Czech 5.54

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 5.54 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Czech
Download Paused Warning Pozor, stahování pozastaveno
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Jste registrovaným uživatelem Newsbin Pro, ale máte starý Klíč.
&Size: Ve&likost
(Optional) (Volitelné)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
-Já a Dex Tě/Vás budeme navždy milovat
- Doživotní upgrady
- Přednostní technická podpora
- Přístup k soukromému beta programu
- Ten příjemný pocit z dobře vykonané práce
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. -First Time Records (FTR) je nejdůležitější nastavení určující rozsah obsahu skupiny, který stáhnete při první návštěvě.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) -Hromadné aktualizace všech skupin proveďte jedním kliknutím na tlačítko aktualizovat (zelený blesk)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed -K prohlížení příspěvků během jejich stahování dvakrát klikněte na skupinu, ale nezapomeňte, že bude možná nutné „Opětovné nahrání“
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Použijte Nápovědu/Nápovědu za účelem získání více informací o používání Newsbin
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Použijte Nápovědu/Příručku začátečníka k prohlížení tutoriálů
-- Contacting our web site. -- Kontakt na naši internetovou stránku.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Odeslání kopie Vašeho aktuálního registračního klíče na stránku
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- Internetová stránka zkontroluje platnost klíče a následně doručí nový, který je potom uložen ve Vašem počítači
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Aktualizace klíče strana 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Aktualizace klíče strana 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Aktualizace klíče
@ @

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Klikněte na tlačítko k dokončení aktualizace.
Nový klíče je také uveden v nabídce nápovědy v
dialogovém okně Registrace/aktualizace klíče.

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

"Popisy souborů" ukládají popisy stažených souborů
do souboru v adresáři s názvem "Description"

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Blik, blik, blik, není to otravné?

Když se zaregistrujete, už nikdy u nás nebudete znovu obtěžováni.

Registrace trvale zabrání objevování výzvy k registraci.
About Newsbin Pro O Newsbin Pro
Accept Filter Povolit filtr
Add a path prefix - Decode to a folder named for the source folder Přidat předponu adresáře – Rozšifrovat na název adresáře označené jako zdrojový
Add each filename to the log file. Přidat každý název souboru do protokolovacího souboru.
Add Files... Přidat soubory...
Add Filters... Přidat filtry…
Add Group Name to Download Folder Přidat název skupiny do adresáře pro stahování
Add group... Přidat skupinu...
Add Groups Přidat skupiny
Add Groups... Přidat skupiny...
Add New Server Přidat nový server
Add NZB Filename to Download Folder Přidat název NZB souboru do adresáře pro stahování
Add NZB Folder to Download Folder Přidat NZB adresář do adresáře pro stahování
Add PAR's to PAR: Přidat PAR soubory do PAR:
Add Password Přidej heslo
Add Server Přidat server
Add Subject to filenames under Přidat předmět mezi názvy souborů pod
Add Přidat
Add/Remove Selected Groups Přidat/Odebrat vybrané skupiny
Advanced Options Pokročilé možnosti
Age Filter: Filtr stáří:
Age: Stáří:
Apply Použít
Attach file summary information to the file. Připojit informace o souhrnu souborů k souboru.
Authentication Required Požadováno přihlášení
Authentication Status Přihlašovací status
Auto Rename: Automat.přejmenování:
Auto-Mark Old: Označit staré:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Probíhá automatické ukončení. Stiskni 'Storno' když nechceš program ukončit.
Auto-Shutdown Warning Upozornění při automatickém ukončení
Auto-Shutdown Automatické ukončení
Autoload NZB Path: Auto načtení NZB Path:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatické stahování NZB souborů dvojkliknutím
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatické stažení. Přidá všechny nové zprávy do seznamu ke stažení.
Automatic Update Modes Automatické aktualizace
Automatically Decode Complete Files: Automaticky rozbalit kompletní soubory:
AutoPAR settings nastavení AutoPAR
Autorar Properties Vlastnosti aplikace Autorar
Background Pozadí
Basic Settings Základní nastavení
Beta Deactivated Beta deaktivována
Binaries Spustitelné soubory
Blocks Missing: Chybějící bloky:
Blocks Needed: Bloků požadováno:
Bottom Dole
Browse Procházet
Browse... Procházet…
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Ve výchozím nastavení NewsBin rozbaluje soubory do adresáře se zdrojovými soubory.
Bypass size filters for some files Obejít filtr velikosti pro některé soubory
Bytes Bajtů
Cancel Search Zrušit vyhledávání
Cancel Storno
Change Password Změnit heslo
Characters long Počet znaků
Check1 Kontrola1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Vymazat NZB adresář. Vyjměte jakékoliv zvláštní formátování z názvu NZB souboru
Clear Password Smazat heslo
Clear Ram Vyčistit Ram
Clear Results Vyčistit výsledky
Clear Smazat
Clear: Smazat:
Click here to Purchase NEW Key Klikněte zde pro zakoupení NOVÉHO klíče
Click the button to finish the upgrade. Stiskni tlačítko pro dokončení upgrade.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Stiskni tlačítko pro dokončení upgrade.

