování
Add New Server
Add or Edit Servers
Add New Server
Add or Edit Servers
Add poster to the Filter List Přidat přispěvatele do seznamu filtu
Add to Custom List Translation
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Add to the Download List
Add to the Download List
Add to the Download List
Add to the Download List
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Add to the Top of the Download List - Bypass Filters
Add to the Top of the Download List Add to the Top of the Download List
Add/Edit the servers Add/Edit the servers
Address: Adresa:
Advanced Rozšířené
Advanced: Pokročilé:
Age Stáří
All Preview Posts will be moved to Read list. Zobrazené zprávy budou přesunuty do seznamu přečtených.
Apply Filterbar Filters Použít Filterbar filtry
April Duben
Assemble the files and remove the entry from the list. Složit soubory a odebrat tento záznam ze seznamu.
Assign a new path Translation
August Srpen
AutoPAR Options Možnosti AutoPar
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Translation
Basic Základní
Blocks Found: Bloků nalezeno:
Blocks Needed: Bloků požadováno:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server
Bottom Spodek
Browse for an Image Database Browse for an Image Database
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cancel Translation
Change Password Změnit heslo
Check unchecked groups Označit neoznačené skupiny
Chunk Cache Status Translation
Chunk Cache Use State Translation
Clean out the old records. Vymazat ?? staré záznamy.
Clear Filter History Vymazat historii filtru
Clear Filterbar Filter Vymazat Filterbar filtru
Clear List Vymazat seznam
Clear Memory... Translation
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear the active list Vymazat aktivní seznam
Clear the download list without deleting the files. Vymazat seznam stahování bez smazání souborů.
Clear the download path for these Groups? Vymazat adresář pro stahování pro tyto skupiny?
Clear the list (doesn't delete files) Vymazat seznam (nemazat soubory)
Clear the List (Stop all Downloads)? Vymazat seznam (zastavit všechny downloady)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Vymazat seznam stažených souborů bez jejich smazání z disku.
Clear the List? Vymazat seznam?
Clear the per group download path Smaž adresář stahování podle skupiny
Clear the search entry Translation
Clear Smazat
Close all Post Tabs? Zavřít všechny záložky příspěvků?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Translation
Close the active document
Close
Zavřít aktivní dokument
Zavřít
Close this Tab Zavřít záložku
Color: Barva:
Colors/Fonts Barvy/Fonty
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Combine Master Splitter files (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku oddělených závorkami
Compact Display - many files joined into one line Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku
Compact View Kompaktní zobrazení
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Configuration File not found, Attempt to restore Backup?
Configuration File restored from Backup copy Configuration File restored from Backup copy
Configuration Files Configuration Files
Configuration Options Možnosti konfigurace
Confirmation Windows Potvrzovací okno
Connections Spojení
Contract docked window Zmenšit ukotvené okno
Copy Marked File(s) to new folder Kopírovat označený soubor(y) do nového adresáře
Copy selected files to the scratch list for later examination Zkopírovat vybrané soubory do scratch seznamu pro pozdější prozkoumání
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopírovat výběr a vložit do schránky
Kopírovat
Count of all data downloaded Count of all data downloaded
Create a new document
New
Vytvořit nový dokument
Nový
Create NZB... Translation
Critical Errors Translation
Current Progress: Současný průběh:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Translation
Currently Loaded posts Aktuálně nahrané zprávy
Customize... Translation
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Vyjmout výběr a vložit do schránky
Vyjmout
Data Downloaded this session Data Downloaded this session
Data Rate Přenosová rychlost
Data: Translation
Database Compactor is already in Progress Zhutňovač databáze je již spuštěný
Date: Datum:
December Prosinec
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete all Posts? Odstranit všechny příspěvky?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Odstranit všechny RAR a PAR soubory (z disku) tohoto souboru?
Delete Entries from DB Smazat záznamy z databáze
Delete File From Disk Smazat soubor z disku
Delete Files by renaming and wiping the contents Odstranit soubory přejmenováním a vyčištěním obsahu
Delete Group from List Smazat skupinu ze seznamu
Delete Images from Database Smazat obrázky z databáze
Delete Item and the underlying files. Odstranit položky a jejich podsoubory.
