Dutch 5.31

From NewsBin Translations

Jump to: navigation, search

Contents

Info

Translate Home | Coordinate with other volunteers | NewsBin Forums | NewsBin Home

DIALOG

English Dutch
&Size: &Grootte:
@ @
Accept Filter Toegestaan Filter
Add Files... Bestanden toevoegen...
Add group... Groep toevoegen...
Add New Server Nieuwe Server Toevoegen
Add Subject to filenames under indien bestand kleiner is dan
Add Toevoegen
Advanced Options Geavanceerde Opties
Age Filter: Leeftijd Filter:
Attach file summary information to the file. Voeg bestand samenvatting informatie toe aan het bestand.
Auto Rename: Auto Hernoemen:
Background Achtergrond
Bottom Bodem
Cancel Annuleren
Characters long Karakters lang
Close Sluiten
Colors Kleuren
Configure a Firewall in the Firewall options. Configureer een Firewall in de Firewall Opties.
Copy Server: Kopieer Server:
Copy Style Rename: Kopieer Style Hernoemen:
Crosspost Filter: Crosspost Filter:
Disable Firewall Firewall Uitschakelen
Don't download Headers from this server. Use headers from other servers. Geen Berichtenkoppen downloaden van deze server. Gebruik de berichtkoppen van andere servers.
Don't mess with this for now Hier nog niet mee knoeien
Don't use configured Firewall for this server. Gebruik geen geconfigureerde Firewall voor deze server.
Download Folder named for MP3 ID3V2 Album field Download Map genoemd naar MP3 ID3V2 Album veld
Duplicate Filename Settings Dubbele Bestandsnaam Instelling
File Filters Bestand Filters
Filenames Modifications Bestandsnamen instellingen
Fill Server: Aanvul Server:
Filter out Posts Larger than X Bytes Filter uit Berichten Groter dan X Bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Filter uit Berichten kleiner dan X Bytes
Filter Posts Older Than N Days Filter Berichten Ouder dan N Dagen
Filter Posts with more than X crossposts Filter Berichten met meer dan X crossposts
Filter Profiles Filter Profielen
Filter Template: Filter Template:
Filters... Filters...
Find Zoek
Folder Mode: Nieuwsgroep Map:
Font Lettertype
From: Van:
Group(s): Groep(en):
Groups... Groepen...
Icon Legend Icoonlegenda
IDB_BOTTOM_ IDB_BOTTOM_
IDB_DOWN_ IDB_DOWN_
IDB_PAUSE_ IDB_PAUSE_
IDB_TOP_ IDB_TOP_
IDB_UP_ IDB_UP_
If Dual Homed, picks which interface to use. If not, don't touch it. Indien naar hetzelfde Doel, kies welke interface te gebruiken. Zo niet, niet aanraken.
IF the news server supports SSL, try to use it. Als de server SSL ondersteund, Gebruik het dan.
If you choose to bypass this step now, you can select Newsgroups by clicking the "Groups" button on the main toolbar. Als u er voor kiest om deze stap over te slaan. Dan kunt u nieuwsgroepen selecteren via de "Groepen"-knop in de hoofd werkbalk.
Initial configuration consists of:

- Specifying an NNTP News Server.
- Selecting at least one news group to process
De aanvankelijke configuratie bestaat uit:

- Het specificeren van een NNTP Nieuws Server.
- Het selecteren van ten minste één nieuwsgroep
Install Initial Groups Installeer Eerste groepen
Interface Address: Interface Adres:
Introduction Introductie
Load NZB... NZB laden...
Max Download Limit: Max Download Limiet:
Max Server Connections: Max Server Verbindingen:
Maximum Connections to this Server Max. aantal verbindingen naar deze Server
Maximum File Size: Maximale Bestandsgrootte:
Maximum MBytes to download before Reset (0 for none) Maximaal MBytes te downloaden voor Reset (0 voor geen)
Minimum File Size: Minimale Bestandsgrootte:
MP3 Download Path Settings MP3 Download instellingen
MP3 Folder Mode: MP3 Map Mode:
MP3 Tag Usage: MP3 Tag Gebruik:
Name: Naam:
New Filter Name Nieuw Filter Naam
New Filter: Nieuw Filter:
New... Nieuw...
Newsbin Message Of the Day Newsbin Bericht van de Dag
NewsBin Pro requires a few configurations settings. For experienced users, you can hit press Cancel to bypass these screens.

To load old configuration files, Exit now and double-click the NBI file
NewsBin Pro vereist een paar configuratie instellingen. Voor de ervaren gebruikers, U kunt nu op annuleren klikken om deze schermen te mijden.

Om de oude configuratie instellingen te laden, sluit nu en dubbel klik op het NBI bestand
Notes:

You will be prompted to save this configuration when you exit Newsbin Pro
You can add more Servers using the "Servers" button
You can download a complete list of Newsgroups by using the "Groups" button and selecting "Update Groups".
Aantekening:

Er wordt gevraagd om de configuratie op te slaan bij het afsluiten van Newsbin Pro
U kunt meer servers toevoegen via de "Servers"-knop
U kunt een complete lijst met nieuwsgroepen downloaden via de "Groepen"-knop en selecteer "Update groepen"
Ok Oké
OK Oké
Only use Server if no other server has the post. Alleen gebruiken als berichten niet op een andere server staan.
Options... Opties...
Organization: Organisatie:
Pause Pauzeer
Post Dialog Bericht dialoog
Post Now Plaats nu
Postiing Settings Plaatsing Instellingen
Prepend subject to Filename Gebruik Onderwerp als Bestandsnaam
Public Email: Openbare email:
Reject Filter Afgewezen Filter
Reload Herladen
Rename the file if it already exists on disk Hernoem het bestand als het al op schijf bestaat
Reply Beantwoorden
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting (Days) Retentie van deze server. Gebruik deze server niet voor post ouder dan deze instelling (Dagen)
Retention of this server. Don't use this server for posts older then this setting Retentie van deze server. Gebruik deze server niet voor post ouder dan deze instelling
Right click to Select new positions. Rechter muisknop om Nieuwe posities te selecteren
Save File Summary: Samenvatting opslaan:
Save files in Folders named for the Newsgroup Opslaan in Map genoemd naar de Nieuwsgroep
Save Opslaan
Search... Zoeken...
Server Name:: Server Naam:
Server Usage: Server Gebruik:
Server: Server:
SFE Mode SFE Mode
Short Filename Mode: Onderwerp toevoegen:
Show Headers Berichtkoppen Weergeven
Slave Server Slaaf Server
Some Topics: Enkele onderwerpen:
Speed Limit Snelheidslimiet
Subject Filename Mode: Bestandsnaam Mode:
Subject: Onderwerp:
Swap Filter Wissel Filter
Text Tekst
Top Left Links Boven
Top Right Rechts Boven
Update Update
Use Firewall: Gebruik Firewall:
Use SSL (NNTPS) Gebruik SSL (NNTPS)
Use Typical Retention Gebruik Typische Retentie
When a duplicate filename is found rename using Copy(X) of XXX. The other way uses a number to rename Als bestand al bestaat, hernoemen volgens Kopie(X) of XXX. Anders worden er nummers gebruikt
X X

