Swedish 6.40

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Version 6.40 Translations | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

Contents

DIALOGEX

English Swedish
Download Paused Warning Varning hämtning pausad
(Optional) (Tillval)
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Jag och Dex älskar dig länge länge!!
- Uppgraderingar resten av livet
- Prioriterad teknisk support
- Tillgång till det privata betaprojektet
- Den där varma känslan när man är ett med världen.
@ @

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Filbeskrivningar sparar en beskrivning av de hämtade
filerna till en fil kallad "Descript.ion" i hämtningsmappen
About Newsbin Pro Om Newsbin Pro
Add (Ins) Lägg till (Inf)
Add a path prefix - UnRAR to a folder named for the source folder Lägg till sökvägsprefix - UnRAR till en mapp som namges efter källmappen
Add each filename to the log file. Lägg till varje filnamn i loggfilen.
Add Files... Lägg till filer...
Add Filters... Lägg till filter...
Add Group Name to Download Folder Lägg till gruppnamn till hämtningsmappen
Add group... Lägg till grupp...
Add Groups Lägg till grupper
Add Groups... Lägg till grupper...
Add New Server Lägg till ny server
Add New Lägg till ny
Add NZB Filename to Download Folder Lägg till NZB filnamn till hämtningsmappen
Add NZB Folder to Download Folder Lägg till NZB mapp till hämtningsmappen
Add Subject to filenames under Lägg till Ämne till filnamn under
Add Lägg till
Add/Remove Selected Groups Lägg till/Ta bort markerade grupper
Address of PC PC'ns Adress
Advanced Options Avancerade Inställningar
Advanced... Avancerad...
Advanced.... Avancerad...
Age Filter: Åldersfilter:
Aggressive Assembly mode (bypass retries and assemble when you have enough PARS) Aggressivt hopsättningsläge (Kringgå omförsök och hopsättning när det finns tillräckligt antal PAR-filer)
Aggressive removes all known spam types . Encrypted RARS , Encryped RARS inside RARS, RARS containing EXE files. DRM encoded WMV/ASF files Aggressivt tar bort alla kända skräptyper, Krypterade RAR-filer, Krypterade RAR-filer innehållande krypterade RAR-filer eller EXE-filer, DRM-skyddade WMF/ASF-filer.
Aggressive Aggressiv
All downloads and UnRAR's will go to the main download folder
unless one of the other folders is enabled
Alla hämtningar och UnRAR'ade hamnar i huvudhämtningsmappen
såvida inte en av de andra mapparna är aktiverad
Attach file summary information to the file. Lägg till filsammanfattningsinformation till filen
Auto Rename: Auto Namnändring:
Auto-Mark Old: Automarkera gammal:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Autonedstängning pågår. Tryck på Cancel för att förhindra att Newsbin avslutas
Auto-Shutdown Warning Autnedstängning Varning
Auto-Shutdown Autonedstängning
Automatic download for Double-clicked NZBs Automatisk hämtning av dubbelklickade NZBs
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatisk hämtning. Lägg till alla nya poster till hämtningslistan.
Automatic Update Modes Automatiska uppdateringslägen
Automatically UnRAR Complete Files Automatiskt UnRAR av kompletta filer
Automatically UnRAR Complete Files: Automatiskt UnRAR av kompletta filer:
Autorar Properties Autorar Egenskaper
Available block count: Tillgängligt antal block:
Background Bakgrund
Basic Settings Enkla inställningar
Binaries Binärer
Bottom Slutet
Browse Bläddra
Browse... Bläddra...
Bypass size filters for some files Förbigå storleksfilter för vissa filer
Bytes Bytes
Cancel Avbryt
Casual removes RARS containing EXE files, DRM encoded WMV/ASF files and DRM encoded WMV/ASF files inside RARs Enkel tar bort RARs innehållande EXE filer, DRM-kodade WMV/ASF filer och DRM-kodade WMV/ASF filer inuti RARs
Casual Enkel
Change Folder Picker: Ändra mappväljare:
Characters long Tecken lång
Check Files Kontrollera filer
Check1 Kontroll1
Clean NZB Path. Remove any extra formatting from the NZB filename Rensa NZB sökväg. Ta bort all extra formattering från NZB filnamnet
Clear Ta bort
Click here to Purchase NEW Key Klicka här för att köpa en ny nyckel
Click To Finish Registration Klicka för att avsluta registreringen
Close Stäng
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Kompatibla visare som ACDSee visar
dessa beskrivningar tillsammans med filerna.
Complete Files: Kompletta filer:
Connections: Anslutningar:
Control Prompts Kontrollmarkörer
Controls detail of the log messages Styr detaljnivån på loggmeddelanden
Copy Settings From Server: Kopiera inställningar från server:
Copy Style Rename: Namnändring kopieringsstil
Copy to Clipboard Kopiera till urklipp
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2011 CMCE Inc. Alla rättigheter reserverade.
Critical Error Messages Kritiska felmeddelande
Cross-post Filter: Korspostningsfilter:
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Ladda NZB till en postlista:
Damaged Files: Skadade filer:
Data Folder Datamapp
Data Folder: Datamapp:
Days Old Dagar gammal
Days to download from a new group Antal dagar att hämta från en grupp
Default is 563 Standardvärde är 563
Default port is 118 Standardport är 118
Default port is 119 for News Standardport är 119 för News
Default Settings Standardvärden
Default Standard
Delete Emails with NZBs Radera e-post med NZB'er
Delete File Data older than N days old Radera fildata äldre än N dagar
Delete Files to Recycle Bin Radera filer till papperskorgen
Delete or leave the emails on the server Radera eller lämna kvar e-post på servern
Delete RARs and PARS on successful UnRAR. Radera RARs och PARS vid fullbordad UnRAR.
Delete Server Radera server
Delete Radera
Details Detaljer
Different proxys require different ports Olika proxys kräver olika portar
Disable Automatic PAR unpausing. Inaktivera automatisk PAR paus-stopp.
Disable AutoPAR UnRAR for this Group - Don't UnRAR RAR files Inaktivera AutoPAR UnRAR för denna grupp - UnRAR'a inte RARfiler
Disable AutoPAR Inaktivera AutoPAR
Disable XFeatures: Inaktivera XFeatures
Disabled Inaktiverad
Disk Space Used: Utnyttjat diskutrymme:
Display Age: Visningsålder:
Display Group Mode: Visa gruppfunktion
Display Switches Visningsinställningar
Distributed by DJI Interprises, LLC Distribuerad av DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Sortera kolumner och ignorera RE: delen
Don't download Headers from this server Hämta inte headers från denna server
Don't know yet Vet inte ännu
Don't show this again. Visa inte detta igen
Download Age: Hämtningsålder
Download Double-Clicked NZB: Hämta dubbelklickad NZB:
Download folder for downloads from NZB Files: Hämtningamapp för hämtningar via NZB filer:
Download Folder named for MP3 ID3 fields Hämtningsmapp döps enligt MP3 ID3 fält
Download Groups List From Server Hämta grupplistor från servern
Download if incomplete and more than: Hämta om ej komplett och större än:
Download PAR files as well as the normal files Hämta PAR filer och vanliga filer
Download Path Hämtningssökväg
Download Settings Hämtningsinställningar
Download to folder named for the watch list. Hämta till mapp namngiven efter watch listan
Duplicate Filename Settings Inställningar för filnamnsdubletter
Edit Path Redigera sökväg
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Redigera postarens email adress eller lägg till ny text till filter från postarens fält (t.ex. Webmaster)
Edit Redigera
Edit... Redigera...
Email (POP) Server E-post (POP) server
Email (SMTP) Server: E-Post (SMTP) server
Email From: E-post från:
Email Password: E-post lösenord:
Email To: E-post till:
Email Username: E-post användarnamn:
Enable Email Notifications Aktivera e-post notifieringar
Enable File Descriptions Aktivera filbeskrivningar
Enable Filter Aktivera Filter
Enable Growl Notifications Aktivera Growl-notiser
Enable Logging Aktivera loggning
Enable Pop Scanning Aktivera pop scanning
Enable Post UnRAR Filter Aktivera filter efter UnRAR
Enable Proxy Aktivera Proxy
Enable Remote Control Aktivera fjärrkontroll
Enable Scheduler Aktivera Schemaläggare
Enable Server Aktivera server