Delete item but, doesn't remove from disk Smazat záznam, ale nemazat z disku
Delete Marked Files(From Disk!)? Odstranit všechny označené soubory (z disku!)?
Delete Partial Downloads from Disk? Delete Partial Downloads from Disk?
Delete Posts... Delete Posts...
Delete Selected Posts? Odstranit zvolené příspěvky?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Delete the Server Smazat server
Delete these File from the Database? Odstranit tyto soubory z databáze?
Delete these passwords? Translation
Delete these Records? Odstranit tyto záznamy?
Delete this Filter Entry? Delete this Filter Entry?
Description Description
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again.
Dirty Rotten Spammers Špinaví a prohnilí spammeři
Disable Enabled Groups Vypnout zapnuté skupiny
Disable Enabled Servers Vypnout zapnuté servery
Disable one or more Servers Zakázat jeden nebo více serverů
Disable/Enable the Signature Cache Vypnout/Zapnout cache signatur
Disabled Disabled
Display Age Displej Věk
Display all Files and hide old ones Display all Files and hide old ones
Display all of the posts for this group Zobrazit všechny příspěvky z této skupiny
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Translation
Display Connection details Zobrazit detaily o spojení
Display only unread/un-downloaded Files Display only unread/un-downloaded Files
Display program information, version number and copyright
About
Zobrazit info o programu, číslo verze a copyright
O programu
Display Settings Translation
Display Statistics about a specific Post Display Statistics about a specific Post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Translation
Display these Groups
Display these Groups
Translation
Download all headers? Stáhnout všechny hlavičky?
Download all posts currently visible in the post list. Stáhnout všechny zprávy momentálně zobrazené v seznamu zpráv.
Download all posts from this poster. Stáhnout všechny příspěvky od tohoto přispěvatele.
Download all posts in this Group Stáhnout všechny příspěvky v této skupině
Download All Posts Stáhnout všechny zprávy
Download and assemble Incomplete Files Stáhnout a složit neúplné soubory
Download Descriptions: Stáhnout popisy:
Download Failed Stahování selhalo
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Download History Historie stahování
Download just the subjects for faster searching Stáhnout jen předmět zprávy pro rychlejší hledání
Download List Download List
Download Next 1,000,000 Posts Stáhnout následujících 1,000,000 příspěvků
Download Next 10,000,000 Posts Stáhnout následujících 10,000,000 příspěvků
Download Next 100,000 Posts Stáhnout následujících 100,000 příspěvků
Download Next 1000 Records from the Server(s) Stáhnout dalších 1 000 záznamů ze serveru(ů)
Download Next 5,000,000 Posts Stáhnout následujících 5,000,000 příspěvků
Download Next 50,000 Posts Stáhnout následujících 50,000 příspěvků
Download Path Not Set in options Adresář pro stahování nenastavený v možnostech
Download Path: Adresář stahování:
Download Paused Stahování pozastaveno
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Stáhnout zakódovaný text na disk. Předmět je název souboru
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Download will bypass all Filters Stahování obejde všechny filtry
Download Stáhnout
Download: Stáhnout:
Downloaded Files Stažené soubory
Downloaded Posts Stažené zprávy
Downloaded Staženo
Downloaded: Staženo:
Downloading Posts Stahování zpráv
Downloading Stahování
Downloads Stahování
DOWNLOADS Stahování
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Translation
Edit the filters.
Open the Filters window
Edit the filters.
Open the Filters window
Edit the Groups Editovat skupiny
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do
Email Notification Options E-mail Oznámení Možnosti
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Enable confirmation before permanant post deletion from the post list
Enable confirmation for Group List Sorting Enable confirmation for Group List Sorting
Enable confirmation of deletion from the Download List Enable confirmation of deletion from the Download List
Enable confirmation when sorting the Download list. Enable confirmation when sorting the Download list.
Enable Disabled Groups Zapnout vypnuté skupiny
Enable Disabled Servers Zapnout vypnuté servery
Enable Filters: Zapnout filtry:
Enable one or more Servers Povolit jeden nebo více serverů
Enable or Disable the Filters Enable or Disable the Filters
Enable the critical Error Pop-up window. Enable the critical Error Pop-up window.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear
Enter Registration codes. Vložit registrační kódy.