Je nutné ukončit a znovu spustit Newsbin
po zadání nového klíče
Click To Finish Registration Dokončit registraci
Close Zavřít
Code: Kód:
Color: Barva:
Colors Barvy
Compact Mode Options Možnosti kompakt (spojování) módu
Compact View Kompaktní zobrazení
Compact Spojit
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibilní prohlížeče jako např. ACDSee, zobrazí
tyto popisy spolu se souborem.
Connections: Připojení:
Control Prompts Kontrolní otázky
Controls detail of the log messages Podrobnosti o správě protokolovacích zpráv
Copy Settings From Server: Zkopírovat nastavení ze serveru:
Copy Style Rename: Zkopírovat styl přejmenování:
Copy to Clipboard Kopírovat do schránky
Copyright(C)1995-2009 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright (C)1995-2009 CMCE Inc. Všechna práva vyhrazena.
Critical Error Messages Zprávy o kritických chybách
Crosspost Filter: Filtr vícenásobných příspěvků:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Nahrát NZB do jednoho ze seznamů příspěvků
Data Folder Datová adresář
Days Old Dnů starý
Days to download from a new group Dnů ke stažení z nové skupiny
Decode Folder: Rozbalit do adresáře:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Priorita procesu rozbalování - nižší méně zatíží PC, ale je pomalejší
Decoding RAR files. Rozbal RAR soubory
Default is 563 Výchozí hodnota je 563
Default port is 119 for News Výchozí port pro News je 119
Default Settings Výchozí nastavení
Delete Emails with NZBs Odstranit emaily s NZB
Delete File Data older than N days old Vymazat data v souborech starších než N dnů
Delete From List Vymazat ze seznamu
Delete or leave the emails on the server Odstranit z nebo ponechat emaily na serveru
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Smazat RAR a PAR soubory po úspěšném dekódování.
Delete RARs and PARs Odstranit RAR a PAR soubory
Delete Server Odstranit server
Delete Smazat
Details Detaily
Different proxy's require different ports Různé proxy vyžadují různé porty
Disable AutoPAR Decode for this Group - Don't decode RAR files Zakázat AutoPAR rozšifrování pro tuto skupinu – Nešifrovat RAR soubory
Disable AutoPAR Zakázat AutoPAR
Disable XFeatures: Zakázat XFeatures:
Display Age: Zobrazit stáří:
Display Name: Zobrazený název:
Display Switches Zobrazovací přepínače
Display Zobrazit
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuuje DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Při řazení sloupců ignorovat "RE:" část předmětu
Don't download Headers from this server Nestahovat hlavičky z tohoto serveru
Don't know yet Ještě nevím
Down Dolů
Download a partial file to a folder under the download folder Stáhnout část souboru do adresáře pod adresářem pro stahování
Download Age: Stáří downloadu:
Download Double-Clicked NZB: Stáhnout dvojkliknuté NZB:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Stáhnout adresář určený pro MP3 ID3 pole
Download Folder: Stáhnout adresář:
Download Groups List From Server Stáhnout seznamy skupin ze serveru
Download if incomplete and more than: Stáhnout, pokud je nekompletní a obsahuje více než:
Download List Sort: Stáhnout druh seznamu:
Download PAR files as well as the normal files Stáhnout PAR soubory stejně tak jako běžné soubory
Download Settings Stáhnout nastavení
Download to folder named for the watch list. Stáhnout do adresáře určeného pro sledovací seznam.
Duplicate Filename Settings Nastavení duplicitních názvů souborů
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Změnit e-mail přispěvatele nebo přidat nový text na filtrování z pole přispěvatel (např. Webmaster)
Email (POP) Server Emailový server (POP)
Email (SMTP) Server: Emailový server (SMTP):
Email Complete Downloads: Odeslat dokončené downloady emailem:
Email error messages Odeslat chybové zprávy emailem
Email Errors: Odeslat chyby emailem:
Email Filenames and state Odeslat názvy souborů a stav emailem
Email From: Email od:
Email Notification Settings Nastavení emailových upozornění
Email Password: Heslo emailu:
Email To: Odeslat emailem komu:
Email Username: Uživatelské jméno emailu:
Enable Email Notifications Povolit emailová upozornění
Enable File Descriptions Zapnout popisy souborů (logování)
Enable Filters Zapnout filtry
Enable Logging Zapnout logování
Enable Pop Scanning Povolit Pop vyhledávání
Enable Save Thumbnails Povolit ukládání náhledů
Enable Schedular Povolit plánovač
Enable Server Povolit server
Enter Day Range: Vložit rozmezí dnů
Example NZB Filename Vzor názvu NZB souboru
Execute File Spustit soubor
Exit Newsbin when the download list empties Ukončit Newsbin po vyprázdnění seznamu stahování
Exit Processing Ukončit zpracování
Favorite Posters Oblíbení přispěvatelé
File Count: Počítadlo souborů:
File Descripion Settings Nastavení popisu souboru
File Details Podrobnosti o souboru
File Display Date Range Zobrazení souborů z rozmezí dní
File Extensions: Přípony souboru:
File Filters Filtry souboru
File Size Velikost souboru
Filename Název souboru
Filename: Název souboru:
Filenames Modifications Změny názvů souborů
Fill Server: Doplňující server:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Vybrat skupiny s více než 200 zprávami
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrovat příspěvky větší než X bajtů
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrovat příspěvky menší než X bajtů
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrovat příspěvky starší než N dnů/hodin (D/H)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrovat zprávy s více než X crossposts
Filter Profile: Profil filtru:
Filter Profiles Filtrovat profily
Filter Template: Šablona filtru:
Filter: Filtr:
Filters that apply to this group Filtr použitý pro tuto skupinu
Find Hledat
Find: Hledat:
Finished Install Instalace dokončena
Firewall Address: Adresa firewalu:
Firewall Options Možnosti firewallu
Firewall Password. Heslo firewallu.
Firewall Password: Heslo firewallu:
Firewall Port: Port firewallu:
Firewall Type: Typ firewallu:
Firewall Userid Uživatelské ID firewallu
Firewall Username: Přihlašovací jméno:
First Name: Jméno:
Folder Mode: Adresářový mód:
Folder Name Název adresáře
Font Písmo
Force first PAR to TOP of download list V platnost první PAR na začátek stahování seznamu
Force group Selection: síla skupin Výber:
Forgot Your Password? Zapomněli jste Vaše heslo?
Free 24 Hour Trial! 24 hodinová zkušební doba!
From: Od:
Full Speed after: Plné rychlosti po::
Full Speed At: Bez omezení rychlosti od:
Get Servers List Získat seznam serverů
Giganews Access Check Kontrola přístupu ke Giganews
Giganews Options Možnosti Giganews
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Uživatelé zvláštní verze Giganews musí přidat své uživatelské jméno
a heslo zde. Pokud máte více účtů, další servery můžete přidat později.
Giganews Username and Password Setup Nastavení uživatelského jména a hesla Giganews
Group Display Age: Stáří zobrazovaných skupin:
Group Name Filters Filtr názvů skupin
Group Options Možnosti skupiny
Group Properties Vlastnosti skupiny
Group(s): Skupina(y):
Group: Skupina:
Groups List Sort: Druh seznamu skupin:
Header Compression: Komprese hlaviček:
Header Overlap: Překrývání hlavičky
Help Nápověda
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Zde lze zadat prvotní zpravodajské servery
Název severu bude vypadat zhruba takto „news.vasedomena.com“ nebo „10.1.1.119“
Hide Delete and tagging progress bars Skrýt Odstranit a značkování pokrok bary
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Skrýt soubory které nemají staženy všechny části. (vypnuto v Kompakt modu)
Hide Incompletes: Skrýt neúplné:
Hide Old Skrýt staré
Hide Progress: Skrýt pokroku:
Hide Skrýt
hours old hodin starý
How many days worth of posts to download from an empty group Kolik dní v hodnotě míst ke stažení z prázdné skupiny
How many posts to overlap Header downloads Kolik příspěvků překrývá hlavička downloadu
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Jak často NewsBin aktualizuje skupiny (60 minut a více)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
Přejete si nějaké změny? Do přepsání klasického Newsbin
jsme vložili 2500 hodin.

Chcete se mi zavděčit?
Navštivte http://www.newsbin.com a zaregistrujte se k odběru novinek.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Chtěli byste zkušební verzi? Registrací získáte:
I Agree Souhlasím
Icon Legend Význam stavových ikon
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" Pokud název serveru začíná na „news:\\news.nejakadomena.com“, ujistěte se, že odstraníte ostatní části krom názvu domény tak, aby vypadal následovně „news.nejakadomena.com
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Jestliže chcete přeskočit tento krok, vyberte diskuzní skupinu kliknutím na tlačítko "Skupiny" na nástrojové liště.
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Pomocí tohoto průvodce bude Váš klíč automaticky aktualizován
na naší internetové stránce. Aktualizace neznehodnotí Váš starý klíč. Stále můžete používat libovolnou verzi
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Při registraci kreditní kartou získáte OKAMŽITÝ PŘÍSTUP
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignoruj soubory vyhovující sledovacímu seznamu, které ale nesplňují stanový rozsah velikosti.
Image Modes Módy obrázku
Image Safe Table Tabulka obrázků
Import Progress Probíhá import
Importing Signature.dbm... Importuji Signature.dbm...
In the post lists, show the age and not the date V seznamu příspěvků zobrazovat stáří, ne datum
Incomplete Handling Zacházení s nekompletními
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
Počáteční konfigurace se skládá z:

- Napište adresu NNTP news serveru.
- Vyberte si nejméně jednu skupinu zpráv pro práci
Install Initial Groups První načtení skupin
Install Initial Server Nastav výchozí server
Internet Search Options Možnosti vyhledávání na internetu
Introduction Úvod
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Mějte na paměti, že vytváření náhledů je značně náročné na
procesor, při velkém objemu dat zpomalí stahování
Key Upgrade Page 3 Aktualizace klíče strana 3
Last Name: Příjmení:
List Name: Název seznamu:
Load All Posts Nahrát všechny příspěvky
Load NZB... Nahrát NZB...
Load: Nahrát:
Log : Zapsat:
Log Date: Zapsat datum:
Log Errors. Protokolovat chyby.
Log Errors: Protokolovat chyby:
Log Filenames: Protokolovat názvy souborů:
Log Group: Protokolovat skupiny:
Log Headers Log hlaviček
Log Post Body: Log těla zprávy
Log Poster: Zapsat přispěvatele:
Log Settings Nastavení logu
Log Subject: Zapsat předmět:
Log the entire non-Binary part of the post Protokolovat úplnou nebinární část příspěvku
Log the headers for each post to the log file Protokolovat hlavičku každého příspěvků do protokolovacího souboru
Manual Add Přidat ručně
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Označ skupiny užitím myši nebo kurzorových kláves. Pak stiskni Enter nebo tlačítko Přidat skupiny. Také lze vybrat skupinu dvouklikem.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Automaticky označit uložené zprávy při nahrání jako staré. (jako V4)
Max Post Size: Max.velikost zprávy:
Max Posts: Max.zpráv:
Max Retries: Max.opakování:
Max Size (k): Max.velikost (k):
Max Size: Maximální velikost
Maximum Connections to this Server Maximum spojení s tímto serverem
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Max. pokusů o stažení (0 = neomezeně)
Maximum File Size: Max.velikost souboru:
Maximum X Resolution: Maximální X rozlišení:
Maximum Y Resolution: Maximální Y rozlišení:
Min Post Size: Min.velikost zprávy:
Min Posts: Min.zpráv:
Min Size (k): Min.velikost (k):
Min Size: Minimální velikost
Minimize to Tray Minimalizovat do panelu programů
Minimize to Tray: Minimalizovat do panelu programů:
Minimum File Size: Min.velikost souboru:
Minimum Size: Min. velikost:
Minutes Minutes
Misc Display Volitelné zobrazení
Missing: Chybí:
Move to Bottom Přesunout naspod
Move to Top Přesunout nahoru
MP3 Download Path Settings Nastavení adresáře stahování MP3
MP3 Folder Mode: Mód MP3 adresáře:
MP3 Tag Usage: Použití MP3 popisků
Multi-Tab Mode: Multi-Tab mód:
Nag Window - Download Paused. Okno s upomínkou k registraci – stahování pozastaveno.
Name: Jméno:
Network Settings Síťová nastavení
Network Status Stav sítě
New Filter Name Název nového filtru
New Filter: Nový filtr:
New Server Nový server
New Username/Password Nové Uživ. jméno/Heslo
New... Nové...
Newest Date: Nejnovější datum:
Newsbin Message Of the Day Zprávy dne od Newsbin
Newsbin Options. Možnosti NewsBin
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro umí ukládat náhledy každého JPG obrázku na disk
Následující nastavení Vám umožní určit, kam a jak budou náhledy ukládány na disk.
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
Newsbin Pro vyžaduje několik nastavení. Zkušení uživatelé mohou kliknutím na storno tohoto průvodce obejít.