Encrypted RAR Password Krypterat RAR lösenord
Enter Day Range: Ange dagsintervall:
Example NZB Filename: NZB filnamnsexempel:
Example RAR Path: RAR sökvägsexempel:
Exit Newsbin when the download list empties Avsluta Newsbin när hämtningslistan är tom
Exit Newsbin? Avsluta Newsbin?
Exit Processing Behandling vid avslut
Failed list is saved and restored on restart Fellista sparas och återställs vid omstart
Favorite Posters Favoritpostare
File Description Settings Inställningar för filbeskrivning
File Display Date Range Fildatum visningsomfång
File Filters Filfilter
File Size Filstorlek
Filename: Filnamn
Filenames Modifications Filnamnsmodifieringar
Fill Server: Fyllnadsserver:
Filter Out Low Post Groups(under 10,000) Filtrera ut grupper med få poster(under 10,000)
Filter out Posts Larger than X Bytes Filtrera ut poster större än X bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filtrera ut poster mindre än X bytes
Filter Posts Older Than N Days/Hours (D/H) Filtrera poster äldre än N dagar/timmar (D/T)
Filter Posts with more than X crossposts Filtrera poster med mer än X korsposter
Filter Profile: Filterprofil:
Filter Profiles Filterprofiler
Filter Template: Filtermall:
Filter Filter
Filters that apply to this group Filter som berör denna grupp
Filters that apply to this Watch Folder Filter som gäller denna övervakningsmapp
Firewall Address: Brandväggsadress:
Firewall Options Brandväggsinställningar
Firewall Password. Brandväggslösenord.
Firewall Password: Brandväggslösenord:
Firewall Port: Brandväggsport:
Firewall Type: Brandväggstyp:
Firewall Userid Brandväggsanvändar-id
Firewall Username: Brandväggsanvändar-id:
First Name: Förnamn:
Folder Dup Bypass: Ignorera dubbla mappar:
Folder Mode: Mappläge
Folder Name Mappnamn
Force group Selection: Tvinga gruppval:
From: Från:
Full Speed after: Full hastighet efter:
Group Display Age: Grupps visningsålder:
Group Name Filters Gruppnamnsfilter
Group Options Gruppinställningar
Group Properties Gruppegenskaper
Group(s): Grupp(er):
Growl Password: Growl lösenord:
Growl Register Growl-registrering
Growl Server: Growlserver:
Header Database Compaction Headerdatabas Komprimering
Header Overlap: Headeröverlappning
Help Hjälp
Hide Delete and tagging progress bars Dölj radera- och taggning-statusindikator
Hide Progress: Dölj status:
Hide till Restart Dölj tills återstart
High Powered PC Kraftfull PC
hours old timmar gammal
How many days worth of posts to download from an empty group Hur många dagars poster som ska hämtas från en tom grupp
How many posts to overlap Header downloads Hur många poster som ska överskjuta hämtning av headers
How often Newsbin update the groups (Limited to 15 minutes or more) Hur ofta Newsbin uppdaterar grupperna (begränsat till 15 minuter eller mer)
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Vad tyckte du om att prova på ? Om du registrerar programmet får du:
I Agree Jag accepterar
Icon Legend Ikonförklaring
If you already have a key. Enter it in the Help menu "Register\Update Key" Om du redan har en nyckel. Skriv in den i hjälpmenyn "Registrera\Uppdatera Nyckel"
If you register with a credit card you get INSTANT ACCESS Om du registrerar dig med ett kreditkort får du OMEDELBAR ACCESS
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Ignorera filer som matchar bevakningslistan men som är utanför det specificerade intervallet.
Image Modes Bildlägen
Image Safe Table translation Översättning för säkra bilder tabell
In the post lists, show the age and not the date I postlistan, visa ålder och inte datum
Incomplete Files: Ej kompletta filer:
Incomplete Handling Ej komplett bearbetning
Internet Search Options Inställningar för internetsök
IP Address: IP Adress:
Last Name: Efternamn:
List Name: Listnamn:
Load All Posts Hämta alla poster
Load NZB... Ladda NZB...
Lock Option Changes: Lås tillvalsändringar:
Lock the Groups Lås grupperna
Lock the Options Lås Inställningarna
Lock the Servers Lås servrarna
Lock the Startup Lås uppstarten
Lock the Tray Icon Lås aktivitetsfältsikonen
Log : Logg :
Log Date: Loggdatum:
Log Errors. Loggfel.
Log Errors: Loggfel:
Log Filenames: Loggfilnamn:
Log Group: Loggrupp:
Log Headers Loggrubriker
Log Post Body: Loggpost body:
Log Poster: Logga postare:
Log Settings Logginställningar
Log Subject: Loggämne:
Log the entire non-Binary part of the post Logga hela icke-binära delen av posten
Log the headers for each post to the log file Logga headers för varje post i loggfilen
Low Disk Space Lite diskutrymme
Low Powered PC Mindre kraftfull PC
Low Quality Thumbnails: Tumnaglar - låg kvalitet:
Main Download folder: Huvudhämtningsmapp:
Manual Add Lägg till manuellt
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Markera grupper med musen eller piltangenterna. Tryck sedan på Enter eller knappen "lägg till grupper". Man kan också dubbelklicka på en grupp för att lägga till den.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markera lagrade poster som gamla vid hämtning (som i V4).
Max Retries before files are Assembled Max återförsök innan filer sätts ihop
Max Retries: Max återförsök:
Maximum File Size: Max filstorlek:
Minimize to Tray Minimera till aktivitetsfält
Minimize to Tray: Minimera till aktivitetsfält:
Minimum File Size: Minsta filstorlek:
Minimum Size: Minsta storlek:
Minutes Minuter
Misc Diverse
Missing Files: Saknade filer:
Missing: Saknade:
MP3 Download Path Settings Inställningar för MP3 hämtningsssökväg
MP3 Folder Mode: MP3 Mappläge:
MP3 Tag Usage: MP3 tag-användning:
Multi-Tab Mode: Multi-Tab-läge:
Nag Window - Download Paused. Tjatfönster - Hämtning pausad.
Name: Namn:
Network Settings Nätverksinställningar
New Filter Name Nytt filternamn
New Filter: Nytt filter:
New Server Ny server
New Watch ... Ny Övervakning
New... Ny...
Newest Date: Senaste datum:
Newsbin Message Of the Day Dagens meddelande från Newsbin
Newsbin Options. Newsbin-inställningar.
Newsbin Security Password Newsbin säkerhetslösenord
No Header Download: Ingen Headerhämtning:
No! Don't Exit. Nej! Avsluta Inte.
Number of Source Files: Antal källfiler:
Number of thumbnails to display Antal tumnaglar som ska visas
NZB Checker NZB-verifierare
NZB Load Settings NZB laddningsinställningar
NZB Loading Filter: NZB Laddningsfilter:
NZB Watch Folder NZB Övervakningsmapp
NZB Watch Folders - Downloads NZB's placed in these folders. NZB övervakningsmappar - Hämtade NZBs läggs i dessa mappar.
NZB Watch Properties NZB Övervakningsegenskaper
OK OK
Ok Ok
Oldest Date: Äldsta datum:
One time Record Conversion Engångs postkonvertering
Only save image to DB Spara endast bild till DB
Only Show Posts newer than N Days Old for this group Visa bara poster yngre än N dagar gamla i denna grupp
Only use Server if no other server has the post. Använd bara servern om ingen annan server har posten.
Open all groups into new Tabs Öppna alla grupper i nya flikar
Open Data Folder Öppna datamapp
Open to Download Path: Öppna till hämtningssökväg:
Options... Inställningar...
Organization: Organisation:
Override UnRAR Path: Ersätt unRAR sökväg:
Overwrite Logs Files Ersätt logga filer
Overwrite the log file for every run. Skriv över loggfilen vid varje körning.
Password Lösenord
Password: Lösenord:
Pause PARS and only download the ones needed for Repair. Pausa PARs och hämta endast de som behövs för reparation.
Pause Pause
Performance Options Prestandainställningar
Pick an Existing list or enter the name of a new list Välj en existerande lista eller skriv in namnet på en ny lista
Pictures Bilder
Pop Email NZB Downloading Pop e-post NZB hämtning
POP Username and Password POP användarnamn och lösenord
Port: Port:
Post Dialog Postdialog
Post Now Skicka Post Nu
Post Properties Postegenskaper
Poster Text Postertext
Prepend subject to Filename Lägg till ämne till filnamn
Prevent opening Newsbin from the tray Förhindra att öppna Newsbin från aktivitetsfältet
Prevent opening the Add Groups Window Förhindra att öppna fönstret
Prevent opening the Add Servers Window Förhindra att öppna fönstret