Erase everything
Erase All
Vymazat všechno
Vymazat vše
Erase the selection
Erase
Vymazat výběr
Vymazat
Error Chyba
Execute external program Provést externí program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Expand docked window Zvětšit docked window
Expand Search Results... Translation
Export Images to a Disk files. Uložit obrázky do souborů.
Export the selected posts to a text file Uložit vybrané zprávy do textového souboru
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Fail EXE files and RAR files that contain EXE files
Fail Passworded RARs inside RARs. This is almost always Spam. Fail Passworded RARs inside RARs. This is almost always Spam.
Fail RAR files that need Passwords Fail RAR files that need Passwords
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords
Failed Downloads Failed Downloads
Failed Files Chybné soubory
Failed Posts Chybné zprávy
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Selhalo přidání řetězce znaků do filtru.
Zkontrolujte znaky, které se pokoušíte použít a ujistěte se, že jsou platné.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Selhalo vyhledání nebo vytvoření datového adresáře
Zkuste vybrat/vytvořit nový
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Selhalo vyhledání nebo vytvoření adresáře pro stahování
nelze stahovat žádné soubory, dokud nedojde k opravě změnou na platný adresář pro stahování nebo
vytvořením adresáře pro stahování.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nelze otevřít soubor se skupinami. Stáhněte si prosím diskuzní skupiny.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Selhalo spuštění stahování
V manuálním módu musí být každá skupina zvolena ke stahování individuálně.
Buď přepněte do automatického módu a stiskněte tlačítko spustit nebo dvojklikněte na název skupiny, ze které chcete stahovat.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Nelze začít stahování.

V seznamu skupin nejsou zadány žádné skupiny.
Stiskněte tlačítko "Skupiny" a vyberte si aspoň jednu skupinu.
Failed Selhalo
February Únor
File Descriptions: Popisy souboru:
File Exists! Overwrite? File Exists! Overwrite?
File is in the download/scratch list Soubory v seznamu stahování/poznámek
File seems to be a Duplicate Soubor se zdá být duplicitní
File Type: Druh souboru:
Filename Accept Filename Accept
Filename Options: Možnosti názvů souboru:
Filename Reject Filename Reject
Filename: Název souboru:
Files Found: Nalezeno souborů:
Files List Files List
Files Needed: Požadováno souborů:
Files! Soubory!
Files Soubory
Files: Souborů:
Fill Server Fill Server
Fill Server: Doplňovací server:
Filter Accept: Přijmout filtr:
Filter out files that aren't new Filter out files that aren't new
Filter Profile not Found - Search Aborted Filter Profile not Found - Search Aborted
Filter Profile Filter Profile
Filter Profile: Profil filtru
Filter Profiles can't start with a number Profily filtrů nesmí začínat číslem
Filter Profiles require a name Profily filtrů vyžadují název
Filter Reject: Odmítnutý filtr:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Hledat RAR soubory v tomto seznamu zpráv
Find: Hledat:
Firewall: Translation
Font Colors for the Lists Barvy písma seznamů
Free space available in the Data|Download folders Free space available in the Data|Download folders
Free Space: Volné místo:
Fri Fri
FROM Date must be less than TO Date Translation
From Field Translation
From: Od:
Full Speed Plná rychlost
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews pro své servery VYŽADUJE uživatelské jméno a heslo
Global Filter Can't be Deleted Global Filter Can't be Deleted
Group Added Date Translation
Group Field is Empty - Please try again","Warning Translation
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Skupina názvů skupin musí obsahovat alespoň 2 znaky bez mezer
Group Translation
Group: Skupina:
Groups (0) Translation
Groups List Translation
GROUPS SKUPINY
Groups Skupiny
Header Download Failed - No master/active servers Selhalo stahování hlavičky – žádné hlavní/aktivní servery
Hide docked window Skrýt ukotvené okno
Hide Files with more Cross-posts than setting. Hide Files with more Cross-posts than setting.
Hide Old Translation
Hide/Show the main toolbar Skrýt/zobrazit hlavní panel nástrojů
Icon Legend Translation
Idle with "new" state set. Nečinný s „nově“ nastaveným statusem.
Idle Nečinný
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_ZVOLENÉ_POLOŽKY
Image Database Databáze obrázků
Import and image from ZIP of CBZ files Importovat a zobrazit ze ZIP CBZ souborů
Import Group Data from Newsbin 5.XX Import Group Data from Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Importovat soubory signatur verze 4.