Staré konfigurační soubory nahrajete kliknutím na konec a dvojkliknutím na NBI soubor
Newsbin Security Password Bezpečnostní heslo Newsbin
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Poznámky:

Při ukončení NewsBin Pro budete požádání o uložení konfigurace.
Můžete přidat více serveru pomocí tlačítka "Servery"
Celý seznam diskuzních skupin můžete stáhnout pomocí tlačítka "Skupiny" výběrem volby "Aktualizovat skupiny".
Number of thumbnails to display Kolik náhledů zobrazit
NZB Autoload Settings Nastavení autonačtení NZB
NZB Folder Modes NZB Folder Modes
NZB Load Settings Nastavení načtení NZB
OK OK
Ok OK
Old Folder Picker: Starý způsob výběru adresářů:
Oldest Date: Nejstarší datum:
One time Record Conversion Převod jednorázových záznamů
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Zobrazovat pouze příspěvky novější než N dnů
Only use Server if no other server has the post. Použít server jestliže jiný nemá zprávu.-??
Open all groups into new Tabs Otevřít všechny skupiny do nových záložek
Open Containing Folder... Otevřít obsahující adresář…
Open Data Folder Otevřít datový adresář
Open to Download Path: Otevřít do adresáře pro stahování:
Options... Možnosti...
Organization: Organizace:
Override Decode Path: Přepsat dešifrovací cestu:
Overwrite Logs Files Přepsat protokolovací soubory
Overwrite the log file for every run. Přepsat protokolovací soubor při každém spuštění
Password Heslo:
Password: Heslo:
Pause Pauza
Pick an Existing list or enter the name of a new list Zvolte existující seznam nebo vložte název nového seznamu
Pick Files Zvolte soubory
Pictures Obrázky
Place Thumbnails In Another Folder Ulož náhledy do jiného adresáře
Plugin Capabilities: Vlastnosti pluginu:
Plugin Control Ovládání Pluginu
Pop Email NZB Downloading Pop email NZB stahování
POP Username and Password POP uživatelské jméno a heslo
Post Delete: Odstranit příspěvek
Post Dialog Nová zpráva
Post Display Empty: Prázdné zobrazení příspěvku:
Post Filters Filtr zprávy
Post Now Odeslat
Post Properties Vlastnosti zprávy
Poster Text Text příspěvku
Potential Servers Možné servery
Prepend subject to Filename Nadřadit předmět názvu souboru
Prevent opening Newsbin from the tray Zabránit otevření Newsbin z panelu programů
Prevent opening the Add Groups Window Zabránit otevření okna pro přidání skupin
Prevent opening the Add Servers Window Zabránit otevření okna pro přidání serverů
Prevent opening the Options Window Zabránit otevření okna vlastnosti
Process Image files (JPG/GIF/PNG) Zpracovat obrazové soubory (JPG/GIF/PNG)
Process Non-standard files Zpracovat nestandardní soubory
Processing Options Vlastnosti zpracování
Profile: Profil:
Progress... Probíhá…
Progressive JPG's Progresivní JPG
Prompt on Download list column sort Upozornit na setřídění sloupce seznamu stahování
Prompt on Groups list column sort Upozornit na setřídění sloupce seznamu skupin
Prompt when permenantly deleting posts Upozornit při trvalém mazání příspěvků
Prompt when post list load, loads nothing Upozornit při nahrání seznamu příspěvků, při nahrání nulového počtu
Properties Vlastnosti
Properties... Vlastnosti...
Public Email: Veřejný email:
Purchase a Key Zakoupit klíč
Purge Headers Vyčistit hlavičky
Purging Groups... Čištění skupin…
Put the Date: field into the description Vložit pole "Datum:" do popisu
Put the From: field into the description Vložit pole "Od:" do popisu
Put the Group into the description Vložte skupinu do popisu
Put the Subject field into the description Vložit pole "Předmět:" do popisu
Quick Decode Rychlé dešifrování
RAR Decode Password Needed RAR potřebuje heslo k rozbalení
RAR Finder RAR vyhledávač
RAR/Master Splitter Decoder RAR/Master Splitter dekodér
Re-enter Password: Znovu zadejte heslo:
Read Chunk Číst CHUNK
Reassemble Znovu složit
Records: Záznamů:
Refresh the List. Obnovit seznam
Refresh/Rescan Obnovit/Znovu naskenovat
Register Newsbin Registrovat Newsbin
Registration Code: Registrační kód:
Reject Filter Odmítnout filtr
Rejected Posters Odmítnutí přispěvatelé
Reload Znovu nahrát
Reload: Znovu nahrát:
Rename the file if it already exists on disk Přejmenovat soubor jestliže již na disku existuje
Repair Blocks: Opravit bloky
Reply Odpovědět
Require a password to start Newsbin Vyžadovat heslo ke spuštění Newsbin
Requires Login Požaduje přihlášení
Reset Reset
Resume Download after: Pokračovat ve stahování po:
Resume Pokračovat
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Zachování zpráv na tomto serveru. Nepoužít server pro zprávy starší než je nastavení (Dní)
Retry Opakování
Right click to Select new positions. Klik pravým tlačítkem vybere nové umístění.
Sample... Příklad…
Save Failed List on Exit: Při ukončení uložit seznam neúspěšných:
Save File Summary: Uložit souhrn souboru:
Save files in Folders named for the Newsgroup Uložit soubory do adresářů určených skupinám
Save Files List on Exit: Při ukončení uložit seznam souborů:
Save Picture files to a Database Uložit obrazové soubory do databáze
Save Posts To... Uložit příspěvky do…
Save to a unique Folder named for a Source file Uložit do specifického adresáře určeného zdrojovému souboru
Save Uložit
Scan Skenovat
Screen Saver Disable: Vypnout spořič obrazovky:
Search Age Vyhledat podle stáří
Search in Groups: Vyhledat ve skupinách:
Search Options Možnosti vyhledávání
Search Source: Vyhledat zdroj:
Search Type Druh vyhledávání
Search Username and Password Vyhledat uživatelské jméno a heslo
Search Hledat
Search... Hledat...
Search: Hledat:
Security Options Možnosti zabezpečení
Security Password Bezpečnostní heslo
Server Address: Adresa serveru:
Server Finder Hledání serveru
Server Name: Název serveru:
Server Options Možnosti serveru
Server Status: Stav serveru:
Server: Server:
Servers... Servery…
Set Color Nastav barvu
Set SSL Port: Nastavit SSL port:
Short Filename Mode: Mód krátkého názvu souboru:
Show All Ukázat vše
Show File Age: Zobrazit stáří souboru:
Show Filenames Zobrazit názvy souborů
Show Files Loading: Zobrazit nahrávané soubory:
Show Files Newer than N Days Old Zobrazit soubory novější než N dnů
Show Files Ukázat soubory
Show Filters Ukázat filtry
Show Headers Ukázat hlavičky
Show Incompletes Ukázat neúplné
Show Message of the Day (MOTD) window on start Zobrazit okno se zprávu dne (MOTD) při spuštění
Show MOTD on startup: Zobrazit zprávu dne při spuštění:
Show New Ukázat nové
Show NNTP Commands Show NNTP Commands
Show PAR/NFO Ukázat PAR/NFO
Show PAR/NFO: Ukázat PAR/NFO:
Show Server Commands: Ukázat příkazy serveru:
Size: Velikost:
Slave Server Podřízený server
Slow Speed At: Omezit rychlost od:
Some Customized status text. Vlastní text statusu.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Některé servery mohou vyžadovat přihlášení s použitím uživatelského jména a hesla.
Pokud Váš server vyžaduje heslo, zaškrtněte toto políčko a vyplňte prázdná pole.
Some non-standard servers require group selection Některé nestandardní servery vyžadují zvolení skupiny
Some servers don't implement Xfeatures correctly Některé servery neimplementují Xfeatures správně
Some Topics: Některá témata:
Sort, Ignore RE: Řadit,ignorovat RE:
Speed Limit Off at this time Vypnout omezení rychlosti v tento čas
Speed Limit On at this time Zapnout omezení rychlosti v tento čas
Speed Limit Limit rychlosti
Speed Limiter Properties Vlastnosti omezení rychlosti
Speed Limiter Omezení rychlosti
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 obchází některá omezení v Evropě
Status Message Stavová zpráva
Status Tab Logging: Záložka stavu přihlášení:
Stop Stop
Storage Age: Doba uložení:
Subject Filename Mode: Mód předmětu v názvu souboru:
Subject Předmět
Subject: Předmět:
Submit: Odeslat:
Swap Filter Změnit filtr
TCP Port: TCP Port:
Test (if PARS present) Test (jen s PAR souborem)
Test Password Testuj heslo
Test Server Test serveru
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Do datového adresáře Newsbin ukládá svá nastavení a stažená data:
The files to be UnRARed are requesting a password. RAR soubory k rozbalení vyžadují heslo.
The key upgrade consists of: Aktualizace klíče spočívá v:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.