Prevent opening the Options Window Förhindra att öppna fönstret
Prevent remote access to options Förhindra fjärraccess till inställningar
Processing Options Behandlingsinställningar
Progress... Pågående...
Properties... Egenskaper...
Proxy Address: Proxyadress:
Proxy Password: Proxy-lösenord:
Proxy Settings Proxyinställningar
Proxy Type: Proxy Proxytyp:
Proxy Username: Proxy användarnamn:
Proxy... Proxy...
Public Email: Publik e-post:
Purchase a Key Köp en nyckel
Purging Groups... Rensar grupper...
Put the Date: field into the description Lägg till Datum: fältet i beskrivningen
Put the From: field into the description Lägg till Från: fältet i beskrivningen
Put the Group into the description Lägg till gruppen i beskrivningen
Put the Subject field into the description Lägg till ämnesfältet i beskrivningen
Quick UnRAR Snabb UnRAR
Re-enter Password: Repetera lösenordet:
Records: Uppgifter:
Reduce thumbnail quality to improve speed. Minska kvalitet för att höja hastighet.
Refresh the List. Uppdatera listan.
Refresh Uppdatera
Register Newsbin Registrera Newsbin
Registration Code: Registreringskod:
Rejected Posters Blockerade postare
Remove repaired but, not unrared sets in the download list Ta bort reparerade men, inte urarade set i nedladdningslistan
Rename the file if it already exists on disk Döp om filen om den redan finns på disk
Repair Block Count: Antal Reparationsblock:
Require a password to start Newsbin Kräv ett lösenord för att starta Newsbin
Requires Login Kräver en login
Reset Återställ
Restore NBI Återskapa NBI
Resume Download after: Fortsätt hämtning efter:
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Lagringsålder för denna servern. Använd inte denna server för poster äldre än denna inställning (Dagar)
Right click to Select new positions. Högerklicka för att välja nya positioner.
Sample: Exempel:
Save Failed List on Exit: Spara misslyckandelistan vid avslut:
Save File Summary: Spara filsammanfattning:
Save files in Folders named for the Newsgroup Spara filer i mappar namngivna efter nyhetsgruppen
Save files list is saved and restored on restart Sparfillistan sparas och återskapas vid omstart
Save Files List on Exit: Spara fillista vid avslut:
Save Image: Spara bild:
Save NBI Spara NBI
Save Picture files to a Database Spara bildfiler i en databas
Save Posts To... Spara poster till...
Save to a unique Folder named for a Source file Spara till en unik mapp namngiven efter en källfil
Save Spara
Search Options Sökinställningar
Search Username and Password Sök användarnamn och lösenord
Search Sök
Search... Sök...
Security Options Säkerhetsinställningar
Security Password Säkerhetslösenord
Select a filter profile. Its filename filters will be applied to delete matching files after an unrar Välj en filterprofil. Dess filnamnsfilter används för att radera matchande filer efter en unrar
Select a line, set Colors Välj en linje, ställ in färger
Send PARS to Wish List Skicka PARs till Önskelista
Server Address: Serveradress:
Server Name: Servernamn:
Server: Server:
Servers... Servrar...
Set Font... Välj font...
Set Server Color Välj serverfärg
Set SSL Port: Ställ in SSL port:
Set... Ställ in...
Short Filename Mode: Kort filnamnsläge:
Show File Age: Visa filålder:
Show Files Newer than N Days Old Visa filer yngre än N dagar
Show Message of the Day (MOTD) window on start Visa fönstret dagens meddelande (MOTD) vid start
Show MOTD on startup: Visa MOTD vid start:
Show NNTP Commands Visa NNTP kommandon
Show PAR/NFO: Visa PAR/NFO:
Show Server Commands: Visa serverkommandon:
Shutdown Windows when Newsbin Auto-shutdown Stäng ner Windows när Newsbin avslutas automatiskt
Size: Storlek:
Some Customized status text. Någon personlig statustext.
Some non-standard servers require group selection Vissa icke-standard servers kräver gruppval
Some servers don't implement Xfeatures correctly Vissa servrar har inte implementerat Xfeatures korrekt.
Sort, Ignore RE: Sortera, ignorerar RE:
Source block count: Antal källblock:
Source block size: Källblocksstorlek:
Space Recovered: Återställt utrymme:
Spam Filters Spamfilter
Speed Limit Hastighetsbegränsning
Speed Limiter Properties Egenskaper hastighetsbegränsare
Speed Limiter Hastighetsbegränsare
SSLV2 bypasses some throttling in Europe SSLV2 går förbi viss strypning i Europa
Start Början
Status Message Statusmeddelande
Status Tab Logging: Statustab loggning:
Stop Stopp
Storage Age: Lagringsålder:
Subject Filename Mode: Ämne filnamnsläge:
Subject: Ämne:
TCP Port: TCP Port:
Text Text
The data folder is where Newsbin stores its configuration and download data: Datamappen är stället där Newsbin lagrar sin konfigurering och sin hämtningsdata:
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Dessa kryssrutor kontrollerar loggningen av hämtningar.
Per default loggar Newsbin ingenting till disk. Markera knappen aktivera loggning
För att påbörja loggning indikera sedan vilken information du vill logga.
Thumbnail Count: Antal tumnaglar:
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
För att registrera Newsbin Pro måste du ange lösenkoden EXAKT
som den mailades till dig Detta betyder att det är antagligen bättre att
Klippa ut och klistra in den än att skriva in den.
To: Till:
Toggle between different folder picker styles Växla mellan mappväljarstilar
Top Topp
Total Results Totala resultat
Total size of source files: Totala storleken på källfiler:
Translating from Old ImageSafe format to New. Översättning från äldre Imagesafe formatet till nytt.
Tune Newsbin based on your PC's performance Ställ in Newsbin baserat på din PCs prestanda
UnRAR Folder: UnRAR mapp:
UnRAR Password: UnRAR lösenord:
UnRAR Path: UnRAR sökväg:
Update Groups when Newsbin starts Uppdatera grupper när NewsBin startar
Update Interval(mins): Uppdateringsintervall (min):
Update When Started: Uppdatera vid start:
Update Uppdatera
Use "Per Group" Display Age Använd "Per Grupp" visningsålder
Use a binary fingerprint to detect/reject duplicate files Använd ett binärt fingeravtryck för att upptäcka/avvisa fildubletter
Use Calender: Använd Kalender:
Use Download Path Använd hämtningssökväg
Use Duplicate Detector: Använd dublettdetektor:
Use Firewall Username/Password Använd Brandväggens Användarnamn/Lösenord
Use Header Download Age Använd headerns hämtningsålder
Use Image DB: Använd bilddatabas:
Use Pause Time-out Använd pause time-out
Use Profile Använd profil
Use SMTP password (optional) Använd SMTP lösenord (valfritt)
Use Speed Limit Time-out: Använd hastighetsbegränsning time-out:
Use SSL - Encrypted Connections Använd SSL-krypterade anslutningar
Use SSLV2 : Använd SSLV2:
Use Typical Retention Använd vanligaste lagringsålder
Use UnRAR Path Använd UnRAR sökväg
UsenetSearch Error Fel i UsenetSök
Username: Användarnamn:
Version: Version:
Watch List. Övervakningslista.
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way numbers the file När ett dublettfilnamn upptäcks döp om genom kopia(X) av XXX. Det andra sättet numrerar filen
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Vid laddning av mer än en NZB fil åt gången, ladda dom in i en enda postlista.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Vid val av ny hämtningssökväg, börja söka i den nuvarande hämtningssökvägen.
When using "Download To <Folder>" bypass the dup checker Vid användande av "Hämta till <mapp>" ignorera dublettkoll
Windows Shutdown Windows Avslutas
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. Du MÅSTE vara ansluten till Internet för att denna registreringen ska lyckas. Vi bekräftar lösenkoden och användarnamnet från vår web site.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Du måste starta om för att aktivera/avaktivera loggning ska ta effekt.
Ändrad loggningsinformation tar effekt omedelbart.
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Din 10-dagars försöksperiod har gått ut.
Newsbin fortsätter att hämta ner filer men, varannan
minut visas detta fönstret och hämtningen pausas
Your trial has Expired.
It's going to pause every now and then