Incomplete. Missing information needed for download Neúplný. Je potřeba stáhnout chybějící informace
Insert Clipboard contents
Paste
Vložit obsah schránky
Vložit
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalace je porušena – prosím odinstalujte a znovu nainstalujte
Internet Search Vyhledávání na internetu
Internet Internet
Invalid Regular Expression in Filter Invalid Regular Expression in Filter
Invalid Search String Translation
January Leden
Job: Úkol:
July Červenec
June Červen
Kill all connection that are currently outstanding. Ukončit všechna v současnosti nedokončená připojení.
Kill Selected Connection. Přeruš vybrané spojení.
Kill the Current Download Přeruš současné stahování
Kill the Download. Přeruš stahování.
Last Command Poslední příkaz
Last Response Poslední odezva
Last Updated: Poslední aktualizace:
List of Current downloads Seznam současných stahování
List of Failed downloads Seznam selhaných stahování
List of News servers that have been entered into Newsbin Seznam News serverů, které byly vloženy do Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Seznam skupin, ze kterých byste mohli mít zájem stahovat.
List of Status messages Seznam stavových hlášení
Load A folder's worth of Saved downloads Nahrát celý adresář uložených downloadů
Load all posts bypassing any age filters Nahrát všechny příspěvky s potlačením všech filtrů stáří
Load an Image Database Load an Image Database
Load Newer files into the list. Load Newer files into the list.
Load NZB files...
Load NZB
Load NZB files...
Load NZB
Load NZB... Translation
Load Older files into the list. Load Older files into the list.
Load Ranges of posts Nahrát rozmezí příspěvků
Load the download List from disk Načti seznam stahování z disku
Load the Download list Load the Download list
Local Místní
Lock the display to prevent accidential changes Translation
Logging Protokolování
Logs: Protokoly
Main Toolbar Translation
Make selected posts Old Označit zvolené příspěvky jako staré
March Březen
Mark all post Old? Označit celý příspěvek jako starý?
Mark all posts Old. Označit všechny příspěvky jako staré.
Mark all posts Old? Označit všechny příspěvky jako staré?
Mark post as Deleted Označ zprávy jako smazané
Mark Posts New... Mark Posts New...
Mark Posts Old... Mark Posts Old...
Mark Selected posts "new" Označit zvolené příspěvky jako „nové“
Master Server Master Server
Master/Slave Hlavní/Vedlejší
Max Size Translation
Maximum size must be larger then Minimum size to search Translation
Maximum size of displayed file. Maximální velikost souboru zobrazen.
May Může
Message-Id Translation
Min Size Translation
Minimum size of displayed file. Minimální velikost zobrazených souborů.
Mon Mon
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Translation
Move Down
Move Item Down one line
Translation
Move File(s) to another folder Přesuň soubor(y) do jiného adresáře
Move Files Přesuň soubory
Move Marked Files? Přesunout označené soubory?
Move One Line Down Posuň o řádek dolu
Move Top
Move Item to the Top
Translation
Move Up
Move Item Up one line
Translation
Move Up one Line Posunout o řádek nahoru
Must select some files to save to NZB Must select some files to save to NZB
NA for NZBs NA for NZBs
Name field is Empty - Please add some kind of Name Translation
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Need to pick a server to Post to - Please try again
Need to pick an active server - Please try again. Need to pick an active server - Please try again.
Need to select an item to modify. Translation
Network: Síť:
New Category... New Category...
New Posts Nové zprávy
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin pozastaven - málo místa na disku
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Translation
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
Translation
No active groups selected to Process Ke zpracování nebyly zvoleny žádné aktivní skupiny
No Destination filename set No Destination filename set
No group name found during add group Nenalezena skupina při přidávání skupin
No groups selected Nebyly zvoleny žádné skupiny
No PAR data so no PAR status is currently available Translation
No Posts Selected - Can't find Author No Posts Selected - Can't find Author
None Nic
Normal Server Normal Server
Notification Messages Translation
November Listopad
NZB Email Settings NZB nastavení emailu
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Files NZB soubory
October Říjen
Old Posts Staré zprávy
Only display files that match this filter Zobrazit pouze soubory, které vyhovují tomuto filtru
Only display Newer Posts Zobrazit pouze novější příspěvky
Only show the filename part of the subject Zobrazit pouze část názvu souboru tvořenou předmětem
Open Another Configuration Otevřít jinou konfiguraci
Open Groups Display
Open Groups Display
Translation
Open the Filter Options Otevři možnosti filtru
Open the folder where the UnRARed files go. Open the folder where the UnRARed files go.