DIALOGEX

English Dutch
- When a group has been updated you can double-click it to view the posts. - Wanneer een groep is geupdate dubbel klikken dan om de berichten te bekijken.
We notice you're a registered user of Newsbin Pro but, have an old Key. Wij merken op dat u een geregistreerde gebruiker bent van Newsbin Pro, maar u hebt een oude Sleutel.
- Me and Dex love you long long time!
- Upgrades for Life
- Priority Tech Support
- Access to the private beta program
-That warm feeling because you're right with the world.
- Dex en ik houden heel lang van je!
- Verbeteringen voor het leven
- Voorrang bij Technische Ondersteuning
- Toegang tot bèta programma's
- Dat warme gevoel omdat u gelijk met de wereld bent.
- The most important setting is First Time Records (FTR) which controls how much of the group you download the first time you visit. - De meest belangrijke instelling is de Eerste Keer Records(EKR) dat controleert hoeveel u van de groep heeft gedownload na uw eerste bezoek.
- To update all the groups at once click the Update button (green Lightening bolt) - Om alle groepen te updaten klikt u op de Update knop (Groene bliksemschicht)
- To view posts while they download, double-click the group but, remember that "Reload" might be needed - Om berichten te bekijken tijdens het downloaden, dubbelklik op de groep maar, onthoud dat mogelijk de "Herladen" knop nodig is
- Use Help/Help to learn more about using Newsbin - Gebruik Help/Help om meer van Newsbin te weten te komen
- Use the Help/Beginners Guide to view the tutorials - Gebruik de Help/Beginnershandleiding voor uitleg
-- Contacting our web site. -- Het contacteren van onze website.
-- Sending a copy of your current registration key to the site -- Het verzenden van een kopie van uw huidige registratiesleutel naar de site
-- The web site validates the key, then delivers a new one which is then saved on your PC -- De website bevestigt de sleutel, dan levert het een nieuwe die dan op uw PC wordt bewaard
4.1 Key Upgrade Page 2 4.1 Sleutel Upgrade Pagina 2
4.1 Key Upgrade Page 3 4.1 Sleutel Upgrade Pagina 3
4.1 Key Upgrade 4.1 Sleutel Upgrade

Click the button to finish the upgrade.
The new key is also visible in the help menu under the
Register Upgrade Key dialog

Klik op de knop om de upgrade te beëindigen.
De nieuwe sleutel is ook zichtbaar in het hulpmenu onder
Registreer Upgrade Sleutel dialoog

File Descriptions saves a description of the downloaded
files to a file called "Descript.ion" in the download folder

Deze optie slaat de omschrijving van de gedownloaden
bestanden op in het bestand "Descript.ion". in het download map

Nag, Nag, Nag, Isn't this Annoying?

If you register, you'll never be annoyed with us again.

Registration will disable this nag screen permanently.

Nag, Nag, Nag, Is dit niet erg hinderlijk?

Als u registreert, u zult nooit opnieuw gehinderd worden met ons.

De registratie zal het dit nagscherm permanent onbruikbaar maken.
About NewsbinPro Over NewsbinPro
Add each filename to the log file. Voeg elk bestandsnaam toe aan het Log bestand.
Add Group Dialog Groep Toevoegen Dialoog
Add PAR's to Scratch: PAR's naar opslag:
Add Password Wachtwoord Toevoegen
Add Server Server Toevoegen
Add Toevoegen
Add/Remove Selected Groups Toevoegen/Verwijderen
Age: Leeftijd:
Apply Global Folder Mode: Globaal Map Mode Toepassen:
Apply Toepassen
Assemble Incompletes when all available data is downloaded Samenvoegen van incomplete wanneer alle data beschikbare is
Assemble Incompletes: Incomplete Samenvoegen:
Assembly Priority: Prioriteit Samenvoegen:
Authentication Required Autorisatie vereist
Authentication Status Autorisatie Status
Authentication: Autorisatie:
Auto-Autosave Auto-opslaan
Auto-Mark Old: Auto-Markeer Oude:
Auto-Shutdown in Progress. Hit Cancel to prevent Newsbin from Exiting Auto-Afsluiten is gestart. Klik op Annuleren om te voorkomen dat Newsbin afsluit
Auto-Shutdown Warning Waarschuwing Auto-Afsluiten
Auto-Shutdown Auto-Afsluiten
Autoload NZB Path: Pad Auto Laden NZB:
Automatic download for Double-clicked NZB's Automatische download bij dubbel-klikken NZB's
Automatic Download. Add all new posts to the download list. Automatische Download. Voeg alle nieuwe berichten toe aan de download lijst.
Automatic mode Settings Automatische Instellingen mode
Automatic Update Modes Automatische Update Modus
Automatically Decode Complete Files: Automatisch Decoderen Complete Bestanden:
AutoRAR settings AutoRAR Instellingen
Autosave Interval: Auto opslaan interval:
Autosave lists after every Autosave interval passes. Automatisch opslaan na verstrijken van Auto opslaan interval.
Bandwidth Limiter Properties Bandbreedte Limiet Eigenschappen
Basic Server Settings Basis Server Instellingen
Basic Settings Basis instellingen
Beta Deactivated Beta op non-actief
Binaries Binaire
Browse Openen
Browse... Bladeren...
By default, Newsbin will decode files to the folder where the source files are located Standaard worden de gedecodeerde bestanden in dezelfde map geplaatst als de bron bestanden
Bypass size filters for some files Omzeil kleine bestanden filter voor PAR/NFO bestanden
Bytes Bytes
Cache Settings Opslaginstellingen
Cancel Annuleren
Change Password Wijzig Wachtwoord
Check1 Test1
Chunk Purge Settings: Instellingen stukken verwijderen
Clean NZB Path: Wis NZB Pad:
Clean the Newzbin prefix from the NZB Path Wis de Newzbin prefix van het NZB Pad
Clear Password Wis Wachtwoord
Clear Wis
Clear: Wis:
Click the button to finish the upgrade. Klik op de knop om de upgrade te beëindigen.
Click the button to finish the upgrade.

You need to exit and restart Newsbin
After the new key is installed
Klik op de knop om de upgrade te beëindigen.