We want you to use it but, we need to eat too.
Din försöksperiod har gått ut.
Den kommer att pausa då och då

Vi vill att du ska använda det, men vi behöver äta också.

MENU

English Swedish
&About Newsbin Pro... &Om Newsbin Pro...
&Application Look &Applikationsutseende
&Auto Hide &Autodölj
&Close &Stäng
&Connections &Anslutningar
&Delete Group\tDEL &Radera grupp\tDEL
&Delete Server\tDEL &Radera server\tDEL
&Download Latest &Hämta senaste
&Download &Hämta
&Download\tCtrl+E &Hämta\tCtrl+E
&File &Arkiv
&Files &Filer
&Filters... &Filter...
&Floating &Flytande
&Groups &Grupper
&Help &Hjälp
&Hide &Dölj
&Load NZBs... &Ladda NZBs...
&Load PARs... &Ladda PARs...
&Logging &Loggning
&Options &Inställningar
&Options... &Inställningar...
&Pause Download &Pausa hämtning
&Reload &Ladda om
&Remove from Download List\tDel &Ta bort från hämtningsslista\tDel
&Remove from List\tDel &Ta bort från lista\tDel
&Save Configuration &Spara inställningar
&Save &Spara
&Servers... &Servrar...
&Status Bar &Statusindikator
&Thumbnails &Tumnaglar
&Utilities &Verktyg
&View &Visa
Add Group... Lägg till grupp...
Add Groups... Lägg till grupper...
Add new Watch Folder... Lägg till ny övervakningsmapp...
Add Server... Lägg till server...
Add to Top - Bypass Filters Lägg till överst - Ignorera filter
Add to Top Lägg till överst
Add to Wish List\tCtrl-Ins Lägg till i önskelista\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes Sätt ihop ofullständiga
Assign a New Path... Tilldela en ny sökväg...
Assign a New UnRAR Path... Tilldela en ny UnRAR sökväg...
Assign an UnRAR Password... Tilldela ett UnRAR Lösenord...
AutoPAR AutoPAR
Beginners Guide... Nybörjarguide
Bypass Filters\tCtrl+Y Ignorera filter\tCtrl+Y
Clear Filter History Rensa filterhistorik
Clear List Rensa lista
Clear List Rensa lista
Clear Odometer Nollställ vägmätare
Clear Window Rensa fönster
Close all Post Lists Stäng alla postlistor
Close Current Tab Stäng Denna Tab
Compact Database... Komprimera databas...
Copy Images To... Kopiera bilder till...
Copy to CBZ file... Kopiera till CBZ fil...
Copy to Clipboard Kopiera till urklipp...
Copy to Folder... Kopiera till mapp
Copy to Image Database... Kopiera till bilddatabas...
Create N&ZB from Files... Skapa N&ZB från filer...
Create N&ZB from Posts... Skapa N&ZB från poster...
Customize.... Anpassa...
Delete all posts from Poster Radera alla poster från postare
Delete All Posts Radera alla poster
Delete File(s) Radera Fil(er)
Delete Item and Files Radera objekt och filer
Delete Posts\tShift-DEL Radera poster\tShift-DEL
Delete Stored Posts Radera lagrade poster
Delete Radera
Delete\tDEL Radera\tDEL
Disa&ble Groups Ina&ktivera grupper
Disable Server(s) Inaktivera server(s)
Discussion/Help Forum... Diskussions/Hjälpforum
Doc&kable Doc&kningsbar
Download &Special... Hämta &Special...
Download - &Bypass Filters Hämta - &Ignorera Filter
Download - &Bypass Filters\tCtrl+Y Hämta - &Ignorera Filter\tCtrl+Y
Download 10,000,000 Older Posts. Hämta 10 000 000 äldre poster
Download 100,000 Older Posts Hämta 100 000 äldre poster
Download 5,000,000 Older Posts. Hämta 5 000 000 äldre poster
Download 50,000 Older Posts Hämta 50 000 äldre poster
Download 500,000 Older Posts Hämta 500 000 äldre poster
Download All Headers Hämta alla headers
Download All Posts from Poster Hämta alla poster från postare
Download Complete Groups List Hämta komplett grupplista
Download List - &Bypass Filters Hämta Lista - &Ignorera Filter
Download Special... Hämta special...
Download Speed &Limit &Begränsa hämtningshastighet
Download Speed Limit Hämtningshastighetsbegränsning
Download to Existing Folder... Hämta till befintlig mapp...
Download to Existing Folder...\tCtrl+B Hämta till befintlig mapp...\tCtrl+B
Download to Folder named for Subject Hämta till mapp namngiven efter ämne
Download To Folder... Hämta till mapp...
Download To New Folder... Hämta till ny mapp...
Download To New Folder...\tCtrl+N Hämta till ny mapp...\tCtrl+N
Downloading Files Hämtar Filer
Dummy Atrapp
E&xit A&vsluta
Edit Redigera
Enable &Groups Aktivera &grupper
Enable Scheduler Aktivera Skedulerare
Enable Server(s) Aktivera server(s)
Expand Search Results...\tCtrl+H Utvidga sökresultat...\tCtrl+H
Failed Files Misslyckade filer
Fill Fyllnad
Filters Filter
Frequently Asked Questions (FAQ)... Vanligt förekommande frågor (FAQ)...
Full Screen Helskärm
Hide Old Dölj gammal
http://freeimage.sourceforge.net/ http://freeimage.sourceforge.net/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Image &Database Bild&databas
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importera från ZIP,CBZ,RAR,CBR
Import Version 5.XX Headers Importera version 5.XX headers
Kill All Connections Stäng alla anslutningar
Kill Connection Terminera anslutning
Limit Speed Begränsa hastighet
Load Backup Configuration on Restart Ladda backupkonfiguration vid återstart
Lockout &Poster Ignorera &postare
Lockout &Poster\tCtrl+P Ignorera &postare\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword Ignorera postare &Keyword
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Ignorera postare mha &Nyckelord\tCtrl+W
Lockout Poster Ignorera postare
Looking for your Server?... Letar du efter din server?...
Mark All Old Markera alla som gamla
Mark Posts New Markera poster som nya
Mark Posts Old\tDel Markera poster som gamla\tDel
Master Original
Move Data folder on Restart Flytta datamapp vid omstart
Move Down\tCtrl-Down Flytta ner\tCtrl-Down
Move Files(s)... Flytta Fil(er)...
Move to Bottom\tCtrl+End Flytta till nederst\tCtrl+End
Move To Top\tCtrl+Home Flytta till överst\tCtrl+Home
Move to Wish List\tCtrl-Ins Flytta till önskelista\tCtrl-Ins
Move Up\tCtrl-Up Flytta upp\tCtrl-Up
New Folder... Ny mapp...
New Search Tab... Ny söktab...
New UnRAR Folder... Ny unRAR mapp...
New Watch... Ny övervakning...
Not Fill Fyll ej
Office &2003 Office &2003
Office 2003 Outlook Office 2003 Outlook
Office 2007 - &aqua Office 2007 - &mörkblå
Office 2007 - &blue Office 2007 - &blå
Office 2007 - &silver Office 2007 - &silver
Office 2007 - bla&ck Office 2007 - sva&rt
Office XP Office XP
Open Download Folder... Öppna hämtningsmapp...
Open Folder... Öppna mapp...
Open UnRAR Folder... Öppna UnRAR mapp...
Pause Download Pausa hämtning
Pause Pausa
PopupPanes Popuprutor
Post Storage Postlagring
Post to Group... Posta till grupp...
Posts Poster
Properties Egenskaper
Properties... Egenskaper...
Properties\tCtrl+I Egenskaper\tCtrl+I
Purge to Display Age Rensa enligt visningsålder
Quick UnRAR/(MS/RAR) Snabb UnRar/ (MS/RAR)
Quick UnRAR/Sample... Snabb UnRAR/Exempel...
Read Post &Body Läs Post &Body
Read Post &Body\tCtrl+R Läs post &body\tCtrl+R
Refresh PAR Set Uppdatera PAR set
Register Newsbin... Registrera Newsbin
Register/Update Key... Registrera/Uppdatera nyckel...
Remove from Download Ta bort från hämtning
Remove from Download\tCtrl-D Ta bort från hämtning\tCtrl-D
Rename File Döp om fil
Rename Döp om
Reply to Group... Svara till grupp...
Reset Display Layout on Restart Återställ skärmlayout vid återstart
Reset Download Count Återställ hämtningsräknare
Restore Återställ
Resume Download Återuppta hämtning
Retry Download Försök hämta igen
Run QuickPAR Kör quickPAR
Sample Files Exempelfiler
Save Configuration &As... Spara inställningar &som
Save Files to Custom List... Spara filer till anpassad lista
Searc&h Sö&k
Search in Groups Sök i grupper
Search Sök
Select All Markera alla
Select All\tCtrl-A Markera Alla\tCtrl-A
Send to Folder... Skicka till mapp...
Server Options... Serverinställningar
Servers Servrar
Set Fill Server Mode Ange fyllnadsserverläge
Set Slave Mode Ange slavläge
Show All Posts Visa alla poster
Show Filenames Visa filnamn
Show Posts Special... Visa poster special...
Show Posts Visa poster
Show Results... Visa resultat...
Slave Slav
Switch Tab Position Byt flikposition
Tech Support Request... Begäran om teknisk support...
Test Download Files Testa nedladdningsfiler
Test Files... Testa Filer...
Toggle Grid Lines Växla kantlinjer
Unlock Poster Lås upp postare
Unlock Poster\tCtrl+U Lås upp postare\tCtrl+U
UnRAR/Join Files UnRAR/sätt ihop filer
UnRAR/Unpack UnRAR/Packa upp
Update All Groups Uppdatera alla grupper
Update Uppdatera
Use Download Age Använd nedladdningsålder
Usenet Tools Web Site... Webbsite med Usenetverktyg...
Uses FreeImage Library NB använder FreeImage biblioteket
Uses Sqlite Database Library NB använder Sqlite databasbiblioteket
View File Visa fil
View Icon Legend... Visa ikonförklaring...
View Sample Visa exempel
View the MOTD Archive... Visa MOTD arkivet...
Visual Studio 2005 Visual Studio 2005
Visual Studio 2008 Visual Studio 2008
Visual Studio 2010 Visual Studio 2010
Visual Studio 6 Visual Studio 6
Visual Studio Visual Studio
Watch Övervakning
Windows 2000 Windows 2000
Windows Native Windows egen
Windows XP Windows XP
Wish List Önskelista

STRINGTABLE

English Swedish
Warning - No posts were loaded.

Update the group and/or Check the Date Ranges you're loading
If you haven't yet, you need to "Update" the group to see its contents.
Varning - Inga poster laddades.