Open the folder where this file is. Otevřít adresář, kde se nachází tento soubor.
Open the Options Dialog Otevři dialog možností
Open the Search Window
Open the Search Window
Translation
Open the Server Options Otevři možnosti serveru
Open this document Otevřít dokument
Open up a window to the files folder Otevřít okno souborového adresáře
Open Window to register key. Translation
Option Option
Options Možnosti
Options: Možnosti:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Přepsat, přejmenovat, Fill with Garbage then Delete
Par Files: PAR soubory:
PAR Records PAR záznamy:
Par Set Size: Velikost par sady
Partial Download Částečné stažení
Pause download
Pause the selected Download
Pause download
Pause the selected Download
Pause the download list.
Pause the Download
Pause the download list.
Pause the Download
Pause the Download Zastavit stahování
Pause the marked download Zastavit označené stahování
Paused Pozastavený
Permanantly Delete these Posts from Storage? Trvale smazat tyto zprávy z úložiště?
Permanently delete this poster? Permanently delete this poster?
Pick the Font to use with this control Zvolte písmo používané pro toto ovládání
Position: Pozice:
Post a message to up to 3 groups. Odeslat zprávu až do 3 skupin.
Post Count Post Count
Post Filename Název souboru zprávy:
Post list that the user can copy new entries into for later processing Seznam příspěvků, kam může uživatel zkopírovat nové položky pro pozdější zpracování
Post Properties Vlastnosti zprávy
Post to Selected Groups Odeslat do vybraných skupin
Post/File is Filtered Příspěvek/soubor je filtrován
Poster Settings Nastavení přispěvatele
Preparing Posted Files... Preparing Posted Files...
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Nelze se spojit s vyhledávacím serverem. Spojte se prosím s technickou podporou.
Processing Priority Prorita zpracování
Progress: Průběh:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Čistky na disku záznamy "Zobrazit Age" nastavení.
Purge the Stored records from the disk Vymazat uložené záznamy z disku
Purge to MDA is already in Progress Nevratný proces mazání na MDA již probíhá
Purging the Groups... Translation
Purging to Display Age... Translation
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed
Put servers into Master mode - Enable header download Put servers into Master mode - Enable header download
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time
Put servers into Slave mode - Disable header download Put servers into Slave mode - Disable header download
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Quick UnRAR: File isn't a decodable type
Quick UnRAR: No filename found Quick UnRAR: No filename found
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ukončit aplikaci; vyžádat uložení dokumetu
Konec
RAR Passwords Translation
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE zadané pro filtrování názvů NZB souborů není platné
Read Posts Číst zprávy
Read the text of the post Přečíst text příspěvku
Ready Hotovo
Really Delete Group(s)? Opravdu chcete smazat skupinu(y)?
Really Delete Server(s)? Opravdu chcete smazat server(y)?
Really Purge Stored Records? Opravdu nezvratně vymazat uložené záznamy?
Really Reset the Group to use Download Age again? Really Reset the Group to use Download Age again?
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Reject! Odmítnout
Reload from Disk. Translation
Reload Group data Translation
Reload the DB from disk Znovu načíst databázi z disku
Remote Control Translation
Remove Files from List Remove Files from List
Remove from Download List Odebrat ze seznamu stahování
Remove Poster from Lockout List Odebrat přispěvatele z black listu
Remove Posts from List Odebrat zprávy ze seznamu
Rename Failed, Probably the destination file already exists Přejmenování selhalo, cílový soubor již pravděpodobně existuje
Rename File Přejmenovat soubor
Rename File. Přejmenovat soubor.
Rename this item Přejmenovat položku
Repair Blocks Opravit bloky
Reply to an existing post Odpovědět na existující příspěvek
Rescan Folders Znovu naskenovat adresáře
Rescan the folder for missing files Znovu naskenovat chybějící soubory v adresáři
Reset counter to download headers from FTR setting Vynulovat počítadlo ke stažení hlaviček z FTR nastavení
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Vynulovat počítadla tak, aby opět bylo používáno FTR ke stahování ze skupin.