U dient Newsbin te herstarten
Na dat de nieuwe sleutel geïnstalleerd is
Click To Finish Registration Klik om de registratie af te ronden
Click to Visit order Page Bestellen Pagina
Code: Code:
Color: Kleur:
Compact Mode Options Compact Mode Opties
Compact View Compact Zicht
Compact Compact
Compatible Viewers like ACDSee will display
these descriptions along with the files.
Uitwisselbare bekijkers zoals ACDSee laten de omschrijvingen zien samen met de bestanden.
Copyright(C)1995-2006 CMCE Inc. All rights reserved.
Copyright(C)1995-2006 CMCE Inc. Alle rechten All rights voorbehouden.
D&&D/Load NZB to one Post List: D&&D/Laad NZB naar een lijst:
Data Path: Datapad:
Days (lower limit is 2 days) Dagen (onderlimiet is 2 dagen)
Decode Folder: Decodeer Map:
Decode Priority - Lower has less impact on your PC but, is slower Decodeer Prioriteit - Lager heeft minder impact op je pc maar is wel langzamer
Decode to Save Path Decodeer naar pad
Decoding Options Decodering Opties
Decoding RAR files. Decodering RAR Bestanden.
Default port is 119 for News Standaard poort voor Nieuws is 119
Default Settings Standaard
Delete RAR's and PAR's Wis RAR's en PAR's
Delete RAR's and PARS on successful Decode. Verwijder RAR's en PARS na successvolle Decodering.
Delete Verwijder
Details Details
Different proxy's require different ports Verschillende Proxy's verlangen verschillende poorten
Display Low Quality Thumbnails - High Performance Display Lage Kwaliteit Miniaturen - Hoge Prestatie
Display Name: Display Naam:
Display Switches Display instellingen
Display Display
Distributed by DJI Interprises, LLC Verspreid door DJI Interprises, LLC
Do column sorts by ignoring the RE: part Kolom sorteren maar negeer het RE: deel
Don't know yet Nog niet bekend
Download Double-Clicked NZB: Download NZB bij Dubbel-klikken:
Download Folder named for NZB file Download Map genoemd naar NZB Bestand
Download if incomplete and more than: Downloaden indien niet compleet en meer dan:
Download PAR files as well as the normal files PAR-bestanden samen met normale bestanden downloaden
Download Path: Downloadpad:
Download to folder named for the watch list. Download naar map vernoemd naar wachtlijst.
Edit Poster's email address or add New text to filter on from the poster Field (eg Webmaster) Wijzig afzender's emailadres of voeg nieuwe tekst toe aan de afzender veld filter (b.v. Webmaster)
Enable File Descriptions Bestand omschrijving
Enable Filters Filters Aan
Enable Logging Logging Aan
Enable Post Limiter Inschakelen van bericht limiet
Enable Save Thumbnails Opslaan Miniaturen Aanzetten
Enter a search string to find posts with matching subjects. Type de zoekregel om de berichten te vinden die overeenkomen met de onderwerpen.
Exit Newsbin when the download list empties Sluit Newsbin wanneer de download lijst geleegd is
Favorite Posters Favoriete Afzenders
File Descripion Settings Instellingen bestandsomschrijving
File Details Bestand Details
File Extensions: Bestand Extensies:
File Re-assembly Bestand opnieuw samenvoegen
File Size Bestandsgrootte
Filename Bestandsnaam
Filename: Bestandsnaam:
Files: Bestanden:
Filter Out Low Post Groups(under 200) Uit Filteren van kleine groepen (onder 200)
Filter out Posts Larger than X Bytes Uitfilteren Berichten Groter dan X Bytes
Filter out Posts smaller then X Bytes Uitfilteren Berichten kleiner dan X Bytes
Filter Profile: Filter Profiel:
Filters that apply to this group Filters die van toepassing zijn op deze groep
Find All Zoeken
Find: Zoek
Finished Install Installatie voltooid
Firewall Address: Firewall Adres:
Firewall Options Firewall Opties
Firewall Password. Firewall Wachtwoord.
Firewall Password: Firewall Wachtwoord:
Firewall Port: Firewall Poort:
Firewall Type: Firewall Type:
Firewall Userid Firewall Gebruikers ID
Firewall Username: Firewall Loginnaam:
First Name: Voornaam:
First Time Records: Eerste-keer records:
Folder Name Map Naam
Forgot Your Password? Wachtwoord vergeten?
Free 24 Hour Trial! Gratis 24 Uur Proberen!
From: Van:
Full Speed At: Volledige snelheid om:
Get Servers List Server lijst ophalen
Giganews Access Check Giganews Toegangs controle
Giganews special version users only need to add their Usernames
and Passwords here. If you have multiple accounts, you can
add additional servers later.
Speciale Giganews versie gebruikers hoeven alleen hun loginnaam
en wachtwoord hier in te voeren. Wanneer U meerdere loginnamen hebt, U kunt later additionele servers toevoegen.
Giganews Username and Password Setup Giganews Loginnaam en Wachtwoord Setup
Go Start
Group Name Filters Groep Naam Filters
Group Options Groep Opties
Group Properties Groep Eigenschappen
Here's where we add the initial News Server
The Server name will look something like "news.yourdomain.com" or "10.1.1.119"
Hier voegen we de initiele News Server toe
De Server naam lijkt op iets als dit "news.yourdomain.com" of "10.1.1.119"
Hide files that don't have all the parts available. (Disabled in Compact mode) Verberg de berichten waarvan niet alle stukken beschikbaar zijn (Uitgeschakeld in Compact Mode)
Hide Incompletes: Verberg Niet Complete:
Hide Old Verberg Oud
hours old uren oud
How many initial records to pull from a new group Het aantal records ophalen bij de eerste keer
How many Posts to Download from a new group Hoeveel berichten te downloaden van een nieuwe groep
How often Newsbin update the groups (Limited to 60 minutes or more) Hoevaak moet Newsbin de groepen Updaten (Gelimiteerd tot 60 minuten of meer)
How'd you like it? We've got about 2500 hours into
this re-write of "Classic" Newsbin.

How about throwing me a bone here?
Come visit http://www.newsbin.com to register
and for the latest news.
En hoe beviel het? We hebben er ongeveer 2500 uur in zitten
het herschrijven van de "Klassieke" Newsbin.

Wat dacht u er van om me te helpen?
Kom bezoek http://www.newsbin.com om te registreren
en voor de laatste nieuws.
How'd you like the trial? Registering the program gets you: Hoe is het testen bevallen? Het registreren van het programma krijgt u:
I Agree Ik ga akkoord
if the server name starts with "news:\\news.somedomain.com" make sure to strip it down to domain name only so it looks like "news.somedomain.com" Als de servernaam begint met "news:\news.eendomein.nl" dan dient u deze in te korten naar "news.eendomein.nl"
If you follow these screens, we'll upgrade your key automatically
from our web site. Upgrading will not invalidate your old key. You can still
run whatever version you like
Als u deze schermen volgt, wij zullen uw sleutel automatisch upgraden
van af onze website. Het upgraden zal uw oude sleutel niet ongeldig maken. U kunt nog steeds
de oude versie gebruiken die u wilt
Ignore CRC or length errors in chunks Negeer CRC of lengtefouten in brokken
Ignore files that match the watch list but are outside of the size range specified. Bestanden negeren die overeenkomen met de wachtlijst maar buiten de gestelde limieten vallen.
Image Modes Afbeelding Modes
Import Progress Import Proces
Importing Signature.dbm... Bezig met Importeren Signature.dbm...
Incomplete Files: Incomplete bestanden:
Incomplete Handling Incomplete afhandeling
Install Initial Server Installeer eerste server
Keep in mind that thumbnail generation is pretty processor
intensive, it will slow down the download at high data rates
Hou in de gaten dat het genereren van miniaturen een vrij intensief
proces is, het vertraagt de download bij hoge datasnelheden
Key Upgrade Page 3 Sleutel Upgrade Pagina 3
Last Name: Achternaam:
Log : Registreer :
Log Date: Registreer datum:
Log Errors. Registreer Fouten.
Log Errors: Fouten Registreren:
Log Filenames: Bestanden Registreren:
Log Headers Berichtenkoppen Registreren
Log Post Body: Berichten inhoud Registreren
Log Poster: Registreer afzender:
Log Settings Registratie Instellingen
Log Subject: Registreer onderwerp:
Log the entire non-Binary part of the post Registreer het volledige niet-Binaire deel van de berichten
Log the headers for each post to the log file Registreer de berichtkoppen voor elk bericht in de Log bestand
Low Res Thumbnails: Lage Res Miniaturen:
Manual Add Toevoegen
Mark Groups using the mouse or cursor Keys. Then hit Enter or the Add Groups Button. You can also double-click a group to add it. Markeer groepen met de muis of cursor toetsen. Druk op Enter of klik op Toevoegen/Verwijderen. Of op een groep dubbel-klikken.
Mark stored posts old when Loaded. (Like V4). Markeer bij het laden oude berichten. (Zoals V4).
Mark the Groups you want to search. Enter the Search String click OK
Supports the same Regular Expressions as the "Find" bar
Markeer de groepen waarin u wilt zoeken. Type de zoekregel in en klik op Oké
De reguliere expressies die in de "Zoek"-regel worden gebruikt, worden hier ook ondersteund
Max Post Age: Max leeftijd bericht:
Max Post Size: Max Bericht Grootte:
Max Posts: Max Berichten:
Max Retries: Max herhalen:
Max Size (k): Max Grootte (k):
Max Size: Max Grootte:
Maximum Download Attempts (0 = Infinite) Maximaal download pogingen (0 = Oneindig)
Maximum Number of Posts to Download from any Group. Maximaal aantal berichten die gedownload worden uit een groep.
Maximum Posts: Maximaal aantal berichten:
Maximum X Resolution: Maximaal X Resolutie:
Maximum Y Resolution: Maximaal Y Resolutie:
Min Post Size: Min Bericht Grootte:
Min Posts: Min Berichten
Min Size (k): Min Grootte (k):
Min Size: Min Grootte:
Minimize to Tray Minimalizeer naar Vak
Minimize to Tray: Minimalizeer naar Vak:
Minimum Size: Minimum grootte:
Minutes Minuten
Misc Display Allerlei Display
Missing: Ontbrekend:
Multi-Tab Mode: Multi-Tab Mode:
Nag Window - Download Paused. Zeur Venster - Download Gepauzeerd.
Name: Naam:
Need some pity text here.
Consider this a place holder.
Automatische decodering van RAR bestanden.
Standaard worden de bestanden gedecodeerd in de map waar de bron bestanden staan.
Dit kan aangepast worden door de Override Decodeer pad in te schakelen en een pad te kiezen waar deze geplaatst moeten worden
Network Settings Netwerk Instellingen
Network Status Netwerk Status
New Files: Nieuwe bestanden:
New Username/Password Nieuwe Gebrukersnaam/Wachtwoord
New... Nieuw...
Newsbin Options. Newsbin Opties.
Newsbin Pro can save thumbnails for each JPG image to disk
The following settings let you specify where and
how the thumbnails are stored to disk.
Newsbin Pro kan voor elke JPG afbeelding een Miniatuur op schijf opslaan
De volgende instellingen geven je de mogelijkheid in te stellen waar en
hoe de miniatuur opgeslagen moet worden.
Next Volgende
Number of thumbnails to display Aantal miniaturen weergeven
NZB Autoload Settings NZB Autolaad instellingen
NZB Folder Mode: NZB Map Mode:
NZB Load Settings NZB Laden Instellingen
Obey global folder mode (I/D mode) Gehoorzaam Globaal map mode (I/D mode)
OK Oké
Ok Oké
Old Folder Picker: Oude map-kiezer:
Only load Posts from Disk newer than N Days Old Laad alleen Berichten van Schijf nieuwer dan N dagen
Only Load Posts Newer than N Days Old Laad alleen berichten nieuwer dan N dagen
Open all groups into new Tabs Open elke Groep in nieuw Tabblad
Open to Download Path: Open Download Pad:
Override Decode Path: Override Decodeer Pad:
Overwrite Logs Files Bestanden overschrijven Registreren
Overwrite the log file for every run. Overschijf het Log bestand elke keer bij het opstarten
Password Wachtwoord
Password: Wachtwoord:
Pick Files Selecteer bestanden
Pick RAR Folder Kies RAR Map
Pictures Plaatjes
Place Thumbnails In Another Folder Plaats Miniaturen in een andere Map
Plugin Capabilities: Plugin Mogelijkheden:
Plugin Control Plugin Control
Port: Poort:
Post Filters Bericht Filters
Post Properties Bericht eigenschappen
Poster Text Tekst afzender
Posts: Berichten:
Potential Servers Potentiële Servers
Prev Vorig
Prev: Vorig
Preview Vooruitblik
Profile: Profiel:
Progress... Progress...
Progressive JPG's Progressieve JPG's
Properties Eigenschappen
Purchase a Key Koop een Sleutel
Purge Chunks Older Than: Verwijder stukken ouder dan:
Put the Date: field into the description Zet het Datum:-veld in de omschrijving
Put the From: field into the description Zet het Van:-veld in de omschrijving
Put the Subject field into the description Zet het Onderwerp:-veld in de omschrijving
RAR Finder RAR Zoeker
Read Chunk Lees stuk
Reassemble Opnieuw Samenvoegen
Records: Records:
Refresh List Ververs Lijst
Refresh Verversen
Register Newsbin Registreer Newsbin
Registration Code: Registratie code:
Rejected Posters Geblokkeerde Afzenders
Relaxed yEnc Checking: Relaxed yEnc Controle:
Reload Herladen
Requires Login Login Noodzakelijk
Reset Reset
Save Image files to a Database (experimental) Bewaar Afbeeldings bestanden in een Database (experimenteel)
Scan Doorzoek
Screen Saver Disable: Schermbeveiliger uitschakelen:
Search Source: Zoek Bron:
Search Type Search Type
Search Zoeken
Search: Zoeken:
Server Address: Server adres:
Server Finder Server Zoeker
Server Properties Server Eigenschappen
Server Status: Server Status:
Server: Server:
Set Color Zet Kleur
Setting in Bits/Second. In Bits/Seconden.
Show All Alles Weergeven
Show Filenames Bestandsnamen Weergeven
Show Files Bestanden Weergeven
Show Filters Filters Weergeven
Show Incompletes Incomplete Weergeven
Show New Nieuwe Weergeven
Show PAR/NFO PAR/NFO Weergeven
Show PAR/NFO: PAR/NFO Weergeven:
Show Protocol Commands Laat Protocol Commando's Zien
Show Server Commands: Commando's weergeven:
Size: Grootte:
Slow Speed At: Langzame snelheid om:
Some Customized status text. Één of andere Aangepaste statustekst.
Some News Servers require Authentication using a Username and Password
If your server requires a password, check this box and fill in the blanks.