Uppdatera gruppen och/eller verifiera datumintervallet du laddar
Om du inte redan gjort det så "uppdatera" gruppen för att se dess innehåll.
# #
&Groups &Grupper
&Posts &Poster
0:00:00 0:00:00
\tThe file containing the groups list is missing. Click the "Download GroupsList From Server" button. \tFilen som innehåller grupplistan saknas. Klicka på knappen "Hämta grupplista från server".
A cleaned up copy of the subject. Can be used to group related files En städad kopia av ämnet. Kan användas för att gruppera besläktade filer
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin En website där du kan diskutera problem/få hjälp med att köra Newsbin
Active Aktiv
Active/Disable: Aktiv/Inaktivera:
Active: Aktiv:
Add a new Folder Lägg till en ny mapp
Add a poster keyword to filter on Lägg till ett posternyckelord att filtrera på
Add Group Failed: The group name you're attempting to create already exists. Lägga till grupp misslyckades: Gruppnamnet du försöker skapa existerar redan.
Add item to Download list Lägg till objekt till hämtningslistan
Add New Server
Add or Edit Servers
Lägg till en ny server
Lägg till eller redigera servrar
Add poster to the Filter List Lägg till poster till filterlistan
Add to Custom List Lägg till på anpassad lista
Add to Download - Ignore filters
Add to Download - Ignore filters
Lägg till hämtning - Ignorera filter
Lägg till hämtning - Ignorera filter
Add to the Download List
Add to the Download List
Lägg till i hämtningslistan
Lägg till i hämtningslistan
Add to the Top of the Download List - Bypass Filters Lägg till i början av hämtningslistan - Ignorera filter
Add to the Top of the Download List Lägg till överst på hämtningslistan
Add/Edit the servers Lägg till/redigera servrarna
Address: Adress:
Advanced Avancerad
Age Ålder
Album Album
Album-Artist Album-Artist
Album\Artist Album\Artist
All Preview Posts will be moved to Read list. Alla förhandsgranskningsposter kommer att flyttas till listan med lästa poster.
Apply Filterbar Filters Tillämpa filter på filterlisten
April April
Artist Artist
Artist-Album Artist-Album
Artist\Album Artist\Album
Assemble the files and remove the entry from the list. Sätt ihop filerna och ta bort posten från listan.
Assign a new path Lägg till en ny sökväg
August Augusti
AutoPAR Options AutoPAR alternativ
Bandwidth Limited when Pressed
Activate the Speed Limiter
Bandbredden begränsas vid tryckning
Aktivera hastighetsbegränsaren
Basic Enkel
Blocks Found: Hittade block:
Blocks Needed: Återstående block:
Both the Name and Address need to be filled in to Add/Modify a server Både namn och adress måste fyllas i för att lägga till/ändra en server
Bottom Slutet
Browse for an Image Database Sök efter en bilddatabas
C:\Download\Subject\Test.rar C:\Download\Subject\Test.rar
Cache Cache
Cancel Avbryt
Change Password Ändra lösenord
Changing Firewall settings requires a Newsbin restart Ändring av brandväggsinställningar kräver omstart av Newsbin
Changing the SSL settings requires a re-start to take affect Ändring av SSL inställningar kräver en omstart för att gälla
Check unchecked groups Kontrollera ej checkade grupper
Chunk Cache Status Chunk cache status
Chunk Cache Use State Chunk cache användningsläge
Clean out the old records. Rensa ut gamla poster.
Cleaned up copy of the current filename Rensad kopia av nuvarande filnamn
Clear Filter History Rensa filterhistoria
Clear Filterbar Filter Rensa filterlist filter
Clear List Rensa lista
Clear Memory... Rensa minne...
Clear Odometer Nollställ vägräknare
Clear the active list Rensa den aktiva listan
Clear the download list without deleting the files. Rensa hämtningslistan utan att ta bort filerna.
Clear the download path for these Groups? Rensa hämtningssökvägen för dessa grupper ?
Clear the list (doesn't delete files) Rensa listan (raderar inte filerna)
Clear the List (Stop all Downloads)? Rensa listan (stoppa alla hämtningar) ?
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Rensa listan med hämtade filer utan att radera dom från disk.
Clear the List? Rensa listan?
Clear the per group download path Rensa varje grupps hämtningssökväg
Clear the search entry Rensa sökbegreppet
Clear Rensa
Close all Post Tabs? Stäng alla postflikar?
Close Groups Display
Expand Groups Display
Stäng gruppvisningen
Expandera gruppvisningen
Close the active document
Close
Stäng det aktiva dokumentet
Stäng
Close this Tab Stäng denna flik
Color: Färg:
Colors/Fonts Färger/Fonter
Combine Master Splitter files (.001,.002....) Sammanfoga Master Splitter filer (.001,.002....)
Compact Display - many files joined into one line with pars Kompakt visning - många filer sammanfogade till en rad med pars
Compact Display - many files joined into one line Kompakt visning - många filer sammanfogade till en rad
Compact View Kompakt visning
Configuration File not found, Attempt to restore Backup? Konfigurationsfil kan inte hittas, försöka återställa backup?
Configuration File restored from Backup copy Konfigurationsfil återställd från backupkopia
Configuration Files Konfigurationsfiler
Configuration Options Konfigurationsinställningar
Confirmation Windows Bekräftelsefönster
Connections Anslutningar
Contract docked window Dra ihop anslutet fönster
Copy Marked File(s) to new folder Kopiera markerade fil(er) till en ny mapp
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopiera valda filer till tillfälliga listan för senare undersökning
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopiera valet och lägg det på urklipp
Kopiera
Count of all data downloaded Sammanräkning av all hämtad data
Create a new document
New
Skapa ett nytt dokument
Nytt
Create NZB... Skapa NZB...
Critical Errors Kritiska fel
Cross Post Limit Korspostbegränsning
Current Day of the month Nuvarande dag i månaden
Current hours in 24 hour format Nuvarande timme i 24-timmars format
Current minutes of the hour. Nuvarande minuter över timmen
Current Progress: Nuvarande status:
Current Speed bits/sec and Bytes/sec Nuvarande hastighet bits/sek och bytes/sek
Currently Loaded posts Nu laddade poster
Customize... Anpassa...
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Klipp ut urvalet och lägg det på urklipp
Klipp
Data Downloaded this session Data hämtat under denna sessionen
Data Rate Datahastighet
Data: Data:
Database Compactor is already in Progress Databaskompakteraren körs redan
Date: Datum:
Debug Debugga
December December
Delete All Posts Radera alla poster
Delete all Posts? Radera alla poster?
Delete All RAR and PAR Files (from disk) for this file? Radera alla RAR och PAR filer (från disk) för denna fil?
Delete Entries from DB Radera poster från DB
Delete File From Disk Radera fil från disk
Delete Files by renaming and wiping the contents Radera filer genom att döpa om och radera dess innehåll
Delete from Download List? Radera från nedladdningslista??
Delete Group from List Radera grupp från lista
Delete Images from Database Radera bild från databas
Delete Item and the underlying files. Radera föremålet och underliggande filer.
Delete item but, doesn't remove from disk Radera föremålet men, tar inte bort från disk
Delete Marked Files(From Disk!)? Radera markerade filer (från disk)?
Delete Partial Downloads from Disk? Radera ofullständig hämtning från disk?
Delete Posts... Radera poster...
Delete Selected Posts? Radera markerade poster?
Delete the files from disk
Delete the files from disk
Radera filerna från disk
Radera filerna från disk
Delete the Server Radera servern
Delete these File from the Database? Radera dessa filer från databasen?
Delete these passwords? Radera dessa lösenord?
Delete these Records? Radera dessa poster?
Delete this Filter Entry? Radera denna filterinställning?
Description Beskrivning
Destination Folder Målmapp
Dial-up Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Uppringd anslutning kunde ej kontakta internetleverantören. Vänligen kontrollera inställningarna och försök igen.
Dirty Rotten Spammers Smutsiga ruttna spammare
Disable Enabled Groups Inaktivera aktiverade grupper
Disable Enabled Servers Inaktivera aktiverade servrar
Disable one or more Servers Inaktivera en eller fler servrar
Disable/Enable the Signature Cache Inaktivera/Aktivera signaturcachen
Disabled Inaktiverad
Display Age Visningsålder
Display all Files and hide old ones Visa alla filer och dölj de gamla
Display all of the posts for this group Visa alla poster i denna gruppen
Display and Update these groups
Display and Update these groups
Visa och uppdatera dessa grupper
Visa och uppdatera dessa grupper
Display Connection details Visa anslutningsdetaljer
Display only unread/un-downloaded Files Visa bara olästa/ej hämtade filer
Display program information, version number and copyright
About
Visa programinformation, versionsnummer och copyright
Om
Display Settings Visningsinställningar
Display Statistics about a specific Post Visa statistik om en specifik post
Display the Group Properties window
Display the Group Properties window
Visa fönstret för gruppegenskaper
Visa fönstret för gruppegenskaper
Display these Groups
Display these Groups
Visa dessa grupper
Visa dessa grupper
Download all headers? Hämta alla headers?
Download all posts currently visible in the post list. Hämta alla nu synliga poster i postlistan.
Download all posts from this poster. Hämta alla poster från denna postare.
Download all posts in this Group Hämta alla poster i denna grupp
Download All Posts Hämta alla poster
Download and assemble Incomplete Files Ladda ner och sätt ihop ofullständiga filer
Download Descriptions: Hämta beskrivningar:
Download Failed Hämtning misslyckades
Download Groups List from active servers
Download Groups List from active servers
Hämta grupplista från aktiva servrar
Hämta grupplista från aktiva servrar
Download History Hämtningshistorik
Download just the subjects for faster searching Ladda endast ner ämnena för snabbare sökning
Download Next 1,000,000 Posts Hämta nästa 1 000 000 poster
Download Next 10,000,000 Posts Hämta nästa 10 000 000 poster
Download Next 100,000 Posts Hämta nästa 100 000 poster
Download Next 1000 Records from the Server(s) Hämta nästa 1000 poster från server(na)
Download Next 5,000,000 Posts Hämta nästa 5 000 000 poster
Download Next 50,000 Posts Hämta nästa 50 000 poster
Download Path Not Set in options Hämtningssökväg ej angiven i inställningarna
Download Path: Hämtningssökväg:
Download Paused Hämtning pausad
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Hämta den kodade texten till disk. Ämnet är filnamnet
Download the Latest Group Updates
Download the Latest Group Updates
Hämta de senaste gruppuppdateringarna
Hämta de senaste gruppuppdateringarna
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Download to a new folder named from the subject
Download to a new folder named from the subject
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Hämta till en mapp namngiven efter ämnet
Download will bypass all Filters Hämtning ignorerar alla filter
Download Hämta
Download: Hämta:
Downloaded Files Hämta filer
Downloaded Posts Hämtade poster
Downloaded Hämtade
Downloaded: Hämtade:
Downloading Files Laddar ner filer
Downloading Posts Laddar ner poster
Downloading Laddar ner
Downloads Hämtningar
Duplicate File Duplikatfil
Edit Subscribed groups.
Open the Group Add Window
Redigera prenumererade grupper.
Öppna lägg till grupp fönstret
Edit the filters.
Open the Filters window
Redigera filterna.
Öppna filterfönstret
Edit the Groups Redigera grupper
Email Field empty - Need an Email address, even a fake one will do E-post fältet tomt - Behöver en e-postadress, till och med en falsk sådan fungerar
Enable confirmation before permanant post deletion from the post list Aktivera bekräftelse innan permanent borttagning av en post från postlistan
Enable confirmation for Group List Sorting Aktivera bekräftelse för sortering av grupplista
Enable confirmation of deletion from the Download List Aktivera bekräftelse för radering från hämtningslistan
Enable confirmation when sorting the Download list. Aktivera bekräftelse vid sortering av hämtningslistan.
Enable Disabled Groups Aktivera inaktiverade grupper
Enable Disabled Servers Aktivera inaktiverade servrar
Enable Filters: Aktivera filter:
Enable one or more Servers Aktivera en eller flera servrar
Enable or Disable the Filters Aktivera eller inaktivera filter
Enable the critical Error Pop-up window. Aktivera popup-fönster för kritiska fel.
Enable the Post List is empty prompt when loading and no posts appear Aktivera postlistan är tom prompt vid laddning och inga synliga poster
Enabled Påslagen
Enter Registration codes. Ange registreringskoder.
Erase everything
Erase All
Radera allt
Radera alla
Erase the selection
Erase
Radera valet
Radera
Error Fel
Execute external program Kör externt program
Expand and Contract Files
Expand and Contract Files
Expandera och dra ihop filer
Expandera och dra ihop filer
Expand docked window Expandera förankrat fönster
Expand Search Results... Expandera sökresultat...
Export Images to a Disk files. Exportera bilder till filer på disk.
Export the selected posts to a text file Exportera valda poster till en textfil
Fail EXE files and RAR files that contain EXE files Underkänn EXE filer och RAR filer som innehåller EXE filer
Fail Passworded RARs inside downloaded RARs. This is almost always Spam. Underkänn RARs med lösenord inuti hämtade RARs. Detta är nästan alltid spam.
Fail RAR files that need Passwords Underkänn RAR filer som behöver lösenord
Fail When Large RARS inside downloaded RARs are found. Underkänn när stora RARs inuti hämtade RARs hittas.
Fail WMV/ASF files and RARS that contain WMV/ASF files that need Passwords Underkänn WMV/ASF filer och RARs som innehåller lösenordsskyddade WMV/ASF filer
Failed Files Misslyckade Files
Failed Posts Misslyckade poster
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Misslyckades med att lägga till mönstermatchsträngen i filtret.
Du måste se över mönstret du försöker använda och se till att det är giltigt.
Failed to Find or Create the Data folder
You may want to pick/create a new one
Misslyckades med att hitta eller skapa datamappen
Du kanske ska välja/skapa en ny sådan
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Misslyckades med att hitta eller skapa hämtningsmappen
inga filer kan hämtas förrän detta är åtgärdat genom att ändra till en giltig hämtningsmapp eller
skapa en mapp för hämtningarna.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Misslyckade med att öppna gruppfilen. Vänligen hämta grupper.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Misslyckades med att börja hämta
I manuellt läge måste varje grupp väljas individuellt för hämtning.
Antingen byt till automatläge och tryck på Kör igen eller dubbelklicka
på ett gruppnamn att hämta ifrån.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Misslyckades med att börja hämta.