The download path is where the files that are downloaded will go.

Toto jsou základní nastavení pro obsluhu Newsbin Pro.

Stažené soubory jsou ukládány do adresáře pro stahování.

These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Tato políčka ovládají protokolování downloadů.
Ve výchozím nastavení Newsbin Pro na disk nic neprotokoluje. Zaškrtněte políčko povolení protokolování
Následně specifikujte informace, které chcete protokolovat.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Tyto informace budou zašifrovány, takže žádní slídilové u ISP
ani mezi Vámi a naší internetovou stránkou neuvidí Vaše jméno.
This is what we intend to send to the web site Následující údaje chceme odeslat na naši internetovou stránku.
This path is Relative to the download path Tato cesta je relativní k adresáři pro stahování
Thumbnail Count: Počet náhledů:
Thumbnail Path: Adresář náhledů:
ThumbNail Settings Nastavení náhledů
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Jestliže chcete zaregistrovat Newsbin Pro, musíte zadat registrační kód PŘESNĚ tak,
jak vám byl doručen e-mailem. Nejlepší je kód zkopírovat z e-mailu (CTRL+C)
a poté vložit (CTRL+V)do Newsbin.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Abyste mohli používat služby UsenetServeru, musíte vyplnit
uživatelské jméno a heslo, které Vám byly poskytnuty při přihlášení
To: Komu:
Top Left Vlevo nahoře
Top Right Nahoře vpravo
Top Nahoře
Translating from Old ImageSafe format to New. Převedení ze starého formátu ImageSafe na nový.
Turn off speed Limit when screen saver activates Vypnout omezení rychlosti při aktivaci spořiče obrazovky
Up Nahoru
Update Groups when Newsbin starts Aktualizovat skupiny při spuštění Newsbin
Update Interval(mins): Interval aktualizace (min):
Update When Started: Aktualizovat při spuštění:
Update Aktualizace
Upgrade Aktualizovat
Use "Per Group" Display Age Použít zobrazení dle stáří pro každou skupinu zvlášť
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Použít digitální otisk ke zjištění/odmítnutí duplicitních souborů
Use Calender: Použít kalendář:
Use Chunks Folder: Použít adresář pro části:
Use Download Path Použít adresář pro stahování
Use Duplicate Detector: Použít detektor duplikátů:
Use Europe: Použít Evropu:
Use Firewall Username/Password Použít Jméno/Heslo firewallu
Use Header Download Age Použít stáří stáhnutí hlavičky
Use Image DB: Použít DB:
Use Limit Timers: Použít nastavení času:
Use Pause Timeout Použít časový limit pro pozastavení
Use Profile Použít profil
Use Secure connections. The server must support this mode Použít zabezpečená připojení. Server musí podporovat tento mód
Use SMTP password (optional) Použít SMTP heslo (volitelné)
Use Speed Limit Timeout: Použít časový limit pro omezení rychlosti:
Use SSL Použít SSL
Use SSLV2 : Použít SSLV2:
Use the European Giganews Server Použít evropský Giganews server
Use the old folder picker (tends to be faster) Použít starý způsob výběru adresářů (bývá rychlejší)
Use Typical Retention Použít typické zachování zpráv
UsenetSearch Error Chyba UsenetSearch
UsenetServer Password Page Stránka s UsenetServer heslem
User Name: Uživatelské jméno:
Username/Password Jméno/Heslo
Username: Uživatelské jméno:
Validate Ověřit
Version: Verze:
Watch List. Sledování změn.
What's Next? Co dál?
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Při nalezení duplicitního názvu souboru přejmenovat na kopie
When adding posts to download, hold the PARS in the scratch tab Při přidání zpráv do fronty stahování, dát PAR do scratch záložky
When checked, the failed list is saved and restored on restart Při zaškrtnutí je seznam souborů uložen a obnoven při opětovném spuštění
When checked, the files list is saved and restored on restart Při zaškrtnutí je seznam neúspěšných uložen a obnoven při opětovném spuštění
When Deleting from AutoPAR tab, use Recycle Bin Při mazání ze záložky AutoPAR použít koš
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Při nahrávání více než jednoho NZB najednou nahrát vše do jednoho seznamu příspěvků.
When loading posts, show them as they load. Zobrazit příspěvky v průběhu jejich nahrávání
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Při volbě nového adresáře pro stahování začít prohlížet v současném adresáři pro stahování
X X
Xpost: Xpost:
yEnc XZVER Support. AstraWeb ONLY Podpora yEnc XZVER.
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete Během této aktualizace MUSÍTE být k jejímu dokončení připojeni k internetu
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Pro úspěšné dokončení registrace musíte být připojeni k Internetu.
Registraci vám potvrdíme na naší web stránce.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Pro zakázání/povolení protokolování budete muset provést restart.
Změna protokolovacích informací má okamžitý účinek.
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
Právě jste úplně dokončili instalaci Newsbin Pro!
Nyní jste připraveni ke stažení spustitelných souborů z Usenetu (za předpokladu, že jste přidali platný server a nějaké skupiny).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Vaše 10tidenní zkušební verze vypršela.
Newsbin bude stále stahovat soubory, ale každé dvě minuty vyskočí toto okno a stahování bude pozastaveno
Your trial has Expired.
It's going to pause after every file now

We want you to use it but, we need to eat too.
Vaše zkušební verze vypršela.
Stahování bude nyní pozastaveno po každém souboru

Chceme, abyste služby využívali, ale také musíme z něčeho žít.