Bij sommige newsservers is het noodzakelijk om geautoriseerd te worden via een loginnaam en een wachtwoord.
Als dit voor uw server vereist is, selecteer deze en vul de lege ruimtes in.

Sort, Ignore RE: Sorteer, Negeer RE:
Speed Limit Off at this time Snelheids Limiet uit op
Speed Limit On at this time Snelheids Limiet aan op
Speed Limit Timeout Snelheid limit Timeout
Speed Limiter Snelheidsbegrenzer
Spool Search Zoeken in de spoel
SQL Entry SQL Entry
Statistics Statistieken
Stop Stop
Subject Onderwerp
Subject: Onderwerp:
Submit: Verzend:
Test (if PARS present) Test (PARS aanwezig?)
Test Password Test Wachtwoord
Test Server Test Server
Test Test
The key upgrade consists of: De sleutel upgrade bestaat uit:
These are the basic settings for Newsbin Pro operation.
The download path is where the files that are downloaded will go.

The First Time Records controls how many records are pulled first time
Dit zijn de basisinstellingen voor Newsbin Pro.
Het downloadpad is waar de bestanden geplaatst worden na het downloaden.

De Eerste Keer Record beheert hoeveel records er de eerste keer worden binnengehaald
These check boxes control the logging of downloads.
By default Newsbin Pro logs Nothing to disk. Check the Enable Logging button
To start logging then specify what information you want logged.
Deze markeer kaders beheren de registratie van de downloads.
Standaard registreert Newsbin niets naar schijf. Markeer Registratie knop
om de registratie te starten en specificeer welke informatie er geregistreerd moet worden.
This information will be sent encrypted so snoops at the ISP
or between you and our web site can't see your name.
Deze informatie zal gecodeerd verzonden worden zodat snoops bij ISP
of tussen u en onze website uw naam niet kunnen zien.
This is what we intend to send to the web site Dit is wat wij van plan zijn naar de website te verzenden
This path is Relative to the download path Dit Pad is Relatief aan het download Pad
Thumbnail Count: Aantal miniaturen:
Thumbnail Path: Miniatuur Pad:
ThumbNail Settings Miniatuur Instellingen
To Register Newsbin Pro you must enter the passcode Information EXACTLY
as it was emailed to you This means it's probably better to
Cut and Paste it rather then typing it in.
Om Newsbin Pro te registreren dient u de registratiecode PRECIES zo in te
voeren zoals het naar u toegestuurd is per email. Dit betekent dat u het beter kan kopiëren en plakken in plaats van het in te typen.
To use UsenetServer's service you must fill in the
Username and Password you were given when you signed up
Om de dienst van UsenetServer te gebruiken moet u de
Loginnaam en het Wachtwoord invullen die u werd gegeven toen u zich aanmelde
Turn off speed Limit when screen saver activates Schakel snelheid Limiet uit wanneer schermbeveiliger geactiveerd wordt
Unlimited Speed when limit active for N minutes ongelimiteerde snelheid wanneer limiet voor N minuten actief is
Update Groups From Server Update groepen vanaf Server
Update Groups when Newsbin starts De Groepen updaten wanneer Newsbin opstart
Update Interval(mins): Update Interval (min):
Update When Started: Update bij opstarten:
Update Update
Upgrade Upgrade
Use Download Path Gebruik Download Pad
Use Firewall Username/Password Gebruik Firewall Loginnaam/Wachtwoord
Use First Time Records Gebruik Eerste Keer Records
Use Image DB: Gebruik Afbeelding DB:
Use Limit Timers: Limiet Timers:
Use Max Post Age Gebruik Max Berichten Leeftijd
Use Profile Gebruik Profiel
Use Signature Cache: Kenmerk Opslaan:
Use the Binary signature cache to detect/reject duplicates Gebruik de binaire kenmerken om duplicaten te ontdekken/verwerpen
Use the old folder picker (tends to be faster) Gebruik de oude map kiezer (neigt sneller te zijn)
Use this Server Gebruik Deze Server
UsenetServer Password Page UsenetServer Wachtwoord Pagina
User Name: Loginnaam:
Username/Password Loginnaam/Wachtwoord
Username: Loginnaam:
Validate Bevestigen
Version: Versie:
Watch List. Wachtlijst
What's Next? Wat volgt nu?
When adding posts to download, hold the PARS in the scratch tab Bij het toevoegen van downloads, bewaar de PARS in de tab Opslag
When loading more than one NZB at a time, load them into a single post list. Wanneer er meer dan één NZB word geladen, laad ze dan in dezelfde bericht lijst.
When selecting a new download path, start the browse in the current download path Wanneer het selecteren van een nieuwe download pad, begin doorbladeren in de huidige download pad
X X
Xpost: Xpost:
You MUST be connected to the Internet during this upgrade to complete U MOET met Internet verbonden zijn tijdens deze upgrade om te kunnen voltooien
You MUST be connected to the Internet for this Registration to Succeed. We will confirm the Passcode and Username from our Web Site. U DIENT verbinding te hebben met Internet om de registratie te kunnen voltooien. We controleren uw voor- en achternaam en de registratiecode vanaf onze website.
You will have to Restart for Enable/Disable logging to take effect.
Changing logging information will take effect immediately.
Je moet herstarten om in-/uitschakeling van de Log te activeren.
Veranderingen van registratie informatie is gelijk actief
You've just finished the Newsbin Pro Install such as it was!
You're now ready to download some binaries from Usenet (assuming you added a valid server and some groups).
U hebt de installatie van Newsbin Pro voltooid!
U bent er nu klaar voor om binaire bestanden te downloaden van Usenet (ervan uitgaand dat u een geldige server en een aantal groepen heeft toegevoegd).
Your 10 day trial has Expired.
Newsbin will still download files but, every two
minutes it'll pop this box up and pause the download
Uw 10 daagse test is verlopen.
Newsbin zal nog bestanden downloaden maar, om de twee minuten zal het dit venster opduiken en zal de download pauzeren