Det fiinns inga grupper i grupplistan.
Du måste klicka på knappen "Grupper" och välja minst en grupp.
February Februari
File Descriptions Filbeskrivningar
File Exists! Overwrite? Filen existerar! Skriva över?
File Type: Filtyp:
Filename Accept Filnamn Acceptans
Filename Options Filnamnsinställningar
Filename Reject Filnamn Avslå
Filename: Filnamn:
Files Found: Hittade filer:
Files List Fillista
Files Needed: Filer som behövs:
Files! Filer!
Files Filer
Files: Filer:
Fill Server Fyllnadsserver
Fill Server: Fyllnadsserver:
Filter Accept: Filter acceptans:
Filter out files that aren't new Filtrera bort filer som inte är nya
Filter Profile not Found - Search Aborted Filterprofil kunde inte hittas - Sökning avbruten
Filter Profile Filterprofil
Filter Profile: Filterprofil:
Filter Profiles can't start with a number Filterprofiler kan inte börja med en siffra
Filter Profiles require a name Filterprofiler kräver ett namn
Filter Reject: Filter avslaget:
Filters Filter
Find RAR files in current post list Hitta RAR filer i nuvarande postlista
Find: Hitta:
Firewall: Brandvägg:
Folder name needs a drive letter or UNC path prefix Mappnamn behöver en diskbokstav eller UNC sökvägsprefix
Font Colors for the Lists Listornas fontfärger
Free space available in the Data|Download folders Ledigt utrymme finns i data|hämtningsmapparna
Free Space: Ledigt utrymme:
Fri Fr
FROM Date must be less than TO Date FRÅN datum måste vara mindre än TILL datum
From Field Från fält
From: Från:
Full Speed Full hastighet
Global Filter Can't be Deleted Globala filter kan inte raderas
Group Added Date Grupp tilläggsdatum
Group already Exists. Need to choose a different name Grupp finns redan. Måste välja ett annan namn
Group Field is Empty - Please try again","Warning Group Field is Empty - Please try again","Warning
Group of Group Names must be at least 2 non-space characters long Grupp av gruppnamn måste vara minst 2 icke-blanktecken långt
Group Grupp
Group: Grupp:
Groups (0) Grupper (0)
Groups List Grupplista
Groups Grupper
Growl Server Registration Complete Growl serverregistrering klar
Header Download Failed - No master/active servers Headerhämtning misslyckades - Ingen master/aktiv server
Hide docked window Dölj anslutet fönster
Hide Files with more Cross-posts than setting. Dölj filer med fler korspostningar än inställningen.
Hide Old Dölj gammal
Hide/Show the main toolbar Dölj/Visa huvudverktygsfältet
Hours Timmar
Icon Legend Ikonförklaring
Idle/New Viloläge/Ny
Idle/Old Viloläge/Gammal
IDS_SELECTED_ITEMS IDS_SELECTED_ITEMS
Image Database Bilddatabas
Import and image from ZIP of CBZ files Importera en bild från ZIP av CBZ filer
Import Group Data from Newsbin 5.XX Importera gruppdata från Newsbin 5.XX
Import Version 4 signature files. Importera version 4 signaturfil.
Incomplete. Missing information needed for download Ej komplett. Information för hämtning saknas.
Insert Clipboard contents
Paste
Infoga urklipps innehåll
Klistra in
Installation is Corrupt - Please uninstall and re-install

Installationen är korrupt - Vänligen avinstallera och installera igen

Internet Search Internetsök
Invalid Regular Expression in Filter Ogiltigt reguläruttryck i filter
Invalid Search String Ogiltig söksträng
January Januari
Job: Jobb:
July Juli
June Juni
Kill all connection that are currently outstanding. Avsluta alla anslutningar som är för närvarande utestående.
Kill Selected Connection. Avsluta markerade anslutningar.
Kill the Current Download Avsluta pågående hämtning
Kill the Download. Avsluta hämtning.
Last Command Senaste kommando
Last Response Senaste svar
Last Updated: Senast uppdaterad:
Limit Repair so, it leaves one CPU available Begränsa reparation till att lämna en CPU ledig
List of Current downloads Lista över pågående hämtningar
List of Failed downloads Lista över misslyckade hämtningar
List of News servers that have been entered into Newsbin Lista över newsservrar som har lagts upp i Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Lista över newsservrar som du kanske skulle vilja hämta från.
List of Status messages Lista över statusmeddelanden
Load A folder's worth of Saved downloads Ladda en mappfull av sparade hämtningar
Load all posts bypassing any age filters Ladda alla poster och ignorera ev. åldersfilter
Load an Image Database Ladda en bilddatabas
Load Newer files into the list. Ladda listan med nyare filer.
Load NZB files...
Load NZB
Ladda NZB filer...
Ladda NZB
Load NZB... Ladda NZB...
Load Older files into the list. Ladda listan med äldre filer.
Load Ranges of posts Ladda omfång av poster
Load the download List from disk Ladda hämtningslistan från disk
Load the Download list Ladda hämtningslistan
Lock the display to prevent accidential changes Lås visningen för att förhindra oavsiktliga förändringar
Logging Loggning
Logs: Loggar:
Main Toolbar Huvudverktygsfält
Make selected posts Old Gör markerade poster gamla
March Mars
Mark all post Old? Markera alla poster som gamla?
Mark all posts Old. Markera alla poster som gamla.
Mark all posts Old? Markera alla poster som gamla?
Mark post as Deleted Markera post som raderad
Mark Posts New... Markera post som ny...
Mark Posts Old... Markera post som gammal...
Mark Selected posts "new" Mark Selected posts "new"
Master Server Masterserver
Master/Slave Master/slav
Max Size Max storlek
Maximum size must be larger then Minimum size to search Maximal storlek måste vara större än minsta storlek för att söka
Maximum size of displayed file. Maximal storlek för visad fil.
May Maj
Message-Id Medddelande-Id
Min Size Min. storlek
Minimum size of displayed file. Minsta storlek för visad fil.
Mon
Move Bottom
Move Item to the Bottom
Flytta nederst
Flytta objekt nederst
Move Down
Move Item Down one line
Flytta ner
Flytta objekt ner en rad
Move File(s) to another folder Flytta fil(er) till en annan mapp
Move Files Flytta filer
Move Marked Files? Flytta markerade filer?
Move One Line Down Flytta ner en rad
Move Top
Move Item to the Top
Flytta högst
Flytta objekt överst
Move Up
Move Item Up one line
Flytta upp
Flytta objekt en rad upp
Move Up one Line Flytta upp en rad
Must select some files to save to NZB Måste välja några filer för att spara till NZB
NA for NZBs Ej tillämpligt för NZBs
Name field is Empty - Please add some kind of Name Namnfältet är tomt - Vänligen lägg till någon form av namn
NBI Files (*.nbi)|*.nbi|All Files (*.*)|*.*|| NBI Filer (*.nbi)|*.nbi|Alla Filer (*.*)|*.*||
Need to pick a server to Post to - Please try again Behöver välja en server att posta till - vänligen försök igen
Need to pick an active server - Please try again. Behöver välja en aktiv server - Vänligen försök igen.
Need to select an item to modify. Behöver välja ett objekt att modifiera.
Network Nätverk
New Category... Ny kategori...
New Posts Nya poster
New Records Nya poster
Newsbin doesn't operate a News server.