MENU

English Czech
&About Newsbin Pro... &O Newsbin Pro…
&Add to Download List\tCtrl+E &Přidat do seznamu stahování\tCtrl+E
&Close &Zavřít
&Connections S&pojení
&Delete Group\tDEL &Smazat skupinu\tDEL
&Delete Server\tDEL &Smazat server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Stáhnout nové zprávy
&File &Soubor
&Filters... &Filtry…
&Help Nápo&věda
&Load NZB's... &Nahrát NZB…
&Options... &Možnosti
&Reload &Znovu nahrát
&Remove from Download List\tDel O&dstranit ze seznamu stahování\tDel
&Remove from List\tDel &Odstranit ze seznamu\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Uložit konfiguraci\tCtrl+S
&Servers... &Servery…
&Thumbnails &Náhledy
&Utilities &Nástroje
&View &Zobrazit
Add Group... Přidat skupinu...
Add Server... Přidat server
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Přidat do seznamu stahování - nefiltrovat\tCtrl+Y
Add to PAR List\tCtrl-Ins Přidat do PAR seznam\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Spojit neúplná data
Assign a New Path... Přiřadit novou cestu…
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Jak začít pracovat s programem
Big Toolbar Velký panel nástrojů
Bottom Spodek
Button Only Toolbar Panel nástrojů pouze s tlačítky
Bypass Filters\tCtrl+Y Nefiltrovat\tCtrl+Y
Clear Filter History Vymazat historii filru
Clear List Vymazat seznam
Clear List Vymazat seznam
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear Window Vymazat okno
Close all Post Lists Zavřít všechny seznamy příspěvků
Copy Images To... Zkopírovat obrázky do…
Copy to CBZ file... Zkopírovat do CBZ souboru…
Copy to Clipboard Zkopírovat do schránky
Copy to Folder... Zkopírovat do adresáře…
Copy to Image Database... Zkopírovat do databáze obrázků…
Create N&ZB from Files... Vytvořit N&ZB ze souborů...
Create N&ZB from Posts... Vytvořit N&ZB z příspěvků…
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete File(s)\tShift-DEL Odstranit soubor(y)\tShift-DEL
Delete Item and Files Smazat položky a soubory
Delete Posts\tShift-DEL Vymazat zprávy\tShift-DEL
Delete Stored Posts Vymazat uložené zprávy
Delete\tDEL Smazat\tDEL
Disa&ble Groups Vypnout skupinu
Disable Server(s) Vypnout server(y)
Discussion/Help Forum... Diskusní fórum/fórum nápovědy…
Download 10,000,000 Older Posts. Stáhnout 10,000,000 starších příspěvků.
Download 100,000 Older Posts Stáhnout 100 000 posledních zpráv
Download 5,000,000 Older Posts. Stáhnout 5,000,000 starších příspěvků.
Download 50,000 Older Posts Stáhnout 50,000 starších příspěvků
Download 500,000 Older Posts Stáhnout 500,000 starších příspěvků
Download All Headers Stáhnout všechny hlavičky
Download All Posts from Poster Stáhnout všechny zprávy od přispěvatele
Download Special... Stahování special...
Download Speed Limit Omezit rychlost stahování
Download to Existing Folder... Stáhnout do stávajícího adresáře…
Download to Folder named for Subject Stáhnout do adresáře určeného pro předmět
Download To Folder... Stáhnout do adresáře
Download To New Folder... Stáhnout do nového adresáře…
Dummy Dummy
E&xit &Konec
Enable &Groups Povolit &skupiny
Enable Server(s) Zapnout server(y)
Export to Text File... Uložit do textového souboru...
Fill Vyplnit
Frequently Asked Questions (FAQ)... Často kladené dotazy (FAQ)...
Groups Skupiny
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image Database Databáze obrázků
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Import ze ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library Jpeg knihovna
Kill All Connections Ukončit všechny spojení
Kill Connection Ukončit spojení
Limit Speed Omezit rychlost
Lockout &Poster\tCtrl+P &Blokovat\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W &Upravit blokování\tCtrl+W
Lockout Poster Blokování přispěvatele
Looking for your Server?... Hledáte vhodný server?
Mark All Old Označit všechny staré
Mark All Read Označit všechno jako přečtené
Mark Posts New Označit nové příspěvky
Mark Posts Old\tDel Označit příspěvky jako staré\tDel
Master Hlavní
Move Down\tCtrl-Down Přesun dolu\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Přesun na konec\tCtrl+End
Move to PAR List\tCtrl-Ins Přesunout do PAR seznamu\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Přesun na začátek\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Přesun nahoru\tCtrl-Up
New Decode Path... Nová Dešifrovací cesta…
New Folder... Nový adresář...
New Group Folder... Nový skupinový adresář…
Not Fill Nevyplnit
Open Decode Folder... Otevřít adresár pro dekódování
Open Download Folder... Nový adresář pro stahování…
Open Folder... Otevřít adresár
Pause Download Pozastavit stahování
Pause Pauza
Post Storage Uložiště zpráv
Post to Group... Poslat zprávu do skupiny...
Posts Příspěvky
Properties... Vlastnosti…
Properties\tCtrl+I Vlastnosti\tCtrl+I
Purge to Display Age Purge to Display Age
Purge to global MPA Vymazat zprávy podle nastavení délky expirace
Quick Decode/Sample (MS/RAR) Quick Decode/Sample (MS/RAR)
Read Post &Body\tCtrl+R Číst &tělo zprávy\tCtrl+R
Refresh PAR Set Refresh PAR Set
Register Newsbin... Registrace Neswbin...
Register/Update Key... Registrace/Aktualizace klíče...
Remove from Download\tCtrl-D Vymazat ze stahování\tCtrl-D
Rename File Přejmenovat soubor
Rename Přejmenovat
Reply to Group... Odpovědět do skupiny...
Reply to Post... Odpovědět na příspěvek…
Reset Download Count Vynulovat počítadlo stahování
Restore Obnovit
Resume Download Pokračovat ve stahování
Retry Download Opakovat stahování
Save Configuration &As... Uložit konfiguraci j&ako...
Save Files to Custom List... Uložit soubory do vlastního seznamu…
Save Uložit
Searc&h &Hledání
Search Hledat
Select All\tCtrl-A Vybrat vše\tCtrl-A
Server Options... Možnosti serveru…
Servers Servery
Set Fill Server Mode Nastav Fill Server Mode
Set Font... Nastavit písmo...
Set Slave Mode Nastav Slave Mode
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames Zobrazit názvy souborů
Show Posts Special... Zobrazit zvláštní příspěvky…
Show Posts\tCtrl+L Ukázat zprávy\tCtrl+L
Slave Podřízený
Small Toolbar Malý panel nástrojů
Sqlite Database Library Knihovna Sqlite Database
Status Bar Stavový řádek
Tech Support Request... Požádat o technickou podporu...
Test Files... Test souborů...
Toggle Grid Lines Zobrazit mřížku
Top Left Vlevo nahoře
Top Right Vpravo nahoře
Unlock Poster\tCtrl+U &Odblokovat\tCtrl+U
Update All Groups Aktualizovat všechny skupiny
Update Aktualizace
Usenet Tools Web Site... www stránka Usenet nástrojů...
View File\tCtrl+M Ukázat soubor\tCtrl+M
View Icon Legend... Popis stavových ikon...
View the MOTD Archive... Ukázat archiv zpráv dne...

STRINGTABLE

English Czech
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Varování – nebyly nahrány žádné příspěvky