MENU

English Dutch
&About NewsbinPro... &Over NewsbinPro...
&Add to Download List\tCtrl+E &Toevoegen aan download lijst
&Close &Sluiten
&Connections &Verbindingen
&Delete Group\tDEL Groep(en) &verwijderen\tDEL
&Delete Server\tDEL &Verwijder Server\tDEL
&Download Latest\tCtrl+G &Download laatste berichten\tCtrl+G
&File &Bestand
&Help &Help
&Options... &Opties...
&Read Posts &Lees bericht
&Reload &Herlaad
&Remove from Download List\tDel &Verwijder uit download lijst\tDel
&Remove from List\tDel &Verwijder van lijst\tDel
&Save Configuration\tCtrl+S &Configuratie opslaan\tCtrl+S
&Status &Status
&Thumbnails &Miniaturen
&Utilities H&ulpmiddelen
&View &Bekijken
Add Group... Groep(en) toevoegen...
Add Server... Server Toevoegen...
Add To &Download List - Bypass Filters\tCtrl+Y Toevoegen aan download lijst - Filters negeren\tCtrl+Y
Add to Scratch List\tCtrl-Ins Toevoegen aan opslag\tCtrl-Ins
Assemble Incompletes && Remove Incomplete bestanden Samenvoegen && verwijder
Assemble Incompletes Incomplete bestanden Samenvoegen.
Assign a New Path... Nieuwe Pad toewijzen...
AutoRAR AutoRAR
Beginners Guide... Beginnershandleiding...
Bottom Bodem
Bypass Filters\tCtrl+Y Bypass Filters\tCtrl+Y
Clear Filter History Wis filter geschiedenis
Clear List Wis Lijst
Clear List Wis Lijst
Clear Odometer Wis Odometer
Clear Window Venster leegmaken
Compact Toolbar Compacte werkbalk
Copy to Clipboard Kopieer naar klembord
Create N&ZB from Files... Maak N&ZB voor deze bestanden...
Create N&ZB from Posts Maak N&ZB van deze bericht(en)
Decode Files Bestanden Decoderen
Delete All Posts Alle berichten verwijderen
Delete File(s)\tDEL Verwijder bestand(en)\tDEL
Delete Item and Files Verwijder Item en Bestanden
Delete Posts\tShift-DEL Verwijder berichten\tShift-DEL
Delete Stored Posts Verwijder Alle berichten
Delete\tDEL Verwijder\tDEL
Disa&ble Groups Groep(en) &uitschakelen
Disable Server(s) Server(s)Uitschakelen
Download 100,000 Older Posts Download 100,000 Oudere Berichten
Download 5,000 Older Posts Download 5,000 Oudere Berichten
Download 50,000 Older Posts Download 50,000 Oudere Berichten
Download All Headers Download alle berichtkoppen
Download All Posts from Poster Download alle berichten van afzender
Download Special... Download Speciaal...
Download Speed Limit Download snelheidslimiet
Download To Folder... Download naar map...
Dummy Dummy
E&xit &Afsluiten
Enable &Groups &Groep(en) inschakelen
Enable Server(s) Server(s) Inschakelen
Export to Database... Exporteer Naar Database...
Export to Text File... Exporteer naar tekstbestand...
Export... Exporteer...
Fill Vul
Filters... Filters...
Frequently Asked Questions (FAQ)... Meest gestelde vragen (FAQ)...
http://www.ijg.org/ http://www.ijg.org/
http://www.sqlite.org/ http://www.sqlite.org/
Import from ZIP,CBZ,RAR,CBR Importeer van ZIP,CBZ,RAR,CBR
Jpeg Library Jpeg Bibliotheek
Kill All Connections Verbreek alle verbindingen
Kill Connection Verbinding Afbreken
Limit Speed Begrens snelheid
Load NZB's... Open NZB's...
Lockout &Poster\tCtrl+P Blokkeer &afzender\tCtrl+P
Lockout Poster &Keyword\tCtrl+W Blokkeer afzender &trefwoord\tCtrl+W
Lockout Poster Blokkeer afzender
Looking for your Server?... Op zoek naar uw server?...
Mark All Read Alles als gelezen markeren
Mark Post as Read\tDel Markeer bericht als gelezen\tDel
Master Meester
Move Down\tCtrl-Down Verplaats omlaag\tCtrl-Down
Move to Bottom\tCtrl+End Verplaats naar bodem\tCtrl+End
Move to Scratch\tCtrl-Ins Verplaats naar opslag\tCtrl-Ins
Move To Top\tCtrl+Home Verplaats naar bovenkant\tCtrl+Home
Move Up\tCtrl-Up Verplaats Omhoog\tCtrl-Up
New Folder... Nieuwe map...
Not Fill Niet Vullen
Open Decode Folder... Open Decodeer Map...
Open Folder... Open Map...
Pause Download Pauzeer download
Pause Pauzeren
Pause/Resume Download Pause/Doorgaan Download
Post Storage Bericht overzicht
Post to Group... Post naar Groep...
Properties... Eigenschappen...
Properties\tCtrl+I Eigenschappen\tCtrl+I
Purge to global MPA Verwijder naar algemene MPA
Read Post &Body\tCtrl+R Lees bericht &inhoud\tCtrl+R
Refresh Verversen
Register Newsbin... Registreer Newsbin...
Register/Update Key... Registreer/wijzig sleutel...
Remove from Download\tCtrl-D Verwijder uit lijst\tCtrl-D
Rename File Hernoem Bestand
Rename Hernoemen
Reply to Group... Antwoorden naar Groep...
Reset Download Count Reset Download Teller
Restore Herstellen
Retry Download Opnieuw downloaden
Save Configuration &As... Configuratie opslaan &als...
Save Opslaan
Searc&h &Zoeken
Select All\tCtrl-A Alles Selecteren\tCtrl-A
Select Scan Folder Selecteer Zoek Map
Set Fill Server Mode Zet Vul Server Mode
Set Font... Lettertype aanpassen...
Set Slave Mode Zet Slaaf Mode
Show All Posts Alle berichten weergeven
Show Filenames Bestandsnamen weergeven
Show Motd on Startup Bij opstarten BVDD weergeven
Show Posts\tCtrl+L Berichten weergeven\tCtrl+L
Slave Slaaf
Sqlite Database Library Sqlite Database Bibliotheek
Status Bar Status werkbalk
Tech Support Request... Technische ondersteuning aanvragen...
Test Files... Test Bestanden...
Toggle Grid Lines Rasterlijnen in-/uitschakelen
Tool&bar Werk&balk
Top Left Links Boven
Top Right Rechts Boven
Unlock Poster\tCtrl+U Deblokkeer afzender\tCtrl+U
Update All Groups Update alle groepen
Update Bijwerken
Usenet Tools Web Site... Usenet hulpmiddelen website...
User Forum... Gebruikersforum...
View File\tCtrl+M Bekijk Bestand\tCtrl+M
View Icon Legend... Bekijk icoonlegenda...
View Image Database Bekijk afbeelding database
View Signatures Bekijk kenmerken
View the MOTD Archive... Bekijk het BVDD archief...