Reset the download counters. Vynulovat počítadla stahování.
Restore the window to visible Obnovit okno
Resume download
Resume the selected Download
Resume download
Resume the selected Download
Retry the Download
Retry the Download
Retry the Download
Retry the Download
RSS Feeds RSS kanály
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Run the Edit Groups Dialog Spustit dialogové okno úpravy skupin
Run the file with the default viewer Spustit soubor pomocí předvoleného prohlížeče
Running Spuštěný
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Sat Sat
Save the active document with a new name
Save As
Uložit aktivní dokument s novým jménem
Uložit jako
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Save the download list so, it can be loaded later. Uložit seznam stahování tak, aby bylo možné ho později nahrát.
Save the selected post to disk. Uložit vybrané zprávy na disk.
Scheduler Disabled Scheduler Disabled
Scheduler Enabled Scheduler Enabled
Scheduler Paused Scheduler Paused
Scheduler Scheduler
Search for and UnRAR RAR files Search for and UnRAR RAR files
Search for Downloaded Files in the file DB Vyhledat stažené soubory v databázi souborů
Search for Subjects or Poster Search for Subjects or Poster
Search In Groups/Topic Translation
Search Mode Translation
Search Warning Varování vyhledávání
Search Vyhledat
SEARCH VYHLEDAT
Secure server/connection Failed. Selhal zabezpečený server/připojení.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpečený server/připojení. Připojení k serveru jsou SSL šifrována
Security Options Možnosti zabezpečení
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Select a Filter Profile from Find - Search Aborted
Select a Filter Profile Zvolit profil filtru
Select a folder to scan for files Zvolit adresář k vyhledávání souborů
Select all Items Translation
Select all Posts. Zvolit všechny příspěvky.
Select Automatic Download Mode. Zvolit mód automatického stahování.
Select Manual Mode Zvolit manuální mód
Select which groups to search for content. No selection means all groups Zvolit skupiny v jejichž obsahu bude vyhledáváno. Pokud nejsou zvoleny žádné, budou zvoleny všechny
Selected Data count and size Translation
September Září
Server Name: Název serveru:
Server Options Možnosti serveru
Server port is Required - default is 119 Je vyžadován port serveru – přednastavená hodnota je 119
SERVERS SERVERY
Servers Servery
Servers: Servery:
Set the Per group download path Nastav adresář stahování podle skupiny
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Translation
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Setup: Nastavení:
Show All Files Zobrazit všechny soubory
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames only Show Filenames only
Show Filenames: Zobrazit názvy souborů:
Show Filtered Posts Ukázat filtrované zprávy
Show Grid Lines Zobrazit mřížky
Show Help File Zobrazit soubory nápovědy
Show Incomplete Files Zobrazit neúplné soubory
Show Incompletes Ukázat neúplné
Show New Posts Ukázat nové zprávy
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Zobrazit nebo skrýt hlavní ovládací panel
Přepnout hlavní panel
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Zobrazit nebo skrýt stavový řádek
Stavový řádek
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Zobrazit nebo skrýt panel s náhledy
Přepnout náhledy
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů
Přepnout panel nástrojů
Show PAR/NFO Ukázat PAR/NFO
Show Special... Zobrazit zvláštní…
Show the best guess at the filenames in the post. Zobrazit nejlepší odhad v souborech v příspěvku.
Show the Servers Tab Zobrazit záložky serverů
Show the smaller tool bar. Zobrazit menší panel nástrojů.
Show/Disable the MOTD window Zobrazit/skrýt okno zprávy dne
SIG ON SIG Zapnuto
Size of data waiting to download in the download list Size of data waiting to download in the download list
Size: Velikost:
Slave Server Podřízený server
Sort Groups List? Třídit seznamy skupin?
Sort the entire Download list? Třídit celý seznam stahování?
Sort the entire Failed list? Třídit celý seznam neúspěšných?