Aktualizujte skupinu a/nebo zkontrolujte rozmezí dní, které nahráváte
Pokud jste to ještě neudělali, musíte „aktualizovat“ skupinu k prohlížení jejího obsahu.
&Groups &Skupiny
&Posts &Zprávy
------- ---------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tChybí soubor obsahující seznam skupin. Klikněte na tlačítko „Stáhnout seznam skupiny ze serveru“.
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Web stránky s diskuzí o problémech / pomoc s Newsbin
Active: Aktivní:
Add a new Folder Přidat nový adresář
Add a New Server Přidat server
Add a poster keyword to filter on Přidat klíčové slovo přispěvatele k filtru
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Přidání skupiny selhalo: Název skupiny, který se pokoušíte vytvořit, již existuje.
Add item to Download list Přidat položku do stahování
Add New Server Přidat server
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Přidat příspěvek do seznamu stahování zatímco je filtr vypnut jen pro označené příspěvky
Add poster to the Filter List Přidat přispěvatele do seznamu filtu
Add Posters domain to the Filter List Přidat doménu přispěvatele do seznamu filtu
Add Spooled Records to the post list. Přidat zařazené záznamy do seznamu příspěvků.
Address: Adresa:
Advanced Rozšířené
Advanced: Pokročilé:
Age Stáří
All Preview Posts will be moved to Read list. Zobrazené zprávy budou přesunuty do seznamu přečtených.
Apply Filterbar Filters Použít Filterbar filtry
April Duben
Assemble a Partial file and delete Složit neúplný soubor a pak smazat
Assemble the files and remove the entry from the list. Složit soubory a odebrat tento záznam ze seznamu.
August Srpen
AutoPAR Options Možnosti AutoPar
AutoPAR AutoPAR
Bandwidth Limited when Pressed Při stisku omezit šířku pásma
Basic Základní
Blocks Found: Bloků nalezeno:
Blocks Needed: Potřebné bloky:
Bottom Spodek
Change Password Změnit heslo
Check unchecked groups Označit neoznačené skupiny
Clean out the old records. Vymazat ?? staré záznamy.
Clear Filter History Vymazat historii filtru
Clear Filterbar Filter Vymazat Filterbar filtru
Clear List Vymazat seznam
Clear Odometer Vynulovat počítadlo
Clear the active list Vymazat aktivní seznam
Clear the download list without deleting the files. Vymazat seznam stahování bez smazání souborů.
Clear the download path for these Groups? Vymazat adresář pro stahování pro tyto skupiny?
Clear the list (doesn't delete files) Vymazat seznam (nemazat soubory)
Clear the List (Stop all Downloads)? Vymazat seznam (zastavit všechny downloady)?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Vymazat seznam stažených souborů bez jejich smazání z disku.
Clear the List? Vymazat seznam?
Clear the per group download path Smaž adresář stahování podle skupiny
Clear Smazat
Close all Post Tabs? Zavřít všechny záložky příspěvků?
Close the active document
Close
Zavřít aktivní dokument
Zavřít
Close the Menu Zavřít menu
Close this Tab Zavřít záložku
Color: Barva:
Colors/Fonts Barvy/Fonty
Combine Master Split files Sloučit hlavní rozdělené soubory
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Sloučit hlavní rozdělené soubory (HJSPLIT).
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku oddělených závorkami
Compact Display - many files joined into one line Kompaktní zobrazení – mnoho souborů spojených do jednoho řádku
Compact View Kompaktní pohled
Configuration Options Možnosti konfigurace
Confirmation Windows Potvrzovací okno
Connections Spojení
Contract docked window Zmenšit ukotvené okno
Copy Marked File(s) to new folder Kopírovat označený soubor(y) do nového adresáře
Copy selected files to the scratch list for later examination Zkopírovat vybrané soubory do scratch seznamu pro pozdější prozkoumání
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopírovat výběr a vložit do schránky
Kopírovat
Create a new document
New
Vytvořit nový dokument
Nový
Current Progress: Současný průběh:
Currently Loaded posts Aktuálně nahrané zprávy
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Vyjmout výběr a vložit do schránky
Vyjmout
Data Rate Přenosová rychlost
Data: Data:
Database Compactor is already in Progress Zhutňovač databáze je již spuštěný
Date: Datum:
December Prosinec
Decode Path: Dešifrovací cesta:
Decode the files to a new folder Dekódovat soubory do nového adresáře
Delete All Posts Vymazat všechny zprávy
Delete all Posts? Odstranit všechny příspěvky?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Odstranit všechny RAR a PAR soubory (z disku) tohoto souboru?
Delete Entries from DB Smazat záznamy z databáze
Delete File From Disk Smazat soubor z disku
Delete Files by renaming and wiping the contents Odstranit soubory přejmenováním a vyčištěním obsahu
Delete Group from List Smazat skupinu ze seznamu
Delete Images from Database Smazat obrázky z databáze
Delete Item and the underlying files. Odstranit položky a jejich podsoubory.
Delete item but, doesn't remove from disk Smazat záznam, ale nemazat z disku
Delete Marked Files(From Disk!)? Odstranit všechny označené soubory (z disku!)?
Delete Selected Posts? Odstranit zvolené příspěvky?
Delete the Server Smazat server
Delete these File from the Database? Odstranit tyto soubory z databáze?
Delete these Records? Odstranit tyto záznamy?
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Telefonní spojení selhalo. Zkontrolujte konfiguraci a zkuste to znovu.
Dirty Rotten Spammers Špinaví a prohnilí spammeři
Disable Enabled Groups Vypnout zapnuté skupiny
Disable Enabled Servers Vypnout zapnuté servery
Disable one or more Servers Zakázat jeden nebo více serverů
Disable/Enable the Postid Cache Vypnout/Zapnout cache ID zpráv
Disable/Enable the Signature Cache Vypnout/Zapnout cache signatur
Display Age Displej Věk
Display all of the posts for this group Zobrazit všechny příspěvky z této skupiny
Display Connection details Zobrazit detaily o spojení
Display program information, version number and copyright
About
Zobrazit info o programu, číslo verze a copyright
O programu
Display Statistics about a specifc Post Zobrazit statistiku konkrétního příspěvku
Display the file records in the signature cache Zobrazit záznamy souborů z databáze signatur
Display the Image database Zobrazit databázi obrázků
Download all headers? Stáhnout všechny hlavičky?
Download all posts currently visible in the post list. Stáhnout všechny zprávy momentálně zobrazené v seznamu zpráv.
Download all posts from this poster. Stáhnout všechny příspěvky od tohoto přispěvatele.
Download all posts in this Group Stáhnout všechny příspěvky v této skupině
Download All Posts Stáhnout všechny zprávy
Download and assemble Incomplete Files Stáhnout a složit neúplné soubory
Download Descriptions: Stáhnout popisy:
Download Failed Stahování selhalo
Download History Historie stahování
Download just the subjects for faster searching Stáhnout jen předmět zprávy pro rychlejší hledání
Download Latest Posts from Server Stáhnout poslední zprávy ze serveru
Download latest posts from the server Stáhněte si nejnovější příspěvky ze serveru
Download Latest Posts from this Group Stáhnout poslední zprávy z této skupiny
Download Next 1,000,000 Posts Stáhnout následujících 1,000,000 příspěvků
Download Next 10,000,000 Posts Stáhnout následujících 10,000,000 příspěvků
Download Next 100,000 Posts Stáhnout následujících 100,000 příspěvků
Download Next 1000 Records from the Server(s) Stáhnout dalších 1 000 záznamů ze serveru(ů)
Download Next 5,000,000 Posts Stáhnout následujících 5,000,000 příspěvků
Download Next 50,000 Posts Stáhnout následujících 50,000 příspěvků
Download Path Not Set in options Adresář pro stahování nenastavený v možnostech
Download Path: Adresář stahování:
Download Paused Stahování pozastaveno
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Stáhnout zakódovaný text na disk. Předmět je název souboru
Download the posts into chunks but don't assemble them. Stáhnout zprávy do CHUNKS ale neskládat zprávu.
Download to a new folder named from the subject Stáhnout do nového adresáře pojmenovaného podle předmětu
Download will bypass all Filters Stahování obejde všechny filtry
Download Stáhnout
Download: Stáhnout:
Downloaded Files Stažené soubory
Downloaded Posts Stažené zprávy
Downloaded Staženo
Downloaded: Staženo:
Downloading Posts Stahování zpráv
Downloading Stahování
DOWNLOADS Stahování
Downloads Stahování
Edit Subscribed groups. Editovat odebírané skupiny.
Edit the filters. Editovat filtry.
Edit the Groups Editovat skupiny
Edit the Servers. Editovat servery.
Email Notification Options E-mail Oznámení Možnosti
Enable Disabled Groups Zapnout vypnuté skupiny
Enable Disabled Servers Zapnout vypnuté servery
Enable Filters: Zapnout filtry:
Enable one or more Servers Povolit jeden nebo více serverů
Enter Registration codes. Vložit registrační kódy.
Erase everything
Erase All
Vymazat všechno
Vymazat vše
Erase the selection
Erase
Vymazat výběr
Vymazat
Error Chyba
Execute external program Provést externí program
Expand docked window Zvětšit docked window
Export Images to a Disk files. Uložit obrázky do souborů.
Export the selected posts to a text file Uložit vybrané zprávy do textového souboru
Failed Files Chybné soubory
Failed Posts Chybné zprávy
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Selhalo přidání řetězce znaků do filtru.
Zkontrolujte znaky, které se pokoušíte použít a ujistěte se, že jsou platné.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Selhalo vyhledání nebo vytvoření datového adresáře
Zkuste vybrat/vytvořit nový
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Selhalo vyhledání nebo vytvoření adresáře pro stahování
nelze stahovat žádné soubory, dokud nedojde k opravě změnou na platný adresář pro stahování nebo
vytvořením adresáře pro stahování.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Nelze otevřít soubor se skupinami. Stáhněte si prosím diskuzní skupiny.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Selhalo spuštění stahování
V manuálním módu musí být každá skupina zvolena ke stahování individuálně.
Buď přepněte do automatického módu a stiskněte tlačítko spustit nebo dvojklikněte na název skupiny, ze které chcete stahovat.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Nelze začít stahování.