STRINGTABLE

English Dutch
&Groups &Groepen
&Posts &Berichten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0:00:00 0:00:00
A web site where you can discuss problems/get help on running Newsbin Een Website waar je kan discussiëren over problemen of hulp krijgen over Newsbin
Active: Aktief:
Add a new Folder Nieuwe Map Toevoegen
Add a New Server Nieuwe Server Toevoegen
Add a poster keyword to filter on Een afzender trefwoord toevoegen aan filter aan
Add item to Download list Item toevoegen aan Download Lijst
Add New Server Nieuwe Server Toevoegen
Add post to download list while disabling filter just for the marked posts Berichten aan download lijst toevoegen terwijl filter uitgeschakeld wordt, alleen voor de gemarkeerde berichten
Add poster to the Filter List Afzender toevoegen aan de Filter Lijst
Add Posters domain to the Filter List Afzenders domein toevoegen aan de Filter Lijst
Add Spooled Records to the post list. Gespoelde Records toevoegen aan de berichten lijst.
Address: Adres:
Advanced: Geavanceerd:
Age Leeftijd
All Preview Posts will be moved to Read list. Alle Voorbeeld Berichten worden verplaatst naar de Lees Lijst
Apply Filterbar Filters Filterbar Filters Toepassen
Assemble a Partial file and delete Voeg een Onderdeel bestand samen en wis deze
Assemble the files and remove the entry from the list. Voeg the bestanden samen en verwijder deze van de lijst.
AutoRAR Options AutoRAR Opties
AutoRAR AutoRAR
Bandwidth Limited when Pressed Bandbreedte limiteren
Blocks Found: Blokken gevonden:
Blocks Needed: Blokken Nodig:
Bottom Bodem
Change Password Verander Wachtwoord
Check unchecked groups Niet gemarkeerde groepen markeren
Clean out the old records. Opschonen van oude records.
Clear Filter History Wis Filter Geschiedenis
Clear Filterbar Filter Filterbar Filters wissen
Clear List Wis Lijst
Clear Odometer Wis Odometer
Clear the active list Wis de actieve lijst
Clear the download list without deleting the files. Wis de download lijst zonder wissen van de bestanden.
Clear the list (doesn't delete files) Wis de lijst (verwijderd de bestanden niet)
Clear the list of downloaded files without deleting them from disk. Wis de lijst van gedownloade bestanden zonder deze te wissen van de schijf.
Clear the per group download path Wis de per groep download pad
Clear Wissen
Close the active document
Close
Sluit het actieve Document
Sluiten
Close the Menu Sluit het Menu
Close this Tab Sluit dit Tabblad
Color: Kleur:
Colors/Fonts Kleuren/Lettertypen
Combine Master Splitter Files (HJSPLIT). Combineer Master Splitter Bestanden (HJSPLIT).
Compact View Verkleinen
Configuration Options Configuratie Opties
Connections Verbindingen
Contract docked window Contract aangekoppeld venster
Copy Marked File(s) to new folder Kopieer geselecteerde bestand(en) naar een nieuwe map
Copy selected files to the scratch list for later examination Kopieer geselecteerde bestanden naar Opslag voor later onderzoek
Copy the selection and put it on the Clipboard
Copy
Kopieer selectie en plak dit in het klembord
Kopieëren
Create a new document
New
Maak een nieuw document
Nieuw
Current Progress: Huidige Voortgang:
Currently Loaded posts Momenteel Geladen bestanden
Cut the selection and put it on the Clipboard
Cut
Knip selectie en plak dit in het klembord
Knippen
Date: Datum:
Decode the files to a new folder Decodeer de bestanden naar een nieuwe map
Delete All Posts Verwijder Alle Berichten
Delete Entries from DB Verwijderder Entries van de DB
Delete File From Disk Verwijder Bestand van Schijf
Delete Files by renaming and wiping the contents Verwijder bestanden door hernoemen en leegmaken van de inhoud
Delete Group from List Verwijder Groep van de Lijst
Delete Images from Database Verwijder Beelden uit de Database
Delete Item and the underlying files. Verwijder Item en onderliggende bestanden.
Delete item but, doesn't remove from disk Verwijder Item maar, niet van schijf wissen
Delete the Server Verwijder de Server
Dialup Networking Failed to contact the ISP. Please check the configuration and try again. Inbel verbinding is mislukt neem contact op met de ISP. Controleer de configuratie en probeer opnieuw
Dirty Rotten Spammers Vuile Rotte Spammers
Disable Enabled Groups Ingeschakelde groepen uitschakelen
Disable Enabled Servers Ingeschakelde Servers Uitschakelen
Disable one or more Servers Eén of meer Servers Uitschakelen
Disable/Enable the Postid Cache Aan/Uit Bericht ID Opslag
Disable/Enable the Signature Cache Aan/Uit Kenmerken Opslag
Display all of the posts for this group Display alle berichten van deze groep
Display Connection details Display Verbindings gegevens
Display program information, version number and copyright
About
Display programma informatie, versie nummer en copyright
Over
Display Statistics about a specifc Post Display Statistieken van een specifiek Bericht
Display the file records in the signature cache Toon de bestand records in de kenmerken opslag
Display the Image database Display de Beeld database
Download all posts currently visible in the post list. Download alle berichten die momenteel zichtbaar zijn in de berichten lijst.
Download all posts from this poster. Download alle berichten van deze afzender.
Download All posts in this Group Download Alle berichten in deze Groep
Download All Posts Download Alle Berichten
Download and assemble Incomplete Files Download en voeg Incomplete bestanden samen
Download Descriptions: Download Omschrijvingen:
Download just the subjects for faster searching Download alleen de onderwerpen voor sneller zoeken.
Download Latest Posts from Server Download Laatste Berichten van de Server
Download Latest Posts from this Group Download Laatste Berichten van deze Groep
Download Next 100,000 Posts Download Volgende 100,000 Berichten
Download Next 1000 Records from the Server(s) Download Volgende 1000 records van de server(s)
Download Next 1000000 Posts Download Volgende 1000000 Berichten
Download Next 5000 Posts Download Volgende 5000 Berichten
Download Next 50000 Posts Download Volgende 50000 Berichten
Download Path: Download Pad:
Download the encoded text to disk. Subject is the filename Download de gecodeerde tekst naar schijf. Onderwerp is de bestandsnaam
Download the posts into chunks but don't assemble them. Download de berichten in stukken maar niet samenvoegen.
Download to a specific path Download naar een specifiek pad
Download Download
Downloaded Files Gedownloaden Bestanden
Downloaded Posts Gedownloaden Berichten
Downloaded: Gedownload:
Downloading Posts Downloaden Berichten
Downloads Gedownload
Edit Subscribed groups. Aanpassen aangemelde groepen.
Edit the filters. Filters bewerken
Edit the Groups Wijzig de Groepen
Edit the Servers. Wijzig de Servers.
Enable Disabled Groups Uitgeschakelde Groepen Inschakelen
Enable Disabled Servers Uitgeschakelde Servers Inschakelen
Enable Filters: Filters Inschakelen:
Enable one or more Servers Eén Of meer Servers Inschakelen
Enter Registration codes. Registratie Codes invoeren.
Erase everything
Erase All
Wis Alles
Wis Alles
Erase the selection
Erase
Wis Selectie
Wis
Execute external program Extern programma uitvoeren
Expand docked window Uitbreiden aangekoppeld venster
Export Images to a Disk files. Exporteer Beeld naar een Schijf bestand
Export the selected posts to a text file Exporteer de geselecteerde berichten naar een tekst bestand
Failed Files Mislukte Bestanden
Failed Posts Mislukte Berichten
Failed to add the Pattern match String in filter.
You need to look at pattern you're trying to use and make sure it's valid.
Het is niet gelukt om de Patroon vergelijk sting toe te voegen aan het filter.
Bekijk de patroon die je hebt ingevoerd.
Failed to Find or Create the Download folder
no files can be downloaded until this is fixed by either changing to a valid download folder or
Creating a folder to hold the Downloads.
Mislukt om de Download map te vinden of aan te maken
er kunnen geen bestanden worden gedownload totdat dit probleem is verholpen door de map aan te maken of naar een geldige map te verwijzen.
Failed to open the Groups file. Please Download Groups. Het openen van de Groepen bestand is mislukt. Download Groepen a.u.b.
Failed to Start Download
When in Manual mode, each group must be selected individually for download.
Either switch to Auto Mode and hit Go again or double-click
a group name to download from.
Slaagde er niet in om Download te beginnen.
Wanneer op Handmatige mode, elke groep moet individueel voor download worden geselecteerd. Of de schakelaar aan Auto Mode en klik opnieuw of tweemaal klikken om van een groepsnaam te downloaden.
Failed to start Download.