Visit http://www.usenettools.net/ for server information
Newsbin tillhandahåller inte en Newsserver.

Besök http://www.usenettools.net/ för serverinformation
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin pausad - Ont om diskutrymme i datamappen
Newsbin Paused - Low Disk space on Download folder Drive Newsbin pausad - Ont om diskutrymme på datamappens disk
Newsbin Pro Options
Open the options Window
Newsbin Pro inställningar
Öppna fönstret för inställningar
Newsbin50 Newsbin50
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Files (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Document
Newsbin Document
NewsbinPro

Newsbin
Newsbin Filer (*.nbi)
.nbi
NewsbinPro.Dokument
Newsbin Dokument
No active groups selected to Process Inga aktiva grupper valda för behandling
No Destination filename set Inget målfilnamn valt
No group name found during add group Inget gruppnamn hittat vid tillägg av grupp
No groups selected Inga grupper valda
No PAR data so no PAR status is currently available Ingen PAR data så ingen PAR status är för närvarande tillgänglig
No Posts Selected - Can't find Author Inga poster valda - Kan inte hitta författare
None Ingen
Normal Server Normal server
Normal Normal
Notification Messages Statusmeddelanden
Notification Options Statusinställningar
Notification Types Statustyper
November November
NZB Email Settings NZB e-postinställningar
NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*|| NZB Files (*.nzb)|*.nzb|All Files (*.*)|*.*||
NZB Options NZB Inställningar
NZB Watch Folder NZB övervakningsmapp
NZB Watch Path NZB Övervakningssökväg
October Oktober
Old Posts Gamla poster
Only display files that match this filter Visa bara filer som matchar detta filter
Only display Newer Posts Visa endast nyare poster
Only show the filename part of the subject Visa bara filnamnsdelen av ämnet
Open Another Configuration Öppna en annan konfiguration
Open Groups Display
Open Groups Display
Öppna gruppvisningen
Öppna gruppvisningen
Open the Filter Options Öppna filterinställningarna
Open the folder where the UnRARed files go. Öppna mappen där de UnRARade filerna lagras.
Open the folder where this file is. Öppna mappen där den här filen finns.
Open the Options Dialog Öppna inställningsdialogen
Open the Search Window
Open the Search Window
Öppna sökfönstret
Öppna sökfönstret
Open the Server Options Öppna serverinställningarna
Open this document Öppna detta dokument
Open up a window to the files folder Öppna ett fönster till filmappen
Open Window to register key. Öppna förster för att registrera nyckel.
Option Inställning
Options Inställningar
Options: Inställningar:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Skriv över, döp om, fyll med skräp och radera sen
Par Files: Par filer
PAR Records PAR poster
Par Set Size: Par set storlek:
Partial Download Delvis hämtad
Path Item Definitions Definitioner för sökvägsobjekt
Pause download
Pause the selected Download
Pausa hämtning
Pausa den markerade hämtningen
Pause Download during UnRAR/Repair Pausa hämtning under UnRAR/Reparation
Pause the download list.
Pause the Download
Pausa hämtningslistan.
Pausa hämtning
Pause the Download Pausa hämtning
Pause the marked download Pausa den markerade hämtningen
Pause Paus
Paused Pausad
Performance Prestanda
Permanantly Delete these Posts from Storage? Permanent readera dessa poster från lagringen?
Permanently delete this poster? Permanent radera denna postare?
Pick Folder to UnRAR to Välj mapp arr UnRARa till
Pick the Download Folder Välj hämtningsmapp
Pick the Font to use with this control Välj font som ska användas med denna kontroll
Pick the NZB Autoload Path Välj NZB autohämtningssökväg
Pick the NZB Download Folder Välj NZB hämtningsmapp
Place Holder Platshållare
Position: Position:
Post a message to up to 3 groups. Posta ett medelande i upp till 3 grupper
Post Count Antal poster
Post Filename Postfilnamn
Post list that the user can copy new entries into for later processing Postlista som användare kan kopiera nya tillägg i för senare behandling
Post Properties Postegenskaper
Post to Selected Groups Posta till markerade grupper
Post/File is Filtered Post/fil är filtrerad
Poster Filtered Postare filtrerad
Poster Settings Posterinställningar
Preparing Posted Files... Förbereder postade filer...
Problem contacting the Search server. Please contact technical support. Problem med att nå sökservern. Vänligen kontakta den tekniska supporten.
Processing Priority Behandlingsprioritet
Progress: Status:
Prompt when Exit is attempted. Fråga när Avsluta försöks.
Purge on disk records to the "Display Age" setting. Purge on disk records to the "Display Age" setting.
Purge the Stored records from the disk Rensa bort de lagrade posterna på disk
Purge to MDA is already in Progress Rensa bort enligt MDA är redan i gång
Purging the Groups... Rensar ut grupperna...
Purging to Display Age... Rensar ut enligt visningsålder...
Put servers into Fill mode - Use this server when all other servers have failed Sätt servrar i fyllnadsläge - Använd denna server när alla andra har fallerat
Put servers into Master mode - Enable header download Sätt servrar i masterläge - Aktivera headerhämtning
Put servers into normal mode - Use this server to download from all the time Sätt servrar i normalläge - Använd alltid denna server att hämta ifrån
Put servers into Slave mode - Disable header download Sätt servrar i slavläge - Inaktivera headerhämtning
Quality Kvalitet
Queued for Download I kö för hämtning
Quick UnRAR: File isn't a decodable type Snabb UnRAR: Filen är inte av en dekodbar typ
Quick UnRAR: No filename found Snabb UnRAR: Hittar ej filnamn
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Avsluta applikationen; påminner om att spara dikumenten
Avsluta
RAR Passwords RAR lösenord
RE supplied to filter NZB filenames isn't valid RE vidarebefordrad till att filtrera NZB filnamn är ogiltig
Read Posts Lästa poster
Read the text of the post Läs postens text
Ready Redo
Really Delete Group(s)? Verkligen radera grupp(er)?
Really Delete Server(s)? Verkligen radera server(s)?
Really Purge Stored Records? Vekligen radera lagrade poster?
Really Reset the Group to use Download Age again? Verkligen återställa gruppen till att använda nedladdningsålder igen ?
Reduce the amount of CPU that PAR repair and UnRAR can use Begränsa CPU-utnyttjande av UnRAR och PAR reparation
Refresh the List
Remove files that no longer exist on disk
Förnya listan
Ta bort filer som inte längre finns på disk
Reject! Avslå!
Reload from Disk. Ladda om från disk
Reload Group data Ladda om gruppdata
Reload the DB from disk Ladda om databasen från disk
Remote Control Fjärrstyrning
Remove Files from List Ta bort filer från disk
Remove from Download List Ta bort från hämtningslista
Remove Poster from Lockout List Ta bort poster från utlåsningslistan
Remove Posts from List Ta bort poster från listan
Rename Failed, Probably the destination file already exists Namnbyte misslyckades, antagligen finns redan destinationsfilen
Rename File Döp om fil
Rename File. Döp om fil.
Rename this item Döp om detta objektet
Repair Blocks Reparera block
Reply to an existing post Svara på en existerande post
Rescan Folders Scanna igenom mappar
Rescan the folder for missing files Scanna igenom mappen efter saknade filer
Reset counter to download headers from FTR setting Återställ räknare till hämtade headers från FTR inställning
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Återställ räknarna så att FTR används för att hämta från gruppen igen.
Reset the download counters. Återställ hämtningsräknarna
Restore the window to visible Återställ fönstret till synligt
Resume download
Resume the selected Download
Återuppta hämtning
Återuppta den markerade hämtningen
Retry the Download
Retry the Download
Försök hämta igen
Försök hämta igen
RSS Feeds RSS sändningar
Run QuickPAR
Run QuickPAR to test files
Kör QuickPAR
Kör QuickPAR för att testa filer
Run the default view for this file
Run the default view for this file
Kör standardvyn för denna filen
Kör standardvyn för denna filen
Run the Edit Groups Dialog Kör redigera grupp-dialogen
Run the file with the default viewer Kör filen med standardvisaren
Running Körs
Sample Files
Unrar and try to display the RAR contents
Exempelfiler
Unrar och försök visa RAR innehållet
Sat
Save the active document with a new name
Save As
Spara det aktiva dokumentet med ett nytt namn
Spara som
Save the Configuration File
Save the Configuration file
Spara konfigurationsfilen
Spara konfigurationsfilen
Save the download list so, it can be loaded later. Spara hämtningslistan så, att den kan laddas senare.
Save the selected post to disk. Spara den markerade posten till disk.
Scheduler Schedulerare
Search for and UnRAR RAR files Sök efter och UnRAR RAR filer
Search for Downloaded Files in the file DB Sök efter hämtade filer i fildatabasen
Search for Subjects or Poster Sök efter ämnen eller postare
Search In Groups/Topic Sök i grupper/ämne
Search Mode Sökläge
Search Warning Sökvarning
Search Sök
Secure server/connection Failed. Säker server/anslutning misslyckades.
Secure server/connection. SSL encrypted connections are made to the server Säker server/anslutning. SSLkrypterade anslutningar görs till denna servern
Security Options Säkerhetsinställningar
Select a Filter Profile from Find - Search Aborted Välj en filterprofil från Hitta - Sök avbruten
Select a Filter Profile Välj en filterprofil
Select a folder to scan for files Välj en mapp att skanna efter filer i
Select all Items Välj alla objekt
Select all Posts. Välj alla poster.
Select Automatic Download Mode. Välj automatiskt hämtningsläge.
Select Manual Mode Välj manuellt läge
Select which groups to search for content. No selection means all groups Välj vilka grupper som ska genomsökas efter innehåll. Inget val = alla grupper
Selected Data count and size Valt dataantal och storlek
September September
Server Name: Servernamn:
Server Options Serverinställningar
Server port is Required - default is 119 Serverport krävs - standard är 119
Servers Servrar
Servers: Servrar:
Set the Per group download path Ange hämtningssökväg per grupp
Setting a "Initial Days " of Zero is a bad idea - the Override is disabled Att sätta "Initiala Dagar " till noll är en dålig idé - åsidosättningen är avaktiverad
Setting the NZB Autoload path to scan the download path is a BAD idea.