V seznamu skupin nejsou zadány žádné skupiny.
Stiskněte tlačítko "Skupiny" a vyberte si aspoň jednu skupinu.
Failed Selhalo
February Únor
File Descriptions: Popisy souboru:
File is in the download/scratch list Soubory v seznamu stahování/poznámek
File seems to be a Duplicate Soubor se zdá být duplicitní
File Type: Druh souboru:
Filename Filters: Souborové filtry:
Filename Options: Možnosti názvů souboru:
Filename: Název souboru:
Files Found: Nalezeno souborů:
Files Needed: Požadováno souborů:
Files! Soubory!
Files Soubory
Files: Souborů:
Fill Server: Doplňovací server:
Filter Accept: Přijmout filtr:
Filter Profile: Profil filtru
Filter Profiles can't start with a number Profily filtrů nesmí začínat číslem
Filter Profiles require a name Profily filtrů vyžadují název
Filter Reject: Odmítnutý filtr:
Filters Filtry
Filters: Filtry:
Find RAR files in current post list Hledat RAR soubory v tomto seznamu zpráv
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Barvy písma seznamů
Free Space: Volné místo:
From: Od:
Full Speed Plná rychlost
Giganews REQUIRES a Username and Password for their Servers

Giganews pro své servery VYŽADUJE uživatelské jméno a heslo
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Skupina názvů skupin musí obsahovat alespoň 2 znaky bez mezer
Group(s) options Možnosti skupin(y)
Group: Skupiny:
GROUPS SKUPINY
Groups Skupiny
Header Download Failed - No master/active servers Selhalo stahování hlavičky – žádné hlavní/aktivní servery
Hide docked window Skrýt ukotvené okno
Hide Files with more Crossposts than setting. Skrýt vícenásobné soubory kromě původního.
Hide Old Skrýt staré
Hide/Show the main toolbar Skrýt/zobrazit hlavní panel nástrojů
Idle with "new" state set. Nečinný s „nově“ nastaveným statusem.
Idle Nečinný
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_ZVOLENÉ_POLOŽKY
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Spojte části souborů, když některé z nich chybí
Image Database Databáze obrázků
Import and image from ZIP of CBZ files Importovat a zobrazit ze ZIP CBZ souborů
Import Version 4 signature files. Importovat soubory signatur verze 4.
Incomplete. Missing information needed for download Neúplný. Je potřeba stáhnout chybějící informace
Insert Clipboard contents
Paste
Vložit obsah schránky
Vložit
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Instalace je porušena – prosím odinstalujte a znovu nainstalujte
Insufficient Disk space on Data Folder Drive - Need to Clear some space Málo místa na disku pro stahování - uvolněte místo
Internet Search Vyhledávání na internetu
Internet Internet
January Leden
Job: Úkol:
July Červenec
June Červen
Kill all connection that are currently outstanding. Ukončit všechna v současnosti nedokončená připojení.
Kill Selected Connection. Přeruš vybrané spojení.
Kill the Current Download Přeruš současné stahování
Kill the Download. Přeruš stahování.
Last Command Poslední příkaz
Last Response Poslední odezva
Last Updated: Poslední aktualizace:
List of Current downloads Seznam současných stahování
List of Failed downloads Seznam selhaných stahování
List of News servers that have been entered into Newsbin Seznam News serverů, které byly vloženy do Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Seznam skupin, ze kterých byste mohli mít zájem stahovat.
List of Status messages Seznam stavových hlášení
List the filenames of files found in a post Seznam souborů nalezených ve zprávách
Load A folder's worth of Saved downloads Nahrát celý adresář uložených downloadů
Load all posts bypassing any age filters Nahrát všechny příspěvky s potlačením všech filtrů stáří
Load NZB files. Nahrát NZB soubory
Load Ranges of posts Nahrát rozmezí příspěvků
Load the download List from disk Načti seznam stahování z disku
Local Místní
Logging Protokolování
Logs: Protokoly
Make selected posts Old Označit zvolené příspěvky jako staré
March Březen
Mark all post Old? Označit celý příspěvek jako starý?
Mark all posts Old. Označit všechny příspěvky jako staré.
Mark all posts Old? Označit všechny příspěvky jako staré?
Mark post as Deleted Označ zprávy jako smazané
Mark Selected posts "new" Označit zvolené příspěvky jako „nové“
Master/Slave Hlavní/Vedlejší
Max Size (k): Max.velikost (k):
Maximum size of displayed file. Maximální velikost souboru zobrazen.
May Může
Min Size (k): Min.velikost (k):
Minimum size of displayed file. Minimální velikost zobrazených souborů.
Move File(s) to another folder Přesuň soubor(y) do jiného adresáře
Move Files Přesuň soubory
Move Marked Files? Přesunout označené soubory?
Move One Line Down Posuň o řádek dolu
Move Post to Top of List Přesuň zprávu na začátek seznamu.
Move Post up one Line. Přesuň zprávu o řádek nahoru.
Move the marked posts to the buttom of the list. Move the marked posts to the buttom of the list.
Move Up one Line Posunout o řádek nahoru
NA for NZB's NA for NZB's
Network: Síť:
New Posts Nové zprávy
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin pozastaven - málo místa na disku
Newsbin Pro Options Možnosti Newsbin Pro
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
No active groups selected to Process Ke zpracování nebyly zvoleny žádné aktivní skupiny
No group name found during add group Nenalezena skupina při přidávání skupin
No groups selected Nebyly zvoleny žádné skupiny
None Nic
November Listopad
NZB Email Settings NZB nastavení emailu
NZB Files NZB soubory
October Říjen
Old Posts Staré zprávy
Only display files that match this filter Zobrazit pouze soubory, které vyhovují tomuto filtru
Only display Newer Posts Zobrazit pouze novější příspěvky
Only show the filename part of the subject Zobrazit pouze část názvu souboru tvořenou předmětem
Open Another Configuration Otevřít jinou konfiguraci
Open the Filter Options Otevři možnosti filtru
Open the folder where the decoded files go. Otevřít adresář, kam se ukládají rozšifrované soubory.
Open the folder where this file is. Otevřít adresář, kde se nachází tento soubor.
Open the Options Dialog Otevři dialog možností
Open the Server Options Otevři možnosti serveru
Open this document Otevřít dokument
Open up a window to the files folder Otevřít okno souborového adresáře
Open up the Settings Window Otevřít okno nastavení
Options Možnosti
Options: Možnosti:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Přepsat, přejmenovat, Fill with Garbage then Delete
Par Files: PAR soubory:
PAR List PAR seznam
PAR Records PAR záznamy:
Par Set Size: Velikost par sady
Pars that are currently in the PAR database PARy které jsou nyní v PAR databázi
Partial Download Částečné stažení
Pause download Pozastavit stahování
Pause the download list. Zastavit stahování v seznamu.
Pause the Download Zastavit stahování
Pause the marked download Zastavit označené stahování
Paused Pozastavený
Permanantly Delete these Posts from Storage? Trvale smazat tyto zprávy z úložiště?
Pick a folder to download to. Vybrat Adresář pro stahování.
Pick the Font to use with this control Zvolte písmo používané pro toto ovládání
Position: Pozice:
Post a message to up to 3 groups. Odeslat zprávu až do 3 skupin.
Post Filename Název souboru zprávy:
Post list that the user can copy new entries into for later processing Seznam příspěvků, kam může uživatel zkopírovat nové položky pro pozdější zpracování
Post Properties Vlastnosti zprávy
Post to Selected Groups Odeslat do vybraných skupin
Post/File is Filtered Příspěvek/soubor je filtrován
Poster Settings Nastavení přispěvatele
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Nelze se spojit s vyhledávacím serverem. Spojte se prosím s technickou podporou.
Processing Priority Prorita zpracování
Progress: Průběh:
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Čistky na disku záznamy "Zobrazit Age" nastavení.
Purge the Stored records from the disk Vymazat uložené záznamy z disku
Purge to MDA is already in Progress Nevratný proces mazání na MDA již probíhá
QuickDecode: File isn't a decodable type Rychlé rozšifrování: Typ souboru není dešifrovatelný
QuickDecode: No filename found Rychlé rozšifrování: Nenalezen žádný název souboru
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Ukončit aplikaci; vyžádat uložení dokumetu
Konec
RAR Decode Failed: RAR file is Encrypted RAR rozbalení selhalo: RAR soubor je zašifrován
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE zadané pro filtrování názvů NZB souborů není platné
Read Post Body Číst tělo zprávy
Read Posts Číst zprávy
Read the text of the post Přečíst text příspěvku
Ready Hotovo
Really Delete Group(s)? Opravdu chcete smazat skupinu(y)?
Really Delete Server(s)? Opravdu chcete smazat server(y)?
Really Purge Stored Records? Opravdu nezvratně vymazat uložené záznamy?
Reject! Odmítnout
Reload the DB from disk Znovu načíst databázi z disku
Reload the Posts from Disk. Znovu načíst zprávy z disku.
Remove from Download List Odebrat ze seznamu stahování
Remove Poster from Lockout List Odebrat přispěvatele z black listu
Remove Posts from List Odebrat zprávy ze seznamu
Remove the failed items and re-rety the download Odebrat chybné položky and re-rety the download
Rename Failed, Probably the destination file already exists Přejmenování selhalo, cílový soubor již pravděpodobně existuje
Rename File Přejmenovat soubor
Rename File. Přejmenovat soubor.
Rename this item Přejmenovat položku
Repair Blocks Opravit bloky
Reply to an existing post Odpovědět na existující příspěvek
Rescan Folders Znovu naskenovat adresáře
Rescan the folder for missing files Znovu naskenovat chybějící soubory v adresáři
Reset counter to download headers from FTR setting Vynulovat počítadlo ke stažení hlaviček z FTR nastavení
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Vynulovat počítadla tak, aby opět bylo používáno FTR ke stahování ze skupin.
Reset the download counters. Vynulovat počítadla stahování.
Restore the window to visible Obnovit okno
RSS Feeds RSS kanály
Run the Edit Groups Dialog Spustit dialogové okno úpravy skupin
Run the file with the default viewer Spustit soubor pomocí předvoleného prohlížeče
Running Spuštěný
Save the active document with a new name
Save As
Uložit aktivní dokument s novým jménem
Uložit jako
Save the Configuration File Uložit konfigurační soubor
Save the download list so, it can be loaded later. Uložit seznam stahování tak, aby bylo možné ho později nahrát.
Save the selected post to disk. Uložit vybrané zprávy na disk.
Search for and decode RAR files Hledat a dekodovat RAR soubory
Search for Downloaded Files in the file DB Vyhledat stažené soubory v databázi souborů
Search Records Vyhledat v záznamech
Search Stored Records for Files Vyhledat soubory v uložených záznamech
Search Warning Varování vyhledávání
SEARCH VYHLEDAT
Search Vyhledat
Secure server/connection Failed. Selhal zabezpečený server/připojení.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Zabezpečený server/připojení. Připojení k serveru jsou SSL šifrována
Security Options Možnosti zabezpečení
Select a Filter Profile Zvolit profil filtru
Select a folder to scan for files Zvolit adresář k vyhledávání souborů
Select all Posts. Zvolit všechny příspěvky.
Select Automatic Download Mode. Zvolit mód automatického stahování.
Select Manual Mode Zvolit manuální mód
Select which groups to search for content. No selection means all groups Zvolit skupiny v jejichž obsahu bude vyhledáváno. Pokud nejsou zvoleny žádné, budou zvoleny všechny
Send this File to the plugin routines. Odeslat tento soubor do zásuvného modulu
September Září
Server Name: Název serveru:
Server Options Možnosti serveru
Server port is Required - default is 119 Je vyžadován port serveru – přednastavená hodnota je 119
SERVERS SERVERY
Servers Servery
Servers: Servery:
Set the Per group download path Nastav adresář stahování podle skupiny
Setup: Nastavení:
Show All Files Zobrazit všechny soubory
Show All Posts Ukázat všechny zprávy
Show Filenames: Zobrazit názvy souborů:
Show Filtered Posts Ukázat filtrované zprávy
Show Grid Lines Zobrazit mřížky
Show Help File Zobrazit soubory nápovědy
Show Incomplete Files Zobrazit neúplné soubory
Show Incompletes Ukázat neúplné
Show New Posts Ukázat nové zprávy
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Zobrazit nebo skrýt hlavní ovládací panel
Přepnout hlavní panel
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Zobrazit nebo skrýt stavový řádek
Stavový řádek
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Zobrazit nebo skrýt panel s náhledy
Přepnout náhledy
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů
Přepnout panel nástrojů
Show PAR/NFO Ukázat PAR/NFO
Show Special... Zobrazit zvláštní…
Show the best guess at the filenames in the post. Zobrazit nejlepší odhad v souborech v příspěvku.
Show the Servers Tab Zobrazit záložky serverů
Show the smaller tool bar. Zobrazit menší panel nástrojů.
Show/Disable the MOTD window Zobrazit/skrýt okno zprávy dne
Show/Hide the AutoPAR window Zobrazit/skrýt AutoPAR okno
SIG ON SIG Zapnuto
Size: Velikost:
Sort Groups List? Třídit seznamy skupin?
Sort the entire Download list? Třídit celý seznam stahování?
Sort the entire Failed list? Třídit celý seznam neúspěšných?
Sort the entire PAR list? Třídit celý PAR seznam?
Specify a filter profile for a group Přiřadit skupině profil filtru
Speed (Bps): Rychlost (Bps):
Speed Limit Omezení rychlosti
Speed: Rychlost:
State: Stav:
Status: Stav:
Subject Filters: Filtry předmětu:
Subject: Předmět:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Přepnout do předchozího okna
Předchozí
Switch to the next window pane
Next Pane
Přepnout do dalšího okna
Další
Switches: Přepínače:
Tab: Záložka:
Tabbed Window Okno v záložkách
Tag the posts as Old Označit příspěvky jako staré
Takes you to a form where you can request tech support Přesměruje Vás na formulář, jehož pomocí můžete vyžádat technickou podporu
Test files if they have PAR files Testuje soubory, zda obsahují PAR soubory
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Soubor obsahující seznam skupin chybí.
\tKlikněte na tlačítko „Stáhnout seznam skupin ze serveru“.
The name is too short. It must be 2 letters or more. Název je příliš krátký. Musí obsahovat 2 nebo více znaků.
The news servers for some popular ISP. News servery některých oblíbených ISP.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Žádný server není aktivní. Před započetím stahování buď přidejte server a/nebo se ujistěte, že alespoň jeden ze serverů je zaškrtnutý.
Thumbnails Náhledy
Thumbnails: Náhledy:
Top Left Vlevo nahoře
Top Right Vpravo nahoře
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Zkuste k sobě přidat příspěvky, které Newsbin Pro nespojil sám.
Try to Find a news server Zkus najít news server
UberSearch Window Vyhledávací okno
UberSearch Vyhledávání
Unable to Delete Server - Server not found Nebylo možné odstranit server – server nebyl nalezen
Unable to open file to save groups Nebylo možné otevřít soubor k uložení skupin
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Nebylo možné použít prohlížeč z důvodu chyby nahlášené souborem:
Undo the last action
Undo
Vrátit o krok zpět
Zpět
Unsorted Nesetříděné
Update the groups list database Aktualizace seznamu skupin
UsenetSearch UsenetSearch
View List Icon Legend Zobrazit popis stavových ikon
View Message of the Day Ukázat zpávu dne
View signature cache entries Zobrazit položky signatur
View Thumbnails Prohlédnout náhledy
Visit the Usenet tools web site Navštívit internetovou stránku s Usenet nástroji
Warning Varování
Web page that describes how to Use newsbin Internetová stránka popisující popis používání Newsbin
When Login is Enabled - Username is required Při povoleném přihlašování je požadováno uživatelské jméno
Window Positions Pozice okna
You need to Enter a server name or address Zadejte název nebo adresu serveru
You've selected more than 40 items to read. Continue? Zvolili jste více než 40 položek k přečtení. Pokračovat?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Czech
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Czech
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