There are no groups in the groups list.
You need to click the "Groups" button and select at least one group.
Download starten is Mislukt.

Er zijn geen groepen in de groepen lijst.
Je moet op de "Groepen" knop klikken en selecteer op zijn minst één groep.
File Descriptions: Bestand Omschrijvingen:
File Type: Bestand Type:
Filename Filters: Bestandsnaam Filters:
Filename Options: Bestandsnaam Opties:
Filename: Bestandsnaam:
Files Needed: Bestanden Nodig:
Files! Bestanden!
Files Bestanden
Files: Bestanden:
Fill Server: Vul Server:
Filter Accept: Filter Geaccepteerd:
Filter Profile: Filter Profiel:
Filter Reject: Filter Afwijzen:
Filters Filters
Find RAR files in current post list Zoek RAR Bestanden in huidige berichten lijst
Find Zoek
Firewall: Firewall:
Font Colors for the Lists Lettertype Kleur voor de lijsten
From: Van:
Group(s) options Groep(en) Opties
Group: Groep:
Groups Groepen
Hide docked window Verberg aangekoppeld venster
Hide Old Verberg Oud
If the file is missing pieces, force it to be assembled anyway Als het bestand delen mist, forceer het samenvoegen.
Image Database Afbeelding Database
Import and image from ZIP of CBZ files Importeer en afbeelding van from ZIP of CBZ bestanden
Import Version 4 signature files. Importeer Versie 4 kenmerken bestanden.
Insert Clipboard contents
Paste
Plak Inhoud Klembord
Plakken
Insufficient Disk space on Data Folder Drive - Need to Clear some space Te weining Schijf ruimte in de Data Map schijf - Schijf opruimen noodzakelijk
Job: Opdracht:
Kill all connection that are currently outstanding. Verbreek alle verbindingen die momenteel openstaan.
Kill Selected Connection. Beëindig Geselecteerde Verbinding.
Kill the Current Download Stop de Huidige Download
Kill the Download. Stop de Download.
Last Updated: Laatste Update:
List of Current downloads Lijst van Huidige downloads
List of Failed downloads Lijst van Mislukte downloads
List of News servers that have been entered into Newsbin Lijst van Nieuwsservers welke zijn toegevoegd aan Newsbin
List of Newsgroups you might want to download from. Lijst van Nieuwsgroepen waar je mogelijk van wilt downloaden
List of Status messages Lijst van Status berichten
List the filenames of files found in a post Lijst van bestandsnamen van bestanden gevonden in een bericht
Load A folder's worth of Saved downloads Laad een Map waarde van opgeslagen downloads
Load all posts bypassing any age filters Laad alle berichten en omzeil alle leeftijd filters
Load NZB files. Laad NZB Bestanden.
Load the download List from disk Laad de download lijst van schijf
Logs: Logs:
Mark all posts read. Markeer Alle berichten als gelezen.
Mark post as Deleted Markeer bericht als Gewist
Master/Slave Meester/Slaaf
Max Size (k): Max Grootte (k):
Min Size (k): Min Grootte (k):
Move File(s) to another folder Verplaats Bestand(en) naar een andere map
Move Files Verplaats Bestanden
Move One Line Down Verplaats een regel omlaag
Move Post to Top of List Verplaats Bericht naar de Top van de lijst
Move Post up one Line. Verplaats Bericht een regel omhoog
Move the marked posts to the buttom of the list. Verplaats de gemarkeerde berichten naar de bodem van de lijst.
Move Up one Line Verplaats een regel omhoog
Network: Netwerk:
New Posts Nieuwe Berichten
Newsbin Paused - Low Disk space in Data Folder Newsbin Gepauzeerd - Weinig Schijf ruimte in de Data Map
Newsbin Pro Options Newsbin Pro Opties
No group name found during add group Geen groep naam gevonden tijdens het toevoegen groep
None Geen
NZB Files NZB Bestanden
Old Posts Oude Berichten
Open Another Configuration Ander Configuratie bestand openen
Open the Filter Options Open de Filter Opties
Open the folder where the decoded files go. Open de map waar de gedecodeerde bestanden heen gaan.
Open the folder where this file is. Open de folder van het bewuste bestand.
Open the Options Dialog Open de Opties Dialoog
Open the Server Options Open de Server Opties
Open this document Open dit document
Open up a window to the files folder Open een venster naar de bestanden map
Open up the Settings Window Open het Opties Scherm.
Options Opties
Options: Opties:
Overwrite, Rename, Fill with Garbage then Delete Overschrijven, Hernoemen, Vullen met rommel en dan Wissen
Par Files Par Bestanden
Par Files: Par Bestanden:
PAR Records PAR Records
Pars that are currently in the PAR database Pars die momenteel in de PAR database staan
Partial Download Gedeeltelijke Download
Pause the download list. Download Pauzeren.
Pause the Download Download Pauzeren
Pause the marked download Pauzeer de gemarkeerde download
Pause/Resume a download Pauze/Doorgaan Download
Permanantly Delete these Posts from Storage? Deze Berichten Permanent Verwijderen van Opslag?
Pick a folder to download to. Kies een map om naar te downloaden.
Pick the Font to use with this control Selecteer de Lettertype om te gebruiken met dit control
Position: Positie:
Post a message to up to 3 groups. Post een bericht tot 3 groepen.
Post Filename Bericht Bestandsnaam
Post list that the user can copy new entries into for later processing Berichten Lijst waar de gebruiker nieuwe entries naar toe kan kopiëren om later te bekijken
Post Properties Bericht Eigenschappen
Post to Selected Groups Bericht naar geselecteerde Groepen
Poster Settings Afzender Instellingen
Processing Priority Proces Prioriteit
Progress: Voortgang:
Purge on disk records to the "Max Record Age" setting. Verwijder van schijf records naar de "Max Record Leeftijd" Instellingen.
Purge the Stored records from the disk Verwijder opgeslagen records van schijf
Quit the application; prompts to save documents
Exit
Sluit Programma; Vraag om het document op te slaan
Sluiten
Read Post Body Lees Bericht inhoud
Read Posts Lees Berichten
Read the text of the post Lees de tekst van het bericht
Reject! Geweigerd!
Reload the DB from disk Herlaad de DB van schijf
Reload the Posts from Disk. Herlaad de Berichten van Schijf
Remove from Download List Verwijder van Download Lijst
Remove Poster from Lockout List Verwijder Afzender van de Blokkade Lijst
Remove Posts from List Verwijder Berichten van de Lijst
Remove the failed items and re-rety the download Verwijder de mislukte bestanden en download opnieuw.
Rename File Hernoem Bestand
Rename File. Hernoem Bestand.
Rename this item Hernoem dit item
Reply to an existing post Antwoord naar een bestaand bericht
Rescan Folders Herzoek Mappen
Rescan the folder for missing files Herzoek de map naar ontbrekende bestanden
Reset counter to download headers from FTR setting Reset teller om berichtkoppen te downloaden met EKR Instellingen
Reset the counters so the FTR is used to download from the group again. Reset de tellers zo dat EKR word gebruikt om opnieuw van de groep te downloaden
Reset the download counters. Reset de download tellers
Restore the window to visible Herstel de venster naar zichtbaar
Run the Edit Groups Dialog Start de Groep Wijzig Dialoog
Run the file with the default viewer Start het bestand met de standaard Bekijker
Save the active document with a new name
Save As
Actieve document Opslaan met een nieuwe Naam
Bewaren Als
Save the Configuration File Configuratie Bestand Opslaan
Save the download list so, it can be loaded later. De download lijst zo opslaan, dat het later weer geladen kan worden.
Save the selected post to disk. Bewaar geselecteerde bericht naar schijf
Scratch Opslag
Search for and decode RAR files Zoek voor en decodeer RAR bestanden
Search for Downloaded Files in the file DB Zoeken naar gedownloaden Bestanden in de Bestand DB
Search Records Zoek Record
Search Stored Records for Files Berichten zoeken
Search Zoeken
Select a folder to scan for files Selecteer een map om naar bestanden te zoeken
Select all Posts. Selecteer alle Berichten.
Select Automatic Download Mode. Selecteer Automatische Download Mode.
Select Manual Mode Selecteer Handmatig Mode
Send this File to the plugin routines. Verstuur dit Bestand naar de plugin routines.
Server Name: Server Naam:
Server Options Server Opties
Server port is Required - default is 119 Server poort is verplicht - standaard is dat 119
Servers Servers
Servers: Servers:
Set the Per group download path Zet de Per groep download pad
Setup: Basis instellingen:
Show All Posts Alle Berichten Weergeven
Show All: Alles Weergeven:
Show Filenames Bestandsnamen Weergeven
Show Filenames: Bestandsnamen Weergeven:
Show Filtered Posts Gefilterde Berichter Weergeven
Show Grid Lines Rasterlijnen Weergeven
Show Help File Help Bestand Weergeven
Show Incomplete Posts Incomplete Berichten Weergeven
Show Incompletes Incomplete Weergeven
Show New Posts Nieuwe Berichten Weergeven
Show or Hide the Main control Bar
Toggle Main Bar
De hoofd balk weergeven of verbergen
Aan/Uit Hoofd balk
Show or hide the status bar
Toggle StatusBar
Weergeven of verbergen Status balk
Status balk Aan/Uit
Show or Hide the Thumbnail bar
Toggle Thumbnails
De Miniaturen balk Weergeven of Verbergen
Miniaturen Aan/Uit
Show or hide the toolbar
Toggle ToolBar
Weergeven of verbergen Werkbalk
Werkbalk Aan/Uit
Show PAR/NFO PAR/NFO Weergeven
Show the best guess at the filenames in the post. Laat de beste gok weergeven van de bestandsnamen in het bericht
Show the smaller tool bar. De Kleinere taakbalk weergeven.
Show/Disable the MOTD window Aan/Uitschakelen van het BVDD Venster
Show/Hide the AutoRAR window Weergeven/Verbergen de AutoRAR venster
SIG ON Aanmelden
Signature Records Kenmerken Database
Size: Grootte:
Specify a filter profile for a group Specificeer een filter profiel voor een groep
Speed (Bps): Snelheid (Bps):
Speed: Snelheid:
State: Status:
Status Status
Status: Status:
Subject Filters: Onderwerp Filters:
Subject: Onderwerp:
Switch back to the previous window pane
Previous Pane
Wissel naar het vorige Scherm
Vorige Scherm
Switch to the next window pane
Next Pane
Wissel naar het volgende Scherm
Volgende Scherm
Switches: Display instellingen:
Tab: Tab:
Tabbed Window Van Tabs voorziende Venster
Tag the posts as read Markeer het bestand als gelezen
Takes you to a form where you can request tech support Brengt je naar een formulier waar je een verzoek kan in dienen voor technische support
Test files if they have PAR files Test bestanden als ze PAR bestanden hebben
The news servers for some popular ISP. De nieuws servers van sommige populaire ISP's.
There are no Active Servers. You must Either add a server and/or make sure at least one server has a check mark next to it before downloading. Er zijn geen Actieve Servers. Je moet of een server toevoegen en/of ervoor zorgen dat op zijn minst een server is gemarkeerd alvorens je kan downloaden.
Thumbnails Miniaturen
Thumbnails: Miniaturen
Top Left Links Boven
Top Right Rechts Boven
Try to add posts together that Newsbin Pro didn't combine itself. Probeer om berichten toe te voegen die Newsbin Pro niet zelf heeft gecombineerd.
Try to Find a news server Probeer een nieuws server te vinden
UberSearch Window OpperZoek Venster
UberSearch OpperZoeken
Unable to Delete Server - Server not found Het is niet mogelijk om de server te verwijderen - server niet gevonden
Unable to open file to save groups Niet mogelijk om bestand te openen om groepen op te slaan.
Unable to Use Viewer for this file Reported Error: Het is niet mogelijk de Bekijker te gebruiken voor dit bestand Gerapporteerde Fout:
Undo the last action
Undo
Laatste Aktie ongedaan maken
Ongedaan maken
Update the groups list database Update de groepen lijst database
View List Icon Legend Bekijk lijst Icoon Legenda
View Message of the Day Bericht van de Dag Weergeven
View signature cache entries Bekijk opgeslagen kenmerken
View Thumbnails Miniaturen Weergeven
Visit the Usenet tools web site Bezoek de Usenet hulpmiddelen website
Warning Waarschuwing
Web page that describes how to Use newsbin Web pagina dat omschrijft hoe Newsbin te gebruiken
When Login is Enabled - Username is required Wanneer login in ingeschakeld - Loingnaam is verplicht
Window Positions Venster Posities
You need to Enter a server name or address Je moet een server naam of adres invullen