Sort the entire Wish list? Translation
Spam Filter Settings Spam Filter Settings
Spam Filters Spam Filters
Specify a filter profile for a group Přiřadit skupině profil filtru
Speed (Bps): Rychlost (Bps):
Speed Limited Translation
Speed Progress Translation
Speed: Rychlost:
SSL Disabled Translation
SSL Enabled Translation
SSL Enabled/Disabled: Translation
State: Stav:
Status Translation
Status: Stav:
Stop Search Processing Translation
Subject Accept Translation
Subject Field Translation
Subject is Empty - Please try again Translation
Subject Reject Translation
Subject: Předmět:
Sun Sun
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Přepnout do předchozího okna
Předchozí
Switch between Full and Reduced speed Translation
Switch between Pause and Run Translation
Switch between Scheduler Modes Switch between Scheduler Modes
Switch to the next window pane
Next Pane
Přepnout do dalšího okna
Další
Switches: Přepínače:
Tab: Záložka:
Tabbed Window Okno v záložkách
Takes you to a form where you can request tech support Přesměruje Vás na formulář, jehož pomocí můžete vyžádat technickou podporu
Test files if they have PAR files Testuje soubory, zda obsahují PAR soubory
Test NZB... Translation
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Soubor obsahující seznam skupin chybí.
\tKlikněte na tlačítko „Stáhnout seznam skupin ze serveru“.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Název je příliš krátký. Musí obsahovat 2 nebo více znaků.
The news servers for some popular ISP. News servery některých oblíbených ISP.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Žádný server není aktivní. Před započetím stahování buď přidejte server a/nebo se ujistěte, že alespoň jeden ze serverů je zaškrtnutý.
Thumbnails Náhledy
Thumbnails: Náhledy:
Thur Thur
Time to finish current downloads Time to finish current downloads
Top Translation
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Zkuste k sobě přidat příspěvky, které Newsbin Pro nespojil sám.
Try to Find a news server Zkus najít news server
Tue Tue
UberSearch Vyhledávání
Unable to add this item to poster lockout Unable to add this item to poster lockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Unable to Assign Download path - Check your download path settings
Unable to create or access the temp folder Translation
Unable to Delete Server - Server not found Nebylo možné odstranit server – server nebyl nalezen
Unable to load the Filters file Unable to load the Filters file
Unable to open file to save groups Nebylo možné otevřít soubor k uložení skupin
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Nebylo možné použít prohlížeč z důvodu chyby nahlášené souborem:
Undo the last action
Undo
Vrátit o krok zpět
Zpět
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR Failed: RAR file needs Password
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR Path is not set in the Options Translation
UnRAR Path: Translation
UnRAR the files to a new folder UnRAR the files to a new folder
Unsorted Nesetříděné
UsenetSearch Translation
View List Icon Legend Zobrazit popis stavových ikon
View Message of the Day Ukázat zpávu dne
View Thumbnails Prohlédnout náhledy
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s
Warning Varování
Web page that describes how to Use newsbin Internetová stránka popisující popis používání Newsbin
Wed Wed
When Login is Enabled - Username is required Při povoleném přihlašování je požadováno uživatelské jméno
Window Positions Pozice okna
Wish List Translation
You need to Enter a server name or address Zadejte název nebo adresu serveru
You've selected more than 40 items to read. Continue? Zvolili jste více než 40 položek k přečtení. Pokračovat?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Czech
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Czech
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Czech
Album Album
Artist Umělec
Album-Artist Album-Umělec
Artist-Album Umělec-Album
Artist\Album Umělec\Album
Album\Artist Album\Umělec

DLGINIT Entry 4

English Czech
Display Data Rate Zobrazení Dat Hodnotit
Display Disk Free Space Zobrazení volného místa na disku

DLGINIT Entry 5

English Czech
None Nic
12 Hours, 12 Hodin,
1 Days 1 Den
2 Days 2 Dny
3 Days 3 Dny
4 Days 4 Dny
5 Days 5 Dní
10 Days 10 Dní
15 Days 15 Dní
20 Days 20 Dní

DLGINIT Entry 6

English Czech
None Nic
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 7

English Czech
Normal Normální
Verbose Verbose
Debug Debug

DLGINIT Entry 8

English Czech
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (No Password Needed)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Password Optional)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Czech
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 10

English Czech
Update Every 1 secs Update Every 1 secs
Update Every 5 secs Update Every 5 secs
Update Every 30 secs Update Every 30 secs
Update Every 60 secs Update Every 60 secs
Personal tools