High CPU load can be the result.
Att ställa in NZB Autoladdningssökvägen att skanna hämtningssökvägen är en DÅLIG idé.

Resultatet kan bli hög belastning på CPUn.
Setup Inställningar
Show All Files Visa alla filer
Show All Posts Visa alla poster
Show Filenames only Visa endast filnamn
Show Filenames: Visa filnamn:
Show Filtered Posts Visa filtrerade poster
Show Grid Lines Visa kantlinjer
Show Help File Visa hjälpfil
Show Incomplete Files Visa ofullständiga filer
Show Incompletes Visa ofullständiga
Show New Posts Visa nya poster
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
Visa eller dölj huvudkontrolllisten
Växla huvudlist
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Visa eller dölj statuslisten
Växla statuslist
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
Visa eller dölj tumnagellisten
Växla tumnaglar
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Visa eller dölj verktygslisten
Växla verktygslist
Show PAR/NFO Visa PAR/NFO
Show Special... Visa special...
Show the best guess at the filenames in the post. Visa bästa antagandet för filnamnen i posten.
Show the smaller tool bar. Visa den mindre verktygslisten.
Show/Disable the MOTD window Visa/Avaktivera MOTD fönstret
Size of data waiting to download in the download list Storlek på data som väntar på hämtning i hämtningslistan
Size: Storlek:
Slave Server Slavserver
Slow Långsam
Sort Groups List? Sortera gruplistan?
Sort the entire Download list? Sortera hela hämtningslistan?
Sort the entire Failed list? Sortera hela misslyckandelistan?
Sort the entire Wish list? Sortera hela önskelistan?
Spam Filter Settings Spamfilterinställningar
Spam Filters Spam Filter
Specify a filter profile for a group Ange en filterprofil för en grupp
Speed (Bps): Hastighet (Bps):
Speed Limited Hastighet begränsad
Speed Progress Hastighet framåtskridande
Speed: Hastighet
SSL Disabled SSL inaktiverad
SSL Enabled SSL aktiverad
SSL Enabled/Disabled: SSL Aktiverad/Inaktiverad
State: Läge:
Status Status
Status: Status:
Stop Search Processing Avsluta sökningsbehandling
Subject Accept Ämnesgodkännande
Subject Field Ämnesfält
Subject is Empty - Please try again Ämne är tomt - Vänligen försök igen
Subject Reject Förkastning av ämne
Subject: Ämne:
Sun
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Byt tillbaks till föregående fönsterruta
föregående fönsterruta
Switch between Full and Reduced speed Växla mellan full och reducerad hastighet
Switch between Pause and Run Växla mellan Pause och Kör
Switch between Scheduler Modes Växla mellan schedulerarlägen
Switch to the next window pane
Next Pane
Byt till nästa fönster
Nästa fönsterruta
Switches Växlar
Tab: Flik:
Tabbed Window Fönster med flikar
Takes you to a form where you can request tech support Flyttar dig till ett formulär där du kan begära teknisk support
Test files if they have PAR files Testa om filer innehåller PAR filer
Test NZB... Testa NZB...
The cleaned up filename of the loaded NZB Det städade filnamnet på den laddade NZB
The current date Nuvarande datum
The current From address of the poster Den aktuella Från adressen till postaren
The current month Nuvarande månad
The current year Nuvarande år
The file containing the groups list is missing.
\tClick the "Download GroupsList From Server" button.
Filen som innhåller grupplistan saknas.
\tKlicka på knappen "Hämta grupplista från server".
The group or Topic if a group of groups is loaded Gruppen eller ämnet om en grupp av grupper laddas
The last path segment of the NZB File path Det sista sökvägssegmentet i NZB filsökvägen
The name is too short. It must be 2 letters or more. Namnet är för kort. Det måste vara minst 2 bokstäver.
The news servers for some popular ISP. Newsservrarna för några populära internetleverantörer.
The parent groups if this group is in a GOG (groups of groups) Föräldragrupperna om denna grupp finns en GAG (grupper av grupper)
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Det finns inga aktiva servrar. Du måste antingen lägga till en server och/eller se till att åtminstone en server är markerad innan du laddar ner.
Thumbnails Tumnaglar
Thur To
Time to finish current downloads Dags att avsluta pågående hämtningar
Too Big För stor
Too Small För liten
Top Topp
Total Total
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Försök att lägga ihop poster som Newsbin inte kombinerade själv.
Try to Find a news server Försök att hitta en newsserver
Tue Ti
UberSearch ÜberSök
Unable to add this item to poster lockout Kan ej lägga till detta objekt till posterlockout
Unable to Assign Download path - Check your download path settings Kan ej tilldela hämtningssökväg - Kontrollera inställningar för hämtningssökväg
Unable to create or access the temp folder Kan ej skapa eller komma åt temp-mappen
Unable to Delete Server - Server not found Kan ej radera servern - Kan ej hitta servern
Unable to load the Filters file Kan ej ladda filterfilen
Unable to open file to save groups Kan ej öppna fil för att spara grupper
Unable to Register with Growl Server Kunde inte registrera hos Growl-servern
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Kan ej använda visare för denna fil Angivet fel:
Undo the last action
Undo
Ångra senaste åtgärd
Ångra
UnRAR Failed: RAR file needs Password UnRAR misslyckades: RARfile behöver lösenord
UnRAR Files
Unrar the current set of files
UnRAR filer
Unrar de nuvarande filerna
UnRAR Path is not set in the Options UnRAR sökväg är inte angiven i alternativen
UnRAR Path: UnRAR sökväg:
UnRAR the files to a new folder UnRAR filerna till en ny mapp
UsenetSearch UsenetSök
Verbose Mångordig
Video Resolution extracted from the subject Videoupplösning extraherad från ämnet
View List Icon Legend Visa listikonförklaring
View Message of the Day Visa dagens meddelande
View Thumbnails Visa tumnaglar
Warning - Header overlap > 5000 is unusual. It will slow header downloads Varning - Överlappning av headers > 5000 är ovanligt. Hämtning av headers kommer att gå långsammare
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt Varning NZB fil kunde inte laddas. Den är antagligen korrupt
Warning NZB File Failed to load. It's probably corrupt: %s Varning NZB fil kunde inte laddas. Den är antagligen korrupt: %s
Warning Varning
Watch List Name Namn på bevakningslista
Watch list Status Status på bevakningslista
Watch List Bevakningslista
Web page that describes how to Use newsbin Webbsida som beskriver hur man använder Newsbin
Wed On
What the Path Symbols mean Sökvägssymbolernas betydelse
When Files are Repaired När filer repareras
When Files are UnRARed När filer UnRAR'as
When Login is Enabled - Username is required När login är aktiverad - Krävs ett användarnamn
When Newsbin Exits När NewsBin avslutas
When Newsbin report Errors När NewsBin rapporterar fel
When Newsbin Starts När NewsBin startar
Window Positions Fönsterpositioner
Wish List Önskelista
Write Downloaded files with No memory buffering Skriv hämtade filer utan minnesbuffring
You need to Enter a server name or address Du måste ange ett servernamn eller adress
You've selected more than 40 items to read. Continue? Du har valt att läsa mer än 40 objekt. Fortsätta?

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Swedish
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Swedish
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 3

English Swedish
Display Data Rate Visa datahastighet
Display Disk Free Space Visa ledigt diskutrymme

DLGINIT Entry 4

English Swedish
None Ingen
12 Hours, 12 Timmar
1 Days 1 Dag
2 Days 2 dagar
3 Days 3 dagar
4 Days 4 dagar
5 Days 5 dagar
10 Days 10 dagar
15 Days 15 dagar
20 Days 20 dagar

DLGINIT Entry 5

English Swedish
None Ingen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 6

English Swedish
Sleep Sov
Hibernate Vila
Shutdown Avstängning

DLGINIT Entry 7

English Swedish
SOCKS4 (No Password Needed) SOCKS4 (Inget lösenord behövs)
SOCKS5 (Password Optional) SOCKS5 (Lösenord frivilligt)
HTTPS HTTPS

DLGINIT Entry 8

English Swedish
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS

DLGINIT Entry 9

English Swedish
Update Every 1 secs Uppdatera 1 gång/sek
Update Every 5 secs Uppdatera var 5:e sek
Update Every 30 secs Uppdatera var 30:e sek
Update Every 60 secs Uppdatera 1 gång/min
Personal tools