DLGINIT Entry 3

English Czech
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 4

English Czech
5 Days 5 dnů
10 Days 10 dnů
15 Days 15 dnů
20 Days 20 dnů
30 Days 30 dnů
40 Days 40 dnů
50 Days 50 dnů
60 Days 60 dnů
70 Days 70 dnů
80 Days 80 dnů
90 Days 90 dnů

DLGINIT Entry 5

English Czech
Album Album
Artist Umělec
Album-Artist Album-Umělec
Artist-Album Umělec-Album
Artist\Album Umělec\Album
Album\Artist Album\Umělec

DLGINIT Entry 6

English Czech
Display Data Rate Zobrazení Dat Hodnotit
Display Disk Free Space Zobrazení volného místa na disku

DLGINIT Entry 7

English Czech
Fit to Screen Přizpůsobit obrazovce
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 8

English Czech
Internet Internet
Local Stored Místní uložených
Local Profile Místní Profil

DLGINIT Entry 9

English Czech
Lowest Nejnižší
Lower Dolní
Normal Normální
High Vysoký

DLGINIT Entry 10

English Czech
None Nic
12 Hours, 12 Hodin,
1 Days 1 Den
2 Days 2 Dny
3 Days 3 Dny
4 Days 4 Dny
5 Days 5 Dní
10 Days 10 Dní
15 Days 15 Dní
20 Days 20 Dní

DLGINIT Entry 11

English Czech
None Žádný
12 Hours 12 Hodin
1 Days 1 Dní
2 Days 2 dnů
5 Days 5 dnů
7 Days 7 dnů
15 Days 15 dnů
1 month 1 měsíc
2 months 2 měsíce
3 months 3 měsíce
4 months 4 měsíce
6 months 6 měsíce

DLGINIT Entry 12

English Czech
None Nic
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 13

English Czech
None Nic
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 14

English Czech
Normal Normální
Verbose Verbose
Debug Debug

DLGINIT Entry 15

English Czech
Pictures Obrázky
Music Hudba
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 16

English Czech
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 17

English Czech
Update Every 1 secs Každá aktualizace 1 sek
Update Every 5 secs Aktualizace každých 5 sekund
Update Every 30 secs Aktualizace každých 30 sekund
Update Every 60 secs Aktualizace každých 60 sekund
Personal tools