DLGINIT

DLGINIT Entry 1

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

DLGINIT Entry 2

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 3

English Dutch
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

DLGINIT Entry 4

English Dutch
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

DLGINIT Entry 5

English Dutch
Album Album
Artist Artist
Album-Artist Album-Artist
Artist-Album Artist-Album

DLGINIT Entry 6

English Dutch
Fit to Screen Past in scherm
1 1
2 2
4 4
8 8

DLGINIT Entry 7

English Dutch
High Hoog
Normal Normaal
Lower Laag
Lowest Lager

DLGINIT Entry 8

English Dutch
Lower than Normal Lager dan Normaal
Normal Normaal
Higher than Normal Hoger dan Normaal

DLGINIT Entry 9

English Dutch
None Geen
12 Hours, 12 Uren,
1 Days 1 Dag
2 Days 2 Dagen
3 Days 3 Dagen
4 Days 4 Dagen
5 Days 5 Dagen
10 Days 10 Dagen
15 Days 15 Dagen
20 Days 20 Dagen

DLGINIT Entry 10

English Dutch
None Geen
12 Hours 12 Uur
1 Days 1 Dag
2 Days 2 Dagen
3 Days 3 Dagen
4 Days 4 Dagen
5 Days 5 Dagen
10 Days 10 Dagen
15 Days 15 Dagen
20 Days 20 Dagen

DLGINIT Entry 11

English Dutch
None Geen
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

DLGINIT Entry 12

English Dutch
None Geen
5 k 5 k
10 k 10 k
50 k 50 k
100 k 100 k
500 k 500 k
1 M 1 M
5 M 5 M
10 M 10 M
50 M 50 M
100 M 100 M
500 M 500 M
1 G 1 G
5 G 5 G
10 G 10 G

DLGINIT Entry 13

English Dutch
Pictures Plaatjes
Music Muziek
Multimedia Multimedia

DLGINIT Entry 14

English Dutch
Search Zoek
Profile Profiel

DLGINIT Entry 15

English Dutch
SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS
Personal tools